Hotărârea nr. 337/2016

Hotararea nr. 337 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Municipal Ploieşti pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 337

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Ploiești,

văzând expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre, a consilierilor din comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sarbu, Gheorghe Andrei, Sanda Dragulea, Zoica Staicu și raportul de specialitate al Spitalului Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Spitalului Municipal Ploiești,

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, Comisia de buget finanțe , control, administrarea domeniului public si privat, studii,strategii si prognoze din data de 25.10.2016,

în conformitate cu prevederile art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art.36 alin(4) lit (a) și art.45 alin (2) lit (a) din Legea 214/2001 privind administrația publică locală- republicată, și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 conform Anexei nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Aprobă modificarea listelor de investiții, sursele venituri proprii si buget local, conform Anexelor nr. 2B si 2C.

Art. 3 - Ordonatorul Principal de credite și Spitalul Municipal Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4 - Direcția Administrare Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2016JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016 HCL nr. 88/29.03.2016 , HCL nr.123/26.04.2016 , HCL 197/28.06.2016 si HCL nr.222/28.07.2016, HCL 301/16.09.2016, HCL 307/29.09.2016 în conformitate cu prevederile:

 • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

de majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform Ordonanței 43/2016;

de majorarea veniturilor din contractele cu D.S.P. Prahova

de majorarea sumelor contractate cu C.A.S. Prahova;

de necesitatea redimensionarii prevederilor pentru unele articole bugetare, in concordanta cu execuția bugetara la 9 luni si necesitățile spitalului in perioada următoare, pana la încheierea exercițiului bugetar;

de actualizarea listelor de investiții, conform anexelor 2B si 2C in conformitate cu nevoile urgente ale spitalului, pentru o b desfășurare a activitatii medicale.


Venituri totale - prevederea

lei și devine 40909 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 43194 mii lei se majoreaza câ4272 mii lei și devine 44466 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.spitalljl mnucsnuu

PLOIEȘTI


PLOIEȘTI, Str. Ana Ipatescu Nr. 59, Tel. 0244/523904, Tel / Fax 0244/596272 Cod 1BAN: R037TREZ5215041XXX000260 Trezoreria Ploiești

RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al SPITALULUI MUNICIPAL PLOIEȘTI pe anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Municipal Ploiești pe anul 2016 a fost aprobat prin HCL nr. 41/01.02.2016 și rectificat cu aprobarea HCL nr. 53/25.02.2016, HCL nr. 88/29.03.2016 , HCL 123/26.04.2016 ,HCL 197/28.06.2016, HCL 222/28.07.2016, HCL 301/16.09.2016, HCL 307/29.09.2016 în conformitate cu prevederile:

 • > Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

 • > Legea nr.340/2015 - Legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2016 ;

 • > Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,cu modificările și completările ulterioare;

 • >  Legii nr. 273 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Actuala rectificare bugetară se realizează în conformitate cu art. nr. 19 și art. nr. 49 din legea finanțelor publice nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare și este impusă de:

de majorarea prevederii pentru cheltuielile de personal conform Ordonanței 43/2016;

de majorarea veniturilor din contractele cu D.S.P. Prahova

de majorarea sumelor contractate cu C.A.S. Prahova;

de necesitatea redimensionarii prevederilor pentru unele articole bugetare, in concordanta cu execuția bugetara la 9 luni si necesitățile spitalului in perioada următoare, pana la încheierea exercițiului bugetar;

de actualizarea listelor de investiții, conform anexelor 2B si 2C in conformitate cu nevoile urgente ale spitalului, pentru o buna desfășurare a activitatii medicale.

Venituri totale - prevederea de 39637 mii lei se majoreaza cu 1272 mii lei lei și devine 40909 mii lei.

Cheltuielile totale - prevederea de 43194 mii lei se majoreaza cu 1272 mii lei și devine 44466 mii lei.


La nivel de articole bugetare, influenta este următoarea:

 • - 10.01.01 - Salarii de baza - prevederea de 92Ș5/mii

majorează cu 18 mii lei și devine 9303 mii lei;           V

 • - 10.01.05- Sporuri pentru condiții de munca - prelegere

645 mii lei se majoreaza cu 60 mii lei si devine 705 mii lei;

 • - 10.01.06- Alte sporuri - prevederea de 264 mii lei se majoreaza cu 85 mii lei si devine 349 mii lei;

 • - 10.01.30 - Alte drepturi salariale in bani - prevederea de 18 mii

lei se diminuează cu 15 mii lei si devine 3 mii lei;

- 10.02.01 - Tichete de masa - prevederea de 700 mii lei se majoreaza cu 45 mii lei si devine 745 mii lei;

 • -  10.03.01-Contribuții de asigurări sociale de stat - prevederea de 1737 mii lei se majoreaza cu 30 mii lei si devine 1767 mii lei;

 • -  10.03.02-Contributii de asigurări de șomaj -prevederea de 70 mii lei se majoreaza cu 2 mii lei si devine 72 mii lei;

 • -  10.03.03-Contributii de asigurări sociale de sanatate-prevederea de 572 mii lei se majoreaza cu 7 mii lei si devine 579 mii lei;

 • -  10.03.04 - Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale - prevederea de 35 mii lei se majoreaza cu 1 mie si devine 36 mii lei;

 • -  10.03.06 - Contribuții pentru concedii si indemnizații -prevederea de 158 mii lei se diminuează cu 30 mii lei si devine 128 mii lei;

 • -  20.02-Reparatii curente-se majoreaza prevederea de 395 mii lei cu 150 mii lei si devine 545 mii lei;

 • -  20.03.01- Hrana -prevederea de 600 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 650 mii lei;

 • -  20.04.01-Medicamente - prevederea de 19100 mii lei se majoreaza cu 1000 mii lei și devine 20100 mii lei;

 • -  20.05.01- Uniforme si echipament - prevederea de 50 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 100 mii lei;

 • -  20.05.03 - Lenjerie si accesorii de pat - prevederea de 50 mii lei se majoreaza cu 50 mii lei si devine 100 mii lei;

 • -  20.05.30- Alte obiecte de inventar-prevederea de 400 mii lei se majoreaza cu 423 mii lei si devine 823 mii lei;

20.13 - Pregătire profesionala - prevederea de 50 mii lei-^^ majoreaza cu 10 mii lei si devine 60 mii lei;

71.01.02 - Mașini, echipamente - prevederea de 2492 mii lei ț diminuează cu 499 mii lei si devine 1993 mii lei.


71.01.30 - Alte active fixe - prevederea de 960 diminuează cu 115 mii lei și devine 845 mii lei.

Față de cele de mai sus, s-a procedat la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 pe care o supunem spre aprobare.

MANAGER,

EC. lordănescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, Ec. Muscă MarilenaConsilier juridic, Sandu Andrei
BUGETUL INSTITUȚIEI SI ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +1-

Buget rectificat

TOTAL VENITURI - din care:

39637,00

1272,00

40909,00

VENI tota

TURILE SECȚIUNII ub FUNCIIUNARb • - din care:

36185,00

1886,00

38071,00

Venituri din concesiuni si închirieri

30,10,05

20,00

0,00

20,00

Venituri din dobânzi

31.10.03

1,00

0,00

1,00

Venituri din prestări servicii

33.10.08

818,00

0,00

818,00

Venituri din contracte încheiate cu casele de asigurări sociale de sanatate

33.10.21

35190,00

896,00

36086,00

Venituri din contracte incheiate cu direcțiile de sanatate oublîca din sume alocate de la

33.10.30

244,00

0,00

244,00

Venituri din contractele încheiate cu direcțiile de sanatate publica din sumele alocate din veniturile proprii aie MS

33.10.31

29,00

16,00

45,00

Donații si sponsorizări

37.10.01

0,00

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

37.10.03

-1217,00

367,00

-850,00

Subvenții de la bugetele locale pentru spitale

43.10.10

1100,00

247,00

1347,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul

43,10,14

0,00

0,00

0,00

Subvenții din bugetul F.N.U.A.S.S.pentru acoperirea drepturilor salariale

43.10.33

0,00

360,00

360,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

3452,00

-614,00

2838,00

Venituri din secțiunea de funcționare

37.10.04

1217,00

-367,00

850,00

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital in domeniul sanatatii

43.10.14

2235,00

-247,00

1988,00

subvenții ain bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale sî echi na mente lor de comunicații in sanatate

43.10.16.01

0,00

0,00

0,00

Sume din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea reparațiilor capitale in sanatate

43.10.16.02

0,00

0,00

0,00

Surite d/rt venitume propm aie Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale sr echipamentelor de comunicații in urgenta în

43.10.17.01

0,00

0,00

0,00

1 <J 1 AL UrlELI UTtLl (SEUHUNEA Ut FUNCȚIONARE+SECȚ1UNEA DE DEZVOLTARE!

43194,00

1272,00

44466,00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

01+80+81+84)

39742,00

1886,00

41628,00

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50

01

39742,00

1886,00

41628,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (codit

10

14544,00

203,00

14747,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10

10.01

11272,00

148,00

11420,00

Salarii de baza

10.01.01

9285,00

18,00

9303,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

645,00

60,00

705,00

Alte sporuri

10.01.06

264,00

85,00

349,00

Ore suplimentare

10.01.07

Fond de premii

10.01.08

Prima de vacanta

10.01.09

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

1060.0C

0,00

1060,00

indemnizații plătite unor persoane din afara

10.01.12

0,00

Indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

Alocații pentru transportul la sl de la locul de

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

18,0C

-15,0C

3,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la

10.02

700,0(

45,0C

745,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Tichete de masa *)

10.02.01

700,00

45,00

745,00

Norme de hrana

10.02.02

Uniforme si echipament obligatoriu

10.02.03

Locuința de serviciu folosita de salariat si fan

10.02.04

Transportul la si de la locui de munca

10.02.05

Tichete de vacanta

10.02.06

Alte drepturi salariate in natura

10.02.30

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

2572,00

10,00

2582,00

Contribuții de asigurați sociale de stat

10.03.01

1737,00

30,00

1767,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

70,00

2,00

72,00

Contribuții de asigurați sociale de sanatate

10.03.03

572,00

7,00

579,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

35,00

1,00

36,00

Prime de asigurare de viață plătite de anaaiator centru anaaiatl

10.03.05

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

158,00

-30,00

128,00

TITLUL II BUNURI St SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 ta 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

25148,00

1683,00

26831,00

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.094-20

20.01

2330,00

0,00

2330,00

Furnituri de birou

20.01.01

66,00

0,00

66,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

100,00

0,00

100,00

încălzit, Iluminat si forța metrica

20.01.03

978,00

0,00

978,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

182,00

0,00

182,00

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

40,00

0,00

40,00

Piese de schimb

20.01.06

124,00

0,00

124,00

Transport

20.01.07

25,00

0,00

25,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

75,00

0,00

75,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

460,00

0,00

460,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funt

20.01.30

280,00

0,00

280,00

Reparații curente

20.02

395,00

150,00

545,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

600,00

0,00

600,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

600,00

50,00

650,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

0,00

0,00

Medicamente sl materiale sanitare (cod 20.04.

20.04

20635,00

1000,00

21635,00

Medicamente

20.04.01

19100,00

1000,00

20100,00

Materiale sanitare

20.04.02

450,00

0,00

450,00

Reactivi

20.04.03

1000,00

0,00

1000,00

Dezinfectant!

20.04.04

85,00

0,00

85,00

Bunuri de natura obiectelor de Inventar (cod

20.05

500,00

523,00

1023,00

Uniforme si echipament

20.05.01

50,00

50,00

100,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

50,00

50,00

100,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

400,00

423,00

823,00

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+.

20.06

34,00

0,00

34,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

34,00

0,00

34,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

Materiale de laborator

20.09

44,00

0,00

44,00

Cerceta re-dezvol tare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

14,00

0,00

14,00

Consultanta si expertiza

20.12

Pregătire profesionala

20.13

50,00

10,00

60,00

Protecția muncii

20.14

70,00

0,00

70,00

Muniție, furnituri si armament de natura active

20.15

0,00

0,00

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

0,00

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic a

20.18

0,00

0,00

0,00

uontriDuții aie administrației pumice tocate ia realizarea unor lucrări șl servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

Reabilitare Infrastructura program inundații pe

20.20

Meteorologie

20.21

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

Prevenirea si combaterea Inundațiilor sl tnghe

20.23

Comisioane si alte costuri aferente împrumut

20.24

Comisioane si alte costuri aferente imprumi

20.24.01

Comisioane si alte costuri aferente imprumi

20.24.02

Stabilirea riscului de tara

120.24.03D E

NUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget aprobat 2016

Influenta +/-

Buget rectificat

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor leqale

20.25

Tichete cadou

20.27

Alte cheltuieli {cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30?

20.30

476,00

0,00

476,00

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

2,00

0,00

2,00

Chirii

20.30.04

Prestări servicii pentru transmiterea drepturile

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului ii

20.30.07

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

474,00

0,00

474,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

TITLUL IV SUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.3^

40

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

50

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.01)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ I

55

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

IIILULXAUEDHELIUIELI (COO

59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+

59

50,00

0,00

50,00

| BURSE

59.01

50,00

0,00

50,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+8

80

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod

81

TITLUL XVII PLA1IEFLC1UAIE1N ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

3452,00

-614,00

2838,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)

51

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18}

56

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

3452,00

-614,00

2838,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01

71

3452,00

-614,00

2838,00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

3452,00

-614,00

2838,00

Construcții

71.01.01

o,oc

0,00

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

2492,0C

-499,00

1993,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corp

71.01.03

Alte active fixe

71.01.30

960,0C

-115,00

845,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

| Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

Participare la capitalul social al societăților c

<72.01.01

TITLUL XIV FONDUL NATIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate

85.01

_Pentru buget 2016: Excedentul din anii precedenti de 3557 mii lei va fi directionat astfel: 1188 mii lei se directioneaza pentru finanțarea cheltuielilor de investiții prezentate in anexa 2B, iar diferența de 2369, pentru acoperirea golurilor de casa.          " i <• /

Sponsorizări din anii precedenti:241268,22 lek > T

/ x


ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,. Afl EC. IORDANESCU “*”'* “*,*'*'“‘
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI

ANEXA 2B


LISTA Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare DIN VENITURI PROPRII Anul 2016

Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantit ate

Valoar e

Cantita te

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

Art 71.01.1

12 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

1 .Pompa tip Infusomat

0

0

+6

+130

6

130

Aceaste pompe volumetrice peristaltice sunt necesare pentru tratamentele perfuzabile ale bolnavilor (se dozeaza si introduce substanța perfuzabila in vena).Este un tratament continuu si de durata (46 - 48 de ore/pacient), care trebuie efectuat cu mare atentie.

2. Defibrilator

1

15

0.

0

1

15

Acest aparat este necesar Secției de Medicina Fizica Recuperare si Balneologie

3.Cărucior transport alimente

5

18

0

0

5

18

Sunt necesare pentru fiecare secție pentru transportulalimentelor de la bucataria spitalului către secții. Cărucioarele existente sunt vechi si uzate.

4. Aparat pentru determinare troponina

1

5

0

0

1

5

Acest aparat este necesar la camera de garda a secției Medicina Interna

5. Canapele pentru kinetoterapie

2

6

-2

-6

0

0

1 V -A\

6.Cada baie cu bule (masaj cu jet de aer)

1

16

0

+34

1

50

Este necesara Laboratorului de Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie.

7.Termostat

2

18

0

0

2

18

Sunt necesare secției Oncologie pentru incalzirea la temperatura optima a soluțiilor perfuzabile.

8.Pat mobil pentru iradiere

1

5

-1

-5

0

0

9.Autosanitara

1

225

0

0

1

225

Autosanitara de care spitalul dispune in acest moment este uzata si se impune inlocuirea ei.

10. Paturi pentru pacienti

114

750

0

-450

114

300

Paturile existente in acest moment in spital sunt vechi si uzate.

11. Sistem de control acces, monitorizare video, de detecție si alarmare la efracție pentru casieria spitalului

1

9

0

0

1

9

Acest obiectiv trebuie realizat in conformitate cu legea 33/2006, privind paza obiectivelor, valorilor si protecția persoanelor.

12. Microscop

0

0

+1

+30

1

30

Este necesar laboratorului de analize medicale, cel vechi fiind extrem de uzat.

13. Aparat pentru electrocardiograma

0

0

+1

+10

1

10

Acest aparat este necesar Laboratorului de Explorări Funcționale, intrucat unul dintre aparate s-a defectat iremediabil si trebuie înlocuit.

14. Aparat portabil pentru electrocardiograma

0

0

+1

+10

1

10

Acest aparat este necesar Secției Oncologie.

15. Defibrilator pentru ambulanta

0

0

+1

+10

1

10

Acest aparat este necesar pentru a putea autoriza ambulanta nou achizitionata.

ARTICOL 71.01.30 ALTE ACTIVE FIXE

16. Studiu de fezabilitate pentru construirea si dotarea centrului de radioterapie

1

130

-1

-130

0

0

/ț7|așs

a*-"■'<

......... —«

17.Studiu oferte de soluții privind realizarea unor rezerve de apa potabila pentru 1-3 zile in circuitul general

1

20

0

0

1

20

In urma controlului încrucișat realizat de DSP Vrancea in martie 2016 s-a recomandat asigurarea unei rezerve de apa potabila in circuitul normal, termenul de realizare fiind trimestrul IV 2016.

TOTAL

1217

-367

850

DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL


MANAGER

Ec.Iordanescu Maria Mihaela
SEF SERVICIU ADMINISTRATIV

Ing. Georgescu Silviu
SPITALUL MUNICIPAL PLOIEȘTI


ANEXA 2C


LISTA

Cheltuieli de investiții, defalcata pe categorii de cheltuieli, cu finanțare de Ia BUGETUL LOCAL - Anul 2016


Mii lei

Nominalizarea achizițiilor de bunuri si altor cheltuieli de investiții

Prevedere inițiala

Influente

Prevedere conform bugetului rectificat

Nota de fundamentare

Cantitate

Valoare

Cantitat

e

Valoare

Cantitate

Valoare

1

2

3

4

5

6

7

8

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE

1. Reparație acoperiș clădire radioterapie

90

0

90

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

2. Anvelopare clădire Reumatologie

110

0

110

Se are in vedere imbunatatirea eficientei Încălzirii si micșorarea pierderilor termice.

3. Anvelopare Corp E

80

0

80

4. Reparație acoperiș corp E (inlocuire invelitoare metalica si lemnărie)

170

0

170

Invelitoarea metalica este ruginita, prezintă fisuri si se infiltrează apa.

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

5. Aparat radiologie -cofinantare

1

100

0

0

1

100

Acest aparat este necesar in ambulatoriul de specialitate intrucat cel existent este uzat fizic si moral.

6.Sistem detectare si alarma fum pentru toate clădirile spitalului (Proiectare si execuție)

200

0

200

Se are in vedere crestcrea^m^elli'lui! zdex siguranța pentru pacienti siywrspriâLfata incendii.                    ff                \

f of          V7.Paturi pentru pacienti :

150

970

0

-590

150

380

Paturile existente in spital sunt vechi si uzate.

8.Platforma pentru pacienti cu 2 statii pentru Secția Medicina Interna

1

65

0

0

1

65

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili la etajul clădirii.

9. Platforma transport pacienti cu 4 statii pentru secția Recuperare, MedicinaFIizica si Balneologie

1

90

0

0

1

90

Este necesara pentru transportul pacientilor nedeplasabili la etajul clădirii.

71.01.30. ALTE ACTIVE FIXE (inclusiv reparații capitale)

10. Modificare a instalației de utilizare a gazelor naturale indicativ DGSPHPL115001352

95

0

95

Modificare a traseului si a instalației de utilizare a gazelor naturale care alimentează centrala termica Radiologie-Radioterapie-Oncologie, Capela, Statia de sterilizare 2, Blocul alimentar si centrala termica Spalatorie-Computer      tomograf

Reumatologie). Instalația existenta este subdimensionata fata de cerințele actuale, iar sistemul de susținere a pârtii exterioare situata la o inaltime de aproximativ 3 metri este deteriorat (stâlpii de susținere prezintă coroziuni foarte mari).

11. Modificări la instalația de utilizare a gazelor naturale DGSPHPL115001347

16.5

0

16,5

Modificările sunt la instalația de gaze ce deservește secția de Fizioterapie si atelierul mecanic, care este subdimensionata pe zona de alimentare stradala pana la centrala termica a Secției de Fizioterapief'ț. Ă     \

12. Cale de evacuare suplimentara Secția Oncologie -etaj ,corp L

248.5

0

248,5

Este necesara aceasta cale sdp|imCntara.de; < evacuare intrucat pacientii                V

(spitalizare continua si de 2|),giers&®fll medical si aparținătorii, apr$xl^at^J$p ț) /& ---------------------------------------------- li zi             •Lz'z''  Z\. *•persoane/zi in secția Oncologie -etaj nu pot fi evacuați pe singura cale de acces existenta in cazul unor calamitati (incendii, cutremure).

13. Alimentarea cu energie corp L din punctul de transformare de la Liceul de arta si racordarea la grupul electrogen

0

0

+1

+15

1

15

Corpul L este singurul corp al spitalului care este racordat la rețeaua din Str. Ana Ipatescu si nu este legat la grupul electrogen. Prin racordarea lui la punctul de transformare 160 de la Liceul de Arta, se poate lega si la grupul electrogen ce asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica in cazul unor avarii. In acest corp de clădire funcționează o parte a secției Oncologie, Farmacia spitalului si Laboratorul de Analize al spitalului, de aceea se impune asigurarea continuității furnizării energiei electrice si in caz de avarie la rețeaua ce alimentează acesta clădire.

71.01.02 MAȘINI, ECHIPAMENTE SI MIJLOACE DE TRANSPORT

14. Aparat osteodensitometrie

0

0

+1

+150

1

150

Aparatul de osteodensitometrie al spitalului este destul de uzat, s-a defectat, iar reparația lui ar costa mai mult de 60% din valoarea aparatului, de aceea se impune înlocuirea lui

15. Hote profesionale, cu motor si tubulatura

0

0

+2

+20

2

20

Hotele actuale sunt destul de vechi si nu mai sunt funcționale

16. Dulap inox cu rasteluri pentru bucătărie

0

0

+1

+15

1

15

Acest dulap este necesar pentru depozitarea in condiții igienice a vaselor de bucătărie.

17.Aparat terapie unde scurte

0

0

+1

+40

1

40

Aceste aparate sunt necesare pentrudotarea. Laboratorului de Recuperare, Medicină A Fizica si Balneologie intrucat^^ratâle\^^, existente sunt uzate si insufiqrearte           '

cererea mare de servicii mcdieăle

U \ Wi/ ----------------------------------TT A.--IF A

18.Aparat terapie combinata (electroterapie + ultrasunete)

0

0

+1

+40

1

4019. Masa Kinetoterapie

0

0

+1

+8

1

8

recuperare.

20. Aparat de electrostimulare

0

0

+6

+25

6

25

21. Hota cu flux laminar pentru prepararea citostaticelor

0

0

+1

+30

1

30

Este necesara pentru secția de oncologie, pentru prepararea soluțiilor perfuzabile cu citostatice, acestea fiind extrem de volatile si toxice.

TOTAL

2235

-247

1988

MANAGER

Ec. Iordanescu Maria Mihaela


DIRECTOR FINANCIAR -CONTABIL Ec. Musca Marilena


SEF SERVICIU ADMINISTRATIV Ing. Georgescu Silviu

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si al Spitalul Municipal Ploiești pe anul 2016

Spitalul Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri:      -venituri proprii                         37.574,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 3.335,00 mii lei

TOTAL               40.909,00 mii lei

Cheltuieli: suma de 44.466,00 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local (subventie/transfer) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4f, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’ ’.

Având in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordoncmtarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECU

Nicoleta CRĂCIUN

7 4 -10- 2016


SEF SERVICU BUG

Erji Laura STANCIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,  DIRECTOR EXEjCUTIV,


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE; PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGN

RAPORTData: