Hotărârea nr. 381/2016

Hotãrârea nr. 381 privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi şi statului de funcţii ale Filarmonicii ,,Paul Constantinescu’’ Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 381


privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului domnul Pana George și Raportul de specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, avizat de Direcția Economică, de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei, numărul maxim de 132 de posturi și a statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești;

în baza prevederilor art.5 alin.l din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată cu modificările și completările ulterioare care reglementează „Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specialitate al poliției”;

având în vedere prevederile art.31 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale republicată, care reglementează obligația de a înființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă numărul maxim de 132 de posturi al Filarmonicii „Paul Constantinescu” prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, începând cu data de 01.12.2016.

Art.2. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu”, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.12.2016.

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.298/31.08.2015 și nr.320/29.09.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești


Pentru îmbunătățirea actului artistic și creșterea performanțelor instituției, se solicită aprobarea numărului maxim de 132 de posturi prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, respectiv aprobarea organigramei si a statului de funcții, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, după cum urmează:

 • - înființarea compartimentului Jazz având în vedere organizarea evenimentului anual reprezentativ pentru Municipiul Ploiești denumit „Ploiești Jazz Festival”, compartiment care va fi în subordinea Direcției Artistice și va funcționa cu structură de 3 posturi de personal contractual de execuție de artist instrumentist grad profesional debutant din care două posturi nou înființate și preluarea unui post vacant de instrumentist din cadrul Orchestrei Simfonice;

 • - suplimentarea cu două posturi de personal contractual de execuție de referent de specialitate gradul I din Compartimentul Organizare Evenimente având în vedere că în cadrul instituției sunt organizate atât spectacole cu personal propriu, cât și alte evenimente prin închirierea sălii de spectacol, fapt pentru care sunt necesare resurse umane pentru realizarea de afișe și alte materiale de promovare, precum și pentru realizarea și actualizarea site-ului insituției pentru promovarea spectacolelor și pentru actualizarea datelor specifice instituției potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 și Hotărârea Guvernului nr,583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

 • - suplimentarea cu două posturi de personal contractual de execuție din care unul de garderobier și un post de arhivar și completarea denumirii serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază în serviciul Resurse Umane, Administrativ, Arhivă și Pază care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 14 posturi de execuție având în vedere prevederile art.31 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale republicată, care reglementează obligația de a înființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora. Având în vedere adresa Poliției Municipiului Ploiești nr.817493/16.11.2016 prin care a fost avizat Planul de Pază pentru postul de pază fix, temporar doar pe timp de zi, deservit doar cu două posturi de paznic față de cele 4 posturi aprobate, se propune transformarea celor două posturi vacante de paznic în două posturi vacante de recuziter.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr. 333/31.10.2016.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANĂOEORGE

FILARMONICA “PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei^ numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Pentru îmbunătățirea actului artistic și creșterea performanțelor instituției, se solicită aprobarea numărului maxim de 132 de posturi prin suplimentarea cu 6 posturi față de numărul maxim de posturi aprobat, respectiv aprobarea organigramei si a statului de funcții, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, după cum urmează:

 • - înființarea compartimentului Jazz având în vedere organizarea evenimentului anual reprezentativ pentru Municipiul Ploiești denumit „Ploiești Jazz Festival”, compartiment care va fi în subordinea Direcției Artistice și va funcționa cu structură de 3 posturi de personal contractual de execuție de artist instrumentist grad profesional debutant din care două posturi nou înființate și preluarea unui post vacant de instrumentist, studii medii din cadrul Orchestrei Simfonice și transformat în post de artist instrumentist grad profesional debutant;

 • - suplimentarea cu două posturi de personal contractual de execuție de referent de specialitate gradul I din cadrul Compartimentul Organizare Evenimente având în vedere că în cadrul instituției sunt organizate atât spectacole cu personal propriu, cât și alte evenimente prin închirierea sălii de spectacol, fapt pentru care sunt necesare resurse umane pentru realizarea de afișe și alte materiale de promovare, precum și pentru realizarea și actualizarea site-ului insituției pentru promovarea spectacolelor și pentru actualizarea datelor specifice instituției potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.478/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.123/2002 și Hotărârea Guvernului nr.583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanță, a riscurilor asociate obiectivelor și măsurilor din strategie și a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției, a indicatorilor de evaluare, precum și a standardelor de publicare a informațiilor de interes public.

 • - suplimentarea cu două posturi de personal contractual de execuție din care unul de garderobier și un post de arhivar și completarea denumirii serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază în serviciul Resurse Umane, Administrativ, Arhivă și Pază care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 14 posturi de execuție având în vedere prevederile art.31 din Legea nr. 16/1996 privind Arhivelor Naționale republicată, care reglementează obligația de a înființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de valoarea și cantitatea acestora. Având în vedere adresa Poliției Municipiului Ploiești nr.817493/16.11.2016 prin care a fost avizat Planul de Pază pentru postul de pază fix, temporar doar pe timp de zi, deservit doar cu două posturi de paznic față de cele 4 posturi aprobate, se propune transformarea celor două posturi vacante de paznic în două posturi vacante de recuziter.


  Z\*A i[ ''Ș' ’

  La data de 15.11.2016 instituția prezintă următoarea situație a. cheltuielilor personal:

  • - prevedere anuală conform H.C.L. nr. 333/31.10.2016 -plăți 01.01.2016- 15.11.2016 (conform execuție trezorerie)

  • - estimări plăți cheltuieli de personal pentru anul 2016

  • - plăți estimate pentru personal nou angajat

  • - total plăți estimate 2016


  4;Q05 mii lei^/ 3 Hâ

  400 mii lei;

  425 mii lei;

  4005 mii lei.


  Modificările propuse se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.333/31.10.2016 și proceselor verbale ale Consiliului Administrativ, anexate, din data de 01.09.2016 și 21.11.2016.


  Urmare celor menționate mai sus avizăm proiectul de hotărâre anexat.  CONSTANTINESCU


  aul Constantinescu” ager

  curVJad


  ntabil sef, Mate^Mihaela


  AVIZAT:


Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios  Achiziții Pujblice, Contracte

Directe utiv,

11 Olimpia


Șef Serviciu Resurse Umane, Organizării ministrativ


a - Daniela


FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA

O

Anexa nr.l la H.C.L. nr


5^/729.11.2016


TOTAL


CONDUCERE EXECUȚIE132


4

128Filarmonica „Paul Constantinescu" PloieștiAnexa nr.2 la H.C.L. nr


29.11.2016


STAT DE FUNCȚII

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

1

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

II

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

s

7

Solist concertist

IA

s

8

Solist concertist

II

s

9

Solist instrumentist

IA

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

I

s

19

Sef partida

IA

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

24

Sef partida

W&A

rS

25

Sef partida

'A. -'A

26

Sef partida

fa 7 .4'

Y74

27

Sef partida

Ittl A

/g®3

28

Sef partida

VA''

29

Secretar (muzical)

30

Artist instrumentist

IA

31

Artist instrumentist

IA

S

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

O

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Functi^'ontractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

32

Artist instrumentist

IA

S

33

Artist instrumentist

IA

S

34

Artist instrumentist

IA

s

35

Artist instrumentist

IA

s

36

Artist instrumentist

IA

s

37

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

I

s

49

Artist instrumentist

l

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

I

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

62

Artist instrumentist

63

Artist instrumentist

/*■$(

64

Artist instrumentist

f £f’ll

» |?

65

Artist instrumentist

t "'ii I^B

wis/“

i

66

Artist instrumentist

67

Artist instrumentist

xi C -V v

&

68

Artist instrumentist

||

NR. CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

O

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Functi~'pntractua[a

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

69

Artist instrumentist

II

S

70

Artist instrumentist

II

S

71

Artist instrumentist

II

s

72

Artist instrumentist

II

s

73

Artist instrumentist

II

s

74

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

li

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

M

83

Instrumentist

I

M

84

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

85

Dirijor

I

S

86

Solist vocal

I

S

87

Solist vocal

II

S

88

Solist vocal

II

S

89

Solist vocal

II

S

90

Solist vocal

III

M

91

Artist instrumentist

IA

S

92

Artist instrumentist

l

S

93

Artist instrumentist

I

S

94

Artist instrumentist

II

S

95

Instrumentist

I

M

96

Instrumentist

I

M

97

Instrumentist

I

98

Instrumentist

I /*.

i-IViA.

99

Instrumentist

lA//

100

Instrumentist

lU; \

ys -f

101

Instrumentist

iiAM ’’

102

Instrumentist

ir

103

Instrumentist

niNR.

CRT.

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

n de" execuție

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Functr'ontractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de conducere

de execuție

COMPARTIMENT JAZZ

104

Artist instrumentist

D

S

105

Artist instrumentist

D

S

106

Artist instrumentist

D

s

ORGANIZARE EVENIMENTE

107

Impresar artistic

1

s

108

Bibliotecar

IA

s

109

Referent de specialitate

1

s

110

Referent de specialitate

1

s

111

Referent de specialitate

1

s

112

Referent de specialitate

1

s

CONTABIL SEF

113

Contabil set

s

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

114

Referent de specialitate

I

s

115

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDIC

116

Consilier juridic

IA

s

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV, ARHIVA SI PAZA

117

sef serviciu

s

118

Referent

IA

M

119

Garderobier

M

120

Garderobier

M

121

Garderobier

M

122

Garderobier

M

123

Recuziter

1

124

Recuziter

1

125

Recuziter

1

126

Recuziter

1

127

Recuziter

1 /Q

128

Muncitor calificat (electroacusticianl

129

Arhivar

8 31

130

Paznic

\»\

131

Paznic

\*7

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

132

Referent de specialitate

1

s

ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI ROMÂNE

- -X

/•/

ii

NESECRET 7

Ex.nr. ;              . /'.}

Nr.;817493 ' -‘A-. <A

PloiestiA^^T?'


INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE PRAHOVA POLIȚIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SECȚIA 1 POLIȚIE

Număr de prelucrare înregistrat la ANSPDCP 6983

CĂTRE FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU Mun. Ploiești, str. Anton Pann, nr. 5, jud. Prahova

Urmare a adresei dumneavoastră nr. 3049/2016 prin care solicitați avizarea planului de paza al unității, vă comunicăm faptul că, în conformitate cu prevederile Legii nr.333/2003, s-a acordat AVIZ FAVORABIL, restituindu~vă totodată un exemplar.

In situația apariției unor schimbări ale caracteristicilor obiectivului păzit sau a dispozitivului de pază, vă revine obligația de a solicita în termen de 5 zile un nou aviz pentru planul de pază reactualizat.

De asemenea, prevederile planului de pază vor fî aduse la cunoștința personalului ce asigură paza, în vederea aplicării și respectării acestora.

Vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate față de problemele pe care le ridicați în domeniul ordinii și siguranței publice.


ȘEFUL POLIȚ^vȘ^^OIEȘTI Comisariate poliției^

A • •    _ - X// l

CRISTI/®d\IANEĂ^


ȘEFUL SECȚIEI NR.

Comisar de poi


A POLITIE iti2

f pl1/1


Ploiești, str. Ghe. Doja, nr.119

Tel.Fax.0244595355

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU”

PLOIEȘTI, Str. ANTON PANN NR.5, JUD. PRAHOVA

Tel/fax - 0244-515841

CUI-2845842


FiWW.'lCA-PAUL CONSTANTINESCU

PLOIEȘTI

2 5, OCT, 2016Către,


INTKARE MS...


SECTIEA NR.1 POLITIE PLOIEȘTI i ’ <

Va supunem atenției, in vederea verificării si avizării, Planul de Paza al obiectivului FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” din Ploiești, str. Anton Pann, nr.5 - intocmit conform Legii 333/2003 si H.G. 301/2012, in doua exemplare, avand asistenta si sprijin nemijlocit din partea S.C. SECURYTAS TEAM S.R.L.FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU

PLOIEȘTI, Str. ANTON PANN NR.5, JUD. PRAHOVA Tel/fax -0244-515841

n />,- in /,/),/CUI-2845842

Nr3^'7t S.. .dinX<5:

ȘEFUL POLITIEI MUNICIPIULUI (PLOIEȘTI


AL OBIECTIVULUI

FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI,

STR. ANTON PANN NR.5

CAPITOLUL I

CARACTERISTICILE OBIECTIVULUI PĂZITE V-'/S., .....- \U‘. \

întocmit in conformitate cu prevederile art.3,4 si 5 din Legea SSS/ZOOS^dgj^lic^^^hj®2 301/2012 si a Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica^ari ®21>d1n 14.09.2015.

Obiectivul FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU”se afla situat in PLOIEȘTI, pe str. ANTON PANN nr.5 (in spatele cinematografului) si are o suprafața de 1070 mp din care, curtea interioara cu o suprafața de 260 mp .

Specificul obiectivului: activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole).

Se învecinează cu:


-Nord- clădire proprietate privata-Camera Notarilor Publici si o alta clădire proprietate privata persoana fizica cu doua etaje;

-Sud - clădire proprietate privata persoane juridice (Direcția pentru Agricultura);

-Est - teren liber de construcții apartinand persoanelor fizice;

-Vest - str. Anton Pann.

Clădirea obiectivului este compusa din: demisol, parter, etaj si pod.

Demisolul este format din 4 camere cu acces pe hol.

Parterul este compus din 5 camere birou , casa scării si dependinte(magazie, grupuri sanitare, doua săli de concerte).

Etajul este format din 12 camere (3 birouri, 7 camere studiu, 1 sala biblioteca muzicala, 1 camera arhiva, 2 camere pentru solisti, casa scării).

La demisol, parter si etaj sunt depozitate bunuri cu valoare de patrimoniu ce aparțin instituției.

Distanta pana la Secția 1 politie, unitate de care aparține obiectivul, este de aroximativ 1 km.

In cadrul obiectivului isi desfasoara activitatea un număr de 70 salariati.

Obiectivul are următoarele cai de acces:

-intrarea principala in clădire, pentru public, direct din str. Anton Pann;

-poarta acces salariati, vizitatori si contractori;

-poarta acces auto.

Clădirea obiectivului are 3 usi de acces din curtea interioara către birouri si săli de studiu.

Accesul publicului se face pe baza de bilet sau invitație.

Accesul salariatilor se face pe baza de legitimație.

Accesul Invitatilor si contractorilor se face pe baza de act de identitate cu înscriere in registrul de acces personae.

Utilitățile : apa curenta si energia electrica sunt luate de la rețeaua orașului..

Obiectivul are zidurile clădirii din beton.

Iluminatul exterior este asigurat de la iluminatul public si cu becuri dispuse pe clădire.

Pentru stingerea incendiului, obiectivul este dotat cu un sistem de detectare si semnalizare la incendiu.

Raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitate fizica nr. 1921 din 14.09.2015 întocmit de eveluatorul/expertul Raducanu Nicusor face următoarele concluzii si precizări: -completarea sistemului de efracție cu detectoare de mișcare, butoane de panica; -instalarea unui sistem de supraveghere video;

-întocmirea de instrucțiuni pentru angajați;

-contractarea unui serviciu de mentenanta;

-întocmirea planului de paza.

CAPITOLUL II


DISPOZITIVUL DE PAZA


Dispozitivul de paza al obiectivului este asigurat in conformitate cu aYț 333 din 08.07.2003 cu paza proprie .

Dispozitivul de paza este format dintr-un post de paza :

- postul de paza este fix, temporar - doar pe timp de zi- neinarmat, acoperit cu 2 agenti de securitate care lucrează in ture , amplasat la intrare in zona porții de acces auto.

Programul de lucru al agentilor de securitate este in ture de 12 ore astfel:

 • - de luni-vineri:08.00-20.00;

-Intre orele 20.00-08.00 .sambata, duminica si-n sărbătorile legale paza obiectivului este asigurata prin mijloace mecano-fizice si electronice.

Salariatii isi desfasoara activitatea după următorul program:

 • - de luni-vineri :08.00 - 20.00;

 • - sambata si duminica, numai când sunt activitati: 10.00-18.00.

Misiunea principala a agentilor de securitate este de a asigura protecția persoanelor, securitatea bunurilor si valorilor din obiectiv, precum si un climat plăcut de lucru.

Personalul de paza va intra in post cu 15 minute înaintea începerii serviciului, timp in care se va proceda la întocmirea procesului verbal de predare - primire împreuna cu reprezentantul beneficiarului.

Dispozitivul de paza se va suplimenta cu o echipa de intervenție apartinand SC SECURYTAS SYSTEMS SRL, formata din 2 agenti de securitate inerventie care lucrează in ture de 12 ore, ce vor fi in stare de alerta 24 ore din 24 , urmând sa intervină în obiectiv la solicitarea agentului de securitate, a reprezentantului beneficiarului pe probleme de paza si ori de cate ori se declanșează alarma pe timp de noapte.

Agentul de securitate, pe durata efectuării serviciului, este echipat cu uniforma de serviciu formata din: șapca, geaca, vesta, pantaloni, camasa cu maneca lunga si bocanci. Șapca si vesta au inscripționate pe fata si respectiv pe spate cuvântul „PAZA” cu marimea literei de 100mm.

Agentul de securitate are in dotare următoarele mijloace:

-de autoaparare: spray lacrimogen;

-de comunicare: telefon mobil;

-alte dotări: lanterna;

-documente: registrele: conform HG 301/2012.; consemnul particular al postului; fisa de riscuri.

CAPITOLUL III__

AMENAJARE INSTALAȚII SI MIJLOACE TEHNICE DE PAZA SI ALARMARE________

L Agentul de securitate nu are cabina de paza, insa pe timp nefavorabil poate staționa pe holul foaerului de la parter.

 • 2. Ca mijloace de legătură cu dispeceratul SECURYTAS SYSTEMS care monitorizează obiectivul, șefii si politia, agentul de securitate are la dispoziție un telefon mobil.

 • 3. [luminatul exterior este asigurat de la iluminatul public si cu becuri dispuse pe clădire.

 • 4. Ca zone restricționate unde au acces doar anumite persoane, sunt: birourile , arhiva si sălile de studiu.

 • 5. Pe laturile de nord, sud si est, obiectivul este asigurat de propriile ziduri din beton, iar pe latura de vest , cu gard din fier inalt de 1,7 m.Porțile de acces pietonal si auto sunt construite din metal.

 • 6. Pentru stingerea incendiului, obiectivul este dotat cu un sistem de detectare si semnalizare la incendiu.


Adresa : Str. Anton Pann, nr. 5

E-mail: office@filarmonicaploiesti.eu Tel./ Fax-0244/515.841 www. fii armonicaploi esti.ro


Ședința Consiliului administrativ

din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești din data de 21.11.2016, ora 12.00

Ordinea de zi:

 • 1.  Propunerea de suplimentare cu 4 posturi, din care :

 • - 2 posturi de recuziter ;

 • - 1 post garderobier;                             ■

-1 post de arhivar,

Personal care sa faca parte din cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază.

 • 2.  Prezentarea activității concertistice în perioada 23.11.2016 - 27.11.2016, privind desfășurarea Festivalului „Ploiești Jazz”-ediția 2016(artiștii și soliștii instrumentiști care participă la acest festival, conferința de presa, invitați speciali,colaboratori și sponsori oficiali care au ajutat la acest eveniment, etc.)

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane:

dl. Vlad Mateescu - director-Președinte ;

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locale -membru - Neprezentat;

dna. Ionescu Cristina - secretar muzical-membru;

dna. Matei Mihaela Ioana - contabil șef-membru;

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic - membru;

d-na Radu Camelia - referent de specialitate - membru;.

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești - membru.

Consiliul administrativ a discutat ordinea de zi(mai sus menționată), după cum urmează :

Deschiderea de ședință a punctului unu, pe ordinea de zi, o are domnul director Vlad Mateescu aducând în discuție că este imperios necesară suplimentarea cu 4 posturi, din care : - 2 posturi de recuziter ; - 1 post garderobier ; - 1 post de arhivar, personal care se va subordona în cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază.

Domnul director Vlad Mateescu solicita suplimentarea cu 2 posturi de recuziter și 1 posi garderobier, intrucat sunt imperios necesare, avand in vedere ca posturile actuale nu sunt suficiente pentru desfășurarea activității si că în ultimul an s-au dezvoltat foarte mult proiectele artistice/activitățile evenimentelor artistice au crescut semnificativ în comparație cu alți ani (fiind mai multe evenimente artistice organizate de către filarmonica, dar și cu alți parteneri colaboratori și anume : - instituții publice de cultură și de învățământ ; - asociații/fundații/persoane fizice autorizate și companii comerciale care sunt interesate în dezvoltarea actului cultural artistic pe plan local și județean).

Domnul director Vlad Mateescu mai menționează că datorită schimbării legislației actuale și creșterea volumului de muncă și a documentelor interne oficiale care trebuiesc arhivate, este necesai suplimentarea cu 1 post de arhivar, care este imperios necesară, avande în vedere prevederile dispozițiiloi art. 31, alin. 1-2, din Legea nr. 16/02.04.1996(republicată)- privind Arhiveler Naționale, care stipulează că instituțiile publice în calitate de creatori și deținător de documente, au obligația de a înființa compartimente de arhivă sau de a desemna persoane responsabile cu probleme de arhivă, în funcție de


valoarea și cantitatea acestora. Legea precizează că, desemnarea personalii                       ițea de

arhivă, structura și competență acestor compartimente de arhivă vor fi                        ucerea


unității creatoare și deținătoare de documente, prin decizie internă cu avizul ArhîVefof''Naționale sau, după caz, al serviciilor județene ale Arhivelor Naționale. De asemenea, se menționează că acest personal de arhivă ce va fi numit/angajat, va trebui să aibă studii de specialitate, astfel încât, toată documentația existenta cât si cea viitoare, să fie ținută și arhivată în mod corespunzător, conform legii.

Mai mult, domnul director Vlad Mateescu motivează că au crescut și veniturile proprii din încasările din chirii de spațiu și prestările de servicii artistice, aspect de care trebuie să se țină cont la aceste propuneri de suplimentare pentru personalul de sala (recuziter și garderobier), care este necesar pentru realizarea acestor activități și schimbul de ture, între angajați, între orele 08.00-11.00.

D-na Radu Camelia - referent de specialitate din cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază prezintă membrilor noua organigramă și statul de funcții al Filarmonicii, iar împreună cu contabilul șef al instituției menționează că aceste modificări propuse de către domnul director Vlad Mateescu, se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în buget, conform H.C.L. nr. 333/31.10.2016 și procesului verbal de ședința din data de 01.09.2016, emis de către Consiliul administrativ al Filarmonicii, cu aprobarea acelor propuneri de suplimentare de posturi, privind înființarea compartimentului de jazz.

Dna. contabil șef Matei Mihaela, mai prezintă membrilor situația cheltuielilor de personal, la data de 15.11.2016.

Față de această prezentare motivată, membrii Consiliului Administrativ au votat în unanimitate aceste propuneri de suplimentare cu cele 4 posturi propuse, personal care să facă parte din cadrul Serviciului Resurse Umane, Administrativ și Pază.

Se trece la punctul doi, pe ordinea de zi, în care domnul director Vlad Mateescu prezintă activitatea concertistică în perioada 23.11.2016 - 27.11.2016, privind desfășurarea Festivalului „Ploiești Jazz"-ediția 2016, exemplificând datele si orele susținerii fiecărui concert, din cadrul acestui festival. De asemenea, face și o scurtă intruducere a fiecărui solist instrumentist care participă la acest festival, prezentatorii prezenți la acest festival cat și formațiile artistice care sunt specializate în acest gen de muzică, care au obținut performanțe remarcabile atât la nivel național, în toate Festivalurile de Jazz (Sibiu, București, Brăila, Cluj, etc.), cât și la nivel internațional, artiști ce s-au consacrat în acest tip de muzică, aceștia colaborând cu diverși străini soliști, instrumentiști, orchestratori și compozitiori în acest domeniu.

Se prezintă și toate materialele promoționale care au fost realizate la acest festival (afișe și bannere publicitare, emisiuni radio, caravana muzicală, conferințe de presă atât la sediu cât și în diverse locații, mape și broșuri/pliante promoționale), cât și sponsorii oficiali care și-au dat acordul și au contribuit cu bunuri și servicii, în mod gratuit, pentru sprijinirea imaginii Filarmonicii cât și a realizării acestu festival.

Prezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrativ, conține 2(doua) file și a fost încheiat astăzi 21.11.2016.


Semnăturile membrilor Consiliului administrativ :                                  /

dl. Vlad Mateescu - director - Președinte,                                  / f

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autorității administrației publice locale-membru Dl. George Până-viceprimar                                         yj^enrezentaț

dna. Ionescu Cristina - secretar muzical-membru                      __----

dl. Sava Marius Claudiu - consilier juridic - membru                              ---------

dna. Matei Mihaela Ioana- contabil șef - membru                       __--- Wfrs/---

dna. Radu Cameiia-referent specialitate- membru                          , /•?&/-----------.

dl. Mihai Varga - Președinte al Sindicatului „Artis” din cadrul Filarmonicii/RauLGonstantinescu Ploiești-membru.                                                              '      ---------------Adresa : Str. Anton Pann, nr. 5 E-mail: office@filarmonicaploiesti.eu Tel./Fax-0244/515.841 www.filarmonicaploiesti.ro


Ședința Consiliului administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești din data de 01.09.2016, ora 12.00

Ordinea de zi:

 • 1.   Propunerea elaborării unei noi proceduri interne, în baza Legii nr. 8/1996(actualizată)-privind dreptul de autor și drepturile conexe și Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, privind onorariile acordate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, următoarelor persoane fizice sau juridice :

Q          - colaboratorilor artistici pe partide, pentru stagiunile anuale de concerte organizate de către instituție ;

 • - dirijori, soliști de talie națională/intemațională, care participă la concertele extraordinare sau festivalurile organizate de către instituție ;

 • - pentru colaboratorii artistici/formații muzicale romanești sau străine (formații muzicale de genul PFA, întreprinderi individuale, asociații, fundații, companii de spectacole si concerte, societari comerciale sau instituții cu activitati de profil artistic/cultural) în cadrul stagiunilor care participă la concertele extraordinare sau festivalurile organizate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, sau în parteneriat cu Primăria Ploiești/Consiliul Local Ploiești;

 • 2.      Hotărârea de transformare de posturi, în cadrul statului de funcții al instituției;

Având în vedere obiectul de activitate al instituției, pentru îmbunătățirea activității Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se impune înființarea unui compartiment de jazz care va funcționa cu 3 posturi de artist instrumentist astfel : 2 posturi de paza de la Serviciul resurse umane, administrativ si paza, se transforma in artist instrumentist debutant si 1 post instrumentist studii medii de la orchestra simfonica se transforma in artist instrumentist debutant. Pentru ocuparea locurilor vacante se transforma din gradele profesionale, din grad I, in grad II, pentru 6 posturi de artist instrumentist studii superioare, de la orchestra soimfonica.


POSTURI TRANSFORMATE IN CADRUL STATULUI DE FUNCȚII PENTRU ANGAJARI POSTURI VACANTE SI JAZZ

Nr. Crt.

Denumirea compartimentului

Funcția

Studii

Grad actual

Grad transformat

1

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

2

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

s

I

II

3

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

s

I

II

4

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

s

I

11

5

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

s

I

II

6

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

s

I

II

7

Orchestra simfonica

Instrumentist-artist instrumentist

M-S

I

debutant

8

Orchestra simfonica

Paznic-artist instrumentist

M-S

debutant

9

Orchestra simfonica

Paznic-artist instrumentist

M-S

debutant


 • 3. Diverse

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane:

dl. Vlad Mateescu-director-Presedinte

dl. George Sorin Botez - consilier local - reprezentant al autoritarii administrației publice locale-membru

dl. Radu Socoleanu - consilier al ordonatorului principal de credite -reprezentant al autoritarii administrației publice locale-membru

dna.Francu Georgiana-director adjunct artisric-membru;

dna.Matei Mihaela Ioana-contabil sef-membru;

dl. Sava Marius Claudiui-consilier juridic - membru;

d-na Radu Camelia-referent de specialitate-secretar;


Membri ai Consiliului administrativ au discutat si menționata) după cum urmeaza :


QMttWe 661 6

/]


5

j^istratiei publice locale-membruPrezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administr

01.09.2016.

Semnaturile membrilor Consiliului administrativ :

dateescu-director-Presedinte

dl’., George Sorin Boiezr^consilier local - reprezentant aPaufontaiir

anu - consilier al ordonatorului principal de credite -reprezentant al ^utoritatii administrației publice locale-membru dna.Francu Georgiana-director adjunct artistic-membru dna.Matei Mihaela Ioana-contabil sef-membru

dl. Sava Marius Claudiui-consilier juridic - membru d-na Radu Camelia-referent de specialitate-secretar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR, 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.
Data: 2       I ■   2 O ’ 6

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului maxim de posturi și statului de funcții ale Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.culae Botez


SECRETAR,

Andrei Gheorghe