Hotărârea nr. 378/2016

Hotãrârea nr. 378 privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situaţie de extremă dificultate – doamna ALBU STEFANIA

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 378

privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna ALBU STEFANIA

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Paulica Drăgușin, Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Enache Cristina, Eduard Emilian Tudor și Gabriel Minea și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare prin care se propune alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane aflate în situație de extremă dificultate;

în temeiul prevederilor art.15 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 5 pentru protecție si asistenta sociala din data de 15.11.2016;

în conformitate cu raportul Comisiei nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data 28.11.2016;

având în vedere cererea nr. 11597/21.11.2016, înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare, ancheta socială nr. 11597/2016 și alte documente doveditoare;

în temeiul art.36, alin.6, lit.”a”, pct.2 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Albu Stefania, în vederea efectuării tratamentului de specialitate, rectificându-se bugetul local în mod corespunzător.

Art.2 - Direcția Economica va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae BotezContrasemnează Secretar, Georgiana PopaRAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din f bugetară constituitîn bugetul local, pentru sprijinirea unei persoa situație de extremă dificultate — doamna ALBU ȘTEFANI

Pornind de la principiul solidarității, expres stipulate la art.15 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, consiliul local poate aproba ajutoare către persoane fizice aflate în situații de extremă dificultate, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local.

Prin prezenta hotărâre, se propune alocarea unei sume de bani pentru întrajutorarea doamnei Albu Stefania, în vederea achitării tratamentului medical de specialitate.

Conform actelor medicale anexate, doamna Albu Stefania este diagnosticata din octombrie 2014 cu neoplasm mamar drept stadiul IV, cu metastaze ganglionare axiale, mediastinale, pulmonare si vertebrale.

A primit tratament citostatic in Romania, insa avand in vedere evoluția negativa, a contactat Clinica Burzynski din Huston, SUA. Conform documentelor prezentate, a fost acceptata in luna iunie 2015. In luna martie 2016 a fost inclusa in Programul Merck de Asistenta pentru pacienti si urmeaza tratament cu Keytruda (pembrolizumab), fenilbutirat de sodiu si Taxol (paclitaxel), costurile lunare fiind de aproximativ 10000 dolari.

Conform adeverinței nr. 10097/13.10.2016 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova, in Romania, tratamentul recomandat, cu pembrolizumab, fenilbutirat de sodiu si paclitaxel, nu se regăsește in lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fara contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, in sistemul de asisgurari sociale de sanatate.

Zz \\

Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Albu, in cuantum luhar de . .          .                                                                                      yC—r                  Ar* t

1509 lei si salariul soțului, in cuantum lunar de 5860 lei si sunt insuficienWAbefi™ Va ■

acoperirea costurilor tratamentelor recomandate si spitalizărilor.         ''VV'

Domnul Albu Gabriel a solicitat un ajutor financiar pentru acoperirea costurilor tratamentelor medicale efectuate de soție, doamna Albu Stefania, prin cererea


x/Aova

L

înregistrată la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare sub nr. 11597/21.11.2016.

Ca urmare a acestei cereri a fost efectuată ancheta socială la domiciliul sus-numitului, ancheta nr. 11597/2016 fiind anexată la prezenta hotărâre.

In acest context, pentru a veni în sprijinul doamnei Albu Stefania, propunem analizarea posibilității de acordare a unui ajutor financiar.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotarare alaturat.


VIZATDirector,

Direcția Admi

Juridic-Contl


Director,nistrație Publică, cjqs, Contracte
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna ALBU STEFANIA

Prin cererea înregistrată la autoritatea administrației publice a municipiului

Q Ploiești, domnul Albu Gabriel, cu domiciliul în Ploiești, str. Tinerimii nr. 48, solicită un ajutor financiar pentru a acoperi costurile tratamentului medical urmat de soție, doamna Albu Stefania.

Conform actelor medicale anexate, doamna Albu Stefania este diagnosticata din octombrie 2014 cu neoplasm mamar drept stadiul IV, cu metastaze ganglionare axiale, mediastinale, pulmonare si vertebrale.

A primit tratament citostatic in Romania, insa avand in vedere evoluția negativa, a contactat Clinica Burzynski din Huston, SUA. Conform documentelor prezentate, a fost acceptata in luna iunie 2015. In luna martie 2016 a fost inclusa in Programul Merck de ~ Asistenta pentru pacienti si urmeaza tratament cu ICeytruda (pembrolizumab),

J      ...

fenilbutirat de sodiu si Taxol (paclitaxel), costurile lunare fiind de aproximativ 10000 dolari.

Conform adeverinței nr. 10097/13.10.2016 eliberata de Casa de Asigurări de Sanatate Prahova, in Romania, tratamentul recomandat, cu pembrolizumab, fenilbutirat de sodiu si paclitaxel, nu se regăsește in lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fara contribuție personala, pe baza de prescripție medicala, in sistemul de asisgurari sociale de sanatate.Veniturile familiei se compun din pensia doamnei Albu, in c 1509 lei si salariul soțului, in cuantum lunar de 5860 lei si sunt in acoperirea costurilor tratamentelor recomandate si spitalizărilor.Față de cele expuse mai sus, supunem Consiliului Local spre analiză și aprobare


proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri,


Robert lonut Vis<farî


Pauli ca Dragusin,

Mari lena Stanciu,Eduard Emil ian Tudor;


Gabriel Minea,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE SI ASISTENTA SOCIALA

RAPORT

A analizat

cererea privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul lo cal, pentru sprijinirea unei persoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna ALBU STEFANIACONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea unei oersoane fizice aflate în situație de extremă dificultate - doamna ALBU STEFANIASECRETAR, Gheorahe Andrei

Data: