Hotărârea nr. 376/2016

Hotãrârea nr. 376Anexe...AICI privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursă de finantare bugetul local, ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, bugetul activitătilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat, pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 376 privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și bugetul învățământului particular și confesional acreditat, pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetelor de cheltuieli având ca sursa de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat, pe anul 2016.

Prezenta rectificare este impusa de;

 • -  Hotărârea Consiliului Județean Prahova nr. 159/31.10.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotărârea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, precum și metodologia de alocare a acestor sume unităților de învatamant de masa conform art. 2, alin. (10), pentru anul 2016, necesitatea distribuirii de sume către instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în luna decembrie 2016;

 • -  Art. 19 și art. 49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Art. 4 alin.(l), art. 5 alin.(6) din Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit.a și art. 45 alin. 2 lit.a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Centrul Județean de Excelentă Prahova, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Al. I .Cuza”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Jean Monncf \ conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Național „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul „Spira Haret”, conform Anexei nr. 8

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 9

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 10

 • -  Colegiul Tehnic „Toma Socolescu”, conform Anexei nr. 11

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 12

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.21, conform Anexei nr. 13

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr. 14

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr. 15

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.40, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 22

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 23

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sf. Mucenic Mina”, conform Anexei nr. 24

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Arhanghel Mihail si Gavril”, conform Anexei nr. 25

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 26

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Licurici, conform Anexei nr. 27

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 28

 • -  Colegiul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 29

Liceul Tehnologic Administrativ și de Servicii „Victor Slavescu” conform Anexei nr. 30

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 31

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 32

 • -  Liceul Tehnologic de Transporturi, conform Anexei nr. 33

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 34

 • -  Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Candiano Popescu”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „Elena Doamna”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 41

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 42

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 43

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 44

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 45

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 46

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 47

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 48

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Titulescu”, conform Anexei nr. 49

 • -  Școala gimnazială „Profesor Nicolae Simache”, conform Anexei nr. 50

 • -  Școala gimnazială „Radu Stanian”, conform Anexei nr. 51

 • -  Școala gimnazială „Rares Vodă”, conform Anexei nr. 52

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 53

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 54

 • -  Școala gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 55

 • -  Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haref’, conform Anexei nr. 56

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință,                   Contrasemnează Secretar,

George-Sorin-Niculae Botez          M 4'V Georgiana Popa

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea


xupvxvvvuxuvxx^uxuxv^xx.xxxuu^xvuuxvu       „Q\ / (        /

rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul ldc^l, bugetulf//g activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii si bugetul invatamantulur^s; particular si confesional acreditat, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016.

Prezenta rectificare este impusă de:

Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unităților de invatamant de masa conform art. 2, alin.(10), pentru anul 2016;

necesitatea distribuirii de sume către instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în luna decembrie 2016;

art.4 alin.(l), art.5 alin.(6) din Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli al instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 152.135,34 mii lei se majorează cu suma de 2.702,75 mii lei astfel: 2.381,00 mii lei la cheltuieli de personal; 0,90 mii lei pentru finanțarea invatamantului particulat sau confesional acreditat; 225,12 mii lei la asistenta sociala si 95,73 mii lei la alte cheltuieli.

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și bugetul invatamantului particular si confesional acreditat, pe anul 2016.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului

public și privat, studii, stț ii, prognoze


Alexandru Paul Palaș Sarbu Simion Gheprgh Andrei Gheorgh Sanda Dragule Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional

acreditat, pe anul 2016


(~y                    In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe

anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016, Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016 si Hotărârii Consiliului Local nr. 340/31.10.2016.

Prezenta rectificare este impusă de:

Hotararea Consiliului Județean Prahova nr. 115/03.08.2016 privind repartizarea fondurilor pentru finanțarea drepturilor copiilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, prevederile art.2 alin.(9) din Hotararea nr.423/2016 privind repartizarea pe județe a sumelor aprobate prin lege pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale integrați in invatamantul de masa, precum si metodologia de alocare a acestor sume unitarilor de invatamant de masa conform art. 2, alin.(10), pentru anul O 2016;

necesitatea distribuirii de sume către instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariate în luna decembrie 2016;

art.4 alin.(l), art.5 alin.(6) din Legea nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantului, conform prezentei rectificări va fî de 154.838,09 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 127.355,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.205,34 mii lei, din care suma de 2.274,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 927,98 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 784,34 mii lei;

 • -  alte cheltuieli - suma de 1.145,73 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital ~ suma de 1.664,70 mii lei;


Q A?

Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral sau partialEdin, venituri proprii, in urma rectificării conform prezentei hotarari va fi:

Invatamant:

Venituri - in suma de 9.118,96 mii lei


Cheltuieli - in suma de 10.573,36 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 832,16 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 9.376,70 mii lei;

- proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

- cheltuieli de capital - suma de 264,50 mii lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul centrului crese pe anul 2016, rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Centrul Județean de Excelenta Prahova (anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 656,59 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 314,82 mii lei bunuri si servicii      - suma de 96,87 mii lei

asistenta sociala      - suma de 120,00 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 124,90 mii lei

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”(anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.132,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.517,17 mii lei bunuri si servicii     - suma de 583,35 mii lei

asistenta sociala     - suma de 1,87 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 30,00 mii lei


bunuri si servicii - suma de 886,54 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 87,80 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri prep anul 2016, la venituri in suma de 670,00 mii lei si in suma de 779,55"% cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,55 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 734,00 mii lei, deficitul de 109,55 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „ Jean Monnet”(anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.055,45 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.568,72 mii lei bunuri si servicii     - suma de 454,56 mii lei

asistenta sociala      - suma de 3,43 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 28,74 mii lei

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.954,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.870,02 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 998,12 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 46,06 mii lei

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.842,09 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.418,33 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 383,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 3,37 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 37,39 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 150,00 mii lei si in suma de 208,28 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 30,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 178,28 mii lei, deficitul de 58,28 mii lei, va fi acoperit de excedentul Înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.272,43 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.640,12 mii lei bunuri si servicii     - suma de 599,57 mii lei

asistenta sociala      - suma de 3,74 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 29,00 mii lei

asistenta sociala      - suma de 1,08 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 32,44 mii lei Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proMid^pȘ^ anul 2016, la venituri in suma de 369,98 mii lei si in suma de 383,02 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 11,98 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 358,04 mii lei;

cheltuieli de capital - suma de 13,00 mii lei, deficitul de 13,04 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.


Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” ( anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.620,69 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.039,18 mii lei bunuri si servicii - suma de 560,33 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,18 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 400,00 mii lei si in suma de 435,18 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 41,40 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 393,78 mii lei, deficitul de 35,18 mii lei, va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu” (anexa nr. 11)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.748,96 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.143,71 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 562,52 mii lei

asistenta sociala      - suma de 20,99 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 21,74 mii lei

in


Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.457,07 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal bunuri si servicii asistenta sociala active nefinanciare


 • - suma de 1.124,33 mii lei

 • - suma de 300,85 mii lei

 • - suma de 3,89 mii lei

- suma de 28,00 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 21 (anexa nr. 13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 865,79 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 752,77 mii lei

bunuri si servicii - suma de 113,02 mii lei

in


in


in


in


in


in


in


in


in


Grădiniță cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe a^u^Ol^ 7 suma de 1.626,07 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.408,62 mii lei

bunuri si servicii - suma de 217,45 mii lei


Grădiniță cu program prelungit nr. 28 (anexa nr. 15)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe aniSl^Wj^^^ suma de 1.422,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1204,05 mii lei

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 (anexa nr. 16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 757,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 638,38 mii lei

bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 32 (anexa nr. 17)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 860,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 684,82 mii lei bunuri si servicii - suma de 176,16 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 33 (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 784,07 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 654,51 mii lei bunuri si servicii - suma de 129,56 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (anexa nr. 19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 800,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 678,86 mii lei bunuri si servicii - suma de 121,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 958,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 859,31 mii lei bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 40 (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.212,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 989,83 mii lei bunuri si servicii - suma de 222,92 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 47 (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.325,41 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.130,78 mii lei bunuri si servicii - suma de 194,63 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 23)


in


in


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anuj suma de 918,86 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 771,05 mii lei bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei asistenta sociala - suma de 2,33 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Mucenic Mina” (anexa

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul ItFlb', suma de 1.357,34 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.174,84 mii lei bunuri si servicii - suma de 182,50 mii lei

Grădiniță cu program prelungit "Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.017,21 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 834,74 mii lei

bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.458,93 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.252,46 mii lei bunuri si servicii - suma de 204,99 mii lei asistenta sociala - suma de 1,48 mii lei

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.312,42 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.125,27 mii lei

bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.392,88 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.178,31 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei asistenta sociala - suma de 5,49 mii lei

Liceul Tehnologic Administrativ si de Servicii „ Victor Slavescu” (anexa nr. 30)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016. in suma de 3.295,87 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.912,53 mii lei bunuri si servicii - suma de 338,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 45,34 mii lei

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.889,14 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.577,68 mii lei bunuri si servicii - suma de 287,42 mii lei asistenta sociala - suma de 18,38 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 5,66 mii lei

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.534,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.959,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei asistenta sociala - suma de 38,13 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 35,84 mii lei

Liceul Tehnologic de Transporturi (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.712,79 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.271,60 mii lei bunuri si servicii - suma de 419,16 mii lei asistenta sociala - suma de 15,98 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 6,05 mii lei

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.103,03 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.881,85 mii lei bunuri si servicii     - suma de 1.205,23 mii lei

asistenta sociala      - suma de 4,65 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 11,30 mii lei

Liceul Tehnologic „Ludovic Mrazek” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.593,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.379,27 mii lei bunuri si servicii - suma de 197,89 mii lei asistenta sociala - suma de 6,05 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 10,54 mii lei

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.303,58 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.039,75 mii lei

bunuri si servicii - suma de 230,95 mii lei asistenta sociala - suma de 23,51 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 9,37 mii lei

■ r

.7 fa*'


Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 37)

in


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe-anul 20,16, suma de 1.406,86 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.156,44 mii lei

bunuri si servicii - suma de 190,88 mii lei

asistenta sociala - suma de 16,24 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 43,30 mii lei

Școala gimnaziala „Candiano Popescu” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2015, in suma de 1.553,79 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.245,01 mii lei bunuri si servicii     - suma de 252,93 mii lei

asistenta sociala      - suma de 10,89 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 44,96 mii lei

Școala gimnaziala „Elena Doamna” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.277,08 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.084,29 mii lei

bunuri si servicii - suma de 178,28 mii lei asistenta sociala - suma de 3,95 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 10,56 mii lei

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.650,25 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.371,24 mii lei bunuri si servicii - suma de 247,00 mii lei asistenta sociala - suma de 20,97 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 11,04 mii lei

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.080,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.720,62 mii lei bunuri si servicii - suma de 320,50 mii lei asistenta sociala - suma de 12,55 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 27,08 mii lei

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 43)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare in suma de 2.350,59 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 2.084,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 213,65 mii lei asistenta sociala - suma de 17,97 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 31,83 mii lei

Școala gimnaziala „I.A.Bassarabescu” (anexa nr.

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 20T6, in suma de 2.637,71 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.367,10 mii lei

bunuri si servicii - suma de 245,94 mii lei                            . .

asistenta sociala - suma de 7,99 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 16,68 mii lei

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 45)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.312,69 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.074,95 mii lei bunuri si servicii - suma de 209,73 mii lei asistenta sociala - suma de 10,41 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 17,60 mii lei.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 46)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.090,05 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.848,06 mii lei bunuri si servicii - suma de 202,20 mii lei asistenta sociala - suma de 17,42 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 22,37 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 47)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.022,95 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.727,94 mii lei bunuri si servicii - suma de 251,43 mii lei asistenta sociala - suma de 19,63 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 23,95 mii lei Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 20,36 mii lei si in suma de 21,00 mii lei la cheltuieli cu bunuri si servicii, deficitul de 0,64 mii lei va fi acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.asistenta sociala      - suma de 20,89 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 39,30 mii lei

Școala gimnaziala „Profesor Nicolae Simache” (anexa nr. 50)              ___

in


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2O.?6y suma de 3.399,00 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 2.897,20 mii lei bunuri si servicii - suma de 439,51 mii lei asistenta sociala - suma de 28.99 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 33,30 mii lei

Școala gimnaziala „Radu Stanian” (anexa nr. 51)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.933,00 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.668,80 mii lei bunuri si servicii - suma de 201,31 mii lei asistenta sociala - suma de 22,74 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 40,15 mii lei

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 52)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.625,53 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.321,25 mii lei bunuri si servicii - suma de 241,44 mii lei asistenta sociala - suma de 36,34 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 15,50 mii lei active nefinanciare - suma de 11,00 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 53)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.952,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.569,79 mii lei bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei asistenta sociala - suma de 15,10 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 12,35 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 54)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.786,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.365,19 mii lei bunuri si servicii - suma de 323,90 mii lei asistenta sociala - suma de 16,22 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 15,99 mii lei active nefinanciare - suma de 65,10 mii lei

Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” (anexa nr. 56)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 722,94 mii lei, structurat astfel:

alte transferuri - suma de 722,94 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunoiu


2 4-11- 2016SEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji StanciuVIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROG

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul invatamantului particular si confesional acreditat, pe anul 2016

și a emis:/

SECRETAR,


Data: