Hotărârea nr. 365/2016

Hotãrârea nr. 365 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

ROM ANI A

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIHOTĂRÂREA NR. 365

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a

Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate intocmit de Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești, propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”;

Având in vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

 • - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 -2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

-Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂ RĂȘ T E :

Art. 1. Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor si in sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexa 1.

Art. 2. Aproba indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”, conform Anexei 2

Art. 3. Aproba lucrările de intervenție si descrierea investiției propuse conform Anexei nr 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104” de 1.416.673, 38 lei (inclusiv TVA).

Art. 5. Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economica, Serviciul Public Finanțe Locale si Direcția Relații Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

“Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Municipiul Ploiești isi propune să vină in sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termica se poate asigura din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

In urma campaniei de informare, promovata de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a blocului 12C B-dul Republicii nr. 104 a transmis municipalității solicitarea de inscriere in program, insotita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • •  placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan spray-at, în strat de 80 mm grosime;

 • •  termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent;

 • • închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC;

 • •  schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică și geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol și înlocuirea robineților defecți;

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA


Mii lei            1.416,67338

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


Mii lei


835,34538


Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Direcția Relații Internationale Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

“Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -Bloc 12C, B-duI Republicii nr. 104”

Municipiul Ploiești isi propune sa vina in sprijinul asociațiilor de proprietari care solicita ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Având in vedere ca data limita de închidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 este 16.11.2016 si ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie întocmite de asociațiile de proprietăți conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de finatare este necesara analizarea in regim de urgenta a prezentului proiect de hotar are.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de confort interior;

 • -  Reducerea consumurilor energetice;

 • -  Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

 • -  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termica se poate asigura din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 -Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere.

In urma campaniei de informare, promovata de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 12C, B-dul Republicii nr.104 a transmis municipalității solicitarea de înscriere in program, insotita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Documentația tehnica a fost realizata in baza unui contract de proiectare incheiat in anul 2012 dar problemele legate de finanțarea lucrărilor de execuție din fonduri alocate de la bugetul local si de stat a făcut imposibila inceperea investiției.

Blocul este un tronson tip punct, cu regim de înălțime P+10E, cu 40 apartamente. Anul execuției este 1977 - 1978. Funcțiunea este de locuire la etajele 1-10, cu subsol tehnic, cu spatii comerciale la parter.

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe bază de ciment, de circa 1 cm grosime, zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, dușului etc. au fost aplicate plăci de faianță, pe pereții exteriori există tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatră, pe zona soclului este aplicată o tencuială de ciment de circa 3 cm grosime, în grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, în dormitoare a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructură sunt realizați din panouri prefabricate de 25 cm grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar și cel din dreptul legăturilor cu pereții interiori și planșeele de fațada sunt insuficient protejate termic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă, cu pante interioare. învelitoarea este realizată din carton bitumat. Accesul pe terasă se realizează printr-o usa a casei liftului , la care se ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.

Termoizolația fațadei este din blocuri de b.c.a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție termică este la nivelul normelor din anii ’70. în prezent clădirea este insuficient protejată termic.

Planșeul peste subsol nu este în prezent termoizolat. Nu există termoizolații aplicate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planșeului de peste subsol, la planșeul și pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție încălzire și a.c.m. din subsol și robineți de golire sunt degradate și fisurați în mare parte.

Tâmplăriile sunt în marea majoritate cele originale dar există și tâmplării din pro file PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tâmplărie din lemn cu două foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. înălțimea parapeților este de 90 cm. Ușile de acces în scară sunt din tablă metalică ambutisată.

Perimetral clădirii există, dar nu pe toată lungimea, un trotuar de gardă realizat din dale din beton.

Structura de rezistenta este din b.a. monolit, cu diafragme dispuse pe doua direcții ortogonale, in sistem celular, cu închideri si compartimentări de zidărie. Spatiile comerciale mici nu necesita modificarea structurii la parter.

In spiritul prevederilor codului P100-3/2008, volumul de informații asupra clădirii indica nivelul de cunoaștere KL1, cu un coeficient CF = 1.35.

Având in vedere caracteristicile structurii si scopul expertizei s-a apreciat ca o evaluare calitativa si o metodologie de nivel 1 sunt suficiente.

In ce privește criteriile de încadrare in clasele de risc seismic:

 • •  Condiții constructive R1 =80;

 • •  Afectare structurala R2 = 100;

 • •  Grad de asigurare R3 = 90;

Indica încadrarea structurii in gradul IV de risc seismic, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 100 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii: Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • •  placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan spray-at, în strat de 80 mm grosime;

 • •  termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent;

 • • închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC;

 • •  schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică și geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de incalzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol și înlocuirea robineților defecți;

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

  inclusiv TVA

  construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA

  • 2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

  Realizate si plătite inainte de revizuire DALI

  Anul 1

  Anul 2

  Alte cheltuiei legate de realizarea in\


  Mii lei

  1.416,67338

  Mii lei

  835,34538

  Mii lei (INV)

  35,41571

  Mii lei (INV)

  678,72883

  Mii lei (INV)

  678,52883

  itiei (audit si publicitate):

  13,20000


  Anul 1


  Mii lei (INV)


  Anul 2


  Mii lei (INV)


  10,80000


 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •   inchiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandat 6 cm grosime, si tencuiala decorativa;

 • •   schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •   înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera;

 • •   izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol.

