Hotărârea nr. 334/2016

Hotararea nr. 334 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 334 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură ”I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și t domnilor consilieri din comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniulu public și privat, studii, strategii și prognoze, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Pau' Alexandru Palaș, Gheorghe Sîrbu-Simion, Zoia Staicu, precum și Raportul de Specialitate al Casei de Cultură „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești;

Având în vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

In conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016;

Ținând cont de raportul Comisiei de specialitate nr.l, comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 25.10.2016;

în temeiul art. 36, alin. 4, lit. „a” și art. 45, alin. 2, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Aprobă rectificarea bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Aprobă Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Ordonatorul principal de credite și Casa de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești se însărcinează cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4: Direcția Administrație Publică Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură "I.L. Caragiale" a Municipiului Ploiești

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 306/29.09.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.09.2016 și de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare. Astfel, mutarea instituției în noul sediu din Piața Eroilor nr. IA și realizarea unor economii la unele acțiuni culturale față de planul minimal aprobat (prin sponsorizările atrase), impun o nouă repartizare a bugetului pe articole și alineate Iară suplimentarea subvenției.

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere Raportul de specialitate al Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "I.L.Caragiale" propunem aprobarea proiectului de


CONSILIERI,


Sanda Dragulear<v A

Andrei Gheorghe

Paul Alexandru Palas t, Gheorghe Simion Sîrbrrx^

Zoia Staicu Zx7

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 ăl Casei de Cultură a Municipiului Ploiești "LL.Caragiale”

în conformitate cu prevederile Legii 339/2015 - Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, bugetul Casei de Cultură a municipiului Ploiești "LL.Caragiale" a fost aprobat conform Hotărârii Consiliului Local nr. 306/29.09.2016.

Prezenta rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli este impusă de analiza execuției de casă la data de 30.09.2016 și de previzionarea cheltuielilor pentru perioada următoare. Astfel, mutarea instituției în noul sediu din Piața Eroilor nr. IA și realizarea unor economii la unele acțiuni culturale față de planul minimal aprobat (prin sponsorizările atrase), impun o nouă repartizare a bugetului pe articole și alineate fără suplimentarea subvenției.

Bugetul de venituri și cheltuieli actual al Casei de Cultură „LL.Caragiale” a Municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 306/2016, este structurat astfel:

Veniturile totale sunt în suma de

 • -  subvenție de la bugetul local

 • -  venituri din activitatea proprie

 • -  sponsorizări

 • 946.40 mii lei

 • 909.40 mii Iei

15,00 mii lei

22,00 mii lei

Cheltuielile totale sunt in suma de

946,40 mii lei, astfel:

1. La titlul II „Bunuri și servicii” apar influețe pozitive și negative în funcție de execuția la zi, de contractele pe care instituția noastră le are în derulare și acțiunile culturale cuprinse în Planul minimal, astfel: .

- 20.01.09 “Materiale și prestări servicii cu carcter funcționar’ -5.00 mii lei. Pentru realizarea proiectului cultural Festivalul Concurs Național de Folclor “Cunună de Cântec Românesc ” a fost prevăzută suma de 24 mii lei realizând plăți de 20,63 mii lei, deci o economie de 3,00 mii lei, iar pentru realizarea proiectului cultural Concursul Național de Interpretare a Muzicii Folk “Festivalul Castanilor — In memoriam Gabi


Dobre" a fost prevăzută suma de 60 mii lei realizând plăți de 5

economie de 2,00 mii lei. Această sumă apare ca influență pozitivă la alintatul 20.01:. Ăa ...

i J v. v


P30+.


yVtiV'lK "

- 20.05.30 “Alte obiecte de inventar” + 15.40 mii lei (achiziționarea de mobilier și aparatură pentru noul sediu);

- 20.30.04 “Chirii” - 10.40 mii lei, sumă aferentă chiriei pe lunile noiembrie și decembrie, sumă care nu ne mai este necesară datorită mutării în noul sediu și care apare acum la alineatul 20.05.30.

Anexăm prezentului raport de specialitate bugetul rectificat de venituri și cheltuieli cu modificările mai sus specificate .(Anexa nr. 1) și Planul cu programele și proiectele culturale minimale pe anul 2016 (Anexa nr. 2).


JUDEȚUL: PRAHOVA

Unitatea administrativ - teritorială : MUNICPIUL PLOIEȘTI

Instituția publică: CASA DE CULTURA "I.L. CARAGIALE"

BUGETUL


PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ȘI ALINEATE, PE ANUL 2016 mii iei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

30.09

INFLUENTE

(+,-)

BUG RECIF

2016

Venituri proprii

33.10.17

15,00

8,89

0,00

15,00

|                   Donații si sponsorizări

37.10.01

22,00

21,00

0,00

22,00

Subvenții pentru instituții publice

43.10.09

909,40

568,40

0,00

909,40

|                          Alte venituri

37.10.50

0,00

0,00

0,00

TOTAL VENITURI - din care:

946,40

598,29

0,00

946,40

Veniturile secțiunii de funcționare

914,40

0,00

914,40

Veniturile secțiunii de dezvoltare

32,00

0,00

32,00

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE

946,40

464,23

0,00

/in

FDNCTIONARE+SECTTIJNEA DE DEZVOLTARE!

740,4U

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

914,40

464,23

0,00

914,40

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55S

01

914,40

464,23

0,00

914,40

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02

10

386,00

282,23

0,00

386,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.:

10.01

312,00

230,03

0,00

312,00

i      Salarii de baza

10.01.01

312,00

230,03

0,00

312,00

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

10.01.12

0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02

10.02

0,00

0,00

0,00

0,00

■Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

74,00

52,20

0,00

74,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

50,00

36,33

0,00

50,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

2,00

1,15

0,00

2,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

17,00

11,96

0,00

17,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli

10.03.04

1,00

0,64

0,00

1,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru

10.03.05

0,00

0,00

0,00

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

4,00

2,12

0,00

4,00

Contribuții lar-Fondul de garantare a creanțelor salariale

403.07

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la

20

528,40

182,00

0,00

528,40

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

441,90

131,84

-5,00

436,90

Furnituri de birou

20.01.01

6,00

2,49

0,00

6,00

;     Materiale pentru curățenie

20.01.02

5,00

1,49

0,00

5,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

68,00

9,40

0,00

68,00

Apa, canal si salubritate

20.01.04

4,80

0,40

0,00

4,80

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

4,10

2,01

0,00

4,10

Piese de schimb

20.01.06

0,00

0,00

0,00

0,00

Transport

20.01.07

0,00

0,00

0,00

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

14,00

7,48

0,00

14,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

250,00

83,71

-5,00

245,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

90,00

24,86

0,00

90,00

Reparații curente

20.02

0,00

0,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂ RlC

30.0^0*

INFLUENTE'

i\(+)

a

'•'i

JG l+'£i F

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,0^

TWq

■£o'yo

- S'______

Hrana pentru oameni

20.03.01

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.0

20.05

10,00

0,00

15,40

25,40

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

10,00

0,00

15,40

25,40

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

4,50

1,41

0,00

4,50

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

3,50

0,47

0,00

3,50

;      Deplasări în străinătate

20.06.02

1,00

0,94

0,00

1,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

iCârti, publicații si materiale documentare

20.11

2,00

0,00

0,00

2,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

5,20

0,15

0,00

5,20

Protecția muncii

20.14

2,40

1,80

0,00

2,40

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe penti

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale la realizarea

20 19

unor lucrări si servicii de interes nublic local. în baza unor

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritî

20.20

0,00

Meteorologic

20.21

0,00

f inanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.

20.24

0,00

0,00

0,00

0,09

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in

20 25

reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor

0,00

Pichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+2

20.30

62,40

46,80

-10,40

52,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

0,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

Chirii

20.30.04

62,40

46,80

-10,40

52,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției pub

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL III DOBÂNZI (cod 30.01 la 30.03)

30

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.(

30.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Dobânzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 3(

30.02

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte dobânzi (cod 30.03.01 la 30.03.05)

30.03

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IVSUBVENȚII (cod 40.03+40.20+40.30)

40

0,00

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tari:

40.03

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

30.09/;

‘x2(iîT^

Subvenții pentru compensarea creșterilor

40.20

Alte subvenții

40.30

â c-

a ’c

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)

Eond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

 • 50

50.04

 • 51

0,00

0,00

0,00

ffrAHO' ț î

0,00

pz

A DMINISTRA TIEI PUBLICE (cod 51.01)

0,00

Transferuri curente (cod

51.01

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.18)

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Alte transferuri curente interne

55.01.18

B. Transferuri curente în străinătate (către organizații interi

55.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)

57

0,00

0,00

0,00

0,00

Ajutoare sociale (cod 57.02.01 Ia 57.02.04)

57.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XALTE CHELTUIELI (cod

59

0,00

0,00

0,00

0,00

Burse

59.01

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

59.02

Asociații si fundații

59.11

Susținerea cultelor

59.12

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

59.15

Despăgubiri civile

59.17

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

59.22

Sume aferente plății creanțelor salariate

59.25

Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discri

59.30

OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 80+81)

79

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLULXVÎMPRUMUTURI (cod 80.03+80.08+80.30)

80

0,00

0,00

0,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau

80.03

Alte împrumuturi

80.30

TITL UL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 8L0Î+8U

81

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.0;

81.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Rambursări de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02

81.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII

84

0,00

0,00

0,00

0,00

i’iati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

85.01

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

51

0,00

OfiO

0,00

0,00

Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.22 la 51.02.28)

51.02

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01)

55

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne        (cod 55.01.03+55.01.08 la

55.01

0,00

0,00

0,00

0,00

Titlul VIII Proiecte cu finanțare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod

56

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

32,00

0,00

0,00

32,00

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 Ia 71.0

71

32,00

0,00

0,00

32,00

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

BUGET 2016

REALIZĂRI

30.09

INFI.l EN IE

■ /:1 O •• (+,-)

BliG RECII

2016

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

Mobilier, ap birotica si alte active corporale

71.01

71.01.03

32,00

32,00

0,00

0,00

0.00

0.00

32,00

32,00

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0,00

0.00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.02.01

71.03

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

Active financiare (cod 72.01.01)

Participare la capitalul social al societăților comerciale

r

72

72.01

72.01.01

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

84

85.01

0,00

0,00

0,00

0,00CONTABIL SE


PLANUL MINIMAL CU PROGRAMELE ȘI PROIECTELE CULTURALE ALE

CASEI DE CULTURĂ "I.L.CARAGIALE" A MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

2016

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016 (lei)

1

2

3

4

5

1. ZIUA CULTURII NAȚIONALE

166 dc ani de Ia nașterea poetului Miliai Eminescu, Concursul județean de recitări "Ca un luceafăr am trecut prin lume", ediția a lV-a,

Alte proiecte cultural-educative;

Ianuarie

Diferite locații din Municipiul Ploiești,

Gelu Nicolae lonescu, Madalina Rotaru

1050

2. Program cultural "NICHITA STANESCU"

 • 2.1 Festivalul Internațional de Poezie" NICHITA STANESCU", ed.a XXVIII-a

 • 2.2 Concursul de recitare "Sub aripa lui Nichita", ed. a IX-a

 • 2.3 Târg de carte

 • 2.4 Alte proiecte cultural-educative. Editare carte, catalog

Martie

Diferite locații din Municipiul Ploiești

Gelu Nicolae lonescu, Gheorghe Grama, Alin Nicodim, Bardut Roxana, Madalina Rotaru, Elena Grigore, Zoica Akyurck

5600

3. Ziua Internațională a Poeziei - Caravana poeziei

Martie

Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

500

5. Concurs pictură - grafică "Ploiești, orașul meu, oraș european ", ediția a IX-a

Mai

Primăria Ploiești, alte locații

Madalina Rotaru

900

6. Festivalul Național "I.L. CARAGIALE" ediția a-XHI-a

Concurs național de proza scurta

Concurs național dc teatru liceal

Mai

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești, Centrul Civic Ploiești

Gelu Nicolae lonescu

6800

7. Expoziția SALONUL ARTELOR Catalog "Salonul de toamnă".

Octombrie/ Aprilie

Galeria dc Artă, Muzeul Județean de Artă "Ion lonescu Quintus" de Artă

Madalina Rotaru

2000

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016 (Iei)

1

2

3

4

5

8. Programul cultural "Caravana cu talente" - Spectacole dedicate copiilor: Spectacol "Vine, vine primăvara"; Spectacol "Ghiozdănelul cu talente"; Spectacol "Ghetuța cu cadouri"; Alte spectacole

