Hotărârea nr. 362/2016

Hotãrârea nr. 362 privind alegerea președintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 362


privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului municipiului Ploiești, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 noiembrie 2016;

Ținând cont de faptul că președintele de ședință ales prin Hotărârea Consiliului Local nr. 193/2016 se află în imposibilitatea de a participa la ședința Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12.11.2016;

în temeiul prevederilor art. 45 și ale art. 47, alin. 3. din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Iulian Bolocan în calitate de președinte de ședință pentru ședința de îndată a Consiliului Local al Municipiului Ploiești din data de 12 noiembrie 2016.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 12 noiembrie 2016.


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor art. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă. Acesta exercită atribuțiile prevăzute de lege pentru președintele de ședință. Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali prezenți.

Ținând cont de faptul că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 331/29.09.2016, în persoana domnului consilier George-Sorin-Niculae Botez se află în imposibilitatea de a participa la ședința de îndată din data de 12 noiembrie 2016, potrivit art. 47 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință.

Președintele de ședință va conduce ședința de îndată a consiliului local din data de 12 noiembrie 2016 și va semna hotărârile adoptate în plenul acesteia.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRI         CCUTIV,Anabell Olfi


ia/Măntoiu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit prevederilor art. 47, alin. 3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali, din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință, prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor locali prezenți, care va conduce ședința respectivă.

Având în vedere că președintele de ședință al Consiliului Local al Municipiului Ploiești, ales prin Hotărârea nr. 331/29.09.2016, domnul consilier George-Sorin-Niculae Botez, lipsește de la ședința de îndată din data de 12 noiembrie 2016, la propunerea consilierilor locali este ales un alt președinte de ședință.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.Kocalita&^g j? %

Onit. samtjșjrăg 5S \ ^8° §

Se adeverește că:

■ în județul

str,________________________________

Nr. fîșă/carnet de sănătate

_______-------/T" ...t —

. ■ " l             /. X ' Z / ,

i-


(numele-prenurnele)^ /J*

_____ziua            _____sex M/F cu domiciliul _______ localitatea                       “)________________


nr.


ADEVERINȚĂ MEDICALĂ

&> r^X        .h^/y


având ocupata dc:.,— v..___________... h ■, t_ r . la,                 ; ...      ..•«■/.

Este suferind de:                            -C

Se recomandă: Z/^7- /                          ? - ? -~-                               * -■,

'y 7 fit hZ^f 1 //-'/> ~fa . /*-

S-a eliberat prezenta spre a-î sdrvi ta: • - 1        ,                            L_ ___

Data eliberării: î /

20/' C? luna / 7 ziua /,

' SiffriWătiir^i par/â medicului■ ‘ ,-^k

. c~             /f

__                     țjuS. AC, ‘ (VE' -rlfe ______!_

° a\g'\ .


Tblrtt )a SC SEMNE TEHNO SHL UUtec (7Z-M-S4OO57