Hotărârea nr. 374/2016

Hotãrârea nr. 374 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTI pe anul 2016

ROMÂNIAJUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 374


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze : Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Alexandru Paul Palaș, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia și raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ;

Conform prevederilor art. 19 și 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. a și art. 45, alin.2, lit. a din Legea nr.215 / 2001-privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listei de investiții a Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


Președinte de ședință,

George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana PopaEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectifi bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE - PLOIEȘTI

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetul de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 44/01.02.2016 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr. 217/28.07.2016.

In structura bugetului se efectuează modificări conform anexei nr.l si a raportului de specialitate la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului Public Finanțe Locale.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli este datorata redimensionarii veniturilor proprii si a cheltuielilor previzionate a se efectua pana la sfârșitul anului 2016.

Veniturile totale ale bugetului instituției in suma de 11.775 mii lei, se diminuează cu 163 mii lei, conform anexei nr. 1.

Cheltuielile bugetului instituției in suma de 11.775 mii lei se diminuează cu 163 mii lei, conform anexei nr.l.

Fata de cele menționate mai sus, propunem aprobarea Proiectului de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.

OMUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE pe anul 2016

Serviciul Public Finanțe Locale a fost infiintat prin Hotararea Consiliului Local nr. 130/2003.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015- Legea bugetul de stat pe anul 2016 si Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local Ploiești nr. 44/01.02.2016 si rectificat prin Hotararea Consiliului Local Ploiești nr.217/28.07.2016.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, se impune rectificarea bugetului, prin diminuarea bugetului aprobat cu suma de 163 mii lei.

Astfel, se efectuează modificări in structura bugetului de venituri si cheltuieli, conform art.19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Rectificarea consta in majorarea veniturilor proprii cu suma de 80 mii lei si diminuarea veniturilor din subvenție cu 243 mii lei.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat este in suma de 11.775 mii lei se diminuează cu 163 mii lei, avand următoarea structura:

Veniturile totale sunt in suma de 11.612 mii lei, din care :

 • - venituri din activitatea proprie                       580 mii lei

 • - subvenție de la bugetul local                      11.032 mii lei

Cheltuielile totale sunt in suma de 11.612 mii lei, fiind structurate astfel:

A. Cheltuielile curente sunt in suma de 11.109 mii lei, astfel:

I. Cheltuieli de personal 9.106 mii lei

La acest titlu, bugetul inițial aprobat ramane neschimbat fiind modificat pe articol si alineat astfel:

 • -  10.03.01 - contribuții asigurări sociale de stat, se diminuează cu 1 mie lei;

 • -  10.03.04 ~ contribuții pentru accidente si boli, se majoreaza cu 1 mie lei;

II. Cheltuieli cu bunuri si servicii 2.003 mii lei


La acest titlu, bugetul aprobat este de 2.142 mii lei, in urma rectificării,- . acesta se diminuează cu 139 mii lei, fiind modificări pe articol si alineat astfel:. /

20.01.08 - posta, telecomunicații, internet - se diminuează cu 130 mii lei; 20.13    - pregătire profesionala - se diminuează cu 9 mii lei.

XII. Cheltuieli de Capital - Active nefinanciare 503 mii lei

La acest titlu, bugetul aprobat este de 527 mii lei, in urma rectificării, acesta se diminuează cu 24 mii lei, fiind modificat pe articol si alineat astfel:

- 71.01.03 - se diminuează cu 24 mii lei, deoarece :

-HDD-urile necesare aplicației ATLAS au fost achiziționate ca si piese de schimb, generând o economie de 10 mii lei;

-aparatul de aer condiționat 22000btu a fost achiziționat la un preț mai mic decât cel previzionat, generând o economie de 1 mie lei;

 • - scannerele au fost achiziționate la un preț mai mic decât cel previzionat, generând o economie de 3 mii lei;

 • - licența antivirus pentru 140 de utilizatori pentru asigurarea protecției antivirus a rețelei de calculatoare a fost achiziționat la un preț mai mic decât cel previzionat, generând o economie de 10 mii lei;

Structura bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, pentru anul 2016 se prezintă astfel:

 • I.    Venituri totale : 11.612 mii lei, din care :

 • - venituri proprii        -    580 mii lei;

 • - venituri din subvenție - 11.032 mii lei.

