Hotărârea nr. 339/2016

Hotararea nr. 339 Anexe...AICI privind aprobarea rectificarii bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finantare bugetul local ale institutiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si Centrul Crese, pe anul 2016

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 339 privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat, bugetul activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si Centrul Crese, pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre si a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu si Raportul de specialitate al Direcției Economice, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Ploiești pe anul 2016;

Având în vedere Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 6372/06.10.2016 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.10.2016;

în temeiul art. 36 alin. 4 lit. a și art. 45 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001-republicată, privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă rectificarea bugetelor pe anul 2016 a următoarelor instituții de învățământ preuniversitar de stat:

 • -  Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, conform Anexei nr. 1

 • -  Colegiul Național „I.L.Caragiale”, conform Anexei nr. 2

 • -  Colegiul Național „Jean Monnet”, conform Anexei nr. 3

 • -  Colegiul Național „Mihai Viteazul”, conform Anexei nr. 4

 • -  Colegiul Național „Nichita Stanescu”, conform Anexei nr. 5

 • -  Colegiul „Spiru Haret”, conform Anexei nr. 6

 • -  Colegiul Tehnic „Elie Radu”, conform Anexei nr. 7

 • -  Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu”, conform Anexei nr. 8

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunată”, conform Anexei nr. 9

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.23, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.28, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.30, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.32, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.33, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.35, conform Anexei nr.

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.38, conform Anexei nr. 16

 • -  Grădiniță cu program prelungit nr.47, conform Anexei nr. 17

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie”, conform Anexei nr. 18

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Sfanțul Arhanghel Mihail si Gavril”, conform Anexei nr. 19

 • -  Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou”, conform Anexei nr. 20

 • -  Grădiniță cu program prelungit „Licurici, conform Anexei nr. 21

 • -  Grădiniță step by step cu program prelungit și program normal „Rază de Soare”, conform Anexei nr. 22

 • -  Colegiul de Arta „Carmen Sylva”, conform Anexei nr. 23

 • -  Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, conform Anexei nr. 24

 • -  Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”, conform Anexei nr. 25

 • -  Liceul Tehnologic „1 Mai”, conform Anexei nr. 26

 • -  Școala gimnazială „Andrei Muresanu”, conform Anexei nr. 27

 • -  Școala gimnazială „Anton Pann”, conform Anexei nr. 28

 • -  Școala gimnazială „George Coșbuc”, conform Anexei nr. 29

 • -  Școala gimnazială „George Emil Palade”, conform Anexei nr. 30

 • -  Școala gimnazială „Grigore Moisil”, conform Anexei nr. 31

 • -  Școala gimnazială „Henri Mathias Berthelot”, conform Anexei nr. 32

 • -  Școala gimnazială „I.A.Bassarabescu”, conform Anexei nr. 33

 • -  Școala gimnazială „Ioan Grigorescu”, conform Anexei nr. 34

 • -  Școala gimnazială „Mihai Eminescu”, conform Anexei nr. 35

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Bălcescu”, conform Anexei nr. 36

 • -  Școala gimnazială „Nicolae Iorga”, conform Anexei nr. 37

 • -  Școala gimnazială „Rares Vodă”, conform Anexei nr. 38

 • -  Școala gimnazială „Sfânta Vineri”, conform Anexei nr. 39

 • -  Școala gimnazială „Sfântul Vasile”, conform Anexei nr. 40

 • -  Școala gimnazială „Toma Caragiu”, conform Anexei nr. 41

 • -  Centrul Crese Ploiești, conform Anexei nr. 42

Art. 2 Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate din bugetul local și răspund de angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și ordonatorii terțiari de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotarare privind aprobarea

rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetțjl. vVV activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si Centrul Creșe, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016 si Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016.

Prin Dispoziția primarului nr.25189/30.09.2016 bugetul municipiului Ploiești, prevederea bugetara la cheltuieli de personal a fost majorată cu suma de 11.493,00 mii lei, majorare motivata de aducerea la indeplinire a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr.6339/29.09.2016. Veniturile au fost majorate la „Sume defalcate din TVA”.

Prezenta rectificare este impusă de: Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 6372/06.10.2016 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, necesitatea redistribuirii de sume între instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în luna noiembrie 2016, asigurarea prevederii bugetare la cheltuieli de personal pentru Centrul Crese și de prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Cheltuieli de personal ale instituțiilor învățământului preuniversitar de stat în sumă de 124.770,00 mii lei se majorează cu suma de 204,00 mii lei, conform Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiești nr. 6372/06.10.2016 privind repartizarea sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. în vederea asigurării plăților salariale în luna noiembrie 2016 s-au efectut redistribuiri de sume între instituțiile învățământului preuniversitar de stat. De asemenea în vederea asigurării plăților salariale au fost majorarate cheltuielile de personal la Centrul Creșe.

Față de cele prezentate, supun spre aprobarea Consiliului Local, rectificările bugetelor de cheltuieli având ca sursă de finanțare bugetul local, bugetul activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de învățământ preuniversitar de stat și bugetul de cheltuieli al Centrului Crese pe anul 2016.


Comisia de buget finanțe, control administrarea domeniului public și privat, studii, strategii, pro


Alexandru Paul Palaș Sarbu Simion Gheorgfye Andrei Gheorghe Sanda Dragulea z. Staicu Zoia

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si Centrul Creșe, pe anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr.339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legii nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016 au fost aprobate conform Hotărârii Consiliului Local nr.45/01.02.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 218/28.07.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 262/30.08.2016, Hotărârii Consiliului Local nr. 307/29.09.2016 si Dispoziției Primarului nr. 25189/30.09.2016.

Prin Dispoziția primarului nr.25189/30.09.2016 bugetul municipiului Ploiești prevederea bugetara la cheltuieli de personal a fost majorată cu suma de 11.493,00 mii lei, majorare motivata de aducerea la îndeplinire a Deciziei Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr.6339/29.09.2016. Veniturile au fost majorate la „Sume defalcate din TVA”.

Prezenta rectificare este impusă de:

Decizia Directorului General al D.G.R.F.P.Ploiesti nr. 6372/06.10.2016 privind repartizarea sumelor si cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin care sursa de finanțare si cheltuielie de personal vor fi majorate cu suma de 204,00 mii lei;

necesitatea redistribuirii de sume între instituțiile de învățământ în vederea asigurării plăților salariale în luna noiembrie 2016 si majorarea cheltuielilor de personal la Centrul Crese;

prevederile art. 19 si art.49 din Legea nr. 273/2006 - Legea privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Bugetul de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local

Suma alocata din bugetul local in anul 2016 Invatamantului, conform prezentei rectificări va fi de 152.061,34 mii lei, structurata astfel:

 • -  la cheltuieli de personal - suma de 124.974,00 mii lei;

 • -  la bunuri si servicii - suma de 21.205,34 mii lei, din care suma de 2.274,60 mii lei reparații curente;

 • -  la transferuri către instituții publice ( subvenții pentru internat, cămine si cantine pentru elevi) - suma de 215,00 mii lei;

 • -  finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat - suma de 927,08 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 1.540,00 mii lei;

 • -  la asistenta sociala - suma de 559,22 mii lei;

alte cheltuieli - suma de 1.050,00 mii lei; cheltuieli de capital - suma de 1.590,70 mii lei;


îi Bugetul de venituri si cheltuieli al activitatii finanțate integral venituri proprii, in urma rectificării conform prezentei hotarari Invatamant:

Venituri - in suma de 9.232,96 mii lei

Cheltuieli - in suma de 10.617,36 mii lei, structurate astfel:

 • -  cheltuieli de personal - suma de 826,76 mii lei;

 • -  bunuri si servicii - suma de 9.426,10 mii lei;

 • -  proiecte cu finanțări din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

 • -  cheltuieli de capital - suma de 264,50 mii lei.

Deficit - in suma de 1.384,40 mii lei, care va fi acoperit din excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Bugetele de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local, bugetele activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant preuniversitar de stat si bugetul centrului crese pe anul 2016, rectificate conform prezentei hotarari se prezintă astfel:

Colegiul Economic „Virgil Madgearu”(anexa nr. 1)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.062,82 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.443,17 mii lei bunuri si servicii     - suma de 583,35 mii lei

asistenta sociala      - suma de 7,15 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 29,15 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 510,00 mii lei si in suma de 561,14 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 22,00 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 429,14 mii lei;

proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile - suma de 100,00 mii lei;

cheltuieli de capital - suma de 10,00 mii lei, deficitul de 51,14 mii lei, va fi acoperit de excedentul Înregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „I.L.CaragiaIe”(anexa nr. 2)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 7.032,18 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 6.082,34 mii lei bunuri si servicii - suma de 886,54 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 63,30 mii lei

Bugetul activitatii finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 658,00 mii lei si in suma de 767,55 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,55 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 722,00 mii lei, deficitul de 109,5^m^lel^ va fî acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.                     - .©


Colegiul National „Jean Monnet”(anexa nr. 3)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul localfe h in suma de 4.905,77 mii lei, structurat astfel:                        V

cheltuieli de personal - suma de 4.425,72 mii lei bunuri si servicii     - suma de 454,56 mii lei

asistenta sociala      - suma de 2,14 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 23,35 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri in suma de 437,40 mii lei si in suma de 496,50 mii lei la cheltuieli, structurate astfel:

cheltuieli de personal - suma de 45,50 mii lei;

bunuri si servicii - suma de 451,00 mii lei, deficitul de 59,10 mii lei,

va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

Colegiul National „Mihai Viteazul” (anexa nr. 4)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 6.702,44 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 5.616,02 mii lei

bunuri si servicii      - suma de 998,12 mii lei

asistenta sociala      - suma de 40,00 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 48,30 mii lei

Colegiul National „Nichita Stanescu” (anexa nr. 5)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.772,54 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.334,18 mii lei bunuri si servicii - suma de 383,00 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 55,36 mii lei

Colegiul „Spiru Haret” ( anexa nr. 6)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.056,75 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.430,12 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 599,57 mii lei

asistenta sociala      - suma de 2,08 mii lei

alte cheltuieli (burse) - suma de 24,98 mii lei

Colegiul Tehnic „Elie Radu” ( anexa nr. 7)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.015,28 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.294,51 mii lei

bunuri si servicii - suma de 681,62 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 39,15 mii lei

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu” (anexa nr. 8)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 4.620,36 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 4.039,18 mii lei

bunuri si servicii - suma de 560,33 mii lei


alte cheltuieli ( burse) - suma de 20,85 mii lei Bugetul activității finanțate integral sau parțial

anul 2016, la venituri in suma de 400,00 mii lei si in suma de 435>8 cheltuieli, structurate astfel:                                             W

cheltuieli de personal - suma de 36,00 mii lei;                  k

bunuri si servicii - suma de 399,18 mii lei, deficitul de 353^®jp^§°xJ va fi acoperit de excedentul inregistrat la finele anului 2015.

in


Grădiniță cu program prelungit „Dumbrava Minunata” (anexa nr. 9) Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 1.403,01 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.072,33 mii lei bunuri si servicii - suma de 300,85 mii lei

asistenta sociala active nefinanciare


- suma de 1,83 mii lei

- suma de 28,00 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 23 (anexa nr. 10)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.490,62 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal ~ suma de 1.273,17 mii lei bunuri si servicii - suma de 217,45 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 28 (anexa nr.ll)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.442,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1224,05 mii lei

bunuri si servicii - suma de 218,06 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 30 (anexa nr.12)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 729,40 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 610,38 mii lei

bunuri si servicii - suma de 119,02 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 32 (anexa nr.13)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 837,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 661,82 mii lei bunuri si servicii - suma de 176,16 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 33 (anexa nr.14)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 745,97 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 616,41 mii lei bunuri si servicii - suma de 129,56 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 35 (anexa nr.15)

Bugetul cheltuielilr avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 761,56 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 639,86 mii lei

bunuri si servicii - suma de 121,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 38 (anexa nr.16)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul loca^țCanulr^Q'ilS^ in suma de 920,01 mii lei, structurat astfel:                                          *


cheltuieli de personal - suma de 821,31 mii lei bunuri si servicii - suma de 98,70 mii lei

Grădiniță cu program prelungit nr. 47 (anexa nr.17)

Bugetul cheltuielilr avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul^ZO^b^m^ suma de 1.207,98 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.013,35 mii lei

bunuri si servicii - suma de 194,63 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Scufița Roșie” (anexa nr. 18)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 885,71 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 738,34 mii lei bunuri si servicii - suma de 145,48 mii lei asistenta sociala - suma de 1,89 mii lei

Grădiniță cu program prelungit „Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril” (anexa nr. 19)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 964,21 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 781,74 mii lei bunuri si servicii - suma de 182,47 mii lei.

Grădiniță cu program prelungit si program normal „Crai Nou” (anexa nr. 20)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.304,42 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.097,46 mii lei bunuri si servicii - suma de 204,99 mii lei asistenta sociala - suma de 1,97 mii lei

Grădiniță step by step cu program normal „Licurici” (anexa nr. 21)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.267,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.080,05 mii lei bunuri si servicii - suma de 187,15 mii lei

Grădiniță step by step cu program prelungit si program normal „Raza de Soare” (anexa nr. 22)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.290,88 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.079,91 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,08 mii lei asistenta sociala - suma de 1,89 mii lei

Liceul de Arta „Carmen Sylva” (anexa nr. 23)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 5.860,61 mii lei, structurat astfel:


cheltuieli de personal - suma de 5.442,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 381,01 mii lei

cheltuieli de personal - suma de 2.577,68 mii lei bunuri si servicii - suma de 287,42 mii lei asistenta sociala - suma de 8,34 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 6,66 mii lei

Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei” ( anexa nr. 25)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.495,81 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.959,14 mii lei bunuri si servicii - suma de 501,14 mii lei asistenta sociala - suma de 22,21 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 13,32 mii lei

Liceul Tehnologic „1 Mai” (anexa nr. 26)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.918,93 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.704,33 mii lei

bunuri si servicii     - suma de 1.205,23 mii lei

asistenta sociala      - suma de 2,08 mii lei

alte cheltuieli ( burse) - suma de 7,29 mii lei

Școala gimnaziala „Andrei Muresanu” (anexa nr. 27)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.285,58 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.039,75 mii lei bunuri si servicii - suma de 230,95 mii lei asistenta sociala - suma de 9,05 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 5,83 mii lei

Școala gimnaziala „Anton Pann” (anexa nr. 28)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.391,51 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.156,44 mii lei bunuri si servicii - suma de 190,88 mii lei asistenta sociala - suma de 7,94 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 36,25 mii lei

Școala gimnaziala „George Cosbuc” (anexa nr. 29)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.646,60 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.371,24 mii lei

bunuri si servicii - suma de 247,00 mii lei asistenta sociala - suma de 14,21 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 14,15 mii lei

Școala gimnaziala „George Emil Palade” (anexa nr. 30)

in


Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anuL20.16: suma de 3.079,60 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.724,09 mii lei

bunuri si servicii - suma de 320,50 mii lei

asistenta sociala - suma de 10,53 mii lei                 Ut

alte cheltuieli ( burse) - suma de 24,48 mii lei

Școala gimnaziala „Grigore Moisil” (anexa nr. 31)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, suma de 3.365,44 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.973,89 mii lei bunuri si servicii - suma de 354,28 mii lei asistenta sociala - suma de 15,62 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 21,65 mii lei

Școala gimnaziala „Henri Mathias Berthelot” (anexa nr. 32)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.344,39 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.094,23 mii lei

bunuri si servicii - suma de 213,65 mii lei asistenta sociala - suma de 9,87 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 26,64 mii lei

Școala gimnaziala „LA.Bassarabescu” (anexa nr. 33)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.795,02 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 2.530,33 mii lei

bunuri si servicii - suma de 245,94 mii lei asistenta sociala - suma de 6,10 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 12,65 mii lei

Școala gimnaziala „Ioan Grigorescu” (anexa nr. 34)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.290,15 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.055,95 mii lei

bunuri si servicii - suma de 209,73 mii lei asistenta sociala - suma de 7,82 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 16,65 mii lei.

Școala gimnaziala „Mihai Eminescu” (anexa nr. 35)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.079,37 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.849,65 mii lei bunuri si servicii - suma de 202,20 mii lei asistenta sociala - suma de 11,79 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 15,73 mii lei

Școala gimnaziala „Nicolae Balcescu” (anexa nr. 36)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.015,38 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.727,94 mii lei

bunuri si servicii - suma de 251,43 mii lei asistenta sociala - suma de 11,86 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 24,15 mii lei


Școala gimnaziala „Nicolae Iorga” (anexa nr. 37)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare

in suma de 2.508,56 mii lei, structurat astfel: cheltuieli de personal - suma de 2.217,36 mii lei bunuri si servicii - suma de 246,00 mii lei asistenta sociala - suma de 20,20 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 25,00 mii lei

Școala gimnaziala „Rares Vodă” (anexa nr. 38)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 1.738,20 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.447,97 mii lei bunuri si servicii - suma de 241,44 mii lei asistenta sociala - suma de 24,79 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 13,00 mii lei active nefinanciare - suma de 11,00 mii lei

Școala gimnaziala „Sfanta Vineri” (anexa nr. 39)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.932,11 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.552,39 mii lei bunuri si servicii - suma de 355,74 mii lei asistenta sociala - suma de 10,16 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 13,82 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri în sumă de 77,80 mii lei și în sumă de 88,42 mii lei la cheltuieli structurate astfel:

bunuri și servicii     - suma de 44,92 mii lei;

cheltuieli de capital   - suma de 43,50 mii lei, deficitul de 10,62 mii lei va fi

acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Școala gimnaziala „Sfanțul Vasile” (anexa nr. 40)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.852,92 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.433,85 mii lei bunuri si servicii - suma de 323,90 mii lei asistenta sociala - suma de 11,75 mii lei alte cheltuieli ( burse) - suma de 18,32 mii lei active nefinanciare - suma de 65,10 mii lei

Școala gimnaziala „Toma Caragiu” (anexa nr. 41)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 2.310,38 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 1.993,77 mii lei

bunuri si servicii - suma de 269,69 mii lei asistenta sociala - suma de 24,44 mii lei alte cheltuieli (burse) - suma de 22,48 mii lei

Bugetul activității finanțate integral sau parțial din venituri proprii pentru anul 2016, la venituri în sumă de 26,76 mii lei și în sumă de 34,27 mii lei la cheltuieli structurate astfel:


cheltuieli de personal - suma de 11,98 mii lei bunuri și servicii - suma de 22,29 mii lei, deficitul acoperit de excedentul înregistrat la finele anului 2015.

Centrul Cresa Ploiești (anexa nr. 42)

Bugetul cheltuielilor avand ca sursa de finanțare bugetul local pe anul 2016, in suma de 3.630,80 mii lei, structurat astfel:

cheltuieli de personal - suma de 3.156,00 mii lei bunuri si servicii - suma de 468,00 mii lei active nefinanciare - suma de 6,80 mii lei

Fata de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CracihnoiuSEF SERVICIU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Laura Erji Stanciu


VIZAT

Direcția Ad-tie Publica, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetelor de cheltuieli avand ca sursa de finanțare bugetul local si a bugetelor activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii ale instituțiilor de invatamant prenuniversitar de stat si al Centrului Crese pe anul 2016


Data:SECRETAR,

A