Hotărârea nr. 331/2016

Hotãrârea nr. 331 privind alegerea preşedintelui de ședinţă

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 331 privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a primarului, domnul Adrian-Florin Dobre și Raportul de specialitate al Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte prin care se propune alegerea președintelui de ședință pe o perioadă de trei luni;

Având în vedere raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.09.2016;

Ținând cont de propunerile exprimate în timpul ședinței;

în temeiul prevederilor art. 35 (1) si art. 36 alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Alegerea domnului consilier Botez George-Sorin-Niculae în calitate de președinte de ședință pe o perioadă de trei luni, începând cu data de 01 octombrie 2016.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliile locale pot alege dintre membrii săi, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Această hotărâre trebuie adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor locali în funcție.

Președintele de ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate în plenul acestora.

Față de cele expuse, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC -ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE


RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

Potrivit art. 35 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, consiliul local alege dintre membrii săi, prin hotărâre adoptată cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție, un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni.

Președintele de ședință va conduce ședințele consiliului local și va semna hotărârile adoptate de acesta.

în conformitate cu prevederile alin. 2 al art. 35 din Legea nr. 215/2001, consilierul local numit în calitatea de președinte de ședință poate fi schimbat din funcție, la inițiativa a cel puțin unei treimi din numărul consilierilor locali, prin votul majorității consilierilor locali în funcție.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECTOR EXECUTIV Mihaela Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREP10 LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMA

RAPORT