Hotărârea nr. 367/2016

Hotãrârea nr. 367 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTARAREA Nr. 367


privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului municipiului Ploiești - domnul George Pană, precum și Raportul de specialitate al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 de la S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești;

Având în vedere prevederile Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016, ale Legii nr. 340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 și ale art. 28 (1) din Legea nr. 329/05.11.2009 - privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;

în conformitate cu prevederile art. 1 lit. b, art. 4 alin. 1 lit. c, art. 9 alin. 1,2,3 și art. 10 alin 1 si 2 din Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

Luând în considerare prevederile art. 19 si 49 din Legea nr. 273/29.06.2006 -privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Conform prevederilor art. 36, alin 4, lit. a, art. 45, alin. 2, lit. a din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și actualizată

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 - Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. Hale si Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2016 a S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - S.C. Hale și Piețe S.A. Ploiești se însărcinează cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 noiembrie 2016


Președinte de

George PanăEXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2016- revizia a Il-a al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a Il-a 2016 s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat /2016,ale legii nr. 340/2015-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat /2016 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora ;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

- cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2016 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.

S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si întocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2016. De asemenea se are in vedere menținerea planului de investiții pentru anul 2016 in funcție prioritățile de acțiuni , precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA.

In structura, rectificările bugetare constau in :

 • I. VENITURI TOTALE

 • 1. venituri din exploatare

 • 2. venituri financiare

  Aprob.BVC 2016 12.661,00 12.649,00 12,00  IV Impozit pe profit


  204,00


  163,00


  -41,00


  II.CHELTUIELI TOTALE ( 1. 4- 2. ):

  12.216,00

  12.468,00

  252,00

  1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

  12.136,00

  12.403,00

  267,00

  a) chelt. cu bunuri si servicii

  3.943,00

  4.263,00

  320,00

  b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

  566,00

  532,00

  -34,00

  c) ch. cu personalul din care:

  6.532,00

  6.503,00

  -29,00

  c.l) ch. cu salariile

  4.652,00

  4.679,00

  27,00

  c.2) bonusuri

  457,00

  462,00

  5,00

  c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti hotarari judec.

  0,00

  0,00

  0,00

  c.4) ch af. contractului de mandat

  248,00

  221,00

  -27,00

  c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

  1.175,00

  1.141,00

  -34,00

  d) alte cheltuieli de exploatare

  1.095,00

  1.105,00

  10,00

  2. Cheltuieli financiare

  80,00

  65,00

  -15,00

  3. Cheltuieli extraordinare

  0,00

  0,00

  0,00

III.RezuItat brut

445,00

193,00      -252,00

VlII.Surse de finanțare a investițiilor, din care:

595,00

595,00

0,00

595,00

595,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

595,00

595,00

0,00


 • 1.  surse proprii

 • 2.  aloc.de Ia buget

 • 3.  credite bancare

 • 4.  alte surse (majorare capital social din fonduri alocate de Consiliul local al Municipiului Ploiești

IX. Cheltuieli pentru investiții,

Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA a II-a 2016 consta in :

 • l.Veniturile totale nu au fost influențate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificări de creștere sau diminuare in funcție de realizările estimate a se înregistra pana in cursul anului 2016.

 • 2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica acestora prin creșterea pe total cu suma de

252 mii lei după cum urmeaza : 2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de 267mii lei, datorate următoarelor modificări :

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 320 mii lei din care :

Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 11 mii lei rezultata din :

 • a) diminuarea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 20 mii lei din care :

a.l) -2 mii lei la „cheltuieli cu piesele de schimb0;

a.2)   -24 mii lei la „cheltuieli cu combustibilii ” ;

diminuarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar c

creșterea cheltuielilor cu energia si apa cu 46 mii lei;


A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 37 mii lei rezultata din :

 • a)   -15 mii lei 4'cheltuielile cu întreținerea si reparațiile”;

 • b)   +51 mii lei ‘'cheltuieli privind chiriile ° ;

 • c)   +1 mii Ieicheltuieli cu primele de asigurare ” ;

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -se propune o creștere cu 272 mii lei din care :

-10 mii lei la „cheltuieli de reclama si publicitate ° • - 2 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane ”

 • - 6 mii lei la „cheltuieli de deplasare,detașare si transfer ”

+290 mii lei la „cheltuieli cu serviiciile executate de terti ” reprezentând servicii de salubritate, servicii de deratizate,servicii cu întreținerea tehnicii de calcul, servicii de paza,servicii de verificări a utilajelor si verificări metrologice a cântarelor, servicii de autitare financiara stabilite si aprobate conform prevederilor legale,servicii de expertizare a clădirilor, etc

La acest capitol s-a tinut cont de suplimentarea cheltuielilor generate de serviciile ce se efectuează pentru organizarea Târgului de Toamna si respectiv a Sărbătorilor de Iarna din anul 2016.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o diminuare de 34 mii Iei.

C) Cheltuielile de personal necesita o diminuare pe total de 29 mii lei rezultata din corecții intre subcapitolele de cheltuieli de personal astfel:

C0) ” Chelt. de natura salariala 32 mii lei;

CI) ‘'Chelt.cu salariile” -27 mii lei;

C2) "Bonusuri ” +5 mii lei;

C3) ‘ ’ Alte cheltuieli cu personalul ‘ ’ — nu necesita modificări;

C4) ‘'Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete ‘'necesita o diminuare de 27 mii lei din care :

 • a)                   -16 mii Iei ptr.consiliul de administrație - componenta fixa

 • b)                   -11 mii lei ptr. AGA si cenzori

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala necesita o diminuare de 34 mii lei din care :

 • a)                     0 mii lei ch.privind contribuția Ia asigurări sociale ;

- 6 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de șomaj ;

 • b)                     - 5 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de sanatate ;

  c)


- 23 mii lei ch.privind contribuțiile Ia fondurile speciale aferente fondului de salarii ;

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 10 mii Iei din care :

 • a)    0 mii lei la ” Alte cheltuieli de exploatare'’-amenzi. penalitati. taxe notariale , e

 • b) - 10 mii leicheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale °

 • b) +20 mii lei ° ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane ” din care :

 • 1.  +80 mii lei ° cheltuieli privind ajustările si provizioanele ° ;

 • 2.  + 60 mii lei 4 ’ venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare 4 ’ Ajustările si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane sunt rezultate din analiza referatelor propuse spre aprobare pana la sfârșitul anului 2016 si care se refera la situația sumelor din conturile clientilor respectiv a clientilor incerti neincasati cu termen de scadenta depășit si inregistrarea cheltuielilor cu ajustările de valoare respectiv a provizioanelor pentru aceștia conform prevederilor legale.


2.2 Cheltuieli financiare - necesita o diminuare de 15 mii lei;

3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 252 mii lei ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 252 mii lei. Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări.

 • 4. La capitolul investiții :rectificarea planului de investiții pentru anul 2016 revizia a Il-a este necesara ca urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective,cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

La revizia a II a planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

INDICATORI

VALOARE

Aprobat an curent 2016

Influente

Propunere 2016

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SVRSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

595.00

0.00

595.00

a) - amortizare

595.00

0.00

595.00

b) - profit

-

-

2

Alocații de la buget

-

3

Credite bancare, din care:

-


II

a) - interne

-

-

f S''

II                   i;ri

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

558.00

6.00

564.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-terito riale:

558.00

6.00

564.00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

0.00

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10.00

0.00

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

-10.00

0.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

-60.00

25.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44             (

proiectare si execuție)

0.00

0.00

0.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

0.00

35.00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13.00

-4.00

9.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

0.00

0.00

0.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

0.00

25.00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

120.00

0.00

120.00

b.ll Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

70.00

0.00

70.00

bl2.Lucrari de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

70.00

-44.00

26.00


b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

85.00

-84.00

S/ 1.00: >;

b.14 Amplasare copertine pe structura metalica -construcții cu character provizoriu,pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

0.00

208.00

' V \              /C

SaP ',J-1 •,       - - 'A*

X/  XX

208.00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

37.00

-6.00

31.00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

0.00

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe)

8.00

0.00

8.00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

0.00

0.00

0.00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

0.00

7.00

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 I/min 2 buc

6.00

-6.00

0.00

4,6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de climatizare( instalația de brumizare) - 3 buc

6.00

-6.00

0.00

4.7 Achiziționarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in Parcarea de la Halele Centrale

0.00

6.00

6.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a -Il-a 2016 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, varog sa aprobați propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli revizia a II-a pentru anul 2016.

VICEPRIMAR, Georgf&Pana

S.C HALE SI PIEȚE S.A

Ploiesti.str.Grivitei nr.15


RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli -pe anul 2016- revizia a II-a al S.C Hale si Piețe S.A Ploiești

La elaborarea si fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri si Cheltuieli al S.C Hale si Piețe S.A Ploiesti-revizia a II-a 2016 s-au avut in vedere:

 • - respectarea prevederilor Legii nr.339/2015 -Legea bugetului de stat /2016,alc legii nr. 340/2015-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat /2016 si ale art.28(l) din Legea nr. 329/05.11.2009-privind reorganizarea unor autoritati si institurtii publice,raționalizarea cheltuielilor publice,susținerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International

 • - respectarea cerințelor Ordinului nr.20/07.01.2016 in ceea ce privește formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestora;

 • - prevederile OUG nr. 26/29.08.2013 completata prin Legea 47/2014 cu privire la intarirea disciplinei financiare la nivelul operatorilor economice la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici sau majoritar ori dețin direct sau indirect o participatie majoritara;

- cerințele OG 71/2002 privind organizarea si funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local aprobata si modificvate de Legea 3/2003 .

Propunerea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli-revizia a I-a 2016 este fundamentata astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si realizarea proiectelor de investiții si dotări conform anexelor de buget pentru anul 2016.


S.C Hale si Piețe S.A Ploiești intra in categoria serviciilor de utilitati publice. Autoritățile administrației publice locale sunt obligate sa asigure gestionarea si administrarea serviciilor publice de utilitati pe criterii de competitivitate si eficienta economica si manageriala, avand ca obiectiv atingerea si respectarea indicatorilor de performanta ai societății.

Bugetul de venituri si cheltuieli este fundamentat si intocmit astfel incat sa asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si si continuarea proiectelor de investiții conform anexelor de buget.

Rectificarea consta in diminuări, suplimentari la capitolele de cheltuieli, in funcție de valorile înregistrate in evidenta financiar contabila, de necesarul de bunuri si servicii estimate a se realiza pana la sfârșitul anului 2016. De asemenea se are in vedere menținerea planului de investiții pentru anul 2016 in funcție prioritățile de acțiuni , precum si de posibilitatea de realizare a unor obiective ptr. buna desfășurare a activitatii a SC Hale si Piețe SA.

In structura, rectificările bugetare constau in :


I. VENITURI TOTALE

1 .venituri din exploatare

2.venituri financiare

Aprob.BVC 2016 12.661,00 12.649,00 12,00

Prop.rectif. Rev.al-a 2016 12.661,00 12.649,00 12,00

II.CHELTUIELI TOTALE (1. + 2.):

12.216,00

12.468,00

252;00-

1.Cheltuieli pt.exploatare total din care :

12.136,00

12.403,00

267,00

a) chelt. cu bunuri si servicii

3.943,00

4.263,00

320,00

b) ch.cu impozite,taxe,si varsaminte asim.

566,00

532,00

-34,00

c) ch. cu personalul din care:

6.532,00

6.503,00

-29,00

c.l ) ch. cu salariile

4.652,00

4.679,00

27,00

c.2 ) bonusuri

457,00

462,00

5,00

c.3 ) Alte ch. cu pers, -plăti hotarari judec.

0,00

0,00

0,00

c.4) ch af. contractului de mandat

248,00

221,00

-27,00

c.5 ) ch. cu asig. Si prot. Soc,fd spec.

1.175,00

1.141,00

-34,00

d) alte cheltuieli de exploatare

1.095,00

1.105,00

10,00

2. Cheltuieli financiare

80,00

65,00

-15,00

3. Cheltuieli extraordinare

0,00

0,00

0,00

III.RezuItat brut

445,00

193,00

- 252,00

IV Impozit pe profit

204,00

163,00

-41,00

VlII.Surse de finanțare a investițiilor,

din care:

595,00

595,00

0,00

1. surse proprii

595,00

595,00

0,00

2. aloc.de Ia buget

0,00

0,00

0,00

3. credite bancare

0,00

0,00

0,00

4. alte surse (majorare capital social

0,00

0,00

0,00


din fonduri alocate de Consiliul local al Municipiului Ploiești IX. Cheltuieli pentru investiții,

O Justificarea Influentelor Bugetului de Venituri si Cheltuieli - REVIZIA


595,00


595,00


0,00


a Il-a 2016 consta in :


l.Veniturile totale nu au fost influențate . In cadrul capitolelor nu s-au propus modificări de creștere sau diminuare in funcție de realizările estimate a se inregistra pana in cursul anului 2016.

 • 2. Cheltuielile totale - se propune modificarea valorica acestora prin creșterea pe total cu suma de 252 mii lei după cum urmeaza :

2.1 Cheltuielile de exploatare : se propun creșteri de 267mii lei, datorate următoarelor modificări:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se propune o creștere cu 320 mii lei din care :

Al) Cheltuieli privind stocurile - se propune o creștere cu 11 mii lei rezultata din :

 • a) diminuarea cheltuielilor cu materialele consumabile cu 20 mii lei din care :

a.l) -2 mii lei la „cheltuieli cu piesele de schimb ;


a.2)    -24 mii lei la „cheltuieli cu combustibilii ‘ ;

 • b) diminuarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de inventar cu

 • c) creșterea cheltuielilor cu energia si apa cu 46 mii lei;

A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 37 mii lei rezultata din :

 • a)   -15 mii lei ‘’cheltuielile cu intretinerea si reparațiile”;

 • b)   +51 mii lei ” cheltuieli privind chiriile ” ;

 • c)   +1 mii leicheltuieli cu primele de asigurare ” ;

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -se propune o creștere cu 272 mii lei din care :

a)


-10 mii lei la „cheltuieli de reclama si publicitate *’

 • b)                 - 2 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane ”


 • c)                  - 6 mii lei la „cheltuieli de deplasare,detașare si transfer ”

 • d)                 +290 mii lei la „cheltuieli cu serviiciile executate de terti ‘ ’ reprezentând servicii de salubritate, servicii de deratizate,servicii cu intretinerea tehnicii de calcul, servicii de paza,servicii de verificări a utilajelor si verificări metrologice a cântarelor, servicii de autitare financiara stabilite si aprobate conform prevederilor legale,servicii de expertizare a clădirilor, etc

La acest capitol s-a tinut cont de suplimentarea cheltuielilor generate de serviciile ce se efectuează pentru organizarea Târgului de Toamna si respectiv a Sărbătorilor de Iama din anul 2016.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o diminuare de 34 mii lei.

C) Cheltuielile de personal necesita o diminuare pe total de 29 mii Iei rezultata din corecții intre subcapitolele de cheltuieli de personal astfel:

C0) ” Chelt. de natura salariala ”- 32 mii lei;

CI) ”Chelt.cu salariile” - 27 mii lei;

C2) ”Bonusuri ” +5 mii lei;

C3) ” Alte cheltuieli cu personalul ” — nu necesita modificări;

C4) ”Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si

comitete ”necesita o diminuare de 27 mii lei din care :

 • a)                    -16 mii lei ptr.consiliul de administrație - componenta fixa

 • b)                   -11 mii lei ptr. AGA si cenzori

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala necesita o diminuare de 34 mii lei din care :

 • a)                     0 mii lei ch.privind contribuția 1a asigurări sociale ;

- 6 mii lei ch.privind contribuția 1a asigurarie sociale de șomaj ;

 • b)                     - 5 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de sanatate ; a.l) -2 mii lei Ia „cheltuieli cu piesele de schimb " ;

a.2)   -24 mii lei la „cheltuieli cu combustibilii ‘ ;

 • b) diminuarea cheltuielilor cu materialele de natura obiectelor de invcntar/cUȚ 5 miisleis

 • c) creșterea cheltuielilor cu energia si apa cu 46 mii lei;


A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terti - se propune o creștere cu 37 mii lei rezultatâ^dm :

 • a)   -15 mii lei "cheltuielile cu intretinerea si reparațiile”;

 • b)  +51 mii lei " cheltuieli privind chiriile ” ;

 • c)   +1 mii leicheltuieli cu primele de asigurare ” ;

A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti -se propune o creștere cu 272 mii lei din care :

a)


-10 mii lei la „cheltuieli de reclama si publicitate "

 • b)                 -2 mii lei la „cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane "


 • c)                  -6 mii lei la „cheltuieli de deplasare,detașare si transfer ‘ ’

 • d)                 +290 mii lei la „cheltuieli cu serviiciile executate de terti ‘ ’ reprezentând servicii de salubritate, servicii de deratizate,servicii cu intretinerea tehnicii de calcul, servicii de paza,servicii de verificări a utilajelor si verificări metrologice a cântarelor, servicii de autitare financiara stabilite si aprobate conform prevederilor legale,serviscii de expertizare a clădirilor, etc

La acest capitol s-a tinut cont de suplimentarea cheltuielilor generate de serviciile ce se efectuează pentru organizarea Târgului de Toamna si respectiv a Târgului de Iama din anul 2016.

B) Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate se propune o diminuare de 34 mii lei.

C) Cheltuielile de personal necesita o diminuare pe total de 29 mii Iei rezultata din corecții intre subcapitolele de cheltuieli de personal astfel:

C0) " Chelt. de natura salariata 32 mii lei;

.x CI) "Chelt.cu salariile” - 27 mii lei;

C2) ”Bonusuri ° +5 mii lei;

C3) " Alte cheltuieli cu personalul ” — nu necesita modificări;

C4) "Chelt. aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete "necesita o diminuare de 27 mii lei din care :

 • a)                    -16 mii lei ptr.consiliul de administrație - componenta fixa

 • b)                   -11 mii lei ptr. AGA si cenzori

C5) Chelt. cu asigurările si protecția sociala necesita o diminuare de 34 mii lei din care :

 • a)                     0 mii lei ch.privind contribuția la asigurări sociale ;

- 6 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de șomaj ;

 • b)                     - 5 mii lei ch.privind contribuția la asigurarie sociale de sanatate ;

  c)


  2.


- 23 mii lei ch.privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fonduluLde-^. salarii ;                                                              ® 40%.

D) Alte cheltuieli de exploatare necesita o creștere de 10 mii lei din care :

 • a)

 • b) b)

1.


0 mii lei la ° Alte cheltuieli de exploatare'’-amenzi, penalitati. taxe notariale , etc ’K < -10 mii lei° cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale ° ;     ^41" i

+20 mii lei ° ajustări si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane ” din care : +80 mii lei cheltuieli privind ajustările si provizioanele ;

+ 60 mii lei venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare 4

Ajustările si deprecierile pentru pierdere de valoare si provizioane sunt rezultate din analiza referatelor propuse spre aprobare pana la sfârșitul anului 2016 si care se refera la situația sumelor din conturile clientilor respectiv a clientilor incerti neincasati cu termen de scadenta depășit si inregistrarea cheltuielilor cu ajustările de valoare respectiv a provizioanelor pentru aceștia conform prevederilor legale .

2.2 Cheltuieli financiare - necesita o diminuare de 15 mii lei;

3. Rezultatul brut preliminar suporta modificări de diminuare in valoare de 252 mii lei ca urmare a faptului ca pe total cheltuielile au fost influențate cu propunerile de creștere cu suma de 252 mii lei. Cheltuieli nedeductibile fiscal nu necesita modificări.

4. La capitolul investiții :rectificarea planului de investiții pentru anul 2016 revizia a Il-a este necesara ca urmare a identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a unor obiective,cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

La revizia a II a planului de investiții s-au avut in vedere următoarele:

INDICATORI

VALOARE

Aprobat an curent 2016

Influente

Propunere 2016

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚARE A

INVESTIȚIILOR, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

595.00

0.00

595.00

a) - amortizare

595.00

0.00

595.00

b) - profit

2

Alocații de la buget

Z.        *

3

Credite bancare, din care:

-

-

a) - interne

- 4

b) - externe

4

Alte surse, din care:

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

0

0

0

2

Investiții noi, din care:

0

0

0

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

558.00

6.00

564.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

558.00

6.00

564.00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

0.00

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10.00

0.00

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

-10.00

0.00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare si execuție

85.00

-60.00

25.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44             (

proiectare si execuție)

0.00

0.00

0.00

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

0.00

35.00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13.00

-4.00

9.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume

- fructe - Piața Bereasc a (proiecta re)

0.00

0.00

0.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

0.00

25.00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

120.00

0.00

120.00

b.ll Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

70.00

0.00

70.00

bl2.Lucrari de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

70.00

-44.00

26.00

b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

85.00

-84.00

1.00

b.14 Amplasare copertine pe structura metalica -construcții cu character provizoriu,pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

0.00

208.00

L o .;

208.00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

37.00

-6.00

31.00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

0.00

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe)

8.00

0.00

8.00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

0.00

0.00

0.00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

0.00

7.00

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 1/min

2 buc

6.00

-6.00

0.00

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de climatizare( instalația de brumizare) - 3 buc

6.00

-6.00

0.00

4.7 Achiziționarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in Parcarea de la Halele Centrale

0.00

6.00

6.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externeRectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli- Revizia a —Il-a 2016 propusa de SC Hale si Piețe SA a fost fundamentata astfel incat sa se asigure resursele necesare desfășurării activitatii curente si continuarea unor proiecte de investiții.

Fata de cele prezentate mai sus, va gugam sa ne aprobați propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli revizia a Il-a pentru anul 2016.


Director General ,

Ing. Pepelea Mariana


Director economic,

Ec. Angelescu Cornelia


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2016-REVIZfAa ll-A

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

an precedent-2015

an curent-2016

Propuneri rectificare an curent

%

%

din care:

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat la

30.09.2016

conform HOL 536/30.12 ,2015/Ordi n comun

conform Hotărârii C.A.

conform HCL 300/16.09 ,2016/Ord in comun

confor m Hotar arii C.A.

Trim I

Trim II

Trim III

An

0

1

2

3

4

4a

5

6

6a

7

8

00

6ax10

11

12

13

14

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)

1

12210

12032,66

12661

8621,18

12661

105,22

3226

6529

9859

12661

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

12180

12020,73

12649

8617,69

12649

105,23

3223

6523

9850

12649

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:

3

8701

8519,10

9114

6256,45

9114

106,98

2374

4770

7179

9114

a1)

din vânzarea produselor

4

2

3,64

4

4,13

4

109,89

2

4

4

4

a2)

din servicii prestate

5

0

0

a3)

din redevențe și chirii

6

8606

8443,16

9038

6210,26

9038

107,05

2354

4730

7121

9038

a4)

alte venituri

7

93

72,30

72

42,06

72

99,59

18

36

54

72

b)

din vânzarea mărfurilor

8

0

0

c)

din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:

9

0

0,00

0

0

0

0

0

0

c1

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

0

0

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

0

0

sL

din producția de imobilizări

12

1

4,27

4

5,25

4

93,68

1

2

3

4

e)

venituri aferente costului producției în curs de execuție

13

0

0

f)

alte venituri din exploatare (rd.

15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

3478

3497,36

3531

2355,99

3531

100,96

848

1751

2668

3531

/fel /AUȚORIȚÂTEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI d ! Operatoiul.ecbnomic:SC'HALE SI PIEȚE SA d ’i Sediul/Adresa:Ploiesti .StrGrîvitei ,Nr. 15

y,v;'1 -Cod unic de înregistrare ;R <1356295


ANEXAI1

o

I A

fi)

din amenzi și penalități ,

15

198

213.12

213 .

126.99

213

99.94

54

107

160

213

S

K

din vânzarea activelor și alteoperații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:

16

0

0.00

0

-

0

0

0

0

0

o

- active corporale

17

0

0

- active necorporale

18

0

0

rpț

fc s

te

w

din subvenții.pentru investiții

19

0

0

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0

0

f5)

alte venituri

21

3280

3284.24

3318

2229

3318

101.03

794

1644

2508

3318

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

30

11.93

12

3.49

12

100.59

3

6

9

12

a)

din imobilizări financiare

23

0

0

b)

din investiții financiare

24

0

0

c)

din diferențe de curs

25

0

0

d)

din dobânzi

26

30

11.93

12

3.49

12

100.59

3

6

9     ..

12

e)

alte venituri financiare

27

0

0

3

Venituri extraordinare

28

0

0

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)

29

11904

11428.73

12216

8671.41

12468

109.09

3206

6448

9700

12468

II

1

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd.

79 + rd. 86 + rd. 120), din care:

30

11832

11362.87

12136

8628.27

12403

109.15

3186

6408

9640

12403

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:

31

4289

4036.95

3943

2911.66

4263

105.60

1247

2175

3066

4263

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:

32

2557

2421.99

2419

1710.93

2430

100.33

826

1275

1823

2430

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

0

0

b)

cheltuieli cu materialele -consumabile, din care:

34

418

388.58

389

257.89

369

94.96

97

194

291

369

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

16.5

11.32

11

6.14

9

79.51

3

6

9

9

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

67.5

63.66

64

31.45

40

62.83

15

38

51

40

c)

cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

37

85

80.48

80

50.90

65

80.77

20

40

60

65

d)

cheltuieli privind energia și apa

38

2054

1952.93

1950

1402.14

1996

102.21

709

1041

1472

1996

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0

0

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

40

186

150.02

166

87.15

203

135.32

58

114

143

203
;ohejkiielî cu întreținerea și reparațiile

41

121

90.54

91

34.63, \

76

83.94

39

76

86

76

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd):44i&iin care:

42

15

10.81

15

8,64.;.

66

610.55

4

8

12

66

V'

\ '>

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat

43

11

8.76

5

2.9: .

52

593.61

3

6

3

52

b2)

- către operatori cu capital privat

44

4

2.05

1.0

5.74

14

682.93

1

2

9

14

c)

A3

crime de asigurare

45

50

48.67  .

60

43.88

61

125.33

15

30

45

61

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd.,62 +.rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. .69 + rd. 78), din care:

46

1546

1464.94

1358

1113.58

1630

111.27

365

788

1179

1630

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0

0

b)

cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:

48

0

0

61)

cheltuieli privind consultanta juridică

49

0

0

-

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd.53),din care:

50

41

35.55

38

18.16

28

78.76

14

28

33

28

d) '

cheltuieli de protocol, din care:

51

10

8.25

8

4.26

8

96.97

2

4

6

8

v'-        .. ’

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

52

0

0

c2)     ..

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

53

31

27.30

30

13.9

20

73.26

12

24

27

20

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

54

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

55

0

0

- ch.de promovare a produselor

56

0

0

dr:

sponsorizarea, .potrivit

OrU^. nr. 2/2015 (rd. 58+ rd. 59

+ fd; 6fy), din care:

57

2

2.00

2

0\~

2

100.00

0

2

2

2

d1)>°V

S-ci

■ ■-'/

/

ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate

58

0’

0

L-i'

d2)y

> /

ch. de sponsorizare in ‘ domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:

59

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

60

0

o ■

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati

61

2

2.00

2

0

2

100.00

0

2

2

2

e)

cheltuieli cu transportul de .bunuri și persoane

62

3

1.81

8

4.1

6

331.49

2

2

8

6

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:

63

20

16.46

16

5.02

10

60.75

5

10

13

10

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:

64

7

2.13

2

0.51

2

93.90

2

2

2

2

-interna

65

7

2.13

2

0.51

2

93.90

2

2

2

2

-externa

66

0

0

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

67

90

84.94

85

62.2

85

100.07

25

47

74

85

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

68

18

15.50

15

10.64

15

96.77

5

10

13

15

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:

69

1372

1308.68

1194

1013.46

1484

113.40

314

689

1036

1484

i1)

cheltuieli de asigurare și paza

70

740

700.82

660

424.85

660

94.18

165

330

495

660

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

34

18.00

22

16.79

26

144.44

6

12

17

26

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

72

6

1.73

5

0.59

2

115.61

6

8

10

2

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

73

0

0

-aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0

0o


o$

i5>

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

0

0

xzz

OG ' •4U

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței, de.urgență a Guvernului nr. 109/2011

76

0

0

Î7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

77

3

1.03

3

0.85

3

291.26

2

2

3

3

i)

alte cheltuieli

78

0

0

B Cheltuieli cu impozite,-.taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:

79

430

421.38

566

397.65

532

126.25

145

296

460

532

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

80

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și

81

62

60.78

65

44.90

61

100.36

17

33

49

61

c)

ch. cu taxa de licență

82

0

0

d)

ch. cu taxa-de autorizare

83

0

0

e)

ch. cu taxa de mediu

84

1

0.05

1

0.04

1

2000.00

0

1

1

1

f)

cheltuieli cu alte taxe și impozite

85

367

360.55

500

352.71

470

130.36

128

262

410

470

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:

86

6199

6118.56

6532

4667.24

6503

106.28

1577

3509

5244

6503

CO

Cheltuieli de natură salarîală (rd. 88 + rd. 92)

87

4656

4651.35

5109

3686.78

5141

110.53

1244

2775

4136

5141

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

88

4199

4198.69

4652

3383

4679

111.44

1128

2538

3784

4679

a) salarii de bază

89

3656

3655.80

4079

3053.16

4110

112.42

1038

2185

3375

4110

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)

90

223

222.93

219

153.56

219

98.24

68

144

190

219

c) alte bonificații (conform CCM)

91

320

319.96

354

176.28

350

109.39

22

209

219

350

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

92

457

452.66

457

303.78

462

102.06

116

237

352

462
h

* /

A

-.cT

â^cheltuieli sociale prevăzute la âjr^25 din Legea nr. 227/2015 'fîrjvîhd Codul fiscal*), cu pToqjficările și completările • ulterioare, din care:

93

0

./■

0

s/

- tichete de creșă, of. Legii nr. 193/2006, cu modificările.ulterioare;

94

0

0

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

95

0

0

b) tichete de masă;

96

442

437.66

442

297.03

447

102.13

112

229

340

447

c) tichete de vacanță;

97

0

0

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent

98

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

99

15

15.00

15

6.75 ■

15

100.00

4

8

12

15

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:

100

226

225.08

O

0

0

0.00

0

0

0

0

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

101

0

0

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

102

226

225.08 ..

0

0

0

0.00

0

0

0

0

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii

103

0

0

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:

104

184

180.19

248

165.9

221

122.65

55

130

196

221

a) pentru directorî/directorat

105

76

75.79

95

73.31

95

125.35

15

50

81

95

-componenta fixă

106

58

58.00

75

54.72

75

129.31

15

30

61

75

-componenta variabilă

107

18

17.79

20

18.59

20

112.42

0

20

20

20

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:

108

34

33.90

89

46.35

73

215.34

19

38

66

73

-componenta fixă

109

34

33.90

76

38

60

176.99

15

30

54

60

-componenta variabilă

110

13

8.35

13

4

8

12

13

>

c).pentru AGA și cenzori

111

74

70.50

64

46.25 ...

53

75.18

21

42

49

53

V-N

d) pentru alte comisii și .comitete constituite potrivit legii

i oii

112

0

o ...:.

0

CȘ'

<6

&

Cbelțiiieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații.legale (rd. >l& + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:

113 .

1133

1061.94

11.75

814.56

1141

107.44

278

604

912

1141

a) ch. privind contribuția la asigurări sociale

114 .

790

741.53

786

567.65

786

106.00

190

410

633

786

b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj

115

28

22.19

30

16.96

24

108.16

7

15

19

24

c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate

116

248

238.78

259

184.54

254

106.37

60

132

205

254

d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente

117

67

59.44

100

45.41

77

129.54

21

47

55

77

e) ch. privind contribuțiia unității la

118

0

0

f) cheltuieli privind alte contribuții

119

0

0

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.

121 -trd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd.

127+-rd. 128), din care:

120

914

785.98

1095

651.72

1105

140.59

217

428

870

1105

a)

cheltuieli cu majorări și penalități

(rd. 122 + rd. .123), din care:

121

0

0.00

0

0

0

0

0

0

0

- către.bugetul general consolidat

122

0

0

- către alți creditori

123

0

0

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0

0

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0

0

d)

alte cheltuieli

126

60

46.73

90

68.13

90

192.60

17

28

75

90

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale

127

760

748.75

810

588.99

800

106.84

200

400

600

800

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:

128

94

-9.50

195

-5.4

215

-2263.16

0

0

195

215

-34

O

-6

-5

-23

-10

>. «

f1) A ?A

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

485

-9.50

620

0.3     ;

700

-7368.42

0

0

620

700

ls~)‘

< /;

-provizioane privind participarea la profita salariatilor

130

0

0

h S,

&

fT$

/

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0

2

2

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau .pierderi de valoare, din care:

131

391

425

5.7

485

425

485

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd.134 + rd. 135), din care:

132

0

0.00

0

5.7

0

0

0

0

0

- din participarea salariatilor la profit

1.33

0

0

- din deprecierea imobilizărilor.corporale și a activelor .circulante

134

0

0

- venituri din alte provizioane

135

0

5.7

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:

136

72

65.86

80

43.14

65

98.69

20

40

60

65

a)

cheltuieli privind dobânzile, din care:

137

0

0

a1) .

aferente creditelor pentru investiții

138

0

0

a2) .

aferente creditelor pentru activitatea curentă

139

0

0

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:

140

0

0

b1)

aferente creditelor pentru investiții

141

0

0

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

142

0

0

o)

alte cheltuieli financiare

143

72

65.86

80

43.14

65

98.69

20

40

60

65

3

Cheltuieli extraordinare

144

0

0

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)

145

306

603.93

445

-50.23

193

31.96

20

81

159

193

venituri neimpozabile

146

0

0
3.

vr

feX

cheltuieli nedeductibile fiscal

147 .

900

827.95

827

334.5.4'

827

99.89

100

400

700

827

b

pe profit

148

193

233.21

204

45.49

163

69.98

19

77

137

163

/&“//

DĂifîOiE FUNDAMENTARE

149

0

3

,i?tfeltufeli de natură salariată (rd.1 w

150

4656

4651.35

5109

3686.78

5141

110.53

1244

2775

4136

5141

?V.';

(Shyftuieli cu salariile (rd. 88)

.151

4199

4198.69

4652

3383

4679

111.44

1128

2538

3784

4679

A' Pj

-J>

Nr. de personal prognozat la finele anului

152

222

208.00

222

204

222

106.73

222

222

222

222

4

Nr. mediu de salariați

153

221

205.00

221

202

221

107.80

221

221

221

221

5

a)

Câștigul mediu lunar pesalariat • determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000

154

1583.33

1706.78

1754.15

1860.84

1764.33

103.37

X

X

X

1764.33

b)

Câștigul rhediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000

155 ■

1755.66

1890.79

1926.47

2027.94

1938.54

102.53

X

X

X

1938.54

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)

156

55.11

58.64

57.24

56.88 ,

57.24

97.62

X

X

X

57.24

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153

157

0

24

x

X

X

c1 )

Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care

158

0

0

X

X

X

- cantitatea de produse finite (QPF)

159

0

0

X

X

X

- preț mediu (p)

160

0

0

X

X

X

- valoare = QPF x p

161

0

0

X

X

X

- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

162

0

0

X

X

X

7

Plăți restante

163

0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

1206

1092.69

1092.69

1158.7

1092.69

100.00

1092.7

1092.7

1092.7

1092.69

o


o$

1A

7>

**

- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat

165

0

/’*

$.y’

■\ ' -o;

- de la operatori cu capital privat

166

1206

1092.69

1092.69

1158.7

1092.69

100.00

1092.7

1092.7

1092.7

1092.69

- de la bugetul de stat

167

0

0

- de la bugetul local

168

0

0

z '

- de la alte entitati

169

0

0

9

Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)

170

0

0

0


DIRECTOR GENERAL,

ING. PEPELEA MARIANADIRECTOR ECONOMIC,

EC. ANGELESCU CORNELIAcAUTQ&lTATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15 Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări si sursele de finanțare

ANUL 2016

Revizia IIINDICATORI

VALOARE

Aprobat an curent 2016

Influiente

2016

0

1

2

3

4,00

5,00

I

SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care:

595,00

0,00

595,00

1

Surse proprii, din care;

595,00

0,00

595,00

a) - amortizare

595,00

0,00

595,00

b) - profit

-

-

2

Alocații de Ia buget

-

-

3

Credite bancare, din care:

-

-

a) - interne

-

-

b) - externe

-

-

4

Alte surse, din care:

-

-

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul localal Mun .Ploiești

0,00

0,00

0,00

<

c

1

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

595,00

0,00

595,00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

558,00

6,00

564,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

558,00

6,00

564,00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si-executie

35,00

0,00

35,00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10,00

0,00

10,00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea la sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10,00

-10,00

0,00

b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare

85,00

-60,00

25,00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44              ( proiectare si

execuție)

0,00

0,00

0,00


b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35,00

0,00

35,00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13,00

-4,00

9,00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare)

0,00

0,00

\

0,00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25,00

0,00

25,00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

120,00

0,00

U S . L i?

120,00

b.ll Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

70,00

0,00

70,00

bl2.Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

70,00

-44,00

26,00

b.13 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

85,00

-84,00

1,00

b.14 Amplasare copertine pe structura metalica - construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

0,00

208,00

208,00

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

37,00

-6,00

31,00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10,00

0,00

10,00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe )

8,00

0,00

8,00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

0,00

0,00

0,00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7,00

0,00

7,00

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 1/min      - 2 buc

6,00

-6,00

0,00

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de brumizare - 3 buc

6,00

-6,00

0,00

4.7 Achiziționarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcarea de la Halele Centrale

0,00

6,00

6,00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externe

Director General,

Ing.Pepelea MarianaSef serviciu investiții Bulareanu Hilda

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA SediuI/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Propunere program de investiții, dotări și sursele de finantan

ANUL 2016

Revizia II


mii lei

INDICATORI

VALOARE       X

Aprobat an curent 2016

Influiente

Propunere

2016

0

1

2

3

4.00

5.00

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Surse proprii, din care:

595.00

0.00

595.00

a) - amortizare

595.00

0.00

595.00

b) - profit

-

-

2

Alocații de la buget

-

-

3

Credite bancare, din care:

-

-

a)- interne

-

-

b) - externe

-

-

4

Alte surse, din care:

-

-

- Majorare capital social din fd alocate de consiliul locala! Mun .Ploiești

0.00

0.00

0.00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

595.00

0.00

595.00

1

Investiții în curs, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

2

Investiții noi, din care:

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniului public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

3

Investiții efectuate Ia imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

558.00

6.00

564.00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:

0.00

0.00

0.00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:

558.00

6.00

564.00

b.l Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

35.00

0.00

35.00

b.2 Lucrări de amplasare a unui sistem de detecție si avertizare incendiu Piața Malu Roșu - execuție

10.00

0.00

10.00

b.3 Lucrări de amplasare hidranti si racordarea Ia sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

10.00

-10.00

0.00
b.4 Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate la incendiu a imobilului din str. Văleni nr.44-proiectare

85.00

-60.00

zz

25.00

b.5 Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din strada Văleni nr.44

( proiectare si execuție)

0.00

0.00

--------------ȚT—•

o.oo v-

b.6 Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare al fumului la imobilul din strada Văleni nr.44( proiectare si execuție)

35.00

0.00

35.00

b.7 Reparație la clădirea sediului administrativ

13.00

-4.00

9.00

b.8 Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe -Piața Bereasca(proiectare)

0.00

0.00

0.00

b.9 înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu

25.00

0.00

25.00

b.10 Reparație capitala/modernizare ascensoar din incinta Halelor Centrale

120.00

0.00

120.00

b.l 1 Lucrări de construcții - inlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

70.00

0.00

70.00

bl2.Lucrari de construcții - inlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord( proiectare si execuție)

70.00

-44.00

26.00

b.l3 Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( proiectare si execuție)

85.00

-84.00

1.00

b.14 Amplasare copertine pe structura metalica -construcții cu caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de construire Piața Centrala Agroalimentara

0.00

208.00

208.00

Dotări ( alte achiziții de imobilizări corporale)

37.00

-6.00

31.00

4

4.1 Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

10.00

0.00

10.00

4.2 Achiziționare pachete software si sistene informatice( licențe)

8.00

0.00

8.00

4.3 Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

0.00

0.00

0.00

4.4 Achiziționare copiator full color A3

7.00

0.00

7.00

4.5 Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 4 l/min      - 2 buc

6.00

-6.00

0.00

4.6 Achiziționare motor pentru ventilator de la instalația de brumizare - 3 buc

6.00

-6.00

0.00

4.7 Achiziționarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcarea de la Halele Centrale

0.00

6.00

6.00

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

5

a)-interne

b)-externeDirector Economic


Sef servii


investiții


Ec.Angelescu Cornelia


Bulareai


Hilda□ □□nhapal Tel.: 0372/ 056 960;

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/199^X5-R057RNCB0205044876,Ș60p01xJ>;

7 ' X


Fax: 0372/ 056 961


NOTA DE FUNDAMENTARE


f i-

X,


PRIVIND PROPUNEREA DE RECTIFICARE A PLANULUI DE INVESTIȚII PE ANUL 2016

Revizia II

S.C.HALE SI PIETE-SA propune revizuirea planului de investiții pentru anul 2015. Necesitatea revizuirii planului de investiții, este rezultatul identificării unor noi priorități de acțiune si a reevaluării potențialului de realizare efectiva a obiectivelor, cu efecte benefice pentru activitatea societății atat din punct de vedere economic cat si calitativ.

Rectificarea se v-a realiza prin transferul către noile obiective de investiții a sumelor de la pozițiile amanate si economiile de la lucrările contractate si finalizate.

Valoarea inițiala estimata                            = 595,00 mii lei

Valoarea propusa la rectificarea planului de investiții = 595,00 mii Iei

CAPITOLUL A - Lucrări de investiții in continuare

 • 1.Lucrări de reparații la grupul sanitar pentru femei din incinta imobilului Halele Centrale - proiectare si execuție

Surse de finanțare: Surse proprii

Grupul sanitar pentru femei aflat la parterul imobilului Halele Centrale nu corespund din punct de vedere igienioco - sanitar. Aceste deficiente constau in: Faianța este deterioarata;

Pardoselile din gresie sunt deterioarate;

Ușile de la grupurile sanitare prezintă un grad de uzura avansat si nu mai pot fi reparate; Vasul WC si rezervoarele sunt deterioarate;

Instalația de alimentare cu apa datorita vechimii are un grad de uzura avansat, necesita refacerea integrala. Datorita uzurii sunt pierderi de apa. Instalația de alimentare cu apa trebuie refăcută.

Refacerea instalației electrice interioare;

Instalația sanitara (chiuvete,baterii) au un grad avansat de uzura;

Igienizarea pereților si tavanelor ramase după montare faianța.

Lucrarea se poate executa conform Legii 50/1991 - Art. 11 (Lucrări care nu necesita Autorizație de construire). Având in vedere ca imobilul Halele Centrale este declarat


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești


□ □□nhagal 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr,15 Nr.Reg.Com.: J29/496/1991^ R057RNCB0205044876 Fax: 0372/ 056 961


monument este necesar avizul de la Culte si Cultura Prahova. Lucrarea ^Xăitx fîâalizatâ si recepționată.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.l

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA .

 • 2. Lucrări de amplasare a unui sisteme de detecție si avertizare împotriva incendiului Piața Malu Roșu - execuție

Surse de finanțare: - surse proprii

Conform normativelor si legilor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de detecție, semnalizare si avertizare impotriva incendiului in Piața Malu Roșu. Conform I 18/2009 - Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor - Partea a IV -a (Instalații de avertizare, semnalizare si avertizare incendii) si conform CAP.3(3.1) in care se specifica faptul ca “Daca spațiul protejat este mai mare de 1000 mp trebuie utilizate sisteme adresabile, care le permit localizarea detectorului care declanșează alarma” Masurile ce urmeaza a fi luate au fost recomandate de către reprezentanții ISU Prahova. Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.2

Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA.

 • 3. Lucrări de construcții in vederea obținerii autorizației de securitate Ia incendiu a imobilului din str.Valeni nr.44 - proiectare

Surse de finanțare : - surse proprii

Având in vedere masurile stabilite prin scenariul de securitate la incendiu, intocmit in anul 2015 se impune executarea lucrărilor pentru obținerea avizului ISU Prahova. Pentru anul 2016 se propune intocmirea documentației de proiectare, urmând ca anul următor sa se execute lucrările in concordanta cu proiectul tehnic si caietul de sarcini intocmite de către un proiectant autorizat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.4

Valoarea estimata este de 25,00 mii lei fara TVA


SC HALE Si PIEȚE SA


Cod fiscal: RO 1356295; Banca: BCR Ploiești


□□^nrPDI] Tel.: 0372/ 056 960;


 • 4. Lucrări de amplasare a unui sistem de evacuare a fumului la nr.44 - proiectare si execuție

Surse de finanțare : - surse proprii

Pentru autorizarea construcției din punct de vedere al securității la incendiu, conform normativelor in vigoare se impune necesitatea executării lucrărilor de amplasare a unui sistema de evacuare a fumului pentru clădirea din str.Văleni nr.44.

Masurile au fost recomandate prin dosarul de securitate la incendiu intocmit in anul 2015, pentru obținerea avizului de la ISU Prahova. Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.6

Valoarea estimata este de 35,00 mii lei fara TVA

 • 5. Reparație la clădirea sediului administrativ str.Grivitei nr.15

Surse de finanțare : - Surse proprii

Lucrările de reparații la sediul administrativa au inceput ai anul 2015.

In clădirea din str. Grivitei nr.15 isi desfasoara activitatea personalul administrativ al S.C. Hale si Piețe - S.A. Pentru a crea un climat de lucru in condiții igienice si de siguranța se impune repararea clădirii. Pardoselile interioare sunt degradate si necesita reparații si Înlocuiri . Totodată avand in vedere ca s-a inlocuit tamplaria exterioara din lemn cu tamplarie PVC de către o societate specializata si ca urmare a acestor lucrări pereții prezintă degradări si vor necesita reparații la interiorul si exteriorul clădirii. Legea 50/1991 ~ privind autorizarea executării lucrărilor de construcții - la Art. 11 se specifica ca se pot executa fara autorizație de construire următoarele lucrări care un modifica structura de rezistenta, caracteristicile inițiale ale construcțiilor sau aspectul arhitectural al acestora (- lit.d - zugrăveli si vopsitorii interioare; lit.e - zugrăveli si vopsitorii exterioare, daca un se modifica elementele de fațada si culorile clădirilor; lit.g - reparații si inlocuiri de pardoseli)

Aceste lucrări de reparații vor consta in :

 • -  Reparații tencuieli interioare si exterioare;

 • -  Zugrăveli interioare si exterioare;

 • -  înlocuirea pardoselilor din mocheta cu parchet laminat;

 • -  Vopsitorii la tamplaria de lemn interioara.


  SC HALE Si PIEȚE SA

  Cod fiscal: RO 1356295;

  Banca; BCR Ploiești

  Tel.; 0372/056 960;


  Ploiești, Str. Griviței Nr.15

  Nr.Reg.Com.: J29/496/1J$^


  Lucrarea a fost finalizata si recepționată.Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.7

Valoarea estimata este de 9,00 mii lei fara TVA

6. înlocuire jgheaburi Piața Mihai Bravu Surse de finanțare : - Surse proprii

In urma sesizărilor comerciantilor de la Piața Mihai Bravu, prin care ne-a fost adus la cunoștința faptul ca la nivelul acoperișului au aparut infiltrații si ca pe timp ploios nu isi pot desfasura activitatea comerciala, s-a costatat ca la nivelul acoperișului infiltrațiile se datoreaza jgheaburilor corodate si acestea nu pot fi reparate. Pentru o buna desfășurare a activitatii comerciale s-a propus Înlocuirea jgheaburilor. Lucrarea a fost finalizata si recepționată.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.9

Valoarea estimata 25,00 mii lei fara TVA

 • 7. Reparatie capitala/modernizare ascensor din incinta Halelelor Centrale

(1 buc)

Surse de finanțare: surse proprii

In urma verificărilor tehnice in utilizare pentru investigatii/examinari cu caracter tehnic, in urma carora s-a stabilit perioada remanenta de funcționare a instalațiilor de ascensor , s-a constatat ca este imperios necesar modernizarea completa a instalațiilor la ascensoul in imobilul Halele Centrale( PL952). Aceste reparații capitale - modernizări este obligatoriu a se efectua Înainte expirarea perioadei de remanenta.

Poziția in programul de investiții — Anexa V - poziția b.10

Valoarea estimata este de 120,00 mii lei fara TVA.Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/199^^.2<

RO57RNCBO2O5O44876960OO1

Fax: 0372/056 961


8. Lucrări de construcții - înlocuire invelitoare Piața Mihai Bravu ( proiectare si execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Mihai Bravu , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către serviciul administrativ prin referatul nr.9768/12.07.2016, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea Q acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea invelitorii din policarbonat, cu invelitoare tot din policarbonat, astfel lucrarea conform Legii 50/1991- privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.ll nu necesita autorizație de construire. A fost intocmit proiectul tehnic si caietul de sarcini de către un proiectant atestat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.ll

Valoarea estimata este de 70,00 mii lei fara TVA.

 • 9. Lucrări de construcții - înlocuire jgheaburi si burlane Piața Nord ( proiectare si execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere ca au aparut infiltrații la nivelul acoperișului, pe timp ploios creaza disconfort comerciantilor care isi desfasoara activitatea in Piața Nord , cat si cumpărătorilor. Aceste probleme au fost sesizate de către șeful de piața, solicitând rezolvarea problemelor aparute si introducerea acestei lucrări la rectificarea bugetara. Pentru remedierea celor solicitate se propune inlocuirea jgheaburilor si burlanelor, lucrarea conform Legii 50/1991-privind autorizarea lucrărilor de construcții, art.l 1 nu necesita autorizație de construire. A fost intocmit proiectul tehnic si caietul de sarcini de către un proiectant atestat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V — poziția b.12

Valoarea estimata este de 26,00 mii Iei fara TVA.

□ □□nhagal Tel.: 0372/ 056 960;

 • 10. Reabilitare Piața Centrala - zona florarie( execuție)

Surse de finanțare : - Surse proprii

Având in vedere faptul ca s-a desprins tencuiala pe o suprafața de ~ 22 mp in spațiul unde se comercializează flori , ISC Prahova a dispus prin procesul verbal de control ca S.C.Hale si Piețe - SA sa expertizeze clădirea pieței de către experti tehnici atestat! M.L.P.A.T pentru domeniile Bl si A2. Pentru prevenirea producerii unor accidente si menținerea in exploatare al spațiului s-a solicitat expertului( domeniul A2) punctul de vedere privind funcționarea in condiții de siguranța a zonei in care funcționează florăria de pe platoul Pieței Centrale .

0 Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.13

Valoarea estimata este de 1,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL B - Lucrări de investiții noi

1.Amplasare copertine pe structura matalica - construcții ce caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara

S.C.Hale si Piețe - S.A deține un proiect tehnic pentru amplasarea unei copertine pe structura matalica, construcție ce caracter provizoriu, pe durata executării lucrărilor de constructruire Piața Centrala Agroalimentara. Pentru construirea copertinei, S.C.Hale si Piețe - S.A deține pentru execuția lucrărilor autorizația de construire nr.223/22.05.2015, autorizație valabila pana la data de 22.05.2017.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.14

Valoarea estimata este de 208,00 mii lei fara TVA.

CAPITOLUL C - Lucrări de investiții la care se renunta/amana

1. Lucrări de amplasare a unui sistem de iluminat de siguranța la imobilul din str.Valeni nr.44 - proiectare si execuție

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.5

Valoarea estimata este de 25,00 mii lei fara TVA

ElIZPnhPnDI Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/199^V~

RO57RNCBO2O5O448706(B6l4\ \’A

Fax: 0372/ 056 961    E?/ , -' .        :


 • 2. Lucrări de amplasare hidranti si racordarea Ia sistemul de alimentare cu apa Piața Malu Roșu

Surse de finanțare: - surse proprii

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.3

Valoarea estimata este de 10,00 mii Iei fara TVA.

 • 3. Amenajare depozit Mic Gross, legume - fructe - Piața Bereasca(proiectare) Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția b.8

Valoarea estimata 9,00 mii Iei fara TVA

 • 4. Achiziționare surse externe de protecție PC-UPS

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.3

Valoarea estimata este de 3,00 mii lei fara TVA

 • 5. Achiziționare pompa pentru instalația de climatizare grup HP 1-2 41/min 2 buc

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.5

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA

 • 6. Achiziționare motor pentru ventilatorul de la instalația de climatizare (instalația de

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.6

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA

CAPITOLUL E - DOTĂRI (ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE) IN CONTINUARE

1.Achiziționare server de lucru pentru stocare de date si informații

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere ca echipamentul de calcul tip FILESERVER, cu specificațiile DELL PowerEdge R310 aflat in dotarea de rețelei intranet a societății, trebuie inlocuit datorita datorita uzurii fizice avansate in urma utilizării continue - 24/24h/7zile/7 timp de 6 ani si jumatate(dat in exploatare in octombrie 2010). Acest echipament deservește Întreaga societate

□ □anhDng Tel.: 0372/ 056 960;


Ploiești, Str. Griviței Nr.15 Nr.Reg.Com.: J29/496/199f©^;

RO57RNCBO2O5O4487690'OO'OlJfS' Fax: 0372/ 056 961


din punct de vedere al stocării si prelucrării datelor financiar-contabile si uri Wurâif fiind accesat zilnic in toata aceasta perioada de minim 25-30 utilizatori.

Datorita folosirii îndelungate si condițiilor improprii pe alocuri de exploatare(restartari dese din causa căderilor de tensiune, deși echipamentul este protejat cu UPC de 2000 VA, dar si perioadei îndelungate de exploatare de 6 ani si jumătate, acesta a început din decembrie 2015 sa se oprească, generând erori de procesor si de placa de date, tot mai des. Echipamentul a fost garantat in exploatare de producător pentru 3 ani de la darea in folosința, garanție care a fost depășită cu 3 ani si jumătate.

Fata de cele prezentate se impune achiziționarea unui nou echipament, altfel exista riscul sa se blocheze toata activitatea societarii, de la înregistrarea, urmărirea in contabilitate a documentelor, emiterea facturilor si încasarea acestora. Serverul a fost achiziționat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.1

Valoarea estimata este de 10,00 mii lei fara TVA

 • 2, Achizitionare pachete software si sisteme informatice (licențe)

Sursa de finanțare: surse proprii

Achiziționarea licențelor software se datoreaza faptului ca expira licența pentru antivirus, precum si continuarea programului de licențiere la produce Microsoft si pachet software pentru salarii conform legislației in vigoare.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.2

Valoarea estimata este de 8,00 mii lei fara TVA

 • 3. Achiziționare copiator full color A3

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere volumul mare de documente ce necesita copierea se impune achiziționarea unui copiator full color A3 .Copiatorul a fost achiziționat.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.4

Valoarea estimata este de 7,00 mii lei fara TVA


SC HALE Si PIEȚE SA

Cod fiscal: RO 1356295;

Banca: BCR Ploiești

Tel.: 0372/ 056 960;


te

Ploiești, Str. Griviței Nr.15

Nr.Reg.Com.: J29/496/1991

R057RNCB0205044876960001


Fax: 0372/056 961

CAPITOLUL E - DOTĂRI (ALTE ACHIZIȚII DE IMOBILIZĂRI CORPORALE) NOI

1. Achiziționare unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcarea de la Halele Centrale

Sursa de finanțare: surse proprii

Având in vedere faptul ca sistemul de parcare funcționează in sistema de avarie, se solicita de către administratorul de rețea, achiziționarea unui sistem de imprimare termica pentru emiterea tichetelor de acces in parcare.

Poziția in programul de investiții - Anexa V - poziția 4.6

Valoarea estimata este de 6,00 mii lei fara TVA

Director General,

Ing.Pepelea Mariana


Director economic,


Ec. Angelescu Cornelia
Sef serviciu


Investiții,

Bularehnu Hilda


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALElCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2016 - REVIZIA A ll-A

INDICATORI

Nr, rd.

Aprobat an curent (2016)

Propuneri rectificare an curent(2016)

%

Prevederi an 2017

Prevederi an 2018

9 = 7/5x100

10 = 8/7x100

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4x100

7

8

9

10

I.

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

12661.00

12661.00

100.00

12661.00

12661.00

100.00

100.00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

12649.00

12649.00

100.00

12649.00

12649.00

100.00

100.00

ajsubvenjil, cf. prevederilor legale în vigoare

3

bjtransferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

2

Venituri financiare

5

12.00

12.00

100.00

12.00

12.00

100.00

100.00

3

Venituri extraordinare

6

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

li

Q

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)

7

12216.00

12468.00

102.06

12216.00

12216.00

97.98

100.00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

12136.00

12403.00

102.20

12136.00

12136.00

97.85

100.00

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

3943.00

4263.00

108.12

3943.00

3943.00

92.49

100.00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

566.00

532.00

93.99

566.00

566.00

106.39

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

6532.00

6503.00

99.56

6532.00

6532.00

100.45

100.00

CD

Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)

12

5109.00

5141.00

100.63

5109.00

5109.00

99.38

100.00

Ci

ch. cu salariile

13

4652.00

4679.00

100.58

4652.00

4652.00

99.42

100.00

C2

bonusuri

14

457.00

462.00

101.09

457.00

457.00

98.92

100.00

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii șl comitete

17

248.00

221.00

89.11

235.00

235.00

106.33

100.00

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

1175.00

1141.00

97.11

1188.00

1188.00

104.12

100.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1095.00

1105.00

100.91

1095.00

1095.00

99.10

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

80.00

65.00

81,25

80.00

80.00

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/plerdere)

22

445.00

193.00

43.37

445.00

445.00

230.57

100.00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

204.00

163.00

79.90

204.00

204.00

125.15

100.00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

241.00

30.00

12.45

241.00

241.00

803.33

100.00

1

Rezerve legale' ■

25

22.00

7.00

5.00

22.00

22.00

314.29

100.00

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

26

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

27G

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

28

0.00

/Pe w

*

/

■ i. ;. \ \ '

’Â ’• ”

0.00

• >;/ /

0.00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

11

4

11

11

. c

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,

26, 27, 28, 29

30

208

19

9.13

208

208

1095.00

100.00

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

31

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

32

104

10

9.13

104

104

1095.00

100.00

a)

■ dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

104.00

10.00

9.62

104.00

104.00

1040.00

100.00

c)

■ dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare

35

104.00

9.00

8.65

104.00

104.00

1155.56

100.00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care

37

a)

cheltuieli materiale

38

b)

cheltuieli cu salariile

39

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

41

e)

alte cheltuieli

42

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

595.00

595.00

100.00

595.00

595.00

100.00

100.00

1

Alocații de la buget

44

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii

45

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

595.00

595.00

100.00

595.00

595.00

100.00

100.00

DATE DE FUNDAMENTARE

47

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

222.00

222.00

100.00

222.00

222.00

100.00

100.00

2

Nr. mediu de salariați total

49

221.00

221.00

100.00

221.00

221.00

100.00

100.00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)

50

1926.47

1938.54

100.63

1926.47

1926.47

99.38

100.00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000

51

1754.15

1764.33

100.58

1754.15

1754.15

99.42

100.00

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)

52

57.24

57.24

100.00

57.24

57.24

100.00

100.00

6

Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1 )x1000

54

964.85

984.76

102.06

964.85

964.85

97.98

100.00

8

Plăți restante

55

9

Creanțe restante

56

1092.69

1092.69

100.00

1092.69

1092.69

100.00

100.00

DIRECTOR GENERAL,                                    DIRECTOR ECONOMIC.

ING .PEPELEA MARIANA

EC. ANGELESCU CORNELIAQ            O

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICECENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA

Sediul/Adresa:Ploiesti .Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295

Situația veniturilor la data de 30.09.2016
mii lei

Nr. crt.

Indicatori

Prevederi an 2014

% 4 = 3/2

Prevederi an precedent (2015)

% 7 = 6/5

Prevederi curent (2016)

% 11 = 10/9

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

Aprobat

2016

Aprobat

TRIM III

2016

Realizat

TRIM III

2016

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

î-

Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:

13468

12290

91.25

12210

12032.66

98.55

12661

9859

8621.18

87.44

1

Venituri din exploatare *)

13426

12265

91.35

12180

12020.73

98.69

12649

9850,

8617.69

87.49

2

Venituri financiare

42

25

59.52

30

11.93

39.77

12

9

3.49

38.76

3

Venituri extraordinare

0

0

0.00

0

o             o

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE:CONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI Operatorul economic:SC HALE SI PIEȚE SA Sediul/Adresa:Ploiesti ,Str.Grivitei ,Nr. 15

Cod unic de înregistrare :R 1356295                      BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

AN 2016-Rev a ll-a

- mii lei -

Nr. crt.

Măsuri

Termen de realizare

An precedent (2015)

An curent (2016)

An 2017

An 2018

Preliminat/Realizat

Influem

e( + /-)

Influențe (+ /-)

Influențe (+ /-)

Rezultat brut

( + /-)

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

Rezultat brut

Plăți restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

604

0

193

0

0

0

0

0

1

Măsura 1.................

X

X

2

Măsura 2..................

X

X

Măsura n............

X

X

TOTAL pct. I

X

X

Pct. II

Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I

1

Cauza 1...................

X

X

2

Cauza 2...................

X

X

Cauza n...................

X

X

TOTAL pct. II

X

X

Pct. III

TOTAL GENERAL pct. I + pct. II

604

193

0

0

0

0

0


DIRECTOR ECONOMIC.

EC. ANGELESCU CORNELIA