Hotărârea nr. 377/2016

Hotãrârea nr. 377 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

HOTĂRÂREA Nn 377 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, srategii si prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Prezenta rectificare este impusă de:

estimările transmise de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin adresa nr. 142999/16.11.2016 și a încasărilor evidențiate în Contul de execuție din trezorerie;

Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 159/31.10.2016 privind repartizarea sumei de 130,41 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrat! in invatamantul de masa, pe anul 2016;

Dispoziția primarului nr. 25941/16.11.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 68.02.71 Asigurări și asistență socială” în cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 9);

Art.4 alin.(l), art.5 alin.(6) din Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Art.2 alin.(10) din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016, conform Anexei nr.2 și a Dispoziției primarului nr 25941/16.11.2016, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, conform Anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții avand ca sursa de finanțare creditul C.E.C. pe anul 2016, conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții avand ca sursa de finanțare creditul Exim Bank pe anul 2016, conform Anexei nr.5, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții avand ca sursa de finanțare creditul Exim Bank pe anul 2017, conform Anexei nr.6, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Aprobă notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor de investiții, conform Anexei nr. 7, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Ordonatorul principal de credite, ordonatorii terțiari de credite și serviciile de specialitate din aparatul Primarului Municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.9 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorih-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016 și Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016

Prezenta rectificare este impusă de:

-estimările privind majorarea veniturilor proprii transmise de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin adresa nr. 142999/16.11.2016 și a încasărilor evidențiate în Contul de execuție al trezoreriei;

-Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 159/31.10.2016 privind repartizarea sumei de 130,41 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învatamantul de masă, pe anul 2016;

-Dispoziția primarului nr 25941/16.11.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 68.02.71 Asigurări și asistență socială” în cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 9);

-Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, art.4 alin.(l), art.5 alin(l), (6) si art.14 alin.(12);

-Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016, art.2 alin. (10);

-prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 535.067,40 mii lei se majorează cu suma de 2.678,14 mii lei, conform estimărilor transmise de Serviciul Public

Finanțe Locale Ploiești prin adresa nr. 142999/16.11.2016 și a încasărilor evidențiate în Contul de execuție din trezorerie.                        ...

Cheltuielile bugetului local în suma de 536.117,40 mii lei se majorează cu suma de 2.678,14 mii lei, în structură efectuându-se modificări prezentate detaliat în Anexa nr.l, Anexa nr.2, Anexa nr.3, Notelor de fundamentare ale Unităților de Implementare a Proiectelor și Raportul de specialitate ale Direcției Economice.

■_ I,

II


în cadrul listei de investiții având ca sursă de finanțare creditul CEC, pe anul 2016 în sumă de 12.537,22 mii lei vor fi efectuate majorări/diminuări între capitole bugetare, suma rămânând aceeași, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internaționale și Anexei nr.4.

Lista de investiții având ca sursă de finanțare creditul Exim Bank, pe anul 2016, aprobată de Comisia de. Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe, în sumă de 78.780,94 mii lei se diminuează cu suma de 15.779,19 mii lei la proiectele finalizate, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internaționale și Anexei nr.5.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.47/01.02.2016 s-a aprobat lista obiectivelor de investiții de interes local finanțate din creditul Exim Bank pe anul 2016 în sumă de 71.219,06 mii lei, listă care nu a fost aprobata de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe.

Ca urmare s-a procedat la rectificarea acesteia pentru anul 2017, în sumă de 86.998,25 mii lei, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții ăi Anexei nr.6.

Față de cele prezentate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre alaturat.


public și privat, studii, strategii.

Staicu ZoiaPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetul local al municipiului Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.47/01.02.2016 și rectificat conform Hotărârii Consiliului Local nr.56/25.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 91/29.03.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 150/28.04.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 155/21.05.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 160/30.05.2016, Dispoziția viceprimarului cu atribuții de primar nr.24337/16.06/.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 197/28.06.2016, Hotărârii Consiliului Local nr.222/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 253 /19.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 263 /30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 302 /16.09.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307 /29.09.2016, Dispoziției primarului nr.25189/30.09.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016

Prezenta rectificare este impusă de:

-estimările privind majorarea veniturilor proprii transmise de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin adresa nr. 142999/16.11.2016 si a incasarilor evidențiate in Contul de execuție din trezorerie;

-Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 159/31.10.2016 privind repartizarea sumei de 130,41 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa, pe anul 2016;

-Dispoziția primarului nr 25941/16.11.2016 privind aprobarea virării de credite bugetare in cadrul capitolului bugetar 68.02.71 Asigurări si asistenta sociala”in cadrul listei de investiții pe anul 2016 (rectificare 9);

-Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016,

-art.4 alin.(l) „Din taxa pe valoarea adăugată se alocă sume defalcate pentru bugetele locale, din care: a) pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate”;

-art.5 alin.(V » Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 alin. (1) Ut. a), sunt destinate”: alin (6) „Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și..., autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora ”•

- art. 14 alin. (12) ”Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013 în vederea finalizării acestora în

cu privirkjW încheier^ ’


termenele prevăzute de reglementările Uniunii Europene acestor programe. ”

-Art.2 alin.(lO) “In vederea asigurării fondurilor necesare, administrativ-teritoriale pot contribui la finanțarea acesto veniturile proprii ale acestora sau din sumele defalcate din taxa pe vălo'ărea

unitățile/fubfiviziuhile _

■ cheltuieli


adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale" din Hotararea Guvernului nr 423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

-prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Veniturile bugetului local în sumă de 535.067,40 mii lei se majoreaza cu suma de 2.678,14 mii lei, conform estimărilor transmise de Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești prin adresa nr. 142999/16.11.2016 si a incasarilor evidențiate in Contul de execuție din trezorerie, astfel:

majorarea cu suma de 67,20 mii lei a prevederii bugetare in suma de 912,80 mii lei la „Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital”;

majorarea cu suma de 388,20 mii lei a prevederii bugetare in suma de 14.011,80 mii lei la „Impozit pe clădiri de la persoane fizice”;

majorarea cu suma de 1.288,80 mii lei a prevederii bugetare in suma de 54.511,20 mii lei la „Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice”;

majorarea cu suma de 89,10 mii lei a prevederii bugetare in suma de 4.080,90 mii lei la „Impozit pe terenuri de la persoane fizice”;

majorarea cu suma de 0,12 mii lei a prevederii bugetare in suma de 17,41 mii lei la „Impozit pe terenul din extravilan”;

majorarea cu suma de 175,10 mii lei a prevederii in suma de 1.624,90 mii lei la „Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru”;

majorarea cu suma de 1,14 mii lei a prevederii bugetare in suma de 35,71 mii lei la „Taxe hoteliere”;

majorarea cu suma de 6,50 mii lei a prevederii bugetare in suma de 57,00 mii lei la „Impozit pe spectacole”;

majorarea cu suma de 152,20 mii lei a prevederii in suma de 5.067,80 mii lei la „"Impozitul pe mijloace de transport deținute de persoane juridice”;

majorarea cu suma de 73,90 mii lei a prevederii bugetare in suma de 1.636,10 mii lei la „Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare”;

majorarea cu suma de 9,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 72,00 mii lei la „Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati”;

majorarea cu suma de 507,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 6.906,00 mii lei la „Venituri din concesiuni si Închirieri”;

majorarea cu suma de 7,30 mii lei a prevederii bugetare in suma de 83,20 mii lei la „Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social”;

majorarea cu suma de 2,50 mii lei a prevederii bugetare in suma de 25,50 mii lei la „Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise”;

.>>" 7'- C

/AZ,.,

c-:/

majorarea cu suma de 103,00 mii lei a prevederii bugetare in. suma de


//


8.097,00 legale”


mii lei la „ Venituri din amenzi si alte sancțiuni potrivit dispozițiilor^#

'X-:

majorarea cu suma de 2,83 mii lei a prevederii bugetare iri' sumajder 475,23 mii lei la „Alte amenzi, penalitati si confiscări”;

diminuarea cu suma de 390,00 mii lei a prevederii bugetare in suma de 490,00 mii lei la „Taxe speciale”;

majorarea cu suma de 30,81 mii lei, conform Încasărilor la „Venituri din ajutoare de stat recuperate”;

majorarea cu suma de 32,50 mii lei, conform încasărilor la „Taxe reabilitare termica”;

majorarea cu suma de 0,53 mii lei a prevederilor bugetare in suma de 57,71 mii lei la „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice”;

majorarea cu suma de 130,41 mii lei a prevederii bugetare in suma de 322,68 mii lei la „Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale in invatamantul de masa”, conform Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 159/31.10.2016.

Cheltuielile bugetului local în suma de 536.117,40 mii lei se majoreaza cu suma de 2.678,14 mii lei, în structură efectuându-se următoarele modificări:

 • 1. CapitoIuI „Autorități publice si acțiuni externe”- prevederea in suma de 24.488,31 mii lei se diminuează cu suma de 931,00 mii lei la chetuieli de personal, suma necesara pentru finanțarea cheltielilor cu salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

 • 2. Capitolul “Alte servicii publice generale” - prevederea in suma de 40.412,60 mii lei se majoreaza cu suma de 431,39 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 30,00 mii lei la bunuri si servicii (alegeri locale);

 • - majorarea cu suma de 33,39 mii lei la fonduri de rezerva;

 • - majorarea cu suma de 428,00 mii lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Notei de fundamentare a Unitatii de Implementare a Proiectelor nr. 1536/16.11.2016 si Anexei nr.3.

 • 3. Capitolul “Ordine publica si siguranța naționala” - prevederea in suma de 12.080,00 mii lei se diminuează cu suma de 500,00 mii lei la cheltuielile de personal ale Politia Locala, conform bugetului rectificat al acesteia. Suma folosita pentru finanțarea cheltielilor cu salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

4.Capitolul „Invatamant” - prevederea in suma de 152.135,34 mii lei se majoreaza cu suma de 2.702,75 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 2.381,00 mii lei la cheltuieli de personal, suma care va finanța numai parțial plata salariilor, exclusiv contribuțiile aferente acestora pana la majorarea cotei de TVA destinata finanțării acestora, conform art.4 alin. (1), art.5 alin. (1) si (6);

 • - majorarea cu suma de 0,90 mii lei la finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat (drepturi acordate copiilor/elevilor cu cerințe educaționale

speciale integrați in invatamantul de masa, conform Ho^r^f^GuvernuO. 423/2016);                         ..  .                 M

- majorarea cu suma de 225,12 mii lei la asistenta sociala^(qrcpturi âcord^oî copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invfenjiantul’^e mtjsaf conform Hotărârii Guvernului 423/2016, respectiv:

- suma de 130,41 mii lei, conform Hotararea ConsiWrîui-Wudetean

Prahova nr.159/31.10.2016 privind repartizarea sumei de pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, pe anul 2016;

- suma de 94,71 mii lei finanțare din bugetul local, conform prevederilor Hotărârii Guvernului 423/2016, art.2 alin (10);

- majorarea cu suma de 95,73 mii lei la alte cheltuieli ( burse), conform bugetelor rectificate ale instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

S.Capitolul „Sanatate„- prevederea in suma de 8.767,40 mii lei se diminuează cu suma de 98,00 mii lei, astfel:

 • - diminuarea cu suma de 136,00 mii lei la cheltuieli de personal - asistenta comunitara, suma necesara pentru pentru finanțarea cheltielilor cu salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat;

 • - majorarea cu suma de 46,00 mii lei la bunuri si servicii cabinete medicale școlare;

 • - diminuarea cu suma de 8,00 mii lei la active nefinanciare, conform bugetului rectificat al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

 • 6.Capitolul „Cultura, recreere si religie” - prevederea in suma de 52.571,48 mii lei se diminuează cu suma de 260,00 mii Iei, astfel:

- majorarea cu suma de 40,00 mii lei la iluminat public, conform Notei de fundamentare nr.7526/18.11.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 300,00 mii lei transferuri către Filarmonica Paul Constantinescu ( cheltuieli de personal), conform bugetului rectificat al acesteia. Suma folosita pentru finanțarea cheltielilor cu salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

La propunerea Direcției Comunicare, Relații Publice - Compartimentul Organizare Evenimente, conform Notei de fundamentare nr. 1829/16.11.2016 si anexei nr.1830/16.11.2016, in cadrul sumei de 1.387,00 mii lei sunt efectuate virări de credite bugetare intre evenimente.

 • 7.Capitolul „Asigurări si asistenta sociala” - prevederea in suma de 57.740,80 mii lei se diminuează cu suma de 547,00 mii lei astfel:

 • - diminuarea cu suma de 514,00 mii lei la cheltuieli de personal ( suma de 266,00 mii lei la asistenta sociala in caz de invaliditate si suma de 248,00 mii lei la activitatea proprie a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, suma necesara pentru finanțarea cheltielilor cu salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat;

- diminuarea cu suma de 588,00 mii lei la bunuri si servicii ( suma de 20,00 mii lei la bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate si suma de 568,00 mii lei la activitatea proprie a Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești),conform bugetului rectificat al acesteia;

v 5                ' ''**x

 • - majorarea cu suma de 815.00 la proiecte cu finanțare din fonduri'externe

nerambursabile postaderare, conform Notei de fundamentare a~ JJnitatii de^ ; Implementare a Proiectelor nr.8856/22.11.2016 si Anexei nr.3;           -L

 • - diminuarae cu suma de 260,00 mii leiu la asistenta sociala, respe'ețiy:           \

 • - diminuarea cu suma de 120,00 mii lei la asistenta sociala'ih caz de?^ invaliditate;

 • - majorarea cu suma de 40,00 mii lei la ajutoare pentru incalzire locuințe cu lemne;

 • - diminuarea cu suma de 180,00 mii lei la asistenta sociala asigurata de Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, conform bugetului rectificat al acesteaia.

Ș.Capitohil „Locuințe, servicii si dezvoltare publica” - prevederea in suma de 41.520,09 mii lei se diminuează cu suma de 240,00 mii lei, astfel:

 • - majorarea cu suma de 3,00 mii lei la intretinere ceasuri, conform Notei de fundamentare nr.7435/17.11.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești;

 • - diminuarea cu suma de 243,00 mii lei la transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale, conform bugetului rectificat al acestuia.

 • 9. Capitolul “Protecția mediului” - prevederea in suma de 20.647,30 mii lei se majoreaza cu suma de 2.000,00 mii lei la salubritate, conform Notei de fundamentare nr.7233/09.11.2016 a Regiei Autonome de Servicii Publice Ploiești.

 • 10. Capitolul “Transporturi” - prevederea in suma de 103.444,08 mii lei se majoreaza cu suma de 120,00 mii lei la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare, conform Notelor de fundamentare ale Unitatii de Implementare a Proiectelor nr. 1534/16.11.2016 si nr.1538/17.11.2016 si Anexei nr.3.

Rectificarea bugetara, prin asigurarea prevederilor bugetare si a surselor de finanțare, conform Notelor de fundamentare ale serviciilor/ direcțiilor/ unităților subordonate care monitorizează derularea contractelor, nu exclude respectarea prevederilor legale si a clauzelor contractuale in cazul angajarii, lichidării, ordonantarii si plăților, acestea fiind direct răspunzătoare.

In cadrul listei de investiții avand ca sursa de finanțare creditul CEC, pe anul 2016 in suma de 12.537,22 mii lei vor fi efectuate majorari/diminuari intre capitole bugetare, suma ramanand aceeași, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internationale si Anexei nr.4.

Lista de investiții avand ca sursa de finanțare creditul Exim Bank, pe anul 2016, aprobata de Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe, in suma de 78.780,94 mii lei se diminuează cu suma de 15.779,19 mii lei la proiectele finalizate, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Relații Internationale si Anexei nr.5.

Prin Hotararea Consiliului Local  nr.47/01.02.2016   s-a aprobat lista

obiectivelor de investiții de interes local finanțate din creditul Exim Bank pe anul

------------ R O 4

2016 in suma de 71.219,06 mii lei, lista care nu a fost aprobata de Ccțrnisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe.

Ca urmare s-a procedat la rectificarea acesteia pentru anul 2017' in suma de 86.998,25 mii lei, conform Notelor de fundamentare ale Direcției Tehnic- Investiții si Anexei nr.6.                                                   X/A


Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Laura Erji STANCIU


VIZAT, Direcția Administrație Pu

Achiziții Publice, Contracte, DIRECT     ECUTIV


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016

O .    .

și a emis:

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ANEXA nr.l


BUGETUL LOCAL PE ANUL 2016 - VENITURI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340/31.10.2016

Incasa ri la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform recti Acare

1

VENITURI - TOTAL

0001

535.067,40

475.577,26

88,88

2.678,14

537.745,54

2

VENITURI PROPRII

0101

315.342,73

297.939,44

94,48

2.547,73

317.890,46

3

I. VENITURI CURENTE

0002

481.248,24

449.744,29

93,45

2.547,20

483.795,44

4

A. VENITURI FISCALE

0003

454.534,24

423.419,96

93,15

2.251,26

456.785,50

5

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.591,80

175.597,20

90,70

67,20

193.659,00

6

AI.l. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

7

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

9

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

174.617,45

90,63

. 0,00

192.679,00

10

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

3.152,26

70,05

0,00

4.500,00

11

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

3.152,26

70,05

4.500,00

12

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

171.465,19

91,12

0,00

188.179,00

13

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

169.994,38

91,12

186.558,00

14

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.470,81

90,73

1.621,00

15

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

16

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

17

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

18

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

80.793,21

81.949,04

101,43

1.941,32

82.734,53

19

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

80.793,21

81.949,04

101,43

1.94132

82.734,53

20

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

68.523,00

70.103,28

102,31

1.677,00

70.200,00

21

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14.011,80

14.369,50

102,55

388,20

14.400,00

22

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

54.511,20

55.733,78

102,24

1.288,80

55.800,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340/31.10.2016

S—/

Încasați la 15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

23

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.645,31

10.082,74

94,72

89,22

10.734,53

24

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.080,90

4.165,97

102,08

89,10

4,170,00

25

Impozitul si taxa pe teren de Ia pers, juridice

07020202

6.547,00

5.899,24

90,11

0,00

6.547,00

26

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,41

17,53

100,69

0,12

17,53

27

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.624,90

1.763,02

108,50

175,10

1.800,00

28

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

29

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

180.149,23

165.873,72

92,08

242,74

180.391,97

30

SUME DEFALCA TE DIN T. KA

1102

165.680,62

151.629,16

91,52

0,00

165.680,62

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. județelor

110201

32

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate la niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

164.031,62

150.262,16

91,61

164.031,62

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.subventionarea energiei termice livrate populației

110203

34

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

37

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

38

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

35,71

36,83

103,14

1,14

36,85

39

Taxe hoteliere

120207

35,71

36,83

103,14

1,14

36,85

40

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

57,00

63,12

110,74

6,50

63,50

41

Impozit pe spectacole

150201

57,00

63,12

110,74

6,50

63,50

42

Alte taxe pe servicii specifice

150250

43

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SA U PE DESFASURAREA DEACTIVITATI

1602

14.375,90

14.144,61

98,39

235,10

14.611,00

44

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.667,80

12.357,39

97,55

152,20

12.820,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.150,95

94,09

7.600,00

46

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.067,80

5.206,44

102,74

152,20

5.220,00

47

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.636,10

1.706,51

104,30

73,90

1.710,00

48

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

160250

72,00

80,71

112,10

9,00

81,00

49

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00
DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340/31.10.2016

Incasari la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

50

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

51

Alte impozite si taxe

180250

52

C. VENITURI NEFISCALE

0012

26.714,00

26.324,33

98,54

295,94

27.009,94

53

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.424,43

10.933,81

104,89

507,00

10.931,43

54

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.424,43

10.933,28

104,88

507,00

10.931,43

55

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

56

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

57

Venituri din concesiuni si închirieri

300205

6.906,00

7.412,38

107,33

507,00

7.413,00

58

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

59

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

60

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

61

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

62

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

16.289,57

15.390,52

94,48

-211,06

16.078,51

63

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SER VICII SI ALTE ACTIVITA TI

3302

4.813,84

4.085,40

84,87

7,30

4.821,14

64

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

3.994,37

84,44

4.730,64

65

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

66

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

83,20

90,46

108,73

7,30

90,50

67

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

68

Contibutia lunara a părinților ptr. întreținerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

69

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

330228

0,57

70

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

71

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.525,50

1.408,73

92,35

2,50

1.528,00

72

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.380,73

92,05

1.500,00

73

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

25,50

28,00

109,80

2,50

28,00

74

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3302

8.572,23

8.649,55

100,90

105,83

8.678,06

75

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.171,49

100,92

103,00

8.200,00

76

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu intârziere a declarației de impozite si taxe

350202

77

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

78

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

475,23

478,06

100,60

2,83

478,06

79

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

1.003,84

92,10

-326,69

763,31

Venituri din prescripție extinctiva

360201

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340131.10.2016

încasări la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

80

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

39,07

7,97

-390,00

100,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

30,81

30,81

84

Taxa reabilitare termica

360223

32,14

32,50

32,50

85

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de funcționare

360232

888,31

86

Alte venituri

360250

600,00

13,51

2,25

600,00

87

TRANSFER URI VOLUNTARE, AL TELE DECÂT SUB VENTIILE

3702

288,00

243,00

84,38

0,00

288,00

88

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

89

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-14.707,52

-10.977,00

74,64

-14.707,52

90

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.707,52

10.977,00

74,64

14.707,52

91

Alte transferuri voluntare

370250

92

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,11

67,31

106,66

0,53

63,64

93

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,11

67,31

106,66

0,53

63,64

94

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

57,71

58,24

100,92

0,53

58,24

95

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

96

Venituri din privatizare

390204

97

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

98

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

99

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

100

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDA TE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

109

IV. SUBVENȚII

0017

35.664,97

11.681,11

32,75

130,41

35.79538

110

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

35.664,97

11.681,11

32,75

130,41

35.79538

111

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

35.342,29

11.358,44

32,14

0,00

35.342,29

112

A. De capital

0019

11.245,86

11.252,89

100,06

0,00

11.245,86

119

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,02

120

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

121

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodărire a apelor

420213

0,01

122

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

zDENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340 A1.10.201d

Incasari la

15.11.2016

Procent de reaJizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

123

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11,245,86

124

B. Curente

0020

24.096,43

105,55

0,44

0,00

24.096,43

125

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

126

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

127

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

128

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

129

Sprijin financiar ptr, constituirea familiei

420233

130

Subvenții ptr, acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

131

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

87,02

98,64

113,35

87,02

132

Subvenții ptr. acordarea trusoului ptr. nou-nascuti

420236

133

Subvenții de Ia bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

134

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1,687,50

0,00

1,687,50

135

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

136

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

137

SUB VENTII DE LA ALTE ADMINISTRA TII

4302

322,68

322,67

130,41

453,09

138

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

139

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

140

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

141

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa

430230

322,68

322,67

100,00

130,41

453,09

142

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantarl

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

143

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

144

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340 /31.10.2016

Incaș ari la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

145

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

1

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

468.644,83

438.860,09

93,64

2.645,11

471.289,94

2

I. VENITURI CURENTE

0002

466.540,72

438.431,87

93,98

2.514,70

469.055,42

3

A. VENITURI FISCALE

0003

454.534,24

423.419,96

93,15

2.251,26

456.785,50

4

AI. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0004

193.591,80

175.597,20

90,70

67,20

193.659,00

5

Al.I. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. JURIDICE

0005

0,00

0,00

0,00

0,00

6

IMPOZIT PE PROFIT

0102

0,00

0,00

0,00

0,00

7

Impozit pe profit de la agenti economici

010201

0,00

0,00

0,00

0,00

8

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERS. FIZICE

0006

192.679,00

174.617,45

90,63

0,00

192.679,00

9

IMPOZIT PE VENIT

0302

4.500,00

3.152,26

70,05

0,00

4.500,00

10

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

030218

4.500,00

3.152,26

70,05

4.500,00

11

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT

0402

188.179,00

171.465,19

91,12

0,00

188.179,00

12

Cote defalcate din impozitul pe venit

040201

186.558,00

169.994,38

91,12

186.558,00

13

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale

040204

1.621,00

1.470,81

90,73

1.621,00

14

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

0007

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

15

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

0502

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

16

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital

050250

912,80

979,75

107,33

67,20

980,00

17

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

0009

80.793,21

81.949,04

101,43

1.941,32

82.734,53

18

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETA TE

0702

80.793,21

81.949,04

101,43

1.941,32

82.734,53

19

Impozitul si taxa pe clădiri

070201

68.523,00

70.103,28

102,31

1.677,00

70.200,00

20

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

07020101

14.011,80

14.369,50

102,55

388,20

14.400,00

21

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

07020102

54.511,20

55.733,78

102,24

1.288,80

55.800,00

22

Impozitul si taxa pe teren

070202

10.645,31

10.082,74

94,72

89,22

10.734,53

23

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07020201

4.080,90

4.165,97

102,08

89,10

4.170,00

24

Impozitul si taxa pe teren de la pers, juridice

07020202

6.547,00

5.899,24

90,11

0,00

6.547,00

25

Impozit pe terenul din extravilan

07020203

17,41

17,53

100,69

0,12

17,53

26

Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru

070203

1.624,90

1.763,02

108,50

175,10

1.800,00

27

Alte impozite si taxe pe proprietate

070250

28

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

180.149,23

165.873,72

92,08

242,74

180.391,97

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340 fll. 10.2016

încasări la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

29

SUME DEFALCA TE DIN T. V.A.

1102

165.680,62

151.629,16

91,52

0,00

165.680,62

30

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. județelor

110201

31

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea cheltuielilor descentralizate Ia niv. comunelor, orașelor, municipiilor, si sect. Mun. București

110202

164.031,62

150.262,16

91,61

164.031,62

32

Sume defalcate din T.V.A ptr.subvenționarea energiei termice livrate populației

110203

33

Sume defalcate din T.V.A ptr.sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110204

34

Sume defalcate din T.V.A ptr. drumuri

110205

35

Sume defalcate din T.V.A ptr. echilibrarea bugetelor locale

110206

724,00

724,00

100,00

724,00

36

Sume defalcate din T.V.A ptr. finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

110209

925,00

643,00

69,51

925,00

37

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

1202

35,71

36,83

103,14

1,14

36,85

38

Taxe hoteliere

120207

35,71

36,83

103,14

1,14

36,85

39

TAXE PE SER VICII SPECIFICE

1502

57,00

63,12

110,74

6,50

63,50

40

Impozit pe spectacole

150201

57,00

63,12

110,74

6,50

63,50

41

Alte taxe pe servicii specifice

150250

42

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

1602

14.375,90

14.144,61

98,39

235,10

14.611,00

43

Impozit pe mijloacele de transport

160202

12.667,80

12.357,39

97,55

152,20

12.820,00

44

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice

16020201

7.600,00

7.150,95

94,09

7.600,00

45

Impozitul pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice

16020202

5.067,80

5.206,44

102,74

152,20

5.220,00

46

Taxe si tarife ptr. eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160203

1.636,10

1.706,51

104,30

73,90

1.710,00

47

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea dc activitati

160250

72,00

80,71

112,10

9,00

81,00

48

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

0011

0,00

0,00

0,00

0,00

49

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

1802

0,00

0,00

0,00

0,00

50

Alte impozite si taxe

180250

51

C. VENITURI NEFISCALE

0012

12.006,48

15.011,91

125,03

263,44

12.269,92

52

CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

0013

10.424,43

10.933,81

104,89

507,00

10.931,43

53

VENITURI DIN PROPRIETA TE

3002

10.424,43

10.933,28

104,88

507,00

10.931,43

54

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăților si companiilor naționale

300201

931,63

931,63

100,00

931,63

55

Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300203

56

Venituri din concesiuni si inchirieri

300205

6.906,00

7.412,38

107,33

507,00

7.413,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340/31.10.2016

Incasari Ia

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

57

Venituri din dividende

300208

2.586,80

2.586,80

100,00

2.586,80

58

Alte venituri din proprietate

300250

2,47

59

VENITURI DIN DOBÂNZI

3102

0,00

0,53

0,00

0,00

60

Alte venituri din dobânzi

310203

0,53

61

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

1.582,05

4.078,10

257,77

-243,56

1.338,49

62

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI

3302

4.813,84

4.085,40

84,87

7,30

4.821,14

63

Venituri din prestări de servicii

330208

4.730,64

3.994,37

84,44

4.730,64

64

Contribuția părinților sau susținătorilor legali ptr. întreținerea copiilor in crese

330210

65

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

330212

83,20

90,46

108,73

7,30

90,50

66

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

330224

67

Contibutia lunara a părinților ptr.intretinerea copiilor in unitățile de protecție sociala

330227

68

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputării si despăgubiri

330228

0,57

69

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

330250

70

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

3402

1.525,50

1.408,73

92,35

2,50

1.528,00

71

Taxe extrajudiciare de timbru

340202

1.500,00

1.380,73

92,05

1.500,00

72

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

340250

25,50

28,00

109,80

2,50

28,00

73

AMENZI, PENALITATISI CONFISCĂRI

3502

8.572,23

8.649,55

100,90

105,83

8.678,06

74

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

350201

8.097,00

8.171,49

100,92

103,00

8.200,00

75

Penalitati ptr. nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declarației de impozite si taxe

350202

76

încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

350203

77

Alte amenzi, penalitati si confiscări

350250

475,23

478,06

100,60

2,83

478,06

78

DIVERSE VENITURI

3602

1.090,00

668,42

61,32

-359,19

730,81

79

Venituri din prescripție extintiva

360201

80

Varsaminte din veniturile si /sau disponibilitățile instituțiilor publice

360205

81

Taxe speciale

360206

490,00

39,07

7,97

-390,00

100,00

82

varsaminte din amortizarea mijloacelor fixe

360207

83

Venituri din ajutoare de stat recuperate

360211

30,81

30,81

30,81

84

Sume provenite din finanțarea anilor precedent! aferente secțiunii de funcționare

360232

585,03

85

Alte venituri

360250

600,00

13,51

2,25

600,00DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340 731.10.2016

Incasa ri la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi conform rectificare

86

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

-14.419,52

-10.734,00

74,44

0,00

-14.419,52

87

Donații si sponsorizări

370201

288,00

243,00

84,38

288,00

88

varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

-14.707,52

-10.977,00

74,64

-14.707,52

89

varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

90

Alte transferuri voluntare

370250

91

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

92

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

98

IV. SUBVENȚII

0017

2.104,11

428,22

130,41

2.234,52

99

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

2.104,11

428,22

130,41

2.234,52

100

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

1.781,43

105,55

0,00

1.781,43

101

B. Curente

0020

1.781,43

105,55

0,00

1.781,43

102

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

420221

103

Subvenții primite din Fondul de Intervenție

420228

104

Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

420229

105

Subvenții ptr. compensarea creanterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

420232

106

Sprijin financiar ptr. constituirea familiei

420233

107

Subvenții ptr. acordarea ajutorului ptr. incalzirea locuinței cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

420234

6,91

6,91

100,00

6,91

108

Subvenții din bugetul de stat ptr. finanțarea sanatatii

420241

87,02

98,64

113,35

87,02

109

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru achitarea obligațiilor restante către furnizorii de enegie termica si ale centralelor de termoficare

420246

110

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

420254

1.687,50

1.687,50

111

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

112

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

4302

322,68

322,67

130,41

453,09

113

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului

430201

114

Subvenții de la bug. asigurărilor ptr. șomaj către bugetele locale, ptr. finanțarea programelor ptr. ocuparea temporara a forței de munca si subvenționarea locurilor de munca

430204

115

Subvenții primite de la alte bugete ptr. instituțiile de asistenta sociala ptr. persoanele cu handicap

430207

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform 1ICL 340/31.10.2016

încasări la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/')

Prevederi conform rectificare

116

Subvenții primite de la bugetul județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copii cu cerințe educaționale speciale integrali in invatamantul de masa

430230

322,68

322,67

100,00

130,41

453,09

1

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

66.422,57

36.717,17

55,28

33,03

66.455,60

2

I. VENITURI CURENTE

0002

14.707,52

11.312,42

76,92

32,50

14.740,02

3

A. VENITURI FISCALE

0003

0,00

0,00

0,00

0,00

4

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

0010

5

C. VENITURI NEFISCALE

0012

14.707,52

11.312,42

76,92

32,50

14.740,02

6

C2. VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

0014

14.707,52

11.312,42

76,92

32,50

14.740,02

7

DIVERSE VENITURI

3602

0,00

335,42

32,50

32,50

Taxa de reabilitare termica

360223

32,14

32,50

32,50

8

Sume provenite din finanțarea anilor precedenti aferente secțiunii de dezvoltare

360232

303,28

0,00

10

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENȚIILE

3702

14.707,52

10.977,00

74,64

0,00

14.707,52

11

Donații si sponsorizări

370201

12

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare(-)

370203

13

Varsaminte din secțiunea de funcționare

370204

14.707,52

10.977,00

74,64

14.707,52

14

Alte transferuri voluntare

370250

15

II. VENITURI DIN CAPITAL

0015

63,11

67,31

106,66

0,53

63,64

16

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

3902

63,11

67,31

106,66

0,53

63,64

17

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

390201

57,71

58,24

0,53

58,24

18

Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

390203

5,40

9,07

167,96

5,40

19

Venituri din privatizare

390204

20

Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului

390207

21

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

390210

22

III. OPERAȚIUNI FINANCIARE

0016

0,00

0,00

0,00

0,00

23

INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4002

0,00

0,00

0,00

0,00

32

IV. SUBVENȚII

0017

33.560,86

11.252,89

33,53

0,00

33.560,86

33

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

0018

33.560,86

11.252,89

33,53

0,00

33.560,86

34

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

4202

33.560,86

11.252,89

33,53

0,00

33.560,86

35

A. De capital

0019

33.560,86

11.252,89

33,53

0,00

33.560,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340 «1.10.2016

Incasari la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi conform rectificare

42

Finatarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuințe

420210

7,02

43

Subvenții pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit

420212

44

Subvenții pentru finanțarea programelor multianuale prioritare de mediusi gospodărire a apelor

420213

0,01

45

Subvenții primite din Fondul National de Dezvoltare

420215

46

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare

420220

11.245,86

11.245,86

100,00

11.245,86

47

Subvenții alocate din bugetul de stat aferente corecțiilor financiare

420262

48

Subvenții din sume obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții

420267

22.315,00

0,00

22.315,00

49

Sume primite de la UE/ alti donatori in contul plăților efectuate si prefinantari

4502

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

50

Fondul European de Dezvoltare Regionala

45.02.01

18.091,08

14.084,55

77,85

0,00

18.091,08

51

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

45.02.01.01

52

Sume primite in contul plăților efectuate in anul anterior

45.02.01.02

18.091,08

14.084,55

77,85

18.091,08

53

Fond de coeziune

45.02.01.03

JUDEȚUL PRAHOVA                                               ANEXA 1

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

BUGET LOCAL PE ANUL 2016   - CHELTUIELI -

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340 Z31.10.2016

Plăti la

15.11,2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

CHELTUIELI - TOTAL

5002

536.117,40

407.494,65

76,01

2.678,14

538.795,54

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

24.488,31

17.912,59

73,15

-931,00

23.557,31

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

9.737,86

74,91

-931,00

12.069,00

Bunuri sî servicii

20

10.273,29

7.481,84

72,83

10.273,29

Alte transferuri - Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

89,51

53,97

165,86

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

94,00

94,00

100,00

94,00

Alte cheltuieli

59

520,54

484,54

93,08

520,54

Active nefinanciare

71

434,62

24,84

5,72

434,62

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5402

40.412,60

32.879,40

81,36

431,39

40.843,99

Bunuri si servicii (alegeri locale)

20

200,00

130,66

65,33

-30,00

170,00

Fonduri de rezerva

50

1,60

0,00

0,00

33,39

34,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.347,65

92,37

1.459,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

674,70

99,22

428,00

1.108,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

30.726,39

80,71

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

4.413,39

73,74

5.985,00

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

13.723,00

91,32

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

12.590,00

73,80

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

8.797,57

80,27

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,30

25,30

100,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340 Z31.10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Dobânzi

30

10.860,00

8.772,27

80,78

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.080,00

9.386,14

77,70

-500,00

11.580,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

16,02

53,40

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

16,02

53,40

30,00

Politia Locala - total, din care:

12.050,00

9.370,12

77,76

-500,00

11.550,00

Cheltuieli de personal

10

10.374,00

8.620,27

83,09

-500,00

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

749,85

45,42

1.651,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

0,00

25,00

INVATAMINT

6502

152.135,34

126.885,67

83,40

2.702,75

154.838,09

Cheltuieli de personal

10

124.974,00

109.891,14

87,93

2.381,00

127.355,00

bunuri si servicii

20

21.205,34

13.335,43

62,89

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.199,18

96,68

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

161,00

74,88

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

576,49

62,18

0,90

927,98

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.278,85

83,04

1.540,00

Asistenta sociala

57

559,22

137,21

24,54

225,12

784,34

Alte cheltuieli

59

1.050,00

695,91

66,28

95,73

1.145,73

Active nefinanciare

71

1.664,70

809,64

48,64

1.664,70

SANATATE

6602

8.767,40

5.466,70

62,35

-98,00

8.669,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comunitaraASSC

10

4.490,00

3.570,29

79,52

-136,00

4.354,00

Bunuri si servicii

20

170,40

58,59

34,38

46,00

216,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

48,23

30,14

46,00

206,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,36

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

1.778,67

44,41

0,00

4.005,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340/31.10.2016

Plăti Ia

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

409,00

61,04

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

1.369,67

41,07

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

53,13

88,55

0,00

60,00

Active nefinanciare

71

42,00

6,02

14,33

-8,00

34,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

52.571,48

37.227,79

70,81

-260,00

52.311,48

Bunuri si servicii

20

5.215,39

1.283,94

24,62

40,00

5.255,39

iluminat ornamental

1.550,00

336,15

21,69

40,00

1.590,00

spectacole artificii

46,60

16,74

35,92

46,60

bunuri si servicii in cont primărie

1.656,50

0,00

0,00

1.656,50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

172,30

29,95

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

758,75

54,70

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

32.708,50

25.125,96

76,82

-300,00

32.408,50

Casa de Cultura

909,40

704,40

77,46

909,40

Teatrul "Toma Caragiu"

6.575,00

5.444,00

82,80

6.575,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.240,00

4.327,50

82,59

-300,00

4.940,00

Club Sportiv Municipal

13.181,10

9.960,06

75,56

13.181,10

Administrația Parcului C-tin Stere

6.803,00

4.690,00

68,94

6.803,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile

56

10.654,16

10.406,68

97,68

10.654,16

Active nefinanciare

71

3.993,43

411,21

10,30

3.993,43

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

57.740,80

45.456,94

78,73

-547,00

57.193,80

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.466,00

14.578,65

83,47

-514,00

16.952,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

7.429,83

80,50

-266,00

8.964,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

4.306,68

84,78

-248,00

4.832,00

Crese

3.156,00

2.842,14

90,06

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.498,17

4.879,04

65,07

-588,00

6.910,17

reparații crese (pmp)

98,90

94,29

95,34

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,07

99,98

54,08

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

150,00

102,25

68,17

-20,00

130,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340 Z31.10.2016

Plăti Ia

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

4.225,25

64,00

-568,00

6.034,00

Bunuri si servicii crese

468,00

331,39

70,81

468,00

Legea 350/2005

125,19

71,79

57,34

125,19

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,84

100,00

815,00

1.059,85

Asistenta sociala- total din care:

57

32.265,00

25.713,37

79,69

-260,00

32.005,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.465,00

15.143,44

82,01

-120,00

18.345,00

Ajutoare pentru încălzire locuințe

150,00

62,02

41,35

40,00

190,00

Ajutoare energie termica, gaze naturale, lemne, energie electrica

8.250,00

6.197,98

75,13

8.250,00

Asistenta sociala asigurata de Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.400,00

4.309,93

79,81

-180,00

5.220,00

Active nefinanciare - total din care:

71

266,78

41,04

15,38

0,00

266,78

Active nefinanciare

199,98

34,24

17,12

199,98

Active nefinanciare cresa

6,80

6,80

100,00

6,80

Active nefinanciare ASSC

60,00

0,00

0,00

60,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

41.520,09

32.405,53

78,05

-240,00

41.280,09

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

21.024,79

83,46

3,00

25.193,00

iluminat public

06

6.000,00

4.400,48

73,34

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

16.624,31

86,63

3,00

19.193,00

întreținere ceasuri publice

40,00

32,90

82,25

3,00

43,00

Reparații curenteffond imobiliar)

650,00

456,17

70,18

650,00

prestări servicii SGU PI

18.500,00

16.135,24

87,22

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

9.400,00

83,37

-243,00

11.032,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.771,48

99,46

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.274,07

209,26

6,39

3.274,07

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

20.647,30

13.617,28

65,95

2.000,00

22.647,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

18.116,30

13.188,75

72,80

2.000,00

20.116,30

Salubritate

17.538,71

12.920,65

73,67

2.000,00

19.538,71

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340/31.10,2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

apa meteo

257,59

16,10

6,25

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

252,00

78,75

320,00

Active nefînanciare

71

2.531,00

428,53

16,93

2.531,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11350,00

7.439,76

65,55

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

7A39,76

65,55

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

103.444,08

70.019,28

67,69

120,00

103.564,08

Bunuri si servicii

20

22.270,00

17.191,51

77,20

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

16.964,11

79,57

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

227,40

23,94

950,00

Subvenții/ gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

37.807,35

92,44

40.900,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.671,20

6.629,19

99,37

120,00

6.791,20

Active nefinanciare

71

6.287,88

3.391,23

53,93

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

100,00

5.000,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

468.545,83

376.077,63

80,26

1.323,14

469.868,97

A UTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

5102

23.887,83

17.798,24

74,51

-931,00

22.956,83

Cheltuieli de personal

10

13.000,00

9.737,86

74,91

-931,00

12.069,00

Bunuri si servicii

20

10.273,29

7.481,84

72,83

10.273,29

Ajutor social (sprijin persoana fizica in extrema dificultate)

57

94,00

94,00

100,00

94,00

Alte cheltuieli

59

520,54

484,54

93,08

520,54

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

39.732,60

32.204,70

81,05

3,39

39.735,99

Bunuri si servicii (alegeri )

20

200,00

130,66

65,33      -30,00

170,00

Fonduri de rezerva

50

1,60

0,00

0,00

33,39

34,99

Transferuri către Serviciul public de evidenta a persoanelor

51

1.459,00

1.347,65

92,37

1.459,00

Rambursări de credite - total din care:

81

38.072,00

30.726,39

80,71

0,00

38.072,00

Rambursare credit Alpha Bank

5.985,00

4.413,39

73,74

5.985,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340/31.10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Rambursare credit B.C.R.

15.027,00

13.723,00

91,32

15.027,00

Rambursare credit B.R.D.

17.060,00

12.590,00

73,80

17.060,00

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI ÎMPRUMUTURI

5502

10.960,00

8.797,57

80,27

0,00

10.960,00

Bunuri si servicii (comisioane)

20

100,00

25,30

25,30

100,00

Dobânzi

30

10.860,00

8.772,27

80,78

10.860,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

12.055,00

9.386,14

77,86

-500,00

11.555,00

Bunuri si servicii - total, din care:

20

30,00

16,02

53,40

0,00

30,00

Bunuri si servicii (Protecția civila)

30,00

16,02

53,40

30,00

Politia Locala - total din care:

12.025,00

9.370,12

77,92

-500,00

11.525,00

Cheltuieli de personal

10

10.374,00

8.620,27

83,09

-500,00

9.874,00

Bunuri si servicii

20

1.651,00

749,85

45,42

1.651,00

INVATAMINT

6502

148.930,64

124.797,18

83,80

2.702,75

151.633,39

Cheltuieli de personal

10

124.974,00

109.891,14

87,93

2.381,00

127.355,00

Bunuri si servicii

20

21.205,34

13.335,43

62,89

21.205,34

din care -

reparații curente instituții de invatamant preuniversitar de stat

2.274,60

2.199,18

96,68

2.274,60

Transferuri către instituții publice

51

215,00

161,00

74,88

215,00

Finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat

55

927,08

576,49

62,18

0,90

927,98

Asistenta sociala

57

559,22

137,21

24,54

225,12

784,34

Alte cheltuieli

59

1.050,00

695,91

66,28

95,73

1.145,73

SANATATE

6602

8.725,40

5.460,68

62,58

-90,00

8.635,40

Cheltuieli de personal - asistenta medicala comun itaraAS SC

10

4.490,00

3.570,29

79,52

-136,00

4.354,00

Bunuri si servicii

20

170,40

58,59

34,38

46,00

216,40

bunuri si servicii cabinete medicale școlare

160,00

48,23

30,14

46,00

206,00

bunuri si servicii clădire str.Eroilor

10,40

10,36

99,62

10,40

Transferuri către instituții publice

51

4.005,00

1.778,67

44,41

0,00

4.005,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340/31.10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

Spitalul de Pediatrie Ploiești

670,00

409,00

61,04

670,00

Spitalul Municipal Ploiești

3.335,00

1.369,67

41,07

3.335,00

Asistenta sociala (Centrul de transfuzie)

57

60,00

53,13

88,55

60,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

37.923,89

26.409,90

69,64

-260,00

37.663,89

Bunuri si servicii - total- din care:

20

5.215,39

1.283,94

24,62

40,00

5.255,39

iluminat ornamental

1.550,00

336,15

21,69

40,00

1.590,00

spectacole artificii

46,60

16,74

35,92

46,60

bunuri si servicii primărie

1.656,50

0,00

0,00

1.656,50

bunuri si servicii Parc Municipal Ploiești Vest

575,29

172,30

29,95

575,29

acțiuni culturale

1.387,00

758,75

54,70

1.387,00

Transferuri către instituții publice, din care:

51

32.708,50

25.125,96

76,82

-300,00

32.408,50

Casa de Cultura

909,40

704,40

77,46

909,40

Teatrul "Toma Caragîu"

6.575,00

5.444,00

82,80

-300,00

6.275,00

Filarmonica "Paul Constantinescu"

5.240,00

4.327,50

82,59

5.240,00

Club Sportiv Municipal

13.181,10

9.960,06

75,56

13.181,10

Administrata Parcului C-tin Stere

6.803,00

4.690,00

68,94

6.803,00

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

57.229,17

45.171,06

78,93

-1.362,00

55.867,17

Cheltuieli de personal - total din care:

10

17.466,00

14.578,65

83,47

-514,00

16.952,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

9.230,00

7.429,83

80,50

-266,00

8.964,00

Cheltuieli de personal activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

5.080,00

4.306,68

84,78

-248,00

4.832,00

Crese

3.156,00

2.842,14

90,06

3.156,00

Bunuri si servicii - total din care:

20

7.498,17

4.879,04

65,07

-588,00

6.910,17

bunuri si servicii asistenta sociala in caz de invaliditate

150,00

102,25

68,17

-20,00

130,00

Bunuri si servicii crese

468,00

331,39

70,81

468,00

Bunuri si servicii activitate proprie Administrația Servciciilor Sociale Comunitare

6.602,00

4.225,25

64,00

-568,00

6.034,00

reparații crese (pmp)

98,90

94,29

95,34

98,90

bunuri si servicii primărie

54,08

54,07

99,98

54,08

Legea 350/2005

125,19

71,79

57,34

125,19

Asistenta sociala- total din care:

57

32.265,00

25.713,37

79,69

-260,00

32.005,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

18.465,00

15.143,44

82,01

-120,00

18.345,00

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform HCL 340 Ol. 10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Ajutoare pentru locuințe

150,00

62,02

41,35

40,00

190,00

Ajutoare pentru încălzirea locuințelor

8.250,00

6.197,98

75,13

8.250,00

Asistenta sociale asigurata de Administrația Servcîciilor Sociale Comunitare

5.400,00

4.309,93

79,81

-180,00

5.220,00

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

36.465,00

30.424,79

83,44

-240,00

36.225,00

Bunuri si servicii- total din care:

20

25.190,00

21.024,79

83,46

3,00

25.193,00

iluminat public

06

6.000,00

4.400,48

73,34

6.000,00

Alte cheltuieli - total din care:

50

19.190,00

16.624,31

86,63

3,00

19.193,00

întreținere ceasuri publice

40,00

32,90

82,25

3,00

43,00

Reparații cu ren te (fond imobiliar)

650,00

456,17

70,18

650,00

prestări servicii SGU PI.

18.500,00

16.135,24

87,22

18.500,00

Transferuri către Serviciul Public Finanțe Locale

51

11.275,00

9.400,00

83,37

-243,00

11.032,00

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

18.116,30

13.188,75

72,80

2.000,00

20.116,30

Bunuri si servicii -total din care:

20

18.116,30

12.936,75

71,41

2.000,00

19.796,30

Salubritate

17.538,71

12.920,65

73,67

2.000,00

19.538,71

apa meteo

257,59

16,10

6,25

257,59

alte servicii in domeniul protecției mediului

320,00

252,00

78,75

320,00

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

8102

11.350,00

7.439,76

65,55

0,00

11.350,00

Subvenții- dif. de preț si tarif la en. termica livrata pop.

40

11.350,00

7.439,76

65,55

11.350,00

TRANSPORTURI

8402

63.170,00

54.998,86

87,06

0,00

63.170,00

Bunuri si servicii - din care:

20

22.270,00

17.191,51

77,20

0,00

22.270,00

reparații curente străzi

21.320,00

16.964,11

79,57

21.320,00

serv monitorizare trafic

950,00

227,40

23,94

950,00

Subventii/gratuitati (S.C. Transport Calatori Express S.A.)

40

40.900,00

37.807,35

92,44

40.900,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

67.571,57

31.417,02

46,49

1.355,00

68.926,57

A UTORITA TI PUBLICE SI A CTIUNI EXTERNE

5102

600,48

114,35

19,04

0,00

600,48

Alte transferuri -Proiecte fonduri externe nerambursabile

55

165,86

89,51

53,97

165,86

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340/31.10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente (+/-)

Prevederi rectificate

Active nefinanciare

71

434,62

24,84

5,72

434,62

ALTE SER VICII PUBLICE GENERALE

5402

680,00

674,70

99,22

428,00

1.108,00

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

680,00

674,70

99,22

428,00

1.108,00

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6102

25,00

0,00

0,00

0,00

25,00

Active nefinanciare

71

25,00

0,00

0,00

25,00

INVATAMANT

6502

3.204,70

2.088,49

65,17

0,00

3.204,70

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.540,00

1.278,85

83,04

1.540,00

Active nefînanciare

71

1.664,70

809,64

48,64

1.664,70

SANATATE

6602

42,00

6,02

14,33

-8,00

34,00

Active nefinanciare

71

42,00

6,02

14,33

-8,00

34,00

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

6702

14.647,59

10.817,89

73,85

0,00

14.647,59

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

10.654,16

10.406,68

97,68

10.654,16

Active nefinanciare

71

3.993,43

411,21

10,30

3.993,43

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

6802

511,63

285,88

55,88

815,00

1.326,63

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

244,85

244,84

100,00

815,00

1.059,85

Active nefinanciare

71

266,78

41,04

15,38

266,78

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZV. PUBLICA

7002

5.055,09

1.980,74

39,18

0,00

5.055,09

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

1.781,02

1.771,48

99,46

1.781,02

Active nefinanciare

71

3.274,07

209,26

6,39

3.274,07

3DENUMIREA INDICATORILOR

COD

Prevederi conform

HCL 340 Z31.10.2016

Plăti la

15.11.2016

Procent de realizare (%) an

Influente

(+/-)

Prevederi rectificate

PROTECȚIA MEDIULUI

7402

2.531,00

428,53

16,93

0,00

2.531,00

Active nefinanciare

71

2.531,00

428,53

16,93

2.531,00

TRANSPORTURI

8402

40.274,08

15.020,42

37,30

120,00

40.394,08

Proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile postaderare

56

6.671,20

6.629,19

99,37

120,00

6.791,20

Active nefinanciare

71

6.287,88

3.391,23

53,93

6.287,88

Reparații capitale aferente activelor fixe

22.315,00

0,00

0,00

22.315,00

Active financiare

(Participare la capitalul social al societăților comerciale)

72

5.000,00

5.000,00

100,00

5.000,00

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA 2
DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚIIAlte cheltuieli de investițiiMobilier pentru organizare acțiuni culturale in aer liber


Studiu "Plan de acțiune pentru energie durabila pentru orașul Ploiești


Dotări informaticaCap.65.02.71.01


INVATAMANT


TOTAL:


Lucrări in continuare


Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi


Lucrări noi


Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sf.Arh. Mihail si Gavril (proicctarc+executie)Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.l.Cuza"


Asistenta tehnica - "înlocuire tamplarie C. N. - "I. L. Caragiale"


DALI Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă


DAJLI Centrala termica Școala Gimnaziala Ion GrigorescuDALI Centrala termica Grădiniță 28


Documentație scenariu incendiu, necesara obținerii autorizației ISU, pentru funcționare unitati de invatamant


Actualizare documentație scenariu de securitate la incendiu, necesara obținerii autorizației

ISU, pentru Grădiniță cu PN Crai Nou, Str.Bobalna, nr.26 si Grădiniță cu PP nr.28. str.Marasesti, nr.58.                                 ______DALI/Restaurare fațada si inlocuire tamplarie la clădirea Colegiului National "Mihai

Viteazul’-Aripa de Nord_____________434.62


434,62


15,00


113,12


306,50


i:.560;60


30,00


30,00


1.381,00


30,00


30,00


1.529.60


1.381,00VIZAT, PRIMAR Adrian Fiorin DOB


FINANT


 • 434.62

 • 434.62


15,00


113,12


306,50


1:360,60


30,00


30,00


1.381,00


alte bugete


30,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

. Jalte bugete

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap.66.02.71.01

SANATATE

A

|4 VI A’E'.wwwwwww  WWW. WWW.'.WWW WWW WWW’.WWWWW WWW

Lucrări in continuare

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

,ww‘.U*Wawv

1,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alic cheltuieli (k* investiții

0,00

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

11.00

0,00

0.00

11,00

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

2

Studiu privind imbunatatirea si diversificarea asigurării serviciilor medicale prin unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, aflate in rețeaua sanitara a Consiliului Local al Municipiului Ploiești

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

Cap.67.02.71.01

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

A

Literari in continuare

2.395,60

1.398,18

1.398,18

0,00

0,00

0,00

1.398,18

0,00

0,00

1.398,18

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a imobilului din B-duI Independentei nr. 14

95,60

53,82

53,82

0,00

0,00

0,00

53,82

0,00

0,00

53,82

2

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14

2.300,00

1.344,36

1.344,36

0,00

0,00

0,00

1.344,36

0,00

0,00

1.34436

B

Lucrări noi

8.155,97

1.566,00

1.566,00

0,00

0,00

0,00

1.566,00

0,00

0,00

1.566,00

I

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14

0,00

65,00

65,00

0,00

0,00

0,00

65,00

0,00

0,00

65,00

2

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

450,00

450,00

0,00

0,00

0,00

450,00

0,00

0,00

450,00

3

Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

449,61

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

4

Amenajare loc de joaca strada Cristianului

222,91

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Reamenajare parc Andrei Muresanu (proiectare+executie)

3.857,30

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

6

Amenajare adapost pentru câinii comunitari, tarla 34A483 Ploiești

3.626,15

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

(

Alte cheltuieli de investirii

0,00

1.029.25

1.029.25

0,00

9,00

0.00

1.029.25

0.00

0.00

1.029,25

1

Servicii de consultanta in managementul proiectului-Rcabilitare/Modemizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic sî de Agrement.

0,00

42,85

42,85

0,00

0,00

0,00

42,85

0,00

0,00

42,85

2

Studiu analiza de risc la securitate fizica pentru Parcul Municipal Ploiești Vest

0,00

8,40

8,40

0,00

0,00

0,00

8,40

0,00

0,00

8,40

3

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr.14 (amenajare si dotare sala)

0,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00;'

J=<r5o6"6p^

s

4

ET Parc municipal Ploiești Vest

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

' ' ‘ z3O,0O<"

5

Dotări Parc Municipal Ploiești Vest

0,00

448,00

448,00

0,00

0,00

0,00

448,00

0,00

//■41,6b'

448^00 \\

;■ - ■: ■■■•■+ \—t--1

1 Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII    Q

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

FINANȚAT DIN:

de la bugetul local

de la bugetul de stat

Jalte bugete

(+/-)

de la bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

BUGET 2016 RECTIFICAT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

$2;5(J0MS:

$<I99#8:<:

din care

A

Lucrări in continuare

2.400,04

130,00

130,00

0,00

0,00

2,00

132,00

0,00

0,00

132,00

1

Racordare la Sistemul Centralizat de Termoficare a căminului de batrani din str. Cosmînele nr. 1 IA

261,14

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

130,00

0,00

0,00

130,00

2

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

B

Lucrări noi

100,00

69,98

69,98

0,00

0,00

-2,00

67,98

0,00

0,00

67,98

1

Alimentare cu energie electrica cămin de batrani din str.Cosmineie nr.llA (proiectare+executie)

100,00

50,00

50,00

0,00

0,00

-2,00

48,00

0,00

0,00

48,00

2

Alimentare cu gaze naturale cămin de batrani din str.Cosmineie nr. 1 IA (proiectare+executie)

0,00

19,98

19,98

0,00

0,00

0,00

19,98

0,00

0,00

19,98

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

<:3W,QQ<<

<<<:3;274;B7«>

din care

A

Lucrări in continuare

19.632,98

2.183,82

496,32

1.687,50

0,00

0,00

496,32

1.687,50

0,00

2.183,82

1

Reabilitare iluminat public

300,00

241,00

241,00

0,00

0,00

0,00

241,00

0,00

0,00

241,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

131,00

131,00

0,00

0,00

0,00

131,00

0,00

0,00

131,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

122,32

122,32

0,00

0,00

0,00

122,32

0,00

0,00

122,32

6

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

1.687,50

0,00

1.687,50

0,00

0,00

0,00

1.687,50

0,00

1.687,50

B

Lucrări noi

63,07

62,00

62,00

0,00

0,00

0,00

62,00

0,00

0,00

62,00

1

Deviere relele tehnico-edilitare str.Cuza Vodă

63,07

59,00

59,00

0,00

0,00

0,00

59,00

0,00

0,00

59,00

2

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

3,00

0,00

0,00

3,00

(

Alte cheltuieli de iineslitii

929.01)

1.028,25

728.25

0.00

300.00

0,00

728.25

0.00

300.00

1.028.25

1

Actualizare si revizuire; Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulamentul Local de Urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

929,00

484,93

484,93

0,00

0,00

0,00

484,93

0,00

0,00

484,93

2

Asistenta tehnica de special itate-Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

61,32

61,32

0,00

0,00

0,00

61,32

0,00

........-1 p < —

W gpAuq

z     y

61,32   \

" '■

3

Plan pe suport topo necesar pentru: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, Regulament Local de Urbanism aferent, elaborarea Strategiei de Dezvoltare Urbana a municipiului Ploiești si Plan de amenajare a Teritoriului Metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

156,00

156,00

0,00

0,00

0,00

156,00

0,00

0^00 J

V    /

^5,6,0Q{

25 -A V
< Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016 INIȚIAL

FINANȚAT DIN:

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

de la bugetul local

de 1

a bugetul le stat

alte bugete

de la bugetul

local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

4

AE,DAL1, PT,DE Consolidare bloc A4, str.Tarnava, Nr.4

0,00

68,10

0,00

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

68,10

5

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc A5, str.Tarnava, Nr.4

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

6

AE,DAL1, PT.DE Consolidare bloc A2, str.Tarnava

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

7

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc 2, Aleea Brebenei, Nr. 1

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

8

AE,DALI, PT,DE Consolidare bloc 4, sos.Nordului, Nr.3

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

9

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc 11, sos. Nordului, Nr.5

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

10

AE.DALI, PT,DE Consolidare bloc 12, sos.Nordului, Nr.7

0,00

38,65

0,00

0,00

38,65

0,00

0,00

0,00

38,65

38,65

11

Modificare PUZ - Parcelare teren pentru construirea de locuințe individuale prin ANL, str. Cosminele nr. 1 IA

0,00

24,00

24,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

0,00

24,00

12

ET Imobil str.Panciu nr.l

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:::X913,I8::::

Ț<2;53i,pft$:

<2.531:;op<:

■ ■

:::i;53i;o(>:<

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401.00

0,00

0,00

2.401,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

2.401,00

2.401,00

0,00

0,00

0,00

2.401,00

0,00

0,00

2.401,00

B

Lucrări noi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

1

Alimentare cu energie electrica rampa ecologica Tcleajen

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

(

Alic cheltuieli de investiții

0,00

100.00

100,00

0.00

0,00

0,00

100.00

0.00

0.00

100.00

1

ET Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

0,00

80,00

80,00

0,00

0,00

0,00

80,00

0,00

0,00

80,00

2

DTAC +PT Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

<2O1'5;8U::

: :^287.88:<::

0.00::::

::::6.28W>

A

Lucrări in continuare

17.854,50

4.613,46

4.613,46

0,00

0,00

0,00

4.613,46

0,00

0,00

4.613,46

1

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Bratcs, Soveja, lalomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupcni 2, Spatari, Andrei loachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Scmenicului)

13.920,50

1.582,96

1.582,96

0,00

0,00

0,00

1.582,96

0,00

0,00

1.582,96

2

Drum acces din str.Libertății (str.Sperantei)

334,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

o,oo<

0,50

3

Realizare drum de acces parc municipal Ploiești Vest, municipiul Ploiești

3.600,00

3.030,00

3.030,00

0,00

0,00

0,00

3.030,00

0,00

0,00

3.030,00

B

Lucrări noi

2.161,31

1.301,00

1.301,00

0,00

0,00

0,00

1.301,00

0,00

0,00

1.301,00^

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

270,00

270,00

0,00

0,00

0,00

270,00

0,00

0,00

270,00

2

Modcmizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

370,00

370,00

0,00

0,00

0,00

370,00

0,00

0,00

\

370,00

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

720,77

560,00

560,00

0,00

0,00

0,00

560,00

0,00

' .c ^dj

0,00

560,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

82,55

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

60,00

0,00

0,00

60,00

r

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016

INIȚIAL

FINANȚAT T

(+/-)

FINANȚAT DIN:

BUGET 2016 RECTIFICAT

de Ia bugetul local

de Ia bugetui de stat

alte bugete

de Ia bugetul local

de la bugetul de stat

alte bugete

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5

Branșamente electrice cabine cap linie tramvai 101, 102

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

7

Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si R2

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

373,42

373.42

0,00

0,00

0.00

373.42

0,00

0.00

373,42

1

ET Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

2

ET si prelevare probe laborator

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

3

ET Cale de rulare tramvai

0,00

22,00

22,00

0,00

0,00

0,00

22,00

0,00

0,00

22,00

4

SF Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

7

ET-Rcabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale Bariera București lsi Bariera București 2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

8

DALI /Reabilitare si modernizare pasaje subterane pietonale B-dul București lsi B-dul București 2

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

9

SF, PT+DE Consolidare versant pe strada Andrei Mureseanu in dreptul blocurilor R1 si

R2

0,00

20,00

20,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

0,00

20,00

10

Studiu de trafic privind subvenționarea serviciului TCE

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

11

SF,PT+DE Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

12

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

13

DALI,PT,DE Modernizare strada Augustin Trcboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

14

DALI,PT+DE Modcrnizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democratici)

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

10,00

0,00

0,00

10,00

15

DALI,PT+ DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava

0,00

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

12,00

0,00

0,00

12,00

16

DALI,PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, strada Valea Alba

0,00

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

5,00

0,00

0,00

5,00

17

SF Infrastructura fibra optica

0,00

50,00

50,00

0,00

0,00

0,00

50,00

0,00

0,00

50,00

18

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Simion Barnutiu, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupcni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

32,42

32,42

0,00

0,00

0,00

32,42

0,00

0,00

32,42

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT,

Madalina CRĂCIUN


SERVICIUL INVESTIȚII

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DISPOZIȚIA NR. W

Primarul municipiului Ploiești

în baza referatului |nr.8539/l 1.11.2016 al Unitatii de Implementa^ a Proiectului “Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară COD SMIS 18105”;

în temeiul art.49 alin.(5) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.63 lit.(c) și lit.(e) și art.68 alin.(l) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

DISPUNE

Art.l - Aprobă virarea de credite bugetare în cadrul capitolului bugetar 68.02.71 “Asigurări și asistență sociala” din cadrul Listei de investiții pe anul 2016 (Rectificare 8) în sensul diminuării creditelor bugetare aprobate la obiectivului de investiții “Alimentare cu energie electrică cămin bătrâni str.Cosminelor nr.l 1 A (proiectare+execuție)” cu suma de 2,00 mii lei și aprobarea creditelor bugetare în sumă de 2,00 mii lei la obiectivul “ Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară”.

Art.2 - Direcția Tehnic-Investiții, Unitatea de Implementare a Proiectului “Schimbare destinație din cazarmă în cămin de bătrâni, recompartimentare interioară COD SMIS 18105” și Direcția Economică vor lua măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziții.

Art.3 - Direcția Administrație Publică, Juridic- Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei dispoziții.

Dată în Ploiești, astăziPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, RomâniaAprobat,

PRIMAR,

Adrian Florin DOBREAvizat,

Director Executiv, Nicoleta CRĂCIUNOIREFERAT

privind virarea de credite bugetare in cadrul obiectivelor de investiții ale capitolului “Asigurări si asistenta sociala” - Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara COD SMIS18105


Conform Legii nr.273/2006 art.49 alin.(5) „ Virările de credite bugetare în cadrul, aceluiași capitol bugetar, inclusiv între programele aceluiași capitol, care nu contravin dispozițiilor prezentului articol, legii bugetului de stat sau legii de rectificare, sunt în competenta fiecărui ordonator principal de credite, pentru bugetul propriu..... și se pot efectua înainte de angajarea

cheltuielilor

Virarea de credite bugetare propunsa va fi efectuata in cadrul Capitolul 68.02.71 “Asigurări si asistenta sociala” prevăzut in Lista obiectivelor de investiții 2016 - Rectificare 8, constând in diminuarea cu suma de 2 mii lei de la obiectivul de investiții Alimentare cu energie electrica cămin batrani str.Cosminele nr. 11A (proiectare +executie), Capitolul 68.02 B/l, suma ce va fi prevăzută la obiectivul Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara in vederea plătii taxei de 0,5% aferenta lucrărilor de construcții montaj realizate la obiectivul de investiții mai sus menționat precum si pentru achitarea taxelor pentru emiterea autorizației de funcționare.

Nume, prenume

Funcfia publică

Semnătura,,

Data

ELABORAT

Mariana Stochita

Responsabil tehnic proiect

vA/X

/L 41.

Elena Tonta

Responsabil economic

h. XL

Laiira lonita

Responsabil juridic

II fi 'ic.ll-.

Ana Maria Sabadac

Responsabil achiziții publice

VERIFICAT

Diana Loghin

Responsabil proiect

_
<,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.3


LISTA

obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul locapjtf'ian Rectificare 5Nr.

crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

BUGET conform HCL 302/16.09.2016

Influente

(+/-)

. y    ' ..j

BUGET

RECTIFICAT ,

r

0

1

3

4

5=3+4

TOTAL CHELTUIELI

21.571,23

1.363.00

22.93433

Cap.54.02-56

AUTORITATI PUBLICE

LOIAL

680.00

428,00

1.108,00

din care:

A

Lucrări in continuare

680.00

428.00

1.108.00

1

Centru de excelenta pentru tineri întreprinzători

680,00

428,00

1.108,00

Cap.65.02-56

INVATAMANT

TOTAL

1.540.00

0,00

1.540.00

din care:

A

Lucrări in continuare

1.540.00

0,00

1.540.00

1

Proiectare si execuție - Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant

290,00

290,00

2

înlocuire tamplarie C.N. "I.L. Caragiale"

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

10.654.16

0,00

10.654.16

din care:

A

Lucrări in continuare

10.654,16

0,00

10.654,16

2

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

10.654,16

10.654,16

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

TOTAL

244.85

815,00

1.059,85

din care:

A

Lucrări in continuare

244,85

815,00

1.059,85

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batram, recompartinientate interioara

244,85

815,00

1.059,85

Cap. 70.02 -56

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAL

1.781,02

0.00

1.781,02

din care

A

Lucrări in continuare

1.781.02

0.00

1.781,02

1

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 13 Bl, 13 B2, Bd. Republicii, nr. 108

15930

15930

2

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 14 A, 14BI, B2, 14C Bd Republicii,nr. 112

371,72

371,72

3

Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești - bl. 9B1.B2 str.Banesti,nr.3, 9C str Bănești,nr. 1, 9D1 ,D2,Bd. Republicii nr. 181,9Estr.Sinaii, nr 2

1.250,00

0,00

1.250,00

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

6.671.20

120,00

6.791.20

din care

A

Lucrări în continuare

6.671,20

120.00

6.791,20

1

Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești

0,00

3,00

3,00

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 11: B-dul Republicii- Bucla Vest

0,20

0,20

3

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

25,00

0,00

25,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I bucla Nord-Intersectia Republicii

1.310,00

0,00

1.310,00

5

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi (Pasaj suprateran Marasesti)

5.336,00

117,00

5.453,00
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


// 2o/GGV J C«V<O:<z>

<3*                «1 CaMtatll

CkIi'k.x

ISO 9001

Certificat 1426 CNOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI

Schimbare destinație din cazarma in cantin de batrani, recompartimentare interioara SMIS18105

Capitolul 68.02-56 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

A. Lucrări in continuare

Municipiul Ploiești a incheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/11.07.2011, in valoare totala de 3.900.728,10 lei, cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, contract ce are ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, avand termen limita pentru asigurarea funcționalității 31.10.2016.

Pentru finalizarea lucrărilor de construcții montaj la acest obiectiv, Municipiul Ploiești a incheiat contractul de lucrări nr. 4946/07.03.2016 cu SC Scut Construct SRL Ploiești in valoare de 1.146.816,81 lei fara TVA si contractul de lucrări nr. 20102/11.10.2016 cu SC Construcții Erbasu SA in valoare de 175.000 lei fara TVA. Ambele contracte de lucrări au avut termen de finalizare

 • 31.10.2016.

Avand in vedere acest termen, ultimele situații de lucrări, in valoare totala de 814.149,80 lei, au fost transmise la plata de către cei doi constructori si de firma care asigura servicii de dirigentie de șantier in perioada 28.10.2016 - 31.10.2016, după cum urmeaza:

 • 1.  SC Scut Construct SRL: factura nr. 289/31.10.2016 in valoare de 584.944,26 lei cu TVA;

 • 2.  SC Construcții Erbasu SA factura nr. 160716/28.10.2016 in valoare de 210.000 lei cu TVA;

 • 3. SC Via Carpatia Consult SRL factura nr. WC 2016-10-0534 in valoare de 19.205,54 lei cu TVA.

In anul 2016 finanțarea activitatilor proiectului s-a realizat atat din bugetul local cat si in baza contractului incheiat de Municipiul Ploiești cu EXIM BANK. In acest contract se specifica faptul ca se pot efectua trageri din credit numai pe perioada de implementare aferenta proiectului, respectiv pana la data de 31.10.2016.

Avand in vedere termenele de finalizare a lucrărilor, situațiile de plata nu au putut fi transmise si verificate de către beneficiar astfel incat sa poata face obiectul unei trageri in ultima zi in care creditul mai era utilizabil.

Fata de aceasta situație, propunem ca suma necesara pentru efectuarea plăților aferente lucrărilor si serviciilor executate sa fie prevăzută in bugetul local prin majorarea prevederii bugetare pentru acest obiectiv, prevăzut in Lista obiectivelor de investiții POR 2007-2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016, la Capitolul 68.02-56 - Asistenta sociala pentru familie si copii, cțu'.’ suma de 815,00 mii lei, respectiv de la 244,85 mii lei la 1.059,85 mii lei.

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura/ , „

Data

ELABORAT

Mariana Stochita

Responsabil tehnic proiect

M

u. ii. m

Elena Toma

Responsabil economic

rtlV'lLLO

Ii 1 ii. zotc

Laura Ionita

Responsabil juridic

1.1 - îl. îoK

Ana Maria Sabadac

Responsabil achiziții publice

2J U l. Lolfi

VERIFICAT

Diana Loghin

Responsabil proiect

4TÂ \   ~

•0 - bol (->

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


// tf/           \CA

Nr. 1534/16.11.2016

4 7     1                                   /'*"*


NOTA DE FUNDAMENTARE

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi"

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara majorarea contribuției locale cu suma de 117 mii lei, respectiv de la 5.336 mii lei la 5.453 mii lei.

Aceste modificări au ca scop:

 • - achitarea unor servicii și tarife către SC ELECTRIFICARE CFR SA în valoare totală estimata de 4 mii lei cu TVA pentru lucrări de scoatere de sub tensiune a liniilor CF din statia Ploiești Vest, necesare pe parcursul realizării suprastructurii pasajului suprateran;

 • - lucrări de deviere - protejare conducte de gaze Transgaz în valoare de 50 mii lei;

 • - relocare stâlpi CFR 33 mii lei;

 • - foraj orizontal pe sub liniile de cale ferata (proiect tehnic + avize CFR) 15 mii lei;

 • - foraj orizontal pe sub liniile de tramvai 15 mii lei.

Manager proiect,

Minodora Farcas

Responsabil financiar,

Mihai Mihaila

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE "Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești"

In cadrul proiectului "Creșterea mobilității traficului prin realizarea terminalului multimodal incluzând si spatii de parcare pentru moduri de transport auto si biciclete (zona Spital Județean) in municipiul Ploiești" urmeaza a se achita taxe si avize in valoare de 3,00 mii lei. Pentru aceasta este necesara includerea in "Lista obiectivelor de investiții POR 2007 - 2013 finanțate din bugetul local pe anul 2016" a obiectivului menționat cu suma de 3,00 mii lei - contribuție locala. Precizam ca acest proiect a fost cuprins in "Lista obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene in anul 2015".

Manager proiect,

Minodora Farcas

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Nr. 1536/16.11.2016

PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE

EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI" SMIS 39328

In cadrul proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători" este necesara majorarea contribuției locale cu suma de 428,00 mii lei, respectiv de la 680,00 mii lei la 1.108,00 mii lei.

Conform art. 41 pct. 2 din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, pentru investițiile publice trebuie asigurate sursele de finanțare prin proiectul de buget multianual. Ca urmare este necesara prevederea sumei de 428 mii lei reprezentând rest neachitat la contractul de lucrări nr. 013118/17.07.2014.

Termenul de execuție a lucrărilor a fost 04.06.2016 conform actului adițional nr. 7/29.04.2016 la contractul de lucrări nr. 13118/17.07.2014.

SC ICIM SA a anunțat terminarea lucrărilor prin adresa nr. 11254/03.06.2016.

In data de 17.06.2016 s-a întrunit Comisia de recepție si s-a încheiat procesul verbal de recepție 12174/17.06.2016. Constatările Comisiei de Recepție: „documentele privind certificarea conformității lucrărilor de construcții precum si materialele puse in opera, documentele ce fac parte din cartea tehnica a construcției nu sunt îndosariate conform prevederilor Anexei nr. 6 din HGR 273/1994, astfel încât nu se poate verifica din punct de vedere calitativ modul de realizare al obiectivului". De asemenea s-a constatat ca „exista in mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor si este nevoie de încercări de orice fel pentru a le clarifica".

S-a recomandat amânarea recepției pana in data de 27.06.2016.

Prin adresa nr. 12493/24.06.2016, SC ICIM SA a solicitat amânarea întrunirii comisiei de recepție pentru o data care va fi convenita ulterior.

In conformitate cu constatările Comisiei de recepție s-a realizat „Raportul de Expertiza Tehnica privind îndeplinirea cerințelor D - igiena, sănătate, mediu si E - izolare termica, economia de energie, conform Legii 10/1995 privind calitatea in construcții, cu

modificările si completările ulterioare - Invelitoare clădire Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători".                                                 ; ;

In perioada iunie - octombrie 2016, lucrările de remedieri, pe care constructorul trebuia sa le finalizeze pentru efectuarea recepției s-au derulat cu dificultate.

Beneficiarul a întreprins demersuri in repetate rânduri pentru deblocarea situației -notificări repetate, deplasări frecvente in șantier pentru monitorizarea lucrărilor, întâlniri intre reprezentanții beneficiarului, proiectantului si constructorului atât in șantier cat si la sediul Municipiului Ploiești si la sediul constructorului - fără un rezultat corespunzător din partea constructorului.

Prin adresa nr. 21008/24.10.2016, SC ICIM SA a solicitat convocarea recepției in vederea efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in perioada 27.10.2016 -31.10.2016.

S-a încheiat procesul verbal de recepție nr. 21760/31.10.2016, prin care s-a stabilit admiterea recepției cu obiecțiuni - aceste obiecțiuni fiind menționate in anexele 1, 2 si 3 - si un termen de stingere obiecțiuni de 15 zile.

In aceasta situație, constructorul a fost notificat ca, in conformitate cu obligațiile contractuale, suma ramasa de plata, respectiv 428 mii lei, nu se va achita pana la stingerea obiectiunilor.

Lucrările de remediere s-au derulat cu dificultate, constructorul motivând aceasta prin lipsa de lichidități. Aceasta lipsa a fost generata in principal de existenta unor titluri executorii.

In data de 18.11.2016, membrii Comisiei de recepție s-a intalnit pentru a stabili daca si in ce măsură au fost efectuate lucrările de remediere si de asemenea in ce măsură corespund acestea cu prevederile din caietul de sarcini si oferta tehnica.

S-a constatat ca lucrările de remediere nu au fost executate in totalitate. Anexam in acest sens Nota de constatare a dirigintelui de șantier din data de 18.11.2016.

Rectificarea bugetara are ca scop asigurarea prevederilor pentru achitarea restului de lucrări aferente situației de plata nr. 16 în valoare totală de 428 mii lei cu TVA; suma a fost prevăzută inițial in Bugetul creditelor interne - CEC si, in conformitate cu prevederile Contractului de credit nr. RQ14091260716289 din data de 08.09.2014, nu mai poate fi achitata din acest imprumut după data de 31.10.2016, ca urmare fiind necesara includerea acesteia in bugetul local al Municipiului Ploiești.

Responsabil financiar,

Mihai Mihaila

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR.4


LISTA

obiectivelor de investiții pe anul -2015-2016

Credit CEC -Rectificare 1/2016VIZAT, PRIMAR

Florin


AN 2015

AN 2016

AN 2016

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Prevedere AN 2015 confHCL 486/08.12.2015

TOTALTRAGERI 2015

diferența ncutilizata

2015         !

Prevedere an 2016 confHCL 486/08.12.2015 aprobata de CAIL

Diferența prevedere an 2016

TOTAL PREVEDERE AN 2016

Influente +/-

A/

Credit CEC Rectificat

Or>

0

1

2

3

4=1-2

5

6

7=5+6

8

9

TOTAL CHELTUIELI

62.315.280,00

59.946.320,13

2.368.959,87

10.168.260,00

2.368.959,87

12.537.219,87

0,00

12.537.219,87

Cap.54.07

0,00

0,00

0,00

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

0,00

0,00

0,00

TOTAL

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

4.258.300,00

-764.661,27

3.493.638,73

din care:

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

0,00

-764.661,27

3.493.638,73

1

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest- Centrul de excelenta in afaceri pentru tinerii intreprinzatori

4.128.900,00

3.670.599,51

458.300,49

3.800.000,00

458.300,00

4.258.300,00

-764.661,27

3.493.638,73

Cap.66.07

0,00

0,00

0,00

0

0

SANATATE

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

din care:

0,00

0,00

0,00

0

0

B

Lucrări noi

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

1

Relocare Spital Pediatrie prin schimbare de funcțiune clădire Piața Eroilor, nr.l A

0,00

0,00

0,00

0

0

Cap.67.07

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0

0

TOTAL

39.000.890,00

37.371.818,50

1.629.071,50

6.368.260,00

626.942,00

6.995.202,00

-4.192.860,38

2.802.341,62

din care:

0,00

0,00

0,00

B

Lucrări noi

38.998.760,00

37.371.818,50

1.626.941,50

0,00

-4.192.860,38

2.802.341,62

1

Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești.

24117020

24.117.019,97

0,03

0,00

0,00

0

0

2

Realizarea parcului municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelelor edilitare specifice

14.881.740,00

13.254.798,53

1.626.941,47

6.368.260,00

626.942,00

6.995.202,00

-4.192.860,38

2.802.341,62

C

Alte cheltuieli de investiții

2.130,00

0,00

2.130,00

0,00

0,00

0,00

1

SF,PT, DTAC-Reabilitare/Modernizarea hipodromului din Ploiesti-Centru Hipic si de Agrement.

2130

0,00

2.130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cap.84.07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TRANSPORTURI

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

1.283.717,87

1.283.717,87

4.957.521,65

6.241.239,52

din care

B

Lucrări noi

19.185.490,00

18.903.902,12

281.587,88

0,00

4.957.521,65

6.241.239,52

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si platforma industriala Brazi

5050000

4.781.447,15

268.552,85

283.717,87

283.717,87

4.957.521,65

5.241.239,52

2

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I: Bucla Nord-lntersectie Republicii

3204450

3.204.440,69

9,31

0,00

0,00

0,00

0,00

a

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

9200000

9.200.000,00

0,00

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00

1.000.000,00

4

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa I

431040

418.014,28

13.025,72

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 101 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II

1300000

1.300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00DIRECTOR EXECUTIV, Sorina SOM


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Madalina CRĂCIUN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

tyt/] e fa
PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI „REALIZAREA PARCULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST INCLUSIV A CAILOR DE ACCES SI A REȚELEI EDILITARE SPECIFICE - CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII ÎNTREPRINZĂTORI" SMIS 39328 - buget credit CEC

In cadrul proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a cailor de acces si a rețelei edilitare specifice - Centru de Excelenta in Afaceri pentru Tinerii întreprinzători" este necesara diminuarea prevederii din bugetul creditelor interne - CEC cu suma de 764,66 mii lei, respectiv de la 4.258,30 mii lei la 3.493,64 mii lei.

In conformitate cu prevederile Contractului de credit nr. RQ14091260716289 din data de 08.09.2014, nu mai poate fi achitata din acest împrumut după data de 31.10.2016, ca urmare fiind necesara diminuarea prevederii din bugetul creditelor interne - CEC.

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România


PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUIRealizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest”

Având în vedere că proiectul “Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest, a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest “ - cod SMIS 32472 s-a finalizat la data de 31.05.2016, este necesară diminuarea prevederilor aferente proiectului din cadrul Bugetului creditelor interne - CEC cu suma de 4.192,86 mii lei, respectiv de la 6.995,20 mii lei la 2.802,34 mii lei.

Milena Perpelea - manager proiect ,

^7

Mihai Mihaila - responsabil financiar

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" - credit CEC BANK

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara majorarea prevederii din bugetul creditelor interne - CEC cu suma de 4.957,52 mii lei, respectiv de la 283,72 mii lei la 5.241,24 mii lei.

Aceasta modificare se datoreaza reesalonarii sumei de 9.407,00 mii lei către bugetul creditelor interne - CEC pe anul 2016 si bugetului creditelor interne - EXIMBANK pe anul 2017.

O

Manager proiect,

Responsabil financiar,

Mihai Mihaila

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII ANEXA NR


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

Cf.HCL

47/01.02.16

Influenta +/-

BUGET Rectificat

Observații

0

1

2

3

4

5

6

TOTAL CHELTUIELI

176.640,34

78.780,94

-\5.T19,\9

63.001,75

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

din care:

A

Lucrări in continuare

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Modernizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

ap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

2.138,90

2.138,90

-1.596,63

542,27

din care

A

Lucrări in continuare

2.138,90

2.138,90

-1.596,63

542,27

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

2.138,90

-1.596,63

542,27

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

174.501,44

61.642,04

-14.182,56

47.459,48

din care

A

Lucrări in continuare

174.501,44

61.642,04

-14.182,56

47.459,48

1

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa II: B-dul Republicii- Bucla Vest

83.667,94

20.492,04

-275,56

20.216,48

2

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

90.833,50

41.150,00

-13.907,00

27.243,00


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII DIRECTOR EXECUTIV,

Sorina SOMPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

pUMAAlA MVMaytlAXrt


100066, Bd Republicii nr. 2-4 Ploiești, Prahova, România


PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI

Schimbare destinație clin cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara SMIS18105

Capitolul 68.02-56 - ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

A. Lucrări in continuare

Municipiul Ploiești a incheiat Contractul de Finanțare nr. 1887/11.07.2011, in valoare totala de 3.900.728,10 lei, cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, contract ce are ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, avand termen limita pentru asigurarea funcționalității 31.10.2016.

Pentru finalizarea lucrărilor de construcții montaj la acest obiectiv, Municipiul Ploiești a incheiat contractul de lucrări nr. 4946/07.03.2016 cu SC Scut Construct SRL Ploiești in valoare de 1.146.816,81 lei fara TVA si contractul de lucrări nr. 20102/11.10.2016 cu SC Construcții Erbasu SA in valoare de 175.000 lei fara TVA. Ambele contracte de lucrări au avut termen de finalizare

 • 31.10.2016.

In anul 2016 finanțarea activitatilor proiectului s-a realizat atat din bugetul local cat si in baza contractului incheiat de Municipiul Ploiești cu EXIM BANK. In acest contract se specifica faptul ca se pot efectua trageri din credit numai pe perioada de implementare aferenta proiectului, respectiv pana la data de 31.10.2016.

Avand in vedere termenele de finalizare a lucrărilor, situațiile de plata nu au putut fi transmise si verificate de către beneficiar astfel incat sa poata face obiectul unei trageri in ultima zi in care creditul mai era utilizabil.

Fata de aceasta situație, propunem diminuarea fondurilor alocate prin credit Exim Bank cu suma de 1.596,63 mii lei, respective de la 2.138,90 mii lei la 542,27 mii lei.

Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura /

Data       .

ELABORAT

Mariana Stochita

Responsabil tehnic proiect

Elena Toma

Responsabil economic

Laura Ionita

Responsabil juridic

Ana Maria Sabadac

Responsabil achiziții publice

I.Ao

VERIFICAT

Diana Loghin

Responsabil proiect


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

100066, Bd Republicii nr. 2-4

Ploiești, Prahova, România

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa II: Intersecția Republicii - Bucla Vest cod SMIS 39407

Capitolul 84.02-56-TRANSPORTURI

A. Lucrări in continuare

Municipiul Ploiești a incheiat Contractul de Finanțare nr. 3668/29.03.2013 cu Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului si Agenția pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, contract ce a avut ca obiect realizarea activitatilor necesare implementării proiectului: Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare-etapa II: Intersecția Republicii - Bucla Vest

cod SMIS 39407, avand termen limita pentru asigurarea funcționalității 30.06.2016.

Având in vedere ca toate operațiunile financiare aferente proiectului au fost incheiate propunem, propunem diminuarea fondurilor alocate prin credit Exim Bank cu suma de 275,56 mii lei, respectiv de la 20.492,04 mii lei la 20.216,46 mii lei.


Nume, prenume

Funcția publică

Semnătura

Data

ELABORAT

Mariana Stochita

Manager proiect

C

//. 'LWC
MUNICIPIUL PLOIEȘTI"Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" - credit EXIMBANK pe anul 2016


In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara diminuarea prevederii din bugetul creditelor interne - EXIMBANK cu suma de 13.907,00 mii lei, respectiv de la 41.150,00 mii lei la 27.243,00 mii lei.

Aceasta modificare se datoreaza reesalonarii prevederii inițiale către bugetul creditelor interne - CEC pe anul 2016 si bugetului creditelor interne - EXIMBANK pe anul 2017.


Manager proiect,

Minodora Farcas

Responsabil financiar,

MihaEMihaila

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECTEI TEHNIC INVESTIȚII ANEXA 6


(VIZAT, P

Adrianinere credit Exim Bank

LISTA obiectivelor de investiții pe anul 2017-1

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

HCL

Valoare totala conform SF

finanțate din:

> v'

i ’

BUGET 2017

de la bugetul local

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

>   S-./

;::F6&638,50::

zsoAwitv:

Gap 66.07.7i.ai

SANATATE

:-:-20d)owin:-:

•: :2W2()Oâ.(w::

::2Mob;O(>:-

B

Lucrări noi

20.000,00

20.000.00

20.000.00

0,00

1

Spital Municipal Ploiești

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Cap. 70.07.71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

:;::2p:fioo.oii<

::::iftoiif0o:-:

::ja.bb(i;6o:-

.• o-.hd. :■

din care

B

Lucrări noi

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

1

Construire Piața Centrala Agroalimenlara”

20.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Cap. 68.02 .71.01

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

4 006,00

:<4.ooo;ho::

din care

B

Lucrări noi

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

1

Achiziție clădiri- cămine sociale

4.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

::33:8(Wi:-:

: : 52.9')8.:25:

din care

A

Lucrări in continuare

33.805,00

32.998,25

32.998,25

0,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Eroilor

156/23.04.15

6.605,00

6.605,00

6.605,00

0,00

2

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Buna Vestire

398/30.10.15

3.600,00

3.600,00

3.600,00

0,00

3

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Mimiu

52/26.02.10

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

4

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Rafov 11

51/26.02.10

2.100,00

2.100,00

2.100,00

0,00

5

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiesti-Cartier Mitica Apostol

485/29.11.13

5.000,00

4.193,25

4.193,25

0,00

6

Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate in mun.Ploiești

14.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

........

.....

din care

---

A

Lucrări in continuare

90.833,50

10.000,00

10.000,00

0,00

1

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma Industriala

90.833,50

10.000,00

10.000,00

0,00

lSERVICIUL INVESTIȚIIDIRECTOR EXECUTIV, Sorina SOMSERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATI DE INVATAMANT SI SANATA'
DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITII

lrtve.HQ nr* -X


NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2016

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

B. Lucrări noi -1. Spital Municipal PloieștiAvandu-se în vedere gradul ridicat de așteptare al comunității fața de administrația


publica locala de a rezolva o stringenta problema sociala - asistența medicala spitaliceasca și ambulatorie la parametri calitativi superiori, pentru imbunatatirea/corectarea stării actuale si a veni in intampinarea necesităților sociale, respectiv satisfacerea necesităților cetățenilor, s-a dispus elaborarea unui studiu privind imbunatatirea si diversificarea serviciilor medicale in unitățile sanitare cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica din Municipiul Ploiești.

Noile tendințe impun realizarea unei clădiri medicale compacta, modulara, flexibila, dotarea cu noi echipamente, in care actul medical sa fie eficient si adaptat ultimelor standarde iar tratarea pacientului sa primeze. Prin urmare, este necesar realizarea Spitalului Municipal Ploiești.

Realizarea investiției se bazeaza pe: nevoile sistemului de sanatate din Municipiul Ploiești, existenta unor echipe medicale profesioniste, posibilitatea implementării unor mecanisme de monitorizare si control la nivelul Primăriei Municipiului Ploiești, riscurile la care sunt expuși pacientii in cazul lipsei acestei investiții si inițiative pre-existente.


Valoarea totala estimata a investiției este de 353.808.000 lei din care:

 • -  construcții si lucrări civile: 74.299.680,00 lei;

 • -  instalații si echipamente ale clădirii: 70.761.600,00 lei;

 • -  echipamente medicale: 177.876.720,00 lei;

 • -  echipamente non-medicale, excepție IT: 4.410.000,00 lei;

 • -  IT (Hospital.Information.System, PACS, telemedica): 8.910.000,00 lei;

 • -  proiectare, consultanta si management de proiect: 17.550.000,00 lei.


Astfel, pentru demararea acestui obiectiv se propune alocarea in anul 2017 a sumei de 20.000.000,00 lei.


Director Executiv, Sorina SOM


Director Executiv Adjunct, Madalina CRĂCIUN


CIUNPRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

NOTA DE FUNDAMENTARE

1. „Construire Piața Centrala Agroalimentara”

Construcția propusa este amplasata in partea de nord-est a clădirii Halelor Centrale, clădire inscris in lista monumentelor - PH-II-m-A-16306. Clădirea are un regim de inaltime P+Ep.

La parter se preconizează: hala tarabe, hala carne, microhala pentru flori, standuri de vanzare a produselor de tip băcănie, grupuri sanitare publice si comercianti, vestiare aferente halei de came, birouri administrative, birouri control sanitar, birou control cantar si inchiriere cantar.

La etaj se propun spatii destinate amenajării birourilor cu grupuri sanitare proprii.

Date si indicatori ai obiectivului:

 • - Suprafața terenului S = 3683,1 mp

 • - Aria construita Ac = 2692,8mp

 • - Aria construita desfasurata Aed = 3532,3mp

 • - Volumul construcției V = 29118mc

 • - Inaltimea maxima Hmax = 12,50m

 • - Regimul de inaltime P+Ep

 • - Procentul de ocupare a terenului POT = 73%

 • - Coeficientul de utilizare a terenului CUT = 0,95

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala fara TVA = 18.926.380 lei / 4.188.360 euro euro, din care: C+M = 17.337.820 lei/ 3.836.820 euro (curs euro = 4,5188 lei la 29.01.2014).

Obiectivul are Autoprizatie de construire nr. 319/22 iulie 2015, prelungire 18 iulie 2016.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 20.000.000, OOlei.

Suma prevăzută in buget este de 20.000.000 lei(inclusiv TVA)

DIRECTOR EXECUTIV Sorina Gabriela SOM


SEF SERVICIU INVESTIȚII Mariana STOCHITA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162

NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

B.Lucrari noi

l.Achizitie cladiri-camine sociale.

In evidentele Administrației Serviciilor Sociale Comunitare, sunt inregistrate un număr de -250 cereri pentru locuințe sociale.

Având in vedere deficienta de locuințe sociale cu care se confrunta municipalitatea, precum si nenumăratele solicitări pentru astfel de locuințe, municipiul Ploiești isi propune achiziționarea unui număr de 3 cămine, foste cămine de întreprindere de la fondul pieti, in vederea amenajari in locuințe sociale.

Urmarea lucrărilor de amenajare vor rezulta -150 garsoniere si apartamente cu 2 camere.

Pentru achiziționarea acestora, propunem alocarea sumei de 4.000.000 lei

Suma prevăzută in buget local: 4.000.000 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV Sorina Gabriela SOM


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

SERVICIUL INVESTIȚII

Telefon 0244 516699, int.162


NOTE DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții pe anului 2017 Credit Exim Bank

PROTECȚIA MEDIULUI

A.Lucrari in continuare

1. Extindere rețea canalizare cartier Eroilor

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Eroilor, realizarea de racorduri pentru cetateni (pe străzile Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crasna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Cozia, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Zaganului, Jepilor, Daliei, Slt. Erou (        Constantinoiu Vasile).

Investiția are caracter social, destinația fiind ameliorarea condițiilor tehnico-sanitare ale locuitorilor, in conformitate cu standardele in vigoare.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 156/23.04.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețele subterane in Municipiul Ploiești” - etapa I, care cuprinde si realizarea relelei de canalizare pe străzile din cartierul Eroilor.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 6.605.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget local : 6.605.000 lei (inclusiv TVA).

2. Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Buna Vestire, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE JLI^L^S.C.

STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. AcOTâ^Jfcâi^m-. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in bâ^'q^ura^se^pr incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.                          |

Prin HCL nr. 398/30.10.2015 au fost aprobați indicatorii tehnico^o^pmipiilpe^M obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Buna Vestire”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alo'Caf^a^snmei 3.600.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget local: 3.600.000 lei (inclusiv TVA).

3. Extindere rețea canalizare cartier Mimiu

Proiectul propune soluția tehnica de execuție a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mimiu (Mimiului, Fierarilor, Intrarea Beius, Fabricilor, Astra), cu descărcare in colectorul existent pe B-dul Petrolului, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 3482 ml

 • -  racorduri menajere - 213 buc.

 • -  guri de scurgere - 161 buc.

 • -  subtraversare CF industriala

 • -  conducta refulare

 • -  statie pompe ape uzate menajere

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 49/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mimiu”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 2.500.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget local: 2.500.000 lei(inclusiv TVA).

4. Extindere rețea canalizare cartier Rafov II

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Rafov, cu descărcare in colectoarele existente pe B-dul Petrolului, str. Barcanesti, Industriilor si B-dul Calea București, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  rețea canalizare - 4.455 ml

 • -  racorduri menajere - 407 buc.

 • -  guri de scurgere - 97 buc.

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 51/26.02.2010 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Rafov II”.

se propune alocarea sumei w a

iii ^7


Tk      1         1’11        1                " >      \  'k .

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv           _____

2.100.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget local : 2.100.000 lei (inclusiv TVA)./<

5. Extindere rețea canalizare cartier Mitica Apostol

Proiectul propune soluția tehnica de extindere a rețelelor de canalizare pe străzile cartierului Mitica Apostol, fiind necesara execuția următoarelor lucrări:

 • -  realizarea rețelelor de canalizare, inclusiv a racordurilor de canalizare aferente proprietăților;

 • -  creșterea gradului de siguranța si confort pentru riverani;

Municipiul Ploiești a incheiat cu asocierea S.C. ALPENSIDE S.R.L.- S.C. STRACO GROUP si S.C. MARCONSTRUCT IMPEX S.R.L. Acordul Cadru nr. 15851/03.09.2014 pentru proiecare si execuție rețele subterane, in baza caruia se vor incheia contracte subsecvente pentru fiecare obiectiv in parte.

Prin HCL nr. 485/29.11.2013 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul “Extindere rețea canalizare cartier Mitica Apostol”.

Pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv se propune alocarea sumei 5.000.000,00 lei cu TVA.

Suma prevăzută in buget local : 4.193.250 lei (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV Sorina Gabriela SOM


SEF SERVICIU INVESTIȚII

Mariana STOCHITA


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE

NOTA DE FUNDAMENTAREIn conformitate cu prevederile HG 536/26.04.2006 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici ai investiției “MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELOR UZATE DIN MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2008-2014, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (prin Convenția 5546/26.10.2006) cat si de la bugetul local.

Din proiectul sus menționat au fost realizate următoarele lucrări:

 • -  Extinderea rețelei de canalizare pentru un număr de 57 de străzi in zonele de nord-est, centru si sud ale municipiului Ploiești;

 • -  Canal de preaplin ( by pass channel ) - preia apele pluviale in exces , in cazul ploilor torențiale, de la strada Tanarul Muncitor, subtraverseaza strada Rafov si le deversează in aval de statia de epurare;

 • -  Statia de pompare Tanarul Muncitor si conducta de refulare ape uzate in colectorul străzii Tanarul Muncitor;

 • -  Imbunatatirea deversoarelor existente aferente colectorului CI.

Au fost realizate astfel aproximativ 80 % din lucrările aferente proiectului.

La data prezentei note de fundamentare mai sunt necesare lucrări de instalații electrice si automatizare (sistem SCADA), procurare si montaj echipamente pentru treapta biologica de epurare a apei si


U°r\           f j

instalației de biogaz si construcții (inclusiv cai de acces in incinta 7 stației).

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrărilor executate si confirmat restul cantitatilor de executat. In acest scop a fost obtinut Certificatul de Urbanism nr. 466 din 10.05.2016.

Pentru finalizarea lucrărilor estimam ca fiind necesara o suma de 22 000 000 lei, din care propunem pentru anul 2017, pe bugetul finanțat din credit, suma de 14 000 000 lei in cadrul capitolului 74.02.71.01 CAP. A “Protecția Mediului“ lucrări in continuare (Modernizare instalație de colectare si epurare a apelor uzate din Mun. Ploiești).

Fara aceasta suma nu se pot parcurge etapele necesare finalizării lucrărilor la Statia de Epurare si incadrarii in termenele de conformare prevăzute in Directiva 91/271/CEE.

Director R.A.S.P.,

VASILE IOl^ESCU


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" - credit EXIMBANK pe anul 2017

In cadrul proiectului "Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi" este necesara includerea in Lista obiectivelor de investiții pe anul 2017 - propunere credit EXIMBANK a obiectivului menționat cu suma de 10.000,00 mii lei. Aceasta modificare are ca scop asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectului in anul 2017. Precizam ca data de finalizare a perioadei de implementare a contractului de finanțare 30.06.2017.


Manager proiect,

Minodora Farcas


Responsabil financiar,


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente

Nr. 1829/16.11.2016

NOTĂ DE FUNDAMENT_____Pentru a marca perioada Sărbătorilor de lamă, municipalitatea ploieșteană intenționează sa organizeze o serie de acțiuni, după cum urmează:

 • -  în perioada 5-25 decembrie - “Târgul de Crăciun”;

 • -   spectacole susținute de formații și artiști locali, elevi de la școlile și liceele ploieștene, ce vor avea loc zilnic pe scena amenajată în zona parcării situate între Palatul Culturii și Parcul “Toma Socolescu”;

 • -   ateliere de creație organizate pentru micuții elevi ploieșteni în incinta Teatrului “Toma Caragiu”;

 • -  împodobirea brazilor de Crăciun de către elevi de la școlile ploieștene (în zona pasajului pietonal din fața Teatrului “Toma Caragiu”);

 • -  spectacol de Revelion, în seara de 31 decembrie, care sa marcheze trecerea dintre ani;

 • -  oferirea de cadouri în ajun de Moș Nicolae copiilor care vor participa, cu această ocazie, la aprinderea luminilor de sărbători, precum și cadouri oferite micuților colindători care vor concerta la scenă, etc.

Toate aceste acțiuni au scopul de a oferi momente de bucurie și bună dispoziție celor mici, dar și celor mari.

Astfel, pentru buna desfășurare a tuturor activităților sus menționate, propunem rectificarea bugetului - contul 67.02.20, după cum urmează:

- majorarea prevederii bugetare alocate “Sărbătorilor de Iarnă” cu suma de 450.000 lei, prin diminuarea prevederii bugetare alocate “Festivalul de Film” cu aceeași sumă.

Față de cele prezentate mai sus, anexăm bugetul rectificat.întocmit, Raluca Adam Consilier

<_ MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE Compartimentul Organizare Evenimente


Nr. 1830/16.11.2016

Cont 67.02.20

PROPUNERE RECTIFICARE BUGET PE ANUL 2016

Nr.

crt.

DENUMIRE EVENIMENT

DATA (PERIOADA)

JUSTIFICARE

PREVEDERE cf. HCL 263/30.08.2016

INFLUENTA +/-

PREVEDERE CONFORM RECTIFICARE

1

Trim. I

Festivalul Mărțișorului

23 febr.-lO martie

Premii oferite de primărie

0

0

0

2

Trim. I

Festivalul Internațional de Poezie “Nichita Stănescu”, ed. a XXVIII a

29-31 martie

Manifestare complexă, cu caracter literar-artistic; Premii concurs național liceal “Lecții cu Nichita” (CN Nichita Stănescu); Premiile Festivalului (Marele Premiu pentru Poezie și Premiul pentru Opera Omnia); Premii concurs național “Dreptul la timp” (CN I.L. Caragiale); Prestație artistică spectacol; Cheltuieli neprevăzute; premiere lucrare U.A.P. - Nichita Stănescu

18,137

0

18,137

3

Trim. II

Concurs inter-regional ”Științe și tehnologii” Parteneriat cu Colegiul Tehnic “Elie Radu”

21 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0

3,000

4

Trim. II

Festivalul național al teatrelor de revista pentru copii

22 - 24 aprilie

Premii oferite câștigătorilor.

3,000

0

3,000

5

&

Trim. II

Olimpiada naționala a firmelor de exercițiu

mai

ConC3s național la care vor participa liceele si colegiile de profil economic din tara.

Banii alocați vor asigura premiile oferite de Primăria Ploiești

c

3,000

3

0

3,000

6

Trim. II

„Zilele Dreptului Internațional Umanitar”

14 mai

Premii oferite participanților de către primărie

1,500

0

1,500

7

Trim. II și m

Saloanele de primăvară/toamnă ale filialei Uniunii Artiștilor Plastici

luna mai și noiembrie

Banii reprezintă premierea celei mai bune lucrări a unui artist plastic, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Lucrarea premiată este donată de către acesta, Primăriei. Achiziționare tablouri realizate de membrii UAP.

4,000

0

4,000

8

Trim. H

Festivalul interetnic din România

9 mai

Cazare participanți, mese festive, organizare spectacole, cheltuieli neprevăzute, etc.

0

0

0

9

Trim. II

Copilăria inundă bătrânul bulevard

1 iunie

Bugetul reprezintă: confecționare tricouri, stegulețe, baloane, dulciuri oferite celor aproximativ 300 de copii participanți, etc.

3,880

0

3,880

10

Trim. II

Premierea olimpicilor naționali și internaționali

iunie

Premierea elevilor câștigători ai olimpiadelor la nivel național și intertnațional, dar și ai profesorilor care i-au pregătit, organizate sub egida Ministerului Educației

60,000

0

60,000

11

Trim. II-III

Activități cultural-sportive

pe parcursul anului

Gale de premiere (premii în bani și obiecte), prestații artistice, cheltuieli neprevăzute, etc.

29,983

0

i

29,983
12

4

Trim. HI

Zilele Orașului Ploiești și Festivalul "Ploiești -Magie, Feerie și Povești" - Spectacole de Stradă pentru Copii și Tineri

iulie -

septembrie

Blajul reprezintă: cazare și masă oaspeți; concerte muzică populară, teatru de revistă; spectacole artificii; concursuri (premii în bani și obiecte) etc.; cheltuieli neprevăzute, precum și spectacole de teatru pentru copii și tineret, spectacole de magie, statui vivante, paradă, dans medieval, jonglerii, artiști pe picioroange, workshopuri, expoziții stradale, tombolă, diverse concursuri, premii sub formă de dulciuri și alte produse, ateliere scenografice, etc.

L

287,000

0

287,000

13

Trim. HI

Premiere elevi cu media 10 la examenul de bacalaureat și capacitate

iulie -septembrie

Premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, respectiv de capacitate, cu domiciliul în Ploiești.

8,000

0

8,000

14

Trim. IV

Festivalul de Film

sept. - dec.

Bugetul reprezintă: cazare și masă oaspeți, mese festive, rulare filme, cheltuieli neprevăzute, etc.

450,000

-450000

0

15

Trim. IV

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Revelionul Pensionarilor, premierea centenarilor

1 octombrie și pe parcursul anului

Bugetul reprezintă: spectacol organizat de 1 oct.; 2 mese festive cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice și Revelionul Pensionarilor; premii acordate cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie și centenarilor; alte acțiuni organizate pt. pensionari.

100,000

0

100,000

16

Trim. IV

Ziua Internațională a Profesorului (a Educației)

5 oct.

Sesemnarea Elevului și a Profesorului Anului, premierea acestora.

10,000

0

10,Q0017

<

Trim. IV

"0 viață fără riscuri! Securitatea și sănătatea mea!" - ed. a V-a, proiect C.T. "Toma Socolescu"

26 nov.

Premierea de către municipalitate a concurenților la concursul pe teme de securitate

3,000

0

3,000

18

Trim. IV

Sărbătorile de Iarnă

1-31 decembrie

Bugetul reprezintă: concerte susținute în perioada 1-31 decembrie și de revelion; cadouri pt. colindători și pt. case de copii; alte acțiuni neprevăzute

397,500

450,000

847,500

19

Trim. IV

Concurs "Paul

Constantinescu"

15 dec.

Premierea câștigătorilor Concursului național "Paul Constantinescu" de interpretare a muzicii clasice, ediția a XlX-a; alte activități care să marcheze cei 53 de ani de la moartea compozitorului (medalii omagiale, etc.)

5,000

0

5,000

TOTAL

1,387,000

0

1,387,000

TOTAL SUMA ALOCATA 2016: 1.387.000 LEI


întocmit,

Raluca Adam


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873, 0372-133874 Fax. 0244.546711

/•


Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

*

. EURO .

*CERT*CĂTRE,
MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
DIRECȚIA ECONOMICA

Având in vedere adresa dumneavoastră nr. 22877/15.11.2016, prevederea bugetara pentru anul 2016, conform HCL 340/31.10.2016 si gradul de incasare inregistrat la data de 15.11.2016, va transmitem propunerile privind rectificarea bugetului de venituri al Municipiului Ploiești pe anul 2016, pentru următoarele clasificatii bugetare: -21A055000 - Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital - se majoreaza cu 67,20 mii lei, rezultând o prevedere de 980 mii lei;

-21A070101 - Impozit clădiri persoane fizice - se majoreaza cu 388,20 mii lei, rezultând o prevedere de 14.400 mii lei;

-21A070102 - Impozit clădiri persoane juridice - se majoreaza cu 1.288,80 mii lei, rezultând o prevedere de 55.800 mii lei;

-21A070201 - Impozit teren persoane fizice - se majoreaza cu 89,10 mii lei, rezultând o prevedere de 4.170 mii lei;

-21A070203 - Impozit teren din extravilan - se majoreaza cu 0,12 mii lei, rezultând o prevedere de 17,53 mii lei;

-21A070300 - Taxe de timbru -activitate notariala, alte taxe de timbru - se majoreaza cu 175,10 mii lei, rezultând o prevedere de 1.800 mii lei;

-21A120700 - Taxe hoteliere - se majoreaza cu 1,14 mii lei, rezultând o prevedere de 36,85 mii lei; -21A150100 - Impozit spectacole - se majoreaza cu 6,50 mii lei, rezultând o prevedere de 63,50 mii lei;

-21A160202 - Impozit mijloace de transport persoane juridice - se majoreaza cu 152,20 mii lei, rezultând o prevedere de 5.220 mii lei;

-21A160300 - Taxe si tarife pt eliberarea de licențe si autorizații - se majoreaza cu 73,90 mii lei, rezultând o prevedere de 1.710 mii lei;

-21A165000 - Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau desfasurarea de activitati - se majoreaza cu 9,00 mii lei, rezultând o prevedere de 81 mii lei;

-21A300530 - Venituri din concesiuni si închirieri - se majoreaza cu 507,00 mii lei, rezultând o prevedere de 7.413 mii lei;

-21A331200 - Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social - se majoreaza cu 7,30 mii lei, rezultând o prevedere de 90,50 mii lei;

-21A345000 - Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise - se majoreaza cu 2,50 mii lei, rezultând o prevedere de 28,00 mii lei;

-21A350102 - Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale - se majoreaza cu 103,00 mii lei, rezultând o prevedere de 8.200 mii lei;


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE

B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873, 0372-133874 Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443

*EURO*  *CERT^


www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro                            CO l-'AX VW I

198ROQS

V           -2,     •

•< ' ■       '               y

6 -21A361100 - Venituri din ajutoare de stat recuperate - se majoreaza cu 30,81 mii lei, rezultând o prevedere de 30,81 mii lei;

-21A362300 - Taxa reabilitare termica - se majoreaza cu 32,50 mii lei, rezultând o prevedere de 32,50 mii lei;

-21A390102 - Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice - se majoreaza cu

0,53 mii lei, rezultând o prevedere de 58,24 mii lei.

Mulțumim pentru colaborare.°/\

4P.\

DIRECTOR EXECUftVpciul Public lniceanBW$8ă^OCALE

PLOIEȘTI */
Municipiu! Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016

DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasiflcatle bugetara

Buget 2016 cfHCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 340 din 31.10.2016

iNCASARI LA

15.11.2016

REALtZ %

INFLUENTE (+/-)

Estimare

BUGET 2016 la data de 15.11.2016

Impozit pe venit din transfer propr. Imob, din patrim. personal

21030218

4.500.000

3.379.649

4.500.000

4.500.000

4.500.000

3.152.259,75

70,05

0.00

4.500,000

Alte Impozite pe venit, profit si câștiguri din capital (firma, public)

21060250

900.000

883401

750.000

750.000

912.800

979.746,91

107,33

67.200,00

980.000

Impozit pe clădiri de la pers fizice

2107020101

18.400.000

14.306.125

12.864.000

12.864.000

14.011,800

14.369.497,85

102,55

388.200,00

14,400.000

Impozit pe clădiri de la pers Juridice

2107020102

77.740.700

46.817.430

30.702.000

39.302.000

54.511.200

55.733.783,33

102,24

1.288,800,00

55.800.000

Impozit pe terenuri de la pers fizice

2107020201

5.000.000

2.932.229

3.500.000

3.750.000

4.080.900

4.164.972,11

102,06

89.100,00

4.170.000

Impozit pe terenuri de la pers Juridice

2107020202

7.000.000

5.414.973

6.297.000

6.547.000

6.547.000

5.899.235,24

90,11

0,00

6.547.000

Teren extravilan

2107020203

14.500

15.125

14.500

14.500

17.410

17.528,00

100,68

120,00

17.530

Taxe de timbru - activitate notariala, alte taxe de timbru

21070203

4.000.000

1.684.667

O

1.600.000

1,624,900

1.763.024,02

108,50

175.100,00

1.800.000

Taxe hoteliere

21120207

380.000

301.738

15.000

15.000

35.710

36.830,94

103,14

1.140,00

36.850

impozit pe spectacole

21150201

87.000

72.060

50.000

50.000

57.000

63.115,40

110,73

6.500,00

63.500

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, fizice

2116020201

19.700.000

8.063.784

7,600,000

7.600.000

7.600.000

7.150.951,32

94,09

0,00

7.600.000

Impozit asupra mijloacelor de transport deținute de pers, juridice

2116020202

9.750.000

5.974.633

5.021.000

5,021,000

5.067.800

5.206.436,65

102,74

152.200,00

5.220.000

Taxe si tarife pt. eliberarea de licențe si autorizații (urbanism + patrimoniu)

21160203

4.940.000

1.570.170

1.603.160

1.603.160

1.636.100

1.706.512,48

104,30

73.900,00

1.710.000

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare a de activltati (parcari, etc)

21160260

2.500.000

94.530

61.000

61.000

72.000

80.705,96

112,09

9.000,00

81.000

Venituri din concesiuni si închirieri

21300530

14.285.000

9.844.161

6.642.020

6.642.020

6.906.000

7.412.382,44

107,33

507.000,00

7.413.000
Municipiul Ploiești Serviciul Public Finanțe Locale


PROPUNERI RECTIFICARE BUGET LOCAL - VENITURI 2016DENUMIREA INDICATORILOR

COD clasificatie bugetara

Buget 2015 cf HCL 534/30,12,15

Realizat la

31.12.2015

Estimare 2016 TOTAL cf adrese primite

Estimare INIȚIALA 2016

BUGET 2016 conform HCL 340 din 31.10.2016

INCASARl LA

15.11.2016

REALIZ

%

INFLUENTE (*/-)

Estimare BUGET 2016 1a data de 15.11.2016

Prestări servicii

21330208

5.054.800

3.607.334

80.640

80.640

4.730.640

3.994.373,04

84,44

0,00

4.730.640

Contibutia pers, beneficiare ale cantinelor de ajutor social

21330212

40.000

35.559

40.000

40.000

83.200

90.462,00

108,73

7.300,00

90.500

Taxe extrajudiciare de timbru

21340202

2.000.000

1.460.825

200

1.500.000

1.500.000

1.380.728,03

92,05

0,00

1.500.000

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

21340250

25.500

28.000,00

109,80

2.500,00

28.000

Venituri din amenzi sl alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

21350102

9.059.710

7.718.781

6.096.461

8.097.000

8.097.000

8.171.491,18

100,92

103.000,00

8.200.000

Venituri din ajutoare de stat recuperate

21360211

0

30.810,95

0,00

30.811,00

30.811

Taxa reabilitare termica

21360223

0

32.144,25

0,00

32.500,00

32.500

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

21390201

798.500

816.029

0

0

57.710

58.244,84

100,93

535,00

58.245

Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

21390203

70.000

1.572

0

1.500

5.400

9.070,70

167,98

3.700,00

9.100

Total

186.667.600

114.986.555

85.836.981

100:038,820

UL £>/"

122.080.070

121.532.307,39

99,55

2.938.606,00

125.018.676
DIRECTOR EXECUTr?,CiVIC'UI P"bUC

Dolniceanu «ÎAS&AiN TE LOCALE

PLOIEȘTI


SEF SERVICIU. FINANCIAR CONTABILITATE, ( Ec. Doina Nitaîntocmit

Ec.Elena Cernat


OZJ/^/A
Ploiești, Sd. Republicii, nr. 2-4, telefon: 0244 / 514 545, fax: 0244 / 529 610 e-mail; consjud@cjph.ro, cod 100066CA TRE}

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


P/weștA 01.11,201$

Fm liNlxTpirTL ~PLO/EȘTf

ÎNREGISTRARE I

....................2.19Sg„ J


Prin Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 159 / 31.10,2016 vi s-a repartizat suma de 130,404 mii lei, (pentru: „hrană1' - 128,333 mir lei, „afle drepturi”« 2,071 mii lei), reprezentând sume achitate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Ploiești pentru trimestrul / 2016 pentru finanțarea drepturilor copiitor/elevilQr/tinerilQr cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă.

Sumele repartizate, potrivit hotărârii menționate și adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești, anexate ia prezenta, vor fi recuperate de Centrul


Județean de Resurse șl Asistență Educațională Ploiești, prin ordin de plata întocmit de , unitatea de învățământ în care este Integrat copilul cu cerințe speciale, de la indicatorul 24 A 65,XX.XX-57.02.01 - cod fiscal unitatea de învățământ, cu beneficiar Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională - (cod fiscal - 18 528 74S} cont RO39 TBEZ 24A 65 07 042001 09 X- pentru „site drepturi11 și cont RQ4Q TREZ 24A 65 07 04 5702 01 X-pentru „hrană”), în funcție de natura plăților efectuate pentru achitarea acestor cheltuieli de către unitatea de învățământ

Bugetul rectificat, unde sumele repartizate vor fi prevăzute, la partea de venituri, la indicatorul 21A 43 30- „Sume primite de ia bugetul Județului pentru plata drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă1, iar la partea de cheltuieli, în bugetul unității de învățământ îa titlul 57.02 „Ajutoare sociala"; alineatul 57,02.01 - „ajutoare sociale în numerar” pentru copfiifefeviVtinerlI cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă de stat”. va fi depus la D.G.R.F.P Ploiești, un exemplar la Consiliul Județean și un exemplar la Trezoreria locală în vederea deschiderii de credite și efectuării operațiunilor de încasări și plăți.


PREȘEDINTE, Bogdan Andrei Toader
TT/Ț:***d


&aS£TStb3E!: °L


1 S6PQ 'Hd'f ’3JUJ&J.d        9T02”rtDN*20


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂRE privind repartizarea sumei de 604,73 mii lei pentru finanțarea drepturilor coplHcr/elevîlor/tineriîor cu cerințe educați speciale Integrați în învățământul de masă, pe anul 2016


Având în vedere:


/ *

w.

/ > n

- Expunerea de motive a președintelui Consiliului Județean Prahov r. f „ ,

Direcției Economice, nr. 19.847/20,10.2016, privind repartizarea sumei de Go'XW^mîi lei pentru finanțarea drepturilor coplitor/etevilor/tlnerllor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016;

 • - Prevederile adresei Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești privind „repunere finanțare drepturi copil cerințe speciale”;

 • -  Prevederile adresei nr. 2.262/24.10.2016 privind plățile în sumă de 604,73 mii iei efectuate de Centrul Județean de Resurse și Asistența Educațională Prahova, reprezentând drepturile achitate copiilor/eleviior/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru trimestrul I 2016;

 • - Prevederile adresei nr. 2.235/19.10.2016 a Centrului Județean de Resurse șj Asistență Educațională Prahova privind redistribuirea sumei de 1,974 mii lei de !a Liceul

Tehnologic Filjpeștiî de Pădure la Liceul Teoretic Fireștii de Pădure;

 • - Prevederile H.G. nr. 423 / 2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de masă, pentru anul 2016;

 • - Prevederile art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificări’e și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată) cu modificările și completările ulterioare:

'jaărfl                          :i7tT

z'Consiliul Județean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

Art 1 (1) Se aprobă repartizarea pe unități administrativ teritoriale și unități de învățământ de masă cu personalitate juridică a „sumei defalcate din TVA pentru finanțarea cheituieliior descentralizate ia nivelul județului”, respectiv 604,73 mii lei pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilorAlnerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe anul 2016, conform anexei la prezenta hotărâre.

(2) Suma de 60473 rnii lei, prezentată la alin. (1) nu a fost repartizată prin


Hotărârea Consiliului Județean nr. 115/03.08.2016 și reprezintă plăți efectuate de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională pentru achitarea drepturilor copiîlor/eîevilor/tineriior cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă pe trimestrul I 2016 din bugetul județului și urmează a fi restituită către acesta de unitățile administrativ teritoriale cărora le-a fost repartizată prin prezenta hotărâre.

Art. 2 Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Prahova va lua măsurile necesare pentru recuperarea și virarea la bugetul județului de la unitățile administrativ teritoriale a sumei de 604,73 mii lei.

Art, 3 Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean nr. 115/03.08.2016, în sensul redistribuirii sumei de 1,974 mii lei de ia Liceul Tehnologic Fiiipeștii de Pădure la Liceul Teoretic Fiiipeștii de Pădure, în cadrul creditelor bugetare aprobate pentru unitatea administrativ teritorială Fiiipeștii de Pădure, astfel:

Alocație hrană - 1.513 mii lei;

Alte drepturi - 0,461 mii lei.

Art. 4 Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice va aduce la cunoștință prevederile prezentei hotărâri.


Ț7z£;a&!?d


PREȘEDINTE
Boț
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEȚEANANEXA

LA HOTĂRÂREA NR.

DIN DATA DE ... 3 ț 9C17Q


SITUAȚIA PRIVIND REPARTIZAREA PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TER1T0RIALE $1 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE MASĂ A SUMEI DE 604,73 MII LEI PENTRU FINANȚAREA DREPTURILOR COPIILOR/ELFVILOR/TINERILOR CU , CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE INTEGRAȚI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ, PE ANUL 2015MHL&

- îl- . iTr-   - *

jfcg/ &

UNSTA-ffigf AOMINISTE^V^I r£PJTQRlA®'<^

î&n—~~—

1 li

W / MitATEA ȘCOLARĂ

S s$r

SUMĂ DE REPARTIZAT

NR.

CRT.

TOTAL

DW CARE;

HRANĂ

ALTE DREPTURI

o

■"       ’ I ■' ■ ■■            î e■             .? 2 ■                          ...

r- 4

5.         . .

1.

1 ALBEȘTI PALEOLQGU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „lan Radu" sat Vadu Părului, com. Albești Pateologu

1,710

1,710

W8WSq

. .. .

ARICEȘTI! RAHTIVANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ corn Aricești! Rahtivani

S,42A

7,819

0,665

2.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Nedelea, corn. Ariceștii Rahtivani

2,754

2,440

0,314

3.

AZUGA

LICEUL TEORETIC oraș Azuga

3,338

3,054

0,284

4,

BABA ANA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Baba Ana

1,176

0,896

0,280

•Wîwri

WSS^S®

BÂlCOi

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Lîliești, Oraș sălcoi

10,205

»              1 ■ .1            . L

8,599

1,506

S.

LICEUL TEHNOLOGIC C’TIN CANTACUZINO, oraș Băicoi

3,525

2,689

0.836

3KBSIMK

WOMSBfili

WSM®

h,

BALTA DOAMNEI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Sfinții împărați" com. Balta Doamnei

12,240

10,724

1,516

iS^OSj

SWSOiȘ

BĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I0AN

DUHOVNICUL'’, com. Bănești

1,274

0,897

0,377

/'V:ȘfeȚL:897

1.

i

b Arcan ești

LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL, corn. Bărranești

3,3.81

2,540

0,641

___-

SfjAgjȘMO

!, ::

BĂTRÎNl

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, com, Bătrîni

4,781

4,781

a

j

.>4,781

r

10 i

BERCEN!

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, corn. Bercenî

4,451

3,718

0,733

Ti"i-..■ -ni;            <

saBM

(W


11.

EJERTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, cam. Bertea

3,274

^..2,65E

f ' - '     0,61

•■. '. • ,total-a-

■?î:.*, /■              -yÂ. t -        ' J- ■ \ -.•

' ' iz» :

■'2j656

0,61

12.

6LEJ0I

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU TUDORAN" com. Blejoî

6,262

4,986

1,28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ sgtPloieștiori

3,297

2,689

0,60

■,>x

.          1,89

13.

BOI PEȘTI GRĂDIȘTEA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COm. Boldești-Grădiștea

0,897

0,897

*•

1

wO

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 2 oraș boldești Scalen!

10,835

9,611

1,22

t

!

! 14.

MiCEUL TEHNOLOGIC „TEODOR pl AMANT" oraș Boldești Scăieni

1,959

1,959

| .... 1

Școala gimnazială „mihai VITEAZUL" oraș Boldești Scăieni

16,564

13,944

2,62<

j

!

* ..5.

BRAZI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ„Prof. OPREA MIHAI", Negoieștî, com. Brazi

29,309

24,867

4,44:

ȘCOALA GIMNAZIALA comuna Brazi

7,281

5,378

1,90:

G.

— „.

17.

BREAZA

LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” Oraș Breaza

26,232

23,306

2,92f

ȘCOALA GIMNAZIALA „CONSTANTIN

BRÂNCOVEANIT oraș Breaza

5,362

5,362

IMAMI

SiSSS^S^

BREBU

ȘCOALA GIMNAZIALA „MATEI

BASARAB" comuna Brebu

5,729

4,565

1,164

IMV

Ifi.

BUCOV

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN

STERE" comuna Bucov

11,439

11,155

0,284

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,, MIMAI VODĂ", sat Pleașa, comuna Bucov

3,372

2,689

0,683

19.

HI t£TE Ai 1

COLEGIUL „ION KAUNDERU" ora? Bușteni

1,461

_

1,461

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NESTOR

URECHI A" oraș Suseni

0,896

0,896

-

KM

■i,

20.

LICEUL TEHNOLOGIC ENERGETIC municipiul Cîmpina

3,818

3,818

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU IOAN CUZA" municipiul Cîmpina

4,067

4,067

CÎMPINA

ȘCOa’ÎA GIMNAZIALA „ION CÎMPINEANU", municipiul Cîmpina

4,482

4,482

-

LICEUL TEHNOLOGIC M ECANIC municipiul Cîmpina

3,735

3,735

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU" mun. Cîmpina

13,247

13,247

TT/S^6-d


APAC TCfct-zPi?: o i


& r zsZ'zyr'UJ-.Tîfs
CÎMPINA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CENTRALĂ municipiul Cîmpina

0,100

\V- %\ iJ <

W..0.100

V’. •.

-( . < /

‘         > 9 S>?J

,W^.i.:

21.

CERAȘU

LICEUL TEHNOLOGIC comuna Cerașu

2,141

2,141

-

...

22.

CÎORANI

LICEUL TEHNOLOGIC CIORANIJ DE JOS eoni. Cioranl

9,611

9,511

Sifessftte#

IteSSi®

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ comuna Cocorăștîi Colț

11,786

11,786

-

ț>Lj; 4£-i< ,??.;■ s    ' * ;/

24.

riWj®

ȘCOALA GIMNAZIALĂ cont. Cocorăștîi Mtsîii- Structura ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Goruna

0,797

0,797

-

fOSSW

dos

25.

LICEUL,, SIMION STOLNICU”, oraș Comarnic

6,408

6,408

*

iiOKtâ$

26.

CORNU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROFESOR CRlSTEA STĂNESCU" com. Cornu

15,172

15,172

«SâJr® - r

?WOte

BfeSfiOfi

27.

ORAJNA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Platon Mocanu" Drajna da Jos

1,733

1,793

*

f&Wi®

28,

DUMBRAVA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICDLAE DINU" Dumbrava

1,627

1,627

-

£§|g^&£

23.

DUMBRÂVEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ comuna Dumbrăvești

2,689

2,689

-

silawȘ

^^s^5yâăă’

t

, 30.

rlNTÎNELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ comuna Fîntînele

0,896

0,896

M91

k

FllIPEȘTI! DE PĂDURE

LICEUL TEORETIC com. FiJipeștîi de Pădure

0,897

0,897

-

’.l.

LICEUL TEHNOLOGIC com. Fi lipești! de Pădure

1,262

1,262

îS^g®

Pil IPFSTH RP TÎRG

ȘCOALA GIMNAZIALĂ cam. Fiîlpeștîi de

Tîrg

5,378

5,378

-

32.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Sat Mărginenii de Jos Com. Filipeștli de Tîrg

7,038

7,038

-

BSSiTOWKiSh

iKO&g-

33®S

ji; ■'*'/■ ’’

ai

FLOREȘȚI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Fîorești

2,988

2,988

-

w

’S^IIBS^SISSS^^^F'

■■

O’-L. '3&âșj ■

jc/j : ■*’'■    *. ' .


‘t
î 14.

■        FULGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „LAURENȚIU FULG A" FuigadeSus

0,396

......—-r-

0,596

.......

i

feiO®

'■           ,v’f>            •’ ' ■<■

i ,

1     GHEMUITA.

f

ȘCOALA GIMNAZIALĂ cam. Gherghița

0,996

0.99E

- - .- ... ....

i i=

36.

j     GORGOTA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Gorgota

|    2,689

2,68 £

si^

37.

;      GORNET

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Gomet

0,149

.. ........   .?.44s

Wâă

feSâw

33.

SURA VITIOAREI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ cam. Gura Vitioarei

10,323

10,823

wm

rtiroa

39.

’ZVOARELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ jraian

Savulescu'7 Izvoarele

7,985

7,98S

OlKsîHB

40.

LIPÂNEȘTJ

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EROILOR* cam. Lipănești

1,544

1,544

pfaftsBiSt

41.

MĂGURELE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ corn. Măgurele

1,793

1,793

-

42

MĂGURENI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ corn. Măgureni

1,710

1,710

-

MMO

âas&O

MÂNECIU

LICEUL TEHNOLOGIC sat Gheaba, com. Măneciu

3,071

3,071

-

43.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ, Sat Mănecîu

Pămînteni, com. Mâneciu

2,689

2,689

-

am

M&W

iOWSșSB'

44,

MĂNEȘTI

ȘCOALA GIMNAZIALA „GHEORGHE

DIBOȘ" com, Mâneștl

11,454

11,454

ȘCOALA GIMNAZIALĂ. „Sfanta Mana*

Mlzîl

4,399

4,399

f.o

b

SfcnA

«gwizUJa Ml J^S

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Sfanțul Nfcolae7

Mizil

0.397

0,897

-

LICEUL TEORETIC „Grîgore Todlescu" MIZIL

...

0,396

0,895

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.l Mlzil

0,897

0,897

BSXSSBfiffiSBfâBî

s®g®âfe

OLAR*

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Olari

0,432

0,432

-

40.

BOI'

47.

păcureți

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „ANDREI

NiCOLESCU" cam. Pacureți

0,896    1

0,896

MBJîWf •

48.

l

PLOiEȘTÎ

COLEGIUL ECONOMIC „VIRGÎL

MADGEARU" mun. Ploiești

0,896

0,896

V

COLEGIUL „SP1RU HARET" mun. Ploiești

0,897

0,897

-


Hp1Hț?iqbhP7.: o i


țji T


-i sf.ra


iun u

o,

: i

.. 7


o.

■ )PLOIEȘTI/

colegiul național jean monnet" mun. Ploiești

]----------------

0,581

' - 4681

■,,.7 7- J

LICEUL TEHNOLOGIC 1 MAI mun. Ploiești

0,896

0,896

.......

COLEGIUL TEHNIC „TOMA N-SOCGLESCU" mun, Ploiești

3.934

3,934

LICEUL TEHNOLOGIC „ANGHEL

5ALIGNY" ffiun, Ploiești

3,569

3,559

LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII „SFÂNTUL APOSTOL ANDREI" mun. Ploiești

8,043

7,155

0,888

LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI mun, Ploiești

3,254

3,25 4

LI CEU l TE H NO LOG 1 C„ LU DOVJC MRAZEC* mun. Ploiești

0,897

0,897

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM „SPIRU HAREȚ" mun. Ploiești

0,396

0,836

1

1

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL „CRAI NOU" mun. Ploiești

0,714

0,714

-

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „SCUFIȚA ROȘIE" mun. Ploiești

0,896

0,896

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNATĂ" mun. Ploiești

0,896

0,896

■ 1

GRĂDINIȚĂ „RAZĂ DE SOARE" mun. Ploiești

0,396

0,896

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANDREI MUREȘANU" mun. Ploiești

5,565

4,382

1,183

jSCOALA GIMNAZIALĂ „ANTON PANN"

1 rfeun. Ploiești

3,S86

3,586

-

ftoALA GIMNAZIALĂ „CĂNDÎĂNO

■ 1OPESCU" mun. Ploiești

2,058

2,058

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE EMIL PALADE" mun. Ploiești

4,050

4,050

-

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „HENRI MATHIÂS BERTHELOT" mun. Ploiești

4,482

4/82

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „1.A.

BASSARABESCU" mun. Ploiești

2,556

2,556

-

ȘCOALA’ GIMNAZIALĂ,, ELENA

DOAMNA" mun. Ploiești

1,228

1,228

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GEORGE

COȘBUC" muri. Ploiești

5,694

5,694

- •

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ,, GRIGORE

MOISIL* mun, Ploiești

7,155

7,155

-

ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ „IOAN GRIGORESCU" mun. Ploiești

2,623

2,623

școală gimnaziala „mjhai EMINESCU" mun. Ploiești

5,295

5,295

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

BALCESCU'' mun. Ploiești

5,345

5,345


x/


\/


V'


TI /3:-3e ed


F,^=(P TChbPP: '•’ 1


»7.r,d   ■< t < • o "'•■■ -Hift


r---

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

IpRGA" mun. Ploiești         _____

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE

5IMACHE" mun. Ploiești          ____

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Nlcolae

Titulescu" mun, Ploiești           __

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „RADU STANIAN" mun. Ploiești_____

ȘCOALA GIM NAZIALA ,,RAREȘ VODĂ''' 'mun. Ploiești___ _

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SE VA5ILE" mun. Ploiești__:____

ȘCOALA G>MNAZIALA ?.Sfânta Viîwi"

Ploiești                                 J

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „TOMA

CARAG1U” mun. Ploiești


8,250


5,258


5,279


5,544


9.960


3,918


4,250


5,544


9r96C


3,918


4..25O


PLOPENI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CAROL \" oraș Plopeni                   ____

GRĂDINIȚA „FRUNZA DE STEJAR" oraș


ȘCOALA GIMNAZIALA com. PEopu


i/


fjrl PQOENII NOI


F-

k


POIENARII 6URCHH


ȘCOALA GIMNAZIALĂ corn. Podarii E-urchîi


f

>5.


57,


Posesti

.r fryyț.-T'                      . .“>


$î<E


PROVIȚA PE SUS

iWKWri

PUCHENH MARI

SĂLCIILE


ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Poseștii

PamtotenL com, Posești               |     ‘

ȘCOALA GIMNAZIALA „Mitropolit Ptmenj Geor^eșci/' Prqvita de Sus


ȘCOALA GIMNAZIALĂ Putheniî Mari

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Sălciilep mm£cU>4


LICEUL TEHNOLOGIC com. Sîngeru

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Secâria *”

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PRINCIPESA

MARlA"oraș Sinaia

b 'WWW-"*™--— —------------------


vt ■•e? '$xV • 'JL~ Ar      :kF-.a? •' A !

r‘ urimi-r-* iii iilifiif- ' 'iii.tuMir?i ul■ miMir-i.. -finiiî7r&

Sk5*SJî


ȚȚ/£:^ed


EiTSGSSt^e


6,341 ggWWI hpf r fi' / Ș | ,Su^ ! •

4,363 T ', ' V95 $E2l«S

1,793


6,242!


țes na •HdT’3:u'0JJ ?S:Tl 9T^-nnN-PH


61.

5LĂHIC

LICEUL TEORETIC,, ȘER8AN VODĂ" oraș

Slănic

4,797

î|oe‘ :

’ > ;rdtĂWJo®

'5a,-../.;.                .'

v.. ■■.

62.

STARCHiOJO

LICEUL TEHNOLOGIC com. STARCHIDJD

19,107

19,icfj

■'; C 9 r ? <=:--

63.

-

SURANl

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Sura ni

1,760

1,76C

-

ț-

.SMIâișc

. ,:.B/•• VOD ‘'-

64.

TÎRGSORU VECHI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. Tîrgșcru Vechi

9,744

3,744

-

ȘCOALA GIMNAZIALA sat Strejnicu, corn. TFrgșoru Vechi

10,923

10,923

.®a,667tff

65.

TEIȘANI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ MOISE VASiLESCLT

0,548

0,543

-

WBm0)543

'Vi'

66.

TELEGA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.lTelega '

9,6.28

9,628

- . “-

tetesSg^

rrr*. Tțrr >.*■'• rr ™ f/-                          ;'-

67.

ȘCOALA GIMNAZIALA com. Tînosu

0,897

0,897

«MM

68.

~—"

69-

$t^LA GIMNAZIALA „CĂNUȚĂ ÎQ^ȘSCU" oraș Urlați

3,386

3,386

1MUl teoretic „brĂncqveanu $WĂ" oraș Urlap

0,896

0,896

-

BOB

VÎLCĂ^^S^

ȘCOALA GIMNAZIALĂ Vîlcânești

0,896

0,896

-

WBWj®w

îfesw .T5ft Wfifi:?’?'**** nare:

16^

70,

VALEA CĂLUGĂREASCA

ȘCOALA GIMNAZIALĂ sat Dîrvari, com. Valea Călugărească

1,428

1,428

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,. ION IONESCU" ccm. Valea Călugărească

9,860

9,860

-

|__________

wsttte

'Sf'ri,. *,           . <*'1 ’'/

M yîî'' ''**.<•,ț? V • ?

71.

VALEA DO FTAN El

LICEUL TEHNOLOGIC „CAR OL f cam. Valea Dortanei

0,896

0,896

w1          ■- *

72.

1

LICEUL TEHNOLOGIC AGROMONTAN „ROMEO CONSTANT! NESCU" oraș Vălenii de Munte

9,014

9,014

-

VĂLENII DE MUNTE

ȘCOALA GIMNAZIALA „IMG. GHEORGHE PĂNCULESCU" oraș Vălenii de Munte

7,902

7,902

-

COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE10RGA" oraș Vălenii de Munte

0,896

0,896

? 17,812

•4 j      • < r •     » '

* * - ...' *’

75

VÂRBÎLĂU

ȘCOALA GIMNAZIALĂ com. VSrbHău

2,058

2,058

L&’r.Ă*-5-V<:.• ’<                        ,' 7- >

nv '7 2,658 ■

■r.?' 1 ',Jy-‘ ■■-

TOTAL GENERAL

---------------L

$04,730

577,713

517,017

.——..... ^..
A?s â. K                (F-nn h.g. nr 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de ari 129 alin. (1) d-n Agca nr. 272'2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, a fost stabilit cuantumul limitelor minime de cheltuieli aferente drapturiJor fa îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale Igienlcosanitare, rechizite/manuate, jucării, transpari; materiale cultura l-sportive, precum și sumele de bani pentru nevoi personale șt cuantumul alocației de nran.1 copiilor ș; linurilor cu cerințe educaționale speciale, școlarizați în unitățile de învățământ special sau de masă.

Drepturile sus menționate, pana ia aparitia HAnL422Z20iȘjAu fost asigurate de către Consiliul Județean Prahova prin înstitutia pa subordonata- Centrai Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova (C.J.RAE.), care tina evidente drepturilor copiilor cu cerințe educaționale spedate integrați in invatamantul de masa

Astfel, Centul Județean de Resurse sl Asistenta Educaționala Prahova a efectuat plăti directe beneficiarilor acestor drepturi In suma totala de 604,730 lei.

Prin H,G.nc4?3/2015 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copalor/etevilor/tineritorcu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum metodologia de alocare a acestor sume unităților de învățământ de misă, pentru anul 2016, se asigura finanțarea din sume defalcate din TVA pentru rmanterea chelraișfilor ctesceritraBzate la nivelul județelor, prin repartizarea da către Consiliul Județean Prahova ps jr.itati administrativ teritoriale $ sumelor alocate,

In acest sens, drepturile achitate beneficiarilor pana la apariția H.G.rir.423/2010, vor fi recuperate după cum urmează;

• re va proceda ia rectificare de buget al U.A.T. unde sumele repartizate de Consiliul Județean Prahovg vor fi p.iîvazute pa partea da venituri la indicatorul 21 A 43.30- „Sume primite de te bugetul județului pentru plate drepturilor de cane beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în invățământal de masă”. tar pe partea de cheituretf țn bugetul unitedi de invatamani ia titlul 57 "Asistență socială”, articolul 57.02 ‘Ajutoare sociale”, alineatul 57.02.01 "Ajutoare sociale în numerar" pentru copliifetevii/tinerF) cu cerințe educaționale speciale integrați în unitățile de învățământ de masă de stat; prevederile bugetare vcr cuprinde inclusiv sumele achitate direct beneficiarilor da către Centrai Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova;

 • -  Centrul Județean de Resurse si Asistente Educaționala Prahova va recupera sumele achitate direct

beneficiarilor, prin prdin de plata intoemft de unitatea de Invatamant in care este iritegrat copilul ou cerințe speciale de la indicatorul 24 A 55.XX.XX- 57.02.01- cod fiscal unitatea de Invatamant- cu beneficiar C.J.RAE. (cod fiscal,......) cod indicator24 A 65.07.04.20.01,09 sau 24 A 55.07.04.87.02,01, In funcție de

natura platirlo efectuata; pentru achitarea acestor ch-itufell de către unitatea de invatement, CJ.R.A.E. va transmite fiecărei U-A.T, si unitatî de tovstamanf subordonate, copii conforme cu originalele (sau originala ???) de ps documentele care au stat le baza plăților precum si copii conforme cu originalul după dccumențeie de plata efectiva1

 • -   Anterior sau concomitent cu pteîa urirtatit de invetstfnant către C.J.RA £. ^???, pentru sumele achitate Consiliul Judetea Prahova va întocmi ordin de plata in calitate de plătitor de la Indicatorul 24 A 65.07.04.51.01 64- .Transferuri de fa bugetul județului către bugetele locale pentru plate drepturilor de care beneficiază copiii cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă*, către unitatea administrativ teritoriala care are in subordine unitatea de invita,mant unde este Integrat beneficiarul direct -indicator 21 A 43.30- „Sume primite da Ia bugetul fudețuiul pentra plata drepturilor de care benefictetză copiii cl serinte educaționale speciale integrați în învățământul de masă*

 • -  ONOARE MUNCîilREGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


Nr. inreg. MASReferința SSPM: AGO^ / 08. aa. 2oag

Revenim la Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de salubritate pe anul 2016 pentru serviciul de salubrizare in Municipiul Ploiești, inaintata cu adresa nr. 6685/17.10.2016, inregistrata la Municipiul Ploiești cu nr. 20523/17.10.2016, prin care am solicitat majorarea bugetului cu suma de 3.000.000 lei cu TVA si va comunicam ca prin H.C.L. nr. 340/31.10.2016 acesta a fost majorat doar cu suma de 1.000.000 lei cu TVA, ajungând la valoarea totala de 17.538.710 lei cu TVA, impartita astfel:

pentru contractul nr. 15221/24.08.2011 - zona A, incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., bugetul alocat a fost majorat cu suma de 750.000 lei, ajungând la valoarea de 6.850.000 lei;

pentru contractul nr. 15222/24.08.2011 - zona B, incheiat cu S.C. Rosal Grup S.A., bugetul alocat a fost majorat cu suma de 250.000 lei, ajungând la valoarea de 8.000.000 lei;

pentru contractul nr. 14393/17.08.2010, incheiat cu S.C. Coral Impex S.R.L., bugetul alocat nu se modifica, ramanand la valoarea de 2.688.710 lei cu TVA.

Valoarea totala cheltuita in perioada 01.01 -31.10.2016 (inclusiv facturile restante din anul 2015) este de 16.192.649 lei cu TVA, impartita astfel:

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)               - 13.719.355 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale - 2.473.294 lei.

Suma totala ramasa pentru perioada 01.10 - 31.12.2016 este de 1.346.061 lei cu TVA, impartita astfel :

 • 1.  Curățenie cai publice si deszăpezire (zona A+B)               - 1.130.645 lei

 • 2.  Dezinsectie, dezinfectie, deratizare, colectare cadavre animale -   215.416 lei.

Având in vedere cele de mai sus, este necesara o rectificare bugetara in valoare de 2.000.000 lei cu TVA, impartita astfel:


 • 1. Pentru activitatea de deszăpezire si curățenie cai publice (daca vor permite condițiile meteo), alocarea sumei de 1.800.000 lei cu TVA, (din care 850.000 lei cu TVA pentru zona A si 950.000 lei cu TVA pentru zona B), bugetul ajungând la valoarea de 16.650.000 lei cu TVA (din care 7.700.000 lei cu TVA pentru zona A si 8.950.000 lei cu TVA pentru zona B).

Prin aceasta rectificare bugetara, va fi asigurata prevederea necesara emiterii comenzilor pentru realizarea activitatilor specifice de deszăpezire din iama 2016-2017, in cazul apariției poleiului sau a precipitațiilor sub forma de ninsoare. Daca vor permite condițiile meteo, se vor realiza si activitati de curățenie cai publice, in cadrul aceluiași buget. Volumele de lucrări propuse pot fi modificate in limita prevederilor bugetare alocate.

 • 2. Pentru activitatea de dezinsectie, deratizare, dezinfectie, colectare, transport si neutralizare cadavre de animale de pe domeniul public, pentru respectarea programului anual de execuție aprobat prin contract si pentru respectarea art. 14, alin. 4 din Legea 273/2006 a finanțelor publice locale, actualizata, alocarea sumei de 200.000 lei cu TVA, bugetul ajungând la valoarea de 2.888.710 lei cu TVA.

Bugetul total pe anul 2016, după rectificarea acestuia cu suma de 2.000.000 lei, va ajunge la valoarea de 19.538.710 lei cu TVA.

Cu stima,

Director, ing. Vasile/Ionescu


Sef Birou Salubritate, Floreritin Ilie

Redactat,

CP/Cod F - 13- 04/3/ 0

2/2


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova Telefon: +4 0244-541.071

Fax:    +4 0244-513.670

E-mail: serviciiDublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro

Nr. inreg. ^35Către: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

Direcția Economica


municipiul ploTeșțî înregistrareIn atentia: d-nei Director Nicoleta Craciunoiu

Referința SSPM: 1604/08.11.2016

Referitor: rectificare buget salubritate noiembrie 2016-9 -11- 2016


Va transmitem atașat Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului pe anul 2016


pentru serviciul de salubrizare in municipiul Ploiești.


Va mulțumim pentru colaborare.


Cu stima,
Redactat,

CP/CodF- 13-05/3/0


REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:    +4 0244-513670

E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:   www.rasp.ro


R.A. SERVICII PUBLICE R.A.

PLOIEȘTI

wr înregistrare/f» //• 2?/£. „


VIZAT,
Primar
Adrian Florin DOBRE

Catre’                          aJecct MM#

Municipiul Ploiești        .    „ , »
Bd.Republicii nr.2

Direcția Economica


Notă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 20161.Servicii de iluminat ornamental pe anul 2016:

In urma H.C.L. nr.263/30.82.2016 s-a aprobat, pentru serviciile de iluminat ornamental, suma de 1.550.000 lei cu TVA, conform protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si SC S.G.U. Ploiești SRL nr.25654/22.12.2015, suma aferenta iluminatului ornamental pentru iama 2015-2016 este de 337.320,87 lei cu TVA.

Menționam ca lucrările de montare, bransare si intretinere, conform protocolului, totalizează suma de 190.514,97 lei fara TVA, 236.238,57 lei cu TVA (la cota de TVA 24%), iar lucrările de demontare totalizează suma de 84.235,25 lei fara TVA, 101.082,30 lei cu TVA (la cota de TVA 20%).

236.238,57 + 101.082,30 = 337.320,87 lei cu TVA

Pana in prezent din suma de 1.550.000 lei cu TVA au fost plătite facturile conform protocolului incheiat intre Municipiul Ploiești si SC S.G.U. Ploiești SRL nr.25654/22.12.2015 pentru iarna 2015-2016, in suma totala de 337.320,87 lei cu TVA, ramanand ca prevedere bugetara suma de 1.212.679,13 lei cu TVA.

O

1.550.000 - 337.320,87 = 1.212.679,13 lei cu TVA

Având in vedere faptul ca SC Coral Impex SRL , SC Rosal Group SRL si SC Veolia Energie Prahova SRL si-au exprimat, prin protocoale disponibilitatea de a pune la dispoziția operatorului de iluminat public instalații pentru iluminat ornamental, spre a fi montate in Municipiul Ploiești si tinad cont de faptul ca lucrările de montare, intretinere si demontare nu au fost cuprinse in fundamentarea bugetului pe anul 2016 aferent serviciilor de iluminat ornamental este necesara rectificarea bugetului aferent serviciilor de iluminat ornamental cu suma de aproximativ 40.000 lei cu TVA.

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru serviciile de iluminat ornamental cu suma de 40.000 lei cu TVA, de la 1.550.000 lei cu TVA la suma de 1.590.000 lei cu TVA.

DIRECTOR ing. Vasile IONESC

V


!U


Sef Birou Iluminat Public, ing.MarianMANEA


Cod: F-13-05/3/0

B.I.P. nr. 525/18.11.2016
REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:


+4 0244-513670


E-mail: serviciipublice@rasp.ro

Web:


L»O________.     --------------------------- pprpT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGIKÎft


Către: Municipiul Ploiești
Bd.Republicii mili:


Spre stiinta: Direcția Economica
In atentia : D-nei Director Executiv Nicoleta CraciunoiuAvând in vedere faptul ca SC S.G.U. Ploiești SRL solicita pentru montarea, intretinerea si demontarea instalațiilor de iluminat ornamental in Municipiul Ploiești puse la dispoziția acestuia de SC Coral Impex SRL , SC Rosal Group SRL si SC Veolia Energie Prahova SRL si tinad cont de faptul ca lucrările de montare, intretinere si demontare aferente acestor instalații nu au fost cuprinse in fundamentarea bugetului pe anul 2016 pentru serviciile de iluminat ornamental, va transmitem anexat nota de fundamentare privind rectificarea bugetului acestor servicii pe anul 2016.

Cu stimă,

DIRECTOR,wro ing.Vasile IONICod F- 13-05/3/0

REGIA AUTONOMA DE SERVICII PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahova

Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail:

Web:Municipiul Ploiești

Bd.Republicii nr.2


Cont VZ2,

1 a/oca ruma cfc


VIZAT,
Primar
Adrian Florin DOBRENotă de fundamentare privind propunerea de buget pentru iluminat public pe anul 2016


Ca răspuns la adresa dumneavoastră nr. 127/15.11.2016, inregistrata la RASP Ploiești cu nr. 7435/15.11.2016 va transmitem fundamentarea bugetului pentru activitatile specifice de iluminat public pentru anul 2016 sa fie modificate astfel:

1. Asistenta tehnica ceasuri publice pentru anul 2016:

In urma H.C.L. nr.47/01.02.2016 s-a aprobat, pentru asistenta tehnica ceasuri publice in anul 2016, suma de 40.000 lei cu TVA.

Din prevederea bugetara s-au plătit următoarele sume :

 • -  3312,04 lei cu TVA, conform contractului nr.8154/2015, factura aferenta lunii decembrie 2015, factura inclusa in prevederea bugetara a anului 2015, dar plătită in anul 2016;

 • - 12.820,80 lei cu TVA, conform contractului nr.8154/2015, prelungit cu actul adițional nr.l, pentru lunile ianuarie-aprilie 2016;

 • - 23.478 lei cu TVA, conform contractului nr.8553/2016, pentru lunile mai-noiembrie 2016;

40.000 - 3312,04 - 12.820,80 - 23.478 = 389,16 lei cu TVA

Având in vedere cele prezentate mai sus rezulta ca rest prevedere bugetara suma de 389,16 lei cu TVA, suma care nu poate acoperi factura lunii decembrie 2016 in suma de 3.354 lei cu TVA, pentru a asigura prevederea aferenta lunii decembrie 2016, conform contractului nr. nr.8553/2016 este necesara suma de 2.964,84 lei cu TVA ~ 3.000 lei cu TVA.

Fata de cele prezentate mai sus solicitam rectificarea bugetului pe anul 2016, pentru asistenta tehnica ceasuri publice cu suma de 3.000 lei cu TVA, de la 40.000 lei cu TVA la suma de 43.000 lei cu TVA.

DIRECTOR, ing. Vasile IONBSCU

Cod: F-13-05/3/0   / /

B.I.P. nr.520/16.11.2016

Sef Birou Iluminat Public, ing.Marian MANEA

Situație plăti asistenta tehnica ceasuri publice anul 2016

Buget aprobat ceasuri publice pe anul 2016

Luna

Contract

8154/2015 actad.nr.1 si actad. nr.2

8553/2016

40.000,00

decembrie 2015

3312,04

contract nr.8154/2015

ianuarie

3.205,20

Facturi contract nr.8154/2015 act ad.nr.1 si act ad. nr.2

februarie

3.205,20

martie

3.205,20

aprilie

3.205,20

12.820,80

mai

3.354,00

iunie

3.354,00

iulie

3.354,00

august

3.354,00

septembrie

3.354,00

octombrie

3.354,00

Facturi contract nr.8553/2016

noiembrie

3.354,00

decembrie

23.478,00

389,16

39.610,84

întocmit,

ing