Hotărârea nr. 368/2016

Hotãrârea nr. 368 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 368 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Alexandru Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu Simion, Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.11.2016 ;

în temeiul art.36, alin.4, litera „ a” și art.45, alin.2, lit„.a”din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 noiembrie 2016CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului de veh^iiri^ig^ cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“

In conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-au avut in vedere obiectivele acestei instituții înscrise in Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate in permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

Rectificarea bugetului constă în diminuarea veniturilor și a cheltuielilor cu 297,50 mii lei. Veniturile din subvenții se diminuează cu 300,00 mii lei, iar veniturile din sponsorizări se majorează cu 2,50 mii lei astfel: BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA a sponsorizat instituția cu 2,50 mii lei pentru susținerea concertelor de Crăciun.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt in sumă totală de 5 146,80 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizări 16,80 mii lei, subvenții pentru instituții publice 4.940 mii lei.

Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt in sumă totală de 5.146,80 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 3.705 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.424,30 mii lei, iar la cheltuieli de capital 17,50 mii lei.
RAPORT DE SPECIALITATE      r

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinesch^Ploieșîi

In conformitate cu prevederile 339/2015-Legea bugetului de^staf 2016 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 333/31.10.2016 sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:              50,00 mii

 • - Venituri din spectacole:                 140,00 mii

 • - Venituri din sponsorizări                 14,30 mii

 • - Subvenții pentru instituții publice :    5.240,00 mii

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :                               -17,50 mii lei;

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare :          17,50 mii lei;

Total venituri 2016 :                   5.444,30 mii lei.

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 333/31.10.2016 sunt:

- Cheltuieli de personal :

4.005,00 mii lei;

- Cheltuieli cu bunuri si servicii:

1.421,80 mii lei;

- Cheltuieli de capital:

17,50 mii lei;

Total cheltuieli:

5.444,30 mii lei.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin diminuarea acestuia cu 297,50 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.146,80 mii lei.

Veniturile totale se diminuează cu 297,50 mii lei, astfel:

 • - Venituri din subvenții se diminuează cu 300,00 mii lei;

 • - Veniturile din sponsorizări: se majorează cu 2,50 mii lei. BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA a sponsorizat instituția cu 2,50 mii lei pentru susținerea concertelor de Crăciun 2016.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:             50,00 mii

 • - Venituri din spectacole:                140,00 mii

 • - Venituri din sponsorizări                 16,80 mii

 • - Subvenții pentru instituții publice :    4.940,00 mii lei;

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :                              -17,50 mii lei;

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare :          17,50 mii lei;

Total venituri 2016 :                   5.146,80 mii lei.

Cheltuielile totale se diminuează cu 297,50 mii lei, astfel:


 • 1. Art. 10.01.01 “salarii de bază” se diminuează cu 150,00 miijei

 • 2.

 • 3.

 • 4.

  — .....

  Art. 10.01.05 “sporuri condiții de muncă” se diminuează CU 5 Art. 10.03.01 “CAS” se diminuează cu 100 mii lei;

  Art. 20.01.03 “încălzit, iluminat” se diminuează cu 20 mii lei;


 • 5. Art. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare” se majorează cu 2,50 mii lei pentru susținerea concertelor de Crăciun, în urma sponsorizării primite.

 • 6. Art. 20.05.30 ,Obiecte de inventar’ se majorează cu 20 mii lei achiziționarea costumelor de scenă pentru orchestra simfonică si orchestra populară.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

 • - Cheltuieli de personal :

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii :

 • - Cheltuieli de capital :

Total cheltuieli :

3.705,00 mii lei;

 • 1.424.30 mii lei; 17,50 mii lei;

 • 5.129.30 mii lei.CONTABIL SEF,

Matei Mihaela Ioana

J

COMP. ACHIZIȚII PUBLICE

Giuvelea Razvan

I

COMP. JURIDIC

Sava Marius /JUDEȚUL: PRAHOVA FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INȚEfiR^sl

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CFHCL 333

/31.10.2016

INFLuENT& +/-

îPREV^ERE ^COIMFORM

RECTIFICAR E

TOTAL VENITURI - din care:

5444,30

-297,50

5146,80

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5426,80

-297,50

5129,30

Venituri din prestări servicii

33.10.08

50,00

0,00

50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

140,00

0,00

140,00

Donații si sponsorizări

37.10.05

14,30

2,50

16,80

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

-17,50

0,00

-17,50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5240,00

-300,00

4940,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

17,50

0,00

17,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

17,50

0,00

17,50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5444,30

-297,50

5146,80

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5426,80

-297,50

5129,30

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5426,80

-297,50

5129,30

TITLUL! CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4005,00

-300,00

3705,00

Cheltuieli salariate In bani (cod 10.01.01 Ia 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3061,00

-200,00

2861,00

Salarii de baza

10.01.01

2700,00

-150,00

2550,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

270,00

-50,00

220,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

91,00

0,00

91,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30}

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

944,00

-100,00

844,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

669,00

-100,00

569,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20,00

0,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

185,00

0,00

185,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20,00

0,00

20,00

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

50,00

0,00

50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1421,80

2,50

1424,30

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

952,80

-17,50

935,30

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

0,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, iluminat si forța motrica

20.01.03

93,50

-20,00

73,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

0,00

5,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

7,00

0,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

0,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

0,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

609,30

2,50

611,80

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20,03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03,01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00
*

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CF HCL 333

/31.10.2016

INFLUENTE

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR E

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

110,00

20,00

130,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

tW

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

\\ .

0,00

vjJ

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110,00

20,00

130,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

52,00

0,00

52,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

37,00

0,00

37,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

15,00

0,00

15,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

13,00

0,00

13,00

Protecția muncii

20.14

13,00

0,00

13,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte

cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

281,00

0,00

281,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

10,00

0,00

10,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15,00

0,00

15,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

256,00

0,00

256,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

17,50

0,00

17,50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

17,50

0,00

17,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

17,50

0.00

17,50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

17,50

0.00

17,50

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

11,00

0.00

11,00

Alte active fixe

71.01.30

6,50

0.00

6,50

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0,00


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri al Filarmonicii “Paul Conatantinescu” Ploiești pe anul 2016


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand


oVCt^fe^^evederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Conatantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat


conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.


Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:      -venituri proprii                            190,00 mii lei

- donații si sponsorizări                       16,80 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 4.940,00 mii lei

TOTAL                5.146,80 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.146,80 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) va fi diminuata cu suma de 300,00 mii lei, suma folosita pentru finanțarea salariilor instituțiilor invatamantului preuniversitar de stat.


Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRAGIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCipf,-----“

CONT

DIRECTOR


S, ACHIZIȚII PUBLICE,SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

O

Comisia a luat in discuții Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești