Hotărârea nr. 372/2016

Hotãrârea nr. 372 privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliţiei Locale a municipiului Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 372


privind rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Ploiești Dobre Adrian-Florin și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii strategii și prognoze: Alexandru Paul Palaș, Sanda Dragulea, Sîrbu Simion Gheorghe, Andrei Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Poliției Locale Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016;

în temeiul art.19, art.49 si art.67 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, litera a) și art. 45, alin.2, lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l- Aprobă rectificarea bugetului de cheltuieli al Poliției Locale a municipiului Ploiești pe anul 2016, conform anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Finanțarea cheltuielilor se asigură integral din bugetul local.

Art.2- Ordonatorul principal de credite și Poliția Locală a municipiului Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3- Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, George-Șorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


Primăria municipiului Ploiești


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de ch

Politiei Locale a municipiului Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016, Hotărârea Consiliului Local nr.212/28.07.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.305/29.09.2016 .


Prezenta rectificare este impusa de prevederile:

art.l din Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice

Ordinul nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului

art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Având in vedere adresa nr. 129 / 15.11.2016, din partea Primăriei Ploiești prin care se cere redimensionarea cheltuielilor si intocmirea propunerilor de rectificare;

Cheltuielile bugetului instituției în sumă de 12.050,00 mii lei se diminuează cu suma de 500 mii lei, modificări fiind la nivel de titlu, articol si alineat.

Cheltuieli totale : 11.550,00 mii lei - din care:

  • - cheltuieli de personal = 9.874,00 mii lei


  • - bunuri si servicii     = 1.651,00 mii lei.

  • - investiții              =     25,00 mii lei

Fata de aspectele expuse, supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotarare alaturat.

CONSILIERI:


Andrei Gheorghe


PRIMAR, Dobre AdStaicu Zoia


In conformitate cu Legea nr.339/2015 - privind legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 privind bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 si Legea nr.273/2006-privind finanțele publice locale a fost aprobat bugetul de cheltuieli pe anul 2016 prin Hotărârea Consiliului Local nr.35/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.90/29.03.2016, Hotărârea Consiliului Local nr.212/28.07.2016 si Hotărârea Consiliului Local nr.305/29.09.2016. Având in vedere adresa nr. 129 / 15.11.2016, din partea Primăriei Ploiești prin care se cere redimensionarea cheltuielilor si intocmirea propunerilor de rectificare;

Bugetul de cheltuieli pe anul 2016 aprobat, a fost structurat astfel:

Cheltuieli totale : 12.050,00 mii lei

din care: - cheltuieli de personal = 10.374,00 mii lei

- bunuri si servicii =  1.651,00 mii lei.

- investiții


25,00 mii lei

CHELTUIELI DE PERSONAL - prevederea in suma de 10.374,00 mii lei se diminuează cu suma de 500 mii lei, astfel:

“Cheltuieli salariale in bani” se diminuează cu suma de 340 mii lei “Cheltuieli salariale in natura”se diminuează cu suma de 60 mii lei “Contribuții” se diminuează cu suma de 100 mii lei.

BUNURI SI SERVICII - prevederea in suma de 1.651 mii lei ramane neschimbata.

CHELTUIELI DE CAPITAL prevederea in suma de 25 mii lei ramane neschimbata. Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului hotărâre alaturat.

POLIȚIA LOCALĂ A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


3armeh Dâițiela Gheorghe


Biroul Financiar-Contabilitate Buciumeanu CostinServiciul Resurse Umane, Juridic Contracte, Proceduri Mocanu Isabela Gabriela

JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Instituția publică: POLITIA LOCALA PLOIEȘTI


BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016^MV.

D

ENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2016

Execuție

17.11.2016

Influente +/-

Buget rectificat an 2016

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.050,00

9.367,36

-500,00

11.550,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

12.025,00

9.367,36

-500,00

11.525,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51i

01

12.025,00

9.367,36

-500,00

11.525,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01-

10

10.374,00

8.620,27

-500,00

9.874,00

Chelt

uieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.'

10.01

5.957,00

5.002,00

-340,00

5.617,00

Salarii de baza

10.01.01

5.353,00

4.557,42

-280,00

5.073,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

Alte sporuri

10.01.06

330,00

244,74

-30,00

300,00

Ore suplimentare

10.01.07

0,00

Fond de premii

10.01.08

0,00

Prima de vacanta

10.01.09

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unit;

10.01.12

2,00

0,02

2,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

2,00

0,00

2,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

o

Alocații pentru transportul la si de la locul de mu

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

270,00

199,82

-30,00

240,00

Cheli

uieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02

10.02

2.950,00

2.487,91

-60,00

2.890,00

Tichete de masa *)

10.02.01

0,00

Norme de hrana

10.02.02

2.950,00

2.487,91

-60,00

2.890,00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0,00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia

10.02.04

0,00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0,00

Tichete de vacanta

10.02.06

0,00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

1.467,00

1.130,36

-100,00

1.367,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

978,00

793,70

-65,00

913,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

33,00

24,93

33,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

360,00

260,81

-35,00

325,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20,00

13,08

20,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

20,00

0,00

20,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

56,00

37,84

56,00


TITLUL // BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

1.651,00

747,09

o,9%

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.

20.01

1.065,00

558,21

Furnituri de birou

20.01.01

40,00

9,59

Materiale pentru curățenie

20.01.02

13,50

1,42

Kl l

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

170,00

108,61

Apa, canal si salubritate

20.01.04

23,50

13,34

vk

-—

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

280,00

136,13

^4

Piese de schimb

20.01.06

91,00

33,51

91,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

135,00

107,42

135,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

56,00

22,71

56,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functio

20.01.30

256,00

125,48

256,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 I;

20.04

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0,00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00

Reactivi

20.04.03

0,00

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0

20.05

280,00

31,69

0,00

280,00

Uniforme si echipament

20.05.01

225,00

24,99

225,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

55,00

6,70

55,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.0

20.06

115,00

67,20

0,00

115,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

115,00

67,20

115,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

1,00

0,00

1,00

Consultanta si expertiza

20.12

5,00

4,86

0,00

5,00

r/egatire profesionala

20.13

71,00

36,86

0,00

71,00

Protecția muncii

20.14

49,00

21,34

0,00

49,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor 1

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al ani

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentri

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturil

20.23

0,00

Corni

sioane si alte costuri aferente imprumuturîlo

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturi

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Chelt

uieli judiciare si extrajudiciare derivate din

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+

20.30

65,00

26,93

0,00

65,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10,00

0,06

0,00

10,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

55,00

26'87

oToQ

55,00

Chirii

20.30.04

^4 0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

fi '

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului insti

20.30.07

v-

I

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

y 0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

TITLl

JL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.1

30.01

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne directe

30.01.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor interne garantate

30.01.02

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.

30.02

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe directt

30,02.01

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite

30.02.02

0,00

Dobânzi aferente creditelor externe garantate si

30.02.03

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

30.02.05

0,00

( )te dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor din fondul de te

30.03.01

0,00

Dobanda datorata trezoreriei statului

30.03.02

0,00

Dobânzi aferente imprumuturilor temporare din trezoreria statului

30.03.03

0,00

Dobânzi la depozite si disponibilități păstrate in contul trezoreriei statului

30.03.04

0,00

Dobânzi la opeatiunile de leasing

30.03.05

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de p

40.03

0,00

Subvenții pentru compensarea creșterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili

40.20

0,00

Alte subvenții

40.30

0,00

Ț.IȚLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0,00

0,00

0,00

.Jnd de rezerva bugetara Ia dispoziția autoritățiloi

50.04

0,00

0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.0

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

0,00

B. Transferuri curente în străinătate (către organ iz

55.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții și cotizații la organisme internaționale

55.02.01

0,00

Alte transferuri curente în străinătate

55.02.04

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale in numerar

57.02.01

0,00

Ajutoare sociale in natura

57.02.02

0,00

Tichete de cresa

57.02.03

0,00

Tichete cadou acordate pentru cheltuieli sociale

57.02.04

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

0,00

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile n

59.02

0,00

Asociații si fundații

59.11

z^

0,00

Susținerea cultelor

59.12

50.0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

n

r

ZZ’iP.oo

Despăgubiri civile

59.17

h;

\

?70.oo

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

V

5Z7o,oo

Sume aferente plății creanțelor salariale

59.25

o,oo

Programe si proiecte privind prevenirea si combat

59.30

O/ÎO

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.31

80

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice

80.03

0,00

Alte imprumuturi

80.30

0,00

0,00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.0

81

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.0

81.01

0,00

0,00

0,00

O

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

81.01.01

0,00

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

81.01.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

81.01.05

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice exter

81.01.06

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.03

81.02

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne garantate

81.02.01

0,00

Diferențe de curs aferente datoriei publice interr

81.02.02

0,00

Rambursări de credite aferente datoriei publice i

81.02.05

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in a

85.01

0,00

0,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

25,00

0,00

25,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 Ia 51

51.02

0,00

0,00

0,00

(-HuL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne         (cod

55.01

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri

56

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

25,00

0,00

0,00

25,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la

71

25,00

0,00

0,00

25,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

25,00

0,00

0,00

25,00

Construcții

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0,00

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corpora

71.01.03

0,00

Alte active fixe

71.01.30

25,00

0,00

25,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0,00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților come

72.01.01

0,00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

, 0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in a

85.01

£

• / i 1

0,00

. 0,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,              '

Birou Financiar Contabilitate, Costin Buciumeanu

Di re efor General, iarmenGhborg he

'«A
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de al Politie Locale Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Politia Locala Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 integral de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul instituției va fi structurat astfel:

-cheltuieli de persoanl              9.874,00 mii lei

-bunuri si servicii                     1.651,00 mii lei

- active nefinanciare         __________25,00 mii lei_______

TOTAL 1 1.550,00 mii lei

Menționam ca suma alocata din bugetul local se diminuează cu suma de 500,00 mii lei, suma folosita pentru finanțarea salariilor instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare'

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantcirea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACI1UNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CTE,

XECUTIV,CON DIRECTO


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIUCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DO

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT