Hotărârea nr. 332/2016

Hotãrârea nr. 332 privind predarea către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor şi Pădurilor și a contractului de furnizare: ”Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 332 privind predarea către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul

Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și a contractului de furnizare: "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnului primar Adrian Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Tehnic - Investiții la proiectul de hotărâre privind predarea către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și a contractului de furnizare: "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat"

Luând în considerare adresa Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor nr. 18950/27.09.2016 și adresa nr. UIP 1175/27.09.2016 a Unității de Implementare a Proiectului;

Având în vedere că autobuzele ce fac obiectul prezentei hotărâri au fost recepționate potrivit proceselor verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.: 17809/14.09.2016,  17810/14.09.2016, 17811/14.09.2016, 17812/14.09’.2016 si

17813/14.09.2016;

în conformitate cu Raportul din data de 29.09.2016 al Comisiei de specialitate nr.7 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești - Comisia juridică, ordine publică, respectarea dreptului și libertăților cetățenești, petiții și reclamații;

în baza prevederilor art.3 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.36 alin.2 lit.c) si art.123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 Ia act de procesele verbale de recepție a punerii în funcțiune nr.: 17809/14.09.2016, 17810/14.09.2016, 17811/14.09.2016, 17812/14.09.2016 și 17813/14.09.2016, conform Anexei nr.l, pentru "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat", cu o valoare de 2.015.950,70 lei

Art. 2 Aprobă transmiterea către S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești a celor 5 autobuze: nr. înmatriculare PH 21 TPP, PH 25 TPP, PH 27 TPP, PH 52 TPP, PH 32 TPP care au făcut obiectul Convenției nr. 013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor și a contractului de furnizare: „Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”.

Art. 3 începând cu data prezentei își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului Local nr. 213/12.06.2014 privind aprobarea unui contract de comodat între Municipiul Ploiești și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.

Art. 4 Unitatea de Implementare a Proiectului, reprezentată prin Voinea Bogdan și Scorțeanu Bogdan și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, Direcția Tehnic Investiții și Regia Autonomă de Servicii Publice Ploiești, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind predarea către S.C.TCE SA Plo număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr.013694/25.06.2014 incheiata intre UAT Ploiești si Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor si a contractului de furnizare: "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat”

In conformitate cu prevedrile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare, constituie domeniu public al unitatii administrativ-teritoriale bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotarare de consiliu local, daca nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public nationalsau județean.

Intre Municipiul Ploiești si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice a fost incheiata Convenția nr.4236/14.08.2014 privind finanțarea si implementarea proiectului sus menționat.

Intre Municipiul Ploiești si Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor a fost incheiat actul adițional nr. 1/21.04.2016, prin care Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice se înlocuiește cu Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor. Conform sarcinilor contractuale, transformarea celor 50 de autobuze trebuia sa se realizeze in 12 luni conform graficului de execuție asumat in cadrul procedurii de achiziție, adica pana la data de 20.03.2016.

In data de 15.04.2015 s-a procedat la predarea primelor 2 autobuze in scopul transformării acestora, iar in data de 04.02.2016 au mai fost predate inca 3 autobuze.

Abia in data de 08.06.2016 S.C.Inter-Gas SRL informează UAT Ploiești despre faptul ca pentru primul autobuz modificat a fost eliberat raportul de incercari si a fost eliberata cartea de identitate a vehiculului definitiva.

Astfel, ținând cont ca cele 5 autobuze au fost modificate intr-o perioada de 14 luni, consideram ca restul de 45 de autobuze nu pot fi modificate in cele 3 luni solicitate ca prelungire de termende execuție al contractului. S-a stabilit ca in luna august 2016 autobuzele sa fie introduse in trafic si in exploatare timp de 30 de zile. In aceasta perioada S.C.TCE SA Ploiești, in calitate de utilizator a transmis concluziile cu privire la funcționarea autobuzelor modificate si anume: -apariția mai multor defecțiuni (furtun spart, consum ridicat de antigel, pierderi de ulei, etc.), remediate de către Asocierea S.C.Inter-Gas Romania SRL- S.C. GI.Ma.Gas SRL-S.C. NGV Gas SRL;

-economia estimata de către S.C.TCE SA Ploiești, corelata ca datele furnizate de către S.C.Inter-Gas Romania SRL este de 1.035.972 lei/an pentru cele 50 de autobuze, deci 1726,62 lei/ autobuz/luna.


//

-puterea pentru 4 autobuze s-a diminuat de la 162 kW la llOkW si pentru al cincilea autobuz de la 206 kW la 110 kW.

Ținând cont de cele de mai sus, consideram ca nejustificata si neintemeiata prelungirea contractului de execuție pentru cele 45 de autobuze ramase de executat, ca principal argument fiind nerespectarea graficului de execuție asumat.

Un alt argument este acela ca din punct de vedere economic nu se justifica investiția de 5 milioane de euro pentru o economie de 1 milion lei/an/50 autobuze si o putere a autovehiculelor redusa fata de puterea inițiala a acestora.

Având in vedere cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotacare alaturat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITIIAdrian


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind predarea către S.C.TCE SA Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr.013694/25.06.2014 incheiata intre UAT Ploiești si Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor si a contractului de furnizare: ”Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat”

Prin HCL 245/04.07.2014 a fost aprobat studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat in municipiul Ploiești”, avand ca scop reducerea emisiilor de dioxid de carbon provenite din transportul rutier urban, prin realizarea unei abordări integrate si eficente din punct de vedere al costurilor.

Intre Municipiul Ploiești si Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice a fost incheiata Convenția nr.4236/14.08.2014 privind finanțarea si implementarea proiectului sus menționat.

Intre Municipiul Ploiești si Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor a fost incheiat actul adițional nr. 1/21.04.2016, prin care Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice se inlocuieste cu Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor.

In urma procedurilor de achiziție publica se incheie contractul de furnizare nr.6225/20.03.2015 intre Municipiul Ploiești si Asocierea S.C. Inter-Gas Romania SRL-S.C.GI.Ma.Gas SRL-S.C.NGV.Gas SRL, avand ca obiect: ’Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat in municipiul Ploiești” (furnizare produse si servicii conexe).

La art.3.2. din convenția 4236/2014 este menționat faptul ca: “Durata pentru realizarea obiectivului de investiții din cadrul proiectului nu poate depăși 18 luni.”, iar in actul adițional l-nr.7420/08.04.2016 la Convenția nr.4236/14.08.2014, art.II-“Data finalizării contractelor de execuție a lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții din cadrul proiectului nu poate depăși 30.09.2016”.


Conform sarcinilor contractuale, transformarea sa se realizeze in 12 luni conform graficului de execuție asu procedurii de achiziție, adica pana la data de 20.03.2016.                      ......

In data de 15.04.2015 s-a procedat la predarea primelor 2 autobuz^in scopUf X transformării acestora, iar in data de 04.02.2016 au mai fost predate^inca 3 autobuze.

Abia in data de 08.06.2016 S.C.Inter-Gas SRL informează UAT Ploiești despre faptul ca pentru primul autobuz modificat a fost eliberat raportul de incercari si a fost eliberata cartea de identitate a vehiculului definitiva.

întârzierea in indeplinirea la termenul asumat a clauzelor contractuale a fost cauzata de faptul ca RAR nu dispune de un stand de încercare si determinare a normelor de poluare pentru autovehicule grele, nefiind in măsură sa emită un raport pentru emisiile poluante. Cu toate acestea , AsociereaS.C.Inter-Gas Romania SRL- S.C. GI.Ma.Gas SRL-S.C. NGV Gas SRL ar fi trebuit sa cunoască acest fapt in momentul participării la procedura de achiziție publica, atunci când si-a asumat durata contractului ca fiind 12 luni.

Astfel, ținând cont ca cele 5 autobuze au fost modificate intr-o perioada de 14 luni, consideram ca restul de 45 de autobuze nu pot fi modificate in cele 3 luni solicitate ca prelungire de termen de execuție al contractului.

Inca din data de 20.08.2015, data la care prototipul nu era recepționat, RAR avertiza furnizorul asupra faptului ca utilizarea GPL nu conduce automat la reducerea emisiilor poluante si a gazelor cu efect de sera, astfel incat este necesara o verificare atat a motorului modificat, cat si a compatibilității instalației cu modul specific de utilizare-transport urban ce presupune accelerări si decelerari dese.

Astfel, s-a stabilit ca in luna august 2016 autobuzele sa fie introduse in trafic si in exploatare timp de 30 de zile. In aceasta perioada S.C.TCE SA Ploiești, in calitate de utilizator a transmis concluziile cu privire la funcționarea autobuzelor modificate si anume: -apariția mai multor defecțiuni (furtun spart, consum ridicat de antigel, pierderi de ulei, etc.), remediate de către Asocierea S.C.Inter-Gas Romania SRL- S.C. GI.Ma.Gas SRL-S.C. NGV Gas SRL;

-economia estimata de către S.C.TCE SA Ploiești, corelata ca datele furnizate de către S.C.Inter-Gas Romania SRL este de 1.035.972 lei/an pentru cele 50 de autobuze, deci 1726,62 lei/ autobuz/luna.

-puterea pentru 4 autobuze s-a diminuat de la 162 kW la llOkW si pentru al cincilea autobuz de la 206 kW la 110 kW.

Ținând cont de cele de mai sus, consideram ca nejustificata si neîntemeiata prelungirea contractului de execuție pentru cele 45 de autobuze ramase de executat, ca principal argument fiind nerespectarea graficului de execuție asumat. Un alt argument este acela ca din punct de vedere economic nu se justifica investiția de 5 milioane de euro pentru o economie de 1 milion lei/an/50 autobuze si o putere a autovehiculelor redusa fata de puterea inițiala a acestora.


Totodată, prin adresa nr. 18951/27.09.2016 transmisa de către MMAP/'se ? precizează faptul ca prelungirea convenției in anul 2017 va fi supusa analizei in luna decembrie 2016, astfel incat consideram ca prelungirea termenului de execuție al convenției poate genera riscul de nefinatare in anul 2017, astfel ca decontarea sa fie făcută din bugetul local, din care nu mai exista posibilitatea finanțării.

Caracterul de urgenta al prezentului proiect de hotarare este dat de faptul ca la data de 30.09.2016 expira termenul de execuție stabilit in convenția nr. 013694/25.06.2014 incheiata intre UAT Ploiești si Ministerul Mediului Apelor si Pădurilor.

Având in vedere cele prezentate anterior, propunem spre analiza si aprobare consiliului local proiectul de hotarare alaturat.

Direcția Tehnic-Invstitii, Director Executiv, Sorina Som

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte,

Direcția Economica,


Director Executiv,

Mihaela Zaharia


Director Executiv, Nicoleta CraeJunoiu


MUNICIPIUL PLOIEȘTI UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECT

“Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel în funcționare cu Gaz Petrolier Lichefiat, în municipiul Ploiești”

UIP ( ref. SRID)


Către,

Direcția Tehnic-Investiții

în atenția: D-nei Sorina ȘOM

REFERITOR : Ctr. nr. 6225/20.03.2015 — Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel în funcționare cu Gaz Petrolier Lichefiat, în municipiul Ploiești

Prin prezenta vă transmitem spre analiză adresa MMAP nr. 18950/27.09.2016 ca răspuns la solicitarea conducerii UAT și înaintată către MMAP prin adresa UIP nr. 1160/26.09.2016 anexată.

Prezenta vine în completarea adreselor nr 1171/27.09.2016 privind aprobarea modificării Convenției nr. 4236/2014, respectiv adresa nr.l 172/27.09.2016 privind comunicarea de către INVESTITOR a hotărârii sale privind admiterea, amânarea sau respingerea recepțiilor autobuzelor transformate să funcționeze cu GPL.

Față de cele menționate mai sus, venim cu rugămintea de a ne comunica decizia luată.

Cu stimă,

Nume, prenume

Funție publică

țSQmnatijra

Data

ELABORAT

Voinea Bogdan

Persoana desemnată și autorizată privind certificarea cheltuielilor - UIP

VERIFICAT

Scorteanu Bogdan

Persoana desemnată privind implementarea proiectului - UIP

Ar-

Președinte Comisie de Recepție

MINISTERUL MEDIULUI,

APELOR ȘI PĂDURILOR


DIRECȚIA GENERALĂ INVESTIȚII, ACHIZIȚII Șl LOGISTICĂ

SERVICIUL INVESTIȚII Șl CONTROL

Nr. înreg. 74270/26.09.2016

Către:

Domnul Adrian Androne - Direcția Administrație Publica, Juridic -Contencios, Achiziții

Publice, Contracte

Ref:      proiect "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz

petrolier lichefiat în municipiul Ploiești”

Stimate Domnule Adrian Androne,

Referitor la adresa dumneavoatră nr. 1160/26.09.2016 facem următoarele mențiuni:

MMAP va deconta în cursul anului 2016 facturile, depuse de către UAT Ploiești, aferente numărului de autobuze care au fost transformate, adică numărul de autobuze care fac obiectul decontului (chiar dacă nu s-a ajuns la numărul de 50 autobuze).

Decontul/ facturile vor fi însoțite de documentele justificative, inclusiv, hotărârea investitorului - UAT Ploieșți cu privire la admiterea recepției, așa cum prevede HOTĂRÂRE Nr. 51 din 5 februarie 1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție.

Iterăm răspunsul transmis prin adresa MMAP nr. 74198/15.09.2016: Conform prevederilor Convenției, articolului 5. Modificarea Convenției, pct. 5.1. „Prezenta convenție poate fi modificată doar prin acordul scris al părților”.

Urmare, necesitatea de prelungire a convenției și termenul de prelungire vor trebui justificate de către UATÎntr-o Notă Justificativă atașată la actul adițional ce se dorește a fi semnat de către MMAP. Ambele documente vor fi semnate de reprezentantul legal al UAT Municipiul Ploiești și ștampilate. La data prezentei, propunem prelungirea termenului prevăzut la punctul 3.2. (Articolul II) din Actul adițional nr. 1, până la data de 31.12.2016.

Prelungirea convenției în anul 2017 va fi supusă analizei în luna decembrie 2016.

Cu deosebită considerație,

Director General Adjunct: Gheorghe Tu întocmit, Vlad Lăcrămioara


Bulevardul Libertății nr, 12, Sector 5, București

Tel.:+4 021 4089500

.srp@mniediu.ro www.mmediu.ro

i»iuniu«riUL ruuitzȘH

UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECT

“Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel

în funcționare cu Gaz Petrolier Lichefiat, în municipiul Ploiești”

UIP ( ref. SRID)                            .........

£T/&335/??.dQ .2^.

Către,

S.C Transport Calatori Express S.A.

Str. Gageni nr. 88, Ploiești


Spre stiinta: Dl Adrian Florin DOBRE - Primar al Municipiului Ploiești D-na Sorina SOM - Director Direcția Tehnic-Investitii

REFERITOR: Or. nr, 6225/20.03.2015 - Transformarea autobuzelor din funcționare diesel în funcționare cu gaz petrolier lichid în municipiul Ploiești

Urmarea a neclarificarii situației referitoare la receptionarea celor 5 autobuze transformate in funcționare cu GPL asa cum prevede HG 51/1996 privind admiterea, amanarea sau respingerea recepției de către reprezentantul investitorului, va solicitam ca acestea sa nu fie introduse in programul de transport al S.C TCE S.A., pana la clarificarea situației.

Cu stimă,

Nume, prenume

Funție publica

Semnatara

Data

ELABORAT

Voinca Bogdan

Persoana desemnată și autorizată privind certificarea cheltuielilor - UIP

verificat

Scorteanu Bogdan

Persoana desemnată privind implementarea proiectului - UIP

_

//AJe/4     . 'f


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul de investiții: Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL | în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești                    i


Capacitatea de producție (autobuze): 1 buc. nr. inventar 3025, nr. înmatriculare

Concluzie: ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 1/ 1Zp9.£016

; / O U -7

14 -09- 2016

 • I. Date generale:

 • I. Comisia de recepție convocată la data de: 12.09.2016 și-a desfasurat activitatea în intervalul:

o

12.09.2016
 • II. Constatări:

în urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

Autobuzul cu nr. inventar 3025, nr. înmatriculare PH-25-TPP, s-a comportat corespunzător în perioada de probe, încadrându-se în norma de poluare stabilită (Euro III) și în norma de consum de carburant stabilită la borna kilometrică.

 • 1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție,

 • 2. în perioada 02.08.2016- 31.08.2016 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente (instalație GPL și modificările aferente la motor) capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

 • 3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

 • -  Scăderea emisiilor poluante ale autobuzului, conform raportului RAR

 • -  Rreducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere conform raportului S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 18.388 emis la data de 08.09.2016

 • 4.1. Costul lucrărilor (inclusiv modificările motorului, achiziția și montajul achipamentelor) , este de 335.991,78 lei (fără TVA) respectiv 403.190,14 lei (inclusiv TVA)

 • 4.2. Cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate - nu este cazul

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de...................................... lei

6. Alte constatări:


fi

B a < ,£/ Defecțiunile frecvente in prima decada au fost la furtunul si cotul intervențiilor fiind minore, (completat antigel, înlocuit semering, inlociti^feyjy js^nzor de temperatura), toate acestea fiind remediate de S.C. Inter-Gas Romania SRL.

 • III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus și în baza raportului tehnic de evaluare anexat și a probelor tehnologige efectuate în perioada 02.08.2016 - 31.08.2016, comisia de recepție cu majoritate de păreri, propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII

 • 2. Comisia de recepție stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

 • - Instruirea corespunzătoare a personalului de bord și a echipelor tehnice,

 • - Monitorizarea permanentă, pe durata garanției (36 luni), de către reprezentanții SC TCE SA și ai SC Inter-gas România SRL în vederea eliminării tutror factorilor ce pot conduce la modificarea negativă a indicatorilor de performanță aprobați,

 • - Menținerea parametrilor tehnici din raportul RAR.

 • 3. Prezentul proces-verbal conține 2 file și are 2 anexe reprezentând Raportul de Evaluare al S.C. TCE S.A nr. 18388/08.09.2016 și Referatul proiectantului nr. 1433/ 0.08.2016, cu un total de 4 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat, în conformitate cu solicitările

beneficiarului, astăzi 12.09.2016, în 2 exemplare originale.


Comisia de recepție


Președinte: Dl. Bogdan SCORȚEANUInvitați: Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor....

S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - Executant

S.C. Inter-Gas Roamania S.R.L - ProiectantTRANSPORTCADffOKEXPRESSSA PLOIEȘTI

Ziua..


Raport tehnic de evaluare

Referitor: Proiectul „ Transformarea autobuzelor din fiincționare DIESEL in funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești


în urma discuțiilor purtate în data de 01.08.2016 între reprezentanții municipiului Ploiești, S.C. INTER-GAS România S.R.L., R.A.R. București și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, s-a dispus ca începând cu data de 02.08.2016 autobuzele cu numerele de inventar 3025, 3026, 3029, 3034 și 3037, transformate să funcționeze cu GPL, să fie monitorizate pe o perioadă de 30 de zile (luna august), din punct de vedere funcțional și al cheltuielilor pentru condiții normale de exploatare.

Pentru a face o extindere a cheltuielilor pentru un an de zile s-a făcut o medie a km echivalenți pe anul 2015 și pe șapte luni din anul 2016, cu extindere pe tot anul, rezultând o medie de 50.000 km pe fiecare autobuz.

La cererea S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, firma S.C. INTER-GAS România S.R.L. a trimis o adresă prin care solicita ca, componentelor instalației GPL ce fac parte din categoria “ materiale consumabile” să li se facă o evaluare pentru un parcurs de 50.000 km/an, adresă trimisă pentru două variante.și anume: un parcurs de 45.000 km/an sau un parcurs de 60.000 km/an.

La 50.000 km/an a rezultat o cheltuială de 5622,5 lei/ bucată/an rezultând un total de 281.125 lei.

Pentru autobuzele MAN alimentate cu motorină cheltuielile vor fi de aproximativ 87.097 lei/an. Deci, cheltuielile cu autobuzele transformate vor fi cu 194.028 lei mai mari față de DIESEL.

Analizând km și consumul de GPL pe cele cinci autobuze monitorizate la un parcurs echivalent de 17.770 km, cheltuiala cu combustibilul este:

GPL =8228 lei

Motorină = 16.340 lei

Diferența este de 8712 lei, iar la un parcurs de 1000 km, pe alimentare GPL economia este de 492 lei. La un parcurs de 50.000 km/an pentru un număr de 50 de autobuze rezultă o economie de 1.230.000 lei/an, această situație fiind valabilă când toate cele 50 de autobuze vor fi transformate în alimentare cu GPL.

Economia totală Ya fi do 1.035.272 lei/an pentru parcul de autobuze MAN (50 buc.).

De menționat că în această perioadă cele 5 autobuze s-au încadrat în norma de consum. stabilită la borna kilometrică, la această monitorizare participând reprezentanții S.C. INTER— GAS România S.R.L., S.C T.C.E. S.A. Ploiești și Unitatea de Implementare Proiect.

Perioada de garanție pentru echipamentele GPL și motor este de 3 ani, fără limită de km, iar S.C. T.C.E. S.A. Ploiești nu ar trebui să aibă nicio cheltuială, în condiții normale de exploatare și întreținere.                                                                        ......

în perioada de monitorizare S.C. INTER-GAS România S.R.L. a avut-upersonal de specialitate prezent la sediul S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, care a remediat defecțiunile în termenul de garanție, defecțiuni pe care le-am trimis spre știință Primăriei, Direcției Tehnic Investiții și Unității de Implementare Proiect.

Defecțiunile frecvente în prima decadă au fost la furtunul și cotul de admisie, restul intervențiilor fiind minore (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senzor temperatură), toate acestea fiind rezolvate de S.C, INTER-GAS România S.R.L.


Mașinile au fost introduse la stația ITP proprie, cele cinci autobuze au corespuns din punct de vedere al normelor de poluare, dar două dintre ele au necesitat reglaje la fața locului "" Puterea motorului a tost modificată conform cărților de identitate eliberate de RAR București, pentru cele patru autobuze de la 162 kw la 110 kw, iar pentru cel de-al cincilea autobuz de la 206 kw la 110 kw.

S.C. INTER-GAS România S.R.L.

Secția Autobuze,


Ing. Mircea Ung^anu

 • S.I.T. \l

Ing. SorinvTeodorescu

Serviciul Achiziții - Aprovizionare,

REFERAT

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
OBIECTIVUL LUCRĂRI “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat ”
CONTRACT DE FURNIZARE: 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1-
002291~02.02.2016

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L., lider al Asocierii S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - S.C. GI. MA.Gas S.R.L. - S.C. NGV Gas S.R.L., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea, nr.65B,bl. C 1, sc.5, et.4, ap.6, sector 6, J40/5095/1999, CUI RO 11826017 reprezentata legal prin Dl. Claudiu-George ROȘU in calitate de Director General, cu ocazia recepției la terminarea procesului de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. care s-a făcut in conformitate cu Regulament nr. 67 CEE-ONU, seria 01 de amendamente (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului) privind echipamentul si piesele necesare conversiei autobuzului, Regulament nr. 49 CEE-ONU test ETC si Regulamentului 85 CEE-ONU ( Directiva 88/77/CEE) privind emisiile poluante si puterea maxima a motoarelor al căror sistem de alimentare a fost modificat pentru a utiliza drept carburant gazul petrolier lichefiat (GPL)- omologat la standard european EN 589 fiind considerat “ combustibil verde” prin norma europeana, adoptata in Romania sub indicativul SR EN 589-2002 cat si a Directivei 2009/33/CE ” Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic... “transpusa in legislația României cu Ordonanța de urgenta nr. 40/2011 si aprobata cu Legea 119/2013 in ceea ce privește reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Sera ( GES) din sectorul transporturi urbane.

La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru Îndeplinirea obiectivului “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat” au stat caietul de sarcini si propunerea tehnica parte integranta a contractului de furnizare nr. 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1- 002291-02.02.2016


cat si reglementările tehnice privind omologarea, certificarea încadrării vehi rutiere in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere si admiterea i drumurile publice din Romania,protecția mediului si folosința conform desOMie^ stabilite prin RNTR 1, RNTR 2, RNTR 4, RNTR 6, RNTR 7 si RNTR 9.

îndeplinirea scopului achiziției privind emisiile poluante ale autobuzelor s încadrarea in normele privind protecția mediului înconjurător cat si a condițiilor de fiabilitate, tehnice, de confort si de siguranța, pentru drumurile publice din Romania, conform legislației in vigoare sunt îndeplinite prin rezultatul" Raportului de încercare nr. 643/16” din data de 07.06.2016 eliberat de R.A.R. București si rezultatul

“Raportului de testare BOS/2038/BH/16” din data de 11.05.2016 eliberat de serviciul tehnic notificat la Comisia Europeana respectiv BOSMAL-Polonia care a confirmat încadrarea pe G.P.L. a motorului reprezentativ in norma de poluare EURO III si a fost extins asupra lotului de 50 autobuze MAN SL 222, 223 si 283 avand motoarele tip D0826 LOH15, D0836 LOH 02, D0836 LOH03.

Controlul calitatii lucrării a fost realizat prin verificarea elementelor montate pe vehicul( control caroserie, control instalație electrica, control motor) si modul de execuție (control final) a personalului specializat care a participat la procesul de transformare al autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. si finalizat prin eliberarea “ Declarației de conformitate” si C.I.V. modificat permanent pe G.P.L. de către R.A.R.

In conformitate cu prevederile “ Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile” aprobat prin Ordin nr. 14/1982 s-au efectuat determinări ale consumurilor medii de combustibil pentru 5 autobuze MAN transformate sa funcționeze cu G.P.L. din care a rezultat o medie de 44.7 litri/100 km cu o economie de 50.9 lei/ 100 km (in procente) 50% fata de motorina, astfel incat s-a îndeplinit condiția reducerii costului consumului de carburant( Adresa T.C.E. Ploiești nr. 14419/11.07.2016).

In ceea ce privește livrarea autobuzelor transformate sa funcționeze pe G.P.L. s-au respectat standardele de securitate si sanatate in munca privind pregătirea pentru livrare si transportul conform legislației in vigoare.

In urma analizei modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca lucrările de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. menționate mai sus corespund din punct de vedere legal sî tehnic, drept pentru care propun efectuarea si admiterea recepției.

DEPARTAMENT PROIECTARE Ing. STAN C STIAN VASILES.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L. Director General ROȘU Claudiu George


Către,

Primăria Municipiului Ploiești

wmcMWEmESSMtra

Ziua...-Zx...Lunat....fiâ..201..£»,.

O

Va informam ca autobuzele aflate in patrimoniul societății nostre, marca MAN in număr de 50 bucăți, cu nr înv. 3022-3071 sunt complet amorizate la data de 14.09.2016.DIRE£IQR FINANCIAR Ec. Tunași Monica

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul de investiții: Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești


Capacitatea de producție (autobuze): 1 buc. nr. inventar 3034, nr. inmatriculare PH-52-TpR>

Concluzie: ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

17 p 1 n

Nr 2/ 12 09.2016 U -09- 2016

 • I. Date generale:

1. Comisia de recepție convocată la data de: 12.09.2016 și-a desfasurat activitatea în intervalul:

12.09.2016

II. Constatări:

în urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

Autobuzul cu nr. inventar 3034, nr. înmatriculare PH-52-TPP, s-a comportat corespunzător în perioada de probe, încadrându-se în norma de poluare stabilită (Euro III) și în norma de consum de carburant stabilită la borna kilometrică.

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție,

O 2. în perioada 02.08.2016- 31.08.2016 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente (instalație GPL și modificările aferente la motor) capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

 • -  Scăderea emisiilor poluante ale autobuzului, conform raportului RAR

 • -  Rreducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere conform raportului S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 18.388 emis la data de 08.09.2016

 • 4.1. Costul lucrărilor (inclusiv modificările motorului, achiziția și montajul achipamentelor) , este de 335.991,78 lei (fără TVA) respectiv 403.190,14 lei (inclusiv TVA)

 • 4.2. Cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate - nu este cazul

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de...................'...... lei

 • 6. Alte constatări:


- Defecțiunile frecvente in prima decada au fost la furtunul si cotul de admișje, reșțuKz intervențiilor fiind minore, (completat antigei, înlocuit semering, înlocuit bujii/senzor de temperatura), toate acestea fiind remediate de S.C. Inter-Gas Romania SRL.

HI. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus și în baza raportului tehnic de evaluare anexat și a probelor tehnologige efectuate în perioada 02.08.2016 -31.08.2016, comisia de recepție cu majoritate de păreri, propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII

 • 2. Comisia de recepție stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

 • - Instruirea corespunzătoare a personalului de bord și a echipelor tehnice,

 • - Monitorizarea permanentă, pe durata garanției (36 luni), de către reprezentanții SC TCE SA și ai SC Inter-gas România SRL în vederea eliminării tutror factorilor ce pot conduce la modificarea negativă a indicatorilor de performanță aprobați,

 • - Menținerea parametrilor tehnici din raportul RAR.

 • 3. Prezentul proces-verbal conține 2 file și are 2 anexe reprezentând Raportul de Evaluare al S.C. TCE S.A nr. 18388/08.09.2016 și Referatul proiectantului nr. 1433/ 0.08.2016, cu un total de 4 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat, în conformitate cu solicitările

beneficiarului, astăzi 12.09.2016, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție


O

Președinte: Dl. Bogdan SCORȚEANU ...Specialiști/g^^i^

Comisia de evaluare^a^S/^.'ț^E SInvitați: Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor......

S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - Executant ..

S.C. Inter-Gas Roamania S.R.L - Proiectant .
Raport tehnic de evaluare

Referitor: Proiectul „Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești".

în urma discuțiilor purtate în data de 01.08.2016 între reprezentanții municipiului Ploiești, S.C. INTER-GAS România S.R.L., R.A.R. București și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, s-a dispus ca începând cu data de 02.08.2016 autobuzele cu numerele de inventar 3025, 3026, 3029, 3034 și 3037, transformate sa funcționeze cu GPL. să fie monitorizate pe o perioadă de 30 de zile (luna august), din punct de vedere funcțional și al cheltuielilor pentru condiții normale de exploatare.

Pentru a face o extindere a cheltuielilor pentru un an de zile s-a făcut o medie a km echivalenți pe anul 2015 și pe șapte luni din anul 2016, cu extindere pe tot anul, rezultând o medie de 50.000 km pe fiecare autobuz.

La cererea S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, firma S.C. INTER-GAS România S.R.L. a trimis o adresă prin care solicita ca, componentelor instalației GPL ce fac parte din categoria “ materiale consumabile” să li se facă o evaluare pentru un parcurs de 50.000 km/an, adresă trimisă pentru două variante.și anume: un parcurs de 45.000 km/an sau un parcurs de 60.000 km/an.

La 50.000 km/an a rezultat o cheltuială de 5622,5 lei/ bucată/an rezultând un total de 281.125 lei.

Pentru autobuzele MAN alimentate cu motorină cheltuielile vor fi de aproximativ 87.097 lei/an. Deci, cheltuielile cu autobuzele transformate vor fi cu 194.028 lei mai mari față de DIESEL.

Analizând km și consumul de GPL pe cele cinci autobuze monitorizate la un parcurs echivalent de 17.770 km, cheltuiala cu combustibilul este:

GPL = 8228 lei

Motorină = 16.340 lei

Diferența este de 8712 lei, iar la un parcurs de 1000 km, pe alimentare GPL economia este de 492 lei. La un parcurs de 50,000 km/an pentru un număr de 50 de autobuze rezultă o economie de 1.230.000 lei/an, această situație fiind valabilă când toate cele 50 de autobuze vor fi transformate în alimentare cu GPL.

Economia totală va fî do 1.035.272 lei/an pentru parcul de autobuze MAN (50 bUG»).

De menționat că în această perioadă cele 5 autobuze s-au încadrat în nonnameconsiirn.—stabilită la borna kilometrică, la această monitorizare participând reprezentanții S.fe. t^TE^N^ ?! i J jl GAS România S.R.L., S.C T.C.E. S.A. Ploiești și Unitatea de Implementare Proi&e.^ , - ‘^1 fe / Perioada de garanție pentru echipamentele GPL și motor este de 3 ani,

iar S.C. T.C.E. S.A. Ploiești nu ar trebui să aibă nicio cheltuială, în condiții\ibmîale^d^^ exploatare și întreținere.

în perioada de monitorizare S.C. INTER-GAS România S.R.L. a avut personal de specialitate prezent la sediul S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, care a remediat defecțiunile în termenul de garanție, defecțiuni pe care le-am trimis spre știință Primăriei, Direcției Tehnic Investiții și Unității de Implementare Proiect.

Defecțiunile frecvente în prima decadă au fost la furtunul și cotul de admisie, restul intervențiilor fiind minore (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senzor temperatură), toate acestea fiind rezolvate de S.C. INTER-GAS România S.R.L.

Mașinile au fost introduse la stația IIP proprie, cele cinci autobuze au corespuns din punct de vedere al normelor de poluare, dar două dintre ele au necesitat reglaje la fața locului.

Puterea motorului a fost modificată conform cărților de identitate eliberate de RAR București, pentru cele patru autobuze de la 162 kw la 110 kw, iar pentru cel de-al cincilea autobuz de la 206 kw la 110 kw.

S.C. INTER-GAS România S.R.L. Director General,
Serviciul Achiziții - Aprovizionare,

Ing. CostinPârvu

REFERAT

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
OBIECTIVUL LUCRĂRI “Transformarea autobuzelor din funcționare O Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat"
CONTRACT DE FURNIZARE: 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1-002291-02.02.2016

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L., lider al Asocierii S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - S.C. GI. MA.Gas S.R.L. - S.C. NGV Gas S.R.L., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea, nr.65B,bl. C 1, sc.5, et.4, ap.6, sector 6, J40/5095/1999, CUI RO 11826017 reprezentata legal prin Dl. Claudiu-George ROȘU in calitate de Director General, cu ocazia recepției la terminarea procesului de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. care s-a făcut in conformitate cu Regulament nr. 67 CEE-ONU, seria 01 de amendamente (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului) privind echipamentul si piesele necesare conversiei autobuzului, Regulament nr. 49 CEE-ONU test ETC si Regulamentului 85 CEE-ONU (Directiva 88/77/CEE) privind emisiile poluante si puterea maxima a motoarelor al căror sistem de alimentare a fost modificat pentru a utiliza drept carburant gazul petrolier lichefiat (GPL)- omologat la standard european EN 589 fiind considerat “ combustibil verde” prin norma europeana, adoptata in Romania sub indicativul SR EN 589-2002 cat si a Directivei 2009/3 3/CE ” Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic... “transpusa in legislația României cu Ordonanța de urgenta nr. 40/2011 si aprobata cu Legea 119/2013 in ceea ce privește reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Sera ( GES ) din sectorul transporturi urbane.

La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru îndeplinirea obiectivului “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat" au stat caietul de sarcini si propunerea tehnica parte integranta a contractului de furnizare nr. 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1- 002291-02.02.2016


îndeplinirea scopului achiziției privind emisiile poluante ale autobuzelorsL’" încadrarea in normele privind protecția mediului înconjurător cat si a condițiilor de fiabilitate, tehnice, de confort si de siguranța, pentru drumurile publice din Romania, conform legislației in vigoare sunt îndeplinite prin rezultatul “ Raportului de încercare nr. 643/16” din data de 07.06.2016 eliberat de R.A.R. București si rezultatul “Raportului de testare BOS/2038/BH/16” din data de 11.05.2016 eliberat de serviciul tehnic notificat la Comisia Europeana respectiv BOSMAL-Polonia care a confirmat încadrarea pe G.P.L. a motorului reprezentativ in norma de poluare EURO III si a fost extins asupra lotului de 50 autobuze MAN SL 222, 223 si 283 avand motoarele tip D0826 LOH15, D0836 LOH 02, D0836 LOH03.

Controlul calitatii lucrării a fost realizat prin verificarea elementelor montate pe vehicul( control caroserie, control instalație electrica, control motor) si modul de execuție (control final) a personalului specializat care a participat la procesul de transformare al autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. si finalizat prin eliberarea “ Declarației de conformitate” si C.I.V. modificat permanent pe G.P.L. de către R.A.R.

In conformitate cu prevederile “ Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile” aprobat prin Ordin nr. 14/1982 s-au efectuat determinări ale consumurilor medii de combustibil pentru 5 autobuze MAN transformate sa funcționeze cu G.P.L. din care a rezultat o medie de 44.7 litri/100 km cu o economie de 50.9 lei/ 100 km (in procente) 50% fata de motorina, astfel incat s-a îndeplinit condiția reducerii costului consumului de carburant( Adresa T.C.E. Ploiești nr. 14419/11.07.2016).

In ceea ce privește livrarea autobuzelor transformate sa funcționeze pe G.P.L. s-au respectat standardele de securitate si sanatate in munca privind pregătirea pentru livrare si transportul conform legislației in vigoare.

In urma analizei modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca lucrările de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. menționate mai sus corespund din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care propun efectuarea si admiterea recepției.

DEPARTAMENT PROIECTARE     S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L.

Ing. STAN CRISTIAN VASILE


Director General ROȘU Claudiu George

Către,

Primăria Municipiului Ploiești


TRANSPORTCMORI EXPRESS SA PLOIEȘTI

E* NR.:4f...W

Ziua,, .. .Luna.....


O

Va informam ca autobuzele aflate in patrimoniul societății nostre, marca MAN in număr de 50 bucăți, cu nr inv. 3022-3071 sunt complet amorizate la data de 14.09.2016.


DIRE
MUNICIPIUL PLOIEȘTI


Obiectivul de investiții: Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești


Capacitatea de producție (autobuze): 1 buc. nr. inventar 3037, nr. inmatriculare PH-21-TPP

Concluzie: ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

Nr. 3/ 12.09.2016 • I. Date generale:

 • 1. Comisia de recepție convocată la data de: 12.09.2016 și-a desfasurat activitatea în intervalul:

12.09.2016
 • II. Constatări:

în urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

Autobuzul cu nr. inventar 3037, nr. înmatriculare PH-21 -TPP, s-a comportat corespunzător în perioada de probe, încadrându-se în norma de poluare stabilită (Euro III) și în norma de consum de carburant stabilită la borna kilometrică.

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție,

 • 2. în perioada 02.08.2016- 31.08.2016 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente (instalație GPL și modificările aferente la motor) capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

 • 3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

 • -  Scăderea emisiilor poluante ale autobuzului, conform raportului RAR

 • -  Rreducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere conform raportului S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 18.388 emis la data de 08.09.2016

 • 4.1. Costul lucrărilor (inclusiv modificările motorului, achiziția și montajul achipamentelor) , este de 335.991,78 lei (fără TVA) respectiv 403.190,14 lei (inclusiv TVA)

 • 4.2. Cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate - nu este cazul

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de................. lei

 • 6. Alte constatări:


Defecțiunile frecvente in prima decada au fost la furtunul si cotul de ăt intervențiilor fiind minore, (completat antigel, inlocuit semering, înlocuit bujiî^senzor de temperatura), toate acestea fiind remediate de S.C. Inter-Gas Romania SRL.

 • III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus și în baza raportului tehnic de evaluare anexat și a probelor tehnologige efectuate în perioada 02.08.2016-31.08.2016, comisia de recepție cu majoritate de păreri, propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII

 • 2. Comisia de recepție Stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

 • - Instruirea corespunzătoare a personalului de bord și a echipelor tehnice,

 • - Monitorizarea permanentă, pe durata garanției (36 luni), de către reprezentanții SC TCE SA și ai SC Inter-gas România SRL în vederea eliminării tutror factorilor ce pot conduce la modificarea negativă a indicatorilor de performanță aprobați,

 • - Menținerea parametrilor tehnici din raportul RAR.

 • 3. Prezentul proces-verbal conține 2 file și are 2 anexe reprezentând Raportul de Evaluare al

S.C. TCE S.A nr. 18388/08.09.2016 și Referatul proiectantului nr. 1433/ 0.08.2016, cu un total de 4

file care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat, în conformitate cu solicitările beneficiarului, astăzi 12.09.2016, în 2 exemplare originale.

Comisia de recepție

O

Președinte: Dl. Bogdan SCORȚEANU

Membri: Dl. Alexandru PREDA

Dl. Bogdan VOINEA

Dl. Adrian ANDRONE


Dl. Mihai STOIAN


Invitați: Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor....

S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - Executant

S.C. Inter-Gas Roamania S.R.L - Proiectant

. .rr.           ?

.1'

. Wo.....


Raport tehnic de evaluare

Referitor: Proiectul „ Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești”.

în urma discuțiilor purtate în data de 01.08.2016 între reprezentanții municipiului Ploiești, S,C. INTER-GAS România S.R.L., R.A.R. București și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, s-a dispus ca începând cu data de 02.08.2016 autobuzele cu numerele de inventar 3025, 3026, 3029, 3034 și 3037, transformate să funcționeze cu GPL, să fie monitorizate pe o perioadă de 30 de zile (luna august), din punct de vedere funcțional și al cheltuielilor pentru condiții normale de exploatare.

Pentru a face o extindere a cheltuielilor pentru un an. de zile s-a făcut o medie a km echivalenți pe anul 2015 și pe șapte luni din anul 2016, cu extindere pe tot anul, rezultând o medie de 50.000 km pe fiecare autobuz.

La cererea S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, firma S.C. INTER-GAS România S.R.L. a trimis o adresă prin care solicita ca, componentelor instalației GPL ce fac parte din categoria“ materiale consumabile” să li se facă o evaluare pentru un parcurs de 50.000 km/an, adresă trimisă pentru două variante.și anume: un parcurs de 45.000 km/an sau un parcurs de 60.000 km/an.

La 50.000 km/an a rezultat o cheltuială de 5622,5 Iei/ bucată/an rezultând un total de 281.125 lei.

Pentru autobuzele MAN alimentate cu motorină cheltuielile vor fi de aproximativ 87.097 lei/an. Deci, cheltuielile cu autobuzele transformate vor fi cu 194.028 lei mai mari față de DIESEL.

Analizând km și consumul de GPL pe cele cinci autobuze monitorizate la un parcurs echivalent de 17.770 km, cheltuiala cu combustibilul este:

GPL-8228 lei

Motorină = 16.340 lei

Diferența este de 8712 lei, iar la un parcurs de 1000 km, pe alimentare GPL economia este de 492 lei, La un parcurs de 50.000 km/an pentru un număr de 50 de autobuze rezultă o economie de 1.230.000 lei/an, această situație fiind valabilă când toate cele 50 de autobuze vor fi transformate în alimentare cu GPL.

Economia totală va fi de 1.035.972 lei/an pentru parcul de autobuze MAN (50 buc.),

De menționat că în această perioadă cele 5 autobuze s-au încadrat în normaiâcbonsum. .


stabilită la borna kilometrică, la această monitorizare participând reprezentanții S.C/INTER— . : ;:,;y j „ J

GAS România S.R.L., S.C.7 T.C.E. S.A. Ploiești și Unitatea de Implementare ProiectN'      .          /

Perioada de garanție pentru echipamentele GPL și motor este de 3 ani, fără limita de km,;.;/   '

iar S.C. T.C.E. S.A. Ploiești nu ar trebui să aibă nicio cheltuială, în condiții normalejdeE-T exploatare și întreținere.

în perioada de monitorizare S.C. INTER-GAS România S.R.L. a avut personal de specialitate prezent la sediul S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, care a remediat defecțiunile în termenul de garanție, defecțiuni pe care le-am trimis spre știință Primăriei, Direcției Tehnic Investiții și Unității de Implementare Proiect.

Defecțiunile frecvente în prima decadă au fost la furtunul și cotul de admisie, restul c 1 intervențiilor fiind minore (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senzor \ temperatură), toate acestea fiind rezolvate de S.C. INTER-GAS România S.R.L.               '

Mașinile au fost introduse la stația ITP proprie, cele cinci autobuze au corespuns din punct de vedere al normelor de poluare, dar două dintre ele au necesitat reglaje la fața locului.

Puterea motorului a fost modificată conform cărților de identitate eliberate de RAR București, pentru cele patru autobuze de la 162 kw la 110 kw, iar pentru cel de-al cincilea autobuz de Ia 206 kw la 110 kw.


S.C. INTER-GAS România S.R.L. Director General,

 • S.I.T. U

Ing. SorirwTeodorescu

Serviciul Achiziții - Aprovizionare,

Ing. CostmțPârvuBUCUREȘTI

Prelungirea Ghencea nr. 65 B, bl. C 1, se. 5, et. 4, ap. 6, sector

Phone + 4021 323.42.35 ; Fax + 4021 323.51.11; Mobil 0724.53^457

Nr.Reg. Cont. J40/S095/1999;CUI RO11826017

Nr.reg. 1.433/04.08.2016

REFERAT

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
OBIECTIVUL LUCRĂRI “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat”
CONTRACT DE FURNIZARE: 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1-
002291-02.02.2016

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L., lider al Asocierii S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - S.C. GI. MA.Gas S.R.L. - S.C. NGV Gas S.R.L., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea, nr.65B,bl. C 1, sc.5, et.4, ap.6, sector 6, J40/5095/1999, CUI RO 11826017 reprezentata legal prin Dl. Claudiu-George ROȘU in calitate de Director General, cu ocazia recepției la terminarea procesului de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. care s-a făcut in conformitate cu Regulament nr. 67 CEE-ONU, seria 01 de amendamente (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului) privind echipamentul si piesele necesare conversiei autobuzului, Regulament nr. 49 CEE-ONU test ETC si Regulamentului 85 CEE-ONU ( Directiva 88/77/CEE) privind emisiile poluante si puterea maxima a motoarelor al căror sistem de alimentare a fost modificat pentru a utiliza drept carburant gazul petrolier lichefiat (GPL)- omologat la standard european EN 589 fiind considerat “ combustibil verde” prin norma europeana, adoptata in Romania sub indicativul SR EN 589-2002 cat si a Directivei 2009/3 3/CE ” Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic... “transpusa in legislația României cu Ordonanța de urgenta nr. 40/2011 si aprobata cu Legea 119/2013 in ceea ce privește reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Sera ( GES ) din sectorul transporturi urbane.

La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru Îndeplinirea obiectivului “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat” au stat caietul de sarcini si propunerea tehnica parte integranta a contractului de furnizare nr. 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1- 002291-02.02.2016 cat si reglementările tehnice privind omologarea, certificarea incadrar^i^ehiculelpr '*.< rutiere in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere si admiț^e^hi' circulație; p(e drumurile publice din Romania,protecția mediului si folosința conform destmatiei / ,Astabilite prin RNTR 1, RNTR 2, RNTR 4, RNTR 6, RNTR 7 si RNTR'9/v

îndeplinirea scopului achiziției privind emisiile poluante ale autobuzelor si încadrarea in normele privind protecția mediului inconjurator cat si a condițiilor de fiabilitate, tehnice, de confort si de siguranța, pentru drumurile publice din Romania, conform legislației in vigoare sunt îndeplinite prin rezultatul “ Raportului de încercare nr. 643/16” din data de 07.06.2016 eliberat de R.A.R. București si rezultatul

“Raportului de testare BOS/2038/BH/16” din data de 11.05.2016 eliberat de serviciul tehnic notificat la Comisia Europeana respectiv BOSMAL-Polonia care a confirmat încadrarea pe G.P.L. a motorului reprezentativ in norma de poluare EURO III si a fost extins asupra lotului de 50 autobuze MAN SL 222, 223 si 283 avand motoarele tip D0826 LOH15, D0836 LOH 02, D0836 LOH03.

Controlul calitatii lucrării a fost realizat prin verificarea elementelor montate pe vehicul( control caroserie, control instalație electrica, control motor) si modul de execuție (control final) a personalului specializat care a participat la procesul de transformare al autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. si finalizat prin eliberarea “ Declarației de conformitate” si C.I.V. modificat permanent pe G.P.L. de către R.A.R.

In conformitate cu prevederile “ Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile” aprobat prin Ordin nr. 14/1982 s-au efectuat determinări ale consumurilor medii de combustibil pentru 5 autobuze MAN transformate sa funcționeze cu G.P.L. din care a rezultat o medie de 44.7 litri/ 100 km cu o economie de 50.9 lei/ 100 km (in procente) 50% fata de motorina, astfel incat s-a îndeplinit condiția reducerii costului consumului de carburant( Adresa T.C.E. Ploiești nr. 14419/11.07.2016).

In ceea ce privește livrarea autobuzelor transformate sa funcționeze pe G.P.L. s-au respectat standardele de securitate si sanatate in munca privind pregătirea pentru livrare si transportul conform legislației in vigoare.

In urma analizei modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca lucrările de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. menționate mai sus corespund din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care propun efectuarea si admiterea recepției.

DEPARTAMENT PROIECTARE

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L. Director General ROȘU Claudiu George
Ing. STAN CRISTIAN VASILE f


Către,

Primăria Municipiului Ploiești


TRANSPORT CALATORI EXPRESS SA PLOIEȘTI “ NR.

Ziua.


Va informam ca autobuzele aflate in patrimoniul societății nostre, marca MAN in număr de 50 bucăți, cu nr înv. 3022-3071 sunt complet amorizate la data de 14.09.2016.


DIRE


FINANCIAR

c. Tanas&Monica4a/Ex4 /V£. /Concluzie: ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PUNERII ÎN FUNCȚIUNE

Nr 4/ 12.09.2016 • I. Date generale:

 • 1. Comisia de recepție convocată la data de: 12.09.2016 și-a desfasurat activitatea în intervalul:

12.09.2016
 • II. Constatări:

în urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

Autobuzul cu nr. inventar 3026, nr. înmatriculare PH-27-TPP, s-a comportat corespunzător în perioada de probe, încadrându-se în norma de poluare stabilită (Euro III) și în norma de consum de carburant stabilită la borna kilometrică.

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție,

 • 2. în perioada 02.08.2016- 31.08.2016 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente (instalație GPL și modificările aferente la motor) capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

 • 3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

 • -  Scăderea emisiilor poluante ale autobuzului, conform raportului RAR

 • -  Rreducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere conform raportului S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 18.388 emis la data de 08.09.2016

 • 4.1. Costul lucrărilor (inclusiv modificările motorului, achiziția și montajul achipamentelor) , este de 335.991,78 lei (fără TVA) respectiv 403.190,14 lei (inclusiv TVA)

 • 4.2. Cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate - nu este cazul

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de..........................................lei

 • 6. Alte constatări:


Defecțiunile frecvente in prima decada au fost la furtunul si cotul de admisie, restur intervențiilor fiind minore, (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujiiȚSehzor de temperatura), toate acestea fiind remediate de S.C. lnter-Gas Romania SRL.

 • III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus și în baza raportului tehnic de evaluare anexat și a probelor tehnologige efectuate în perioada 02.08.2016 -31.08.2016, comisia de recepție cu majoritate de păreri, propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII

 • 2. Comisia de recepție Stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

 • - Instruirea corespunzătoare a personalului de bord și a echipelor tehnice,

 • - Monitorizarea permanentă, pe durata garanției (36 luni), de către reprezentanții SC TCE SA și ai SC Inter-gas România SRL în vederea eliminării tutror factorilor ce pot conduce la modificarea negativă a indicatorilor de performanță aprobați,

 • - Menținerea parametrilor tehnici din raportul RAR.

 • 3. Prezentul proces-verbal conține 2 file și are 2 anexe reprezentând Raportul de Evaluare al S.C. TCE S.A nr. 18388/08.09.2016 și Referatul proiectantului nr. 1433/ 0.08.2016, cu un total de 4 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat, în conformitate cu solicitările

  beneficiarului, astăzi 12.09.2016, în 2

  Comisia de recepție


  Președinte: Dl. Bogdan SCORȚEANU


  Membri: Di. Alexandru PREDA


  DI. Bogdan VOINEA

  Dl. Adrian ANDRONE

  Dl. Mihai STOIAN
  Specialiști xȘvLjlg

  Comisia de evaluare

  W-


  Invitați: Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor ....

  S.C. lnter-Gas Romania S.R.L. - Executant

  S.C. lnter-Gas Roamania S.R.L - Proiectant

  TIWORTCOORIWRESSSA PLOIEȘTI


Raport tehnic de evaluare

Referitor: Proiectul „ Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești

în urma discuțiilor purtate în data de 01.08.2016 între reprezentanții municipiului Ploiești, S.C. INTER-GAS România S.R.L., R.A.R. București și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, s-a dispus ca începând cu data de 02.08.2016 autobuzele cu numerele de inventar 3025, 3026, 3029, 3034 și 3037, transformate să funcționeze cu GPL. să fie monitorizate pe o perioadă de 30 de zile (luna august), din punct de vedere funcțional și al cheltuielilor pentru condiții normale de exploatare.

Pentru a face o extindere a cheltuielilor pentru un an de zile s-a făcut o medie a km echivalenți pe anul 2015 și pe șapte luni din anul 2016, cu extindere pe tot anul, rezultând o medie de 50.000 km pe fiecare autobuz.

La cererea S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, firma S.C. INTER—GAS România S.R.L. a trimis o adresă prin care solicita ca, componentelor instalației GPL ce fac parte din categoria “ materiale consumabile” să li se facă o evaluare pentru un parcurs de 50.000 km/an, adresă trimisă pentru două variante,și anume: un parcurs de 45.000 km/an sau un parcurs de 60.000 km/an.

La 50.000 km/an a rezultat o cheltuială de 5622,5 lei/ bucată/an rezultând un total de 281.125 lei.

Pentru autobuzele MAN alimentate cu motorină cheltuielile vor fi de aproximativ 87.097 lei/an. Deci, cheltuielile cu autobuzele transformate vor fi cu 194.028 lei mai mari față de DIESEL.

Analizând km și consumul de GPL pe cele cinci autobuze monitorizate la un parcurs echivalent de 17.770 km, cheltuiala cu combustibilul este:

GPL =8228 lei

Motorină = 16.340 lei

Diferența este de 8712 lei, iar la un parcurs de 1000 km, pe alimentare GPL economia este de 492 lei. La un parcurs de 50.000 km/an pentru un număr de 50 de autobuze rezultă o economie de 1.230.000 lei/an, această situație fiind valabilă când toate cele 50 de autobuze vor fi transformate în alimentare cu GPL.

Economia totală Ya fi do 1.035,972 lei/an pentru parcul do autobuze MAN (50 buc.).

De menționat că în această perioada cele 5 autobuze s-au încadrat în norma defcpnstabilită la borna kilometrică, la această monitorizare participând reprezentanții

GAS România S .R. L,, S.C T. C. E. S.A. Ploiești și Unitatea de Implementare Proiect|^'c'\                b


Perioada de garanție pentru echipamentele GPL și motor este de 3 ani, fără 1 ie iar S.C. T.C.E. S.A. Ploiești nu ar trebui să aibă nicio cheltuială, în condiții rid, .âlevide^ exploatare și întreținere.                                                                                     '

în perioada de monitorizare S.C. INTER-GAS România S.R.L. a avut personal de specialitate prezent la sediul S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, care a remediat defecțiunile în termenul de garanție, defecțiuni pe care le-am trimis spre știință Primăriei, Direcției Tehnic Investiții și Unității de Implementare Proiect.

Defecțiunile frecvente în prima decadă au fost la furtunul și cotul de admisie, restul intervențiilor fiind minore (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senzor I temperatură), toate acestea fiind rezolvate de S.C. INTER-GAS România S.R.L.               z

Mașinile au fost introduse la stația ITP proprie, cele cinci autobuze au corespuns din punct de vedere al noimeloT de poluare, dar două dintre ele au necesitat reglaje la fața locului.

Puterea motorului a fost modificata conform căiților de identitate eliberate de RAR București, pentru cele patru autobuze de la 162 kw la 110 kw, iar pentru cel de-al cincilea autobuz de la 206 kw la 110 kw.

S.C. INTER-GAS România S.R.L.


 • S.I.T. U

lhg. SorinJTeodorescu

Serviciul Achiziții - Aprovizionare,

Ing. CostințPârvu


INTER-gasromaniA<0,

Prelungirea Ghencea nr. 65 B, bl. C 1, se. 5, et. 4, ap. 6, sector 6           ( <;

Phone + 40 21 323.42.35 ; Fax + 40 21 323.51.11; Mobil 0724.536.457   .

Nr.Reg. Com. J40/5095/1999;CUI RO 11826017

Nr.reg. 1.433/04.08.2016

REFERAT

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
OBIECTIVUL LUCRĂRI “Transformarea autobuzelor din funcționare O   Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat”
CONTRACT DE FURNIZARE: 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 7-
002291-02.02.2016

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L., lider al Asocierii S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - S.C. GI. MA.Gas S.R.L. - S.C. NGV Gas S.R.L., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea, nr.65B,bl. C 1, sc.5, et.4, ap.6, sector 6, J40/5095/1999, CUI RO 11826017 reprezentata legal prin DI. Claudiu-George ROȘU in calitate de Director General, cu ocazia recepției la terminarea procesului de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. care s-a făcut in conformitate cu Regulament nr. 67 CEE-ONU, seria 01 de amendamente (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului) privind echipamentul si piesele necesare conversiei autobuzului, Regulament nr. 49 CEE-ONU test ETC si Regulamentului 85 CEE-ONU (Directiva 88/77/CEE) privind emisiile poluante si puterea maxima a motoarelor al căror sistem de alimentare a fost modificat pentru a utiliza drept carburant gazul petrolier lichefiat (GPL)- omologat la standard, european EN 589 fiind considerat “ combustibil verde” prin norma europeana, adoptata in Romania sub indicativul SR EN 589-2002 cat si a Directivei 2009/33/CE ” Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic... “transpusa in legislația României cu Ordonanța de urgenta nr. 40/2011 si aprobata cu Legea 119/2013 in ceea ce privește reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Sera ( GES ) din sectorul transporturi urbane.

La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru îndeplinirea obiectivului “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat” au stat caietul de sarcini si propunerea tehnica parte integranta a contractului de furnizare nr. 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1- 002291-02.02.2016

cat si reglementările tehnice privind omologarea, certificarea incadrarii- vehiculelor rutiere in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere si admiterea in' circulație pe drumurile publice din Romania,protecția mediului si folosința conform:destinației stabilite prin RNTR 1, RNTR 2, RNTR 4, RNTR 6, RNTR 7 si RNTR 9.          'J

îndeplinirea scopului achiziției privind emisiile poluante ale autobuzelor si incadrarea in normele privind protecția mediului înconjurător cat si a condițiilor de fiabilitate, tehnice, de confort si de siguranța, pentru drumurile publice din Romania, conform legislației in vigoare sunt îndeplinite prin rezultatul w Raportului de încercare nr. 643/16” din data de 07.06.2016 eliberat de R.A.R. București si rezultatul “Raportului de testare BOS/2038/BH/16” din data de 11.05.2016 eliberat de serviciul tehnic notificat la Comisia Europeana respectiv BOSMAL-Polonia care a confirmat incadrarea pe G.P.L. a motorului reprezentativ in norma de poluare EURO HI si a fost extins asupra lotului de 50 autobuze MAN SL 222, 223 si 283 avand motoarele tip D0826 LOH15, D0836 LOH 02, D0836 LOH03.

Controlul calitatii lucrării a fost realizat prin verificarea elementelor montate pe vehicul( control caroserie, control instalație electrica, control motor) si modul de execuție (control final) a personalului specializat care a participat la procesul de transformare al autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. si finalizat prin eliberarea “ Declarației de conformitate” si C.I.V. modificat permanent pe G.P.L. de către R.A.R.

In conformitate cu prevederile “ Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile” aprobat prin Ordin nr. 14/1982 s-au efectuat determinări ale consumurilor medii de combustibil pentru 5 autobuze MAN transformate sa funcționeze cu G.P.L. din care a rezultat o medie de 44.7 litri/ 100 km cu o economie de 50.9 lei/100 km (in procente) 50% fata de motorina, astfel incat s-a îndeplinit condiția reducerii costului consumului de carburant( Adresa T.C.E. Ploiești nr. 14419/11.07.2016).

In ceea ce privește livrarea autobuzelor transformate sa funcționeze pe G.P.L. s-au respectat standardele de securitate si sanatate in munca privind pregătirea pentru livrare si transportul conform legislației in vigoare.

In urma analizei modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca lucrările de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. menționate mai sus corespund din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care propun efectuarea si admiterea recepției.

DEPARTAMENT PROIECTARE S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L.S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 513228, e-mail: office@ratph.ro; www.ratph.ro

Către,

Primăria Municipiului Ploiești


MSPORT CALATORI EXPRESS S.A. Pt®TI

E nr.

74...Luna.....(22..2O1..£■...O

Va informam ca autobuzele aflate in patrimoniul societății nostre, marca MAN in număr de 50 bucăți, cu nr inv. 3022-3071 sunt complet amorizate la data de 14.09.2016.


DIREC R GENERAL

Ec. Eneâdu IoneliaDIRE£JjQRFINANCIAR

JEc. Tanas^Monica

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Obiectivul de investiții: Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești


Capacitatea de producție (autobuze): 1 buc. nr. inventar 3029, nr. înmatriculare PH-32-TPP

Concluzie: ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE


 • I. Date generale:

 • 1. Comisia de recepție convocată la data de: 12.09.2016 și-a desfasurat activitatea în intervalul:

12.09.2016
 • II. Constatări:

în urma examinării documentației prezentate, a rezultatelor probelor tehnologice și a cercetării pe teren a lucrărilor executate s-a constatat:

Autobuzul cu nr. inventar 3029, nr. înmatriculare PH-32-TPP, s-a comportat corespunzător în perioada de probe, încadrându-se în norma de poluare stabilită (Euro III) și în norma de consum de carburant stabilită la borna kilometrică.

1. Documentația tehnico-economică prevăzută în Regulamentul de efectuare a recepției punerii în funcțiune a obiectivelor de investiții a fost prezentată integral comisiei de recepție,

 • 2. în perioada 02.08.2016- 31.08.2016 au fost efectuate probele tehnologice ale utilajelor și instalațiilor aferente (instalație GPL și modificările aferente la motor) capacității pentru exploatarea normală a instalațiilor și utilajelor tehnologice și asigurarea calității produselor, conform documentației tehnico-economice.

 • 3. La data recepției, nivelul atins de indicatorii aprobați este următorul:

 • -  Scăderea emisiilor poluante ale autobuzului, conform raportului RAR

 • -  Rreducerea cheltuielilor de exploatare și întreținere conform raportului S.C. Transport Calatori Express S.A. nr. 18.388 emis la data de 08.09.2016

 • 4.1. Costul lucrărilor (inclusiv modificările motorului, achiziția și montajul achipamentelor) , este de 335.991,78 lei (fără TVA) respectiv 403.190,14 lei (inclusiv TVA)

 • 4.2. Cheltuielile pentru efectuarea probelor tehnologice, asa cum rezultă din documentele prezentate - nu este cazul

5. Valoarea de înregistrare a fondurilor fixe ce se pun în funcțiune (sau se dau în folosință) este la data recepției de..................T7.....................lei

 • 6. Alte constatări:

- Defecțiunile frecvente in prima decada au fost la furtunul si cotul de admisie, restul / intervențiilor fiind minore, (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senior de temperatura), toate acestea fiind remediate de S.C. Inter-Gas Romaniâ SRL.

 • III. Concluzii:

1. Pe baza constatărilor și a concluziilor consemnate mai sus și în baza raportului tehnic de evaluare anexat și a probelor tehnologige efectuate în perioada 02.08.2016 - 31.08.2016, comisia de recepție cu majoritate de păreri, propune :

ADMITEREA RECEPȚIEI PUNERII ÎN FUNCȚIUNE A CAPACITĂȚII

 • 2. Comisia de recepție stabilește că, pentru o cât mai bună exploatare a capacității puse în funcțiune, mai sunt necesare următoarele măsuri:

 • - Instruirea corespunzătoare a personalului de bord și a echipelor tehnice,

 • - Monitorizarea permanentă, pe durata garanției (36 luni), de către reprezentanții SC TCE SA și ai SC Inter-gas România SRL în vederea eliminării tutror factorilor ce pot conduce la modificarea negativă a indicatorilor de performanță aprobați,

 • - Menținerea parametrilor tehnici din raportul RAR.

 • 3. Prezentul proces-verbal conține 2 file și are 2 anexe reprezentând Raportul de Evaluare al S.C. TCE S.A nr. 18388/08.09.2016 și Referatul proiectantului nr. 1433/ 0.08.2016, cu un total de 4 file care fac parte integrantă din cuprinsul lui și a fost încheiat, în conformitate cu solicitările

beneficiarului, astăzi 12.09.2016, în 2 exemplare originale.

SpeciaW^


Comisia de recepție

O

Președinte: DL Bogdan SCORȚEANUMembri: Dl. Alexandru PREDA


Invitați: Ministerul Mediului, Apelor si Pădurilor....

S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - Executant

S.C. Inter-Gas Roamania S.R.L - Proiectant


Direcția Tehnic Investiții Unitatea de Implementare Proiect B-dul Republicii nr.2

Fax: 0244.545.941

Raport tehnic de evaluare

Referitor: Proiectul „ Transformarea autobuzelor din funcționare DIESEL în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești

în urma discuțiilor purtate în data de 01.08.2016 între reprezentanții municipiului Ploiești, S.C. INTER-GAS România S.R.L., R.A.R. București și S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, s-a dispus ca începând cu data de 02.08.2016 autobuzele cu numerele de inventar 3025, 3026, 3029, 3034 și 3037, transformate să funcționeze cu GPL, să fie monitorizate pe o perioadă de 30 de zile (luna august), din punct de vedere funcțional și al cheltuielilor pentru condiții normale de exploatare.

Pentru a face o extindere a cheltuielilor pentru un an de zile s-a făcut o medie a km echivalenți pe anul 2015 și pe șapte luni din anul 2016, cu extindere pe tot anul, rezultând o medie de 50.000 km pe fiecare autobuz.

La cererea S.C. T.C.E. S .A. Ploiești, firma S.C. INTER—GAS România S.R.L. a trimis o adresă prin care solicita ca, componentelor instalației GPL ce fac parte din categoria “ materiale consumabile” să li se facă o evaluare pentru un parcurs de 50.000 km/an, adresă trimisă pentru două variante.și anume: un parcurs de 45.000 km/an sau un parcurs de 60.000 km/an.

La 50.000 km/an a rezultat o cheltuială de 5622,5 lei/ bucată/an rezultând un total de 281.125 lei.

Pentru autobuzele MAN alimentate cu motorină cheltuielile vor fi de aproximativ 87.097 lei/an. Deci, cheltuielile cu autobuzele transformate vor fi cu 194.028 lei mai mari față de DIESEL.

Analizând km și consumul de GPL pe cele cinci autobuze monitorizate la un parcurs echivalent de 17.770 km, cheltuiala cu combustibilul este:

GPL= 8228 lei

Motorină ~ 16.340 lei

Diferența este de 8712 lei, iar la un parcurs de 1000 km, pe alimentare GPL economia este de 492 lei. La un parcurs de 50.000 km/an pentru un număr de 50 de autobuze rezultă o economie de 1,230.000 lei/an, această situație fiind valabilă când toate cele 50 de autobuze vor fi transformate în alimentare cu GPL.

Economia totală ya fi do 1,035,972 lei/an pentru parcul de autobuze MAN (50 buc,).

De menționat că în această perioadă cele 5 autobuze s-au încadrat în norma d^Consum?____ ''

stabilită la borna kilometrică, la această monitorizare participând reprezentanții                   i'J r.

"GAS România S.R.L., S.C.T.C.E. S.A. Ploiești și Unitatea de Implementare Proiect. Ut.. ?■ ’i ț $

Perioada de garanție pentru echipamentele GPL și motor este de 3 ani, fără limită de^km, > iar S.C. T.C.E. S.A. Ploiești nu ar trebui să aibă nicio cheltuială, în condiții ^ic^ale^deA^^-' exploatare și întreținere.

în perioada de monitorizare S.C. INTER-GAS România S.R.L. a avut personal de specialitate prezent la sediul S.C. T.C.E. S.A. Ploiești, care a remediat defecțiunile în termenul de garanție, defecțiuni pe care le-am trimis spre știință Primăriei, Direcției Tehnic Investiții și Unității de Implementare Proiect.

Defecțiunile frecvente în prima decadă au fost la furtunul și cotul de admisie, restul intervențiilor fiind minore (completat antigel, înlocuit semering, înlocuit bujii, senzor temperatură), toate acestea fiind rezolvate de S.C. INTER-GAS România S.R.L.

Mașinile au fost introduse la stația ITP proprie, cele cinci autobuze au corespuns din punct de vedere al normelor de poluare, dar două dintre ele au necesitat reglaje la fața locului.

Puterea motorului a fost modificată conform cărților de identitate eliberate de RAR București, pentru cele patru autobuze de la 162 kw la 110 kw, iar pentru cel de-al cincilea autobuz de la 206 kw la 110 kw.


S.C. INTER-GAS România S.R.L. Director General,

Serviciul Achiziții - Aprovizionare,

Ing. CostuiPârvu

REFERAT

BENEFICIAR: MUNICIPIUL PLOIEȘTI
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI
OBIECTIVUL LUCRĂRI “Transformarea autobuzelor din funcționare O   Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat ”
CONTRACT DE FURNIZARE: 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 7-002291~02.02.2016

S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L., lider al Asocierii S.C. Inter-Gas Romania S.R.L. - S.C. GI. MA.Gas S.R.L. - S.C. NGV Gas S.R.L., cu sediul in București, Str. Prelungirea Ghencea, nr.65B,bl. C 1, sc.5, et.4, ap.6, sector 6, J40/5095/1999, CUI RO 11826017 reprezentata legal prin Dl. Claudiu-George ROȘU in calitate de Director General, cu ocazia recepției la terminarea procesului de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. care s-a făcut in conformitate cu Regulament nr. 67 CEE-ONU, seria 01 de amendamente (Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului) privind echipamentul si piesele necesare conversiei autobuzului, Regulament nr. 49 CEE-ONU test ETC si Regulamentului 85 CEE-ONU (Directiva 88/77/CEE) privind emisiile poluante si puterea maxima a motoarelor al căror sistem de alimentare a fost modificat pentru a utiliza drept carburant gazul petrolier lichefiat (GPL)- omologat la standard european EN 589 fiind considerat “ combustibil verde” prin norma europeana, adoptata in Romania sub indicativul SR EN 589-2002 cat si a Directivei 2009/33/CE ” Promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic... “transpusa in legislația României cu Ordonanța de urgenta nr. 40/2011 si aprobata cu Legea 119/2013 in ceea ce privește reducerea emisiilor de Gaze cu Efect de Sera ( GES ) din sectorul transporturi urbane.

La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru indeplinirea obiectivului “Transformarea autobuzelor din funcționare Diesel in funcționare cu gaz petrolier lichefiat” au stat caietul de sarcini si propunerea tehnica parte integranta a contractului de furnizare nr. 006225/20.03.2015 si act adițional nr. 1- 002291-02.02.2016


cat si reglementările tehnice privind omologarea, certificarea incadrarii rutiere in normele tehnice privind siguranța circulației rutiere si admiter drumurile publice din Romania,protecția mediului si folosința conform stabilite prin RNTR 1, RNTR 2, RNTR 4, RNTR 6, RNTR 7 si RNTR <

îndeplinirea scopului achiziției privind emisiile poluante ale autobuzelor si.....

încadrarea in normele privind protecția mediului Înconjurător cat si a condițiilor de fiabilitate, tehnice, de confort si de siguranța, pentru drumurile publice din Romania, conform legislației in vigoare sunt îndeplinite prin rezultatulM Raportului de încercare nr. 643/16” din data de 07.06.2016 eliberat de R.A.R. București si rezultatul “Raportului de testare BOS/2038/BH/16” din data de 11.05.2016 eliberat de serviciul tehnic notificat la Comisia Europeana respectiv BOSMAL-Polonia care a confirmat încadrarea pe G.P.L. a motorului reprezentativ in norma de poluare EURO HI si a fost extins asupra lotului de 50 autobuze MAN SL 222, 223 si 283 avand motoarele tip D0826 LOH15, D0836 LOH 02, D0836 LOH03.

Controlul calitatii lucrării a fost realizat prin verificarea elementelor montate pe vehicul( control caroserie, control instalație electrica, control motor) si modul de execuție (control final) a personalului specializat care a participat la procesul de transformare al autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. si finalizat prin eliberarea “ Declarației de conformitate” si C.I.V. modificat permanent pe G.P.L. de către R.A.R.

In conformitate cu prevederile “ Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobile” aprobat prin Ordin nr. 14/1982 s-au efectuat determinări ale consumurilor medii de combustibil pentru 5 autobuze MAN transformate sa funcționeze cu G.P.L. din care a rezultat o medie de 44.7 litri/100 km cu o economie de 50.9 lei/ 100 km (in procente) 50% fata de motorina, astfel incat s-a îndeplinit condiția reducerii costului consumului de carburant( Adresa T.C.E. Ploiești nr. 14419/11.07.2016).

In ceea ce privește livrarea autobuzelor transformate sa funcționeze pe G.P.L. s-au respectat standardele de securitate si sanatate in munca privind pregătirea pentru livrare si transportul conform legislației in vigoare.

In urma analizei modului de respectare a prevederilor din proiect, a rezultat faptul ca lucrările de transformare a autobuzelor din funcționare DIESEL in funcționare cu G.P.L. menționate mai sus corespund din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care propun efectuarea si admiterea recepției.

DEPARTAMENT PROIECTARE S.C. INTER-GAS ROMANIA S.R.L.

Ing. STAN CRISTIAN VASILEDirector General ROȘU Claudiu George
S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str, Gageni, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova                    *' ' >

Telefon: 0244 543751, Fax: 0244 S1322S, e-mail: offlce@ratph.ro; www.ralph.ro


/.


Către,

Primăria Municipiului Ploiești


MÎWCMWmESSSA™

is?e NR.;..4gm

Ziua>..JZ^țwXuna»..M


Va informam ca autobuzele aflate in patrimoniul societății nostre, marca MAN in număr de 50 bucăți, cu nr inv. 3022-3071 sunt complet amorizate la data de 14.09.2016.


DIRECȚIE GENERAL Ec. Eneââu Ionelia


DIRECZCQR FINANCIAR

Ec? TanasbiMo^ca^^

v,z


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAM AȚII

. q t. O' Q

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind predarea către S.C.TCE SA Ploiești a unui număr de 5 autobuze care au făcut obiectul Convenției nr.013694/25.06.2014 încheiată între UAT Ploiești și Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor si a contractului de furnizare: "Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat”

și a emis
PREȘEDINTE,

George porni Niculae Botez

SECRETAR,

Andrei Gheorghe


Data: