Hotărârea nr. 379/2016

Hotãrârea nr. 379 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publicepentru anul 2017

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 379 privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian-Florin și Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ și avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017;

având în vedere prevederile art. 23 alin.(4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici, republicata în 2007, cu modificările ulterioare, care stipulează că planul de ocupare a funcțiilor publice se aprobă prin hotărâre a consiliului local;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.11.2016;

în temeiul art.45 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicata în 2007 cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, conform anexelor nr.l- nr. 6, ce fac parte din prezenta hotărâre.

Art.2. - Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești și compartimentele de resurse umane din cadrul Serviciilor Publice de subordonare locala vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. -Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Geor


Contrasemnează Secretar.

Georgiana Popa


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

O

în conformitate cu prevederile art.23, alin.(2), lit”b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicată în 2007, cu modificările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se elaborează anual, cu consultarea sindicatelor reprezentative ale funcționarilor publici, de către primar prin aparatul de specialitate, pentru autoritățile și instituțiile publice din administrația publică locală.

Având în vedere cele de mai sus supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017.

O


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISRAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017

în conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr. 188/1999, privind Statutul Funcționarilor Publici republicata în 2007, cu modificările și completările ulterioare, planul de ocupare a funcțiilor publice se întocmește centralizat, pe fiecare ordonator principal de credite și pe fiecare instituție din subordinea acesteia sau finanțată prin bugetul său.

Totodată instituțiile publice din administrația publică au obligația să transmită Agenției Naționale a Funcționarilor Publici proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice cu 45 de zile înainte de data aprobării.

Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești a transmis către Agenția Națională a Funcționarilor Publici prin adresa nr. 18934/2016 proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2017, conform anexelor nr.l- nr.6.

Prin adresa nr.50840/2016, anexată, Agenția Națională a Funcționarilor Publici a comunicat faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare al acestuia cu obligativitatea transmiterii acestuia în termen de 30 de zile de la data aprobării .

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef serviciu Resurse Umane, Organizate șiTĂdministrativ

dministrativ i - Daniela


Direcția Ad-tie Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte

5                             7 zT

Director executiv, Măntoiu AnaWlț Olin


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Agenția Națională a Funcționarilor Publici

Operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5129

Nr. 50840/2016

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI, JUDEȚUL PRAHOVA

DOMNULUI PRIMAR DOBRE ADRIAN FLORIN

Referitor la adresa dumneavoastră nr. 18934/2016, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 50840/2016, prin care ne înaintați proiectul planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Ploiești, Serviciului Public Local Comunitar de Evidența Persoanelor Ploiești, Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești și Poliției Locale Ploiești, pentru anul 2017, vă comunicăm faptul că nu sunt observații referitoare la modul de completare a acestuia.

în acest sens, vă rugăm să ne transmiteți în termen de 30 de zile de la data aprobării, în format electronic, Planul de ocupare a funcțiilor publice și actul administrativ de aprobare a acestuia prin încărcarea acestor documente pe portalul de management al funcțiilor publice și al funcționarilor publici, prin intermediul conexiunii https://www.anfp.gov.ro/Logon.aspx?ReturnUrl:=%2fIndex.aspx


Cu stimă,

Președinte

Jozsef BIRTALAN

/A DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

conform legii 455/2001


Plan de ocupare

anul 2017

Anexa nr. 2b) - ordonatori

principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infmțate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

0

0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

2

2

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

3

3

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

6

0

0

0

0

0

0

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

2

2

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

0

0

0

0

0

0

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

0

0

0

0

0

0

0

0

sef serviciu

46

35

11

0

0

0

0

11

sef birou

17

14

3

0

0

0

0

3

funcții publice de conducere specifice

1

0

1

0

0

0

0

1

Total categoria funcționari publici de conducere

82

67

15

0

0

0

0

15

auditor clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional superior

7

6

1

0

0

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

4

4

0

0

0

0

0

0

consilier juridic clasa I grad profesional principal

3

2

1

0

1

0

0

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

9

8

1

1

0

1

0

1

consilier clasa I grad profesional debutant

13

10

3

0

10

0

0

3

consilier clasa I grad profesional asistent

71

53

18

15

13

15

0

18

consilier clasa I grad profesional principal

89

76

13

13

30

13

5

13

consilier clasa I grad profesional superior

323

297

26

30

0

30

5

26

expert clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

expert clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

inspector clasa I grad profesional superior

0

0

0

0

0

0

0

0

funcții publice specifice clasa I

0

0

0

0

0

0

0

0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa I

519

456

63

59

54

59

10

63

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

0

0

0

0

0

0

0

0

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

9

8

1

0

0

0

0

1

funcții publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa II

9

8

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional asistent

7

6

1

0

4

0

0

1

referent clasa III grad profesional principal

4

4

0

3

2

3

0

0

referent clasa III grad profesional superior

138

130

8

2

4

2

0

8

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa III

149

140

9

5

10

5

0

Total funcții publice execuție

677

604

73

64

64

64

10

Total funcții publice

759

671

88

64

64

64

10Plan de

anul 2017

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

1

1

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

6

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

4

4

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

23

14

9

9

sef birou

1

1

funcții publice de conducere specifice

1

0

1

1

Total categoria funcționari publici de conducere

36

26

10

0

0

0

0

10

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

7

6

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

3

3

>

consilier juridic clasa I grad profesional principal

2

1

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional superior

7

6

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

9

6

3

6

3

consilier clasa I grad profesional asistent

45

28

17

8

5

8

17

consilier clasa I grad profesional principal

37

28

9

5

17

5

5

9

consilier clasa I grad profesional superior

134

115

19

17

17

5

19Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

244

193

51

30

28

30

10

51

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

6

5

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

6

5

1

0

0

0

0

1

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

3

2

1

2

1

referent clasa III grad profesional principal

1

1

1

1

referent clasa III grad profesional superior

12

11

1

1

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

16

14

2

1

3

1

0

Total funcții publice execuție

266

212

54

31

31

31

10

Total funcții publice

302

238

64

31

31

31

10Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta Persoanele Ploiești


Plan de ocupare pentru anul 2017

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infînțate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

2

2

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

3

3

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

consilier clasa I grad profesional asistent

3

2

1

1

consilier clasa I grad profesional principal

7

6

1

3

1

consilier clasa I grad profesional superior

20

19

1

3

3

1

expert clasa I grad profesional debutantFuncția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

30

27

3

3

3

3

0

3

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

0

0

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

1

referent clasa III grad profesional principal

1

1

referent clasa III grad profesional superior

3

2

1

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

4

3

1

1

1

1

0

1

Total funcții publice execuție

34

30

4

4

4

4

0

4

Total funcții publice

37

33

4

4

4

4

0

4ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNI PLOIEȘTI

Plan de ocupare pentru anul 2017

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi înființate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

1

1

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

9

7

2

2

sef birou

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

11

9

2

0

0

0

0

2

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

consilier clasa I grad profesional debutant

3

3

0

3

consilier clasa I grad profesional asistent

2

2

0

3

3

consilier clasa I grad profesional principal

9

6

3

1

3

consilier clasa I grad profesional superior

51

47

4

1

1

4

expert clasa I grad profesional debutant

•-

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principalFuncția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice ( manageri publici)

Total funcții publice clasa I

65

58

7

4

4

4

0

7

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

5

5

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

5

5

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice execuție

71

64

7

4

4

4

0

7

Total funcții publice

82

73

9

4

4

4

0

9

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

Plan de ocupare pentru anul 2017

Anexa nr.5 la H.C.L. nr.

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

director general adjunct

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

7

7

sef birou

6

6

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

14

14

0

0

0

0

0

0

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

consilier juridic clasa I grad profesional principal

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

/A AV

consilier clasa I grad profesional debutant

1

1

1

/

consilier clasa I grad profesional asistent

11

11

2

1

2

■»( pas;

consilier clasa I grad profesional principal

12

12

1

3

1

consilier clasa I grad profesional superior

95

94

1

3

3

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional debutant

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

120

119

1

6

5

6

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

referent de specialitate clasa II grad profesional principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

1

1

referent clasa III grad profesional principal

referent clasa III grad profesional superior

3

3

1

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

4

4

0

0

1

0

0

0

Total funcții publice execuție

125

124

1

6

6

6

0

1

Total funcții publice

139

138

1

6

6

6

0

1POLITIA LOCALA A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Plan de

anul 2017

Anexa nr.6 la H.C.L. nr.

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administrația publică locală

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări i

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

secretar al județului

secretar al consiliului local

director general

1

1

director general adjunct

2

2

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

sef serviciu

5

5

sef birou

10

7

3

3

funcții publice de conducere specifice

Total categoria funcționari publici de conducere

18

15

3

0

0

0

0

3

auditor clasa I grad profesional asistent

auditor clasa I grad profesional principal

auditor clasa I grad profesional superior

consilier juridic clasa I grad profesional debutant

consilier juridic clasa I grad profesional asistent

1

1

consilier juridic clasa I grad profesional principal

1

1

1

/

X                 x

consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

1

1

consilier clasa I grad profesional debutant

j

consilier clasa I grad profesional asistent

10

10

2

7

2

consilier clasa I grad profesional principal

24

24

7

6

7

consilier clasa I grad profesional superior

23

22

1

6

6

'L      *

expert clasa I grad profesional debutantFuncția publica

u

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de funcții publice care vor fi infințate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizări i

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

expert clasa I grad profesional asistent

expert clasa I grad profesional principal

expert clasa I grad profesional superior

inspector clasa I grad profesional debutant

inspector clasa I grad profesional asistent

inspector clasa I grad profesional principal

inspector clasa I grad profesional superior

funcții publice specifice clasa I

alte funcții publice specifice (manageri publici)

Total funcții publice clasa I

60

59

1

16

14

16

0

1

referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

principal

referent de specialitate clasa II grad profesional superior

1

1

funcții publice specifice clasa II

Total funcții publice clasa II

1

1

0

0

0

0

0

0

referent clasa III grad profesional debutant

referent clasa III grad profesional asistent

2

2

1

referent clasa III grad profesional principal

3

3

1

2

1

referent clasa III grad profesional superior

115

109

6

2

2

2

6

funcții publice specifice clasa III

Total funcții publice clasa III

120

114

6

3

5

3

0

6

Total funcții publice execuție

181

174

7

19

19

19

0

7

Total funcții publice

199

189

10

19

19

19

0

10

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLA,

RA_P_OJUT

privind aprobarea planului de


O