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 12C, B-dul Republicii nr. 104”

Direcția Tehnic-Investitii,                      Direcția Relații Internationale,

Director Executiv                                 Director Executiv


Daniela CroitoruSef Serviciu Investiții

Mariana STOCHITA


Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios Achiziții Publice, Contracte,

Director execu

Olimpia Anabell MantoDirecția Economica, Director executiv, Nicoleta Craciunoiu

1 1 -11- 2016

Anexa nr. 2 la HCL&xZffi^- indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 12C B-DUL

REPUBLICII NR.104”

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA


Mii lei


1.416,67338


construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


Mii lei


835,34538


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


Realizate si plătite înainte de revizuire DALI


Mii lei (INV)


35,41571


Anul 1


Mii lei (INV)


678,72883


Anul 2


Mii lei (INV)


678,52883


Alte cheltuiei legate de realizarea investiției (audit si publicitate):


Anul 1


Mii lei (INV)


13,20000


Anul 2


Mii lei (INV)


10,80000


 • 3. CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI

• CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE

Contribuție FEDR (cheltuieli cf HG 28/2008)

Mii lei

811,61274

Contribuție FEDR (cheltuieli cf Ghid POR 3.1A)

Mii lei

14,40000

Contribuție UAT Municipiul Ploiești (cheltuieli cf HG 28/2008)

Mii lei

211,52150

Contribuție UAT Municipiul Ploiești (cheltuieli cf Ghid POR 3.1 A)

Mii lei

9,60000

Contribuție Asociație de Proprietari Bloc 12C, B-dul Republicii

104

Mii lei

329,55366

• CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

Contribuție UAT Municipiul Ploiești

Mii lei

39,98548

Contribuție Asociație de Proprietari Bloc 12C, B-dul

Republicii 104

Mii lei

0

 • 4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:             luni         18 luni

5. CAPACITĂȚI:

MASURI DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

cantitate

UM

IZOLAREA TERMICĂ ANVELOPA

Izolare termica fațada parte opaca

950

mp

Izolare termica terasa

310

mp

înlocuire tamplarie existenta ferestrecu tamplarie termoizolanta

175

mp

închidere balcoane cu tamplarie termoizolanta

365

mp

Termoizolare planseu peste parter

35

mp

REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/APA CALDA DE CONSUM

înlocuire rețea încălzire si a.c.m. intre punctul de racord si planseul peste subsol

281

ml

6. LUCRĂRI DE IN TERVENTIE PROPUSE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •   reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime, aplicarea peste termoizolatie a unui strat hidroizolant de protecție pe baza de polimeri;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandta 6 cm grosime, si tencuiala decorativa

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •   montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •   montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire.

 • •  montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru

Anexa nr. 3 la HCl3^jC?^/C- descrierea investiției si lucrările de intervenție propuse pentru obiectivul de investiții “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL

PLOIEȘTI BLOC 12C B-DUL REPUBLICII 104”

BLOC:

12 C B-DUL REPUBLICII 104

REGIM DE ÎNĂLȚIME:

S+P+10E

ANUL FINALIZĂRII:

1978

ARIA CONSTRUITA:

280.6MP

ARIA DESFASURATA:

3086.6 MP

ARIA UTILA:

2778 MP

Clădirea studiata reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectata si executata in perioada anilor 70-80. Clădirea analizata este de tip punct, 10D - P+10. Subsolul este general si este de tip tehnic. Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • •  alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • •  alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • •  alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • •  agent termic pentru încălzire de la punctul termic;

 • •  apa calda menajera de la punctul termic;

 • •   telefonie.

SITUAȚIA EXISTENTA A CLĂDIRII:

Au fost realizate de către locatari cateva intervenții asupra clădirii, toate fara autorizație de construire:

 • •  tamplaria ferestrelor/logiilor a fost înlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

 • •  pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si senzori crepusculari si de prezenta.

 • •  cateva balcoane au fost închise cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

SITUAȚIA PROPUSA A SE REALIZA PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI:

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime, aplicarea peste termoizolatie a unui strat hidroizolant de protecție pe baza de polimeri;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandta 6 cm grosime, si tencuiala decorativa

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire.

 • •  montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru

 • •   înlocuirea liftului