Hotărârea nr. 363/2016

Hotãrârea nr. 363 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuţiei proprii a Municipiului Ploieşti la Programul Operaţional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziţiei catre o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 – Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A – Clădiri rezidenţiale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 363


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/ 19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești;

văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si Raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnic - Investiții a Municipiului Ploiești și Direcția Economică prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 257/ 19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 -Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și in sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidențiale;

având în vedere prevederile art. 42 alin. (1) lit. b din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată și completată;

luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în baza articolului 131 alineat (1) și a articolului 14 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 (actualizata) privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe;

în temeiul articolului 36 alineat (4) litera d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se modifică art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 prin adăugarea alin. (9), si alin. (10), care prevăd:

(9) Municipiul Ploiești poate acorda ajutoare de natură socială, în cazul următoarelor categorii de proprietari persoane fizice, care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă (care nu desfășoară activitate economică), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetele locale:

- persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in întreținere;

  • - persoane singure/familii care, in ultimile 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

  • - veterani de război si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;

  • - pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

Pentru aceste categorii de proprietari cota de participare proprie obligatorie nu poate fi mai mica de 3,5 % din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporțional cu cota-parte indiviza de proprietate. Diferența pana la 25 % din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile si neeligibile) va fi suportata de către Municipiul Ploiești si nu va mai fi recuperata de la Asociația de Proprietari. Documentele justificative in baza carora a fost acordat ajutorul sunt responsabilitatea Municipiului Ploiești si vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexa la cererea de finanțare).

In cazul in care se acorda acest tip de ajutor, cota de participare (%) si suma care nu va mai fi recuperata de la Asociația de Proprietari vor fi menționate distinct in contractul incheiat intre solicitant si asociatia/asociatiile de proprietari pentru depunerea si derularea proiectelor, Hotararea AGAP si Hotararea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare, intervin schimbări care afecteaza incadrarea anumitor apartamente in categoria celor care beneficiază de ajutor de natura sociala, se vor actualiza toate documentele afectate de aceste modificări.

(10) Sumele destinate finanțării cheltuielilor menționate la alin. (9) majoreaza cota de contribuție care revine bugetului local, prevăzută la art. 1, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale.

Art. 2. Direcția Tehnic-Investitii, Direcția Economica si Serviciul Public Finanțe Locale vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art. 3. Direcția Administrație Publica, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prezenta hotarare.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 noiembrie 2016.

PreședmtJjw ședință Iuliaii Bolocan


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe și totodată în sprijinul cetățenilor cu venituri mici, a celor defavorizați și a altor categorii sociale.

Municipiul Ploiești poate acorda ajutoare de natură socială, în baza legislației în vigoare la data depunerii cererii de finanțare, în cazul anumitor categorii de proprietari persoane fizice, care dețin apartamente cu destinație locuință sau sedii sociale de firmă (care nu desfășoară activitate economică), în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație în bugetul locale.

Cota de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile și neeligibile) va fi suportată de către Municipiul Ploiești și nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari.

Documentele justificative în baza cărora se acordă ajutorul sunt responsabilitatea Municipiului Ploiești și vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexă la cererea de finanțare).

în cazul în care se acordă acest tip de ajutor, cota de participare (%) și suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari vor fi menționate distinct în contractul de mandat încheiat între Municipiul Ploiești și asociația/ asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, Hotărârea AGAP și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. în cazul în care pe parcursul evaluării, contractării și implementării cererii de finanțare, intervin schimbări care afectează încadrarea anumitor apartamente în categoria celor care beneficiază de ajutor de natură socială, se vor actualiza toate


Direcția Tehnic Investiții

Direcția Economică

RAPORT DE SPECIALITATEprivind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/ 19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon;

Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale

Având în vedere data limită de închidere a apelului de proiecte pentru axa prioritară 3.1. care este 16.11.2016 și volumul mare de documente necesare pentru înscrierea în program, solicitate Asociațiilor de proprietari prin ghidul specific, este necesară aprobarea de urgență a proiectului privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/ 19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A- Clădiri rezidențiale.

Municipiul Ploiești își propune să vină în sprijinul asociațiilor de proprietari care solicită ajutor financiar pentru realizarea lucrărilor de creștere a performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Ordonanța de Urgență nr. 63/ 30.10.2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, aduce noi reglementări ce permit ca reabilitarea să se poată face și cu contribuție financiară europeană, completată de o cotă ce le revine consiliilor locale, precum și de o contribuție minimă a proprietarilor.

Astfel, finanțarea unor activități/lucrări de intervenție se poate face și din fondurile structurale și de coeziune ale Uniunii Europene, în conformitate cu regulamentele și procedurile de accesare a acestor fonduri și în condițiile stabilite prin documentele procedurale specifice implementării programelor operaționale prin care se asigura finanțarea unor astfel de intervenții.

Municipiul Ploiești, în calitate de solicitant, are obligația de a asigura resursele financiare pentru acoperirea tuturor cheltuielilor aferente proiectelor ce compun cererea de finanțare, în condițiile rambursării a maxim 60% din cheltuielile eligibile din FEDR și de la bugetul de stat, respectiv recuperarea ulterioară a cotei-părți ce revine fiecărei asociații de proprietari din valoarea proiectului respectiv, cheltuieli eligibile și neeligibile.

In concordanță cu Ghidul solicitantului finanțarea lucrărilor se va fâc^ăstfek^A.

  • -  60% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor - Fondul /g^^ean^de

Dezvoltare Regională și bugetul de stat;                                        fi

  • -  40% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectelor -                       și

Asociația de proprietari.

Cota de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E ce revine respectivilor proprietari, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate. Diferența până la 25% din valoarea cheltuielilor aferente C+M+E (cheltuieli eligibile și neeligibile) va fi suportată de către Municipiul Ploiești și nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari. (C+M+E - reprezintă cheltuielile prevăzute la capitolele/subcapitolele 1.1, 1.2, 2, 4, 5.1.1 și 5.3 din bugetul componentei).

Documentele justificative în baza cărora a fost acordat ajutorul sunt responsabilitatea Municipiului Ploiești și vor fi păstrate la dosarul proiectului (nu se vor include ca anexă la cererea de finanțare).

In cazul în care se acordă acest tip de ajutor, cota de participare (%) și suma care nu va mai fi recuperată de la Asociația de Proprietari vor fi menționate distinct în contractul încheiat între Municipiul Ploiești și asociația/ asociațiile de proprietari pentru depunerea și derularea proiectelor, Hotărârea AGAP și Hotărârea Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. în cazul în care pe parcursul evaluării, contractării și implementării cererii de finanțare, intervin schimbări care afectează încadrarea anumitor apartamente categoria celor care beneficiază de ajutor de natură socială, se vor actualiza toate documentele afectate de aceste modificări.

Sumele avansate de Municipiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari, prevăzute la art. 1, alin. 3 (25% contribuția Asociației de proprietari), sunt considerate cheltuieli de natura sociala si nu se recuperează de la următoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

  • a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate in întreținere;

  • b) persoane singure/ familii care, in ultimele 3 luni anterioare efectuării anchetei sociale de către autoritatea administrației publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub câștigul salarial mediu net pe economie;

  • c) veterani de război si soți/ soții supraviețuitori/ supraviețuitoare ai/ ale acestora;

  • d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale căror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt sub câștigul salarial mediu net pe economie.

Sumele destinate fmantarii cheltuielilor menționate de mai sus majoreaza cota de contribuție care revine bugetului local, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinație in bugetele locale.

Pentru a putea accede la acest program de finanțare, hotărârile Asociației de proprietari de a mandata autoritatea publică locală în vederea realizării activităților/ lucrărilor de intervenție precum și cu privire la cota contribuției fiecărui proprietar la fondul de reparații trebuie luate cu votul tuturor membrilor asociației de proprietari.

Sumele avansate de către Municipiul Ploiești pentru asigurarea cotei de contribuție proprie a asociațiilor de proprietari vor fi recuperate din fondul de reparații al asociației și prin taxa de reabilitare.

în situația în care asociația de proprietari nu dispune în totali ^^jSe° frai^rile necesare achitării cotei părți până la data efectuării recepției la term^ăr^ lucrărilor, municipalitatea va recupera sumele rămase prin intermediul taxei de feă^iliJ^^^Ăitdjță pe o perioada de maxim 10 ani.                                                   /

Asociațiilor de proprietari le revine obligația ca, în termen de mâ^îm/15^'1^4ela semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor să transmită 26ifecției Tehnic Investiții din cadrul Municipiului Ploiești hotărârea de adoptare a sumelor defalcate pe fiecare proprietate individuală. în cazul nerespectării acestei obligații se va proceda la calcularea sumelor ce revin fiecărui apartament proproțional cu cotă indiviză din proprietatea comună aferenta fiecărei proprietăți individuale.

Fată de cele prezentate mai sus, propunem modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 257/ 19.08.2016 privind aprobarea nivelului contribuției proprii a Municipiului Ploiești la Programul Operațional Regional 2014-2020; Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor Operațiunea A - Clădiri rezidențiale, prin detalierea ajutoarelor de natură socială care pot fi acordate de către Municipiul Ploiești.

Direcția Tehnic-Investiții, Director executiv Sorina

Sef Serviciu, Mariana STOCHIȚĂ


Direcția Economică, Director Executiv


Nicoleta CRACIUNOIU
Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achizțiț Publice, Contracte, Director executiv,

Olimpia Anab


TOIU