Hotărârea nr. 33/2016

Hotãrârea nr. 33 privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


HOTĂRÂREA NR. 33

privind aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a domnului Viceprimar cu atribuții de primar Cristian Mihai Ganea și Raportul de specialitate al Direcției Economice și al Direcției Tehnic - Investiții, prin care se propune aprobarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei;

Având în vedere prevederile:

 • -   art.61 alin.(l) și (3), art.62 alin. (1), art.63 alin. (4) și art.64 alin.(l) și (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • -  Hotărârii de Guvern nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 - Codul Civil, referitoare la contracte sau convenții;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze,, a Consiliului Municipiului Ploiești din data de 28.01.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), alin. (4) lit. b, ale art. 45 alin. (2) lit.b, art. 63 alin. (1) lit. c si art. 115 alin. (1) lit. b, din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. - Se aprobă contractarea unui împrumut intern în valoare de 150.000 mii lei, cu o durată de 13 ani (01.04.2016 - 31.03.2029), din care:

 • -  perioada de grație 3 ani (01.04.2016 - 31.03.2019), în care se plătesc dobânzi și comisioane și nu se rambursează rata de credit

 • -  perioada de rambursare 10 ani (01.04.2019 - 31.03.2029), în care se plătesc dobânzi, comisioane si rata de credit.

7                                    5

Art. 2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art. 1 se face pentru realizarea investițiilor publice de interes local, prevăzute în ANEXA NR.l care face parte din prezenta hotărâre.

Art 3. - Din bugetul local al municipiului Ploiești se asigură plata:

 • a) serviciului anual al datoriei publice locale;

 • b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de intres local;

 • c) alte cheltuieli neeligibile la finanțarea din împrumutul menționat la art. 1.

Art 4. - (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a municipiului Ploiești următoarele date:

 • a) hotărârea Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului acordat;

 • c) gradul de îndatorare al municipiului Ploiești;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente împrumutului;

 • f) plățile efectuate din împrumut;

(2) Datele prevăzute la alin. (1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Art. 5. - Se aprobă caietul de sarcini aferent contractării împrumutului de 150.000 mii lei -ANEXA NR.2 la prezenta hotărâre.

Art. 6. - Se aprobă Lista de investiții și Notele de funadamentare -ANEXA NR.3 la prezenta hotărâre.

Art. 7. - Direcția Economică si Direcția Tehnic- Investiții vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 8. - Direcția Administrație Publică, Juridic Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016PREȘEDINTE DE ȘEțil^ȚĂ, Gheorghe Simion-

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 100.000 mii lei

A

In urma analizei realizării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2015 și a estimării veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2016 , s-a stabilit că veniturile proprii ale Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare de finanțat pentru investiții.

Urmare celor constatate, varianta de finanțare aleasa o reprezintă un imprumut intern în valoare de 100.000 mii lei, contractat de la o bancă comercială.

Acest imprumut urmează a fî utilizat pentru finalizarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene, precum si alte obiective de investiții.

Estimarea gradului de îndatorare după contractarea împrumutului în valoare de 100.000 mii lei a avut în vedere:

 • - valoarea împrumuturilor existente (credite contractate cu Alpha Bank, B.C.R., B.R.D si CEC Bank).

 • - o diminuare a veniturilor proprii estimate pentru anul 2016 față de cele realizate în anul 2015.

 • - împrumutul nou - perioada de contractare de 13 ani (156 luni), respectiv 01.04.2016 -31.03.2029, cu 3 ani (36 de luni) perioada de grație pentru împrumutul solicitat, respectiv 01.04.2016-31.03.2019.

Gradul de îndatorare a fost determinat, conform art. 63 alin. 4, ca raport între datoria publică și „media aritmetică a veniturilor proprii (diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri) pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile”, rezultatul neputând depăși 30%, conform aceluiași articol de lege.

Din calculul gradului de îndatorare a bugetului local, anexat la prezenta, rezultă faptul că în perioada de creditare indicatorul înregistrează un nivel maxim de aproximativ 20% în anul 2019. Indicatorul va prezenta fluctuații in funcție de piața valutara, de indicele ROBOR si EURIBOR, de cursul de schimb valutar LEI/EURO pentru fiecare imprumut contractat.

Față de cele arătate, propun aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 100.000 mii lei,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII DIRECȚIA ECONOMICA


RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea contractării unui împrumut intern in valoare de 100.000 mii lei

în urma analizei realizării veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe anul 2015 și a estimării veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe anul 2016, s-a stabilit că veniturile proprii ale Municipiului Ploiești, după deducerea cheltuielilor, sunt insuficiente pentru acoperirea sumelor necesare efectuării plăților pentru proiectele finanțate pana la 31.12.2015 din fonduri europene, iar in anul 2016 numai din bugetul local, precum si pentru finanțarea altor obiective de investiții de interes local.

Urmare celor constatate, varianta de finanțare aleasa o reprezintă un imprumut intern în valoare de 100.000 mii lei, contractat de la o bancă comercială.

Băncile ofertante vor face toate verificările necesare pentru acordarea creditului si anume:

-Verificarea litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecata in care Municipiul Ploiești are calitatea de parat/ debitor.

-Verificarea plăților la creditele existente.

-Verificarea plăților restante si arieratelor.

Ratele si dobânzile aferente creditelor contractate pana in prezent au o influenta semnificativa in bugetul local pe anul 2016 si anume 15,68%, la care se adauga dobânzile si comisioanele aferente noului imprumut ce se intenționează a se contracta.

Durata pana la obținerea creditului este influențată de aprobarea creditului in Consiliul Local, organizarea licitației , in funcție de numărul de ofertanti posibilitatea reorganizării licitației, obținerea avizului de la Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale din cadrul Ministerului de Finanțe, încheierea contractului de credit cu banca castigatoare.

Acest imprumut urmează a fi utilizat pentru acoperirea costurilor proiectelor finanțate inițial din fonduri europene si buget local, iar in anul 2016 numai din bugetul local si a altor proiecte de investiții de interes local conform Anexei Direcției Tehnic-Investitii si a Notelor de fundamentare aferente fiecărui obiectiv de investirii.

Estimarea gradului de îndatorare după contractarea împrumutului în valoare de 100.000 lei a avut în vedere:

 • - valoarea împrumuturilor existente (credite contractate cu Alpha CEC Bank);

 • - o diminuare a veniturilor proprii estimate pentru anul 2016 față 2015;

 • - o dobândă de ROB OR 6M +marja;


 • - împrumutul nou - perioada de contractare de 13 ani (156 luni), respectiv 01.04.2016 -31.03.2029, cu 3 ani (36 de luni) perioada de grație pentru creditul solicitat, respectiv 01.04.2016 - 31.03.2019, conform situației privind serviciul datoriei publice anexate.

Gradul de îndatorare a fost determinat, conform art. 63 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare, ca raport între datoria publică și „media aritmetică a veniturilor proprii (diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri) pe ultimii 3 ani anteriori anului în care se solicită autorizarea finanțării rambursabile care urmeaza sa fie contractata”, rezultatul incadrandu-se in procentul de 30% prevăzut de același articol de lege.

Din calculul gradului de îndatorare a bugetului local, rezultă faptul că în perioada de creditare indicatorul atinge un nivel maxim de aproximativ 20% în anul 2019. Indicatorul va prezenta fluctuații in funcție de piața valutara de indicele ROBOR si EURIBOR , de cursul de schimb valutar LEI/EURO pentru fiecare împrumut contractat.

Față de cele arătate, propunem aprobarea contractării unui împrumut intern în valoare de 100.000 mii lei, cu o durată de 13 ani (01.04.2016-31.03.2029), din care:

 • -  perioada de grație de 3 ani (01.04.2016 - 31.03.2019)

 • -  perioada de rambursare de 10 ani (01.04.2019 - 31.03.2029)

  DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII
DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR,

Nicoleta Craciunoiu

Sef Serviciu Buget împrumuturi

Erji Laura Stanciu

VIZAT


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA

JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE DIRECTOR

Georgiana Popa

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1

//    /,N Z>

z X


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA DOMENÎUI.UI

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

R_A_P_O_RJLSECRETAR,

Sanda Dragulea


RAMBURSĂRI ÎMPRUMUTURI SI DOBÂNZI

PERIOADA 2015-2029

mii lei

DENUMIREA UNITATII BANCARE

ESTIMĂRI:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

Rambursări împrumuturi - total -din care:

33.556,00

37.928,00

38.789,00

39.902,00

46.737,00

50.487,00

47.982,00

35.460,00

31.206,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

6.620,00

B.C.R.

11.025,00

15.027,00

15.027,00

15.027,00

15.027,00

15.027,00

12.522,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

B.R.D.

16.646,00

17.016,00

17.016,00

17.016,00

17.016,00

17.016,00

17.016,00

17.016,00

12.762,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ALPHA BANK

5.885,00

5.885,00

5.885,00

4.415,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CEC BANK

0,00

0,00

861,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

3.444,00

2.870,00

Credit NOU150.0

0,00

0,00

0,00

0,00

11.250,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

3.750,00

Dobânzi - total -din care:

8.397,00

13.601,26

14.216,87

13.062,88

11.688,36

9.937,86

8.125,34

6.654,45

5.381,86

4.376,76

3.465,86

2.568,28

1.670,34

775,66

86,06

B.C.R.

3.410,00

2.741,00

2.224,00

1.715,00

1.206,00

700,00

191,00

0

0

0

0

0

0

0

0

B.R.D.

3.572,00

2.792,00

2.409,00

2.026,00

1.643,00

1.260,00

877,00

495

120

0

0

0

0

0

0

ALPHA BANK

690,00

234,00

135,00

37,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0

0

0

CEC BANK

725,00

2.861,34

2.848,45

2.684,46

2.446,45

2.215,00

1.970,95

1733,1

1495,55

1261,3

1019,64

782,1

544,2

307,6

72,5

Credit NOU150.0

0,00

4.972,92

6.600,42

6.600,42

6.392,91

5.762,86

5.086,39

4426,35

3766,31

3115,46

2446,22

1786,18

1126,14

468,06

13,56

TOTAL

41.953,00

51.529,26

53.005,87

52.964,88

58.425,36

60.424,86

56.107,34

42.114,45

36.587,86

22.820,76

21.909,86

21.012,28

20.114,34

19.219,66

6.706,06

Nota 1euro=4,6 lei

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


CALCULUL GRADULUI DE ÎNDATORARE A BUGETULUI LOCAL

AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ÎN URMA CONTRACTĂRII DE FINANȚĂRI RAMBURSABILE PE BAZA DATELOR EXTRASE DIN BUGETUL LOCAL

Mii lei

Nr. crt.

DENUMIREA INDICATORILOR

Execuție buget local" la 31.XII.2013

Execuție buget local" la 31.XII.2014

Execuție buget local" la 31.XII.2015

Buget local aprobat2) 2016

Indicatori pe perioada serviciului datoriei publice locale'"

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0

A

1

2

3

4

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

VENITURI PROPRII6'

274.971,98

343.491,61

306.387,50

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

308.283,70

2

Limita de îndatorare 30%    din    venituri

proprii

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

92.485,11

3

Serviciul anual al datoriei publice locale?!

53.429,26

53.020,87

52.979,88

58.440,36

60.439,86

56.122,34

42.129,45

36.602,86

22.835,76

21.924,86

21.027,28

20.129,34

19.234,66

6.715,06

4

Rambursare

37.928,00

38.789,00

39.902,00

46.737,00

50.487,00

47.982,00

35.460,00

31.206,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

18.444,00

5.620,00

5

Dobânzi

13.601,26

14.216,87

13.062,88

11.688,36

9.937,86

8.125,34

6.654,45

5.331,86

4.376,76

3.465,86

2.568,28

1.670,34

775,66

80,06

6

Comisioane

1.900,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

7

Gradul de îndatorare (%)

(serviciul anual al datoriei / venituri proprii x100)

17,33

17,20

17,19

18,96

19,61

18,20

13,67

11,87

7,41

7,11

6,82

6,53

6,24

2,18SEF SERVICIU BUGET ÎMPRUMUTURI,
Municipiul Ploiești Nr. din


CAIET DE SARCINI

 • I. GENERALITĂȚI.

Prezenta documentație de atribuire cuprinde condițiile impuse de către achizitor, băncilor și instituțiilor financiare (naționale și internaționale) care vor depune oferte pentru procedura de licitație deschisă inițiată în vederea contractării unui împrumut intern în cuantum de 150.000 mii lei.

 • II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII.

Aceste cerințe sunt obligatorii pentru toți operatorii economici care vor depune ofertă la procedura de achiziție publică inițiată în vederea contractării unei finanțări rambursabile în cuantum de 150.000 mii lei și vor constitui clauze obligatorii ale contractului de achiziție publică, ce nu vor putea fi modificate, fiind considerate esențiale de către autoritatea contractantă. Având în vedere caracterul obligatoriu al acestor cerințe, se impune precizarea că orice ofertă care nu va îndeplini în mod cumulativ aceste cerințe, va fi considerata neconforma si va fi respinsă.

 • 1. Valoarea și forma creditului:

 • >   Credit în cuantum de 150.000 mii lei, în conformitate

cu prevederile hotărârii nr.         a Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

 • >    Posibilitatea utilizării plafonului disponibil pentru finanțarea și a altor investiții, în baza Hotărârii Consiliului Local Ploiești, conform rectificărilor bugetare.

Se va prezenta în acest sens, o Hotărâre a Consiliului Local Ploiești privind rectificarea bugetului creditelor interne.


 • 2. Durata creditului:

13 ani, de la data intrării în vigoare a contractului, din care 3 grație.

 • 3. Moneda: LEI

LEI (atât pentru credit cât și pentru costul total al acestuia).

 • 4. Destinație:

Realizarea unor investiții de interes public local, din fondurile proprii si in cadrul unor proiecte incepute cu cofinantare europeana prin intermediul instrumentelor structurale si nefinalizate, aprobate de Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Pe parcursul derulării împrumutului Municipiul Ploiești își rezervă dreptul de a efectua modificări și/sau completări ale Listei obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din împrumut.

Modificările și/sau completările Listei obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din împrumut se vor face prin Hotărâri ale Consiliului Local Ploiești adoptate cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Orice modificare și/sau completare a Listei obiectivelor de investiții de interes public local finanțate din împrumut va avea ca și consecință, daca este cazul, modificarea și/sau completarea corespunzătoare a contractului de credit, în cuantum de 150.000 mii lei.

Ofertantul ce va fi declarat câștigător și va avea calitatea de prestator în contractul de credit, în cuantum de 150.000 mii lei, va accepta fără rezerve modificarea și/sau completarea listei investițiilor de interes public local finanțate din împrumut.

 • 5. Perioada de grație:

  • 5.1  Pentru plata dobânzii - nu se solicita perioada de gratie.

  • 5.2  Pentru rambursarea creditului - perioada de gratie de 3 ani (36 de luni) de la semnarea contractului.

 • 6. Perioada de trageri:

Până la 31.12.2016, sub rezerva rectificării bugetului corespunzător la nivelul de competență legal. Tragerile efective vor fi notificate de către autoritatea contractanta cu 10 zile înainte de data tragerii efective, pe baza de situații de lucrări si conform avizului Comisiei de Autorizare a împrumuturilor


Locale. Perioada de tragere poate fi prelungita in situații justificate (de^e^ăm' depășirea perioadei de realizare a lucrărilor, etc.).

 • 7. Perioada de rambursare:

10 ani, calculată din ziua imediat următoare expirării perioadei' gratie prevăzute la pct. 5.2., în rate lunare egale .

 • 8. Mod de rambursare:

Rate egale lunare conform unui grafic stabilit de comun acord cu banca, iar plata dobânzilor se va face lunar.

Posibilitatea efectuării de plăți în avans a ratelor de credit in perioada de rambursare, cu recalcularea dobânzii, a comisioanelor și a celorlalte costuri, fără perceperea unui comision de rambursare anticipată, in cazul in care rambursarea se face din surse proprii. Se va prezenta în acest sens o declarație în care se va preciza acceptarea posibilității de plăți în avans, cu respectarea acestor condiții.

 • 9. Dobânzi:

Dobânda curentă aplicabilă este: ROBOR la 6 luni +/- marja fixă acordată de ofertant % pe an; dobânda se aplică la soldul creditului și este variabilă în funcție de indicele de referință ROBOR6M.

Marja dobânzii acordată de operatorul economic va fi exprimata in număr rațional fix reprezentând procente pe an si va rămâne nemodificată pe întreaga durată a contractului. Marja dobânzii va fi detaliata de către ofertanti in Anexa nr. 2 la Formularul de oferta. Plata dobânzii aferente se va realiza lunar.

Formula de calcul a dobânzii percepute de bancă va rămâne neschimbată pe întreaga perioadă de derulare a contractului de credit.

 • 10. Taxe și comisioane:

Comision de gestiune: în procent fix de 0% și valoare absolută de 0 lei, lunar sau anual.

Alte comisioane și/sau taxe aferente (detaliate), cu precizarea bazei de calcul si cu detalierea modului de calcul, datei plății, a perioadei pentru care se percepe.

Alte costuri percepute: se vor prezenta detaliat situațiile pentru care

se percep.


Dobânda, comisioanele și taxele aferente creditului vor fi detâljâ anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.                "

Valoarea procentuală sau, după caz, cuantumul taxelor și înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul nr. ... (Fc ___

de ofertă) vor fi considerate maxime și nu vor putea fi modificate pe întreaga perioada de derulare a contractului. Detaliile ce vor fi înscrise de ofertantul câștigător în Anexa nr. 1 la Formularul de ofertă, vor constitui clauze ale contractului și nu vor putea fi modificate.

Ofertantul nu va putea percepe achizitorului nicio altă sumă pe perioada derulării contractului, reprezentând taxă, comision, etc., care nu a fost nominalizată expres în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Formularul de ofertă și inclusă în costul total al creditului.

Plata dobânzilor, comisioanelor și taxelor aferente împrumutului se va face lunar, ofertanții având obligația să precizeze în mod clar, în cadrul anexei nr. 1 la Formularul de ofertă, termenele de plată ale acestora și sumele de plată.

Taxe si comisioane impuse de către achizitor :

 • -   taxa de risc: 0;

 • -  comision de rambursare anticipată: 0%;

 • -  comision de neutilizare: 0%.

 • 11. Garantarea liniei de finanțare

Autoritatea contractantă, Municipiul Ploiești, garantează rambursarea imprumutului , plata dobânzilor și a comisioanelor aferente contractului de servicii de credit cu veniturile proprii viitoare ale bugetului local al Municipiului Ploiești, potrivit acordului de garantare, ce se va constitui anexă la contract.

 • 12. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative.

 • 13. Prezentarea centralizatorului pentru costul total al creditului (Anexa 1 la Formularul de ofertă), care să conțină valoarea absolută a costului total al creditului. Se vor lua în calcul 9 trageri lunare egale (ipoteză valabilă numai pentru calculul costurilor împrumutului), în perioada 01.04. 2016

-31.12. 2016, rambursarea în rate lunare egale în perioada 01.04y®bj9:==3Tț0șK 2029, plata dobânzii și a comisionului lunar.                     //©MS?"'

Costul total al creditului cuprinde orice sumă reprezefelnd^^mrizL,! taxe, comisioane, etc., care vor fi percepute autorității contractarfeM.ț||men^l/ de derulare a contractului de achiziție publică ce va fi atribuit inițiată în acest sens. Sancțiunea pentru nedeclararea de către xjfertant a acestor elemente în cadrul propunerii financiare, este decăderea acestuia din dreptul de a le putea solicita autorității contractante pe parcursul derulării contractului de achiziție publică.

Ofertanții vor prezenta un centralizator al costurilor anuale și totale, după modelul prezentat mai jos:

 • - Parametrii de calcul;

 • - Semnarea proiectului de contract și obținerea avizelor C.A.I.L. în luna martie 2016, astfel contractul demarează la 01.04.2016.;

 • - Tragerile din facilitatea de credit vor fi detaliate în anexa nr. 2 - graficul de tragere estimativ 01.04.2016-31.12.2016

 • - Comisioanele aferente se vor calcula lunar/anual sau, după caz, la termenele scadente;

 • - Rambursarea împrumutului pe perioada 01.04.2019 -31.03. 2029 (10 ani), în 120 rate lunare egale;

 • - Dobânda se va calcula la sold, lunar, în ipoteza anului de 360 zile;

 • - Comisioanele se vor calcula la termenele prevăzute:

 • - Se va avea în vedere că dobânda, taxele, comisioanele etc., se vor plăti începând cu 01.05.2016;

 • - Valoarea ROBOR la 6 luni, pentru calculul dobânzii, va fi cea afișată de BNR în data de 31.01.2016. Această valoare ROBOR se va utiliza de ofertanti numai pentru calculele solicitate în cadrul ofertei financiare, în scopul comparării ofertelor;

 • - Se va prezenta un centralizator detaliat al costurilor estimative aferente perioadei 01.04. 2016 - 31.03.2029, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la Formularul de ofertă.

Nota :Termenele pentru trageri ,plăti, rate,dobânzi ,comisioane,se vor stabili si corela conform aprobării CAIL.

Oferta declarată câștigătoare va fi aceea care va avea punctajul cel mai mare, potrivit criteriului de atribuire "prețul cel mai scăzut”.


AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ADUCE LA CUNOȘTINȚ^^l^g

CELOR INTERESAȚI SĂ DEPUNĂ OFERTĂ LA ACEASTĂ PRCft

URMĂTOARELE:

contractul de achiziție publică se va încheia sub condiție suspensivă, adică acesta va intra în vigoare și va produce efecte între părți, numai dacă autoritatea contractantă va obține avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu privire la contractarea acestui credit potrivit prevederilor art. 1, alin. (5) din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea Comisiei de Autorizare a împrumuturilor Locale și ale art. 61, alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

- în cazul neîndeplinirii condiției suspensive, respectiv în cazul în care contractarea creditului nu va fi autorizată, autoritatea contractantă neobținând avizul favorabil al comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, contractul de credit încheiat cu ofertantul ce va fi declarat câștigător, se desființează cu efect retroactiv din chiar momentul încheierii acestuia, cu toate consecințele juridice ce decurg din această situație și fără niciun cost pentru autoritatea contractantă.


 • - contractul de achiziție publică ce urmează a fi înch^^^o^tîț^o informație de interes public și, în consecință, nu reglementărilor privind secretul bancar.

 • - aceste specificații vor constitui, alături de altele, clauză

ale contractului de achiziție publică.

Anexe la caietul de sarcini:

 • -  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.............- anexa

nr. 1;

 • -  Ultima execuție de casă de la Trezorerie.................- anexa nr. 2;

 • - Contul de execuție a bugetului local întocmit conform clasificației funcționale și economice (cuprinde defalcarea fiecărui capitol de cheltuieli în ch. curente - de personal, bunuri și servicii, transferuri, subv. etc. - și ch. capital) și darea de seamă, pentru 31.12.2013, 31.12.2014 si 31.12.2015, - anexele nr. 3.1, 3.2, 3.3;

 • - Contul de execuție al bugetului împrumuturilor interne și externe la 31.12.2015 - anexa nr. 4;

 • - Programul bugetului local și al bugetului împrumuturilor pe anul în curs și Buget previzionat pe perioada creditului (3 ani), - anexa nr. 5;

 • - Registrul datoriei publice interne și externe și al garanțiilor interne și externe - copie la zi - anexa nr. 6.

 • - Situație privind stadiul de recuperare a T.V.A. - anexa nr. 7

 • - Fluxul de încasări și plăți - anexa nr. 8

 • - Situația privind serviciul datoriei publice locale - anexa nr. 9

 • - Calculul gradului de îndatorare - anexa nr. 10

 • - Situația plăților restante și a arieratelor la 31.12.2015 -anexa 11

 • - Cheltuieli - conform clasificației funcționale pe anii 2013, 2014, 2015 -anexa nr. 12

 • - Declarație privind veniturile la 31.12.2015 - anexa nr. 13

 • - Situație privind veniturile - anexa nr. 14

 • - H.C.L. nr................... privind aprobarea bugetului local al Municipiului

Ploiești pe anul 2016 - anexa nr. 15

 • - Previziunea bugetului local pe perioada de creditare - anexa nr. 16

  Director Executiv,


Compartiment Contabilitate

Anexa 1 la Formularul de oferta


OFERTANTUL

(denumirea/numele)

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI

Nr. Crt.

Denumire categorie

Cota procentuală

Valoare absolută (în lei)

Termen de plată

Dobândă

ROBOR 6M(*) +/-......% (marja

fixă acordată de ofertant)

Comision..................

Taxă..........

etc.

COSTUL TOTAL AL CREDITULUI*

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

* Costul total al creditului se va determina potrivit cerințelor prevăzute la punctul „Criteriul de atribuire al contractului” din documentația de atribuire

Data..................

(Semnătura autorizată și ștampila)

Anexa 2 la Formularul de ofertaGrafic de

in

An/luna

Zile luna

Total lunar de plata RON

Comision

1...n

Alte taxe bancare

1,..n

Dobanda

Rata capital

Sold credit la sfârșitul lunii

Sold neutilizat Ia sfârșitul lunii

T Trageri lunare

neutilizat

Total costuri financiare

Total finanțare


Total dobanda calculata

Total comisioane calculate

Total sume rambursate


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

ANEXA NR. 3


LISTA

obiectivelor de investiții finanțate din fonduri europene 2016 propunere credit


Nr. cit.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET

2016

OBSERVAȚII

0

1

2

3

4

TOTAL CHELTUIELI

176.640,34

78.780,94

Cap.67.02-56

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

TOTAL

0,00

15.000,00

din care:

A

Lucrări in continuare

0,00

15.000,00

Modemizarea/extindere funcționala a Hipodromului din Ploiești

0,00

15.000,00

Cap.68.02-56

ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII

2.138,90

2.138,90

din care

A

Lucrări in continuare

2.138,90

2.138,90

1

Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentate interioara

2.138,90

2.138,90

Cap.84.02-56

TRANSPORTURI

174.501,44

61.642,04

din care

A

Lucrări in continuare

174.501,44

61.642,04

1

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tramvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, statii cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilitati, material rulant, elemente de semnalizare si automatizare - etapa 11: B-dul Republicii- Bucla Vest

83.667,94

20.492,04

2

Accesibilitate si fluidizare trafic către zona industriala Ploiești Vest si Platforma industriala Brazi

90.833,50

41.150,00

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV,

3IRECT1A TEHNIC - INVESTIȚII

DIRECTOR EXECUTIV,


MUNICJPIUL PLOIEȘTI DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT!! ANEXA 2


VIZAT,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR CRISTIALISTA obiectivelor de investiții pe anul 2016-propunere credit

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

WWW

BUGET 2016“

de hijjjțgtftu 1 ^^Tocal

de la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

TGTÂL:CR^UlEțl:+::::::<<<:+>:^

:+9£028;S0:+

Cap.61.02.71.01

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

$:+^0p:+:<

B

Lucrări noi

360,00

360,00

360,00

0,00

1

Achiziționarea a noua (9) sirene electronice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora, pentru a putea fii acționate de la distanta, prin cel puțin doua medii de comunicare

360,00

360,00

360,00

0,00

Cap.65.02.71.01

INVATAMANT

t:8f3s;0'O

::+7;56‘5,00

:+.7.565;oa>:

«:<ăioO::«

din care:

A

Lucrări in continuare

850,00

200,00

200,00

0,00

1

Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

850,00

200,00

200,00

0,00

B

Lucrări noi

985,00

5.420,00

5.420,00

0,00

1

înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic IMai (proiectare+executie)

0,00

380,00

380,00

0,00

2

înlocuire tamplarie (ferestre) Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

150,00

150,00

0,00

3

Refacere acoperiș Colegiul National I.L.Caragiale (proiectare+executie)

0,00

1.500,00

1.500,00

0,00

4

Refacare fațada parțial Colegiul National Mihai Viteazul (proiectare+executie)

0,00

500,00

500,00

0,00

5

Reabilitare imobil strada Jurnalist Gabi Dobre nr.2 Colegiul National Mihai Viteazul

985,00

1.000,00

1.000,00

0,00

6

Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sfiinti Arhangheli Mihail si Gavril (proiectare+exe)

0,00

30,00

30,00

0,00

7

Instalație apa calda menajera Grădiniță Scufița Roșie

0,00

160,00

160,00

0,00

8

Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

700,00

700,00

0,00

9

Centrala termica Școala Gimnaziala Ioan Grigorescu

0,00

600,00

600,00

0,00

10

Centrala termica Grădiniță nr. 28

0,00

400,00

400,00

0,00

C

Alte cheltuieli do investirii

0,00

1.945,00

1.945,00

0,00

1

Achiziție imobil str.Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al.I.Cuza"

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

2

SF Centrala termica Școala Gimnaziala Rares Vodă

0,00

5,00

5,00

0,00

3

SF Centrala termica Școala Gimnaziala Ioan Grigorescu

0,00

5,00

5,00

0,00

4

SF Centrala termica Grădiniță nr. 28

0,00

5,00

5,00

0,00

5

ETZDocumentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISU pt funcționare unitati invatamant

0,00

500,00

500,00

0,00

6

DALI,ET Refacere acoperiș Colegiul National I.L.Caragiale

0,00

5,00

5,00

0,00

7

DALI,ET Refacere fațada parțial Colegiul National I.L.Caragiale

0,00

5,00

5,00

0,00

8

DAI.LET Refacare fațada parțial Colegiul National Mihai Viteazul

0,00

5,00

5,00

0,00

9

Actualizare DALI -Reabilitare imobil strada Jurnalist Gabi Dobre nr.2 Colegiul National Mihai Viteazul (proiectare+executie)

0,00

5,00

5,00

0,00

10

SF Separație instalație gaze naturale Grădiniță Sfiinti Arhangheli Mihail si Gavril

0,00

5,00

5,00

0,00

11

SF înlocuire conducta apa rece Liceul tehnologic 1 Mai

0,00

5,00

5,00

0,00

SANATATE

A

Lucrări in continuare

5.609,00

1.830,00

1.830,00

0,00

1

Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

5.609,00

1.830,00

1.830,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

22,10

22.10

0.00

1

Asistenta tehnica -Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

0,00

22,10

22,10

0,00


Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

BUGET 2016/

^fe Ji|>bifgetiib

de lă bugetul stat

0

1

2

3 N

4<X?W

^,  5  > ,

Cap.67.02.71.01

I

1

■/

CULTURA RECREERE SI RELIGIE

> ■■

A

Lucrări in continuare

2.300,00

1.200,00

1.200,(10

0,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14

2.300,00

1.200,00

1.200,00

0,00

B

Lucrări noi

680,00

1.599,00

1.599,00

0,00

1

Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie)

0,00

900,00

900,00

0,00

2

Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14

0,00

19,00

19,00

0,00

3

Amenajare Ioc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDonalds) Proiectare+Executie

450,00

450,00

450,00

0,00

4

Amenajare Ioc de joaca strada Cristianului

230,00

230,00

230,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

909,0(1

909,00

0,00

1

Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei Nr. 14 (amenajare si dotare sala)

0,00

909,00

909,00

0,00

Cap. 70.02 .71.01

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

TOTAlf ■         <<<<■ !<<<«■ >*«<<<<<<<<<<<<<<C<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

din care

A

Lucrări in continuare

19.332,98

4.491,32

4.491,32

0,00

1

Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății, Ans. 9 Mai Ploiești

14.816,13

4.000,00

4.000,00

0,00

2

RTE Blocuri locuințe Cartier Libertății

3.736,85

50,00

50,00

0,00

3

Extindere rețea gaze Cartier Tineretului (cofinantare)

230,00

255,00

255,00

0,00

4

Extindere rețea gaze Cartier locuințe str.Gageni EDEN(cofinantare)

300,00

65,00

65,00

0,00

5

Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

250,00

121,32

121,32

0,00

B

Lucrări noi

6.852,35

4.403,00

4.403,00

0,00

1

Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

6.852,35

4.200,00

4.200,00

0,00

3

Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D

0,00

3,00

3,00

0,00

4

Extindere rețea electrica prelungire str.GhighiuIui

0,00

150,00

150,00

0,00

5

Extindere rețea electrica strada Depoului

0,00

50,00

50,00

0,00

C

.Alte cheltuieli de investirii

0,00

1.034,54

1.034,54

0,00

I

Actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

614,87

614,87

0,00

2

Consultanta pentru asistenta tehnica de specialitate-actualizare si revizuire: Plan Urbanistic General al Municipiului Ploiești, regulamentul local de urbanism aferent, elaborarea strategiei de dezvoltare urbana a municipiului Ploiești si plan de amenajare a teritoriului metropolitan precum si documentațiile aferente.

0,00

63,67

63,67

0,00

3

Servicii de elaborare si avizare a planului pe suport totpografic, necesar pentru actualizare si revizuire "Plan urbanistic General"

0,00

180,00

180,00

0,00

4

SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

0,00

96,00

96,00

0,00

5

SF PT DE Rețele tehnico edilitare str.Cosminele (ANL)

0,00

80,00

80,00

0,00

Cap.74.02.71.01

PROTECȚIA MEDIULUI

:<<2.913;18::<

<<24;i&3:00::::

:<2'4.î83;0ft<

din care

A

Lucrări in continuare

2.913,18

23.583,00

23.583,00

0,00

1

Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

2.913,18

3.583,00

3.583,00

0,00

2

Modernizare sistem de colectare ape uzate in municipiul Ploiești

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Nr. crt.

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

// finaniatc'dinK Ass.

BUGEt/2016

de lî/bugetul

focal:.},-

(tefa.<bugetul

> destat

0

1

2

1 M

B

Lucrări noi

0,00

5oo,o'ox,'

; sooBf

M

2

Deviere rețele strada Laboratorului

0,00

500, oo'<7

'0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

(1.00

100.00

^koo

1

Servicii de expertiza tehnica extrajudiciara in vederea stabilirii stadiului fizic al obiectivului de investiții -Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apei uzate in municipiul Ploiești

0,00

50,00

50,00

0,00

5

SF PT DE Deviere rețele strada Laboratorului

0,00

50,00

50,00

0,00

Cap.84.02.71.01

TRANSPORTURI

:::;53<i45;?9;::::

:i3:622;ip;:;:;

:::2X622;:IO:::

A

Lucrări in continuare

14,254,50

3.940,00

3.940,00

0,00

1

Drum acces din str. Libertății (str. Speranței)

334,00

340,00

340,00

0,00

2

Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

13.920,50

3.000,00

3.000,00

0,00

3

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

600,00

600,00

0,00

B

Lucrări noi

38.891,49

8.927,10

8.927,10

0,00

1

Modernizare strada Augustin Treboniu Laurian

324,90

330,00

330,00

0,00

2

Modemizaree strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

433,09

435,00

435,00

0,00

3

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului

720,77

1.058,94

1.058,94

0,00

4

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii

1.154,27

1.100,00

1.100,00

0,00

5

Modernizare străzi Cartier Albert: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Șoseaua Buda, Prelungire Buda

7.276,11

1.423,16

1.423,16

0,00

6

Lucrări de upgrade a sistemului de semaforizare in intersecții

600,00

600,00

600,00

0,00

7

Modernizare strada Lacauti

0,00

300,00

300,00

0,00

8

Infrastructura fibra optica (proiectare+executie)

0,00

100,00

100,00

0,00

9

Modernizare strada Inului

0,00

300,00

300,00

0,00

10

Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Cozia, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra)

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

11

Modernizare strada lașului

0,00

500,00

500,00

0,00

12

Amenajare loc de odihna si reabilitare loc de joaca strada Aleea Scolii(Cartier Malu Roșu) Proiectare+Executie

170,93

180,00

180,00

0,00

13

Drumuri si accese Cartier Ghighiu

0,00

500,00

500,00

0,00

14

Creeare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare+executie)

28.211,42

100,00

100,00

0,00

C

Alte cheltuieli de investiții

0,00

10.755,00

10.755,00

0.00

1

Achiziție autobuze

0,00

10.400,00

10.400,00

0,00

2

SF,PT+DE Reconfîgurare zona statuie Mihai Viteazul-parc dendrologic

0,00

10,00

10,00

0,00

3

SF, PT+DE+PUZ Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino

0,00

50,00

50,00

0,00

4

DALI,PT+DE Modernizare strada August Treboniu Laurian

0,00

10,00

10,00

0,00

5

SF, PT+DE Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului

0,00

45,00

45,00

0,00

6

SF, PT+DE Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii

0,00

30,00

30,00

0,00

7

PT+DE Modernizare străzi zona Buna Vestire ( Plevnei,Arcași, Vanatori, Alexandru cel Bun, G. Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat, Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupeni 1, Fundătură Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac, Predelus, Rarau, Semenicului)

0,00

60,00

60,00

0,00

8

SF PT DE Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Caliman, Grădinilor, Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari, Cozia, Mieilor, Turda, Cosari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Dorului, Fuiorului, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Averescu, Zaganului, Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra)

0,00

50,00

50,00

0,00

Nr. crt.

w

DENUMIREA OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII

Valoare totala conform SF

finantâfelinii

BUGET 2016

bugetul

de îă l>u'g£tui.

0

1

2

3

' O/' 4

w) >

9

SF PT DE Modernizare strada lașului

0,00

10,00 5

■ +/ )■’

10

PT+DE Modernizare străzi Cartier Albert: Aleea Ostrov, Amaradiei, Gilortului, Intrarea Hortensiei, Hortensiei, Lotrului,Soseaua Buda, Prelungire Buda, Intrarea Tufanelelor

0,00

10,00

11

SF,PT+DE Modernizare strada Lacauti

0,00

10,00

12

SF,PT+DE Modernizare strada Radu Stanian (tronsonul cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației)

0,00

10,00

10,00

0,00

13

SF+PT+DE Modernizare strada Inului

0,00

10,00

10,00

14

SF realizare sistem semaforizare

0,00

50,00

50,00

0,00

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT Mariana STOCHITA
Nr. Jr      W


Aprobat,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE

Cristian


NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND FINANȚAREASchimbare deșii nație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara

 • 1. Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica:

 • 2. Plăti la 31.12.2015: 1.391.960,21 lei, din care

 • - corecții - 29.000.62 lei

 • 3. Grad dc realizare proiect

 • - fizic - 50%

 • - valoric - 38,65 %

 • 4. Rest de realizat proiect

 • - fizic - 50%

-valoric -61.35%

 • 5. Grafic de execuție pe luni - pentru contractul încheiat cu SC INSCONS SRL va fi actualizat si corelat cu cel stabilit in urma finalizării procedurii de achiziție publica pentru restul de executat.

 • 6. Grafic de finanțare pe luni - va fi definitivat după atribuirea contractului de lucrări pentru restul de executat.

 • - martie - 500.000 lei

 • - aprilie - 500.000 lei

 • - mai - 500.000 lei

 • - iunie: - 638.900 lei

 • 7. Prevedere bugetara 2016 - 2.138.900 lei

 • - buget local - 2.250.000 lei

 • 8.  Sumele estimate in HCL nr.477/08.12.2015 privind cheltuielile necesare finalizării obiectivului de investiții “ Schimbare destinație din cazarma in cămin de batrani, recompartimentare interioara, cod SMIS 18105”, au fost modificate astfel:

 • - prevedere HCL: 2.250.000 lei

 • - prevedere buget local propus pe 2016 : 2.138.900 lei

 • - diferente : - 111.100 lei

Cauza: diminuarea cotei de TVA de la 24 % la 20 %.

Semnătură UIP:Anca Agapie

Mariana Stochita

Elena Toma

Dobrescu Cătălin .   ________d______

Ana Maria Sabadac -responsabil achiziții . - j 7


)6tit

RÎMAR


Ap

VICE

CU ATRIBU

Cristian MiEai/tA
NOTA DE FUNDAMENTARE


PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI


MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DInTiXHESTI COD SMIS 47690

Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica : 79.926.890.63 lei

Plăti la 31.12.2015, din care : 52.634.263,76 lei

 • - corecții - 1.439.012,51 lei

 • - masuri tranzitorii - 0 lei

Grad de realizare :

 • - fizic - 68%

 • - valoric - 78%

Rest de realizat:

 • - fizic - 32%

 • - valoric - 24.225.000,24 iei Grafic de execuție pe luni Grafic de finanțare pe luni

Prevedere bugetara 2016 : 24.225.000 lei

 • - buget local - 24.222.870 lei -credit CEC-2.130 lei

Sumele estimate in HCL nr. 480/08.12.2015 privind cheltuielile necesare finalizării obiectivului de investiții “ MODERNIZAREA / EXTINDEREA FUNCȚIONALA A HIPODROMULUI DIN PLOIEȘTI „ - COD SMIS 47690 au fost majorate astfel:

 • - prevedere HCL 480/08.12.2015 : 15.800.000 lei

 • - prevedere buget local propus pe 2016 : 24.225.000 lei

 • - diferente +/-: 8.425.000 lei

Cauza: explicații (tehnice, economice etc.)

 • - economice : facturi in sold la 31.12.2015

Unitatea de Implementare a Proiectului:

Manager de proiect: Irina Nicolescu

Asistent manager proiect: Alexandra Ligia Staicu

Responsabil tehnic : Virgil Razvan Farcas

Responsabil financiar : Ramona Oana Marcu

Responsabil juridic : Eduard Adrian Androne

Responsabil achiziOii publice : Elena Claudia CarbureanuGrafic Execuție Modernizarea/Extinderea Funcționala a Hipodromului din Ploiești


ID

[Task Name

0-

Durat ion |

I

Start          |

Finish

1

Modernîzarea/extinderea funcționala

371 days

Fri 11/28/14

Sat 4/30/16

a hipodromului Ploiești

2

01. Demolări clădiri

204 days

Fri 12/5/14

Wed 9/16/15

~3 ~

02. Sistematizare pe verticala

254 days

Wed 1/7/15

Mon 12/28/15

“ 12

03. Amenajare teren +mob urban 7

161 days

Mon 9/21/15

Sat 4/30/16

"5s”

04, Amenajare peisagistica

146 days

Wed 7/1/15

Wed 1/20/16

*17*

05. Drumuri, parcari, platforme

273 days

Wed 4/1/15

Fri 4/15/16

26

06. Piste

341 days

Mon 1/12/15

Sat 4/30/16

IZ'

£ -

07. Alimentare cu apa

191 days

Mon 4/6/15

Mon 12/28/15

52

08. Rețea canalizare menajera

222 days

Mon 3/23/15

Tue 1/26/16

74

09. Canalizare pluviala

282 days

Fri 11/28/14

Mon 12/28/15

90

10. instalații electrice si iluminat

280 days

Mon 3/23/15

Fri 4/15/16

100

11. Rețea gaze naturale

242 days

Mon 3/16/15

Tue 2/16/16

104

12. Rețele termice exterioare

207 days

Mon 3/16/15

Tue 12/29/15

"îoiF

13. Tribune

321 days

Mon 2/9/15

Sat 4/30/16

*139*

14. Cabina portar

109 days

Tue 9/1/15

Fri 1/29/16

”152

15. Grajduri

273 days

Thu 4/16/15

Sat 4/30/16

. 237 ’i

16. Salivarium st boxe cai

230 days

Mon 6/1/15

Fri 4/15/16

i.

251

17. Hangar întreținere si dep.mat.

191 days

Wed 7/1/15

Wed 3/23/16

26S

18. Hangar furaje si dep. Temp. des

184 days

Mon 6/29/15

Thu 3/10/16

276 |

19. Hangar preepurare si dep sulky

290 days

Tue 1/27/15

Mon 3/7/16

284 '

20. inseuare

243 days

Mon 1/26/15

Wed 12/30/15

~291**

21. împrejmuire

207 days

Mon 3/2/15

Tue 12/15/15

*293

22. Mobilier urban

372 days

Fri 11/28/14

Sat 4/30/16

**296

23. Construcții anexe

241 days

Mon 6/1/15

Sat 4/30/16

-320~|

24. Gestionare deșeuri

152 days

Mon 9/14/15

Tue 4/12/16

* 323 î

25. Organizare șantier

366 days

Mon 12/8/14

Sat 4/30/16

_______1

... -

....... —

—-----... —L

Qtr 4, 2014! Qtr 2, 2015.


•i i ii MH~gi?^”f înm wgiinirTr rtrr


t i ț

i?rr^^p,g^-gT^iagk'?airacf^m*tfWMriMyjkțtrsa^TXifa'i&Zi


țgCHljU


ayjj&ay


=JH/rt,,rTlfTijai *****1*'^-**'”^*


utAMSEOtttt


attunenr


AiWfc:


ifr.r.'lTMțJlH,L^Eninfrurswrnir.Vu^Programarea Plăților Estimate

" Modernizarea/Extinderea funcționala a Hipodromului din Ploiești"

Beneficiar

Contract nr.

Data: 28.01.2016

MUNICIPIUL PLOIEȘTI |

21172/20.11.2014 |

Contractor Asociația S.C. CONSTRUCȚIIERBASUS.4.-

S.C. TOTAL STRADA S.R.L.

___.__

Valoarea

Valoarea

La data curenta

Luna

Estimata a Certificatului de Plata

Aprobata a Certificatului de Plata

Avans

Restituire Avans

Valoare Lunara

Valoare Cumulata

Procentual (%)

LEI

LEE

LEI

LEE

LEI

LEI

LEI

A

B

c

D

E

G

H

l

1

Decembrie 2014

630,906.11

-

630,906.11

630,906.11

1.18%

2

Ianuarie 2015

767,623.10

-

767;623.10

767,623.10

1.44%

3

Februarie 2015

1,000,718.29

1,000,718.29

1,000,718.29

1.88%

4

Martie 2015

2,006,889.58

2.006,889.58

2,006.889.58

3.76%

5

Aprilie 2015

2,482,378.17

2,482,378.17

2,482,378.17

4.65%

6

Mai 2015

2,118,078.59

2,118,078.59

2,118.078.59

3.97%

7

Iunie 2015

1,759,152.57

1,759,152.57

1,759,152.57

3.30%

8

Iulie 2015

1,872,199.61

1,872,199.61

1,872,199.61

3.51%

9

August 2015

2,194,754.35

2,194,754.35

2,194,754.35

4.11%

10

Septembrie 2015

8,616,285,97

8,616,285.97

8,616,285.97

16.15%

11

1 Octombrie 2015-15 Noiembrie 2015

11,706.617.20

T1,706,617.20

11,706,617.20

21.95%

12

16 Noiembrie 2015-15 Decembrie 2015

5,484,606.98

5,484,606,98

5,484,606:98

10.28%

13

Diverse si neprevăzute ț perna)

747,513.74

747,513.74

747.513.74

1.40%

14

Ianuarie 2016

2,000,000.00

-

-

15

Februarie 2016

2,500.000.00

-

-

-

16

Martie 2016

3,000,000.00

•-

-

-

17

Aprilie 2016

3,123,339.32

-

-

-

18

Diverse si neprevăzute

1,333,786.38

-

-

■ -

Total cu diverse si neprevăzute

53,344,849.96

0.00

0.00

0.00

41,387,724.26

41,387,724.26

77.59%

Valoare Contract Execuție Lucrări 21172/20.11.2014

Diverse si Neprevăzute:

I


51,263,549.84 lei 2,081,300.12 lei


SchectulB of PnynwiMs Estimate
VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,


NOTA DE FUNDAMENTARE

PRIVIND FINANȚAREA PROIECTULUI

Creșterea mobilității transportului public prin reabilitarea traseului tamvaiului 102 cu lucrări vizând calea de rulare, stații cu peroane adaptate persoanelor cu dizabilități, material rulant, elemente de semnalizare și automatizare - etapa II COD SMIS: 39407

 • 1. Valoarea proiectului conform contractelor de achiziție publica: 64.222.762,30 lei cu TVA.

 • 2. Plăti la 31.12.2015: 42.263.852,70 lei cu TVA, din care :

 • - corecții: 1.978.189,42 lei.

 • 3. Grad de realizare a proiectului:

 • - fizic: 65,81%

 • - valoric: 65,81%

 • 4. Rest de realziat

 • - fizic: 33,09%

 • - valoric: 33,09%

 • 5. Grafic de execuție pe luni - anexa la prezenta nota de fundamentare.

 • 6. Grafic de finanțare pe luni:

 • - ianuarie 2016: 1.969.280,16 lei

 • - februarie 2016: 2.009.565,29 lei

-martie 2016:   8.340.082,80

-aprilie 2016:   8.888.139,58

-mai 2016:        45.714,72

 • 7. Prevedere bugetara 2016: 21.252.782,55 lei,

 • - buget local: 20.252.782,55 lei

 • - credit CEC: 1.000.000,00 lei


automatizare - etapa II COD SMIS: 39407 au fost majorate astfel:

 • - prevedere HCL: 21.000.000 lei

 • - prevedere buget local propus pe 2016: 21.252.782,55 lei

 • - diferente (+): 252.782,55 Iei

Cauza: In luna decembrie s-a estimat o valoare mai mare a lucrărilor de construcții montaj ce urmau sa fie realizate pana la finele anului 2015.

DIRECTOR EXECUTIV, MADALINA CRĂCIUN


Unitatea de implementare a proiectului

Mariana Stochita ~

Diana Loghin

Razvan Farcas C -yh

Claudia Carbureanu

Mariana Gavrila

Adrian Androne


Beneficiar; Municipiul Ploiești

Constructor; Asocierea SC TANCRAD SRL-DORSA

Grafic actualizat - luna decentbrie-„('rcst


’l

16 .

.2016 • •••••

V^L2016

btcrp

driunurWâiiegone'dclucrări

'vtt'51i4Sâe'J-.v?L.

AS -S^irilic’^A'î

l

Linii de tramvai

t.I

Demontare linie curenta

1.2

Linie-fundatii si terasamente

8 ".4 20.16

182.500.56

94484.97

1.3

Suprast urci ura caii

60.255.74

1.754.000.20

•97J.657.65

1.4 '

Linie amortizare de zgomot si vibrații

r. 800.56

686.320,58

279.065.73

1.5

Linie-inglohore in carosabil

55.423.21

1.011.277.49

1.038.602.95

1.6

Borduri deincadrare

ii

Aparate de cale

li.1

Demontare aparate decalc

II.2

Aparate de cale fundații si icrasamente

11.3

Aparate de cale - suprastructura caii

II.4

Aparate de cale-amortizare de zgomot sî vibrații

58.984.54

11.5

Aparate de cale-inglobare in carosabil

59.093.71

11.6

Montaj echipament automatizări

7.001.99

11.7

Utilaje si echipamente

ut

Drenaj

lll.i

Drenaj cale de rulare tramvai

19.720.53

80.237.40

50.925,88

111.2

Drenaj ape pluviale

1113

Canalizare macazuri automate sistem ungere

17.160.15

III.4

Montare separator de nămol

1.883.07

III.5

Utilaje si echipamente

28.000.00

IV

Peroane

IV. 1

Demolare peroane existente

IV.2

Construcție peroane

50.515.85

307.327.83

347.830.19

IV.3

Gard pentru* protecția calatorilor

- 50.000.00

50.085.28

IV.4

Alimentare instalații electrice

45,075.64

1V.5

Fundații indicatoare stâlpi

927.66

1V.6

Fundații adăposturi calatori

12.508.61

IV.7

Fundații indicatoare luminoase

3.342.13

IV.8

Branșamente apa pentru cabina

2.875.50

IV.9

Racord canalizare pentru cabina

6.064.30

iV.IO

Platforma cabina cap linie

6.703.89

IV. 11

Instalație impamantare cabina

3.917.17

IV. 12

Montare indicatoare statii

111.79

IV. 13

Montare adăposturi calatori

1.327,87

IV. 14

Montare indicator luminos ocolire

92.10

ÎV.15

Montare coșuri de gunoi

3.020.50

IV.16

Montare cabina cap linie

1.748.20

IV. 17

Utilaje si echipamente

138.618.00

Reteariecontact ■ - — ■ - .

_

lXX~»

Selsfee

EfiOTSabtEiemensHâ’cbntâct'     ‘    ■

18.620.10

M^ă^^iîeăcrw'nacoritdct'

8.590.49

T;171.488.55

-1.709.555:03

iii—’

SaiptimeăfflMârcontact     „. ....

>     : țțMJjȚLLiw,

Vi™.

Clîirălizarcel 'eci ri ca

Vl.l

Rețea muhitubulara

VL2

Lucruri de infrastructura semaforizare

188.520.77

VI.3

Canalizare electrica maeaze ungere

■2.741.93

VII

Drum

VILI

Drum (supratnictura. fundații si icrasamente)

i5.292.88

1.614.512.84

1.691.569.70

IX

Organizare de șantier

IX.l

Organizare de șantier * lucrări dc construcții

113.276.47

ix.z

Cheltuieli conexe organizării de șantier

183.631.98

1 uimire ftifala

6.381,4$

6.864.667,44

7.245.647.26Beneficiar, micipiul Ploiești


îageMieTrorfct,-

ochita Marianaponsabti

?a'fcas Raz van . !


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENTUL PROTECȚIE CIVILĂ SI PROTECȚIA MUNCII

Mr

FUNDAMENTAREA

PROPUNERILOR DE BUGET PE ANUL 2016

PENTRU PROTECȚIA CIVILA

TOTAL CHELTUIELI: 390.000 lei

CHELTUIELI CURENTE:3W/a

20.-BUNURI SI SERVICII-30.000 lei

20.01 - Bunuri si servicii — 30.000 lei:

20.01.30 - Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare 30.000 lei

Cheltuieli pentru completarea stocurilor si asigurarea materialelor si mijloacelor de aparare in situații de urgenta si evacuare - 4.500 lei;

Dotarea pentru situații de urgenta si pentru asigurarea intervenției PSI - 2.500 lei ; Contravaloarea închirierii circuitelor telefonice pentru acționarea sirenelor de alarmare centralizate din municipiul Ploiești si pentru aparatura de instiintare-alarmare F-1001 - 4.000 lei;

Contravaloarea contractului de prestări servicii, asistenta tehnica la sistemul de instiintare si avertizare-alarmare (aparatura F-1001, centrala digitala de alarmare publica, adaptoare sirene electrice, consola de comanda si sirena electronica) -10.000 lei;

Servicii pentru intretinere si repararatii in punctul de comanda si in adăposturile de protecție civila - 2.500 Iei;

Contravaloare curs pentru personalul de specialitate cu atribuții in domeniul apararii împotriva incendiilor - 500 lei;

- Procurarea publicațiilor de specialitate, editarea unor afișe si pliante privind modul de comportare a populației in situații de urgenta - 6.000 lei.

CHELTUIELI DE C A P 1TA L-jWO/gi

71.01. - Active fixe - 360.000 lei

71.01.30 - Alte active fixe - 360.000 lei

- achiziționarea a 9 sirene electronice de alarmare si avertizare a populației in situații de urgenta si centralizarea acestora pentru a putea fi acționate de la distanță prin cel puțin două medii de comunicare.

(9 buc. x 40.000 lei/buc = 360.000 lei)

Necesitatea efectuării investiției:

Alarmarea populației reprezintă activitatea de transmitere a mesajelor despre iminența producerii unor dezastre sau a unui atac aerian și se realizează de către autoritățile administrației publice centrale ori locale, după caz, pe baza înștiințării de la structurile abilitate.

Pentru alarmarea populației se asigură din timp de pace, în localități, instituții publice și la operatori economici, sisteme și mijloace de alarmare.

Autoritățile administrației publice centrale și locale prevăd anual în bugetul propriu fonduri pentru cheltuielile necesare desfășurării activităților de protecție civilă.

în conformitate cu prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, art. 27--;1it.;i')-sij) sunt prevăzute ca atribuții pentru administrația publică locală (primarul locatității) mențiiierca's de funcționare a mijloacelor de alarmare, precum si alarmarea populației în siî/z ' ' J_ civilă.                                                                                                i


iții de proiectil \

Jk'A

în Ordinul Ministrului Administrației si Internelor nr. 886/2005 pentru aprobarea Normelor tehnice privind Sistemul național integrat de înștinnțare, avertizare si alarmare a populației; Ja .șfrtZ 33, se stipulează faptul că, fiecărui post de sirenă sistemul de comunicații va fi prevăzut c^^^yțiiâ două medii de comunicație (fir, radio, telefonie mobilă, satelit).

