Hotărârea nr. 366/2016

Hotãrârea nr. 366 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 366 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 noiembrie 2016;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/2016 se află în imposibilitatea de a participa la ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18.11.2016;

în temeiul prevederilor art. 45 și ale art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Pană George în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 18 noiembrie 2016.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 18 noiembrie 2016.MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor art. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă.

Având în vedere că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 331/29.09.2016, domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez, lipsește de la ședința de îndată din data de 18 noiembrie 2016, la propunerea consilierilor locali este ales un alt președinte de ședință.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE


X:

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor art. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință. Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți.

Ținând cont de faptul că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 331/29.09.2016, în persoana domnului consilier George-Sorin-Niculae Botez se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată din data de 18 noiembrie 2016, potrivit art. 47 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință.

Președintele de ședință va conduce ședința de îndată a consiliului local din data de 18 noiembrie 2016 și va semna hotărârile adoptate în plenul acesteia.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV,// ^'t. \

Jude?aj<.

Ibi           -----

LocMWt{j^^x>o % j. U n i t.\£ân i ta rAt^ni


<77


\? ,-./?/ ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

Se adeverește că:         ' C       U                 d i, A >'Ă" născut

,Z-/Z‘ <?

z 20 r v(nu ni el c-prenu mele)

_____ziua_____<________sex M/F cp domiciliu) ___________localitatea ___7</ f '. '________ .


> •' /"i

< 'V

luna         /

i/ î~/

în județul______ z .____

str.____________________________-----,-----------

având ocupația de: ,                                           ~~Tt

Este suferind’ de:^ ...   -

Se recomandă:C i

S-a eliberat prezenta spre a-i servi


Data eliberării: ■^ZtP' /^ luna


ziua


nr.


ii


la:


/4


Semnătura și para(ij3iț<frfî<5ulut v> v- r\a\'st

LS. n..

75—


!Î // h / / c*-

ii

C<

?

3

U

<.

I

f