II.    Cheltuieli totale : 11.612 mii lei, din care :

 • -  Cheltuieli de personal - 9.106 mii lei;

 • -  Bunuri si servicii - 2.003 mii lei;

 • -  Cheltuieli de capital -    503 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

/


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 20


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016 HCL 217/2016

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2016

TOTAL VENITURI - din care:

11.775,00

-163,00

11.612,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE- total - din care:

11.248,00

-139,00

11.109,00

Venituri proprii

33,10

500,00

80,00

580,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dez

37.10.03

-527,00

24,00

-503,00

Subvenție de la bugetul local pentru instituții publice

43.10.09

11.275,00

-243,00

11.032,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

527,00

-24,00

503,00

I Venituri din secțiunea de dezvoltare

527,00

-24,00

503,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

11.775,00

-163,00

11.612,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

11.248,00

-139,00

11.109,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

11.248,00

-139,00

11.109,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

9.106,00

0,00

9.106,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

7.433,00

0,00

7.433,00

Salarii de baza

10.01.01

7.432,00

0,00

7.432,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

1,00

0,00

1,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

|Tichete de vacanta

10.02.06

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.673,00

0,00

1.673,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1.174,00

-1,00

1.173,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

37,00

0,00

37,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

387,00

0,00

387,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

1,00

12,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

64,00

0,00

64,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la •>n ^74-fn ■»/>>

20

2.142,00

-139,00

2.003,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1.867,00

-130,00

1.737,00

Furnituri de birou

20.01.01

162,00

0,00

162,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

16,00

0,00

16,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

178,00

0,00

178,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

36,00

0,00

36,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

10,00

0,00

10,00

Piese de schimb

20.01.06

40,00

0,00

40,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

600,00

-130,00

470,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

14,00

0,00

14,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

811,00

0,00

811,00

Reparații curente

20.02

10,00

0,00

10,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

86,00

0,00

86,00

|Alte obiecte de inventar

20.05.30

86,00

0,00

86,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

68,00

0,00

68,00

|Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

68,00

0,00

68,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

2,00

Pregătire profesionala

20.13

34,00

-9,00

25,00

Protecția muncii

20.14

5,00

0,00

5,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

25,00

0,00

25,00

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.:

20.30

45,00

0,00

45,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

45,00

0,00

45,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

527,00

-24,00

503,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

527,00

-24,00

503,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

527,00

-24,00

503,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

527,00

-24,00

503,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

45,00

-24,00

21,00

Alte active fixe

71.01.30

482,00

0,00

482,00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERA TE IN

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, .p\UL £>'•

Ec. SIMOpiA DOLNICEANU VISEAN\G'r ’ <
Serviciul Public

FINANȚE LOCALE

PLOIEȘTIJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALELISTA DE INVESTIȚII

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

BUGET 2016 HCL 217/2016

BUGET RECTIFICAT

INFLUENTE

2016

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

527,00

-24,00

503,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

527,00

-24,00

503,00

Active fixe ( cod 71.01.01 la 71.01.03 + 71.01.30)

71,01

527,00

-24,00

503,00

1

APARAT AER CONDIȚIONAT 22000 BTU -1buc

71.01.03

5,00

-1,00

4,00

2

SCANNERE - 2buc

71.01.03

10,00

-3,00

7,00

3

HDD arhiva electronica - 4 buc

71.01.03

0,00

0,00

0,00

4

HDD Storage arhiva electronica - 4 buc

71.01.03

0,00

0,00

0,00

5

HDD aplicație ATLAS - 4 buc

71.01.03

10,00

-10,00

0,00

6

SERVICII SCANARE DOCUMENTE

71.01.30

450,00

0,00

450,00

7

REPARAȚIE ACOPERIȘ - Imobil din b-dul Independentei nr.16

71.01.30

32,00

0,00

32,00

8

LICENȚA ANTIVIRUS pentru 140 utilizatori

71.01.03

20,00

-10,00

10,00JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si chelti al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanelor Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      - venituri proprii                              580,00 mii lei

- subventii/transferuri de la bugetul local 11.032,00 mii lei

TOTAL                 11.612,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 11.612,00 mii lei.

lei.


Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) va fi diminuata cu suma de 243,00 mii

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j,, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’ ’.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,  NicoletaDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENC

^IUNOIU

CONTRÂCȚI

DIRECTOR ExKQ

Xf / Jlv I / lu 1

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


v\o \

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE'

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

> bugetului de venituri și cheltuieli al SERVICIULUI PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI pe anul 2016SECRETAR,

A-