Hotărârea nr. 369/2016

Hotãrârea nr. 369 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

RTz AT ‘ pWh îjj ș i.î-GAL!TAT<E


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR, 369 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palaș, Gheorghe Simion Sîrbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoia Staicu și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Ploiești;

în conformitate cu prevederile art. 19 și art. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;

ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze din data de 28.11.2016;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală- republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016 HCL nr. 88/29.03.2016  , HCL nr.123/26.04.2016  , HCL

nr. 197/28.06.2016 , HCL nr.222/28.07.2016, HCL nr.301/16.09.2016, HCL nr.307/29.09.2016 si HCL nr.337/31.10.2016 în conformitate cu prevederile:

  • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

  • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

  • >  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

majorarea veniturilor din contractele cu C.A.S. Prahova ;

majorarea sumelor contractate cu D.S.P Prahova din sume alocate de la bugetul de stat;

diminuarea veniturilor provenite din contractul încheiat cu D.S.P.Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii - Programul național de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin screening organizat;

necesitatea redimensionarii prevederilor pentru unele articole bugetare, in concordanta cu execuția bugetara la 10 luni si


necesitățile spitalului in perioada următoare, pana la încheierea-exercițiului bugetar.

Veniturile totale - prevederea de 40909 mii lei se majoreazaipu

lei lei și devine 42025 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 44466 mii lei se majoreaza

mii lei și devine 45582 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.

QDTT'ATTTT


MUHBCnMlr n^^ju$s>Ax


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59. Tel, 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 Cod 1BAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuielial SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2016


Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HOL nr. 53/25.02.2016, HCL nr. 88/29.03.2016 , HCL 123/26.04.2016 ,HCL 197/28.06.2016, HCL 222/28.07.2016, HCL 301/16.09.2016, HCL 307/29.09.2016, HCL 337/31.10.2016 în conformitate cu prevederile:

  • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

  • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

  • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

  • >  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

majorarea sumelor contractate cu C.A.S. Prahova;


majorarea veniturilor din contractele încheiate cu D.S.P. Prahova din sume alocate de la bugetul de stat;

diminuarea veniturilor din contractul incheiat cu D.S.P. Prahova din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii -Programul național de depistare precoce activa a cancerului de col uterin prin screening organizat;

necesitatea redimensionarii prevederilor pentru unele articole bugetare, in concordanta cu execuția bugetara la 10 luni si necesitățile spitalului in perioada următoare, pana la încheierea exercițiului bugetar.

Veniturile totale - prevederea de 40909 mii lei se majoreaza cu 1116 mii lei lei și devine 42025 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 44466 mii lei se majoreaza cu 1116 mii lei și devine 45582 mii lei.

La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - prevederea de 280 mii lei se majoreaza cu 116 mii lei si devine 396 mii lei;

20.04.01 - Medicamente - prevederea de 20100 mii lei se majoreaza cu 1000 mii lei și devine 21100 mii lei.


Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.

X?lUi'X

L> m<JN/c/P/1£ Si

MANAGER, V

EC. lordănescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Muscă MarilenaConsilier juridic, Sandu Andrei


SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATil FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2016

influenta +/-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care;

40909,00

1116,00

42025,00

VENI tata

ITURILE SEU I LUNII DE FUNCȚIONARE -- din care:

38071,00

1116,00

39187,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

20,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818,00

0,00

818,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

36086,00

1100,00

37186,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate Dublica din sume alocate de la

33.10.30

244,00

32,00

276,00

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

45,00

-16,00

29,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-850,00

0,00

-850,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1347,00

0,00

1347,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariate

43.10.33

360,00

0,00

360,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

2838,00

0,00

2838,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

850,00

0,00

850,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

1988,00

0,00

1988,00

Subvenții din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echinamentelnr de «îmi micatii in snnatate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

sume am venitumd propni a/e Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicării In urgenta in

43.10.17.01

0,00

0,00

0,00

IUI AL UrlELI UIeLI (bbU I IUNcA Ut FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

44466,00

1116,00

45582,00

SECȚIUNEA DE FUNdȚIONĂftE (cod

01+80+81+84)

41628,00

1116,00

42744,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50-

01

41628,00

1116,00

42744,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (codU

10

14747,00

0,00

14747,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10,01.01 la 10

10.01

11420,00

0,00

11420,00

Salarii de baza

10.01.01

9303,00

0,00

9303,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

705,00

0,00

705,00

Alte sporuri

10.01.06

349,00

0,00

349,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1060,00

0,00

1060,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariate in bani

10.01.30

3,00

0,00

3,00

Cheltuieli saiariale In natura (cod 10.02.01 la 1

10.02

745,00

0,00

745,00
DENUMIREA INDICATORILOR

Cod Indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat £

■‘l< ;

Tichete de masa *)

10.02.01

745,00

0,00

745.0Q „

Norme de hrana

10.02.02

_____r-

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

V

Locuința de serviciu folosita de salariat si fan

10.02.04

''x î

Transportul la si de ia locui de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2582,00

0,00

2582,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1767,00

0,00

1767,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

72,00

0,00

72,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

579,00

0,00

579,00

Contribuții de asigurați pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

36,00

0,00

36,00

Prime de asigurare de viață plătite de anoaiator centru anaaiati

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

128,00

0,00

128,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

26831,00

1116,00

27947,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20

20.01

2330,00

116,00

2446,00

Furnituri de birou

20.01.01

66,00

0,00

66,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

100,00

0,00

100,00

încălzit, Iluminat si forța motrlca

20.01.03

978,00

0,00

978,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

182,00

0,D0

182,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

40,00

0,00

40,00

Piese de schimb

20.01.06

124,00

0,00

124,00

Transport

20.01.07

25,00

0,00

25,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75,00

0,00

75,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

460,00

0,00

460,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si fum

20.01.30

280,00

116,00

396,00

Reparații curente

20.02

545,00

0,00

545,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

600,00

0,00

600,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

600,00

0,00

600,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.1

20.04

21635,00

1000,00

22635,00

Medicamente

20.04.01

20100,00

1000.00

21100,00

Materiale sanitare

20.04.02

450,00

0,00

450,00

Reactivi

20.04.03

1000,00

0,00

1000,00

Dezinfectanti

20.04.04

85,00

0,00

85,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod

20.05

1023,00

0,00

1023,00

Uniforme si echipament

20.05.01

100,00

0,00

100,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

100,00

0,00

100,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

823,00

0,00

823,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+1

20.06

34,00

0,00

34,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

34,00

0,00

34,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

44,00

0,00

44,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

14,00

0,00

14,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

60,00

0,00

60,00

Protecția muncii

20.14

70,00

0,00

70,00

Muniție, furnituri sl armament de natura active

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii sl cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a

20.18

0,00

0,00

0,00

contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de Interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pe

20,20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea sl combaterea Inundațiilor sl Inghe

20.23

Comisioane sl alte costuri aferente împrumuți

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumu

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

20.24.03DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.I

20.30

476,00

0,00

476,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

0,00

2,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ii

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

474,00

0,00

474,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3^

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ i

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILULX'ALIE CHELIUIELl (cod

59.01 +59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

50,00

0,00

50,00

BURSE

59.01

50,00

0,00

50,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

IIILUL XVII PLA// fc/-fcC /UA/fc IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

2838,00

0,00

2838,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

2838,00

0,00

2838,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

2838,00

0,00

2838,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30

71.01

2838,00

0,00

2838,00

Construcții

71.01.01

0,00

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

1993,00

0,00

1993,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

845,00

0,00

845,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

I

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01Pentru buget 2016: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei va fi directionat astfel: 1188 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții prezentate in anexa 2B, iar diferența de 2369,


pentru acoperirea golurilor de casa.

Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lei
V         ./

//<y SPITALUL

U ( .77


JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si al Spitalul Municipal Ploiești pe anul 2016

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite

art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local. Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel: Venituri:      -venituri proprii                         38.690,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 3,335,00 mii lei

TOTAL               42.025,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 45.582,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local (subventie/transfer) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale”.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4j„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta CRACI OIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CON


SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIUDIREC


NCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,

TRACTE,

XECUTIV,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT


PREȘEDINT

SECRETAR,