Hotărârea nr. 335/2016

Hotararea nr. 335 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 335 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești;

Văzând Expunerea de motive a primarului Adrian Florin Dobre și a consilierilor din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze: Sanda Dragulea, Gheorghe Andrei, Alexandru Paul Palaș, Simion Gheorghe Sîrbu, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești;

In temeiul art. 19 si art 49 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr. 1, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.10.2016;

In temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art 1 - Aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Aproba rectificarea listei de investiții pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 - Ordonatorul principal de credite și Club Sportiv Municipal Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art 4 - Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

In conformitate cu Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016 si Hotararea Consiliului Local nr.199 /22.07.2016.

Prezenta rectificare este impusă de previzionarea cheltuielilor aferente funcționării și întreținerii bazelor sportive si a funcționarii secțiilor sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

în bugetul rectificat Veniturile totale sunt în sumă de 13.741,30 mii lei:

 • * venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) : 456,70 mii lei (se diminuează cu 1.600,00 mii lei deoarece incasarile pana la 30.09.2016 au fost de 362,61 mii lei)

 • * sponsorizări: 103,50 mii lei (s-au majorat cu 2,00 mii lei pentru secția de box)

 • * subvenție de la bugetul local 13.181,10 mii lei (se majorează cu 2.825,60 mii lei) structurata astfel:

 • - 6.327,30 mii lei pentru secțiile sportive

 • - 5.498,30 mii lei pentru baze sportive

 • - 1.355,50 mii lei pentru Hipodrom

Față de cele prezentate mai sus, propuem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Primar, / \ /                                 Consilieri,

Adrian FldfcwObre


Sanda Dragulea-cT/^ Gheorghe Andrei Alexandru Paul Palaș . Simion Gheorghe Sîrb

Zoia Staicu’

CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești

în conformitate cu Legea nr.339/2015 Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legea nr.340/2015 Bugetul asigurărilor sociale pe anul 2016 și Legea nr.273/2006 -privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare , bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr.40/01.02.2016 și rectificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 148/28.04.2016, H.C.L. nr.199 /22.07.2016 și H.C.L. nr.221/28.07.2016.

Prezenta rectificare constă în majorarea subvențiilor de la bugetul local cu suma de 2.825,60 mii Iei astfel încât să fie asigurată funcționarea și întreținerea în bune condiții a bazelor sportive administrate de Club Sportiv Municipal Ploiești precum si activitatile sportive din cadrul Clubului Sportiv Municipal Ploiești.

Bugetul actual al Clubului Sportiv Municipal Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.221/28.07.2016, a fost structurat astfel:

oVenituri totale în sumă de 12.510,00 mii Iei, respectiv:

 • * venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) 2.053,00 mii lei,

 • * sponsorizări 101,50 mii lei,

 • * subvenție de la bugetul local 10.355,50 mii lei structurata astfel:

 • - 6.327,30 mii lei pentru secțiile sportive

 • - 2.672,70 mii Iei pentru baze sportive

-1.355,50 mii lei pentru Hipodrom

o Cheltuieli totale în sumă de 12.510,00 mii lei:

 • 1. Titlul I “Cheltuieli de personal” : 1.890,00 mii lei

 • 2. Titlul II “Bunuri și servicii” : 10.128,00 mii lei

 • 3. Titlul XII “Active nefinanciare” : 492,00 mii lei

A

In bugetul rectificat Veniturile totale sunt în sumă de 13.741,30 mii lei:

 • * venituri din activitatea proprie (venituri din închirierea bazelor sportive și alte diverse venituri) : 456,70 mii lei (se vor diminua cu 1.600,00 mii Iei deoarece incasarile pana la 30.09.2016 au fost de 362,61 mii lei)

 • * sponsorizări: 103,50 mii lei (s-au majorat cu 2,00 mii lei pentru secția de box)

 • * subvenție de la bugetul local 13.181,10 mii lei (se majorează cu 2.825,60 mii lei) structurata astfel:

 • - 6.327,30 mii lei pentru secțiile sportive

 • - 5.498,30 mii lei pentru baze sportive

 • - 1.355,50 mii lei pentru Hipodrom

Cheltuielile totale pe anul 2016 ale Clubului Sportiv Municipal Ploiești vor fi în sumă de 13.741,30 mii Iei.

Prevederea bugetară va fi majorată pentru Titlul II „Bunuri și servicii”, cu suma de 1.231,30 mii lei, după cum urmeaza:

 • ■ 20.01.01 „Furnituri de birou": 8,00 mii lei - baze sportive

 • - plăti la 30.09.2016 - 6,95 mii lei - baze sportive

 • - plăti restante 2,00 mii lei - baze sportive (depășire prevedere bugetara 0,95 mii lei)

 • - necesar pana la sfârșitul anului 6,00 mii lei

 • ■ 20.01.01 „Furnituri de birou": 6,75 mii lei - Hipodrom se diminuează cu 3,75 mii lei

 • ■ 20.01.02 „Materialepentru curățenie": 20,00 mii lei - baze sportive

 • - plăti la 30.09.2016 - 16,49 mii lei - baze sportive

 • - plăti restante 2,00 mii lei - baze sportive

 • - necesar pana la sfârșitul anului 7,00 mii lei

 • ■ 20.01.02 „Materialepentru curățenie": 4,50 mii lei - Hipodrom se majoreaza cu 3,75 mii lei

 • ■ 20.01.03 „încălzit, iluminat": 710,00 mii lei - baze sportive

 • - plăti la 30.09.2016 - 843,00 mii lei - baze sportive

 • - plăti restante 21,00 mii lei - baze sportive (depășire prevedere bugetara 154,00 mii lei)

 • - necesar pana la sfârșitul anului 300,00 mii lei

 • ■ 20.01.04 „Apă, canal și salubritate": 80,00 mii lei - baze sportive

 • - plăti la 30.09.2016 - 116,12 mii lei-baze sportive

 • - plăti restante 42,00 mii lei - baze sportive (depășire prevedere bugetară^ 78,12 mii lei)

  k      .....- f


 • - necesar pana la sfârșitul anului 120,00 mii lei

■ 20.01.05 „Carburanțiși lubrifianți”: 30,00 mii lei

 • - plăti la 30.09.2016 - 23,96 mii lei - baze sportive

 • - necesar pana la sfârșitul anului 10,00 mii lei

 • ■ 20.01.05 „Carburanți și lubrifianți”: 0,00 mii lei - Hipodrom se majoreaza cu 15,00 mii lei necesari pentru generator.

 • ■ 20.01.07”Transport”: 317,00 mii lei

 • - plăti la 30.09.2016 — 295.13 mii lei

 • - plăti restante 58,00 mii lei (depășire prevedere bugetara 36,13 mii lei)

 • - necesar pana la sfârșitul anului 120,00 mii lei

■ 20.01.08 „Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet”: 85,00 mii lei.

 • - plăti la 30.09.2016 - 77,04 mii lei

 • - plăti restante 20,00 mii lei (depășire prevedere bugetara 12,04 mii lei)

 • - necesar pana la sfârșitul anului 65,00 mii lei

■ 20.01.30 „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare”: 721,50 mii lei

 • - plăti la 30.09.2016 - 682,91 mii lei

 • - plăti restante 220,00 mii lei

 • - necesar pana Ia sfârșitul anului 608,00 mii lei pentru: servicii de pază baze sportive- 65,00 mii lei/luna x 4 luni, servicii de verificare centrale termice, service aparate de aer condiționat, întreținere autovehicule, întreținere calculatoare și imprimante, servicii de mentenanță pentru instalațiile de detectare si alarmare la incediu, instalațiile de desfumare si evacuare a gazelor natural, instalațiile supraveghere video, instalațiile de stingerea incediilor cu hidranti interior si exterior, etc. conform raportului de evaluare si tratare a riscurilor la securitatea fizica pentru obiectivele: Sala “Leonard Doroftei” - 5,00 mii lei / luna, Stadion “Ilie Oana” - 15,00 mii lei/luna, Sala Olimpia - 10,00 mii lei/ luna, Bazin Vega - 5,00 mii lei / luna, Hipodrom - 50,00 mii lei/ luna.

