Hotărârea nr. 375/2016

Hotãrârea nr. 375 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 375

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Viceprimar George Pană și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu-Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu prevederile art.19 si art.49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget-finante, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

In temeiul art. 36, alin 4, lit.a, art. 45, alin 2, lit.a, din Legea nr. 215/2001 -republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Ordonatorul terțiar de credite și Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.3: Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

4 X

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Georgiana PopaCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI


expuneri: de motive


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al

Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești

Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești s-a inființat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.30/2005 având ca obiect de activitate evidența persoanelor, eliberarea cărților de identitate, precum și înregistrarea actelor și eliberarea certificatelor de stare ch ilă.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, s-a făcut în conformitate cu Legea nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.44/01.02.2016.

Veniturile totale sunt de 2209 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii               750 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 1459 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2209 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal

 • - cheltuieli materiale

 • - cheltuieli de capital


- 1587 mii lei

•• 589 mii lei

33 mii lei


Fată de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de realizare a veniturilor, cu mențiunea că bugetul se diminuează cu suma de 100 mii lei, ajungând la suma de 2109 mii lei.

VICEPRIMAR, GEOlâSE PAN.


E PANĂCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

B.dul Independenței nr.10


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Ploiești a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr.44/01.02.2016, fiind structurat astfel:

Veniturile totale sunt de 2209 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii               750 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 1459 mii lei;

Cheltuieli totale în suma de 2209 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal     - 1587 mii lei

 • - cheltuieli materiale        - 589 mii lei

 • - cheltuieli de capital        -   33 mii lei

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR este impusă de necesitatea redimensionării cheltuielilor în raport cu gradul de realizare a veniturilor, ca urmare a faptului că două comune deservite de instituția noastra și-au înființat propriile SPLCEP-uri.

în urma acestor modificări, subvenția de la bugetul local va ramane la același nivel, iar veniturile proprii se vor diminua cu 100 mii lei, la titlul II cheltuieli materiale, bugetul se diminuează cu 100 mii lei, unde intervin si câteva virări de credite.In ceea ce privește cheltuielile de capital, anexa 2 , aceasta nu se modifică.

în urma rectificării bugetul va avea următoarea structură:

Veniturile totale sunt de 2109 mii lei astfel:

 • -  venituri proprii               650 mii lei;

 • -  subvenția de la bugetul local 1459 mii lei;


Cheltuieli totale în sumă de 2109 mii lei din care:

 • - cheltuieli de personal     -1587 mii lei

 • - cheltuieli materiale        - 489 mii lei

 • - cheltuieli de capital -  33 mii lei

Cheltuielile totale se diminuează cu 100 mii lei după cum urmează:

 • > art. 20.01.08 “postă, telecomunicații, radio, tv, internet” se diminuează cu 47 mii lei

 • > art. 20.01.09 “materiale și prestări de serv.cu caracter funcțional” se diminuează cu suma de 5 mii lei

 • > art. 20.01.30 “alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare” se diminuează cu suma de 16 mii lei

 • > art. 20.05.30 “alte obiecte de inventar” se diminuează cu suma de 20 mii lei

 • > art. 20.06.01 “deplasări interne, detașări, transferuri” se diminuează cu suma de 22 mii lei

 • > art.20.11 “cârti, publicații și material documentare” se diminuează cu suma de 3 mii lei

 • > art. 20.13.00 “pregătire profesională” se diminuează cu suma de 6 mii lei

 • > atr. 20.14 “protecția muncii” se diminuează cu suma de 1 mii lei

 • > art. 20.30.30 “alte cheltuieli cu bunuri și servicii” se diminuează cu suma de 3 mii lei

 • > art. 20.01.01 “ furnituri de birou” se majorează cu suma de 8 mii lei, necesară pentru achiziționarea de tipizate stare civilă si evidență informatizată

 • > art. 20.30.03 “prime de asigurare non-viața” se majorează cu suma de 6 mii lei necesară pentru polița de asigurare a clădirii

Față de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare rectificarea bugetului d< venituri și cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelo Ploiești.JUDEȚUL; PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI                                                      ANEXAI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC LOCAL COMUNITAR DE EVIDENTA A PERSOANELOR PLOIEȘTI

BUGET PE ANUL 2016 RECTIFICAT

MII LEI

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

INFLUIENTE+A

BUGET RECTIFICAT

Venituri proprii

33.10.08

750

-100

650

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

1459

1459

TOTAL VENITURI - din care:

2209

-100

2109

Veniturile secțiunii de funcționare

Veniturile secțiunii de dezvoltare

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE»

2.209,00

-100,00

2.109,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

2.176,00

-100,00

2.076,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

2.176,00

-100,00

2.076,00

TITLUL 1 CHEL TUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

1.587,00

0,00

1.587,00

Chf^eli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)

10.01

1.289,00

0,00

1.289,00

Salarii de baza

10.01.01

1.217,00

1.217,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

72,00

72,00

Ore suplimentare

10.01.07

X

Fond de premii

10.01.08

X

Prima de vacanta

10.01.09

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

indemnizații plătite unor persoane din afara unitarii

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

Indemnizații de detașare

10.01.14

Alocații pentru transportul la si de la Jocul de munca

10.01.15

Alocații pentru locuințe

10.01.16

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

Transportul Ia si de la tocul de munca

10.02.05

{ '^te de vacanta

10.02.06

X

X

X

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

298,00

0,00

298,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

204,00

204,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,00

7,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

67,00

67,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

3,00

3,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17,00

17,00

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

589,00

-100,00

489,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

379,50

-66,00

313,50

Furnituri de birou

20.01.01

30,00

8,00

38,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,50

5,50

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

78,00

-4,00

74,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

9,00

-2,00

7,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

112,00

-47,00

65,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

5,00

-5,00

0,00

Alte bunuri si servicii-pentru întreținere si funcționare

20.01.30

140,00

-16,00

124,00

Reparații curente

20.02

10,00

15,00

25,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

INFLUIENTE+/-

bUget V RECTIFICAT

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

\Wo

Materiale sanitare

20.04.02

W?

Reactivi

20.04.03

0,00^

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

40,00

-20,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

40,00

-20,00

20,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

87,50

-22,00

65,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

87,50

-22,00

65,50

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

4,00

-3,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

29,00

-6,00

23,00

Pr'Atia muncii

20.14

4,00

-1,00

3,00

Mu...de, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritatl publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

35,00

3,00

38,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

6,00

6,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

( )iul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

35,00

-3,00

32,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01 +30.01.02)

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

Dobânzi aferente creditelor interne garantate        " ’

30.01.02

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directe

30.02.01

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si/sau direct subimprumutate

30.02.03

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur

30.03.01

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

■ Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

40.03

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

Alte subvenții

40.30

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0,00

0,00

0,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

prevedere anuala

INFLUIENTE+A

^BJJGEVT' RECTIFICAT

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

50.04

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

51.01,01+51.01.03+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31 +51.01.39+51.01.46+51.01.

51.01

0,00

0,00

0,00

Transferuri către instituții publice

51.01.01

Acțiuni de sanatate

51.01.03

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului

51.01.14

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

51.01.15

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate

51.01.24

Transferuri privind contribuția de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului

51.01.26

Transferuri privind contribuțiile de sănătate pentru persoanele beneficiare de ajutor social

51.01.31

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru finanțarea unităților de asistență medico-sociale

51.01.39

T^yeruri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății

51.01.46

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea camerelor agricole

51.01.49

Transferuri către bugetele locale pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de

51.01.50

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02}

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale) (cod 55.02.01+55.02.0

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

| Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA, (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02,01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

Ajutoare sociale in natura ,

57.02.02

Tichete de crasa

57.02.03

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cad

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

SuJf*'’\erea cultelor

59.12

Cd.outiî la salarizarea personalului neclerîcal

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si sociai-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe sl proiecte privind prevenirea sl combaterea discriminării

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod80+81)

79

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVÎMPRUMUTURI (cod80.03+80.08+80.30}

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitatl finanțate integral din venituri

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02}

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06)

81.01

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

Diferențe de curs aferente datoriei publice externe

81.01.06

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05)

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

Diferențe de curs aferente datoriei publice interne

81.02.02

Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale

81.02.05

TITLUL XVII PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate In anul curent

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

33,00

0,00

33,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

INFLUIENTE+/-

BUGET; RECTIFIGĂT

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

0,00

0,00

W&

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

VWJ

Transferuri prentru finanțarea investițiilor la spitale

51.02.12

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.22

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.23

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în

51.02.24

____

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate

51.02.25

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale în sănătate

51.02.26

Transferuri din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea altor investiții în sănătate

51.02.27

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătății

51.02.28

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.0 "1+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.21 ia 55.01.25+55.01.27+55.01.28+55.01.42)

55.01

0,00

0,00

0,00

Pronume cu finanțare rambursabila

55.01.03

Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă

55.01.08

Programe ISPA

55.01.09

Programe SAPARD

55.01.10

Investiții ale agențitor economici cu capital de stat

55.01.12

Programe de dezvoltare

55.01.13

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

55.01.15

Cheltuieli neeligibile ISPA

55.01.28

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară

55.01.42

Transferuri pentru fachitarea obligațiilor restante ale centralelor de termoficare

55.01.54

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

0,00

0,00

0,00

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

56.01

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.01.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.01.02

Cheltuieli neeligibite **)

56.01.03

Programe din Fondul Social European (FSE)

56.02

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.02.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.02.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.02.03

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

56.03

0,00

0,00

0,00

[Firf yea națională **)

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.03.02

| Cheltuieli neeligibile **)

56.03.03

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

56.04

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.04.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.04.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.04.03

Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)

56.05

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.05.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.05.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.05.03

Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (iPA)

56.07

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.07.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.07.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.07.03

Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPl)

56.08

0,00

0,00

0,00

Finanțarea națională **)

56.08.01

Finanțarea Uniunii Europene **)

56.08.02

Cheltuieli neeligibile **)

56.08.03

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

56.15

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.15.01

Finanțarea de la Uniunea Europeana *)

56.15.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.15.03

Alte facilitați si instrumente postaderare

56.16

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.16.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.16.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.16.03

Mecanismul financiar SEE

56.17

0,00

0,00

0,00

Finanțarea naționala *)

56.17.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.17.02

Cheltuieli neeligibile *)

56.17.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

prevedere anuala

INFLUIENTE+/-

B0G^T’' RECTIFICAT

Programul Norvegian pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă

56.18

0,00

0,00

n, 0,00

Finanțarea naționala *)

56.18.01

Finanțarea externa nerambursabila *)

56.18.02

wa

Cheltuieli neeligibile *)

56.18.03

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

33,00

0,00

33;00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

33,00

0,00

33,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

33,00

33,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

24,50

24,50

Alte active fixe

71.01.30

8,50

8,50

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


COMP.FINANCIAR-CONTABILITATEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești pe anul 2016


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      - venituri proprii                             650,00 mii lei

- subventii/transferuri de la bugetul local 1.459,00 mii lei

TOTAL                 2.109,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 2.109,00 mii lei. Menționam ca suma reprezentând subventii/transferuri de la bugetul local ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAC/IUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTCTE,

DIRECTOR EX UTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Peroanelor Ploiești pe anul 2016


PREȘEDINTE, f

SECRETAR,


Data:                 O A &