Hotărârea nr. 338/2016

Hotararea nr. 338 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEŞTI pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 338


privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești

Văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian-Florin Dobre și e consilierilor din comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Paul Alexandru Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Sîrbu Simion Gheorghe și Staicu Zoia, precum și Raportul de Specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești, pe anul 2016;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.10.2016;

In temeiul art.19 și art.49 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art. 45alin(2) lit(a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aprobă rectificarea listelor de investiții a Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016, conform anexelor 2A, 2B si 2C, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Ordonatorul principal de credite și Spitalul de Pediatrie Ploiești se însărcinează cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2016


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al

SPITALULUI DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL.42/01.02.2016 si rectificat prin HCLnr.89/29.03.2016, in conformitate cu prevederile:

 • •  Legea nr.339 /2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;

 • •  Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea

Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > modificarea veniturilor obținute din sponsorizări in urma incheierii contractului de sponsorizare cu Fundația Timken;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedenti, in vederea achiziționării unor echipamente medicale;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii, in vederea introducerii in lista a unui obiectiv nou, dar si de redimensionarea valorica a celor existente, fara ca subvenția de la bugetul local sa fie modificata;

Bugetul rectificat, va avea următoarea structura:

 • •  Venituri totale: 20.008,50 mii lei;

 • •  Cheltuieli totale: 26.315,30 mii lei.

 • •  Excedentul din anii precedenti: 6.306,80 mii lei

Prevederea bugetara a cheltuielilor totale este structurata la nivelul titlurilor astfel:

Titlul I Cheltuieli de personal - prevederea de 12.375,08 mii lei nu se modifica;

Titlul II Bunuri si servicii - prevederea de 8.630,24 mii lei nu se modifica;


Titlul X Alte cheltuieli (Burse) -prevederea de 47 mii lei nu se modifica*, 7

Titlul XII Cheltuieli de capital - prevederea este 3.832,98 mii lei, simâjoreaza mii lei si devine 5.262,98 mii lei.

Fata de cele prezentate mai sus, avand in vedere raportul de specialitate al Spitalului de Pediatrie Ploiești, propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016.


SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Bugetul de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL.42/01.02.2016 si rectificat prin HCLnr.89/29.03.2016. in conformitate cu prevederile:

 • •  Legea nr.339 /2015 — Legea bugetului de stat pe anul 2016 ;

 • •  Legea nr.340/2015 -Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

 • •  Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;

 • •  Legea nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare. Prezenta rectificare bugetara se realizează in conformitate cu art.19 si art.49 din Legea

Finanțelor Publice nr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare si este impusa de:

 • > modificarea veniturilor obținute din sponsorizări in urma incheierii contractului de sponsorizare cu Fundația Timken;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare excedentul repartizat din rezultatul bugetar al anilor precedcnti, in vederea achiziționării unor echipamente medicale;

 • > necesitatea refacerii listei de investiții avand ca sursa de finanțare subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii, in vederea introducerii in lista a unui obiectiv nou, dar si de redimensionarea valorica a celor existente, fara ca subvenția de la bugetul local sa fie modificata;

Venituri - se rectifica prin majorarea veniturilor din secțiunea de dezvoltare cu suma de 1430 mii lei si a veniturilor din secțiunea de funcționare cu suma de 360,30 mii lei, astfel:

37.10.01 „Donații si sponsorizari”-prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu suma de 1.430 mii lei si devine 1.430 mii lei;

37.10.03 „Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” ~ prevederea de -3.432,98 mii lei se majoreaza cu -1.430 mii lei si devine -4.862,98 mii lei;

37.10.03 „Varsaminte din secțiunea de funcționare”

majoreaza cu 1430 mii lei si devine 4.862,98 mii lei;prevederea de 3.432.98 mii lei se / CCC? A I oCA A

« £ /

Cheltuieli - se rectifica prin majorarea cheltuielilor din secțiunea de dezvoltare cuJ     de

1430 mii lei, astfel:

Titlul XII „ Active nefinanciare”

71.01.01 „Construcții” prevederea de 0 mii lei se majoreaza cu 1.610 mii lei si devine 1.610

mii lei.

71.01.02 „Mașini, echipamente si mijloace de transport” prevederea de 2.132,98 mii lei se diminuează cu 25 mii lei si devine 2.107,98 mii lei.

71.01.03 „Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale” prevederea de 1.300 mii lei se majoreaza cu 25 mii lei si devine 1.325 mii lei.

71.03 „Reparații capitale aferente activelor fixe” prevederea de 400 mii lei se diminuează cu 180 mii lei si devine 220 mii lei.

Excedentul secțiunii de funcționare din anii precedenti, conform extrasului de la trezorerie, este de 6.306,80 mii lei si va fi directionat conform art.58 din legea 273/2006, astfel:

 • •  3.432,98 mii lei ca sursa de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

 • •  2.873,82 mii lei pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalajele dintre veniturile si cheltuielile secțiunilor de funcționare si dezvoltare in anul curent, in limita disponibilului.

Fata de cele prezentate mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016, pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

Dr.Visean Cătălin


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL,
JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ-teritorială: Consiliul Local Ploiești -Primăria Municipiului Ploiești

Spitalul de Pediatrie Ploiești


MembriLCÂțfL A

Socoleanu Radu

Dini^Jaridsr -lonescu.Roxana Andrș DragorȚvir Carmen Sirbu Simion Gheoi


BUGETUL PE ANUL 2016 Propunere de rectificaremii lei;

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*/-

2016

TOTAL VENITURI - din care:

18578.50

1430.00

20008.50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

14745.52

0.00

14745.52

Venituri din concesiuni si inchirieri

30,10,05

23.00

23.00

Alte venituri din dobânzi

31.10.03

0.00

0.00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

0.00

0.00

Venituri din contracte incheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

16676.00

16676.00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

33.10.30

1019.50

1019.50

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii ale MS

33.10.31

20.00

20.00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

170.00

170.00

|

Donații si sponsorizări

37.10.01

0.00

1430.00

1430.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a buqetului local

37.10.03

-3432.98

-1430.00

-4862.98

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

270.00

270.00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

3832.98

1430.00

5262.98

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

400.00

400.00

Varsaminte din secțiunea de funcționare

37.10.04

3432.98

1430.00

4862.98

Subventiidin bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0.00

0.00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

24885.30

1430.00

26315.30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

21052.32

0.00

21052.32

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

21052.32

0.00

21052.32

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

12375.08

0.00

12375.08

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

9679.20

0.00

9679.20

Salarii de baza

10.01.01

7539.20

7539.20

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

840.00

840.00

Alte sporuri

10.01.06

730.00

730.00

Ore suplimentare

10.01.07

0.00

0.00

Fond de premii

10.01.08

0.00

0.00

Prima de vacanta

10.01.09

0.00

0.00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0.00

0.00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

570.00

570.00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0.00

0.00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0.00

0.00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0.00

0.00

Alocații pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0.00

0.00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0.00

0.00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

531.66

0.00

531.66

Tichete de masa *)

10.02.01

531.66

531.66

Norme de hrana

10.02.02

0.00

0.00

I

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

0.00

0.00

Locuința de serviciu folosita de salariat si familia sa

10.02.04

0.00

0.00

Transportul la si de la locul de munca

10.02.05

0.00

0.001

Tichete de vacanta

10.02.06

0.00

0.00

Alte drepturi salariale in natura

10.02.30

0.00

0.00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2164.22

0.00

2164.22

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

1495.00

1495.00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

50.00

50.00DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

InfluiețrfeC

^ByC^fîurma

We-CifficarUK

2016

Contribuții de asigurau sociale de sanatate

10.03.03

510.00

$ Sî

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

29.22

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0.00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

80.00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

8630.24

0.00

'-^==^6'30.24

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

2935.00

0.00

2935.00

Furnituri de birou

20.01.01

32.00

32.00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

125.00

125.00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

430.00

430.00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90.00

90.00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

26.00

26.00

Piese de schimb

20.01.06

6.00

6.00

Transport

20.01.07

0.00

0.00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

80.00

80.00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

1600.00

1600.00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

546.00

546.00

Reparații curente

20.02

1000.00

1000.00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

300.00

0.00

300.00

Hrana pentru oameni

20.03.01

300.00

300.00

Hrana pentru animale

20.03.02

0.00

0.00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

2514.91

0.00

2514.91

Medicamente

20.04.01

1111.41

1111.41

Materiale sanitare

20.04.02

703.50

703.50

Reactivi

20.04.03

500.00

500.00

Dezinfectanti

20.04.04

200.00

200.00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

1495.00

0.00

1495.00

Uniforme si echipament

20.05.01

100.00

100.00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

25.00

25.00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

1370.00

1370.00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

80.00

0.00

80.00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

80.00

80.00

Deplasări în străinătate

20.06.02

0.00

0.00

Materiale de laborator

20.09

0.00

0.00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0.00

0.00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5.00

5.00

Consultanta si expertiza

20.12

0.00

0.00

Pregătire profesionala

20.13

100.00

100.00

Protecția muncii

20.14

12.00

12.00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0.00

0.00

Studii si cercetări

20.16

0.00

0.00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0.00

0.00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de

20.19

0.00

0.00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0.00

0.00

Meteorologie

20.21

0.00

0.00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0.00

0.00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si ingheturilor

20.23

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.0.

20.24

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0.00

0.00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne

20.24.02

0.00

0.00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0.00

0.00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea

20.25

0.00

0.00

Tichete cadou

20.27

0.00

0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.3

20.30

188.33

0.00

188.33

Reclama si publicitate

20.30.01

5.00

5.00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0.00

0.00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0.00

0.00

Chirii

20.30.04

95.00

95.00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0.00

0.00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0.00

0.00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0.00

0.00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

88.33

88.33

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0.00

0.00

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0.00

0.00

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

0.00

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0.00

0.00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0.00

TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod

59

47.00

0.00

47.00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

aprobat prin HCL nr.89/2016

Influiente

BVC in urma rectificării

2016

*/.

---- S '

2016

| BURSE

59.01

47.00

47.00

'OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0.00

« ai

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0.00

0.00

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)

81

0.00

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

0.00

V,

—<0.00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

X

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3832.98

1430.00

5262.98

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

51

0.00

0.00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0.00

0.00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)

56

0.00

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3832.98

1430.00

5262.98

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

3832.98

1430.00

5262.98

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3432.98

1610.00

5042.98

Construcții

71.01.01

0.00

1610.00

1610.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2132.98

-25.00

2107.98

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

1300.00

25.00

1325.00

Alte active fixe

71.01.30

0.00

0.00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0.00

0.00

j Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

400.00

-180.00

220.00

~T~

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

| Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NAȚ DE DEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

Pentru bugetul anului 2016: Excedentul din anii precedenti in suma de 6306.80 mii lei va fi directionat astfel: 3432.98 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor de investiții, iar diferența de 2873.82 mii lei, pentru acoperirea golurilor de casa.
SPITALUL DE PEDIA TRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415 Codfiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII ANUL 2016


Sursa de finanțare: SPONSORIZĂRI-mii lei-

Nr. Crt.

Obiectivele de investiții

Valoare (mii lei) aprobata prin HCL 263/2016

Influiente

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

71.01.01- Construcții

0

1430

1430

1.

Extindere bloc operator+radiologie

0

1430

1430

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI


Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Codfiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2016

Sursa de finanțare -excedent repartizat din rezultatul exercițiului btiaeta precedenti pentru secțiunea dezvoltare in valoare de 3413,50 mii lei

Nr. Crt.

Obiectivul de investiții

Valoare (mii Iei) aprobata prin HCL 263/2016

Influie nte

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

L

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

2113,50

-25

2088,50

1.

Achiziție aparatura medicala fizioterapie-Laborator Balneofîzioterapie

 • a) Combina electroterapie 2 canale-1 buc

 • b) Aparat unde scurte ~1 buc

 • c) Bioptron - 2 buc.

14

14

28

0

0

0

14

14

28

2.

Achiziție aparatura medicala-Radiologie

 • a) Ecograf DOPPLER color cu 2 sonde-1 buc

 • b) Sistem digitalizare+sistem citîre+imprimanta laser-1 buc

 • c) Aparat radiologie ROENTGEN fix-1 buc

140

129

380

0

0 -140,2

140

129

239,8

3.

Achiziție aparatura medicala Anestezie si Terapie intensiva

 • a) Aparat anestezie adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • b) Aparat ventilație mecanica adult, copil si nou-nascut-1 buc

 • c) Videolaringoscop-l buc

 • d) Pulsoximetru mobil-1 buc

 • e) Laringoscop cu fibra optica-1 buc

 • f) Infuzomat (pompa volumetrica) - 2 buc

 • g) Aparat transfuzie/perfuzie rapida si Încălzire rapida a soluțiilor-1 buc

 • h) Electrocardiograf portabil-1 buc

 • i) Pat special terapie intensiva - 6 buc

 • j) Senzor SpO2 (accesoriu pentru monitoare funcții vitale) - 4 buc

 • k) Patura încălzit pacienti

220

145,80

27

5

7

 • 13

 • 14

5

80

12,8

0

0

0

11 -5-

0

0

-14

0

64

-12,8

10

220

145,80

38 0

7

13

0

5

144 0

10

4.

Achiziție aparatura medicala Compartiment Primiri Urgente

 • a) Electrocardiograf cu 6 derivații -1 buc

 • b) Dispozitiv de vizualizare a vaselor -1 buc

 • c) Monitor funcții vitale -2 buc

 • d) Masa de tratament si consultații -1 buc

 • e) Lampa scialitica cu picior- lbuc

 • f) Inj ectomate-2buc

5,6

30

19

6

0

0

0

0 -19

0

10

10

5,6

30

0

6

10

10

5.

Achiziție aparatura medicala - secția Chirurgie-Bloc Operator

 • a) Drill pneumatic -1 buc.

 • b) Aparat taiat gips -1 buc

 • c) Dermatom -1 buc.

 • d) Trusa osteosinteza elastic-1 buc

45

3,3

30

12

0

0

0 -12

45

3,3

30

0

1

 • e) Sei colonoscop pediatric cu fibra optica-1 buc

 • f) Lavoar profesional chirurgical -2buc

 • g) Compresor medical -lbuc

 • h) Electrocauter mono-bipolar -2 buc

 • i) Aspiratoare chirurgicale -2 buc

216

20

8

0

0

0

0

■0

18

10

216 1

M'/X20

18

K)

6.

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie I

 • a) Pulsoximetru mobil -1 buc

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc

 • c) lnjectomat- 1 buc

5

10

0

■ ■;

5

Ww ^OVA.

15

5

7

__

Achiziție aparatura medicala - secția Pediatrie II

 • a) Pulsoximetru mobil -1 buc

 • b) Monitor funcții vitale -1 buc

c )lnfuzomat-1 buc

5

10

0

-5

5

5

0

15

5

8.

Achiziție aparatura medicala-Dermatologie

Electrocauter mono-bipolar -1 buc

4

0

4

9.

Achiziție aparatura medicala~Laborator Analize Medicale

Autoclav - 1 buc

25

0

25

10.

Sistem integrat de control acces

80

0

80

11.

Extindere sistem de monitorizare video CCTV

50

0

50

12.

Achiziție dedurizator TWIN -2buc

30

0

30

13.

L __

Achiziție aparatura medicala~ORL

 • a) Video rino-laringoscop flexibil -1 buc

 • b) Aparat radiochirurgical monopolar-bipolar -1 buc

40

35

0

0

40

35

i

I

14.

Achiziție aparatura medicala-Oftalmologie

 • a) Masa cu elevator -1 buc

 • b) Tonometru cu pahimetru -1 buc

 • c) Trusa lentile de proba -1 buc

 • d) Perimetru optopol HUMPHREU pt. câmp vizual -1 buc

 • e) Plusoptix pentru screening dioptrii copiii mici-1 buc

 • f) Lensmet.ru automat-1 buc

 • g) Oftalmoscop indirect pentru retina-1 buc

 • h) Aplanotometru GOLDMANN-1 buc

5

60

5

50

28

17

16

4

0

0

0

0

0

0

0

0

5 1

60

5

50

28

17

16

4

1

1

15.

Achiziție aparatura medicala-Ambulator

Masa electrica de tratament si consultații

5

0

5

16.

Achiziție aparatura medicala-Cardiologie

 • a) lmprimanta pentru ecograf-lbuc

 • b) Holter de tensiune-lbuc

0

0

5

12

5

12

17.

Extindere sistem integrat de control acces

0

18

18

II.

71.01.03-Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1300

25

1325

1.

Achiziție noptiere salon-100 buc

300

0

300

2.

Achiziție paturi spital- 100 buc

1000

0

1000

3.

Achiziție mobilier sala de operații

0

10

10

4.

Achiziție mobilier CPU

0

10

10

5.

Achiziție mobilier ATI

0

5

5

r

Total investiții sursa de finanțare -excedent

3413,50

0

3413,50

Manager7      V            ,                        Dir.

Dr.Catalin Visean                                        Ec- F

fin-confa’bil

’etre VlUoria

SPITALUL DE PEDIATRIE PLOIEȘTI

Anexa nr 2B
Adresa: Str.Mihai Eminescu nr.4-6

Tel: 0244/592805, Fax :0244/518415

Cod fiscal 15513888,

LISTA DE INVESTIȚII - 2016

Sursa de finanțare

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatati~Bugetul Local al Municipiului Ploiești in suma de 400 mii leiNr. Crt.

Obiectivele de investiții* reparații capitale

Valoare (mii lei) aprobata prin HCL 263/2016

Influiente

Valoare (mii lei) aprobata in urma rectificării

71.01.02- Mașini, echipamente si mijloace de transport

0

0

0

1.

Sistem de monitorizare video CCTV

0

0

0

71.03-Reparatii capitale aferente activelor fixe

400

-180

220

2.

Lucrări de modernizare, igienizare si reabilitare a cabinetelor din ambulatoriul de specialitate, a cabinetelor medicilor si camera de garda etaj 2, a sălii de mese, a bucătăriei dietetice si a scării secundare de acces -reabilitare, inlocuire instalații electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, inlocuire instalații sanitare, inlocuire tamplarie

100

0

100

3.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației de apa rece si calda

75

-75

0

4.

Lucrări de inlocuire parțiala a instalației termice

105

-105

0

5.

Lucrări de modernizare, igienizare si reabilitare a casieriei, cabinet stomatologie, camera de garda etaj 1, cabinet asistent sef Pediatrie 2, cabinet asistente etajul 2, punct transfuzie etaj 1, garderoba, spălătorie, farmacie, scara secundara de acces etajul 1 si 2 -reabilitare, inlocuire instalații electrice, montare covor si tapet PVC antibacterian, inlocuire instalații sanitare

70

0

70

6.

Lucrări de inlocuire parțiala a tamplariei

50

0

50

71.01.01 -Construcții

0

180

180

7.

Unitate locativa

0

180

180

Director financiar^oontabil

Ec. Victoria Petre

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016               '^1

\x.ț' ‘    ,

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile  Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finantefofpublice locale cu modificările si completările ulterioare.

Spitalul de Pediatrie Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acestuia se prezintă astfel: Venituri -venituri proprii                          17.908,50 mii lei

- donații si sponsorizări                    1.430,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 670,00 mii lei

TOTAL               20.008,50 mii lei

Cheltuieli - suma de 26.315,30 mii lei

Suma alocata de la bugetul local ( subvetie/transfer) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’ ’.

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art.14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi înscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin, (fi),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA,

JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,Nicoleta CRACIUNOI

2 k -10- 2016SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DC

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului de Pediatrie Ploiești pe anul 2016

și a emis:


PREȘEDINTE, Paul Palas


SECRETAR, Gheorahe Andrei