 • ■ 20.03.02 „Hranapentru animale”: 30,00 mii lei se diminuează cu 30,00 mii lei

■ 20.05.30„Alte obiecte de inventar”: 150,00 mii lei

 • - plăti la 30.09.2016 - 79,49 mii lei

  - necesar pana la sfârșitul anului 30,00 mii lei trimer, motocoase etc.)

  /(/■>                   '    -■        o .

  (pentru Hipodrom:

  \\ %\ \\L. . ■                   l

  -      7

■ 20.06.01 „Deplasări interne, detașări, transferări”: 93,40 mii lei

- plăti la 30.09.2016 - 72,58 mii lei

- necesar pana la sfârșitul anului 25,00 mii lei

 • ■ 20.30.02 „Protocol si prezentare” 9,00 mii lei se diminuează cu 9,00 mii lei

 • ■ 20.30.03 „Prime de asigurare non-viață” se majorează cu 5,00 mii lei.

 • ■ 20.30.04 „Chirii” - 258,50 mii lei

 • - plăti la 30.09.2016 - 254,50 mii lei

 • - plăti restante 20,00 mii lei

 • - necesar pana la sfârșitul anului 60,00 mii lei (pentru chirii baze sportive si restante chirii apartamente)

Prevederea bugetară va fi diminuata pentru Titlul XII “Active nefinanciare”, cu suma de 106,00 mii lei, după cum urmeaza:

 • ■ 71.01.02 „Mașini, echipamente si mijloace de transport”: 473,00 mii lei se diminuează cu 133,00 mii lei (conform Anexei nr.2)

 • ■ 71.01.03 „Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale”: 14,00 mii lei se majoreaza cu 25,00 mii lei (conform Anexei nr.2)

• 71.01.30 „Alte active fixe”: 5,00 mii lei se majoreaza cu 2,00 mii lei ( conform Anexei nr.2)

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat cu modificările mai sus specificate (Anexa nr.l) si lista de investiții (Anexa nr.2).


Șef Serviciu Finaneia^-Contabilitate minita


BUGETUL ACTIVITATII FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016

mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Buget 2016

din care:

Plăti Ia data dc 30.09.201

din care:

din care:

Buget

din care:

indicator

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro

m

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro

m

Influente

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

rectificat 2016

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

TOTAL VENITURI - din care:

12.510,00

6.447,50

4.707,00

1.355,50

9.003,07

5.484,16

3.518,91

0,00

1.125,30

5,30

1.226,00

0,00

13.741,30

6.452,80

5.933,00

1.355,50

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE -total - din care:

12.018,00

6,447,50

4.707,00

863,50

9.003,07

5.484,16

3.518,91

0,00

1.231,30

5,30

1.226,00

106,00

13.355,30

6.452,80

5.933,00

969,50

Venituri din concesiuni sî închirieri

30.05.30

2.034,30

0,00

2.034,30

340,21

340,21

-1.600,00

-1.600,00

434,30

0,00

434,30

0,00

Alte venituri

36.50.00

18,70

18,70

22,40

22,00

0,40

3,70

3,30

0,40

22,40

22,00

0,40

0,00

Donații si sponsorizări

37.01.00

101,50

101,50

103,50

103,50

2,00

2,00

103,50

103,50

0,00

0,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru

37.03.00

-492,00

-492,00

0,00

0,00

-386,00

0,00

0,00

-386,00

Subvenții de ia bugetele locale pentru instituții

9.000,00

6.327,30

2.672,70

2.825,60

0,00

2.825,60

11.825,60

6.327,30

5.498,30

0,00

Subvenții de ta bugetele locale pentru instituții mthlira n-rinrvHmrrn

43.10.09

1.355,50

1.355,50

8.536,96

5.358,66

3.178,30

0,00

1.355,50

0,00

0,00

1.355,50

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE -total - din care:

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106,00

0,00

0,00

-106,00

386,00

0,00

0,00

386,00

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

37.10.50

492,00

492,00

0,00

-106,00

-106,00

386,00

386,00

TOTAL CHELTUIELI (SECTIUNEA.DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

12.510,00

6.447,50

4.707,00

1.355,50

9.003,07

5.484,16

3.518,91

0,00

1.231,30

5,30

1.226,00

0,00

13.741,30

6.452,80

5.933,00

1.355,50

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod

12.018,00

6.447,50

4.707,00

863,50

9.003,07

5.484,16

3.518,91

0,00

1.337,30

5,30

1.226,00

106,00

13.355,30

6.452,80

5.933,00

969,50

CHELTUIEU CURENTE (cod 10+20+30+40+50+5

01

12.018,00

6.447,50

4.707,00

863,50

9.003,07

5.484,16

3.518,91

0,00

1.337,30

5,30

1.226,00

106,00

13.355,30

6.452,80

5.933,00

969,50

TITLULI CHELTUIEU DE PERSONAL (codIOA

10

1.890,00

0,00

1.680,00

210,00

1.034,19

0,00

1.034,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.890,00

0,00

1.680,00

210,00

Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.0

10.01

1.539,00

0,00

1.370,00

169,00

842,75

0,00

842,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.539,00

0,00

1.370,00

169,00

Salarii de baza

10.01.01

1.539,00

1.370,00

169,00

842,75

842,75

0,00

1.539,00

1.370,00

169,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.01.10

0,00

0,00

0,00

0,00

Fond aferent plătii cu ora

10.01.11

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitat

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

indemnizații de delegare

10.01.13

0,00

0,00

0,00

0,00

Indemnizații de detașare

10.01.14

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru transportul la si de la locul de mun<

10.01.15

0,00

0,00

0,00

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

‘0,00

0,00

0,00

0,00

/?0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

351,00

0,00

310,00

41,00

191,44

0,00

191,44

0,00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

351,00

0,00

' 310,00

, 41,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

243,10

216,00

27,10

134,13

134,13

0,00

243,10

/r

216,00

27,10

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

7,90

7,00

0,90

3,95

3,95

0,00

7,90

7,00

0,90

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

81,00

72,00

9,00

43,05

43,05

0,00

81,00

.72,00

9,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de      |

10.03.04 |

5,60

3,00

2,60

1,36

1,36

0,00

5,60

I

3,00

2,60

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget

2016

din care:

Plăti la data de 30.09.201

din care:

Influente

din care:

Buget rectificat 2016

din care:

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro

m

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro m

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

Prime de asigurare de viață plătite de angajator

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

13,40

12,00

1,40

8,95

8,95

0,00

13,40

12,00

1,40

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.011a 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

10.128,00

6.447,50

3.027,00

653,50

7.968,88

5.484,16

2.484,72

0,00

1.337,30

5,30

1.226,00

106,00

11.465,30

6.452,80

4.253,00

759,50

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.C

20.01

8.464,10

5.862,60

1.991,50

610,00

7,191,34

5.120,28

2.071,06

0,00

1.256,30

5,30

1.136,00

115,00

9.720,40

5.867,90

3.127,50

725,00

Fumitun de birou

20.01.01

14.75

8,00

6,75

6,95

6,95

2,25

- 6,00

-3,75

17.00

14,00

3,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

24,50

20,00

4,50

16,49

16,49

10,75

7,00

3,75

35,25

27,00

8,25

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

880,00

710,00

170,00

843,22

843,22

300,00

300,00

1.180,00

1.010,00

170,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

508,35

80,00

428,35

116,12

116,12

120,00

120,00

628,35

200,00

428,35

Carburanți si lubrifianti

20.01.05

30,00

30,00

23,96

23,96

25,00

10,00

15,00

55,00

40,00

15,00

Piese de schimb

20.01.06

20,00

20,00

9,14

9,14

0,00

20,00

20,00

Transport

20.01.07

317,00

317,00

295,23

295,23

120,00

120,00

437,00

0,00

437,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

85,40

85,00

0,40

77,04

77,04

65,00

65,00

150,40

150,00

0,40

Materiale si prestări de servicii cu caracter

20.01.09

5.862,60

5.862,60

5.120,28

5.120,28

5,30

5,30

5.867,90

5.867,90

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si function

20.01.30

721,50

721,50

682,91

682,91

608,00

508,00

100,00

1.329,50

1.229,50

100,00

Reparații curente

20.02

543,00

543,00

36,84

36,84

. 0,00

543,00

543,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

30,00

0,00

0,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

-30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

30,00

30,00

0,00

-30,00

-30,00

0,00

Medicamente si materia te sanitare (cod 20.04.01

20.04

67,50

67,50

0,00

0,00

28,82

28,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67,50

67,50

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

52.00

52,00

26.49

26,49

0.00

52.00

■52,00

Materiale sanitare

20.04.02

15,50

15,50

2,33

2,33

0,00

15,50

15,50

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 2(

20.05

309,50

278,50

31,00

0,00

225,99

195,16

30,83

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

339,50

278,50

31,00

30,00

Uniforme si echipament

20.05.01

159,50

159,50

146,50

146,50

0,00

159,50

159,50

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

150,00

119,00

31,00

79,49

48,66

30,83

30,00

0,00

30,00

180,00

119,00

31,00

30,00

Deplasări, detașa ri, transferări (cod 20.06.01+20

20.06

268,90

238,90

30,00

0,00

169,56

139,90

29,66

0,00

25,00

0,00

25,00

0,00

293,90

238,90

55,00

0,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

93,40

63,40

30,00

72,58

42,92

29,66

25,00

25,00

118,40

63,40

55,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

175,50

175,50

96,98

96,98

0,00

175,50

175,50

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

10,00

10,00

1,39

1,39

0,00

10,00

10,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

Pregătire profesionala

20.13

30,00

30,00

16,26

16,26

0,00

30,00

30,00

Protecția muncii

20.14

83,00

83,00

32,94

32,94

0.00

83,00

83,00

Tichete cadou

20.27

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.0C

20.30

322,00

0,00

308,50

13,50

265,74

0,00

265,74

0,00

56,00

65,00

-9,00

378,00

0,00

373,50

4,50

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

9,00

9,00

0,00

- -9,00

-9,00

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

43,50

39,00

4,50

5.00

5,00

5,00

5,00

48,50

.>>4'4,00

« .4750.

Chirii

20.30.04

258,50

258,50

254,50

254,50

60,00

60,00

318,50

0,00

?31W

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

11,00

11,00

6,24

6,24

0.00

11,00

0;00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106,00

0,00

0,00

-106,00

386,00

/ - 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-106,00

0,00

0,00

-106,00

386,00

■ 0,00

386,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 I

71

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

-106,00

-106,00

386,00

■V.e

îr

-■ 386.00

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

492,00

0,00

0,00

492,00

0,00

-106,00

-106,00

386,00

\\t<

.

>•386,00

| Construcții

71.01.01

0,00

I

0,00

0,00

I       0,00

VDENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

Buget 2016

din care:

Plăti la data de 30,09.201

din care:

Influente

din care:

Buget rectificat 2016

din care:

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro m

Secții sportive

Baze sportive

Hipodro m

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

Secții sportive

Baze sportive

Hipodrom

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01,02

473,00

473,00

0,00

-133,00

-133,00

340,00

340,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

14,00

14,00

0,00

25,00

25,00

39,00

39,00

Alte active fixe

71.01.30

5,00

5,00

0,00

2,00

2,00

7,00

7,00

ORDONATOR TERTIAR DE CREDITE,

SEF SERVICIU F1NANC1AR-CONTAB1LITATE,
CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIEȘTI

Anexa rir.2


Lista de investiții pe anul 2016

mii lei

NR. CRI

DENUMIRE INDICATORI

CANTITATE

VALOARE

PROPUNERE

INFLUENTE +/■

71.01,02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.

Cisterna stropit pista trap

1

25,00

0,00

-25,00

2

Grapa profesionala pt nivelare pista trap

1

15,00

17,00

2,00

3

Cositoare pt toaletare pista galop

1

5,00

16,00

11,00

4

Lama pt dezapezire piste

1

8,00

19,00

11,00

5

Freza zapada

1

10,00

0,00

-10,00

6

Remorca transport dejecții si resturi vegt

1

40,00

23,00

-17,00

7

Tractor mic transport gunoi grajd

1

100,00

86,00

-14,00

8

Buldoexcavator pentru încărcare

1

120,00

29,00

-91,00

9

Autoutilitara

1

150,00

150,00

0,00

TOTAL 71,01,02

473,00

340,00

-133,00

71,01,02

Mobilier, aparatura birotica si alte acth corporale

>e

10

Echipament monitorizare audio - video

1

8,00

39,00

31,00

11

Mobilier spatii administrative

1

6,00

0,00

-6,00

TOTAL 71,01,03

14,00

39,00

25,00

71,01,30

Alte active fixe

12

Cititor cipuri cu 18 caractere

1

2,00

2,00

0,00

13

Pistol tranchilizare

1

3,00

5,00

2,00

TOTAL 71,01,03

5,00

7,00

2,00

TOTAL ACTIVE NEFINANCIARE

492,00

386,00

-106,00


Sef serviciu achiziții publice, organizare competiții,

Chirila Iuliana

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE                '

la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Clubului Sportiv Municipal Ploiești pe anul 2016

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Clubul Sportiv Municipal Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Fata de bugetul aprobat conform H.C.L.nr.221/28.07.2016 in suma 12.510,00 mii lei neavand realitatea, certitudinea, legalitatea datelor prezentate de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești (cheltuieli angajate, lichidate, ordonanțate, plătite, restante inregistrate/neinregistrate, etc.) pe baza situației prezentate de acesta se propune asigurarea sursei de finanțare pana la 31.12.2016, in suma de 2.825,60 mii lei pentru activitatea “ baze sportive” (inclusiv Hipodrom).

Avand in vedere faptul ca veniturile proprii estimate inițial a se realiza de către Clubul Sportiv Municipal Ploiești au fost supraevaluate la suma de 2.053,00 mii lei, realizările la data de 21.10.2016 fiind de 407,63 mii lei, se impune diminuarea acestora cu suma de 1.563,00 mii lei si majorarea subvențiilor/ transferurilor cu suma respectiva.

Astfel suma alocata (subventia/transferul) in suma de 10.355,50 ( din care suma de 1.355,50 mii lei Hipodrom) se majoreaza cu suma de 2.825,60 mii lei la baze sportive.

Prin prezenta rectificare bugetul de venituri si cheltuieli se prezintă astfel:

Venituri -venituri proprii                              456,70 mii lei

- sponsorizări                                 103,50 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 13.18L10 mii lei (din care suma de 1.355,50 mii lei finanțarea Hipodromului)

TOTAL                13.741,30 mii lei

Cheltuieli - suma de 13.741,30 mii lei

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „ Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale " si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2) „ Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de încasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOlft


DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE,

DIRECT          IV,

Mihael                /

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erji Laura STANCIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIA LITATE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Clubului Sportiv Municipal Ploiești