Hotărârea nr. 383/2016

Hotãrârea nr. 383 privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 383

privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian Florin Dobre și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată în 2007, privind Statutul Funcționarilor Publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile Legii nr.53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget, finanțe control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016 și raportul comisiei de specialitate nr. 5 - Comisia pentru protecție și asistentă sociala din data de 15.11.2016;

în temeiul art.36(3) lif’b” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Aprobă organigrama, numărul de personal și statele de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform anexelor nr.1-3 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2016.

Art.2 - începând cu aceeași dată, anexele 1-2 la Hotărârea Consiliului Local nr.233/28.07.2016 si anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 507/15.12.2015 îsi

9                                                                                                                                                                                                                   9

încetează aplicabilitatea.

Art.3 - Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va duce la 9                                                                                                                                          9

îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4 - Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016 \ dinte de ședință,


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea orga personal și a statelor de funcții ale Administrației Servjuridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, are ca obidbt (pnhțipal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfășoară la nivelul Municipral&^l^lești și are un număr total de 777 de posturi.

Având în vedere nevoile instituției privind ocuparea prin recrutare a posturilor vacante, precum și interesul pe care îl reprezintă acestea față de persoanele în căutarea unui loc de muncă, se propune:

 • 1. Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior sau superior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate în conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici,:

-la Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară, din “consilier clasa I/grad profesional principal” în “consilier clasa I/gradprofesional asistent"


-la Serviciul Financiar Contabilitate, din “consilier clasa I/grad profesional superior” în “consilier clasa I/gradprofesional debutant"

 • 2. La Serviciul Cabinete medicale școlare - medicină generală, se propune transformarea unui post vacant de asistent medical principal - studii PL în asistent medical ( nivel mediu) - studii PL.

 • 3. De asemenea se propune suplimentarea numărului total de posturi cu un post de natură contractuală de “inspector de specialitate gr.IA”, în cadrul Serviciului Securitatea Muncii, Situații Urgentă, Resurse Umane, Registratură, în scopul creșterii eficienței operaționale în procesarea documentelor, obținerea de servicii mai eficiente, îmbunătățirea comunicării și transparenței.

 • 4.Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice -Direcția Generală Programe Europene si Direcția Monitorizare prin adresa nr. 106751/21.11.2016 a comunicat faptul ca numărul total de posturi la Căminul de bătrâni este de 24 posturi, nu de 23 posturi. In conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale și a regulamentelor-cadru de organizare si funcționare a 

  serviciilor sociale personalul de specialitate trebuie sa reprezinte 60% din totalul personalului


PRIMAR

ADRIAN FLORIN DOBRE

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești este serviciu public cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești și are ca obiect principal de activitate asigurarea serviciilor sociale care se desfășoară la nivelul Municipiului Ploiești, cu un număr total de 777 de posturi, din care:

-167 posturi personal propriu ( funcționari publici și personal contractual);

-129 posturi cabinete medicale școlare;

-481 posturi asistenți personali pentru persoane cu handicap grav.

( Având în vedere necesitățile instituției privind ocuparea prin recrutare a posturilor vacante, precum și interesul pe care îl reprezintă acestea față de persoanele în căutarea unui loc de muncă, propunem:

1.Transformarea unor funcții publice vacante în funcții publice de nivel inferior sau superior cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate în conformitate cu prevederile art.107 alin (2) lit.b din Legea nr. 188/1999 - Statutul Funcționarilor Publici,:

-la Serviciul Juridic, Autoritate Tutelară propunem transformarea funcției publice vacantă de “consilier clasa I/grad profesional principal” în “consilier clasa I/gradprofesional asistent

-la Serviciul Financiar Contabilitate propunem transformarea funcției publice vacantă de “consilier clasa I/grad profesional superior” în “consilier clasa I/grad profesional debutant ”

2.1 n ceea ce privește activitatea de asistență medicală școlară '.

- la Serviciul Cabinete medicale școlare - medicină generală, propunem transformarea -unui post vacant de asistent medical principal - studii PL în asistent medical ( nivel mediu) -studii PL.

 • 3. Activitatea desfășurată la nivelul instituției presupune un volum mare de documente create și gestionate în relația cu cetățenii, dar și cu alte instituții, fapt pentru care propunem suplimentarea numărului total de posturi cu un post de natură contractuală

de “inspector de specialitate gr.IA”, în cadrul Serviciului Securitatea Muncii, Situații Urgentă, Resurse Umane, Registratură. Astfel, se urmărește creșterea eficienței operaționale în procesarea documentelor, obținerea de servicii mai eficiente, îmbunătățirea comunicării și transparenței.

 • 4. Referitor la Căminul de Bătrâni, începând cu data de 01.09.2016 în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.233/28.07.2016, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, în calitate de entitate responsabilă cu asigurarea operării și întreținerii investiției după finalizare “Căminul de bătrâni”, a suplimentat organigrama cu un număr total de 23 de posturi, conform adreselor primite în acest sens de la Instituția Prefectului și Primăria Municipiului Ploiești. La data de 21.11.2016 Ministerul Dezvoltării

Secțiunea 2.3.8 - “Rezultate anticipate” din cadrul Anexei IV - “Cererea de finanțare “ din activitatea 19 - “Angajare de personal” rezultă că numărul total de posturi la Căminul de bătrâni este de 24 posturi, nu de 23 posturi. Mai mult decât atât, având în vedere "prevederile Hotărârii Guvernului nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, anexa nr. 1 la nomenclator, art.8 privind structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal, personalul de specialitate trebuie sa reprezinte 60% din totalul personalului centrului social, respectiv Căminul de bătrâni. Ca urmare, solicităm suplimentarea organigramei la Căminul de bătrâni cu un post, astfel încât totalul posturilor sa fie de 24, precum și transformarea unor posturi vacante în conformitate cu legislația în vigoare astfel incât să se asigure funcționarea proiectului și sustenabilitatea acestuia, conform statului de funcții anexat. Facem mențiunea că obținerea acreditării centrului social Căminul de bătrâni este condiționată

5                                                                                                                                                                                                                                                                       5

de acest procent de 60% personal de specialitate.

 • 5.Punerea în aplicare a propunerilor de mai sus ne determină să propunem trecerea activității de pază a Căminului de bătrâni la Serviciul Administrativ și implicit suplimentarea organigramei cu un număr de 4 posturi de paznic.

Ca urmare, numărul total de posturi în instituție va fi de 783, din care:

 • - personal propriu 173 posturi ( funcționari publici și personal contractual);

 • - asistenta medicala școlara 129 posturi;

 • - asistenți personali persoane cu handicap grav 481 posturi.

Având în vedere propunerile de mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITA1        [I


Director General,

Dini/Ion Dan


Director General,                       -Șef Serviciu Juridic, Autoritate Tutelj

Manea Florentina


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte,


Direcția Economică


Director Executhf,

Anabell Măntmu


Director Executiv,

Nicoleta Crăciunoiu


r~>


CONSILIUL LOCAL

I


Anexa


nrADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE


FUNCȚIONAR PUBLIC DIRECTOR GENERAL

1 -

|

FUNCȚIONAR PUBLIC DIRECTOR GENERAL ADJ.

1


2 z o

u

5 x

tu F

£ UI

tzi


5

C-. tu «:
i io


 • 1 fp cond;

 • 2 fp execuție;

7 post contrac


1 fp cond;

5 fp execuție;

4 post contract.


1

tu a

2


<

§ co pi UJ P-

F Z e

co


1 23


481
Asistenta medicala școlara


Funcționari publici Personal contractual Asistenți personali

TOTAL: 783

82

91

481

129

Conducere

11

6

-

2

Execuție

71

85

481

127


s

F 2 s < g8

Q C/> J W D* Cj£ C-

F Z UI
Â.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA

EROILOR nr. lAavand codul fiscal 2843566^Wngtiâ-%


CONDUCERE
>;^L~^^Țreâpta<d^sa^^fe7eawg!o!E^


CABINETE MEDICALE ȘCOLARE MEDICINA GENERALA

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

grad II

2

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

3

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

4

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

5

MEDIC PRIMAR

Personal contractual

primar

6

MEDIC PRIMAR M.G.

Personal contractual

primar

7

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist


Personal contractual


specialist


MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

11

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

12

MEDIC

Personal contractual

-

13

MEDIC

Personal contractual

-

14

MEDIC

Personal contractual

--

15

MEDIC

Personal contractual

..

16

MEDIC

Personal contractual

-

17

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

18

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

19

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

20

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

21

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL


ASISTENT MEDICAL

PRINCIPAL

Personal contractual

23

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

24

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

25

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

-

26

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

27

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

28

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

29

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

30

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL


A.S.S.C cu sediu! in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. 1A avand codul fiscal 2843566

tel. - fax


M

£15®

31

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

32

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

33

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

34

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

35

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

36

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

37

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

38

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

39

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

40

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

41 ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

42 ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

43

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

44

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

45

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

46

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

47

l

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

48

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

49

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

50

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

51

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

52

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

53

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

54

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

55

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

56

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

57

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

58

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

59

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

60

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

61

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

62

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. lAavand codul fiscal 2843566 tel. - fax


GRȚ

fQnctia >:</■

;       Treapta desalarîizăfe/CategoxieL^;';

Personal contractual

PRINCIPAL

63 ASISTENT MEDICAL


64 ASISTENT MEDICAL


Personal contractual


PRINCIPAL


Personal contractual

PRINCIPAL

65 ASISTENT MEDICAL

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

68

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

69

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

70

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

71

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

72

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

73

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

74

L..

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

75

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

76

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

77

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

78

ASISTENTMEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

PRINCIPAL

Personal contractual

i 79 ASISTENT MEDICAL

80

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

81

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

82

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

83

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

84

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

85

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

86

ASISTENTMEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

87

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

88

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

89

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

90

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

91

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

92

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

Personal contractual

93 ASISTENT MEDICAL

94 ASISTENT MEDICAL


Personal contractual


A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. lAavand codul fiscal 2843566 tel. - fax


NR? CRT

:■ X?: i Den.;c'ompart?îsi a

ijfunctia

rjngtia;...i

uni

95

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

96

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

97

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

98

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

99

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

100

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

101

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

102

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

103

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

104

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

105

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

106

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

107

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

108

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

DEBUTANT

109

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

DEBUTANT

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE STOMATOLOGIE

110

MEDIC SEF SERVICIU

Personal contractual

--

111

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

112

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

113

MEDIC

Personal contractual

-

114

MEDIC

Personal contractual

--

115

MEDIC

Personal contractual

--

116

MEDIC

Personal contractual

--

117

MEDIC

Personal contractual

--

118

MEDIC

Personal contractual

--

119

MEDIC SPECIALIST

Personal contractual

specialist

120

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

121

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

122

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

123

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

124

ASISTENT MEDICAL

Ftersonal contractual

PRINCIPAL

125

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

-

tel. - faxW CRT

furictiefei i.i>$

■?, .        FUNCȚIA țj

J - J*5

,=^ ;.;t

^Treapiaîde'salanzare/Categ^l^^^5'?^^^

126

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

127

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

128

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PRINCIPAL

129

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

tel. - fax

N8l

III

CONDUCERE

1

DIRECTOR GENERAL

Funcționar public de conducere

S                 I

2

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

Funcționar public de conducere

S                  I

SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI SI FAMILIEI

3

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 l

4

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

5

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

6

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I principal

7

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

i asistent

8

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I debutant

9

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I debutant

10

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I debutant

SERVICIUL LOCUINȚE SOCIALE

11

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                  I

12

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

13

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

l superior

14

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I principal

15

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I principal

16

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

17

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

18

REFERENT..

Funcționar public de execuție

M

III superior

AJUTOARE ÎNCĂLZIRE GAZE, LEMNE, ENERGIE ELECTRICA

19

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 l

20

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

21

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

22

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

23

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

24

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

25

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

26

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

27

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

28

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

29

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. lAavand codul fiscal 2843566 tel.-fax30

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I principal

31

REFERENT DE SPECIA LHATE

Funcționar public de execuție

SSD

II superior

32

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

33

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

A

34

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

A

35

INSPECTOR DE SPECIA LITATE

Personal contractual

S

A

36

REFERENT

Personal contractual

M

A

CENTRUL DE ZI PT. COPII PREȘCOLARI

37

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

38

EDUCATOR

Personal contractual

S

PRINCIPAL

39

EDUCATOR

Personal contractual

S

PRINCIPAL

40

PSIHOLOG

Personal contractual

S

PRINCIPAL

41

PSIHOLOG

Personal contractual

S

PRINCIPAL

42

MUNCITOR CALIFICAT- BUCA TAR

Personal contractual

I

43

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

44

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

1

CANTINA SOCIALA

45

SEF SERVICIU

Personal contractual

46

INSPECTOR DE SPECA LITATE

Personal contractual

S

A

47

MAGAZINER

Personal contractual

M.

1

48

REFERENT

Personal contractual

M

A

FORMAȚIE PREPARARE DISTRIBUIRE HRANA

49

SEF FORMAȚIE MUNCITORI

Personal contractual

50

MUNCITOR CALIFICAT- BUCA TAR

Personal contractual                                            I

51

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            l

52

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            I

53

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            I

54

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            l

55

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            I

56

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            I

57

MUNCITOR CALIFICAT- BUCATAR

Personal contractual                                            I

58

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual                                            I

CĂMINUL DEBATRANI

tel.-fax


59

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

60

ASISTENT SOCAL

Personal contractual

S

61

ASISTENT SOCIAL

Personal contractual

S

62

MAGAZINER

Personal contractual

M

63

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

64

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

PRINCIPAL

65

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

66

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

67

ASISTENT MEDICAL

Personal contractual

PL

DEBUTANT

INFIRMIERA

Personal contractualMUNCITOR NECALIFICAT


Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual

Personal contractual


SERVICIUL TEHNIC, ÎNTREȚINERE PATRIMONIU

83

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

84

CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

I superior

85

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

86

INSPECTOR DESPECALfTATE

Personal contractual

s

A

87

REFERENT

Personal contractual

M

A

88

MUNCITOR CALIFICAT - TINICHIGIU

Personal contractual

I

89

MUNCfTOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

90

MUNCITOR CALIFICAT-FOCHIST

Personal contractual

I

Anexa nr.

La H.C.L. nr.

tel.-fax

91

MUNCITOR CALIFICAT - ELECTRICIAN

Personal contractual

I

92

MUNCITOR CALIFICA T-INSTALA TOR

Personal contractual

I

SERVICIUL SECURITATEA MUNCII, SITUAȚII URGENTA RESURSE UMANE, REGISTRATURA

93

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

I

94

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

95

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

I superior

96

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

97

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

98

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

1 principal

99

INSPECTOR DE SPECIA LITATE

Personal contractual

s

A

100

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

s

A

101

INSPECTOR DE SPECIA LITATE

Personal contractual

s

A

102

RthtKENT

Personal contractual

M

A

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

103

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

104

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

105

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

106

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

i superior

107

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

108

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

l principal

109

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I asistent

110

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I debutant

SERVICIUL JURIDIC, AUTORITATE TUTELARA

111

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S                 I

112

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

113

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

114

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

115

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

116

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

I superior

117

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

118

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

I superior

119

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

l asistent

SERVICIUL PERSOANE AFLATE IN DIFICULTATE .PROGRAME SOCIALE, RELAȚII CU ONG-uri

A.S.S.C cu sediul in PRAHOVA, PLOIEȘTI, PIAȚA EROILOR nr. 1A a vând codul fiscal 2843566 tel. - fax

CRlj

rtimentululisiia-furictiel

120

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

S

i

121

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

122

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

123

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

124

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

1 superior

125

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

126

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

127

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

128

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

129

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 principal

130

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 principal

SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE

131

SEF SERVICIU

Funcționar public de conducere

s

1

132 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

133 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

134 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

135 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

136 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

137 CONSILIER

Funcționar public de execuție

s

1 superior

138 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

139 CONSILIER.

Funcționar public de execuție

s

1 superior

140 REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

141

REFERENT.

Funcționar public de execuție

M

III superior

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

142

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

1 superior

143

CONSILIER.

Funcționar public de execuție

S

1 superior

144

CONSILIER

Funcționar public de execuție

S

1 superior

SERVICIUL ADMINISTRATIV

145

SEF SERVICIU

Personal contractual

146

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

A

147

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

A

148

REFERENT

Personal contractual

M

A

149

ȘOFER

Personal contractual

I

tel. - fax

150

ȘOFER

Personal contractual                                            I

151

ȘOFER

Personal contractual                                            I

152

ȘOFER

Personal contractual                                            I

153

MANIPULA NT BUNURI

Personal contractual

154

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALA TOR

Personal contractual                                            I

155

ZUGRAV

Personal contractual                                            I

156

PAZNIC

Personal contractual

157

PAZNIC

Personal contractual

158

PAZNIC

Personal contractual

159

PAZNIC

Personal contractual

160

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual                                            I

CENTRUL SOCIAL DE URGENTA

161

SEF SERVICIU

Personal contractual

S

162

INSPECTOR DE SPECIALITATE

Personal contractual

S

IA

163

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

Personal contractual

I

164

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

I-

165

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

t-

166

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

F

167

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

F

168

MUNCITOR NECALIFICAT

Personal contractual

F

COMPARTIMENT MEDIATORI SANITARI

169

MEDIATOR SANTARfinstructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

170

MEDIATOR SANrTAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

171

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

172

MEDIATOR SANITAR(instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

173

MEDIATOR SA NITAR( instructor educație)

Personal contractual

M

PRINCIPAL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA


RAPORT

Comisia a luat in discuție proiectul de hotarare privind aprobarea organigramei, numărului de personal si a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești si a constatat:DATA :

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

1. Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statelor de funcții ale Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

9SECRETAR,  Gheorghe Andrei


Data: 2 <§ < I.. 2^0 / G