Hotărârea nr. 370/2016

Hotãrârea nr. 370 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 370 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești, pe anul 2016;

In temeiul art.19 și art.49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016

Președinte de ședință,                   Contrasemnează Secretar,

George-Sorin-Niculae Botez                   Georgiana Popa

. W d

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de veniturfefedhUfeSeli

pe anul 2016 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 42/01.02.2016 si rectificat prin HCL nr.89/29.03.2016, HCL nr.263/30.08.2016, HCL nr.33 8/31.10.2016, in conformitate cu prevederile:

2)      • Legii nr.33 9 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • •  Legii nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > majorarea veniturilor din contractele cu Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • > majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform O.U.G. 43/2016.

Bugetul rectificat, va avea următoarea structura:

 • •  Venituri totale: 20.157,50 mii lei

O           • Cheltuieli totale: 26.464,30 mii lei

 • •  Excedentul din anii precedenti: 6.306,80 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 12.375,08 mii lei se majoreaza cu 130 mii lei si devine 12.505,08 mii lei;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 8.630,24 mii lei se majoreaza cu 19 mii lei si devine 8.649,24 mii lei;

Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 47 mii lei nu se modifica;

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este 5.262,98 mii lei nu se modifica.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de

Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.

Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze:
SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTIy'ț1'

l!        / ^•'^SS‘.''x

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului de Pediatrie Ploiești

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL.42/01.02.2016 si rectificat prin HCL nr.89/29.03.2016, HCL nr.263/30.08.2016, HCL nr.338/31.10.2016, in conformitate cu prevederile:

Legii nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;

 • •  Legii nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.

Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > majorarea veniturilor din contractele cu Direcția de Sanatate Publica Prahova;

 • > majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform O.U.G. 43/2016.

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 149 mii lei, astfel:

33.10.31 „Venituri din contractile incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii”-prevederea de 20 mii lei se majoreaza cu suma de 19 mii lei si devine 39 mii lei;

43.10.33 „Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariale” -prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 130 mii lei si devine 130 mii lei;

Cheltuieli - se rectifica prin majorarea cheltuielilor din secțiunea de funcționare cu suma de 149 mii lei, astfel:

Titlul I „ Cheltuieli de personal”

10.01.01 „Salarii de baza” prevederea de 7539,20 mii lei se diminuează cu 110 mii lei si devine 7429,20 mii lei;

10.01.05 „Sporuri pentru condiții de munca” prevederea de 840 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei si devine 870 mii lei;

10.01.11 „Fond aferent plătii cu ora” prevederea de 570 mii lei se majoreaza cu 187 mii lei si devine 757 mii lei;

f©/ /teV

10.03.01 „Contribuții de asigurări sociale de stat” prevederea de 1495 mir lei se majoreazaXm 22 V’A

mii lei si devine 1517 mii lei;                                             V             A

10.03.06 „Contribuții pentru concedii si indemnizații” prevederea de 80 mii leCs^mâjot^ăza cu 1 mii lei si devine 81 mii lei.

Titlul II „ Bunuri si servicii”

20.04.03 “ Reactivi ” prevederea de 500 mii lei se majoreaza cu 19 mii lei si devine 519 mii lei. Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenti, conform extrasului de la trezorerie, este de 6.306,80 mii lei si va fi directionat conform art.58 din legea 273/2006, astfel:

 • •  3.432,98 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • •  2.873,82 mii lei pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,
DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,

Ec.Petre Victoria


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești -Primăria Municipiului Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești


Membrii CA

Socoleanu Radu

Dinu Marius lonescu Roxana Andreea Dragomir Carmen GX imion Gheoratre
BUGETUL PE ANUL 2016 Propunere de rectificare


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

\\ <

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

TOTAL VENITURI - din care:

20008.50

149.00

20157.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14745.52

149.00

14894.52

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

23.00

23.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

0.00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16676.00

16676.00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buqetul de stat

33.10.30

1019.50

1019.50

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

20.00

19.00

39.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

170.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1430.00

1430.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-4862.98

-4862.98

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

270.00

270.00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

0.00

130.00

130.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

5262.98

0.00

5262.98

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

400.00

400.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4862.98

4862.98

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26315.30

149.00

26464.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21052.32

149.00

21201.32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21052.32

149.00

21201.32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12375.08

130.00

12505.08

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9679.20

107.00

9786.20

Salarii de baza

10.01.01

7539.20

-110.00

7429.20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

840.00

30.00

870.00

Alte sporuri

10.01.06

730.00

730.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

570.00

187.00

757.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

531.66

0.00

531.66

Tichete de masa *)

10.02.01

531.66

531.66

Norme de hrana

10.02.02

0.00

. "0700

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2164.22

23.00

2187.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1495.00

22.00

1517.00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

Influiente"’

> BVC In urma >. rectificării

2016

e

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

50.00

^ftV'50.00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

510.00

II i

510.0'0.

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

29.22

ti:

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

80.00

1.6$

T1TLULII BUNURI Sl SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

8630.24

19.00

^8'6fâ24

Bunuri sl servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2935.00

0.00

2935.00

Furnituri de birou

20.01.01

32.00

32.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

125.00

125.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

430.00

430.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90.00

90.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

26.00

26.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

6.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

80.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1600.00

1600.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

546.00

546.00

Reparații curente

20.02

1000.00

1000.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02}

20.03

300.00

0.00

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2514.91

19.00

2533.91

Medicamente

20.04.01

1111.41

1111.41

Materiale sanitare

20.04.02

703.50

703.50

Reactivi

20.04.03

500.00

19.00

519.00

Dezinfectant!

20.04.04

200.00

200.00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30}

20.05

1495.00

0.00

1495.00

Uniforme si echipament

20.05.01

100.00

100.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1370.00

1370.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02}

20.06

80.00

0.00

80.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80.00

80.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

100.00

100.00

Protecția muncii

20.14

12.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii sl cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si inqheturilor

20.23

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0C

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

188.33

0.00

188.33

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

95.00

95.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

88.33

88.33

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL VFONDURI DE REZERVA (cod50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02}

57

0.00

.)DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

Influiente

X ¥ v ‘ /X'  /'

BVC in urma

rectificării

2016

*/-

2016

TITL UL X ALTE CHEL TUI ELI (cod

59

47.00

0.00

47.00

| BURSE

59.01

47.00

47.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

->0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

I

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5262.98

0.00

5262.98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5262.98

0.00

5262.98

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5262.98

0.00

5262.98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5042.98

0.00

5042.98

Construcții

71.01.01

1610.00

1610.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2107.98

2107.98

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1325.00

1325.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

220.00

220.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


Pentru bugetul anului 2016: Excedentul din anii precedenti in suma de 6306.80 mii lei va fi directionat astfel: 3432.98 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 2873.82 mii lei, pentru acoperirea golurilor de casa.
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești -Primăria Municipiului Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești


BUGETUL PE ANUL 201S Propunere de rectificareMembrii CA

Socoleanu Radu

.7

Dinu Marius

lonescu Roxana Andreea 3 Dragomir Carmen

Sirbu Simion Gheorghe


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

TOTAL VENITURI - din care:

20008.50

149.00

20157.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14745.52

149.00

14894.52

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

23.00

23.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

0.00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16676.00

16676.00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la buqetul de stat

33.10.30

1019.50

1019.50

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

20.00

19.00

39.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

170.00

Donații si sponsorizări

37.10.01

1430.00

1430.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-4862.98

-4862.98

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

270.00

270.00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S. pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

0.00

130.00

130.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

5262.98

0.00

5262.98

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

400.00

400.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

4862.98

4862.98

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

26315.30

149.00

26464.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21052.32

149.00

21201.32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21052.32

149.00

21201.32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12375.08

130.00

12505.08

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9679.20

107.00

9786.20

Salarii de baza

10.01.01

7539.20

-110.00

7429.20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

840.00

30.00

870.00

Alte sporuri

10.01.06

730.00

730.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

570.00

187.00

757.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

531.66

0.00

531.66

Tichete de masa *)

10.02.01

531.66

531.66

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.00

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2164.22

23.00

2187.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1495.00

22.00

1517.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

Influlente/

/bVC In urma ^rectificării,

2016

2016

& '

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

50.00

w

50.00 ,

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

510.00

\

;      51O?00\

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

10.03.04

29.22

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

80.00

1.00

81.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 /a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

8630.24

19.00

8649.24

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2935.00

0.00

2935.00

Furnituri de birou

20.01.01

32.00

32.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

125.00

125.00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

430.00

430.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90.00

90.00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

26.00

26.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

6.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

80.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1600.00

1600.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

546.00

546.00

Reparații curente

20.02

1000.00

1000.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300.00

0.00

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2514.91

19.00

2533.91

Medicamente

20.04.01

1111.41

1111.41

Materiale sanitare

20.04.02

703.50

703.50

Reactivi

20.04.03

500.00

19.00

519.00

Dezinfectanti

20.04.04

200.00

200.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.0S.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1495.00

0,00

1495.00

Uniforme si echipament

20.05.01

100.00

100.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1370.00

1370.00

Deplasări, detasarl, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80.00

0.00

80.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80.00

80.00

_

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

100.00

100.00

Protecția muncii

20.14

12.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plat! pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritari publice locale

20.20

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea Inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0:

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturiior externe

20.24.01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni In reprezentarea

20.25

0.00

0.00

Tlchete cadou

20.27

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

188.33

0.00

188.33

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asiqurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

95.00

95.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor buqetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

88.33

88.33

TITLUL HI DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

TITLUL VIS ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.338/2016

-

Influiente

“—73~

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

■z...

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

47.00

0.00

47.00

BURSE

59.01

47.00

47.00

OPERA TIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN

84

0.00

0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

5262.98

0.00

5262.98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

5262.98

0.00

5262.98

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

5262.98

0.00

5262.98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

5042.98

0.00

5042.98

Construcții

71.01.01

1610.00

1610.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2107.98

2107.98

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1325.00

1325.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

220.00

220.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01


Pentru bugetul anului 2016: Excedentul din anii precedenti in suma de 6306.80 mii lei va fi directionat astfel: 3432.98 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 2873.82 mii lei, pentru acoperirea golurilor de casa.


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE, DR. CĂTĂLIN VISEAN . „SPITALUi

"oepedia-^


/O;;

4 m

ir-JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul de Pediatrie Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia se prezintă astfel: Venituri -venituri proprii                          18.057,50 mii lei

- donații si sponsorizări                    1.430,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 670,00 mii lei

TOTAL               20.157,50 mii lei

Cheltuieli - suma de 26.464,30 mii lei

Suma alocata de la bugetul local ( subventie/transfer) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2)„ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu


 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

CUTIV,

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,  JURIDIC- CONTENCIQS, ACHIZIȚII PUBLICE,

yjNOiu

CONTRAU

DIRECTOR EXE

CUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EX
Nicoleta CRA

SEF SERVICU

Erji Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL,

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNO

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016