Martie -Decembrie

Ploiești

Alin Nicodim

5800

10. FESTIVALUL CASTANILOR - IN MEMORIAM GABI DOBRE, Concurs național de muzică folk, ediția a XVII-a,

7,8 Octombrie

Teatrul "Toma Caragiu" Ploiești

Alin Nicodim,

58000

IL CONCURSUL NAȚIONAL DE POEZIE "IULIA HASDEU", ediția a XlV-a

Octombrie ■ Noiembrie

Casa de Cultură "I.L.Caragialc" , Muzeu) "Iulia Ilasdeu" Câmpina

Gclu Nicolae Ionescu

6000

12.FESTIVALUL "E VREMEA COLINDELOR", ediția a Xl-a, Spectacole de datini si obiceiuri din toată țara

Recitaluri de muzică populară

Decembrie

Ploiești

Gheorghe Grama

25000

13. Festivalul concurs național de interpretare a muzicii populare românești "CUNUNĂ DE CÂNTEC ROMÂNESC ", ed. a IlI-a

17 septembrie

Filarmonica Paul Constantinescu Ploiești

Grama Gheorghe

21000

14. Pregătirea și participarea Ansamblului Prahova și a Ansamblului Prahova Junior la diferite manifestări în municipiul Ploiești, județ, țară și străinătate.

2016

Diferite locații

Grama Gheorghe

25000

15.Sustinerea formațiilor artistice de muzică corală ale Casei de Cultură "I.L.Caragiale" a Municipiului Ploiești la diferite manifestări artistice în țară și străinătate;

2016

Diferite locații

Alin Nicodim Colaboratori

10000

Programe și proiecte culturale

Perioada

Loc de desfășurare a manifestărilor

Responsabil proiect

Buget 2016

(lei)

1

2

3

4

5

16. PROGRAMUL CULTURAL •ATITUDINI" :Cenaclul ATITUDINI, Revista ATITUDINI, Serata ATITUDINI, Trupa de teatru liceal ATITUDINI, Spectacole de muzică și poezie, Excursii culturale,Pregătirea editării "Antologiei Cenaclului Atitudini 2016-2017", Editarea "Antologiei Cenaclului Atitudini 2015-2016, Editarea Calendarului selectiv a evenimentelor culturale pentru anul 2017, alte proiecte culturale.

Tot timpul anului

Casa de Cultură "I.L.Caragiale", Muzeul de Artă "Ion lonescu Quintus" Ploiești, instituții de învățământ și culturale

Gelu Nicolae lonescu

32000

17. UNIVERSITATEA POPULARA "DIM1TRIE GUȘTI" : simpozioane, colocvii, ateliere de lucru, lansari de carte, etc.

octombrie-iunic

Instituții de învățământ din Ploiești, Universitatea Petrol-Gaze Ploiești, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Regia Apelor, etc.

Elena Grigore, Roxana Bardut

10000

18. PROIECTE EDUCAȚIONALE Organizarea de proiecte educative în colaborare cu instituții de învățământ din Ploiești, județul Prahova și țară. Ex.: Proiectul "Școala altfel -Sa știi mai multe, sa fii mai bun", ateliere de lucru, proiectul "Atelierele lui Moș Crăciun", alte proiecte ed ucaționale).

l ot timpul anului săptămânal (cercuri)

Grădinițe, școli, licee

Casa de Cultură

“I.L. Caragiale”, alte locații

Madalina Rotam

12000

20. Diferite alte manifestări culturale și activități culturale organizate pe plan național și internațional (spectacole, simpozioane, concerte, concursuri, expoziții,workshop-uri, excursii culturale, editare carte, etc), alte cheltuieli cu bunuri și servicii ivite pe parcursul anului care pot fi organizate independent de către Casa de Cultură "I.L.Caragiale" sau în colaborare cu alte instituții. ONG-uri din țară și străinătate.

23350

TOTAL BUGET ESTIMAT

245000

CONTABIL ȘEF
JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de veniturf si cheltuieli al Casei de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” pe anuF2016

• c o

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Casa de Cultura a municipiului Ploiești “I.L.Caragiale” in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

După prezenta rectificare bugetul acesteia se prezintă astfel:

Venituri              -venituri proprii                            15,00 mii lei

- sponsorizări                              22,00 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 909,40 mii lei TOTAL                     946,40 mii lei

Cheltuieli - suma de 946,40 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) ramane neschimbata.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) „Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala ”, iar potrivit alin. (4/, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat ’

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, încheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta împreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta CRACIUNOIUDIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE,

DIRECTOR EXECUTIV,

SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI,

Erii Laura STANCIU


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Casei de Cultură “I.L. Caragiale” PloieștiSECRETAR,

Gheorghe Andrei

Data: 9 3 f J _ 2 0 / £