Hotărârea nr. 382/2016

Hotãrârea nr. 382 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii ale Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 382 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului domnul Pană George și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, avizat de Direcția Economică, de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, numărul maxim de 168 de posturi și a statului de fUncții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr.284/2010, actualizată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care reglementează modul de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă numărul maxim de 168 de posturi al Teatrului „Toma Caragiu” prin suplimentarea cu 5 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat începând cu data de 01.12.2016.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu”, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2016.

Art3. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.12.2016.

Art.4. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 318/29.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.5. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


Contrasemnează Secretar,

Georgiana PopaROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL


la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Prevederile art. 45 A1 alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale.

Urmare celor menționate mai sus propun transformarea treptei profesionale din debutant în treapta profesionala III al unui post de maestru sunet din cadrul serviciului Tehnic lumini sunet Drama Revista pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr. 5002/17.10.2016, anexat.

Pentru o îmbunătățire a activitatii artistice si pentru a reduce in mod gradual numărul de colaborări si anume a artiștilor colaboratori (ex.: actori, sufleori, etc.) din spectacolele stagiunii in curs, colaborări impuse odata cu aplicarea prevederilor O.G. nr.77/2013 când s-au redus un număr de 32 posturi din instituție, se solicită aprobarea numărului maxim de 168 de posturi al Teatrului „Toma Caragiu” prin suplimentarea cu 5 de posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, modificarea organigramei si a statului de funcții la cele trei secții artistice.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANA GEORGE

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13, Ploiești Cod fiscal 2843078


Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești a fost înființat in anul 1949 prin Decizia Comitetului Provizoriu al Comunei Urbane Ploiești nr. 116/05.08.1949, si este organizat în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 21/2007, actualizată - privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, si conform art. 5 alin.(2) din acest act normativ este o instituție de repertoriu.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești face parte din categoria excepții fata de prevederile art. III alin. (6) lit. f) din O.U.G nr. 63/2010, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare.

Pentru o îmbunătățire a activitatii artistice si pentru a reduce in mod gradual numărul de colaborări si anume a artiștilor colaboratori (ex.: actori, sufleori, etc.) din spectacolele stagiunii in curs, colaborări impuse odata cu aplicarea prevederilor O.G. nr. 77/2013 când s-au redus un număr de 32 posturi din instituție, se solicită aprobarea numărului maxim de 168 de posturi al Teatrului „Toma Caragiu” prin suplimentarea cu 5 de posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, modificarea organigramei si a statului de funcții la cele trei secții artistice, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, după cum urmează:

Secția Drama:

 • - 2 posturi de actor (teatru) studii superioare grad I;

Secția Revista:

-1 post de solist vocal studii superioare grad I;

 • - 1 post sufleor treapta I;

Secția Păpuși:

 • - 1 post de actor (teatru) studii superioare grad I.

Folosirea colaboratorilor, pe langa un efort bugetar suplimentar, îngreunează si programarea spectacolelor, colaboratorii fiind angajatii altor teatre, iar programul acestor instituții reprezintă o prioritate pentru ei.

Calculul aferent posturilor menționate este următorul:

Nr. crt.

Denumire post

Compartimentul

Cheltuiel i cu salariile

Contributi i angajator

Total cheltuieli de personal

0

1

2

3

4

5 = 3+4

1

actor (teatru)

Drama

30120

6808

36928

2

actor (teatru)

Drama

30120

6808

36928

3

solist vocal

Revista

30120

6808

36928

4

sufleor

Revista

16884

3816

20700

5

actor (teatru)

Păpuși

30120

6808

36928

TOTAL

137364

31048

168412

La data de 15.11.2016 instituția prezintă următoarea situație a cheltuielilor de personal:

prevedere anuala conform HCL nr. 37 din data de 01.02.2016 plăti 01.01.2016-15.11.2016(conform execuție trezorerie) estimări plăti cheltuieli de personal pentru anul 2016 plăti estimate pentru personal nou angajat total plăti estimate 2016

168 mii lei^^

225 mii 1

1 7 -                                 I

X     X                                                        x

cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Locăl hr.

37/01.02.2016 și procesului verbal nr. 7 al Consiliului Administrativ, anexat.


Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în

Potrivit prevederilor art.45Al alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: “ Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară ”,

Urmare celor menționate mai sus propunem transformarea treptei profesionale din debutant în treapta profesionala III al unui post de maestru sunet din cadrul serviciului Tehnic lumini sunet Drama Revista pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr. 5002/17.10.2016, anexat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției.

Urmare celor menționate mai sus avizăm proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești: MANAGER, Rus Mihaela


'j teatrul %

1 ■>/


Contabil sef, Alexe Gabriela

Compartiment Juridic - Contencios, Cojocaru Vep^r alentinaAVIZAT:

Direcția Economica Director executiv, Craciunoiu Nicoleta

1 7 -11- 2016


Compartiment Resurse Umane StefandvvfcugeniaDirecția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios

Achiziții Publice, Contract

Director executiv,

Mantoiu Anabell
TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA
FORMAȚIE MÂNUITORI

DECOR (1+4=5)

FORMAȚIE COSTUMIERE, PERUCHERIE (3)

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET, LUMINI (2)

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

COSTUME PĂPUȘI (1+4=5)

FORMAȚIE BUTAFORIE

PICTURA (1+2=3)

ATELIER CROITORIE

PENTRU FEMEI ( 3 )

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI ( 2 )

ATELIER CROITORIE

PENTRU PĂPUȘI ( 2 )


ATELIER MECANO-ELECTRIC ( 3 )

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE,CASIERIE ( 7 )

FORMAȚIE TRANSPORT ( 2 )


TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI


A

Anexa nr.2 la HCL nr.STAT DE FUNCȚII

Nr, crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesionaj/^-Treapta profeșipnăja^ .

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

S

2

2

Director adjunct

S

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

IA

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

26

22

Actor (teatru)

s

I

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

29

25

Actor (teatru)

s

l

30

26

Regizor artistic

s

I

31

27

Regizor tehnic

I

32

28

Regizor tehnic

I

33

29

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

34

1

Sef formație muncitori

35

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

38

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

39

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

I

40

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITER!

41

1

Recuziter

I

42

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE


*

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/ " "■ Treapta profesionala;-

de conducere

de execuție

43

1

Muncitor calificat (costumiera)

iî & i        £

44

2

M u n cito r ca I if icat (costu m i e ra)

/îW?

SECȚIA REVISTA

%

45

1

Sef secție

S

46

1

Scenograf

S

IA          c c

47

2

Dirijor

S

IA

48

3

Coregraf

S

IA

49

4

Actor (teatru)

S

IA

50

5

Actor (teatru)

S

IA

51

6

Actor (teatru)

S

IA

52

7

Actor (teatru)

S

IA

53

8

Actor (teatru)

S

IA

54

9

Actor (teatru)

S

1

55

10

Actor (teatru)

s

1

56

11

Artist instrumentist

s

IA

57

12

Artist instrumentist

s

1

58

13

Solist balet

s

1

59

14

Solist vocal

s

1

60

15

Solist vocal

s

1

61

16

Solist vocal

s

1

62

17

Solist vocal

s

1

63

18

Instrumentist

1

64

19

Instrumentist

1

65

20

Instrumentist

1

66

21

Instrumentist

1

67

22

instrumentist

1

68

23

Balerin

s

1

69

24

Balerin

s

II

70

25

Balerin

s

11

71

26

Balerin

s

II

72

27

Balerin

s

II

73

28

Balerin

1

74

29

Balerin

1

75

30

Balerin

1

76

31

Regizor tehnic

1

77

32

Sufleur

1

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DEÎCOR

78

1

Sef formație muncitori

79

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

80

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

81

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

82

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

1

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

83

1

Muncitor calificat (costumiera)

1

84

2

Muncitor calificat (costumiera)

1

85

3

Machior

II

SECȚIA PĂPUȘI

86

1

Sef secție

s

87

1

Scenograf

s

1

88

2

Actor (teatru)

s

1

89

3

Actor (teatru)

s

90

4

Actor (teatru)

s

91

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IANr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profesional/-^''' Treapta profesionala ^ '

de conducere

de execuție

92

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

<;•' /                 •••

n C9A         ;

93

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

94

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

I

95

9

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

II

96

10

Actor (mânuitor păpuși)

I

97

11

Actor (mânuitor păpuși)

I

98

12

Regizor tehnic

I

TEHNIC PAPUS1

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

99

1

Maestru lumini

I

100

2

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

101

1

Sef formație muncitori

102

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

103

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l

104

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

105

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE BUTAFORIE - PICTURA

106

1

Sef formație muncitori

107

1

Sculptor păpuși

I

108

2

Artist plastic

I

SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET

109

1

Sef serviciu

s

110

1

Operator sunet

s

I

111

2

Maestru sunet

I

112

3

Maestru sunet

III

113

4

Maestru lumini

I

114

5

Maestru lumini

I

115

6

Maestru lumini

I

116

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

117

1

Sef serviciu

s

118

1

Consultant artistic

s

IA

119

2

Consultant artistic

s

IA

120

3

Consultant artistic

s

IA

121

4

Impresar artistic

s

I

122

5

Impresar artistic

s

I

123

6

Impresar artistic

s

III

124

7

Specialist

s

IA

125

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

126

1

Sef serviciu

........

I        s

I

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

127

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

128

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

129

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATINr. cit

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad prof^sionă]/-^' Treapta profesionala^ ?

de conducere

de execuție

130

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

h 1 \6SSt

H W

131

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

132

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1

133

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER TAPIȚERIE

134

1

Muncitor calificat (tapiter)

1

ATELIER TAMPLARIE

135

1

Sef formație muncitori

136

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

137

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

138

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

ATELIER MECANO - ELECTRIC

139

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

140

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

141

3

Muncitor calificat (electrician)

1

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

142

1

[Consilier juridic

s

IA

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

143

1

Referent de specialitate

s

II

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

144

1

Economist

s

IA

145

2

Economist

s

IA

146

3

Economist

s

IA

147

4

Economist

s

IA

148

5

Economist

s

1

149

6

Economist

s

II

150

7

Referent de specialitate

s

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

151

1

Economist

S

IA

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

152

1

Economist

s

IA

153

2

Economist

s

1

SERVICIUL

NTRETINERE - ADMINISTRATIV

154

1

Sef serviciu

s

155

1

Referent de specialitate

s

III

156

2

Magaziner

M

157

3

Pompier

158

4

Controlor bilete

G

159

5

Plasator sala

G

160

6

Plasator sala

G

161

7

Supraveghetor sala

G

162

8

Supraveghetor sala

G

163

9

Supraveghetor sala

G

164

10

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

165

11

Paznic

166

12

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

167

1

Șofer (autocar)

1

168

2

Șofer (autoturism)

1Trezorerie Muu. Ploiești

EXECUȚIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITĂȚI

Pag: 331

Editat ladata: 15.11.2016 04:46 PM- lei

COD FISCAL:

2843078

la:  TEATRUL TOMACARAGIU PLOIEȘTI

DATA:    15.11.2016

COD CONT/SURSA       DENUIMIRE

1NDICATOR/SECTIUNE   CONT / INDICATOR

CREDITE DESCHISE/ VENITURI

PLĂTI EFECTUATE (CHELTUIELI)

DISPONIBIL

(credite-ch el t/venltu ri-chelt)

21

G

370400       DVarsaminte din secțiunea de

funcționare

5.000,00

,00

,00

21

G

330800       F Venituri din prestări de servicii

401.569,28

,00

,00

21

G

370100       F Donații si sponsorizări

11.535,40

,00

,00

21 n

G

370300       F Varsaminte din secțiunea de

funcționare pentru fin

5.000,00

,00

,00

G

430900        F Subvenții pentru instituții publice

5.444.000,00

,00

,00

24

G

670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL XIII ACTIVE

5.000,00

1.608,00

3.392,00

24

G

670304710130 D Instituții publice de spectacole si concerte - Alt

,00

1.608,00

,00

24

G

D Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: G secțiune: D

5.000,00

1.608,00

3.392,00

24

G

D Total (ăesch-ch)ct: 24 sursa: G secțiune: D

5.000,00

1.608,00

3.392,00

24

G

670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL

4.404.000,00

3.844.961,00

559.039,00

24

G

670304100101 F Instituții publice de spectacole si concerte - Sal

,00

2.943.850,00

,00

24

G

670304100105 F Instituții publice de spectacole si concerte - Spo

,00

151.948,00

,00

24

G

670304100112 F Instituții publice de spectacole si concerte - Ind

,00

,00

,00

24

G

670304100113 F Instituții publice de spectacole si concerte - Ind

,00

20.454,00

,00

24

G

670304100130 F Instituții publice de spectacole si concerte - Alt

,00

7.670,00

,00

G

670304100301 F Instituții publice de spectacole si concerte - Con

,00

509.926,00

,00

24

G

670304100302 F Instituții publice de spectacole si concerte - Con

,00

15.517,00

,00

24

G

670304100303 F Instituții publice de spectacole si concerte - Con

,00

161.380,00

,00

24

G

670304100304 F Instituții publice de spectacole si concerte - Con

,00

7.836,00

,00

24

G

670304100306 F Instituții publice de spectacole si concerte - Con

,00

26.380,00

,00

24

G

670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S

2.611.000,00

1.639.085,78

971.914,22

24

G

670304200103 F Instituții publice de spectacole si concerte - Inc

,00

156.795,39

,00

24

G

670304200104 F Instituții publice de spectacole si concerte - Apa

,00

7.675,09

,00.

24

G

670304200105 F Instituții publice de spectacole si concerte - Car

,00

19.500,00

,00

24

G

670304200107 F Instituții publice de spectacole si concerte - Tra

,00

10.247,40

,00

Trezorerie Muu. Ploiești


Pag: 332

Editat la data: 15.11.2016 04:46 PMEXECUȚIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITĂȚI

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

COD FISCAL:      2843078

COD CONT/SURSA       DENUIMIRE

INDICATOR/SECTIUNE   CONT ! INDICATOR

CREDITE DESCHISE/ VENITURI

PLĂTI EFECTUATE (CHELTUIELI)

DISPONIBIL

(credlte-chelt/ven itu ri-chel t)

24

G

670304200108 F Instituții publice de spectacole si concerte - Pos

,00

25.449,40

,00

24

G

670304200109 F Instituții publice de spectacole si concerte - Mat

,00

799.990,77

,00

24

G

670304200130 F Instituții publice de spectacole si concerte - Alt

,00

275.278,53

,00

O

G

670304200530 F Instituții publice de spectacole si concerte - Alt

,00

88.440,30

,00

24

G

670304200601 F Instituții publice de spectacole si concerte - Dep

,00

2.343,50

,00

24

G

670304200602 F Institutîi publice de spectacole si concerte - Dep

,00

2.250,00

,00

24

G

670304201100 F Instituții publice de spectacole si concerte - Car

,00

1.213,64

,00

24

G

670304201300 F Instituții publice de spectacole si concerte - Pre

,00

6.950,00

,00

24

G

670304201400 F Instituții publice de spectacole si concerte - Pro

,00

12.020,20

,00

24

G

670304203001 F Instituții publice de spectacole si concerte - Rec

,00

14.441,88

,00

24

G

670304203002 F Instituții publice de spectacole si concerte - Pro

,00

4.756,75

,00

24

G

670304203003 F Instituții publice de spectacole si concerte - Pri

,00

10.751,81

,00

24

G

670304203004 F Instituții publice de spectacole si concerte - Chi

,00

172.301,22

,00

24

„o

G

670304203030 F Instituții publice de spectacole si concerte - Alt

,00

28.679,90

,00

G

FTotaldisp.(ven-ch)ct: 24sursa; G secțiune: F

5.852.104,68

5.484.046,78

368.057,90

24

G

F Total (desch~ch)ct: 24 sursa; G secțiune; F

7.015.000,00

5.484.046,78

1.530.953,22

24

Total cont: 24

7.020.000,00

5.485.654,78

1.534.345,22

5006

Disp.sume mandat,depozit.local

79.747,76

45.850,23

33.897,53

5007

Disp.- donații si sponsorizări

9.035,40

9.035,40

,00

TEATRUL TOMA CARAGIU PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu. nr. î3, Ploiești - 100042 - Romanșa

PROCES VERBAL NR. 7 al ședinței de Consiliu Administrativ din data de 20 octombrie 2016 - ora 10

Consiliul Administrativ al Teatrului ‘‘Toma Caragiu” Ploiești constituit în baza Deciziei nr. 141/09.06.2016,   -în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului “Toma Caragiu’’ Ploiești aprobat prin HCL nr. 134/23.04.2015;

s-a întrunit astăzi,20 octombrie 2016 - ora 10, în componență extinsă, după cum urmează: Președinte consiliu - Rus Mihaela - director general Membru consiliu - Alexe Gabriela - contabil șef


Membru consiliu - Cojocaru Venera Valentina - consilier juridic

Membru consiliu - Ioan Coman - șef secție Dramă

Membru consiliu - Frincu L.iviu George ~ șef secție Revistă

Membru consiliu - Androne Mihai - șef secție Păpuși

Membru consiliu - Dumitrescu Adina Mîriam - șef serviciu Secretariat literar

Membru consiliu - Sterea Cătălin Adrian - șef serviciu Produtie;

Membru.consiliu - Manolache Sebastian - șef serviciu întreținere - Administrativ cu statut de invitat al consiliului - Baker Karl - lider sindicat

Secretar consiliu - Ștefanov Eugenia - economist resurse umane având pe ordinea de zi a Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

 • 1. Modificări privind organigrama si statul de funcții al Teatrului;

 • 2. Promovare Alexandru Cosmin Vasile de pe maestru sunet treapta debutant pe treapta 111;

 • 3. Informare cu privire la parteneriatele Teatrului:

 • 4. Alte discuții si propuneri.

 • 1. Modificări privind organigrama si statul de funcții al Teatrului

Doamna Rus Mihaela. director general, supune spre analiza oportunitatea modificării organigramei si a statului de funcții, prin majorarea numărului de posturi, astfel:

Secția Drama 7 posturi- 5 posturi de actor

1 post sufleor

1 post peruchier

Secția Revista 6 posturi- 2 posturi de actor

1 post sufleor

 • 1 post solist vocal

 • 2 posturi balerin

Secția Păpuși - 3 posturi de actor

Serviciul Întreținere Administrativ solicita 8 posturi pentru sala de teatru de pe bld Independentei care nu poate funcționa fara acestea, ținând cont ca personalul de la sediu care deservește si sala mare a teatrului nu poate fi mutat dintr-o parte in alta.

2 posturi paznic

1 post pompier

l post muncitor calificat lacatus mecanic întreținere si reparații universale/instalatii sanitare

1 post supraveghetor sala ”           1 post controlor bilete

1 post muncitor calificat electrician

1 post șofer

Postul vacant de sef serviciu Tehnic lumini sunet se propune pentru a fi transformat intr-un post necesar instituției Mi zmwfo                                                      *

mMU./...... <               >


Membrii consiliului administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate modificările la organigrama si statul de funcții al Teatrului

 • 2. Promovare Alexandru Cosmin Vasile de pe maestru sunet treapta debutant pe treapta 111

Doamna Stefanov Eugenia, economist RU, informează membrii consiliului administrativ ca. domnul Alexandru Cosmin Vasile, maestru sunet debutant a fost admis in data de 17.10.2016 la examenul de promovare in treapta imediat superioara, respectiv maestru sunet treapta HI. Se propune modificarea in statul de fonctii al instituției.

Membrii consiliului administrativ au fost de acord si au votat in unanimitate modificarea.

 • 3. Informare cu privire la parteneriatele Teatrului

............te       ibichtâf:

 • 4. Alte discuții si propuneri.


  Alexe GabrielaComan Ioan

yy

&


Frincu Liviu George Ahdrone Mihai

Cojocaru Venera Valentina

AL                      Ti

TEATRUL “TOMA CARAGIU”

Str. Toma Caragki. nr. 13, Ploiești


; 1 7. OCi '

L.....^2-.......j

htr^L W CaLOJ • PLO^STI

RAPORT FINAL AL EXĂMENVEUTDEPROMOVAREComisia de concurs constituita in baza Deciziei nr. 241/28.09.2016 a procedat astazi, 17.10.2016, conform prevederilor Ordinului nr. 5138/15.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a examenului de promovare a personalului contractual, coroborat cu prevederile Hotărârii nr. 286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, la încheierea raportului final al examenului organizat pentru promovarea domnului Alexandru Cosmin Vasile de pe maestru sunet treapta debutant pe maestru sunet treapta UI. în cadrul Serviciului Tehnic Lumini Sunet Dramă Revistă.

Procedura de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului instituției este aprobata prin Procedura Operaționala nr. 44 privind stabilirea cadrului si a etapelor pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant, organizarea si desfasurarea examenului de promovare și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din cadrul Teatrului “Toma Caragîu” Ploiești.

Anunțul privind examenul de promovare s-a afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești in data de 03.10.2016, in conformitate cu prevederile art. 5 (1) si (2) din Ordinul nr. 5138/2014.

Examenul de promovare a constat in susținerea unei probe practice, in conformitate cu prevederile art. 5 (3) si 7 (3) din Ordinul nr. 5138/2014.

Informații privind proba practica

Data si ora desfășurării probei scrise: 17.10.2016 ora 09,00

Numele si prenumele candidatului

Punctaj final proba practica

Rezultatul

ALEXANDRU COSMIN VASILE

95 puncte

ADMIS


Rezultatele examenului de promovare s-au afișat la sediul și pe pagina de internet a Teatrului “Toma Caragiu" Ploiești in data de 17.10.2016 ora 13, in conformitate cu prevederile art. 7 (6) din Ordinul nr, 5138/2014.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte Frineu Li viu George

Membru Burducea Marius

Membru Manea lonut


SECRETAR COMISIE : Stefanov EugeniaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE ;/

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” PloieștiData:CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT


Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" PloieștiData: 2 <f ■ I f- (iSSECRETAR, Andrei