Hotărârea nr. 364/2016

Hotãrârea nr. 364 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiesti - Bloc 10D, Str. Sinaii nr. 1”

ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA

llLn&l'- i

if Iua//* fTî            O

v v ;                    i

r‘ .-r x. -oi                       , --;-----, ij


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 364


privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de! Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -

Bloc IOD, Str. Sinaii nr. 1”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate intocmit de Direcția Tehnic - Investiții si Direcția Relații Internationale din cadrul Municipiului Ploiești privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc IOD, Str. Sinaii nr. 1”;

Având in vedere: prevederile programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor;

 • - Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana pentru Polul de Creștere Ploiești 2014 - 2020, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163/30 mai 2016;

 • - Strategia de Eficientizare Energetica a Municipiului Ploiești 2016-2020 aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 346/31.10.2016;

-Hotărârea de Guvern nr. 1069/2007 privind aprobarea Strategiei Energetice a României pentru perioada 2007-2020;

 • - Directiva 2006/CE a Parlamentului European si a Consiliului European din data de 5 aprilie 2006 avand ca obiect eficienta folosirii finale a energiei si a serviciilor energetice;

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata,

In baza articolului 131 alineat (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe,

In temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂ RĂȘ T E :

Art. 1, Aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc 10D, Str. Sinaii nr. 1” prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 -Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizării energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in clădirile publice, si in sectorul locuințelor, Operațiunea A Clădiri rezidențiale, conform Anexa nr. 1.

Art. 2. Aproba indicatorii tehnico-economici faza DALI pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești bloc IOD str. Sinaii, nr.l”, conform Anexei nr. 2.

Art 3. Aproba lucrările de intervenție si descrierea investiției propuse, conform Anexei nr 3 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Aproba valoarea totala a proiectului “Reabilitare termica blocuri in municipiul Ploiești bloc IOD str. Sinaii, nr.l” de 1 418 253.73 lei (inclusiv TVA).

Art. 5. Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economica, Serviciul Public Finanțe Locale si Direcția Relații Internationale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 6. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 noiembrie 2016.


Contrasemnează Secretar

Georgiana Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

“Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -

Bloc IOD, Str. Sinaii nr. 1”

Municipiul Ploiești isi propune să vină in sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termica se poate asigura din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale.

In urma campaniei de informare, promovata de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, Asociația de proprietari a Blocului 10D, str. Sinaii nr.l, a transmis municipalității solicitarea de înscriere in program, insotita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • •  placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan spray-at, în strat de 80 mm grosime;

 • •  termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu  asigură un  grad  de  izolare  termică

corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacameral și geam termorezistent;

 • • închiderea balcoanelor care nu  asigură un  grad  de  izolare  termică

corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC;

 • •  schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termică și geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de incalzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol și înlocuirea robineților defecți;

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA


Mii lei               1.418,25373


construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


Mii lei


836,70378


Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc IOD, str. Sinaii nr. 1”

PRIMAR,

Adrian Florin Dobre

Direcția Relații Internationale Direcția Tehnic Investiții Serviciul Investiții

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul

“Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești -Bloc IOD, Str. Sinaii nr. 1”

Municipiul Ploiești isi propune sa vina in sprijinul asociațiilor de proprietari care solicita ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performantei energetice a blocurilor de locuințe.

Având in vedere ca data limita de inchidere a apelului de proiecte pentru Axa prioritară 3 este 16.11.2016 si ținând cont de volumul mare al documentelor ce trebuie intocmite de asociațiile de proprietăți conform Ghidului solicitantului, pentru completarea cererii de fmatare este necesara analizarea in regim de urgenta a prezentului proiect de hotarare.

Implementarea măsurilor de eficiență energetică în blocurile de locuințe va duce la îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației, prin:

 • -  Imbunatatirea condițiilor de confort interior;

 • -  Reducerea consumurilor energetice;

 • -  Reducerea costurilor de întreținere pentru încălzire si apa calda menajera;

 • -  Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul si consumul de energie.

Având in vedere prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, finanțarea lucrărilor de reabilitare termica se poate asigura din fonduri structurale si de coeziune ale Uniunii Europene prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere.

In urma campaniei de informare, promovata de municipalitate, privind criteriile de accesare a fondurilor, asociația de proprietari a blocului 10D, str.Sinaii nr.l a transmis municipalității solicitarea de înscriere in program, insotita de documentele specificate in Ghidul solicitantului.

Documentația tehnica a fost realizata in baza unui contract de proiectare încheiat in anul 2012 dar problemele legate de finanțarea lucrărilor de execuție din fonduri alocate de la bugetul local si de stat a făcut imposibila începerea investiției.

Blocul este un tronson tip punct, cu regim de înălțime P+10E, cu 40 apartamente. Anul execuției este 1977 - 1978. Funcțiunea este de locuire la etajele 1-10, cu subsol tehnic, cu spatii comerciale la parter.

Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Finisajele existente sunt: tencuieli interioare, pe baza de ciment, de circa 1 cm grosime, zugrăveli obișnuite din lapte de var; pe pereții grupurilor sanitare, spălătorului, dusului etc. au fost aplicate placi de faianța, pe pereții exteriori exista tencuieli de circa 1 cm grosime la exterior, cu similipiatra, pe zona soclului este aplicata o tencuiala de ciment de circa 3 cm grosime, in grupurile sanitare a fost prevăzut mozaic de 4 cm grosime, in dormitoare a fost prevăzut covor PVC pe sapa de ciment; pe casa scării, pardoseala este din mozaic iar pe pereți, zugrăveala din var.

Pereții exteriori de la suprastructura sunt realizați din panouri prefabricate de 25 cm grosime (4,5 cm beton armat, 15 cm b.c.a., 5,5 cm beton armat). Zonele din dreptul nervurilor dar si cel din dreptul legaturilor cu pereții interiori si planseele de fațada sunt insuficient protejate termic (sunt placate cu doar 2 cm polistiren expandat).

Acoperișul este de tip terasa necirculabila, cu pante interioare. Invelitoarea este realizata din carton bitumat. Accesul pe terasa se realizează printr-o usa a casei liftului, la care se ajunge pe o scara metalica de la ultimul nivel locuibil.

Termoizolatia fațadei este din blocuri de b.c.a. de tip GBNT de 20 cm grosime. Nivelul de protecție termica este la nivelul normelor din anii ’70. In prezent clădirea este insuficient protejata termic.

Planseul peste subsol nu este in prezent termoizolat. Nu exista termoizolatii aplicate la nivelul plăcii de pe sol, la nivelul planseului de peste subsol, la planseul si pereții din zona windfangului, la pereții comuni cu casa scării. Conductele de distribuție incalzire si a.c.m. din subsol si robineti de golire sunt degradate si fisurați in mare parte.

Tamplariile sunt in marea majoritate cele originale dar exista si tâmplarii din pro file PVC cu geam termopan. Ferestrele inițiale din construcția blocului sunt realizate cu tamplarie din lemn cu doua foi de geam simplu de 3 mm grosime. Dimensiunile golurilor sunt din categoria celor tip: 240x120 cm, 120x120 cm. Inaltimea parapetilor este de 90 cm. Ușile de acces in scara sunt din tabla metalica ambutisata.

Perimetral clădirii exista, dar nu pe toata lungimea, un trotuar de garda realizat din dale din beton.

Structura de rezistenta este din b.a. monolit, cu diafragme dispuse pe doua direcții ortogonale, in sistem celular, cu inchideri si compartimentări de zidărie. Spatiile comerciale mici nu necesita modificarea structurii la parter.

In spiritul prevederilor codului PI00-3/2008, volumul de informații asupra clădirii indica nivelul de cunoaștere KL1, cu. un coeficient CF = 1.35.

Având in vedere caracteristicile structurii si scopul expertizei s-a apreciat ca o evaluare calitativa si o metodologie de nivel 1 sunt suficiente.

In ce privește criteriile de încadrare in clasele de risc seismic:

 • •  Condiții constructive R1 =80;

 • •  Afectare structurala R2 = 100;

 • •  Grad de asigurare R3 = 90;

Indica încadrarea structurii in gradul IV de risc seismic, ceea ce inseamna ca in cazul unui cutremur cu perioada de revenire de 100 ani clădirea nu va suferi avarii structurale semnificative. Acest grad de risc seismic nu necesita lucrări de consolidare.

Măsurile de reabilitare termică implică o serie de lucrări asupra anvelopei clădirii:

Proiectul constă în realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termică a clădirii menționate mai sus.

Prin raportul de audit energetic, pentru îmbunătățirea performanțelor energetice ale clădirilor de locuit s-a recomandat următorul pachet de măsuri:

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor  care nu  asigura un  grad  de  izolare  termica

corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor  care nu  asigura un  grad  de  izolare  termica

corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC;

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  inlocuirea instalației din subsol de incalzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru incalzire si a.c.m. din subsol si inlocuirea robinetilor defecti;

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

 • 1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

  inclusiv TVA


Mii lei                1.418,25373

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


Mii lei


836,70378


 • 2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

  Realizate si plătite înainte de revizuire DALI

  Anul 1


  Mii lei (INV)


  Mii lei (INV)


  Anul 2


  Mii lei (INV)


  35,45782


  679,49796


  679,29796


Alte cheltuiei legate de realizarea investiției (audit si publicitate):

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •   inchiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandat 6 cm grosime, si tencuiala decorativa;

 • •   schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •   inlocuirea instalației din subsol de incalzire si apa calda menajera;

 • •   izolarea termica a conductelor de distribuție pentru incalzire si a.c.m. din subsol;

 • •   montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului;

 • •   montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire;

 • •  montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru.

Față de cele arătate mai sus, propunem aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației de avizare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare termica blocuri in Municipiul Ploiești - Bloc IOD str. Sinaii nr.l”

Direcția Tehnic-Investitii,

Director Executiv

Sorina


Direcția Relații Internationale


Director Executiv Daniela CroitoruSef Serviciu Investiții, Mariana STOCHITA

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Olimpia Anabell Mant


Direcția Economica Director executiv, Nicoleta Craciunoiu

1 1 -11- 2016

investiții “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 10D STR.

SINAII, NR.1”

1. VALOAREA TOTALĂ A INVESTIȚIEI (INV)

inclusiv TVA


Mii lei               1.418,25373

construcții-montaj (C+M), inclusiv TVA


Mii lei


836,70378


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI


Realizate si plătite înainte de revizuire DALI


Mii lei (INV)


Anul 1


Mii lei (INV)


Anul 2


Mii lei (INV)


35,45782

679,49796

679,29796


Alte cheltuiei legate de realizarea investiției (audit si publicitate):


Anul 1


Mii lei (iNV)


13,20000


Anul 2


Mii lei (INV)


10,80000


3. CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI

• CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI ELIGIBILE


Contribuție FEDR (cheltuieli cf HG 28/2008)


Mii lei 793,88155


Contribuție FEDR (cheltuieli cf Ghid POR 3.1A)


Mii lei 14,40000


Contribuție UAT Municipiul Ploiești (cheltuieli cf HG 28/2008)


Mii lei 207,09889


Contribuție UAT Municipiul Ploiești (cheltuieli cf Ghid POR 3.1 A)


Mii lei 9,60000


Contribuție Asociație de Proprietari Bloc 10D, Str. Sinaii nr 1


Mii lei 322,15547


• CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE


Contribuție UAT Municipiul Ploiești


Mii lei 63,34662


Contribuție Asociație de Proprietari Bloc 10D, Str. Sinaii nr 104


Mii lei 7,77120


 • 4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

  luni


  18 luni


 • 5. CAPACITĂȚI:

  MASURI DE CREȘTERE A EFICIENTEI ENERGETICE

  cantitate

  UM

  IZOLAREA TERMICĂ ANVELOPA

  Izolare termica fațada parte opaca

  950

  mp

  Izolare termica terasa

  310

  mp

  înlocuire tamplarie existenta ferestrecu tamplarie termoizolanta

  175

  mp

  închidere balcoane cu tamplarie termoizolanta

  365

  mp

  Termoizolare planseu peste parter

  35

  mp

  REABILITARE TERMICA A SISTEMULUI DE INCALZIRE/APA CALDA DE CONSI

  JM

  înlocuire rețea încălzire si a.c.m. intre punctul de racord si planseul peste subsol

  281

  mi

  ALTE ACTIVITATI

  înlocuire lift

  1

  buc

 • 6. LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PROPUSE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime, aplicarea peste termoizolatie a unui strat hidroizolant de protecție pe baza de polimeri;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameraia si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandta 6 cm grosime, si tencuiala decorativa

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire.

montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe


fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru înlocuirea liftului


pentru obiectivul de investiții “REABILITARE TERMICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIEȘTI BLOC 10D STR. SINAII, NR.1

BLOC:

10 D STRADA SINAII NR.1

REGIM DE ÎNĂLȚIME:

S+P+10E

ANUL FINALIZĂRII:

1978

ARIA CONSTRUITA:

280.6MP

ARIA DESFASURATA:

3086.6 MP

ARIA UTILA:

2778 MP

Clădirea studiata reprezintă blocuri de locuințe colective ce a fost proiectata si executata in perioada anilor 70-80. Clădirea analizata este de tip punct, 10D - P+10. Subsolul este general si este de tip tehnic. Clădirea dispune de 40 apartamente de cate 2 camere, dispuse cate 4 pe nivel.

Clădirea are asigurate următoarele utilitati:

 • •  alimentare cu energie electrica din rețeaua de joasa tensiune;

 • •  alimentare cu gaz natural din rețeaua municipala;

 • •  alimentare cu apa rece de la rețeaua municipala;

 • •  agent termic pentru încălzire de la punctul termic;

 • •  apa calda menajera de la punctul termic;

 • •   telefonie.

SITUAȚIA EXISTENTA A CLĂDIRII:

Au fost realizate de către locatari cateva intervenții asupra clădirii, toate fara autorizație de construire:

 • •  tamplaria ferestrelor/logiilor a fost înlocuita la unele apartamente cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

 • •  pe casa scării au fost montate corpuri de iluminat cu LED si senzori crepusculari si de prezenta.

 • •   a fost înlocuit liftul

 • •  cateva balcoane au fost închise cu tamplarie din profile PVC cu geam termopan

 • •  pe fațada aferenta a 2 apartamente a fost montata termoizolatie din polistiren

SITUAȚIA PROPUSA A SE REALIZA PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI:

Proiectul consta in realizarea de lucrări de intervenție pentru reabilitarea termica a clădirii menționate mai sus.

Se vor realiza următoarele lucrări:

• CONTRIBUȚIA LA TOTAL CHELTUIELI NEELIGIBILE

Contribuție UAT Municipiul Ploiești


60%


Mii lei


63,34662


Contribuție Asociație de Proprietari Bloc 10D, Str. Sinaii nr 104


40%


Mii lei


7,77120


4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI:

luni             18 luni


5. CAPACITĂȚI:

MASURI DE CREȘTERE A EFICIENTE] ENERGETICE

cantitate

UM

Izolare termica fațada parte opaca

950

mp

Izolare termica terasa

310

mp

înlocuire tamplarie existenta ferestrecu tamplarie termoizolanta

175

mp

închidere balcoane cu tamplarie termoizolanta

365

mp

Termoizolare planseu peste parter

35

mp

înlocuire rețea încălzire si a.c.m. intre punctul de racord si planseul peste subsol

281

ml

6. LUCRĂRI DE IN TERVENTIE PROPUSE PRIN INTERMEDIUL PROIECTULUI

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime, aplicarea peste termoizolatie a unui strat hidroizolant de protecție pe baza de polimeri;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  'închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandat 6 cm grosime, si tencuiala decorativa

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •  înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •  izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire.

 • •  montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru

 • •  placarea termica exterioara a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructura cu placi din vata minerala bazaltica de 100 mm grosime;

 • •  izolarea soclului cu polistiren extrudat in grosime de 60 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind ca blocul are spatii comerciale la parter

 • •  reabilitarea termica a acoperișului de tip terasa necirculabila cu poliuretan spray-at, in strat de 80 mm grosime, aplicarea peste termoizolatie a unui strat hidroizolant de protecție pe baza de polimeri;

 • •  termoizolarea planseului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 60 mm grosime;

 • •  schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;

 • •  închiderea balcoanelor care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie PVC min. pentacamerala si geam termoizolant/panel PVC, termoizolarea parapetilor cu termosistem cu polistiren expandta 6 cm grosime, si tencuiala decorativa

 • •  schimbarea ușilor de acces in clădire, care nu asigura un grad de izolare termica corespunzător, cu tamplarie din aluminiu cu rupere de punte termica si geam termorezistent;

 • •   înlocuirea instalației din subsol de încălzire si apa calda menajera

 • •   izolarea termica a conductelor de distribuție pentru încălzire si a.c.m. din subsol

 • •  montarea robinetelor de echilibrare termohidraulica la baza fiecărei coloane, in subsolul blocului.

 • •  montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur si robinete de aerisire.

 • •  montarea de echipamente de contorizare a consumului de apa calda individual pe fiecare apartament, cu robinetii aferenti, cate doi pentru fiecare apometru