Hotărârea nr. 386/2016

Hotãrârea nr. 386 privind aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploieşti, instituţie sub autoritatea Consiliului Local Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂRE A Nr. 386 privind aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Spitalului Municipal Ploiești avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se propune aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești ;

în conformitate cu prevederile art. 15, lit. „d” din Hotărârea Guvernului nr. 56/2009 autoritatea administrației publice locale înaintează Ministerului Sănătății în vederea obținerii avizului conform, propunerile managerului unității privind modificarea structurii organizatorice ;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016 ;

în temeiul art. 36, alin. (2) lit. „a” și alin. (3) lit. ”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă, de principiu, modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție în subordinea Consiliului Local Ploiești, prin includerea în structura ambulatoriului integrat spitalului a unui cabinet de radioterapie, schimbarea denumirii ”Compartimentului de Prevenire și Control a Infecțiilor Nosocomiale” existent în structura spitalului în „Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale” și prin reorganizarea Secției Medicină Internă (cu 80 de paturi) astfel :

  • -  diminuarea numărului de paturi la 50 prin înființarea unei Secții de Hematologie cu 20 de paturi ;

  • -  compartimentul Cardiologie din cadrul Secției Medicină Internă rămâne nemodificat, cu 10 paturi.

Art.2. Spitalul Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016 A

Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa

4,


Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind aprobarea de principiu a

organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești

/X

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor Metrodologice de aplicare a prevederilor acestei ordonanțe, s-a stabilit cadrul legal privind transferul ansamblului de atribuții si competente ale Ministerului Sanatatii către autoritatile administrației publice locale.

Având in vedere prevederile art. 15 din Hotararea Guvernului nr. 56/2009, actualizata propun aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, respectiv completarea structurii ambulatoriului integrat spitalului cu un cabinet de radioterapie si reorganizarea Secției Medicina Interna (cu 80 de paturi) astfel :

  • -  diminuarea numărului de paturi la 50 prin infiintarea unei Secții de Hematologie cu 20 de paturi;

  • -  compartimentul Cardiologie din cadrul Secției Medicina Interna ramane nemodificat, cu 10 paturi.

Totodată in conformitate cu prevederile O.M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Nomelor de supraveghere, prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare, propun schimbarea denumirii ”Compartimentului de Prevenire si Control a Infecțiilor Nosocomiale” existent in structura spitalului in „Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale’’.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotarare anexat.


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


■. ......... • ••; ,d

la proiectul de hotarare privind aprobarea de principiu a modifîcăidi^tructuții organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești,


instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești ^^412^33^'

Spitalul Municipal Ploiești funcționează cu actuala structura in baza Ordinului Ministrului Sanatatii Publice nr. 756/02.06.2010 privind aprobarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești modificat si completat prin adresele Ministerului Sanatatii nr. XI/A/7396/CSA/2187/01.03.2011, nr. XI/A/ 24246/CSA/3988/CSA/6259/31.05.2011 si nr. XI/A/57089/RL/1976/21.10.2011.

In conformitate cu dispozițiile art. 18 din O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia consiliile locale aproba propunerile privind modificarea structurii organizatorice, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirilor pentru spitalele publice din domeniul sau de competenta, cu avizul Ministerului Santatii;

Având in vedere prevederile art. 172 alin. 7 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificările si completările ulterioare, potrivit caruia „structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirilor pentru spitalele publice din rețeaua proprie a altor ministere și instituții publice cu rețea sanitară proprie se aprobă prin ordin al ministrului, respectiv prin act administrativ al conducătorului instituției, cu avizul Ministerului Sănătății”;

Ținând cont de Procesul Verbal nr. 439 de constatare a condițiilor igienico-sanitare emis in urma controlului din data de 03.11.2016 de către Direcția de Sanatate Publica precum si adresa Direcției de Sanatate Publica nr. 30157/23.11.2016 prin care este avizata favorabil următoarea modificare de structura:

  • -  completarea structurii ambulatoriului integrat spitalului cu un cabinet de radioterapie pentru acordarea consultațiilor de specialitate;

  • -  schimbarea structurii Secției Medicina Interna prin transferul unui număr de 10 paturi din cele 60 existente către Compartimentul Hematologie care astfel devine Secție Hematologie cu 20 de paturi;


Co

prevenire si limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale in unitățile sanitare,prin caî^se solicita infiintarea in structura spitalului a unui Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale - motiv pentru care solicitam schimbarea denumirii compartimentului existent in structura Spitalului din Compartiment de Prevenire si Control a Infecțiilor Nosocomiale in Compartiment de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistentei Medicale;

Ținând cont de faptul ca pe baza propunerii Consiliului Local, Ministerul Sanatatii eliberează conform prevederilor art. 13 lit. ”b” din Hotararea Guvernului nr. 56/2009, actualizat avizul conform care va sta la baza propunerii de modificare a structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, solicitam aviz favorabil pentru proiectul de hotarare anexat.

Manager

Spitalul Municipal Ploiești

Maria Mihaela

AVIZAT:

Direcția Admii

Juridic - Contencios


Publică


:i:ii Publice, Contracte

:ecutiv


abell Olimpia


Compartiment Juridic,

Spitalul Municipal Ploiești

Sandu AndreiCompartiment RUNOS,

Spitalul Municipal Ploiești

Mladin Aii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea, de principiu, a modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal Ploiești, instituție sub autoritatea Consiliului Local Ploiești