Hotărârea nr. 371/2016

Hotãrârea nr. 371 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Teatrului „ Toma Caragiu,, Ploieşti

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii strategii și prognoze: Paul Alexandru Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de specialitate al Teatrului « Toma Caragiu » Ploiești prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu prevederile art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36, alin.4 lit.a și art.45 alin.2 lit.a din Legea nr.215/2001, republicată și actualizată, privind administrația publică locală;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016, al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Teatrul ”Toma Caragiu” vor duce la îndeplinire prevederile prezenței hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederilor prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință, Georgi-Șorin Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

AGeorgiana Popa


In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 ,pentru care s-a avut in vedere Planul minimal cu realizarea proiectelor culturale raportate la nevoile societății in permanenta schimbare si evoluție in plan social si cultural.

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli se efectuează in urma analizei execuție de casa la data 31.10.2016 și previzionarea cheltuielilor necesare pana la sfârșitul anului . Astfel se impune o noua repartizare a bugetului pe articole și alineate fara suplimentarea subvenției de la bugetul local.

Veniturile și cheltuielile totale in suma de 7020,00 mii lei raman nemodificate.

Față de cele prezentate mai sus supunem spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.

Dragulea Sanda


Andrei Gheorghe


Staicu ZoiaRAPORT DE SPECIALITATE

z/ V- •-*__- x

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugețului de venituri și cheltuieli al Teatrului „Toma Caragiu,, Ploiești pentrujanuj 101^

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/20lS-Legeă^b^gM^luCdezstat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006- Legea privind finanțele pp^îic^|lj§ca;le, cu modificările și completările ulterioare, se propune rectificarea bugeiulm'de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu Ploiești.

Rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli s-a efectuat in urma analizei execuție de casa la data 31.10.2016 si previzionarea cheltuielilor necesare pana la sfârșitul anului . Astfel se impune o noua repartizare a bugetului pe articole si alineate fara suplimentarea sau diminuarea bugetului.

Conform HCL nr.258/3 0.08.2016 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Teatrului Toma Caragiu este structurat astfel;

I. Venituri totale in suma de 7020.00 mii lei, sunt:

 • - venituri din prestări servicii (artistice)     430.00 mii lei

 • - venituri din donații sponsorizări             15.00 mii lei

 • - subvenții de la bugetul local                6575.00 mii lei

II. Cheltuieli totale in suma de 7020.00 mii lei sunt:

 • - cheltuieli de personal

  4404.00 mii lei

  2611.00 mii lei

  5.00 mii lei


 • - cheltuieli cu Bunuri și servicii

 • - cheltuieli de capital

Se propune spre aprobare rectificarea bugetului de venituri si cheltuielile consta in suplimentarea si diminuarea articolelor si alineatelor din cadrul Titlului II Bunuri si servicii.

La Titlul II « Bunuri si servicii» se efectuează modificări intre articole si alineate astfel incat, suma totala nu se modifica :

Art. 20.01.01 »fumituri de birou » se majoreaza cu 10,00 mii lei

Art. 20.01.02 »materiale de curățenie » se majoreaza cu 10,00 mii lei

Art. 20.01.03 »incalzit,iluminat si forța motrica »se diminuează cu 40,00 mii lei

Atr. 20.01.05 »carburanti si lubrefianti» se majoreaza cu 10,00 mii lei

Art. 20.01.07 »transport» se majoreaza cu 10,00 mii lei

Art.20.01.09 »materiale si prestări servicii cu caracter funcțional »se diminuează cu 60,00 mii lei

Art.20.01.30 »alte bunuri si servicii pentru intretinere » se majoreaza cu 30,00 mii lei

Art. 20.02 »reparatii curente »se majoreaza cu 6,00 mii lei

Art. 20.05.30 »alte obiecte de inventar » se majoreaza cu 30,00 mii lei

Art. 20.06.02 »deplasari in străinătate »se diminuează cu 7,00 mii lei

Art.20.13 »pregatire profesionala » se majoreaza cu 1,00 mii lei

Anezam prezentului Raport de specialitate bugetul de venitunAsi rectificat cu modificările mai sus specificate ( Anexa nr. 1 )        O,

Consilier juripîc Cojocaru


Director General, Mihaela RusContabil Șef,

Gabriela Alexe


JUDEȚUL PRAHOVA TEATRUL TOM A CARAGIU PLOIEȘTI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016/ rDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL258

^^ffâeQțej

7/ "l^mpiere Văuget an **2016

Venituri din prestări servicii

33.10.08

430,00

0,00

430,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

15,00

0,00

15,00

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

6.575,00

0,00

6.575,00

TOTAL VENITURI - din care:

7.020,00

0,00

7.020,00

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE

37.10.03

7.015,00

0,00

7.015,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE

37.10.04

5,00

0,00

5,00


TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

7.020,00

0,00

7.020,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

7.015,00

0,00

7.015,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

7.015,00

0,00

7.015,00

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4.404,00

0,00

4.404,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3.561,00

0,00

3.561,00

Salarii de baza

10.01.01

3.352,00

0,00

3.352,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

170,00

0,00

■   170,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

25,00

0,00

25,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

14,00

0,00

14,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

843,00

843,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

580,00

0,00

580,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

21,00

0,00

21,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

184,00

0,00

184,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

11,00

0,00

1.1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

47,00

0,00

47,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

2.611,00

0,00

2.611,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2.041,00

-30,00

2.011,00

Furnituri de birou

20.01.01

0,00

10,00

10,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

0,00

10,00

10,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

250,00

-40,00

210,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

12,00

0,00

12,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

26,00

10,00

36,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

: 0,00

Transport

20.01.07

28,00

10,00

38,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

35,00

0,00

35,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1.310,00

-60,00

1.250,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

380,00

30,00

410,00

Reparații curente

20.02

5,00

6,00

11,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

181,00

30,00

211,00

Uniforme si echipament

20.05.01

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

181,00

30,00

211,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

15,00

-7,00

8,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

5,00

0,00

5,00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat HCL258

./

Influente +/-

►.......

Propunere Buget an 2016

Deplasări în străinătate

20.06.02

10,00

-7,00

3,oo

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

n     2,00

Pregătire profesionala

20.13

8,00

1,00

Protecția muncii

20.14

17,00

0,00

'.49^17,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

342,00

0,00

342,00

Reclama si publicitate

20.30.01

25,00

0,00

25,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

15,00

15,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

25,00

0,00

25,00

Chirii

20.30.04

240,00

0,00

240,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

37,00

0,00

37,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5,00

0,00

5,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5,00

0,00

5,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5,00

0,00

5,00

Construcții

71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0,00

0,00

0,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

0,00

5,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0,00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0,00

0,00

0,00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0,00

0,00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0,00

0,00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,CONTABIL SEF, GABRIELA ALEXEJUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului al Teatrul “Toma Caragiu”Ploiesti pe anul 2016


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Teatrul “Toma Caragiu’Tloiesti in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      - venituri proprii                            430,00 mii lei

 • - donații si sponsorizări                        15,00 mii lei

 • - subventii/transferuri de la bugetul local 6.575,00 mii lei

TOTAL                 7.020,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 7.020,00 mii lei. Menționam ca suma reprezentând subventii/transferuri de la bugetul local ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRADIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONT

CO

DIRECTCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CTE,

ECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGN

RAPORT