Hotărârea nr. 361/2016

Hotararea nr. 361 privind aprobarea tarifelor pentru folosinţa spaţiilor situate în incinta Hipodromului din Ploieşti şi taxelor aferente desfăşurării curselor hipice

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 361


privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta


Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a viceprimarului Cristian Mihai Ganea, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune aprobarea tarifelor de utilizare a Hipodromului din Ploiești;

în temeiul Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare Raportul Comisiei de specialitate nr. 1 - Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.10. 2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 - Clubul Sportiv Municipal Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri și va informa Consiliul Local după 90 de zile asupra efectelor economice ale taxelor adoptate.

Art. 3 - Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 2 noiembrie 2016Tarife pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxe aferente desfășurării curselor hipice

Nr.crt.

Denumire tarif/taxă

Valoare tarif/taxă

1

Tarif loc de parcare

2 lei/ ora de staționare

12 lei/zi

2

Tarif închiriat boxe și tarif folosință pistă

450 lei/ lună

3

Tarif închiriere spațiu restaurant

2.000 euro/ lună (preț de pornire licitație)

4

Tarif închiriere spațiu cafenea

1.000 euro/ lună (preț de pornire licitație)

5

Tarif închiriere spațiu casă de pariuri *

500 euro/ lună (preț de pornire licitație)

6

Tarif de intrare la tribune

5 lei/ persoană

7

Taxă de participare pentru cursele de galop

5%    din    valoarea

premiului întrecerii

8

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp -cursă galop derby

3.000 euro/ cursă/ cal

9

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii partanti din grupa 1

2.000 euro/ cursă/ cal

10

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii partanti din grupa 2 si grupa 3

500 euro/ cursă/ cal

11

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii Listed

200 euro/ cursă/ cal

12

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii participant in cursele de clasa V

100 euro/ cursă/ cal

Nr.crt.

Denumire tarif/taxă

Valoare tarif/tfia/^r^ \

13

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse galop) - pentru caii participanți în cursele de clasa (I, II, III, IV)

50 euro/ cursă^^^xJ^W|x/

14

Taxă unică pentru înscrierea după perioada intermediară în curse de galop

10%    din    valoarea

premiului          cursei

respective

15

Taxă ca procent din premii pentru cursele de galop reținută de C.S.M. Ploiești

10  % din valoarea

premiilor acordate

16

Taxă ca procent din premii pentru cursele de galop ce va reveni arbitrilor

10%    din    valoarea

premiilor

17

Taxă de participare pentru cursele de trap

5%    din    valoarea

premiului cursei

18

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp -cursă trap

50 euro/ cursă/ cal

19

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp -cursă trap derby a iepelor

500 euro/ cursă/ cal

20

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (cursă trap) - finală sprint

400 euro/ cursă/ cal

21

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse trap) - pentru criteriul cailor de 2 ani

300 euro/ cursă/ cal

22

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse trap) - Cupa Stayer

300 euro/ cursă/ cal

23

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse trap) - cursa de consolare

200 euro/ cursă/ cal

24

Taxă de angajament pentru caii care vin din străinătate care sunt angajați la timp (curse trap) - cursa de trap pe distanțe

200 euro/ cursă/ cal

25

Taxă ca procent din premii pentru cursele de trap reținută de C.S.M. Ploiești

10  % din valoarea

premiilor acordate

26

Taxă ca procent din premii pentru cursele de trap ce va reveni arbitrilor

10%    din    valoarea

premiilor

27

Tarif închiriere boxă și folosință pistă/ zi + utilități + curățenie boxă

50 lei/ zi

28

Tarif folosință pistă pentru cai care nu sunt cazați în incinta Hipodromului

10 lei/ zi/ cal

Nr.crt.

Denumire tarif/taxă

Valoare tarif/ta$ă'7 r p

29

Tarif folosință piste pentru competiții, diferite sporturi și alte rase de animale

300 lei/ oră il

30

Tarif folosință piste pentru antrenamente, diferite sporturi și alte rase de animale

150 lei/ oră                ■

31

Tarif închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite activități sportive

100 lei/ oră

32

Tarif închiriere teren pentru diverse activități comerciale

5 lei/ mp/ zi

33

Tarif reclamă ocazională

126 lei/ mp/ zi

34

Tarif reclamă pe o perioada de o lună

25 lei/ mp/ zi

35

Tarif reclamă pe o perioada de 3 luni

19 lei/ mp/ zi

36

Tarif reclamă pe o perioada de un an

13 lei/ mp/ zi

* tariful nu include și procentul din câștig datorat organizatorului

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

a'^— _'-W

RAPORT DE SPECIALITATE


^BBȚUb^V7 ------------------------------------------------------ X. ; C O

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice

Prin Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unității de

9 Implementare a Proiectelor privind finanțarea obiectivului de investiții „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești” se stabilesc atât sumele necesare pentru funcționarea Hipodromului din Ploiești care va fi dat în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești, cât și veniturile estimate a se realiza la Hipodromul din Ploiești până la 31.12.2016, fiind menționate tarifele și taxele pe baza cărora urmează a fi menționate aceste încasări.

Caracterul de urgență al aprobării tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta hipodromului se datorează faptului că prin H.C.L. nr. 256/19.08.2016 a fost preluat Hipodromul Ploiești în administrare de Club Sportiv Municipal Ploiești și necesită tarife pentru desfășurarea activităților pe hipodrom.

Conform Notei de fundamentare nr.4818/19.07.2016, la Hipodromul din Ploiești urmează să fie realizate următoarele tipuri de venituri:

-venituri din parcări,

-venituri din chirie boxe pentru caii permanenți, -venituri din cesionarea spațiilor.

Veniturile din parcări

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului din Ploiești sunt în cuantum de 221.

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente în cadrul Municipiului Ploiești -2 lei/ora de staționare.

Venituri din chirie boxe pentru caii cazați permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiești

Număr grajduri; 7 bucăți Număr total boxe/grajd: 27 bucăți Număr total boxe: 189 bucăți Pentru proprietarii de cai care doresc să lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiești vor fi disponibile 150 boxe de închiriat.

Venituri din închiriere spațiu restaurant, spațiu cafenea și spațiu casă de pariuri.

-tarif închiriere spațiu restaurant: 2000 euro/lună -tarif închiriere spațiu cafenea: 1000 euro/lună -tarif închiriere spațiu casă pariuri: 500 euro/lună.

Venituri din vânzarea biletelor pentru acces tribune Tariful de intrare tribune va fi 5 lei/persoană, fiind estimate a se vinde 11.372 bilete pe parcursul anului la cursele de galop și de trap.

•?> •

-yn


Venituri din taxele de participare percepute pentru curs^e^d^alop^^ Taxele de participare vor fî 5% din valoarea premiului întrecerii.^mnw-^^S-a estimate un număr de 9 cai/ cursă.                             -'

Programul de curse și numărul de cai:

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE GALOP, din care

320

Curse clasa I

40

Curse clasa II

40

Curse clasa III

50

Curse clasa IV

60

Curse clasa V

71

Curse Listed

32

Curse grupa 1

6

Curse grupa 2

10

Curse grupa 3

10

Cursa Derby - ul României

1

Pentru caii care vin din străinătate se mai adaugă o taxa ce diferă în funcție de importanța cursei.

Taxa de angajament pentru caii angajați la timp va fî:

3.000 Euro/ cursă/ cal - pentru derby;

2.000 Euro/ cursă/ cal - pentru caii partanți din grupa 1;

500 Euro/ cursă/ cal - pentru caii partanți din grupa 2 și grupa 3;

200 Euro/ cursă/ cal - pentru caii Listed;

100 Euro/ cursă/ cal - pentru caii participant în cursele de clasa V;

50 Euro/ cursă/ cal - pentru caii participant în cursele de clasă (I, II, III, IV); înscrierea după perioada intermediara atrage o taxa unica de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor acordate ;

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata arbitrilor.

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de trap Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii. Programul de curse și numărul de curse:

SPECIFICAȚIE

NUMĂR CURSE

CURSE DE TRAP, din care

384

Curse trap

359

Curse derby

Curse finala sprint

Curse derby - ul iepelor

Curse criteriul cailor de 2 ani

Curse cupa Stayer

1

Curse de consolare

5

Curse trap pe distante

15

Pentru caii care vin din străinătate se mai adaugă o taxă de angajament ce diferă în funcție de importanța cursei.

Taxa de angajament va fi:

50 Euro/ cursă/ cal - cursa de trap;

500 Euro/ cursă/ cal - cursa Derby;

400 Euro/ cursă/ cal - cursa Derby a iepelor;

400 Euro/ cursă/ cal - finala sprint;

300 Euro/ cursă/ cal - pentru criteriul cailor de 2 ani;

300 Euro/ cursă/ cal - cupa Stayer;

200 Euro/ cursă/ cal - cursa de consolare;

200 Euro/ cursă/ cal - cursa de trap pe distante.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap -Se va retine 10 % din valoarea premiilor acordate ;

-10% din valoarea premiilor vor fî acordate pentru arbitrii.

Venituri din pariuri

Constau într-un procent din câștigurile obținute de casa de pariuri, operator care va prelua activitatea de pariuri din cadrul Hipodromului din Ploiești. In baza unui protocol încheiat cu o casă de pariuri se va stabili și procentul din total încasări jocuri.

Alte venituri din închirieri:

-închiriere boxa si taxa folosința pista/ zi + utilitati + curățenie boxa - 50 lei/ zi; -Folosință pistei pentru cai care nu sunt cazați în incinta Hipodromului - 10 lei/ zi/ cal;

-închiriere piste pentru competiții, diferite sporturi și alte rase de animale - 300 lei/ oră;

-închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi și alte rase de animale -150 lei/ oră;

-închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive - 100 lei/ oră;

-închiriere teren pentru diverse activitati comerciale - 5 lei/ mp/ zi; -Venituri din reclame ocazionale - 126 lei/ mp/ zi;

-Venituri din reclame pe o perioada de o lima - 25 lei/ mp/ zi; -Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni - 19 lei/ mp/ zi;


-Venituri din reclame pe o perioada de un an - 13 lei/ mp/ zi. La determinarea veniturilor menționate mai sus,

Implementare a Proiectelor a luat în calcul prețurile prevăzute în analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar și propunerile făcute de Club Sportiv Municipal Ploiești.

Tarifele încasate vor duce la majorarea veniturilor proprii, precum și la îmbunătățirea serviciilor oferite în cadrul Hipodromului din Ploiești.

Potrivit prevederilor art. 36, alin 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, consilul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local.

Având în vedere aceste considerente propun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre anexat.


Director adjunct,

Marian ^^NESCU

Serviciul Financizar-Contabilitate

Cătălin CĂSTACHE

Șef Serviciu Achiziții publice, organizare competiții, Iuliana


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

Ia proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spațiilor situate în incinta Hipodromului din Ploiești și taxelor aferente desfășurării curselor hipice

Hipodromul din Ploiești a fost realizat prin “Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - Poli urbani de creștere, Domeniul major de intervenție 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domenii - Poli de Creștere”.

Având în vedere că Hipodromul din Ploiești va fi dat în administrare Clubului Sportiv Municipal Ploiești, este necesar să fie aprobate tarifele de utilizare a acestui imobil, precum și a taxelor aferente desfășurării cuselor hipice, așa cum sunt menționate în Nota de fundamentare nr.4818/19.07.2016 a Unitatii de Implementare a Proiectelor privind finanțarea obiectivului de investiții „Modemizarea/extinderea funcțională a Hipodromului din Ploiești”.

Conform Notei de fundamentare nr.4818/19.07.2016, la Hipodromul din Ploiești urmează să fie realizate următoarele tipuri de sfiituri: -venituri din parcări,

-venituri din chirie boxe pentru caii permanenți,

-venituri din cesionarea spațiilor.

Veniturile din parcări

Numărul de locuri de parcare realizate pe amplasamentul Hipodromului din Ploiești sunt în cuantum de 221.

Tariful perceput pe ora de parcare s-a previzionat pe baza tarifului perceput actualmente în cadrul Municipiului Ploiești -2 lei/ora de staționare.

Venituri din chirie boxe pentru caii cazați permanent pe amplasamentul Hipodromului Ploiești            . c.

Numai* grajduri: 7 bucăți

Număr total boxe/grajd: 27 bucăți

Număr total boxe: 189 bucăți

Pentru proprietarii de cai care doresc să lase caii pe amplasamentul Hipodromului Ploiești vor fi disponibile 150 boxe de închiriat.

Venituri din închiriere spațiu restaurant, spațiu cafe de pariuri.


-tarif închiriere spațiu restaurant: 2000 euro/lună -tarif închiriere spațiu cafenea: 1000 euro/lună -tarif închiriere spațiu casă pariuri: 500 euro/lună.

Venituri din vânzarea biletelor pentru acces tribune

Tariful de intrare tribune va fi 5 lei/persoană, fiind estimate a se vinde 11.372 bilete pe parcursul anului la cursele de galop și de trap.

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de galop

Taxele de participare vor fî 5% din valoarea premiului întrecerii, înscrierea după perioada intermediară atrage o taxă unică de 10% din valoarea premiului cursei respective.

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de galop

-Se va retine 10 % din valoarea premiilor acordate ;

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata arbitrilor.

Venituri din taxele de participare percepute pentru cursele de trap

Taxele de participare vor fi 5% din valoarea premiului întrecerii^

Venituri din rețineri taxe ca procent din premii pentru cursele de trap -Se va retine 10 % din valoarea premiilor acordate ;

-Un alt procent de 10% din valoarea premiilor va fi utilizat pentru plata arbitrilor.

Venituri din pariuri

Constau într-un procent din câștigurile obținute de casa de pariuri, operator care va prelua activitatea de pariuri din cadrul Hipodromului din Ploiești. In baza unui protocol încheiat cu o casă de pariuri se va stabili și procentul din total încasări jocuri.

Alte venituri din închirieri:

A

-închiriere boxa si taxa folosința pista/ zi + utilitati + curățenie boxa - 50 lei/ zi; -Folosință pistei pentru cai care nu sunt cazați în incinta Hipodromului - 10 lei/ zi/ cal;

A

-închiriere piste pentru competiții, diferite sporturi și alte rase de animale - 300 lei/ oră;

A

-închiriere piste pentru antrenamente, diferite sporturi și alte rase de animale -150 lei/ oră;

A

-închiriere spațiu din interiorul pistelor pentru diferite activitati sportive - 100 lei/ oră;

-închiriere teren pentru diverse activitati comerciale - 5 lei/ mp/ zi; Venituri din reclame ocazionale - 126 lei/ mp/ zi;

Venituri din reclame pe o perioada de o luna - 25 lei/ mp/ zi; Venituri din reclame pe o perioada de 3 luni - 19 lei/ mp/ zi; Venituri din reclame pe o perioada de un an - 13 lei/ mp/ zi.

Ji La determinarea veniturilor echipa Unității de Implementat^ a Proiectelor


, 't

r '          -                 - -         -. . . -.

*              ’             x                   ,x

a luat în calcul prețurile prevăzute în analiza cost beneficiu din cadrul studiului de fezabilitate, dar și propunerile făcute de Club Sportiv Municipal Ploiești.

Față de cele prezentate mai sus, propun Consiliului Local spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


3 O X

A        a

/fC /                    •

a \

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru folosința spatiilor situate in incinta Hipodromului din Ploiești si taxele aferente desfășurării curselor hipice și a emis: