Hotărârea nr. 330/2016

Hotãrârea nr. 330 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 126 din 26.03.2012

ROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA Nr. 330 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 126 din 26.03.2012

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Ploiești, Ganea Cristian Mihai, si a domnilor consilieri Andrei Gheorghe, Botez George Sorin Nicolae, Stanciu Marilena, Dinu Marius, Danescu Ștefan, Ursu Razvan, Vâscan Robert, Minea Gabriel, Dragulea Sanda, Sorescu Florina, și Raportul de specialitate al Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economi'ci și a studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție “Amenajare adăpost pentru câini comunitari”;

Ținând cont de modificările din timpul ședinței;

în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Raportul comisiei de specialitate nr. 7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 20.09.2016;

In temeiul art. 36 al.4 lit.d din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 începând cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.126 din 26 martie 2012.

Art. 2 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte de ședință, George Sorin Niculae Botez


Contrasemnează Secretar, Georgiana Popa


EXPUNERE DE MOTIVE

La proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare adăpost pentru câini comunitari”

în conformitate cu prevederile legilative referitoare la adăposturile pentru câini comunitari si activitățile conexe, respectiv O.U.G. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fara stapan aprobata prin Legea nr 227/2002 și modificata si completată prin Legea 391/2006, Legea 258/2013 și Legea 187/2012 acestea trebuie să asigure adăpost și îngrijire la standarde ridicate.

Administrația Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești a demarat un program de mutare a Adăpostului de câini comunitari de pe raza localității Bucov pe teritoriul Comunei Valea Călugărească. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 223/27.06.2013 a fost aprobată asocierea Municipiului Ploiești cu Comuna Valea Călugăreasca în vederea executării și exploatării obiectivului de investiții „Amenajare adăpost pentru câini comunitari”.

Noul adăpost va avea o suprafață de 7450 mp pentru reorganizarea zonelor de adăpost și amenajarea unor suprafețe mai mari de teren în vederea asiguarării unor condiții optime pentru animalele cazate: containere prefabricate (depozit frigorific, bucătărie preparare hrană, vestiare, cabinet veterinar, birou administrativ și spațiu de primire), padocuri câini - 417 buc., amenajări exterioare (împrejmuire, curți alergare/mișcare câini, spații verzi, drumuri interioare).

în temeiul Legii nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, în conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006 privind Finanțele publice locale, propun spre aprobare studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție "Amenajare adăpost pentru câini comunitari ”

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere raportul de specialitate al

'J ‘          i            • i                            • >■ jpUn Spre aprobare

O/

jctivul “Amenajare


Administrației Parcului Memorial “Constantin Stere” Ploiești, propun spre aprobai indicatorii tehnico economici și studiul de fezabilitate pentru obr adăpost pentru câini comunitari”.
CONSILIERI:

ANDREI GHEORGHE

BOTEZ GEORGE SORIN NICOLA STANCIU MARILENA

DINU MARIUS____

DANESCU STEFAN_

URSU RAZVAN___

VASCAN ROBERT_

MINEA GABRIEL__

DRAGULEA SANDA

SORESCU FLORINA

ADMINISTRAȚIA PARCULUI MEMORIAL « CONSTANTIN STERE » PLOIEȘTI

RAPORT DESPECIALITATEprivind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “Amenajare adăpost pentru câini comunitari”

Investiția “Amenajare adăpost pentru câini comunitari” este impusă de necesitatea măririi substanțiale a spațiilor de cazare pentru câinii comunitari, îmbunătățirea condițiilor de cazare și tratament. Padocurile vor avea 7,5 mp (3,Om x 2,5m) o înălțime la streașină de 2,4 m și o înlțime maximă de 2,75 m, iar câinii vor fi cazați separat pe următoarele criterii: stare de sănătate, vârsta, sex, gradul de agresivitate, mamele cu puii. Structura propusă pentru padocurile de câini, având prinderile mecanice, oferă o mobilitate crescută, cu posibilități facile de reconfigurare și de relocare.

Terenul aferent investiției în suprafață de cca 7450 mp - este extravilan, situat în partea de sud a comunei Valea Călugărească și are număr cadastral 22830, accesul pe teren se face din DJ101F. In vecinătate vor fi amenajate o parcare pentru opt mașini și o zonă de aștepare.

La execuție se vor respecta prevederile din proiect precum și cele din normele și standardele în vigoare.

Valoarea investiției este de 6 831 764 lei (cu TVA).

Vizat,

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Economică,

Director Executiv:

Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Contracte,Director,

Laura Mihaela MoâghejX

Cosilier Jurî®($?U517

Eftimie VioX$77

Serv. Financiar Contabil Tătaru LilianaCONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre

si a emis :


A

\

PREȘEDINTE,

Botez Georgp- Sorin- Niculae

l 1                            IJudețul Prahova

Municipiul Ploiești

1Q^RO

' -10- 2016

RAPORT DE AVIZARE

Subsemnata, Popa Georgiana, în calitate de Secretar al Municipiului Ploiești, în temeiul art. 48 alin 1 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, AVIZEZ NEGATIV din punctul de vedere al legalității modificările aduse în timpul ședinței ordinare din data de 29.09.2016 la Hotărârea nr. 330 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 126 din 26.03.2012, întrucât modificările aduse proiectului de hotărâre încalcă prevederile art. 43 alin. 1 și art. 44 alin 1 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 43 (y din actul normativ mai sus menționat, Ordinea de zi a ședințelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, în condițiile art 39, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare, și numai cu votul majorității consilierilor locali prezenți. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul inițiatorului sau dacă acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 44.

Așadar, Hotărârea nr. 330/29.09.2016 (astfel cum a fost modificată în timpul ședinței ordinare din data de 29.09.2016) privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 126 din 26.03.2012 reprezintă un nou proiect, altul decât supus inițial spre aprobare referitor la studiul de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Amenajare adăpost pentru câini comunitari”.

Așadar, proiectul inițial a dobândit o alta denumire, fără nicio legătură cu proiectul inițial (temei legal, raport de specialitate al compartimentului de resort, raportul comisiei de specialitate a consiliului) astfel că ordinea de zi aprobată de consiliul local la începutul ședinței nu a fost respectată, așa cum prevede art. 43 alin 1 din Legea 215/2001.

Mai mult, în acest fel, ordinea de zi s-a suplimentat cu o nouă hotărâre, fără respectarea prevederilor art. 43 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 potrivit cărora suplimentarea ordinii de zi se poate face numai (...) cu votul majorității consilierilor locali prezenți.

Totodată, potrivit art. 44 alin (1) din actul normativ mai sus menționat, Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4). în conformitate cu aceste aspecte, Hotărârea nr. 330/29.09.2016 (astfel cum a fost modificată în timpul ședinței ordinare din data de 29.09.2016) nu a avut indicat temeiul legal relevant pentru a fi supusă aprobării, nu a avut raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului și nici raportul comisiei de specialitate a consiliului.

Pe cale de consecință, modificarea adusă proiectului de hotărâre încalcă prevederile art. 43, și art. 44 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale în sensul ca Hotărârea nr. 330/29.09.2016 nu a fost înscrisă pe ordinea de zi. Așadar, în baza atribuțiilor legale, consider că nu sunt întrunite elementele de legalitate ale actului administrativ, respectiv Hotărârea nr, 330/29.09.2016, astfel cum a fost modificată în timpul ședinței ordinare din data de 29.09.2016.Către :


  • 1. Consiliul Local Ploiești

  • 2. In atentia domnului Primar Adrian-Florin Dobre

  • 3. In atentia doamnei secretar Georgiana Popa

Subsemnatul BOTEZ GEORGE SORIN NICULAE, consilier local in cadrul Consiliului Local Ploiești, exercitând funcția de președinte de ședința din data de 29.09.2016, prin prezenta va informez asupra următoarelor aspecte privind incalcarea procedurii legale referitor la emiterea unei hotarari a acestui consiliu :

In fapt, in ședința din data de 29.09.2016, consiliul a luat in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “ Amenajare adapost pentru câini comunitari”, poziția nr. 36 pe ordinea de zi votata.

Cu acest prilej au fost puse in discuție si adoptate un număr de 3 amendamente la aceasta hotarare. Cu prilejul votului amendamentelor cat si a proiectului in ansamblul sau, secretarul consiliului, prezent la lucrări, nu a informat consiliul asupra vreunei nelegalitati constatate cu prilejul procesului de votare a acestui proiect, proiectul fiind finalmente votat cu 14 voturi.

Ulterior, la data de 3 octombrie 2016, prezentandu-ma la sediul consiliului local pentru a semna hotararea de consiliu, am constatat ca exemplarul care imi fusese adus spre semnare nu purta viza de legalitate a secretarului primăriei si avea anexat, prin inscris separat, un înscris prin care secretarul UAT refuza sa certifice legalitatea hotărârii si sa contrasemneze documentul, fiind invocate pretinse aspecte de nelegalitate.

Am avut o discuție cu d-na secretar Georgiana Popa, ocazie cu care mi-a comunicat ca nu a ridicat in fata consiliului vreo problema legata de legalitatea


conținutului hotărârii sau a votului privind acest proiect, dar ca ulterior s-a mai gândit si in data de 3 octombrie 2016 a emis refuzul de viza de legalitate. Am întrebat de ce nu a sesizat consiliul anticipat votului insa nu am primit niciun răspuns pertinent.

In aceste condiții, am refuzat la rândul meu sa semnez documentul, sesizând o situație care excede cadrului legal.

Apreciez ca secretarul consiliului a incalcat dispozițiile art. 48 din Legea nr. 2015/2001 republicata si modificata, neexpunand in fata consiliului opinia sa motivata privind nelegalitatea .1 întocmirea unui punct de vedere ulterior votului si refuzul de a contrasemna hotararea nu este o procedura legala, iar documentul înaintat mie, conform celor mai sus menționate, facand corp comun cu punctul de vedere exprimat de secretar in data de 03.10.2016, nu este un act conform cu legea.

Va solicit sa dispuneți restabilirea legalității si luarea masurilor legale care se impun pentru a conforma documentele cu situația de fapt reținuta prin procesul verbal de ședința a cărui extras il anexez, fiindu-mi remis de Direcția Juridica a primăriei.

Totodată, va solicit ca acest punct de vedere sa fie anexat documentației privind

procedura de             ' arii in discuție.
Consilier Local mun. Ploiești

1

Legea nr. 215/2001 republicata si modificata : Art. 48 - (1) Secretarul unității administrativ-teritoriale nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. în acest caz, va depune în scris și va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al ședinței.