Hotărârea nr. 373/2016

Hotãrârea nr. 373 privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administraţiei Serviciilor Sociale Comunitare Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 373


privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din Comisia Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Dragulea Sanda, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe, Staicu Zoia, Palaș Alexandru Paul și Raportul de specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 339 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr.340 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și în temeiul Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de Buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze, din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36, alin.4, lit.a, art.45, alin.2, lit.a, din Legea nr.215/2001-republicată și actualizată, privind administrația publică locală:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea Bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pentru "Activitatea proprie" conform Anexa nr.l, pentru activitatea "Cabinete medicale școlare", conform Anexa nr.3, pentru activitatea "Asistenta in caz de invaliditate" conform Anexa nr.5, pentru activitatea “Ajutoare pentru locuințe”, conform Anexa nr. 6, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă rectificarea "Listei de investiții pe anul 2016" pentru "Activitatea proprie", conform Anexa nr.2, si rectificarea "Listei de investiții pentru activitatea cabinete medicale școlare", conform Anexa nr.4, anexe care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3: Aprobă alocarea sumei de 50.000 lei, suma necesara pentru continuarea programului de evaluare a stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor din unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești.

Art. 4: Aprobă modelul protocolului de colaborare ce urmeaza a fi incheiat intre Municipiul Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova si unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, in vederea evaluării stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor, conform anexei nr. 7 la prezenta.

Art. 5: împuternicește primarul sa semneze protocoalele de colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Prahova si unitățile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municvipiului Ploiești, in vederea evaluării stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor.

Art. 6: Direcția Economică din cadrul Municipiului Ploiești, Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și Unitățile de învățământ Preuniversitar de Stat de pe raza municipiului Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 : Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului

/f

de cheltuieli pe anul 2016 al

Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești

ASSC Ploiești s-a infiintat prin HCL nr.307/2012, avand ca principal obiectiv asigurarea asistentei si protecției sociale a persoanelor cu handicap, precum si a diverselor categorii de populație defavorizata, acordând servicii si/sau prestații sociale.

In conformitate cu prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2&15;

 • - Legii asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 nr.340/2015,

 • - Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, actualizata, republicata;

 • - Legii privind promovarea si protecția drepturilor persoanelor cu handicap nr. 448/2006, republicata,

 • - Legii privind venitul minim garantat nr. 416/2001, actualizata;

 • - Legii nr.l 14/1996 privind locuințele, republicata, Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social;

 • - Ordin nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale, cu privire la activitatea cabinetelor medicale școlare;

 • - Ordin nr.619/2002 pentru aprobarea funcționarii ocupației de mediator sanitar și a Normelor tehnice privind organizarea, funcționarea si finanțarea activitatii mediatorilor sanitari,

 • - HG nr.1364/2006 pentru aprobarea drepturilor si obligațiilor donatorilor de sânge, art.ll litera c) si art. 13, alin. (3), care prevede "decontarea cheltuielilor de transport în comun din ziua donării între localitatea de domiciliu/reședință înscrisă în actul de identitate și localitatea unde își are sediul instituția la care se efectuează donarea de sânge; în cazul în care donarea se face la instituția de profil din localitatea de domiciliu sau din localitatea în care este angajat, donatorul are dreptul la abonament cu reducere de 50% pentru transportul în comun, pe baza actelor doveditoare, pentru o perioadă de o lună", prin Centrul de Transfuzie Sanguina Prahova, care este finanțat prin transferuri de la ASSC Ploiești;

- Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, conform art.(3) privind finanțarea acordării stimulentului educațional se face din bugetul de stat prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, alocate


In vederea asigurării asistentei si protecției sociale in condițiile prevăzute de lege precum si pentru asigurarea desfășurării tuturor celorlalte activitati din cadrul instituției, se procedează la intocmirea, fundamentarea si elaborarea proiectului bugetului de cheltuieli al instituției, prin care se asigura :

 • - cheltuieli de personal;

 • - cheltuieli materiale si servicii;

 • - asistenta sociala (cheltuieli privind transportul asistenților si reprezentanților persoanelor cu handicap, incalzirea locuinței, ajutoare de urgenta, indemnizațiile si salariile asistenților persoanelor cu handicap);

 • - cheltuieli de capital.

Pentru acoperirea necesarului privind aceste cheltuieli s-a considerat ca fiind necesara suma de 48.510,62 mii lei, astfel:

 • - activitatea AS SC - 16.146 mii lei;

 • - cabinete medicale școlare - 4.582 mii lei;

 • - asistenta sociala - 27.439 mii lei.

 • - asistenta sociala ajutoare de incalzire - 190 mii lei;

 • - donatori - nu se modifica - 60 mii lei;

 • - tichete sociale - nu se modifica - 93,62 mii lei;

Fata de cele prezentate mai sus propunem spre aprobare proiectul de hotarare alaturat.

ADRIAN FLORINCOMISIA BUGET, FINANȚE, CONTROL,

ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII,

STRATEGII SI PROGNOZE


Dragulea Sandi

Andrei Gheorghi

Sîrbu Simion Gheorghi

Staicu

Palas Paul

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLO)E§SCî>


RAPORT DE SPECIALITATE


Ia proiectul de hotarare privind rectificarea bugetulbjg de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești


In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 si Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor O Sociale Comunitare Ploiești, buget aprobat prin HCL nr. 43/01.02.2016 si rectificat prin HCLnr. 304/29.09.2016.

Pentru anul 2016, fata de prevederea inițiala in suma de 49.970, 62 mii lei, se propune diminuare in suma de 1.460 mii lei, necesar pe total buget, pentru anul 2016, fiind in suma de 48.510,62 mii lei, suma fundamentata astfel:

BUGET ANEXA NR.l

ACTIVITATEA PROPRIE - SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL

o

Fata de prevederea inițiala in suma de 17.142 mii lei, se propune diminuare in suma de 996 mii lei, pentru buna desfășurare a activitatii s-a estimat un necesar in suma de 16.146 mii lei, necesar fundamentat astfel:

 • 1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A.Cheltuieli salariale in bani

- 10.01.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 3.142 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 4.090 mii lei, se propune diminuare in suma de 185 mii lei, necesar 3.905 mii lei;

- 10.01.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 9 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 12 mii lei, se propune diminuare in suma de lmii lei, necesar 11 mii lei;

B. Contribuții

 • - 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.201Clnpsul


  de500 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 648 mii lei, se propune ,dfihimia suma de 28 mii lei, necesar 620 mii lei;                                   \\ q          '

 • - 10.03.02 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.201fe‘iR;s^U^lM6 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 21 mii lei, se propune diminuare irfsuma de 1 mii lei, necesar 20 mii lei;

 • - 10.03.03 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 164 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 216 mii lei, se propune diminuare in suma de 13 mii lei, necesar 203 mii lei;

 • - 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 45 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 86 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, necesar 66 mii lei;

 • 2. BUNURI SI SERVICII

Avand in vedere prevederile HCL nr.415/05.11.2015 privind transmiterea imobilului situat în Ploiești, Piața Eroilor nr. IA în administrarea Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, precum si faptul ca ASSC Ploiești isi desfasoara activitatea în mai multe sedii, după cum urmeaza:

 • 1. Imobilul situat in Piața Eroilor nr. IA;

 • 2. Str. M. Bravu nr. 231 - Cantina de Ajutor Social;

 • 3. Aleea Rasnovenilor nr. 46 - Centrul de Zi pentru Copii Preșcolari;

 • 4. Centrul Social de Urgenta - Bd Petrolului nr.8;

 • 5. Centrele pentru pensionari - centre de informare si recreere;

 • 6. Blocurile de locuințe sociale ;

Fata de prevederea inițiala in suma de 6.602 mii lei, se propune diminuare in suma de 568 mii lei, necesar 6.034 mii lei, suma fundamentata astfel:

> La art. 20.01.01 - Furnituri de birou - fata de prevederea inițiala in suma de 80 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 31.10.2016 in suma de 28 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, prevederea necesara estimata este de 60 mii lei, pentru achiziționarea : articole de papetărie, accesorii birou, registre, articole birou, bibliorafturi, suporturi de memorie, achiziționarea rechizite, cartușe, plicuri corespondenta ajutoare europene, suporturi de memorie, CD-uri;


>La art. 20.01.03 ■ încălzit, iluminat si forța motrica - fata de prevederea initialajn suma de 650 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.201.6; in s 200 rr v

mii lei, se propune diminuare in suma de 250 mii lei, prevederea bugetara,^sțimâțâ pentru \ 1 I                         cl

anul 2016, este de 400 mii lei.


> La art. 20.01.08 - Posta, telecomunicații, radio, tv, internet - fata de p         inițiala

in suma de 100 mii lei si avand in vedere execuția.bugetara in data de 31.10.2016 in suma de

74 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea bugetara estimata este de

95 mii lei, pentru plata RCS&RDS, Romtelecom, Orange; cheltuieli poștale (achiziție timbre

poștale pentru transmiterea dispozițiilor beneficiarilor ajutoarelor pentru incalzirea locuinței, transmiterea corespondentei către benefeciarii de" ajutoare europene, corespondenta privind

celelalte activitati);

Q > La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - fata de prevederea inițiala in suma de 400 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.2016 in suma de 160 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, prevederea

bugetara estimata este de 300 mii lei, astfel:

 • - reparații statii lucru, echipamente xerox,

 • - reparații centrale termice, aer condiționat,

 • - reparații imprimante,

 • - servicii dezinsectie, dezinfectie, deratizare,

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu hidranti;

 • - mentenanta instalații stingere incendii cu sprinklere;

 • - mentenanta sistem de detecție si alarmare la incendii;

 • - mentenanta sistem desfumare;

 • - mentenanta sistem de stingere cu gaz INERGEN;

 • - refîluri cartușe,

 • - mentenanta instalație climatizare;

 • - tipizate specifice pentru activitatea de acordare a ajutoarelor de incalzire, formulare de anchete sociale acordare diverse drepturi de natura sociala, alte formulare,

 • - alte cheltuieli neprevăzute.

> La art. 20.03.01 - Hrana pentru oameni acordata conform conform Lege nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social: fata de prevederea inițiala in suma de 3.330 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.2016, in suma de 2.363 mii lei, se

propune diminuare in suma de 300 lei, prevederea bugetara necesara estim^t?p^^thanul 2016, este in suma de.3.030 mii lei, alocația zilnica de hrana atat pentru'Multf^a^sLpfctru copii este 12 lei, conform HG nr.903/2014 privind stabilirea nivelului ^m,inim^Ml ^tidi v. v-.                    yj


zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile si unitățile pubJ^cWpju^c de  asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati sFpersoanelor vârstnice, si HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin(l) din Legea nr.272/2004 privind protecția si

promovarea drepturilor copilului, actualizata.

> La art. 20.05 - Bunuri de natura obiectelor de inventar - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 120 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.2016, in

suma de 73 mii lei, se propune majorare in suma de 130 mii lei, prevederea bugetara estimata Qeste de 250 mii lei, astfel:

 • - 20.05.01 - Uniforme si echipament (echipament protecție) - fata de prevederea inițiala in suma de 20 mii lei si avand in vedere execuția la data de 31.10.2016, in suma de 5 mii lei, se propune majorare in suma de 10 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 30 mii lei, pentru personalul nou angajat si cel ce va servi Căminul de batrani din str Cosminele;

 • - 20.05.30 - Alte obiecte de inventar (lăzi frigorifice pentru cantina municipala, mobilier de curte si mobilier de birou, imprimante, fîsete metalice, birouri, vesela inox, stick-uri, etc.) - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 100 mii lei si avand in vedere execuția in data de 31.10.2016, in suma de 68 mii lei, se propune majorare in suma de 120

O mii lei, prevederea estimata este de 220 mii lei.

 • > 20.11 - Cârti, publicații si material documentare - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 5 mii lei si avand in vedere execuția, in suma de 2 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, prevederea estimata este de 2 mii lei

 • > La art, 20,12 - Consultanta si expertiza - fata de prevederea inițiala in suma de 10 mii lei si avand in vedere execuția in suma de 2 mii lei, se propune dminuare in suma de 7 mii lei, necesar 3 mii lei;

 • > La art. 20.13 - Pregătire profesionala - fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 80 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.2016, in suma de 55 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, prevederea bugetara estimata este de 60 mii lei;


 • > La ari. 20.14 - Protecția muncii - fata de prevederea bugetara inițiala ip^sui^j®

lei se propune majorare in suma de 10 mii lei, prevederea bugetara                    ii

lei;

 • > La art 20.30.01 - Reclama si publicitate - fata de prevederea in ......... ii

--

lei se propune majorare in suma de 2 mii lei, prevederea necesara fiind in shhîfae 7 mii lei.

> La art 20.30.03 - Prime de asigurări non-viata - fata de prevederea inițiala in suma de 40 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 31.10.2016, in suma de 31 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 35 mii lei, pentru asigurările autovehiculelor din dotarea instituției si a locuințelor sociale, pe care ASSC le are in administrare.

O         3. ASISTENTA SOCIALA

Fata de prevederea inițiala in suma de 5.400 mii lei si avand in vedere execuția bugetara in data de 31.10.2016 in suma de 4.297 ifdi lei, se propune diminuare in suma de 180 mii lei, necesar estimat pentru anul 2016 este de 5.220 mii lei, suma fundamentata astfel:

Tilul IX - 57/57.02

Fata de prevederea inițiala in suma de 600 mii lei si avand in vedere execuția bugetara A.

incheiata la data de 31.10.2016, in suma de 329 mii lei, se propune diminuare in suma de 150 mii lei, necesar in suma de 450 mii lei, astfel:

A) Ajutoare sociale in numerar ■ servicii oferite persoanelor vârstnice aflate in situații

Q deosebite - 57.02.01 - fata de prevederea inițiala in suma de 555 mii lei si avand in vedere execuția bugetara incheiata la data de 31.10.2016, in suma de 300 mii lei, se propune diminuare in suma de 165 mii lei, necesar in suma de 390 mii lei. Aceste servicii sânt acordate conform Lege nr.292/2011 privind asistenta sociala. In acest scop s-au incheiat protocoale cu cateva cămine cu o astfel de specializare. Avand in vedere ca municipiul Ploiești, nu are in proprietate cămine de ingrijire a bătrânilor, precum si faptul ca numărul cererilor adresate instituției noastre, a crescut constant in ultimii ani, au fost incheiate protocoale de cooperare intre Consiliul Local si aceste cămine, fundamentarea cheltuielilor fiind in conformitate cu numărul de locuri aprobat, astfel:

•  Protocolul de parteneriat nr. 4824/2012 încheiat cu Unitatea Medigp-Sociala

Boldești Scaieni, pentru 2 locuri, perioada ianuarie - aprilie 2016, si 4 locuri pentnS^toada

mai - decembrie 2016, cost mediu lunar 2.375 lei.. •                         !         u


 • • Protocolul de cooperare nr. 11212/2011 încheiat cu Asociația “Va^^ely^ij re”, pentru 15 locuri, cost 2.100 lei/luna/beneficiar, un număr mediu de 13 beneficiari:

• In vederea derulării parteneriatului 5680/06-06-2013 încheiat cu Asociația Sfanțul

Nicolae Brebu, un număr de 12 benefîcari, cost mediu lunar 1.900 lei.

B) AJUTOARE DE URGENTA ACORDATE CONFORM LEGE 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT, ACTUALIZATA, art.28 alin.2 si conform HCL nr.134/2006 privind stabilirea cazurilor in care se acorda unele ajutoare de urgenta - fata de prevederea inițiala in suma de 45 mii lei si execuția incheiata la data de 31.10.2016, in suma de 29 mii lei, se propune majorare in suma de 15 mii lei, necesar 60 mii lei;

> TILUL 57/57.02.02 - AJUTOARE SOCIALE IN NATURA - transport subvenționat de la bugetul local sub forma de legitimații de călătorie acordate reprezentanților, asistenților, si bolnavilor cu handicap grav, fata de prevederea bugetara inițiala in suma de 4.800 mii lei si execuția bugetara in data de 31.10.2016 in suma de 3.968 mii lei, se propune diminuare in suma de 30 mii lei, necesarul pentru anul 2016, este in suma de 4.770 mii lei, pentru plata abonamente, valoare legitimație 63 lei, pentru un număr mediu de 6.300 beneficiari. Aceste legitimații, se acorda urmare prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art.21, pct.1,2,3,4,5, atat pentru persoanele cu handicap de grad I, cat si pentru insotitorii acestora, sau reprezentanților legali, insotitorii copiilor cu handicap accentuat, insotitorii adultilor cu handicap auditiv si mintal accentuat, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, pe baza anchetei sociale realizate de către serviciul specializat.

 • 3. CHELTUIELI DE CAPITAL

La titlul 7L01 Active fixe Pentru buna desfășurare a activitatii, la nivel de instituție, se estimează ca fiind necesara suma de 60 mii lei.

LDotari independente ANEXA NR.2

1. Statii de lucru (inclusiv softuri) - (16 buc) - 50 mii lei

Serviciile ĂSSC utilizează sistemul informatic integrat, sistem ce necesita utilizarea unor statii de lucru performante, iar cele existente au un grad de uzura fizica si morala ridicat, asa încât este necesar a se achiziționa 16 statii de lucru (inclusiv softuri).

 • 2. Copiator -1 buc. - 10 mii lei,

CABINETE MEDICALE ȘCOLARE ANEXA NR.3

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A. Cheltuieli salariale in bani

O - 10.01.01- avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.2016, in suma de 2.915 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 3.650 mii lei, se propune diminuare in suma de 100 mii lei, necesar 3.550 mii lei;

B. Contribuții

 • - 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.2016, in suma de 461 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 575 mii lei, se propune diminuare in suma de 15 mii lei, necesar 560 mii lei;

 • - 10.03.02 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.2016, in suma de 14 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 22 mii lei, se propune diminuare in suma de

•"x   4 mii lei, necesar 18 mii lei;

 • - 10.03.03 - avand in vedere execuția de casa întocmită la data de 31.10.2016, in suma de 152 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 200 mii lei, se propune diminuare in suma de 15 mii lei, necesar 185 mii lei;

 • - 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 24 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 37 mii lei, se propune diminuare in suma de 2 mii lei, necesar 35 mii lei;

II. BUNURI SI SERVICII

La art. 20.01.02 -Materiale de curățenie - fata de prevederea inițiala in suma de 4 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 31.10.2016 in suma de 0 mii lei, se propune diminuare in suma de 4 mii lei, prevederea necesara estimata este de 0 mii lei

La art 20.01.09 - Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional - fata de prevederea inițiala in suma de 4 mii lei se propune majorare in suma de 5 mii lei, prevederea

mii lei, necesara achiziției materialelor sanitare si a truselor pentru evaluarea sanatatii dentare unui număr de 33.650 preșcolari si școlari desfasurata in cadrul programului de evaluare a stării de sanatate oro-dentara si; campaniei de informare si promovare a unui stil de viata sănătos;

La art 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma Q de 20 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 31.10.2016, in suma de .12 mii lei, se propune diminuare in suma de 5 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 15 mii lei.

CHELTUIELI DE CAPITAL

LISTA DE INVESTITn ANEXA NR.4

Instituția a primit in administrare un nou cabinet medical școlar la Școala George Emil Palade, pentru buna desfășurare a activitatii, este necesara procurarea unui echipament specific activitatii de medicina stomatologica - unit dentar - fata de prevederea inițiala in suma de 30 mii lei se propune diminuare in suma de 8 mii lei, prevederea necesara fiind in „ suma de 22 mii lei.

BUGET ANEXA NR .5

ASISTENTA SOCIALA - 68.02 SALARII SI INDEMNIZAȚII PERSOANE CU HANDICAP GRAV DE GRAD I

SURSA DE FINANȚARE BUGET LOCAL SI BUGET DE STAT

Pentru plata drepturilor de natura sociala, respectiv:

 • - salarii asistenți personali;

 • - indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților legali ai acestora, astfel:

1. CHELTUIELI DE PERSONAL

A.Cheltuieli salariale in bani

- 10.01.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de

6.085 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 7.500 mii lei, se propunOiW^are in suma de 180 mii lei, necesar 7.320 mii lei;

B. Contribuții                   • -     '                fc F W H

Mi

- 10.03.01 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.r0©016, imsjftna7 de 965 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 1.200 mii lei, se propun^dimmuare in

suma de 35 mii lei, necesar 1.165 mii lei;

- 10.03.02 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 31

mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 40 mii lei, se propune diminuare in suma de 3 mii lei, necesar 37 mii lei;

Q - 10.03.03 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 316 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 413 mii lei, se propune diminuare in suma de 28 mii lei, necesar 385 mii lei;

- 10.03.06 - avand in vedere execuția de casa intocmita la data de 31.10.2016, in suma de 24 mii lei, precum si prevederea inițiala in suma de 65 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, necesar 45 mii lei;

BUNURI SI SERVICII

La art 20.30.30 - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii - fata de prevederea inițiala in suma de 150 mii lei si avand in vedere execuția bugetara la data de 31.10.2016, in suma de 102 mii lei, se propune diminuare in suma de 20 mii lei, prevederea necesara fiind in suma de 130 mii lei.

TITLUL IX - 57/57.02.01- Ajutoare sociale in numerar - indemnizații plătite bolnavilor sau reprezentanților legali ai persoanelor cu handicap grav de gradul I precum si plata indemnizațiilor de concediu de odihna plătite bolnavului pe perioada cat asistentul personal efectueza concediul de odihna conform Lege nr.448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, actualizata, art.37, alin(3) - indemnizația reprezintă un salariu net al asistentului personal debutant, pentru un număr de aproximativ 1.575 indemnizații lunare, fata de prevederea inițiala in suma de 18.465 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 31.10.2016" in suma de 15.144 mii lei, se propune

diminuare in suma de 120 mii lei, necesar 18.345 mii lei.

BUGET ANEXA NR.6

AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIRE LOCUINȚE

TITLUL IX - 57/57.02.01- Ajutoare sociale in numerar - Ajutoare de încălzire acordate atat din bugetul de stat cat si din buget local, conform OG nr. 27/2013 privind mddificarea si

/                C>\>

/n       A

completarea OUG nr. 70/2011- masuri de protecție sociala in perioadă, sezonului rece, HG

I ’ '/O' •>" I

nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a \prevedrilor OUG 70/2011 privind masuri de protecție sociala in perioada sezonului rece actualizata.^^ta de prevederea inițiala in suma de 150 mii lei si avand in vedere execuția de casa la data de 31.10.2016 in suma de 62 mii lei, se propune majorare in suma de 40 mii lei, necesar 190 mii

lei.

o

DIRECTOR,SEF SERVICIU

FINANCIAR CONTABILITATE,

FLORENTINA MANEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.50 ACTIVITATEA PROPRIE                                                   ANEXA NR.1

BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAll> < L~

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE                \. V

.v-..........â.

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

31.10.2016

BUGET 2016

INFLUENTE

^r>r    *'7I

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.398,00

17.142,00

-996,00

16.146,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

12.398,00

17.082,00

-996,00

16.086,00

CHELTUIELI CURENTE

01

12.398,00

17.082,00

-996,00

. 16,086,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.881,00

5.080,00

-248,00

>  4.832,00

Cheltuieli salariate in bani

10.01

3.151,00

4.102,00

-186,00

:  3.916,00

Salarii de baza

10.01.01

3.142,00

4.090,00

-185,00

3.905,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

)

Alte sporuri

10.01.06

9,00

12,00

-1,00

11,00

Contribuții

10.03

730,00

978,00

-62,00

916,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

500,00

648,00

-28,00

620,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

16,00

21,00

-1,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

164,00

216,00

-13,00

i    203,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

5,00

7,00

0,00

7,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si Indemnizații

10.03.06

45,00

86,00

-20,00

66,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

4.220,00

6.602,00

-568,00

6.034,00

Bunuri si servicii

20.01

1.085,00

2.085,00

-375,00

1.710,00

Furnituri de birou

20.01.01

28,00

80,00

-20,00

60,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

14,00

40,00

0,00

40,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

200,00

650,00

-250,00

400,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

27,00

40,00

0,00

40,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

15,00

25,00

0,00

25,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

74,00

100,00

-5,00

95,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

160,00

400,00

-100,00

300,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

567,00

750,00

0,00

I    750,00

Reparații curente

20.02

469,00

750,00

0,00

750,00

Hrana

20.03

2.363,00

3.330,00

-300,00

.   3.030,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

2.363,00

3.330,00

-300,00

3.030,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

0,00

2,00

0,00

2,00

Medicamente

20.04.01

0,00

1,00

0,00

1,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

1,00

0,00

: 1,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectant!’

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

73,00

120,00

130,00

250,00

Uniforme si echipament

20.05.01

5,00

20,00

10,00

30,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

. 0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

68,00

100,00

120,00

220,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

118,00

130,00

0,00

130,00

Deplasări Interne, detașări, transferări

20.06.01

118,00

130,00

0,00

!     130,00

Depiasari în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

5,00

-3,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

2,00

10,00

-7,00

3,00

Pregătire profesionala

20.13

55,00

80,00

-20,00

60,00

Protecția muncii

20.14

6,00

20,00

10,00

30,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

0,00

0,00

:          o.oo

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Piati pentru finanțarea patrimoniului genetic ai animalelor

20.18

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

31.10.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

0,00

/* 0,00

i

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

0,00

0,00

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

0,00

0,00

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

0,00

0,00

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor

20.24

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

47,00

70,00

-3,00

67,00

Reclama si publicitate

20.30.01

3,00

5,00

2,00

7,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

1,00

0,00

1,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

31,00

40,00

-5,00

35,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

13,00

24,00

0,00

24,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

4.297,00

5.400,00

-180,00

5.220,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

4.297,00

5.400,00

-180,00

5.220,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

329,00

600,00

-150,00

450,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

3.968,00

4.800,00

-30,00

4.770,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

60,00

0,00

60,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

60,00

0,00

60,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

60,00

0,00

60,00

Active fixe

71.01

0,00

60,00

0,00

60,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

60,00

0,00

60,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00


ȘEF SERVICIU FINANCIRADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE                      ANEXA 2


VIZAT,

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

PRIMAR ,

ADRIAN FLORIN DOBRE

DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU

LISTA INVESTIȚII

Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2016 propunere de rectificare

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U / M Cantitatea


Valoarea


InfluenteValoarea jorojousa^


I. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

II. Dotări independente

TOTAL 2

60.000,00

0,00

60.000,00

1. Statii de lucru

16

60.000,00

-10.000,00

50.000,00

2. Copiator

1

0,00

10.000,00

10.000,00

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0,00

0,00

0,00

1. Arhitectura si rezistenta

0,00

0,00

0,00

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0,00

0,00

0,00

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0,00

0,00

0,00

pentru elaborarea studiilor

0,00

0,00

0,00

de prefezabilitate si a

0,00

0,00

0,00

studiilor de fezabilitate

0,00

0,00

0,00

aferente obiectivului

1

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

60.000,00

0,00

60.000,00

direckw^N/c^

dinuXqndaM- 1 V


>EF SERVICIU FINANCIARzCONTABILITATE,

FLORENTINA MANEA

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

66.02.08 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL

SI BUGETUL MINISTERULUI SANATATII

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

31.10.2016

BUGET

2016

INFLUE NTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

3.619,00

4.680,00

-98,00

4.582,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

3.619,00

4.650,00

-90,00

4.560,00

CHELTUIELI CURENTE

01

3.619,00

4.650,00

-90,00

4.560,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.570,00

4.490,00

-136,00

4.354,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

2.915,00

3.650,00

-100,00

3.550,00

| Salarii de baza

10.01.01

2.915,00

3.650,00

-100,00

3.550,00

Contribuții

10.03

655,00

840,00

-36,00

804,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

461,00

575,00

-15,00

560,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

14,00

22,00

-4,00

18,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

152,00

200,00

-15,00

185,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4,00

6,00

0,00

6,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

24,00

37,00

-2,00

35,00

GoRtFibutii-la-F©ndul-de-garantaFe-a-CFeanteloF-&alaftate

■10.03.07

0,00

TITL

JL II BUNURI SI SERVICII

20

49,00

160,00

46,00

206,00

Bunuri si servicii

20.01

14,00

30,00

1,00

31,00

Furnituri de birou

20.01.01

2,00

7,00

0,00

7,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

4,00

-4,00

0,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

2,00

4,00

5,00

9,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

10,00

15,00

0,00

15,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana

20.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare

20.04

23,00

90,00

50,00

140,00

Medicamente

20.04.01

13,00

30,00

0,00

30,00

Materiale sanitare

20.04.02

10,00

60,00

50,00

110,00

Reactivi

20.04.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

0,00

20,00

0,00

20,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

5,00

0,00

5,00


| Alte obiecte de inventar

20.05.30

0,00

15,00

0,00

15,00

Deplasări, detasari, transferări

20.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli

20.30

12,00

20,00

-5,00

15,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

, : 0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

' 0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

.0,0.0

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

12,00

20,00

-5,00

15,00

SECI

[IUNEA DE DEZVOLTARE

0,00

30,00

■8,00

22,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

0,00

30,00

-8,00

22,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

71

0,00

30,00

-8,00

22,00

Active fixe

71.01

0,00

30,00

-8,00

22,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

30,00

-8,00

22,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00SEF SERV FIN CONTABILITATE

MANEA FLOR TINAADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI


SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE


ANEXA NR.4 LA HCL VIZAT,ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,LISTA INVESTIȚII
PRIMAR,

ADRIAN FLORIN DOBRE


DIRECȚIA ECONOMICA, DIRECTOR ECONOMIC, NICOLETA CRACIUNOIU


Alte cheltuieli de investiții, defalcarea pe categorii de bunuri an 2016 CABINETE MEDICALE ȘCOLARE


Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de Investiții


U/

M


Cantitatea


Valoarea inițiala


Influente


Valoarea finala1. Achiziții imobile

TOTAL 1

0

0,00

0,00

II. Dotări independente

TOTAL 2

30.000

-8.000,00

22.000,00

1. UNIT DENTAR - ECHIPAMENT DE LUCRU PENTRU MEDICINA STOMATOLOGICA

1

30.000

-8.000,00

22.000,00

III. Consolidări la imobile

TOTAL 3

0

1. Arhitectura si rezistenta

2. Branșamente utilitati

Subtotal

0

IV. Cheltuieli de proiectare

TOTAL 4

0

pentru elaborarea studiilor

de prefezabilitate si a

studiilor de fezabilitate

aferente obiectivului

1

TOTAL GENERAL 1+2+3+4

30.000

-8.000,00

22.000,00SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI


68.02.05.02 ASISTENTA IN CAZ DE INVALIDITATE

SI BUGETUL DE STAT

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICARE


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,
ȘEF SERVICIU FINANCIR CQNTABILITATE,


MANEA FLODENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

30.06.2016

BUGET

2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

22.676,00

27.845,00

-406,00

27.439,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

22.676,00

27.845,00

-406,00

27.439,00

CHELTUIELI CURENTE

01

22.676,00

27.845,00

-406,00

27.439,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

7.430,00

9.230,00

-266,00

8.964,00

Cheltuieli salariale in bani

10.01

6.085,00

7.500,00

-180,00

7.320,00

Salarii de baza

10.01.01

6.085,00

7.500,00

-180,00

7.320,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții

10.03

1.345,00

1.730,00

-86,00

1.644,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

965,00

1.200,00

-35,00

1.165,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

31,00

40,00

-3,00

37,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

316,00

413,00

-28,00

385,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

9,00

12,00

0,00

12,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

24,00

65,00

-20,00

45,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

102,00

150,00

-20,00

130,00

Alte cheltuieli

20.30

102,00

150,00

-20,00

130,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

102,00

150,00

-20,00

130,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57

15.144,00

18.465,00

-120,00

18.345,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

15.144,00

18.465,00

-120,00

18.345,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

15.144,00

18.465,00

-120,00

18.345,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

EXECUȚIE

31.10.2016

BUGET 2016

INFLUENTE

BUGET FINAL

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

62,00

150,00

40,00

190,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

62,00

150,00

40,00

190,00

CHELTUIELI CURENTE

01

62,00

150,00

40,00

190,00

. ITLULIX ASISTENTA SOCIALA

57

62,00

150,00

40,00

190,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

62,00

150,00

40,00

190,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

62,00

150,00

40,00

190,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

0,00

0,00

JUDEȚUL: PRAHOVA

ASSC PLOIEȘTI

68.02.10 AJUTOARE PENTRU LOCUINȚE


ANEXA NR.6


BUGETUL DE CHELTUIELI AVAND CA SURSA DE FINANȚARE BUGETUL LOCAL


SI BUGETUL DE STAT

PE ANUL 2016 PROPUS SPRE RECTIFICAREORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,


ȘEF SERVICIU FINANCIR CONTABILITATE,

MANEA FLORENTINA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ANEXA nr. 7 LA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


PROTOCOL DE COLABORARE

In baza dispozițiilor Hotărârii nr............a  Consiliului

Ploiești - privind alocarea sumei necesare pentru continuarea progr'âmului de evaluare


a stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor dftruhitatile de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești,

Art. 1 PĂRȚILE:

Municipiul Ploiești, cu sediul in Ploiești, B-dul Republicii nr. 2, reprezentat prin primar ADRIAN FLORIN DOBRE si

Inspectoratul Școlar Județean Prahova, cu sediul in Ploiești, str. Democrației , nr. 35, reprezentat prin inspector școlar general Oprea Nicolae Angelescu si

Unitatea de invatamant...................................................

cu sediul in Ploiești, str.............................................................., nr......

reprezentata prin director.....................................................................

consimt la încheierea prezentului protocol.

Art. 2 OBIECTUL:

Obiectul acestui protocol il constituie colaborarea dintre Municipiul Ploiești, Inspectoratul Școlar Județean Prahova si Unitatea de Invatamant.............................................................. in   vederea asigurării

condițiilor optime de desfășurare a activitatii de evaluare a stării de sanatate dentara si dispensarizarea prescolarilor/elevilor.

Art. 3 DURATA PROTOCOLULUI: colaborarea se va desfasura pe toata perioada anului școlar 2016-2017, cu posibilitatea prelungirii prin act adițional, pentru anul școlar următor.

Art, 4 OBLIGAȚIILE PÂRTILOR:

4.1 Obligațiile Municipiului Ploiești prin Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești:

 • - va evalua starea de sanatate dentara a prescolarilor/elevilor din unitatea de invatamant;

 • - va dispensariza afecțiunile orodentare depistate, in funcție de resursele financiare alocate;

 • - va completa fisa de evaluare a stării de sanatate dentara;

 • - va transmite rezultatul evaluării/ fisa de evaluare a stării de sanatate, unitatii de invatamant;

 • - va da informații reprezentantului legal al prescolarilor/elevilor despre activitatea de evaluare a stării de sanatate dentara a acestora.

4.2 Obligațiile Inspectoratului Școlar Județean Prahova si unitatii invatamant:

 • - va sprijini personalul medical in vederea realizării evaluării stării

si dispensarizare a preșcolarilor /elevilor;

 • - va asigura conditii/spatii optime de desfășurare a activitatii de e

sanatate dentara a preșcolarilor /elevilor;

 • - va transmite reprezentantului legal al preșcolarilor /elevilor fisa de evaluare a stării de sanatate dentara a acestora;

 • -  va asigura prezenta prescolarilor/elevilor la cabinetul medical in vederea evaluării stării de sanatate dentara a acestora;

 • - va transmite medicului dentist, tabelul nominal/clasa al preșcolarilor si elevilor.

Art. 5 ÎNCETAREA PROTOCOLULUI:

la termenul pentru care a fost incheiat;

prin reziliere, in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligațiile asumate;

denunțare unilaterala de către oricare dintre parti cu condiția notificării celorlalte parti, cu cel puțin 30 zile înainte;

înainte de termen, cu acordul pârtilor.

Art 6 DISPOZIȚII FINALE:

Prezentul protocol poate fi modificat, completat la solicitarea oricăreia dintre parti cu acordul celeilalte, prin semnarea unui act adițional.

Orice neînțelegere dintre parti se va soluționa pe cale amiabila.

Prezentul Protocol de Colaborare a fost incheiat astazi,....................... in doua

exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL PLOIEȘTI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN

PRAHOVA

PRIMAR


INSPECTOR GENERAL

ADRIAN FLORIN DOBRE


OPREA NICOLAE ANGELESCU


ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE PLOIEȘTI DIRECTOR GENERAL DAN ION DINU

UNITATE DE INVATAMANT DIRECTOR

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5


COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ


RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind alocarea sumei necesare pentru continuarea programului de evaluare a stării de sănătate dentară și dispensarizarea preșcolarilor / elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești


Data: 15.11.2016

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de chelțuieli  al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare pe anul 20'W-

Administrația Serviciilor Sociale Comunitare in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 finanțat integral din bugetul local.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare integral bugetul local, conform prezentei rectificări va fi: total alocație bugetara - 48.510,62 mii lei, din care:

 • - Invatamant - suma de 93,62 mii lei;

 • - Sanatate - suma de 4.642,00 mii lei;

 • - Asigurări si asitenta sociaia - suma de 43.775,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local a fost diminuata cu suma de 1.460,00 mii lei, din care suma de 650,00 mii lei ( reprezentând diminuarea cheltuielilor de personal) va finanța cheltuielile pentru salariile instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.


Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantareci cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENC S, ACHIZIȚII PUBLICE, CONT

DIRECTOR

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești și a emis: