Hotărârea nr. 387/2016

Hotãrârea nr. 387 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acţionarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcăneşti S.A.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 387 privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.;

Conform raportului comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții si reclamatii din data de 28.11.2016;

Urmare adresei S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. nr. 234/27.10.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 21439/27.10.2016;

Luând în considerare Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 425/2014;

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 192/2016 privind declararea ca legal constituit a Consiliului Local al Municipiului Ploiești;

Ținând cont de prevederile art. 3, alin. 2, lit. a) și art. 64A3, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;

în temeiului prevederilor art. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată;

în baza art. 36, alin. (1) și art. 37 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Ia act de încetarea mandatelor reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.

Art. 2 Numește reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.:

 • 1. Domnul Minea Constantin-Gabriel

 • 2. Domnul Hodorog Bogdan

Art. 3 Aprobă Contractul de Mandat încheiat între Consiliul Local al Municipiului Ploiești, S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. și persoanele desemnate la art. 2 din prezenta hotărâre, conform anexelor nr. 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art. 4 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze Contractele de Mandat.

Art. 5 S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.

Conform prevederilor art. 37 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată: “persoanele împuternicite să reprezinte interesele unității administrativ - teritoriale, în societăți comerciale, regii autonome de interes local, asociații de dezvoltare intercomunitară și alte organisme de cooperare sau parteneriat, sunt desemnate prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, respectându-se configurația politică de la ultimele alegeri locale”.

în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/2016 a fost constituit Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Urmare adresei S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. nr. 234/27.10.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr. 21439/27.10.2016, este necesară adoptarea unei hotărâri de numire a unor noi reprezentanți în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.

Față de aspectele prezentate, propunem Consiliului Local al Municipiului Ploiești adoptarea proiectului de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC -ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcăneștî S.A.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, consiliul local hotărăște în numele unității administrativ teritoriale asupra tuturor aspectelor privind O funcționarea serviciilor publice pe care le are în subordine, inclusiv cu privire la componența consiliilor de administrație a regiilor autonome, a comitetelor de coordonare sau structura Adunării Generale a Acționarilor la societățile comerciale pe care le-a înființat.

Astfel, consiliul local hotărăște asupra înființării și reorganizării regiilor de interes local, înființează instituții publice, societăți comerciale și servicii publice de interes local și instituie norme de organizare și funcționare a acestora. De asemenea, urmărește, controlează și analizează activitatea acestora.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 352/2014 a fost aprobată participarea municipiului Ploiești la capitalul social al S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A., în calitate de acționar la această societate. Totodată, au fost desemnați și reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 439/2015 a fost aprobată, de principiu, fuziunea prin absorbție a S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. de către S.C. O       Ploiești Industrial Parc S.A., în conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea

nr. 31/1990 privind societățile, republicată și actualizată.

Prin adresa nr. 234/27.10.2016 înregistrată la Municipiul Ploiești sub nr.21439/27.10.2016, S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. solicită, în regim de urgență, nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Bărcănești.

Potrivit prevederilor art. 3, alin. 2, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, ,,autoritatea publică tutelară are competențe să numească reprezentanții statului sau, după caz, ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor și să aprobe mandatul acestora”.

Totodată, potrivit art. 64A3 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată “(1) Numărul reprezentanților statului sau ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor la întreprinderile publice este de maximum două persoane.

(2) Funcționarii publici, personalul contractual și persoanele nflmite sau alese în funcții de demnitate publică pot fi desemnați să reprezinte statul sau unitatea^ administrativ-teritorială la maximum două întreprinderi publice, în calitate de membru al adunării generale a acționarilor, cu respectarea prevederilor legal/ef privind incompatibilitățile și conflictul de interese reglementate de Legea nr: 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

3) Autoritățile publice tutelare care au în coordonare, sub autoritate, în subordine sau în portofoliu întreprinderile publice iau măsuri pentru a asigura funcționarea acestora în condițiile prezentului articol

Pentru a stabili forma finală a proiectului de fuziune prin absorbție a S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. de către S.C. Ploiești Industrial Parc S.A, este necesară adoptarea, în regim de urgență, a unei hotărâri de numire a unor noi reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A., precum și aprobarea contractelor de mandat ale acestora.


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului            .

nrJȘ//---$ v'\

CONTRACT DE MANDAT$ i

'j'î/1    .t>c>j'

CAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar Dobre Adrian Florin;

S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, camera 624, județul Prahova, reprezentată prin director general

___________________________________________________________________5

Și

_____________________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. /______2016, cu domiciliul în

___________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria_____, nr. ___________, eliberată de______________________________, în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI

O     ART. 2

In temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a intreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar la Societatea Comercială Parc Industrial Bărcănești S.A., acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Parc Industrial Bărcănești S.A.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunyCpozâbife^-;, terților.


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART. 4

Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetăni calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Parc Industrial Bărcănești S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

A. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

O ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • a) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • b) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • c) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • d) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la

art. 5.


CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARE

ART.9

Răspunderea mandatarului:                                             o 5^

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comerciale și prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

O     CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.

CAP. 9                                             p;

DISPOZIȚII FINALE                                 ț<         ?

ART. 13                                     Vp J

Clauzele prezentului contract se vor completa cu dispozițiile prîvitotte> lâ


mandat din Codul civil și Codul comercial.

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi________________________.

MANDANT,

MANDATAR,


Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar, Dobre Adrian Florin

S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. Director general delegat,

CONTRACT DE MACAP. 1

PĂRȚILE CONTRACTANTE

ART. 1

Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitate de acționar la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. Ploiești, cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, județul Prahova, în calitate de mandant, reprezentat prin primar Dobre Adrian Florin;

S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A., cu sediul în municipiul Ploiești, B-dul Republicii, nr. 2-4, camera 624, județul Prahova, reprezentată prin director general

_____________________________, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, conform Hotărârii Consiliului Local nr. /______2016, cu domiciliul în

___________________________________________, județul Prahova, posesor C.I., seria_____, nr. ____________, eliberată de_______________________________, în calitate de mandatar, au încheiat prezentul contract de mandat.

CAP. 2

CONDIȚIILE MANDATULUI ART. 2


în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată și modificată, și ale Ordonanței de Urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, în calitatea sa de acționar la Societatea Comercială Parc Industrial Bărcănești S.A., acordă împuternicire persoanei mandatate pentru încheierea de acte juridice ce rezultă din calitatea sa de acționar, iar mandatarul își asumă obligația încheierii actelor în numele mandantului, îndeplinind toate condițiile prevăzute de lege.

CAP. 3

OBIECTUL CONTRACTULUI

ART. 3

Mandantul împuternicește pe mandatar, în limitele stabilite prin prezentul contract, să reprezinte interesele Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale Parc Industrial Bărcănești S.A.

Actele făcute de către mandatar, în limitele puterilor primite, sunt opozabile \ terților.                                                                       / &

Hi


'f


CAP. 4

TERMENUL CONTRACTULUI

ART.4


:;y


A? w


Durata prezentului contract este de la data semnării, până la data încetării calității de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Comercială Parc Industrial Bărcănești S.A. Ploiești, dar nu mai mult de 4 ani.

Contractul de mandat este cu titlu gratuit.

CAP. 5

OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

B. OBLIGAȚIILE MANDATARULUI

Q ART. 5

în perioada în care capitalul societății comerciale este integral sau parțial al municipiului, mandatarul îndeplinește alături de ceilalți reprezentanți, obligațiile adunării generale a acționarilor, stabilite prin legislația în vigoare și actul constitutiv al societății, cu excepția celor de mai jos, pe care mandatarul le va îndeplini numai pe baza unui mandat special din partea mandantului, în cazul:

 • e) înstrăinării acțiunilor, părților sociale sau a activelor;

 • f) schimbării formei juridice a societății comerciale;

 • g) aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății comerciale;

 • h) contractării de împrumuturi.

ART. 6

Mandatarul, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin conform legislației în vigoare, are obligația ca, ori de câte ori constată situații de natură să prejudicieze activitatea economico-financiară a societății, să anunțe și să propună mandantului modul de Q rezolvare a acestora într-un termen stabilit.

ART. 7

Mandatarul se obligă să îndeplinească mandatul pe toată durata contractului și răspunde față de mandant pentru neaducerea la îndeplinire a prevederilor art. 5 și îl va informa pe mandant, semestrial sau ori de câte ori i se solicită, de modul cum își exercită obligațiile cu care a fost mandatat.

B. OBLIGAȚIILE MANDANTULUI

ART. 8

Mandantul va asigura mandatarului sprijinul solicitat în situațiile prevăzute la

art. 5.


CAP. 6

RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ A PĂRȚILOR SEMNATARI ART. 9

Răspunderea mandatarului:

 • a) mandatarul este ținut răspunzător în condițiile legislației comdr^i®^# prezentului contract. în acest sens, răspunderea lui funcționează pentru neexecutarea totală/parțială, cât și pentru executarea defectuoasă a acestuia;

 • b) producerea de daune materiale și morale mandantului prin fapte sau omisiuni produse în executarea contractului de mandat atrage răspunderea civilă a mandatarului.

în cazul în care faptele sau omisiunile au caracter penal, mandatarul răspunde și potrivit legii penale.

ART.10

Răspunderea mandantului:

 • a) răspunderea mandantului va fi operantă în situația nerespectării obligațiilor asumate prin prezentul contract, precum și în situația executării defectuoase, a neexecutării totale sau parțiale a obligațiilor asumate;

 • b) mandantul nu răspunde pentru actele sau faptele ilicite cauzatoare de prejudicii, săvârșite de mandatar prin depășirea competențelor atribuite prin prezentul contract.

CAP. 7

MODIFICAREA CONTRACTULUI

ART. 11

Prezentul contract se poate modifica la inițiativa uneia dintre părți cu acordul ambelor părți sau prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

O     CAP. 8

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

ART. 12

Contractul de mandat încetează prin:

 • a) expirarea termenului;

 • b) imposibilitatea fortuită de executare;

 • c) revocarea mandatarului;

 • d) renunțarea mandatarului;

 • e) punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului.

Renunțarea se va face prin notificare și restituirea de către mandatar a contractului. Restituirea contractului se va face și în caz de revocare a mandatului.

Numirea unui nou mandatar echivalează cu revocarea mandatului, de la data notificării.


CAP. 9

DISPOZIȚII FINALE

ART. 13

Clauzele prezentului contract se vor completa cu

mandat din Codul civil și Codul comercial.                              -

Odată cu încheierea prezentului contract, contractele de mandat anterioare sau actele adiționale, după caz, își încetează valabilitatea.

Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi________________________.


MANDANT,

Consiliul Local al Municipiului Ploiești Primar, Dobre Adrian Florin


S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A. Director general delegat,


te           'țț i

dispoziții!^privitoare^l^


y,


MANDATAR,


BĂRCĂNESTI

,7 4 PARC INDUSTRIAL

X/>. 4?^■ • '

, PĂRC INDUSTRIAL BĂRCĂNEȘTI S.A

j.i?-<■<• --Referitori


MUNICIPIUL ■ LUÎESTr ÎNREGISTRARE 21439


17 -ÎC-/8Î6


re^€ntanțKor in AGA societății Parc Industrial Barcanesti S.A.


Având in vedere ștab


e către consiliile de administrație ale societăților Parc Industrial Barcanesti S.A. si Plo/^sț( Industrial Parc S.A. a formei finale a proiectului de  • fuziâne/iR prezent procesul de fuziune fiind in curs, vș rugam, ca' in regim de urgenta, sa dispuneți nominalizarea rep/ezentantilor Consiliului Local Ploiești in Adunarea Generafa a Acționarilor societății Par•ț.


e.»•CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Ploiești în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Parc Industrial Bărcănești S.A.