Hotărârea nr. 336/2016

Hotararea nr. 336 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi cheltuieli al ADMINISTRAŢIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE » PLOIEŞTI pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 336 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al ADMINISTRAȚIEI PARCULUI MEMORIAL« CONSTANTIN STERE »

PLOIEȘTI pe anul 2016

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Dobre, a comisiei de buget finanțe, control, admistrarea domeniului public si privat, studii, strategii si prognoze: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palas, Gheorghe Simion Sirbu, Zoia Staicu și Raportul de Specialitate al Administrației Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești prin care se propune aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget, finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.10.2016;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 — Legea bugetului de stat pe anul 2016 și a Legii nr.340/2015 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016;

în temeiul art. 19 și 49 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;

în temeiul art. 36 , alin. 4 litera a si art . 45 alin. 2 litera a din Legea nr . 215/2001- privind Administrația Publică Locală - republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE

Art.l Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pe anul 2016, conform Anexei nr.l, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Aproba lista de investiții pe anul 2016 a Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești , conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Aproba notele de fundamentare a investițiilor conform Anexei nr.3, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Ordonatorul principal de credite și Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești se insărcinează cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri .

Art.5 Direcția Administrație Publica, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2016

Președinte de ședință, George-Sorin-Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr. 223/28.07.2016 si Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr. 260/30.08.2016.

Administrația Parcului Memorial « Constantin Stere » Ploiești, are un specific de activitate complex, obținând venituri proprii din exploatarea potențialului turistic și de agrement al grădinii zoologice, parcului și plajei, precum și din serviciile specifice adăpostului de câini fără stăpân.

Parcul Memorial “Constantin Stere” reprezintă un punct de atracție pentru locuitorii municipiului Ploiești și din localitățile învecinate, fiind vizitat anual de aproximativ 250.000 de persoane care sunt în căutarea unui loc de relaxare și de divertisment. Pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii in cadrul Administrației Parcului Memorial „ Constantin Stere” Ploiești - implicit adăpostul pentru ocrotirea animalelor comunitare. In acest sens se impune achiziționarea unor boxe pentru caii comunitari abandonați de pe raza Municipiului Ploiești, deoarece in momentul de fata in eventualitatea in care se ridica si se aduc la Adăpost, nu exista nici un spațiu abilitat pentru cazarea acestora cat si a unei remorci autorizate pentru transportul acestora.

Având in vedere ca autoutilitara din cadrul Serviciului ocrotirea animalelor comunitare nu este dotata cu sistem de climatizare este necesara achiziționarea unei instalații de aer condiționat.

Deoarece in cadrul serviciului mai sus menționat nu mai exista nici un medic


veterinar, pana la finalizarea procedurii de incheiere a unui contract e munca cu un //© c                      r— \

alt medic veterinar, se impune contractarea unui cabinet veterinar


in- ederea preluam

- 7 atribuțiilor avute de medic.


V

Pe amplasamentul vechii construcții de ursi, propunem amenajareamnei clădiri ce respecta toate normele in vigoare. In aceasta clădire vor fi cazate specii de reptile mari (crocodili, șerpi) si acvarii cu pești exotici, iar aspectul nou al clădirii va crea un confort sporit pentru vizitatori, deasemenea va ajuta la creșterea incasarilor grădinii zoologice.

In urma analizei bugetului de venituri si cheltuieli, a raportului de specialitate si pentru indeplinirea obiectivelor legate de incadrarea Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” in standardele uniunii europene, se impune rectificarea prin majorarea subvențiilor cu suma de 80 mii lei, a veniturilor proprii cu suma de 100 mii lei si reașezarea in structura.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul serviciului de specialitate al Administrației Parcului Memorial ”Constantin Stere” Ploiești, propun aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL “CONSTANTIN STERE”

PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE


MIHAI CRla proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”Ploiești pe anul 2016

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești s-a organizat începând cu 01.07.2002 in baza Hotărârii Consiliului Local nr. 109/28.06.2002, având ca obiect principal de activitate - administrarea si gestionarea bunurilor transmise ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești.

In conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2016 - Legea nr. 339/2015 și Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești pentru anul 2016 prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr.39/01.02.2016, rectificat prin Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr. 223/28.07.2016 si Hotărârea Cosiliului Local al municipiului Ploiești nr. 260/30.08.2016.

Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat a fost structurat astfel:

TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii:

-subvenții

TOTAL CHELTUIELI: din care:-cheltuieli de personal: -cheltuieli materiale: -cheltuieli de capital:

7.523,00 mii lei

800,00 mii lei

6.723,00 mii lei


7.523,00 mii lei

2.976,00 mii lei

3.500,00 mii lei

1.047,00 mii lei.TOTAL VENITURI: din care:-venituri proprii: -subvenții din care:-cheltuieli de personal:

TOTAL CHELTUIELI:


7.703,00 mii lei


900,00 mii lei

6.803,00 mii lei


7.703,00 mii lei

2.806,00 mii lei

3.731,00 mii lei

1.166,00 mii lei.


-cheltuieli materiale:

-cheltuieli de capital:

  • > Cheltuieli de personal - diminuarea cu suma de 170 mii lei.

  • > Cheltuieli cu bunuri si servicii - conform execuție la data de

30.09.2016, se impune reașezarea pe articole de cheltuieli ale acestui titlu după cum urmeaza:

  • •  20.01.05 - Carburanți si lubrifianti - diminuarea cu suma de 20 mii lei.

  • •  20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare - majorarea cu suma de 99 mii lei necesari pentru achiziția de materiale de construcție, lacuri si vopseluri, materiale sanitare, ambalaje, semințe diverse, Îngrășăminte, ierbicide, fungicide, etc., precum si pentru diverse servicii pentru intretinere si funcționare (servicii cabinet veterinar);

  • • 20.04.02 - Materiale sanitare - majorarea cu suma de 5 mii lei necesara pentru efectuarea operațiunilor de capturare a animalelor comunitare;

  • •  20.06.01 - Deplasări,detașari, transferări - majorarea cu suma de 5 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor deplasărilor impuse de condiții obiective;

  • • 20.12 - Consultanta si expertiza -majorarea cu suma de 2 mii necesara pentru achitarea expertizelor impuse de legi;

• 20.30.30 - Alte cheltuieli - majorarea cu suma de 130 mii lei pentru: achiziții animale, autorizații diverse, evaluare a factorilor de risc la locurile de munca, deratizări, incinerări cadavre animale, verificări metrologice^ fond- handicapați, servicii de paza, toaletari arbori, igienizări, etc.

.                                                           fcg            -S

> Cheltuieli de capital - reașezarea in structura si majorarea cu suma de 119 mii lei conform anexei nr. 2;                                           X

Fundamentarea lucrărilor de investiții este detaliata in anexa nr.3.

Fata de cele expuse propunem aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016, conform anexei nr.l si anexei nr.2.


ihaela Moagher


SEF SERV.FIN.-CONTAB., Liliana Tataru

ROUL ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE SI INVESTIȚII

Razvan Manea

DIRECTOR ADJUNCT CU ATRIBUȚII DE CONSILIER JURIDIC

Ștefan SandJUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: ADMINISTRAȚIA PARC MEMORIAL "CONSTANTIN STERE"PLOIESTI BUGETUL

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE Șl ALINEATE, PE ANUL 2016


Anexa nr.1 la H.C.L. nr./4^T./2016


Buget aprobat

Execuție

30.09.2016

Influente

Buget rectificat

Venituri proprii

33.10.50

800

845

100

900

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

6,723

3,730

80

6,803

TOTAL VENITURI - din care:

7,523

4,575

180

7,703

Veniturile secțiunii de funcționare

37.10.03

6,476

61

6,537

Veniturile secțiunii de dezvoltare

37.10.04

1,047

119

1,166

I

TOTAL CHELTUIELI (SECT. DE FUNCȚIONARE+SECȚ. DE DEZVOLTARE)

7,523

4,527

180

7,703

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

6,476

4,226

61

6,537

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

6,476

4,226

61

6,537

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

2,976

2,063

-170

2,806

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

2,420

1,698

-119

2,301

Salarii de baza

10.01.01

2,080

1,509

-40

2,040

Indemnizații de delegare

10.01.13

10

-9

1

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

330

189

-70

260

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

556

365

-51

505

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

393

267

-30

363

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

13

8

-1

12

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

129

87

-10

119

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

4

3

4

Prime de asigurare de viată plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

17

-10

7

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la

20

3,500

2,163

231

3,731

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

1,410

741

79

1,489

Furnituri de birou

20.01.01

10

5

0

10

Materiale pentru curățenie

20.01.02

20

10

0

20

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

350

223

0

350

Apa, canal si salubritate

20.01.04

90

41

0

90

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

250

146

-20

230

Piese de schimb

20.01.06

40

21

0

40 S

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

20

11

z

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

80

40

/a

ZZx^ao

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

550

244

>99

7 /rV’649'?

Reparații curente

20.02

<r .i.

i /

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

540

396

ro

\ ' ■ < 540

Hrana pentru oameni

20.03.01

«Ț- .

Hrana pentru animale

20.03.02

540

396

6

540

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

50

32

5

. z 55Buget aprobat

Execuție 30.09.2016

Influente

Buget rectificat

Medicamente

20.04.01

10

5

10

Materiale sanitare

20.04.02

40

27

5

45

Reactivi

20.04.03

Dezinfectanti

20.04.04

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

120

47

10

130

Uniforme si echipament

20.05.01

60

60

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

Alte obiecte de inventar

20.05.30

60

47

10

70

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

30

18

5

35

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

30

18

5

35

Deplasări în străinătate

20.06.02

0

Materiale de laborator

20.09

Cercetare-dezvoltare

20.10

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

5

5

Consultanta si expertiza

20.12

10

2

12

Pregătire profesionala

20.13

10

5

0

10

Protecția muncii

20.14

35

25

35

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

1,290

899

130

1,420

Reclama si publicitate

20.30.01

Protocol si reprezentare

20.30.02

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

30

16

0

30

Chirii

20.30.04

5

3

5

Prestări servicii centru transmiterea drepturilor

20.30.06

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției oublice

20.30.07

Executarea silita a creanțelor buoetare

20.30.09

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

1,255

880

130

1,385

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

1,047

301

119

1,166

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

1,047

301

119

1,166

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

1,047

301

119

1,166

Construcții

71.01.01

890

301

78

968

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

157

41

198

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

0

0

Alte active fixe

71.01.30

0

0

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL CONSTANTIN STERE

PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII 2016mii lei

Nr. crt.

DENUMIRE

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

DOTĂRI

647

-26

621

1

Panouri gard Kiang

60

0

60

2

Casuta lemn Kiang

30

0

30

3

Autoutilitara cu dotări

0

0

0

4

Panouri gard animale

190

-67

123

5

Casuta lemn animale - 2 bucăți

210

-80

130

6

Autoutilitara

157

0

157

7

Remorca transport animale

25

25

8

Instalație aer condiționat pentru autoutilitara

16

16

9

Boxe cai comunitari

80

80

LUCRĂRI TOTAL

400

145

545

INVESTIȚII NOI

100

0

100

1

Parcare(SF+PT)

100

0

100

INVESTIȚII IN CONTINUARE

300

145

445

1

Construcție maimuțe - reabilitare

220

0

220

2

Teren baschet - reabilitare

80

0

80

3

Rețea video - sistem de supraveghere

0

0

0

4

Construcție ursi - reabilitare

145

145

TOTAL INVESTIȚII (DOTARI+LUCRARI)

1,047

119

1,166

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL

CONSTANTIN STERE” PLOIEȘTI


NOTA DE FUNDAMENTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL

DOTĂRI

Remorca transport animale - 25 mii lei

Este necesara achiziționarea unei remorci pentru transportul animalelor mari abandonate pe teritoriul municipiului Ploiești, care sa poata fi autorizata sanitar-veterinar. In momentul de fata unitatea nu deține un astfel de mijloc de transport.

Instalație aer condiționat pentru autoutilitara -16 mii lei

Este necesara dotarea cu o instalație de aer condiționat a autoutilitarei din cadrul Adăpostului de câini comunitari pentru a putea fi autorizata de către DSV. Spațiul de depozitare câini capturați este impartit in mai multe cuști, in fiecare dintre acestea putând incapea (conform normelor in vigoare) maxim 2 câini. Datorita capacitatii mari de transport, se vor captura un număr mai mare de câini, iar pana când aceștia vor fi aduși la adapost perioada de timp petrecuta in cușca va fi mai mare. Privind aspectele enumerate, dotarea autoutilitarei cu o instalație de aer condiționat este absolut necesara.

Boxe cai comunitari - 80 mii lei

Se impune achiziționarea unui adapost pentru caii comunițari abandonați de pe raza Municipiului Ploiești, deoarece in momentufde fata ih^X . ...

eventualitatea in care se ridica si se aduc la Adapost, nu exista nici un spațiu^ | abilitat folosit pentru cazarea acestora.                                      A */'

<>•


Acest adapost trebuie sa aiba dimensiuni corespunzătoare pentru cazare si hranire timp de mai multe zile, deoarece exista posibilitatea ca animalul adus sa nu fie revendicat de către proprietar o perioada mai lunga de timp.

Adăpostul trebuie sa fie impartit in spatii individuale, izolat termic, geamuri de aerisire iar suprafața minima trebuie sa fie de 60mp.

INVESTIȚII IN CONTINUARE

Construcție ursi - reabilitare - 145 mii lei

Reabilitarea acestui amplasament este necesara deoarece , in intreaga existenta a Grădinii Zoologice nu a suferit nici o reparație sau lucrare de intretinere. Dat fiind faptul ca aceste cuști sunt foarte vechi si se afla intr-o stare avansata de degradare, odata cu trecerea timpului, acestea nu s-au mai incadrat in prevederile Ordinului 1798/2007, ce detaliaza normele si condițiile de menținere in captivitate a animalelor din grădinile zoologice. Din aceasta cauza acest cuști nu mai pot fi utilizate pentru cazarea nici unei specii de animale.

Pe amplasamentul respectiv, propunem amenajarea unei clădiri ce respecta toate normele in vigoare. In aceasta clădire vor fi cazate specii de reptile mari (crocodili, șerpi) si acvarii cu pești exotici, iar aspectul nou al clădirii va crea un confort sporit pentru vizitatori, deasemenea va ajuta la creșterea incasarilor grădinii zoologice.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE//O V/ / Y X

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltyielț al Administrației Parcului Memorial “C-tin Stere”


pe anul 2016


Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Administrația Parcului Memorial “C-tin Stere”in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Conform prezentei rectificări bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia se prezintă astfel: Venituri -venituri proprii                              900,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 6.803,00 mii lei

TOTAL                 7.703,00 mii lei

Cheltuieli - suma de 7.703,00 mii lei

Suma de 6.723,00 mii lei alocata din bugetul local se majoreaza cu suma de 80,00 mii lei, ajungând la suma de 6.803,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4)„ Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

  • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

  • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

Georgiana POP


Nicoleta CRACIUNOISEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU

&

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA SE SPECIALITATE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC SI PRIVAT, STUDII, STRATEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere”pe anul 2016.

si a emis:

■A/                    ~

\ J

\ —