Hotărârea nr. 380/2016

Hotãrârea nr. 380 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploieşti şi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploieşti instituţie publicǎ din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 380 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești instituție publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic -Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea numărului maxim de posturi la instituțiile din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010, actualizată;

în baza prevederilor adresei nr.75 50/27.04.2016 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, înregistrată la Municipiul Ploiești cu nr.9286/09.05.2016, anexată;

având în vedere prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare care reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”;

în conformitate cu prevederile art.III coroborate cu prevederile Anexei din O.G. nr.63/2010, modificată și completată privind Procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unităților/subunităților administrativ-teritoriale coroborate cu prevederile art.VI, punctul 3 din O.U.G. nr.41/2015 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru reglementarea unor măsuri bugetare care reglementează: „în cazul în care unitatea administrativ-teritorială a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi, atunci numărul maxim al posturilor rezultat în urma aplicării prevederilor pct. 1-5, după caz, se suplimentează cu numărul de posturi prevăzut în proiecte."

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă micșorarea cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi din care 314 posturi stabilite conform punctului 1 din anexă la O.U.G. nr. 63/2010 actualizată si 66 posturi suplimentare din care 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte conform punctului 4 din anexă la O.U.G. nr. 63/2010 actualizată și 56 posturi înființate pentru proiectele care au ca indicator de sustenabilitate postimplementare conform punctului 6 din anexă la O.U.G. nr. 63/2010 actualizată.

Art.2. Aprobă majorarea cu 14 posturi a numărul maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești și reorganizarea activității instituției, respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 posturi pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Art.3. în termen de maxim 40 de zile fiecare din cele două instituții al cărui număr maxim de posturi a fost stabilit conform articolelor mai sus menționate, va propune spre aprobare organigrama, statul de funcții, precum și Regulamentul de Organizare și Funcționare, ca urmare a reorganizării instituțiilor și obținerii avizelor necesare funcționării potrivit prevederilor legale .

Art.4.Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și Clubul Sportiv Municipal Ploiești vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Șorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


la hotărârea privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru apan

primarului municipiului Ploiești și pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești instituție publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești


Prevederile art.III, alin.l din O.G. nr.63/2010, modificată și completată pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare reglementează: „Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege, la stabilirea numărului de posturi din aparatul de specialitate al primarului, aparatul de specialitate al consiliului județean, precum și din instituțiile publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative, autoritățile administrației publice locale se încadrează în numărul maxim de posturi determinat potrivit anexei care face parte integrantă din ordonanța de urgență”.

Pentru a respecta structura funcțională a aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, dar și pentru înființarea posturilor de antrenori în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești propun :

 • - micșorarea cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi;

 • - majorarea cu 14 posturi a numărul maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești și reorganizarea activității instituției, respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 posturi pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Prevederile art. 28 din Legea nr.284/2010 reglementează: „Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității”.

Conform anexei nr.I Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” la lit.E. Unități Sportive - punctul „II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive” este reglementată funcția de Antrenor, pentru care „Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului"" conform precizărilor.

Proiectul hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale instituției, în urma numărului de posturi repartizat de către Consiliul Local Ploiești va fi întocmit de fiecare instituție în parte conform prevederilor legale în urma obținerii avizelor necesare funcționării .

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV

RAPORT DE SPECIALITATE

la hotărârea privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești instituție publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești

Numărul posturilor la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative a fost stabilit și comunicat prin adresa nr.7550/27.04.2016 emisă de Instituția Prefectului - Județul Prahova, respectiv 1074 de posturi astfel:

 • -  43 de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești;

 • - 244 posturi pentru Politia Locală Ploiești, din care 240 posturi aprobate prin H.C.L. nr.7/2011 și 4 posturi suplimentare alocate potrivit prevederilor H.C.L. nr.502/2015 privind gestionarea câinilor cu și tară deținător din municipiul Ploiești;

 • - 149 posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.254/2010;

 • - 128 posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere”, aprobat prin H.C.L.

nr. 145/2016;

 • - 100 posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești aprobate prin H.C.L. nr.204/2016 din

care 45 posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690;

 • -  16 posturi pentru Casa de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, aprobat prin H.C.L. nr.251/2010;

 • - 394 posturi pentru aparatul de specialitate al primarului, aprobate prin H.C.L. nr.205/2016,

din care:

 • 1.  10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

 • 2. 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” SMIS nr.32472;

 • 3.  7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice -Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - SMIS nr.39328.

Potrivit prevederilor legale din numărul total de 1074 de posturi stabilite conform prevederilor O.U.G. nr.63/2010 - 394 de posturi sunt stabilite strict pe domenii de activitate ce nu pot fi modificate, respectiv:

 • -  43 de posturi pentru Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești,

66 de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului pentru implementare proiecte;

45 de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690;

 • -  240 de posturi repartizate pentru Politia Locală Ploiești aprobate prin H.C.L. nr.7/2011 fără a duce la îndeplinire prevederile H.C.L. nr.502/2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploiești prin care au fost alocate 4 posturi suplimentare.


Diferența, respectiv 680 de posturi pot fi repartizate prin hotărâre a Cq; Municipiului Ploiești la propunerea Primarului Municipiului Ploiești prin reorg instituții:

- 4 posturi suplimentare alocate pentru Poliția Locală Ploiești potrivit nr.502/2015 privind gestionarea câinilor cu și fără deținător din municipiul Ploieșrko

-16 posturi pentru Casa de Cultură „LL. Caragiale” a municipiului Ploiești., H.C.L. nr.251/2010 (toate posturile ocupate);

- 149 de posturi pentru Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești, aprobate prin H.C.L. nr.254/2010 (toate posturile ocupate);

 • - 128 de posturi pentru Administrația Parcului Memorial „Constantin Stere” Ploiești, aprobate prin H.C.L. nr. 145/2016 din care 113 posturi sunt ocupate, iar din cele 15 posturi vacante 9 posturi sunt în procedura de organizare concurs pentru ocuparea acestora.

 • - 55 de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești (din care 10 posturi sunt vacante), ca diferență între 100 posturi aprobate pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești prin H.C.L. nr.204/2016 și 45 de posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690 .

- 328 de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești, ca diferență între 394 posturi aprobate prin H.C.L. nr.205/2016 și 66 de posturi pentru implementare proiecte, din care:

 • 1.  10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

 • 2. 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” SMIS nr.32472;

 • 3.  7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice -Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - SMIS nr.39328.

Astfel din cele 328 de posturi aprobate pentru aparatul de specialitate 269 posturi sunt ocupate și 59 posturi sunt vacante.

Pentru a respecta structura funcțională a aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, dar și pentru înființarea posturilor de antrenori în cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești propunem:

 • - micșorarea cu 14 posturi a numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești respectiv de la 394 posturi la 380 posturi;

 • - majorarea cu 14 posturi a numărul maxim de posturi pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești și reorganizarea activității instituției, respectiv de la 100 de posturi la 114 posturi din care 47 de posturi pentru activitatea funcțională a instituției și de administrare a bazelor sportive, 22 de posturi pentru activitatea sportivă din cadrul instituției și 45 posturi pentru implementarea proiectului „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” SMIS nr.47690.

Prevederile art. 28 din Legea nr.284/2010 reglementează: „Autoritățile, instituțiile publice și unitățile bugetare pot include în statele de funcții și unele funcții specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în anexele la prezenta lege, care se dovedesc a fi necesare desfășurării activității”.

Conform anexei nr.I Familia ocupațională de funcții bugetare „Administrație” la lit.E. Unități Sportive - punctul „II. Salariul de bază pentru funcțiile de specialitate din alte unități sportive” este reglementată funcția de Antrenor, pentru care „Nivelul studiilor și condițiile de ocupare a funcțiilor se stabilesc prin ordin al ministrului" conform precizărilor.

Proiectul hotărârii privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției, în urma numărului de posturi repartizat de către Consiliul Local Ploiești va fi întocmit de fiecare instituție în parte conform prevederilor legale în urma obținerii avizelor necesare funcționării.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, e și Administrativ a - Daniela


AVIZAT:

Direcția Administrație Publică


Juridic - Contencios, Achiziții Public^, Contracte Director executiv


Măntoiu Anabell Olimpia

2 4 -11- 2016


MINISTERUL AFACERILOR INTERNE INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL PRAHOVA


MUNICIPIUL PLOIEȘTI ;

ÎNREGISTRARE

...............9286 J


Ploiești,

Nr. 7550

Data: 27.04.2016C A T R E,


PRIMARUL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


JUDEȚUL PRAHOVA

Având in vedere următoarele considerente:

 • - Art. 21 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, conform caruia numărul maxim de posturi stabilit pentru anul 2014, potrivit punctului 1 din procedura de stabilire a numărului maxim de posturi ce pot fi încadrate la nivelul unitatilor/subunitatilor administrativ-teritoriale, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare „Invatamant" si „Asigurări si asistenta sociala", finanțate din bugetele locale, precum si din capitolul bugetar „Sanatate", indiferent de sursa de finanțare, se menține si pentru anul 2016;

 • - Adresa nr. 2419/2015 prin care Direcția Județeană de Statistica Prahova comunica Instituției Prefectului județul Prahova populația după domiciliu, pe municipii, orașe, comune, la data de 1 ianuarie 2015, precum si Situația arondării localităților la serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor din județul Prahova, întocmită de către Direcția Județeană de Evidenta a Persoanelor Prahova;

 • - Datele comunicate de fiecare ordonator principal de credite, pe proprie răspundere, privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile de la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, aflate in perioada de implementare in cursul anului 2016, precum si cazurile in care s-au primit autobuze sau microbuze școlare in baza O.U.G. nr. 115/2011, cu modificările si completările ulterioare;


 • - Prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificările si completările ulterioare;

Numărul maxim de posturi ce pot fi incadrate la nivelul unitatii administrativ-teritoriale in anul 2016, calculat de Instituția Prefectului județul Prahova potrivit anexei la O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare, a fost stabilit punctual, după cum urmeaza:

1.

Numărul de posturi stabilit pentru aparatul de specialitate al primarului, precum si pentru instituțiile publice locale înființate prin hotarari ale autorităților deliberative, calculat conform pct. 1 din anexa la O.U.G. 63/2010

700

2.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 2 din anexa la O.U.G. 63/2010

43

3.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala are organizat serviciul public de politie locala, cu sau fara personalitate juridica, numărul de posturi calculat conform pct. 3 din Anexa la O.U.G. 63/2010

235

4.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, numărul de posturi calculat conform pct. 4 din Anexa la O.U.G. 63/2010

10

5.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a primit microbuze sau autobuze școlare in baza O.U.G. 115/2011, numărul de posturi calculat conform pct. 5 din Anexa la O.U.G. 63/2010

-

6.

In cazul in care unitatea administrativ-teritoriala a implementat proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile, care prevăd ca indicator de rezultat sau indicator de sustenabilitate postimplementare înființarea unor posturi

86

TOTAL NUMĂR MAXIM POSTURI = 1+2+3+4+5+6

1074


e câ"indicator 'de ursabile, derulate la


Precizam ca, la pct. 6 din tabelul de mai sus, cele 86 de posturi au rezultat pentru implementarea următoarelor proiecte finanțate din fonduri externe nivelul unitatii administrativ-teritoriale, după cum urmeaza:

-30 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Modernizarea/extinderea


funcționala a Hipodromului din Ploiesti"-cod SMIS 47690;

-49 de posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Parc Municipal Ploiești Vest"-cod SMIS 32472;


-7 posturi ca indicator de rezultat pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice -Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători "-cod SMIS 39328.

Menționam ca numărul maxim de posturi nu se aplica capitolului bugetar „Asigurări si asistenta Sociala", indiferent de sursa de finanțare, drept pentru care, indicatorul de rezultat pentru infiintarea unui număr de 23 de posturi din cadrul proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile, cu Administrația Serviciilor Sociale Comunitare ca entitate responsabila cu asigurarea operării si întreținerii investitei după finalizare, nu face obiectul pct. 6 din anexa la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.

Autoritățile administrației publice locale au obligația de a-si stabili funcțiile in limita numărului maxim de posturi repartizat de instituția prefectului, cu încadrarea in nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului repartizat anual unităților administrativ-teritoriale de către Direcția Generala Regionala a Finanțelor Publice Ploiești.

In cazul in care numărul de posturi stabilit in anul 2016 la nivelul unitatii administrativ-teritoriale este mai mare sau mai mic fata de cel aprobat anterior, iar posturile respective sunt corespunzătoare funcțiilor publice, autoritatile administrației publice locale au obligația solicitării, in regim de urgenta, a avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform prevederilor art. 107 din Legea nr. 188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Autoritatile administrației publice locale si persoanele din instituțiile publice locale care îndeplinesc atribuțiile de angajare, lichidare, ordonantare si plata a drepturilor salariate răspund disciplinar, administrativ, contravențional, civil, patrimonial sau penal, după caz, de nerespectarea prevederilor art. III, alin. (1) - (3) si (5) din O.U.G. nr. 63/2010, cu modificările si completările ulterioare.
SUBPREFECT,

IOANA MADALINA LUPEACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA L LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECL

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești și pentru Clubul Sportiv Municipal Ploiești instituție publică din subordinea Consiliului Local al Municipiului PloieștiE, iculae Botez