Hotărârea nr. 333/2016

Hotararea nr. 333 privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 333 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești :

Văzând Expunerea de motive a domnului Primar Adrian Florin Dobre și a comisiei de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze Paul Alexandru Palaș, Sanda Dragulea, Andrei Gheorghe, Gheorghe Sîrbu Simion, Zoia Stai cu, precum și Raportul de Specialitate al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, prin care se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești;

Având in vedere raportul comun de specialitate al Direcției Economice și Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte;

în conformitate cu prevederile art. 19 si art. 49 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de raportul comisiei de specialitate nr.l comisia de buget-finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.10.2016.

în temeiul art.36, alin.4, litera „ a” și art.45, alin.2, lit„.a”din Legea nr.215/2001 republicată,cu modificările și completările ulterioare, privind Administrația Publică Locală;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, conform Anexei nr. 1 si Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă nota de fundamentare a investițiilor, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Ordonatorul principal de credite și Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 31 octombrie 2016

Președinte de ședință, George-SContrasemnează Secretar, Georgjana PopaCONSILIUL LOCAL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea Bugetului cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinesc


în conformitate cu prevederile Legii 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016 și Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat la rectificarea bugetului, pentru care s-au avut in vedere obiectivele acestei instituții înscrise in Regulamentul de Organizare și Funcționare, și în Planul cu programele și proiectele culturale, minimale, raportate la nevoile impuse de o societate in permanentă schimbare și evoluție în plan economic, politic, social și cultural, pornind de la cele umanist științifice, artistice până la cele cu profil tehnico-aplicativ.

Rectificarea bugetului constă în diminuarea veniturilor și a cheltuielilor cu 295,70 mii lei. Veniturile din subvenții se diminuează cu 300,00 mii lei, iar veniturile din sponsorizări se majorează cu 4,30 mii lei astfel: SC ARTSANI SRL a sponsorizat instituția cu 3,00 mii lei pentru plata serviciilor de sonorizare și lumini în cadrul Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summit” - ediția 2016, iar SC BIBI TOURING SRL a sponsorizat instituția cu 1,30 mii lei pentru plata serviciilor de prestare artistică artiști/soliști instrumentiști care vor concerta în cadrul Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summit” - ediția 2016.

Pentru anul 2016 veniturile totale rectificate sunt in sumă totală de 5 444,30 mii lei, astfel: venituri din prestări servicii 50 mii lei, venituri din spectacole 140 mii lei, venituri din sponsorizări 14,30 mii lei, subvenții pentru instituții publice 5.240 mii lei.

Pentru anul 2016 cheltuielile totale rectificate sunt in sumă totală de 5.444,30 mii lei, astfel: la cheltuielile de personal s-a prevăzut suma de 4.005 mii lei avându-se în vedere legislația în vigoare, la bunuri și servicii s-a prevăzut suma de 1.421,80 mii lei, iar la cheltuieli de capital 17,50 mii lei.

Staicu Zoia
RAPORT DE SPECIALITATEIa proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului dexemțuriș^ cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii „Paul Constantinescu“<Plpiești

In conformitate cu prevederile 339/2015-Legea bugetului de star^pe^ânul 2016 și ale Legii 273/2006 privind finanțele publice locale și completările ulterioare, se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești.

Veniturile totale conform bugetului aprobat prin HCL 259/30.08.2016 sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:              50,00 mii lei;

 • - Venituri din spectacole:                 140,00 mii lei;

 • - Venituri din sponsorizări                 10,00 mii lei;

 • - Subvenții pentru instituții publice :    5.540,00 mii lei;

 • - Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de

dezvoltare :                               -11,00 mii lei;

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare :          11,00 mii lei;

Total venituri 2016 :                   5.740,00 mii lei.

Cheltuielile totale conform bugetului aprobat prin HCL 259/30.08.2016 sunt:

- Cheltuieli de personal:

4.305,00 mii lei;

- Cheltuieli cu bunuri si servicii:

1.424,00 mii lei;

- Cheltuieli de capital:

11,00 mii Iei;

Total cheltuieli :

5.740,00 mii lei.

Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, prin diminuarea acestuia cu 295,70 mii lei, bugetul total rectificat fiind de 5.444,30 mii lei.

Veniturile totale se diminuează cu 297,50 mii lei, astfel:

 • - Venituri din subvenții se diminuează cu 300,00 mii lei;

 • - Veniturile din sponsorizări: se majorează cu 4,30 mii lei. SC ARTSANI SRL a sponsorizat instituția cu 3,00 mii lei pentru plata serviciilor de sonorizare și lumini în cadrul Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summit” - ediția 2016, iar SC BIBI TOURING SRL a sponsorizat instituția cu 1,30 mii lei pentru plata serviciilor de prestare artistică artiști/soliști instrumentiști care vor concerta în cadrul Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summit” - ediția 2016.

 • - Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare se diminuează cu 6,50 mii lei;

 • - Veniturile secțiunii de dezvoltare se majorează cu 6,50 mii lei.

Veniturile conform bugetului rectificat sunt:

 • - Venituri din prestări servicii:             50,00 mii lei;

 • - Venituri din spectacole:                140,00 mii lei;


Cheltuielile totale se diminuează cu 295,70 mii lei, astfel:

 • 1. Art. 10.01.01 “salarii de bază” se diminuează cu 300,00 mii lei;

 • 2. Art. 20.01.03 “încălzit, iluminat” se diminuează cu 6,50 mii lei;

 • 3. Art. 20.01.30 “Alte bunuri și servicii pentru intreținere și funcționare” se majorează cu 34,30 mii lei pentru susținerea Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summif ’ - ediția 2016, festival ce va avea loc în perioada 23.11 -27.11.2016 și unde vor evolua artiști de renume internațional. Suma de 34,30 mii lei se compune din 4,30 mii lei - sponsorizări și 30 mii lei din diminuarea articolului 20.06.02 „Deplasări în străinătate”.

 • 4. Art. 20.06.02 , Deplasări in străinătate’ se diminuează cu 33 mii lei.

 • 5. Art. 20.30.02 „Protocol si reprezentare” se majoreaza cu 3 mii lei necesari pentru susținerea Festivalului „Ploiești Hot Jazz Summif ’ - ediția 2016.

 • 6. Art. 71.01.30 “alte active fixe” se majoreaza cu 6,50 mii lei pentru achiziționarea unui logo pentru Festivalul „Ploiești Hot Jazz Summif’.

Cheltuielile totale conform bugetului rectificat sunt:

 • - Cheltuieli de personal :                4.005,00 mii

 • - Cheltuieli cu bunuri si servicii :       1.428,30 mii

 • - Cheltuieli de capital :                      17,50 mii

Total cheltuieli :                       5.444,30 mii


CONTABIL SEF,

Matei Mihaela Ioana

JUDEȚUL: PRAHOVA

FILARMONICA PAUL CONSTANT! NES CU PLOIEȘTIBUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE SI ACȚIUNILOR FINANȚATE INTEGR^lX^sZ?

DIN VENITURI PROPRII PE ANUL 2016


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE CFHCL 259 /31.08.2016

INFLUEțJTE +/-

j?reVed£re oGCgtTORM

RECTIFICAR E

TOTAL VENITURI - din care:

5740

-295,70

5444,30

VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - total - din care:

5729,00

-302,20

5426,80

Venituri din prestări servicii

33.10.08

50,00

0,00

50,00

Venituri din serbări si spectacole școlare, manifestări culturale, artistice, sportive

33.10.19

140,00

0,00

140,00

Donații si sponsorizări

37.10.05

10,00

4,30

14,30

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (-)

37.10.03

-11,00

-6,50

-17,50

Subvenții de la bugetele locale pentru instituții publice

43.10.09

5540,00

-300,00

5240,00

VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - total - din care:

11,00

6,50

17,50

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (+)

11,00

6,50

17,50

TOTAL CHELTUIELI (SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)

5740,00

-295,70

5444,30

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+80+81+84)

5729,00

-302,20

5426,80

CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)

01

5729,00

-302,20

5426,80

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)

10

4305,00

-300,00

4005,00

Cheltuieli salariate in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)

10.01

3361,00

-300,00

3061,00

Salarii de baza

10.01.01

3000,00

-300,00

2700,00

Sporuri pentru condiții de munca

10.01.05

270,00

0,00

270,00

Alte sporuri

10.01.06

0,00

Alocați) pentru transportul la si de la locul de munca

10.01.15

0,00

Alocații pentru locuințe

10.01.16

0,00

Alte drepturi salariale in bani

10.01.30

91,00

0,00

91,00

Cheltuieli salariate in natura (cod 10.02,01 la 10.02.06+10.02.30)

10.02

0,00

0,00

Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)

10.03

944,00

0,00

944,00

Contribuții de asigurări sociale de stat

10.03.01

669,00

0,00

669,00

Contribuții de asigurări de șomaj

10.03.02

20,00

0,00

20,00

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.03

185,00

0,00

185,00

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10.03.04

20,00

0,00

20,00

Prime de asigurare de viață plătite de angajator pentru angajați

10.03.05

0,00

Contribuții pentru concedii si indemnizații

10.03.06

50,00

0,00

50,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)

20

1424,00

-2,20

1421,80

Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)

20.01

925,00

27,80

952,80

Furnituri de birou

20.01.01

11,00

0,00

11,00

Materiale pentru curățenie

20.01.02

12,00

0,00

12,00

încălzit, Iluminat si forța motrica

20.01.03

100,00

-6,50

93,50

Apa, canal si salubritate

20.01.04

5,00

0,00

5,00

Carburanți si lubrifiant!

20.01.05

7,00

0,00

7,00

Piese de schimb

20.01.06

0,00

Transport

20.01.07

0,00

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

20.01.08

15,00

0,00

15,00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.01.09

200,00

0,00

200,00

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20.01.30

575,00

34,30

609,30

Reparații curente

20.02

0,00

Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)

20.03

0,00

0,00

0,00

Hrana pentru oameni

20.03.01

0,00

Hrana pentru animale

20.03.02

0,00

Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)

20.04

0,00

0,00

0,00

Medicamente

20.04.01

0.00

Materiale sanitare

20.04.02

0,00


DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERE

CFHCL 259

/31.08.2016

INFLUENTE

//

PREVEDERE CONFORM RECTIFICAR

Dezinfectanti

20.04.04

0,00

Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)

20.05

110,$

0,00

110,00

Uniforme si echipament

20.05.01

0,00

a i

Lenjerie si accesorii de pat

20.05.03

0,00

Alte obiecte de inventar

20.05.30

110,00

0,00

^\j^o,oo

Deplasări, detasari, transferări (cod 20.06.01+20.06.02)

20.06

85,00

-33,00

52,00

Deplasări interne, detașări, transferări

20.06.01

37,00

^0,00

37,00

Deplasări în străinătate

20.06.02

48,00

-33,00

15,00

Materiale de laborator

20.09

0,00

Cercetare-dezvoltare

20.10

0,00

Cârti, publicații si materiale documentare

20.11

0,00

Consultanta si expertiza

20.12

0,00

Pregătire profesionala

20.13

13,00

0,00

13,00

Protecția muncii

20.14

13,00

0,00

13,00

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

20.15

0,00

Studii si cercetări

20.16

0,00

Plăti pentru finanțarea patrimoniului genetic al animalelor

20.18

0,00

Contribuții ale administrației publice locale ia realizarea unor lucrări și servicii de interes public local, în baza unor convenții sau contracte de asociere

20.19

0,00

Reabilitare infrastructura program inundații pentru autoritati publice locale

20.20

0,00

Meteorologie

20.21

0,00

Finanțarea acțiunilor din domeniul apelor

20.22

0,00

Prevenirea si combaterea inundațiilor si înghețurilor

20.23

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)

20.24

0,00

0,00

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor externe

20.24.01

0,00

Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne

20.24.02

0,00

Stabilirea riscului de tara

20.24.03

0,00

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

20.25

0,00

Tichete cadou

20.27

0,00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)

20.30

278,00

3,00

281,00

Reclama si publicitate

20.30.01

0,00

Protocol si reprezentare

20.30.02

7,00

3,00

10,00

Prime de asigurare non-viata

20.30.03

15,00

0,00

15,00

Chirii

20.30.04

0,00

Prestări servicii pentru transmiterea drepturilor

20.30.06

0,00

Fondul Presedintelui/Fondul conducătorului instituției publice

20.30.07

0,00

Executarea silita a creanțelor bugetare

20.30.09

0,00

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.30.30

256,00

0,00

256,00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

0.00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+84)

11,00

6,50

17,50

CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)

70

11,00

6,50

17,50

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)

71

11,00

6.50

17,50

Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)

71.01

11,00

6.50

17,50

Construcții

71.01.01

0.00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

0.00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

11,00

0.00

11,00

Alte active fixe

71.01.30

6.50

6,50

Stocuri (cod 71.02.01)

71.02

0,00

0.00

Rezerve de stat și de mobilizare

71.02.01

0.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

71.03

0.00

. 0.00

TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)

72

0,00

0.00

Active financiare (cod 72.01.01)

72.01

0,00

0.00

Participare la capitalul social al societăților comerciale

72.01.01

0.00

0.00

TITLUL XIV FONDUL NAȚIEZVOLTARE

75

0.00

0.00

TITLUL XVII PLA TI EFECTUA TE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERA TE IN ANUL CURENT

84

0,00

0,00

Plăti

efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

85.01

0.00

___

0,00


CONTABIL SEF,

MATEI MIHAELA IOANA


FILARMONICA „PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTI


LISTA DE INVESTIȚII PE ANUL 2016

-mii lei-

Nr. Crt.

Denumire

Buget aprobat

Influente

Buget rectificat

II

Dotări independente

11,00

6,50

17,50

1.

Sistem video supraveghere

8,50

8,50

2.

Lucrări de instalare de sisteme de alarma antiefractie

2,50

2,50

3.

Branding si logo Festivalul „Ploiești Hot Jazz Summit

6,50

6,50

TOTAL

11,00

6,50

17,50


CONTABIL SEF,

Matei Mihaela Ioana

FILARMONICA PAUL CONSTANTINESCU


PLOIEȘTI

NOTA DE FUNDAMENTARE

CHELTUIELI DE CAPITAL


Noul branding al “Ploiești Jazz Festival” este conceput pornind de la identitatea vizuala folosita in edițiile anterioare. Motivul principal pentru aceasta alegere este dorința de a nu induce publicul in eroare printr-o schimbare radicala care sa desprindă din conștientul acestuia evenimentul din 2016 de identitatea edițiilor trecute. Vizualul conține cateva elemente de identitate care vor constitui baza pentru viitoarele ediții:

 • - Logo silueta saxofonist (restilizat si modificat);

 • - Text “Ploiești Jazz Festival”- restilizat si repozitionat in conceptul vizualurilor.

 • - Modul de aranjare a elementelor din vizualuri intr-un stil curat, elegant, potrivit pentru un “tone of voice” al unui festival de jazz de tradiție.

 • - Culoarea de fundal subliniază de asemenea mesajul transmis de către vizualuri.

Avantajele si oportunitățile acestui rebranding al evenimentului sunt multiple:

 • - Crearea unui vizual de tradiție;

 • - Transmiterea unui mesaj clar, curat si elegant;

 • - Alăturarea sponsorilor unei imagini care le face onoare, o imagine curata si elegant si atragerea de noi sponsori care vor dori sa se alature acestui gen de imagine, sponsori care comunica intr-un stil asemanator;

 • - Includerea in vizualuri de “triggers” utile in trimiterea publicului către website-ul festivalului dar si către canalele de Social Media;

 • - Creșterea atractivitatii evenimentului printr-un vizual clar si ușor de utilizat atat in presa scrisa cat si in online fara a pierde elementele esențiale de identitate.

Pentru cele mai sus menționate solicitam suma de 6,50 mii lei.


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al Filarmonicii “Paul Conatantinescu” Ploiești pe anul 2016

\VP «P\\ K ■(// /Cr

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 a fost fundamentat avand in vedere prevederile Legii nr. 339/2015-Legea bugetului de stat pe anul 2016, Legii nr. 273/2006- Legea finanțelor publice locale cu modificările si completările ulterioare.

Filarmonica “Paul Conatantinescu” Ploiești in calitate de ordonator tertiar de credite este finanțat conform art. 67 din Legea 273/2006 din: venituri proprii si din subventii/transferuri acordate de la bugetul local.

Bugetul de venituri si cheltuieli al acesteia, este structurat asfel:

Venituri:

-venituri proprii                             190,00 mii lei

- donații si sponsorizări                       14,30 mii lei

-subventii/transferuri de la bugetul local 5.240.00 mii lei

TOTAL                5.444,30 mii lei

Cheltuieli: suma de 5.444,30 mii lei.

Suma alocata de la bugetul local ( subventii/transferuri) va fi diminuata cu suma de 300,00 mii lei.

Potrivit Legii nr.273/2006 art. 22, alin.(l) „Ordonatorii principali de credite repartizează creditele bugetare aprobate prin bugetele locale, pentru bugetul propriu și pentru bugetele instituțiilor publice subordonate, ai căror conducători sunt ordonatori secundari sau terțiari de credite, după caz, și aprobă efectuarea cheltuielilor din bugetele proprii, cu respectarea dispozițiilor legale ” si alin.(3) „Ordonatorii terțiari de credite utilizează creditele bugetare ce le-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor unităților pe care le conduc, potrivit prevederilor din bugetele aprobate si in condițiile stabilite prin dispozițiile legale ’

Potrivit regulilor bugetare din Legea 273/2006 art. 14, alin.(3) ,,Nicio cheltuiala nu poate fi inscrisa in buget, angajata si efectuata din aceste bugete, daca nu exista baza legala pentru respectiva cheltuiala”, iar potrivit alin. (4),, Nicio cheltuiala din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantata si plătită daca nu este aprobata potrivit legii si daca nu are prevederi bugetare si surse de finanțare ’

Avand in vedere prevederile art. 23 din Legea 273/2006, alin.(2),, Ordonatorii de credite răspund de:    a) Elaborarea si fundamentarea proiectului de buget propriu

 • b) Urmărirea modului de realizare a veniturilor

 • c) Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare aprobate si a veniturilor bugetare posibil de incasat”.

precum si faptul ca angajarea cheltuielilor de personal, organizarea procedurilor de achiziții publice, emiterea de comenzi, incheierea de contracte de orice fel etc. este in sarcina fiecărui ordonator tertiar de credite, acesta impreuna cu serviciile de specialitate este direct răspunzător de angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor si realizarea veniturilor proprii.

Fata de cele prezentate mai sus propunem aprobarea proiectului de hotarare alaturat.

DIRECȚIA ADMINICTRATIE PUBLICA, JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE,


DIRECȚIA ECONOMICA DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta C


2 k “10“ 2016SEF SERVICU BUGET, ÎMPRUMUTURI, Erji Laura STANCIU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR.l


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII SI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiect de hotarare privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 al Filarmonicii “Paul Constantinescu” PloieștiSECRETAR,