Hotărârea nr. 384/2016

Hotãrârea nr. 384 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale”a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 384 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești;

luând în considerare raportul comisiei de specialitate nr.7- Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 415/05.11.2015 privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a etajelor nr. 1 și 2 ale imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA, către Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

având în vedere Ordinul nr. 2.193 din 17 martie 2004 privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale;

având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituțiilorpublice de cultură, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. ”a” și alin. (3), lit. ”b” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l: Aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

A

Art.2: începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 224/2013 își încetează aplicabilitatea.

Art.3: Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4: Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință,

George-i


rin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa
PRIMĂRIA MUNIQPIim PLOIEȘTI
EXPUNERE DE MOIIVE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești


Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești este o instituție publică de cultură cu personalitate juridică care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și își desfășoară activitatea în baza O.U.G Nr. 118/2006.

Potrivit art. 36. alin. (2) lit.”a” din Legea Nr.215/2001 privind administrația publică, locală, republicată și actualizată, Consiliul Local are inițiativa și hotărăște în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

Prevederile art.6 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.415/5.11.2015 care aprobă transmiterea în folosință cu titlu gratuit a etajelor nr.l și nr.2 ale imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice.

Potrivit prevederilor Contractului de Comodat nr.l4/19.04.2016, încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, instituție care administrează întregul imobilul sus menționat și în care se stipulează că începând cu data de 1 noiembrie 2016, Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale"a Municipiului Ploiești a luat spațiul în folosință.

Ținând cont de modificarea intervenită prin mutarea sediului și a întregii activități a Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, conform prevederilor menționate mai sus, cât și repartizarea rațională, pe compartimente a atribuțiilor și a sarcinilor specifice în vederea atingerii obiectivelor de performanță ale instituției, îmi exprim inițiativa de promovare a unui proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării și completării Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale"a Municipiului Ploiești.


CONSILIERI,

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești

Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești funcționează ca instituție publică cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local a Municipiului Ploiești și își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în baza următoarelor acte normative ce reglementează domeniul de activitate specific: O.U.G. nr. 118/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, Ordinul nr. 2.193 din 17 martie 2004, privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale și Ordonanța de Urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008, privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, iar ca norme de reglementare internă s-a elaborat propriul Regulament de Organizare și Funcționare.

Astfel, prin prezentul proiect de hotărâre propunem modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, aprobat prin hotărârea nr.224/ 27 iunie 2013, în baza schimbării intervenite prin mutarea întregii activități a Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, care funcționa într-un spațiu (restrâns) închiriat, ce nu aparținea municipiului Ploiești, (spațiu situat la etajele 3 și 4 ale clădirii Societății Cooperativei de Consum „FEDERALCOOP” Prahova, din Ploiești str. Democrației nr. 60-62), la noul sediu situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, conform următoarelor acte normative:

 • -  aprobarea Referatului nr. 1121/27.10.2016, înaintat municipalității de către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, prin care se solicita transmiterea în folosință gratuită a spațiului situat în clădirea din Ploiești, Piața Eroilor nr.lA;

 • -  prevederilor art.6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 415/ 5 noiembrie 2015 potrivit căreia se aprobă transmiterea în folosință cu titlu gratuit a etajelor nr.l și nr.2 ale imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, către Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești, în vederea stabilirii sediului și a desfășurării activităților specifice;

 • -  potrivit prevederilor Contractului de Comodat nr.14/19.04.2016, încheiat cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, instituție care administreză întregul imobilul sus menționat și în care se stipulează că începând cu data de 1 noiembrie 2016, Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale"a Municipiului Ploiești a luat spațiul în folosință.

Ținând cont de faptul că Regulamentul de Organizare și Funcționare reprezintă actul fundamental care evidențiază structura organizatorică și reglementează modul de desfășurare a activității Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale"a Municipiului Ploiești, pe lângă modificarea adusă de schimbarea sediului instituției s-a procedat ^completarea șio-| actualizarea unor reglementări privind modul de derulare a activităților specific instituției, repartizate pe compartimente.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare Regulamentul de


Funcționare al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești.

Casa de Cultură „I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești


Avizat,

Director executiv

Direcția Administrație Publică

Juridic-Contencios,

Achiziții Publice, Contracte


la Hotărârea Consiliului Local n

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL CASEI DE CULTURĂ “ION LUCA CARAGIALE”

A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. (1) Prima atestare istorică a Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești are loc în anul 1955, când se înființează în Ploiești Palatul Culturii, devenind apoi Casa de Cultură a Municipiului Ploiești, potrivit Deciziei Nr.618 din 28 august 1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al județului. La data de 5 iunie 2004, Casa de Cultură a Municipiului Ploiești primește denumirea Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, în baza Hotărârii Nr.88 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • (2) în temeiul prevederilor legale, Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești funcționează ca instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, fiind finanțată din venituri proprii și din subvenții de la bugetul local.

Art.2. (1) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile legislației române în vigoare, în baza următoarelor acte normative care reglementează domeniul de activitate specific: O.U.G. Nr.l 18/2006, privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Nr. 2.193 din 17 martie 2004, privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a așezămintelor culturale și Ordonanța de Urgență nr. 189 din 25 noiembrie 2008 și modificările ulterioare privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare, iar ca norme de reglementare internă s-a elaborat propriul Regulament de Organizare și Funcționare, împreună cu Regulamentul de Ordine Interioară.

 • (2) Salariații instituției sunt afiliați la Sindicatul Liber și Independent al Primăriei Municipiului Ploiești.

/SzC^r^<^ \

Art.3. Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești are sediul în imobilul- sijiiă^ ' V I \f J. •'     ; j®4

în Ploiești, Piața Eroilor nr.lA, etajele 1 și 2, județul Prahova. Toate actele, fact^p^ajî^riJ^L^/^^ publicațiile, etc. vor conține denumirea completă a instituției și indicarea sediului.

Art.4. (1) Conducerea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești-^^e asigurată de un Director (manager), în baza unui contract de management încheiat între acesta și autoritatea publică, ca urmare a câștigării concursului de proiecte de mangement.

 • (2) Statul de funcții cuprinde funcțiile pe categorii de personal în limita numărului de personal aprobat de Consiliul Local Ploiești și a organigramei aprobate prin Hotărâre a Consiliului Local Ploiești.


 • (3) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești dispune, potrivit legii, de buget propriu aprobat prin hotărâre de Consiliul Local Ploiești.

 • (4) Pentru derularea operațiunilor de încasare și plăți, Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești are cont propriu, deschis la Trezoreria Municipiului Ploiești.

CAPITOLUL II

SCOPUL ȘI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Misiunea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești este aceea de a


contribui Ia dezvoltarea mediului cultural al Municipiului Ploiești, prin inițierea și organizarea de proiecte și programe educaționale, în afara sistemelor formale de educație, în domeniul cultural artistic, prin cultivarea valorilor autentice ale creației naționale contemporane și artei interpretative neprofesioniste, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la creația culturală.

Art.5. (1) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea, în principal, pe bază de programe și proiecte elaborate de conducerea acesteia, în concordanță cu strategiile culturale și educativ-formative stabilite de Consiliului Local al Municipiului Ploiești, urmărind, în principal realizarea următoarelor obiective:

 • a) oferirea de produse și servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare, în scopul creșterii gradului de acces și de participare a cetățenilor la viața culturală;

 • b) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea și punerea în valoare a culturii tradiționale și a patrimoniului cultural imaterial;

 • c) educația permanentă și formarea profesională continuă de interes comunitar în afara sistemelor formale de educație.

.y'^j

(S '"t:

Aer' \ '■ ■         x />_

 • (2) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești inițiaza\și' desfășoară/4’^Z activități în domeniul cultural al educației permanente, al susținerii și promovării^guMm^ tradiționale și a creației populare contemporane, urmărind cu consecvență:

 • a) organizarea și desfășurarea de activități cultural artistice și de educație permanentă;

 • b) conservarea și transmiterea valorilor morale, artistice și tehnice ale comunității locale, ale patrimoniului cultural național și universal;

 • c)  organizarea sau susținerea formațiilor artistice de amatori, de concursuri și festivaluri, inclusiv a participării formațiilor la manifestări culturale interjudețene, naționale și internaționale;

 • d)  stimularea creativității și talentului;

 • e) difuzarea de filme artistice și documentare;

 • f)  susținerea expozițiilor temporare sau permanente, elaborării de monografii, susținerea editării de cărți și publicații de interes local, cu caracter cultural sau tehnico-științific;

 • g) evenimente culturale cu rol educativ și/sau de divertisment: festivaluri, spectacole, concursuri, workshop-uri, târguri meșteșugărești, târguri de carte, seminarii și altele asemenea;

 • h) promovarea turismului de interes local;

 • i)  conservarea și punerea în valoare a meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor populare;

 • j)  organizarea de cursuri de educație civică, de educație permanentă și formare profesională continuă;

 • k) organizarea cercurilor artistice, științifice și tehnice, de artă populară, artă plastică și de gospodărire țărănească, de turism cultural și tehnico-aplicative;

 • l)  asigură participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale și internaționale;

 • m) alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare.

 • (3) Pentru exercitarea atribuțiilor care îi revin și realizarea activităților specifice, Casa de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești colaborează cu instituții de cultură profesioniste (muzee, teatre, biblioteci, filarmonici, etc), direcții județene de cultură, inspectorate școlare, unități de învățământ, centre de cercetare, organizații neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat, precum și persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interese de grup (etnice, politice, religioase etc).

CAPITOLUL III

PATRIMONIUL

Art.6. (1) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a credite.


 • (2) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești are un patrimoniu propriu format din obiecte de inventar și mijloace fixe, achiziționate în cadrul instituției sau obținute din donații și sponsorizări.

 • (3) Contabilitatea patrimoniului Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, a veniturilor și cheltuielilor acesteia, este organizată și condusă până la nivel de dare de seamă inclusiv.

 • (4) în toate actele oficiale se va folosi antetul Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești. Pe toate actele oficiale se va imprima ștampila rotundă a Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești.

 • (5) Patrimoniul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, precum și prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părților, de bunuri din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, a unor persoane juridice de drept public sau privat, a unor persoane fizice din țară sau din străinătate. Liberalitățile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiții, ori de sarcini care pot afecta autonomia instituției, sau dacă nu sunt contrare obiectului de activitate al instituției. Bunurile dobândite devin proprietate publică sau, după caz privată a Municipiului Ploiești.

 • (6) Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsuri de protecție prevăzute de lege în vederea protejării acestora.

 • (7) Sponsorizările și donațiile în bani și natură, făcute de persoanele fizice și juridice, pot fi folosite de către Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, numai în scopul și destinația pentru care au fost acordate.

 • (8) Ministerul Culturii și Cultelor, alte autorități ale administrației publice centrale, precum și autoritățile administrației publice locale pot susține, material și financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor proiecte culturale, inclusiv turnee în țară ori în străinătate ale Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești, indiferent de subordonarea acestora, în conformitate cu dispozițiile legii.


CAPITOLUL IV

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ


Art.7.(l) Structura organizatorică a Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale"

Ploiești este formată din personal de conducere, de specialitate și personal auxiliar. Activitatea este desfășurată de personalul angajat cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau determinată în funcție de specialitate, precum și prin activitatea unor persoane care participă la realizarea programelor și proiectelor culturale, în baza unor contracte încheiate potrivit prevederilor legale privind dreptul de autor și drepturile conexe sau în baza unor contracte reglementate de Codul Civil sau legi specifice domeniului de activitate.

(2) Ocuparea posturilor, eliberarea din funcție, modificarea și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești se realizează în conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Personalul de specialitate care desfășoară activități artistice în cadrul așezămintelor culturale, instituții publice, angajat cu contract individual de muncă, este încadrat și salarizat în funcție de pregătirea profesională, potrivit legislației în vigoare aplicabile personalului bugetar.

 • (4) Atribuțiile personalului încadrat la Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești sunt cele prevăzute în fișele postului.

 • (5) Structura organizatorică și numărul de posturi sunt aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești prin H.C.L. Nr.251/2010 și H.C.L. Nr.263/2010. Orice modificare a acestora se realizează în baza Hotărârilor Consiliului Local Ploiești.

Art.8.(l) în cadrul Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești funcționează un Consiliu Administrativ, potrivit reglementărilor legale și are rolul de a sprijini Directorul în activitatea lui.

(2) Consiliul Administrativ este un organism cu rol deliberativ și se constituie din 7 membri, desemnați după cum urmează:

 • a) președintele, care este Director al Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești;

 • b) un reprezentant al autorității publice locale;

 • c) un reprezentant al Primăriei Municipiului Ploiești;

 • d) patru membri din cadrul instituției desemnați de către Directorul Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești.

Componența membrilor numiți de către Director va fi constituită și modificată prin decizie.


'-V


 • (3) Consiliul Administrativ își desfășoară activitatea după cum urmează: < 7

 • (1) Consiliul Administrativ al Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului,Ploiești se/^ convoacă o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar de către Președintele Con si liuluiz^^ Administrativ.

 • (2) Ședințele Consiliului Administrativ sunt statutare în prezența tuturor membrilor. în cazul în care prezența integrală nu poate fi asigurată întâlnirea se amână la o dată ulterioară când, dacă nu este asigurată prezența tuturor membrilor, Hotărârile Consiliului Administrativ se adoptă cu votul acel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți, dar nu mai puțin cu trei voturi;

 • c) Hotărârile Consiliului Administrativ se adoptă cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți, dar nu cu mai puțin de 3 voturi;

 • d) în exercitarea atribuțiilor ce îi revin potrivit HCL 90/2013, Consiliul Administrativ adoptă hotărâri;

 • e) în aplicarea hotărârilor Consiliul Administrativ, Președintele (Directorul instituției) emite decizii.

 • f) Hotărârile Consiliului Administrativ pot fi atacate injustiție, cu respectarea prevederilor Legii Nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ.

 • (4) Consiliul Administrativ al Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești are următoarele atribuții:

 • a) aprobă proiectul statutului propriu;

 • b) analizează și avizează planul minimal de activități;

 • c) avizează bugetul de venituri și cheltuieli al instituției;

 • d) analizează și avizează programele și proiectele culturale puse în discuție în cadrul întâlnirilor;

 • e) dezbate problemele puse în discuție privind activitatea admnistrativă, organizatorică a instituției.

 • f) aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului Administrativ, elaborat de Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și înaintat de Președintei -Director;

 • g) analizează, la inițiativa a 1/3 din membrii săi, propuneri de modificare a prezentului regulament;

 • h) urmărește folosirea deplină a resurselor materiale și financiare din instituție;

 • i) alte atribuții date prin lege.

Art.9.(l) în cadrul Casei de Cultură “I.L.Caragiale” a Municipiului Ploiești se organizează un Consiliu Consultativ format din 7 membri, care își desfășoară activitatea pe bază de voluntariat,


V “3'


din rândul personalităților culturale și științifice reprezentative, precum și reprezentanți ai'casei\^^ de cultură.                                                                                   -

Art.10. (1) Conform organigramei, în cadrul Casei de Cultură "Ion Luca dă'râgiale" a^v©#^

Municipiului Ploiești funcționează următoarele compartimente:

o Compartimentul Cultural Artistic, Comunicare și Tradiții; o Compartimentul Universitatea Populară "Dimitrie Guști"; o Compartimentul Financiar-Contabil;

o Compartimentul Achiziții Publice;

o Compartimentul Secretariat-Administrativ.

Art.ll. (1) Compartimentul Cultural Artistic, Comunicare și Tradiții îndeplinește următoarele atribuții:

asigură organizarea și desfășurarea activităților culturale, artistice, sociale, educative la nivelul municipiului;

concepe, organizează, coordonează și desfășoară expoziții, lansări de carte, simpozioane, colocvii, dezbateri interactive, mese rotunde, concursuri pe teme culturale;

concepe, organizează, coordonează manifestări cultural artistice complexe: sărbători ale localității, festivaluri, spectacole, concursuri, workshop-uri de creație, tabere de creație plastică naționale și internaționale, târguri, schimburi culturale, turism cultural etc. colaborează cu instituțiile de cultură de pe raza administrativ-teritorială a județului, în vederea realizării și a altor manifestări cultural-artistice;

colaborează și încheie parteneriate cu instituțiile de învățământ și de cultură din județul Prahova, țară și străinătate;

 • -  colaborează cu mass-media locală și națională (presă, radio, Tv) pentru mediatizarea activităților pe care le organizează;

inițiază și organizează manifestări specifice promovării și valorificării culturii tradiționale românești;

reunește creatori și interpreți de cântece, dansuri, obiceiuri, artă și meșteșuguri populare din spațiul prahovean și din țară;

 • -   valorifică scenic dansuri, cântece și obiceiuri tradiționale din Prahova, precum și din toate zonele folclorice din țară;

constituie și organizează cercuri/cursuri și ateliere cu caracter artistic;

descoperă, formează și promovează valorile individuale de grup, prin constituirea și organizarea de cercuri de muzică, cor mixt, minicorală, orchestră de muzică clasică,


soliști vocali, canto, muzică cultă, muzică ușoară, grup coral cameral, grupmuzică'follc cântece populare, taraf, etc.                                                  <

\ v.

activități în domeniul artelor vizuale.                                     'Vq

 • (2) Coordonează următoarele formații artistice, înființate sub egida Casei cIeJi^- ^

Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești:

 • - Ansamblul Folcloric “Prahova”;

 • - Ansamblul Folcloric “Prahova” Junior;

 • - Corala “Paul Constantinescu” Ploiești;

 • - Grup coral cameral „Anche Musica”;

 • - Minicorala de copii;

 • - și altele.

(3) Organizează următoarele activități cu caracter permanent:

o Concursul județean de recitări “Ca un luceafăr am trecut prin lume”;

o Concursul județean de recitări “Sub aripa Iui Nichita”;

o Festivalul Național “I.L.Caragiale”;

o Concursul Național de Poezie “Iulia Hasdeu”;

o Târg de carte în cadrul Festivalului Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”;

o Târg de carte “Ploieștiul citește” în cadrul Zilelor orașului Ploiești;

o Proiecte educaționale adresate copiilor și elevilor;

o Spectacole de promovare a copiilor și elevilor, care frecventează cercurile /cursurile organizate de instituție;

o Festivalul-Concurs Național de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor-In Memoriam Gabi Dobre";

o Concursul de pictură și grafică “Ploiești, orașul meu, oraș european”;

o Tabăra Internațională de Creație Plastică “Dan Plafon”;

o Festivalul-Concurs Național de Folclor “Cunună de Cântec Românesc”;

o Festivalul de Obiceiuri și Tradiții Românești “E vremea Colindelor”.

o și altele.

Art.12. (1) Universitatea Populară "Dimitrie Guști" este parte integrantă a Casei de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești și funcționează ca un compartiment distinct în cadrul instituției, respectând prevederile Ordinului Nr. 2.193 din 17 martie 2004, care face referire la aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a universităților populare. Universitatea Populară "Dimitrie Guști" funcționează ca o formă de învățământ popular, având

drept scop formarea unei conștiințe culturale ale cărei valori și mentalități- să reflecte V continuitatea spiritualității românești, integrată în modelul european de civilizației! ,   ;.u-'/ J2 H

In cadrul Universității Populare "Dimitrie Guști" sunt elaborate și desfașurateș^roiecteJ^Ș// domeniul educației permanente (științific, economic, sanitar, juridic, artistic, ccologic^etc^Jtl^culturii tradiționale și al creației populare contemporane, urmărind cu consecvență:

- dezvoltarea generală și armonioasă a personalității umane;

 • -   transmiterea și asimilarea valorilor științifice, culturale și artistice, naționale și universale;

 • -  educarea civică, morală și economică;

 • -  însușirea de cunoștințe, deprinderi și abilități pentru formarea, perfecționarea și/sau reconversia profesională, în vederea integrării active pe piața muncii;

 • -   însușirea de cunoștințe, deprinderi și abilități artistico-culturale;

îmbogățirea nivelului de cunoștințe în vederea asigurării de șanse egale pentru integrarea în societate;

 • -   asimilarea standardelor sistemului informațional în cadrul activităților organizate;

 • -   dezvoltarea în cooperare cu autoritățile publice, cu reprezentanți ai societății civile, ai sindicatelor și ai patronatelor, de forme de pregătire pentru servicii diverse, în raport cu nevoile specifice ale comunității;

 • -   cultivarea meșteșugurilor, obiceiurilor și tradițiilor;

 • -  cooperarea cu instituții cultural-artistice din țară și din străinătate.

(2) Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, Universitatea Populară "Dimitrie Guști” are umătoarele atribuții principale:

 • a) organizează și desfășoară activități de educație permanentă menite:

 • -  să dezvolte armonios personalitatea umană;

 • -  să îmbogățească nivelul de cunoștințe în vederea asigurării de șanse egale pentru integrarea în societate;

să asigure asimilarea standardelor sistemului informațional în cadrul activităților organizate;

 • b)  organizează și desfășoară activități, proiecte și programe privind conservarea, transmiterea și însușirea valorilor morale, socio-economice, cultural-artistice, științifice și tehnice ale comunității și/sau aparținând patrimoniului național și universal;

 • c) organizează și/sau participă la activități de documentare, expoziții temporare sau permanente, elaborează și promovează lucrări tehnico-științifice, turistice culturale;

 • d) organizează și desfășoară cursuri de educație civică, morală și economică;

  e)


  f)


inițiază cursuri și/sau activități în vederea însușirii de cunoștințe, deprinderi/ și! abilități \ artiști co-culturale;                                                                     \

colaborează cu direcțiile de muncă, organizații sindicale și profesion^^j^ageiiți^^ economici, pe bază de contract, pentru organizarea de: cursuri de rcconvcrsic

profesională pentru șomeri, cursuri de calificare în domenii solicitate de piața muncii locale (universitățile populare pun la dispoziție baza materială și specialiști, iar

solicitanții, tematica cursurilor);

 • g) eliberează atestate de absolvire a cursurilor, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • h) asigură participarea la proiecte și schimburi culturale interjudețene, naționale și

internaționale;

 • i) organizează și realizează și alte activități în conformitate cu obiectivele instituției și cu

respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.13. (1) Compartimentul Universitatea Populară "Dimitric Guști” organizează următoarele activități specifice:

 • -   activități culturale, artistice, sociale, educative la nivelul municipiului și județului;

 • -   educație non-formală sub diverse aspecte: de la cursuri și cercuri artistice, cultural-educative și tehnico-aplicative, la conferințe și dezbateri, simpozioane, cicluri tematice, concursuri, expoziții, medalioane aniversare, omagieri ș.a.;

 • -   cursuri/cercuri de: pictură, desen și modelaj, ateliere de creație, teatru pentru copii și

teatru liceal, muzică ușoară și populară, dans modern, dans sportiv, dans de societate, șah, chitară și alte instrumente, limbi străine, arte vizuale etc;

 • -   seminarii, evenimente cultural-educative, cicluri tematice, dezbateri (debate), conferințe publice din domeniul: cultural, artistic, social, literar, medical, juridic, științific etc.

 • -   se preocupă de înființarea unor cluburi-ateliere de creație (artă fotografică, astrologie, feng-shui, ikebana, artă contemporană, arte vizuale, etc);

(2) O mare parte dintre conferințe, seminarii, dezbateri, evenimente cultural-educative se vor susține sub forma unor “lecții deschise”, în cadrul unităților de învățământ ploieștene, la solicitarea acestora.

 • (3) Pentru a se adresa unui public cât mai numeros, instituția încheie parteneriate de colaborare cu instituțiile de cultură și învățământ.

 • (4) Universitatea Populară "Dimitrie Guști" are un Consiliu Științific format din profesori, artiști, specialiști în diverse domenii: literatură și artă, istorie, științe juridice, protecția mediului, medicină și educație pentru sănătate, psihologie, științe despre om și societate etc.

Îol


 • (5)  Pentru exercitarea atribuțiilor ce-i revin și realizarea activități^or -specifice^ / Universitatea Populară "Dimitrie Guști” colaborează cu instituții de specialitate .organizatibg neguvernamentale, persoane juridice de drept public sau privat și cu persoane fizife^fai exprima interesele nici unei formații ori grupări politice.


 • (6) în cadrul acestui compartiment activează Programul Cultural “Atitudini” care cuprinde:

Cenaclul literar “Atitudini”:

 • - formează și promovează creatori de literatură;

 • - susține spiritul creator;

- consolidează o comunitate literară reală.

Revista “Atitudini”:


 • - apariție lunară de cultură și artă, distribuită gratuit la manifestările cultural-artistice în rândul unităților de învățământ și altor instituții din țară;

 • - dă ocazia oamenilor de cultură să își facă cunoscute creațiile literare;

 • - oferă informații de calitate publicului amator de cultură și artă.

Serata literar muzicală “Atitudini”:

 • - contribuie la educația cultural-artistică a participând lor;

 • - promovează tineri talentați în domeniul literar și muzical.

Trupa de teatru “Atitudini”:

 • - formează talente interpretative și regizorale.

Art.14. Compartimentul Financiar-Contabil îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) întocmește ordonanțările, dispozițiile de plată pentru avansuri spre decontare și ordine de plată pentru plata furnizorilor de bunuri, lucrări și servicii;

 • b) înregistrează în evidențele contabile, cantitativ și valoric, pe gestiuni, intrările și ieșirile de materiale, obiecte de inventar și alte valori;

 • c) înregistrează cantitativ și valoric în evidența contabilă și în registrele de inventar intrările și ieșirile de active din patrimoniul instituției;

 • d) ține legătura cu Trezoreria Municipiului Ploiești, la care depune documente și de la care poate ridica documentele specifice și prin care poate efectua operațiuni bancare;

 • e)  întocmește declarațiile fiscale și le depune la instituțiile abilitate, în termen legal;

 • f)  răspunde de încasarea și înregistrarea veniturilor extrabugetare potrivit dispozițiilor legale;

 • g) urmărește ca încasările și plățile să fie la termen, cu respectarea dispozițiilor legale;

îîl

-------

z-


 • h) efectuează inventarierea periodică, precum și casarea mijloacelor fixe și â obiectelor de>A

;W

inventar:                                                                                                1 \ ?.           ”./■

 • i)  gestionează bonurile valorice de combustibil, întocmește fișa de activitate; zilfiic^Xix': autovehiculului din dotarea instituției, verifică încadrarea în cotele de carburanți a autovehiculului.


Art.15. Compartimentul Achiziții Publice îndeplinește următoarele atribuții:

 • a) centralizează referatele de necesitate transmise de fiecare compartiment;

 • b) elaborează programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților și priorităților identificate la nivelul instituției, în funcție de fondurile aprobate;

 • c) monitorizează programul de achiziții publice de bunuri și servicii;

 • d) stabilește circumstanțele de încadrare, prevăzute de-lege pentru aplicarea-fiecărei proceduri sau pentru cumpărare directă;

 • e) elaborează documentația de atribuire a contractelor, având ca obiect furnizarea de produse, prestarea de servicii și realizarea de lucrări, răspunzând de desfășurarea procedurilor de atribuire în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare;

I) asigură publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice a anunțului de intenție, de participare și de atribuire;

 • g) participă în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de achiziție publică;

 • h) elaborează note justificative în toate situațiile în care procedura de atribuire propusă pentru a fi aplicată este alta decât licitația deschisă sau cea restrânsă;

 • i)  asigură încheierea contractelor de achiziție publică cu operatorii economici declarați câștigătorii procedurilor de achiziții organizate pentru bunuri și servicii;

 • j)  asigură respectarea prevederilor legale privind păstrarea confidențialității documentelor de licitație și a securității acestora;

 • k) asigură constituirea și păstrarea dosarului de achiziție publică;

 • l)  operează modificări sau completări ulterioare în programul anual al achizițiilor publice, când situația o impune, potrivit prevederilor legale;

 • m) asigură și gestionează corespondența cu autoritățile publice care au ca atribuții monitorizarea achizițiilor publice potrivit legii;

 • n) răspunde de aprovizionarea materială pentru o bună funcționare a tuturor compartimentelor din cadrul instituției.


Art.16. Compartimentul Secretariat-Administrativ are principalele atribuții:

 • a)  asigură lucrări de secretariat;

 • b) efectuează lucrări de dactilografiere și multiplicare a diferitelor material instituției;

 • c) efectuează legături telefonice pentru conducerea instituției;

 • d) primește, înregistrează și asigură arhivarea documentelor clasificate;

 • e) asigură evidența documentelor primite/expediate prin poștă;

 • f)  realizează parteneriate de colaborare, scrisori de mulțumire, felicitări;

 • g) eliberează diplome, atestate, adeverințe etc;

 • h) dă informații utile persoanelor interesate de activitatea derulată în cadrul cursurilor/ cercurilor organizate de instituție;


 • i)  asigură transportul de personal în deplasările făcute în interes de serviciu sau a unor invitați speciali care participă la activitățile culturale, organizate de instituție;

 • j)  urmărește realizarea întreținerilor periodice și a reparațiilor curente a autoturismului din dotarea instituției;

 • k) urmărește îngrijirea și menținerea ordinii și curățeniei în toate încăperile ce aparțin instituției;

 • l)  urmărește în permanență funcționarea corespunzătoare a tuturor dotărilor și instalațiilor aferente instituției, luând măsuri de remediere a eventualelor deficiențe, atunci când situația o impune.

CAPITOLUL V

Q PERSONALUL ȘI CONDUCEREA

Art.l7.(l) Conducerea Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești este asigurată de un Director cu calitatea de manager în baza unui contract de management încheiat între Consiliul Local și Director în conformitate cu O.U.G Nr. 189/2008, și modificările ulterioare. în contractul de management este cuprins Programul Minimal de activități, precum și criteriile de performanță a managementului aplicat.

(2) în executarea activității, DIRECTORVL are următoarele atribuții principale:

 • a) să asigure conducerea și buna administrare a activității instituției pe către o reprezintă;

 • b) să reprezinte instituția în raport cu persoane fizice sau juridice din țară și din străinătate.

S-"        "X'O/ ..$>

aprobare autorității proiectul de buge^rinștituției^

.                                                                r ■ i ?V.•> -A

- ■ ,;V'A i h i


 • c) să elaboreze și să propună spre organigrama și statul de funcții;

 • d) să încheie acte juridice în numele și pe seama instituției, conform competenței orisale;?.';//

 • e) să răspundă, potrivit legii, de angajarea, lichidarea și ordonanțarea chejtuielilor^în limita creditelor de angajament și criteriilor bugetare repartizate și aprobate, de realizarea veniturilor și de integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce;

 • f)  să răspundă, potrivit legii, de organizarea și ținerea la zi a contabilității și de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare, de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții, publice și a programului de lucrări de investiții publice, de organizarea evidenței programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora și de organizarea și ținerea la zi a evidenței patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • g) să decidă, în calitate de ordonator de credite, asupra modului de utilizare a bugetului aprobat pentru instituție, cu respectarea prevederilor legale;

 • h) să îndeplinească angajamentele asumate prin proiectul de management anexat la contractul de management;

 • i)  să îndeplinească programele și proiectele culturale asumate în cadrul programului minimal propriu, prevăzut în Anexa Nr.2 la contract, raportat la resursele alocate;

 • j)  să asigure respectarea destinației subvențiilor/alocațiilor bugetare aprobate de autoritate;

 • k) să înainteze autorității situațiile financiare trimestriale și anuale, încadrându-se în termenele stabilite de lege;

 • l)  să înainteze autorității raportul de activitate anual, în termen de 30 de zile de la termenul stabilit de autoritate pentru depunerea situațiilor financiare anuale;

 • m) să înainteze autorității propuneri privind actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și să dispună măsurile necesare pentru elaborarea și/sau dezvoltarea sistemului de control intem/managerial;

 • n) să înștiințeze autoritatea cu privire la delegarea temporară a competențelor în perioada în care se află în imposibilitatea de a conduce instituția;

 • o) să selecteze, să angajeze și/sau să concedieze personalul salariat, în condițiile legii;

 • p) să negocieze clauzele contractelor încheiate conform prevederilor Codului Civil sau conform legilor speciale, în condițiile legii;

  q)


  r)


  s)


  t)


  să dispună de efectuarea evaluărilor anuale ale performanței 6^ sal^riă^or condițiile legii;                                                   |  \             r J

  să stabilească măsuri privind protecția muncii și să faciliteze cunoașterea de'cațrey/ salariați a normelor de securitate a muncii;

  să depună declarația de avere și de interese în termenul stabilit de lege, la persoana responsabilă, în acest sens, din cadrul instituției;

  să înștiințeze autoritatea cu privire la deplasările pe care le va efectua în strinătate în interes de serviciu;


u) în cazul în care nu a finalizat cursurile de atestare în domeniul managementului anterior încheierii prezentului contract, să participe, în termen de un an de la semnarea contractului de management, la cursurile de atestare în domeniul managementului, cursuri special organizate de către Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală, instituție aflată în subordinea Ministerului Culturii.

 • v) să cesioneze instituției pe care o conduce în baza contractului de management

drepturile patrimoniale, conform contractului de cesiune încheiat între manager și autoritate în condițiile Legii Nr.8/1996, pentru operele de creație intelectuală la a

căror realizare participă în mod direct sau indirect și pentru care sunt utilizate resursele instituției;

w) să păstreze confidențialitatea asupra datelor și informațiilor referitoare la activitatea

instituției, care au un astfel de caracter sau care sunt stabilite ca având un astfel de caracter de către lege;

 • x) să ia măsuri pentru asigurarea pazei instituției și a serviciilor de prevenire și stingere a incendiilor;

y) să nu desfășoare activități sau manifestări de natură să prejudicieze interesul și prestigiul instituției;

z) în exercitarea atribuțiilor sale, Directorul emite decizii, note de serviciu adresate

personalului instituției, precum și acorduri, avize și instrucțiuni privind desfășurarea activității specifice a instituției.

 • (3) CONTABILUL ȘEF asigură conducerea activității din domeniul financiar contabil al instituției și are următoarele atribuții:

 • a) exercită atribuțiile prevăzute de Legea contabilității și de celelalte acte normative din domeniile financiar-contabile;

 • b) răspunde de legalitatea operațiunilor financiar-contabile;


  c)


  d)


  liS;! /XX'fe-X' organizează contabilitatea în cadrul instituției și asigură efectuarea corectări la timp a 1 J

  A \               ...      ... /

  înregistrărilor și inventarelor de bunuri;                                      \      ■<./'Z

  asigură întocmirea bilanțurilor contabile, a dărilor de seamă financiar-contabile^ae^X,/ oricărui alt document solicitat de autoritățile locale sau instituțiile abilitate;


  ■-J


 • e) asigură și răspunde de buna organizare și desfășurare a activității financiare a instituției;

 • f)  asigură elaborarea proiectelor anuale de buget de venituri și cheltuieli ale instituției, pe baza notelor de fundamentare ale coordonatorilor de proiecte, a referentul responsabil cu achizițiile publice și a referentului responsabil resurse umane, vizate de Directorul instituției;

 • g) asigură urmărirea execuției bugetare și îl informează lunar pe Directorul instituției asupra stadiului execuției;

 • h) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli în limita fondurilor repartizate de ordonatorul principal de credite și asigură respectarea încadrării cheltuielilor în fondurile aprobate, cu avizul Directorului;

 • i)  colaborează cu direcția de specialitate din Primăria Municipiului Ploiești;

 • j)  exercită potrivit legii, controlul financiar preventiv asupra tuturor operațiunilor și documentelor, precum și asupra folosirii fondurilor materiale și bănești prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, în baza actelor justificative însoțitoare, acte din care să rezulte că operațiunile sunt necesare, oportune și legale;

 • k) identifică, evaluează și monitorizează riscurile în conformitate cu cerințele standardelor de control intern aferente activității și întocmește registrul riscurilor și proceduri operaționale pentru activitatea din subordine;

 • l)  în absența contabilului-șef toate atribuțiile sale se exercită de către o persoană desemnată de acesta, cu avizul Directorului instituției.

CAPITOLUL VI

Bugetul de venituri și cheltuieli

Art.18. (1) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești este finanțată din venituri proprii și din alocații de la bugetul local.

(2) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești își desfășoară activitatea pe baza bugetului propriu de venituri și cheltuieli aprobat anual de Consiliul Local al Municipiului Ploiești. în cursul exercițiului bugetar se pot face rectificări ale bugetului de


venituri și chetuieli.

(3) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești întocmV^ Direcției Economic, Serviciul Buget, împrumuturi din cadrul aparatului de s^eci primarului următoarele situații:

- lunar/trimestrial/anual contul de execuție cu anexele prevăzute de normele aprobate de Ministerul Finanțelor pentru instituțiile publice finanțate din bugetul local și din venituri extrabugetare;

 • - trimestrial și anual darea de seamă contabilă;

 • - alte acte solicitate în conformitate cu prevederile legale.

 • (4) Veniturile proprii se obțin din activități realizate direct de Casa de Cultură “Ion Luca

Caragiale” a Municipiului Ploiești, de regulă, din activități precum:

o încasări din spectacole, proiecții de filme;

o închirieri de bunuri (costume și altele);

o taxe de înscriere la cercurile și cursurile proprii sau ale universități populare;

o organizarea la cerere a diferite tipuri de manifestări cultural-științifice și artistice;

o valorificarea unor lucrări realizate în cadrul cercurilor și cursurilor aplicative;

o editarea și difuzarea unor publicații proprii sau de altă producție din domeniul culturii populare, educației permanente, științei'și literaturii, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

o editarea și comercializarea pe orice fel de suport a albumelor cu lucrările reprezentative și a înregistrărilor celor mai talentați elevi ai universității populare;

o încasări din expoziții și din valorificarea unor creații populare realizate pe orice fel de suport, cu respectarea dispozițiilor legale în materie;

o organizarea în colaborare cu direcțiile pentru dialog, familie și solidaritate socială județene, cu agenți economici, cu organizații sindicale sau profesionale, pe bază de contract, a unor cursuri de reconversie profesională a șomerilor, de calificare în domenii solicitate pe piața muncii, de perfecționare profesională;

o valorificarea unor lucrări realizate de lectori și/sau cursanți;

o prestarea altor servicii (cultural-artistice, de educație permanentă, etc) ori activități, în conformitate cu obiectivele și atribuțiile instituției, în condițiile legii;

o sponsorizări și donații.

CAPITOLUL VII

DISPOZIȚII FINALE

-IA

■ ■■■’); /..'-’rf

'-Z

'/ V ■' ■’


Art.19. (1) Casa de Cultură “Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploiești ai^puiîer'de ștampilă și sigiliu proprii.

(2) Are, de asemenea, arhivă proprie, în care se păstrează, conform prevederilor legale următoarele documente: actul normativ de înființare, ROF-ul, ROI-ul, documentele financiar-


contabile, planul și programele de activități, dările de seamă, situațiile statistice, date și materiale specifice activității, proiecte culturale, corespondență, alte documente, potrivit legii.

(3) Prezentul Regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare. Cunoașterea prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare și aplicarea acestuia pentru asigurarea bunei desfășurări a activității Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești este obligatorie pentru toți salariații instituției.

Art.17. întrucât în cadrul Casei de Cultură "Ion Luca Caragiale" a Municipiului Ploiești funcționează sub forma unui compartiment și Universitatea Populară “Dimitrie Guști”, s-au inclus în prezentul Regulament de Organizare și Funcționare și prevederile specifice Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru universitățile populare.

Art.20. (1) Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

(2) în baza Regulamentului aprobat, conducerea instituției va elabora Regulamentul de Ordine Interioară.

(3) Orice modificare și completare a prezentului Regulament vor fi propuse de Director, în vederea aprobării de către autoritatea tutelară.

O

îs]

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


.......

/yy...-,7      r*---

ta cr.wM

COMISIA JURIDICA, ORDINE PUBLICA, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMÂȚII

RAPORT