Alarmarea populației si salariatilor din municipiul Ploiești se realizează cu:

 • -  2 centrale de alarmere

 • -  41 sirene electrice acționate centralizat (de la distanță);

 • -  23 sirene electrice necentralizate (acționate local);

 • -  11 sirene electrice acționate centralizat de centrala de alarmare a S.C.Petrolel-Lukoil;

 • -  1 sirenă electronică de 600 W. - amplasată pe Palatul Administrativ.

Sirenele electrice au vechime mai mare de 50 ani, sirena electronică are vechime de peste 15 ani, iar centralele de alarmare digitale au vechime de 5-7 ani.

Acționarea mijloacelor de alarmare de la centralele de alarmare se asigură prin circuite telefonice (fir) urbane închiriate din sistemul de telecomunicații teritorial, care în următorii 2 ani vor fi înlocuite în totalitate cu circuite cu fibră optică.

Acest lucru va conduce la imposibilitatea acționării de la distanță a sirenelor electrice (costurile pentru adaptarea sirenelor electrice la alt mediu de comunicare -prin radio- sunt destul de mari: aproximativ 7.500 lei pentru o sirenă, în total pentru cele 41 sirene centralizate suma necesară este de 300.000 lei).

Sirenele electrice pot transmite doar cele patru tipuri de semnale de alarmare acustice, acționate de la distanță doar prin circuit telefonic cu fir, neavând capacitatile tehnice necesare pentru a avertiza si îndruma oamenii cu privire la situația de urgență produsă (accident tehnologic, accident chimic, accident nuclear, fenomene meteorologice periculoase) si care sunt zonele de pericol.

Propunerea de modernizare a sistemului de alarmare: achiziționarea a 9 sirene electronice de alarmare si avertizare a populației în situații de urgenta si centralizarea acestora pentru a putea fi acționate de la distanță (prin cel puțin două medii de comunicare: radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică).

Centralizarea se va face in centralele de alarmare digitale existente, iar zona de audibilitate acoperă întreg teritoriul municipiului Ploiești.

Sirenele electronice sunt sirene mai performante (cu rază de audibilitate de 800-1200m.) ce pot comunica și mesaje verbale (în direct sau preînregistrate) si permit acționarea de la distanță prin mai multe medii de comunicare (radio, GSM, circuit telefonic cu fibră optică).

Sistemul propus va asigura interconectarea cu sistemului național de înștiințare-alarmare a populației.


COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILĂ

ȘI PROTECȚIA MUNCII,


GABRIEL NEACȘUMUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA COMUNICARE. RELAȚII PUBLICE

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILA SI PROTECȚIA MUNCII
Capitol 61.02 Subcapitol 05 mii lei

'"’X

DENUMIREA INDICATORILOR

COD

AN

din care:

Trim. I

Trim. II

Trim.ni

Trim.IV

CHELTUIELI - TOTAL

390,000

7,000

368,000

7,000

8,000

CHELTUIELI CURENTE

01

30,000

7,000

8,000

7,000

8,000

H. BUNURI SI SERVICII

20

30,000

7,000

8,000

7,000

8,000

Bunuri si servicii

20.01

30,000

7,000

8,000

7,000

8,000

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

20.01.30

30,000

7,000

8,000

7,000

8,000

70. CHELTUIELI DE CAPITAL (70-71+72)

70

360,000

0,000

360,000

0,000

0,000

X. ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+71.02)

71

360,000

0,000

360,000

0,000

0,000

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01

360,000

0,000

360,000

0,000

0,000

Alte active fixe

71.01.30

360,000

0,000

360,000

0,000

0,000

COMPARTIMENT PROTECȚIE CIVILA

SI PROTECȚIA MUNCII, Gabriel NeacsuREGIA AUTONOMA DE SERVO PUBLICE

Adresa: Piața Victoriei nr. 17, Ploiești, Prahov Telefon: +4 0244-541071

Fax:

E-mail: serviciipublice@ratsp.ro

Web:


+4 0244-513670


www.ratsp.ro


/Va . &&PP/.’


Către:


UAT MUNICIPIUL PLOIEȘTI Direcția Economioca Direcția Tehnic-lnvestitii


In atentia:


d-nei Nicoleta Craciunoiu - director executiv d-nei Madalina Crăciun - director executiv


Referitor:ISO 14001


Viceprj


necesar asigurare prevedere bugetara / 2016

MODERNIZAREA SISTEMULUI DE COLECTARE SI EPURARE A APELO


In conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 536/26.04.2006 au fost aprobați, pentru finanțare si execuție indicatorii tehnico-economici ai investiției “Modernizarea sistemului de colectare si epurare a apelor uzate din Municipiul Ploiești".

Lucrările aferente acestui obiectiv au fost contractate si parțial executate in perioada 2006-2013, beneficiind de finanțare atat de la bugetul de stat (Convenția nr. 5546/26.10.2006), cat si de la bugetul local.

Valoare totală: 166.125 mii lei / 45.178 mii euro (3,677 lei/euro la data de 31.12.2006) din care:

 • -  suma alocata prin bugetul de stat (in procent de 75%) este de 122.761 mii lei / 33.385 mii euro

 • -  suma alocata prin bugetul local (in procent de 25%) este de 43.364 mii lei / 11.739 mii euro (inclusiv cheltuieli neeligibile).

Obiecte cuprinse in cadrul investiției:

 • -  Modernizarea statiei de epurare a apelor uzate orășenești inclusiv transportul apelor epurate in emisar (pârâul Dambu) - realizat aprox. 80%;

 • -  Modenrizarea si extinderea rețelei de canalizare in zonele N-E, Centru si Sud - 57 străzi - realizat 100%;

 • -  Canal by-pass - realizat 100% - canal de preaplin care preia apele pluviale in exces (ploi torențiale) - de la str. T.Muncitor, subtraverseaza str. Rafov si le deversează la statia de epurare;

 • -  Statia de pompare T. Muncitor si conducta refulare ape uzate si pluviale in colectorul str. T. Muncitor -realizat 100%;

 • -  Lucrări de imbunatatire a deversoarelor existente in rețeaua de canalizare aferente colectorului principal C1 (Mircea cel Batran, August Treboniu Laurian) - realizat 100 %;

 • -  Lucrări de reabilitare si consolidare a punctului de descărcare apa epurata in pârâul Dambu - realizat 100 %.

Cuantumul valoric ramas din valoarea totala de 166.124.894,00 lei alocata acestui proiect este de 42.320.226,79 lei.

Din cauza nealocarii, in continuare, a fondurilor de la bugetul de stat, UAT a Municipiului Ploiești a fost nevoita sa dispună sistarea execuției lucrărilor aferente acestei investiții începând cu data de 01.08.2013.

Ținând cont de cerințele legale in vigoare privind epurarea apelor uzate orășenești, noua statie de epurare a municipiul Ploiești ar fi trebuit pusa in funcțiune pana in trim. al IV-lea 2015, conform termenelor menționate in H.G. nr. 352/2005, de implementare a cerințelor Directivei 91/271/CEE cu modificările si completările ulterioare, privind realizarea epurării apelor uzate urbane, in concordanta cu angajamentele asumate de Romania in procesul de negociere cu UE a Cap.22 Mediu.

In cazul in care nu vor fi realizate investițiile necesare conformării directivelor europene, Comisia Europeana poate declanșa procedura de infrigement si aplica penalitati către Guverul României.

Pentru finalizarea lucrărilor este necesara actualizarea proiectului tehnic, expertizarea lucrărilor executate si confirmarea cantitatilor ramase de executat.

Ca urmare a analizării documentelor existente s-a constatat nerealizarea lucrărilor de instalații electrice, automatizare, achiziționare dotari/utilaje, amenajare incinta, precum si drumuri/cai de acces.


Având in vedere necesitatea continuării si finalizării lucrărilor aferente noii statii de epur estimam următoarele sume:

anul 2016 - aprox. 21.323.500 lei (inclusiv TVA);

anul 2017-aprox. 20.996.726,79 lei (inclusiv TVA).

Menționam ca este necesar a se prevedea in bugetul pentru anul 2016 si cuantumVi/v^ achiziționarea unor servicii de actualizare a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție, servicii de asistenta tehnica a lucrărilor realizate.


Totodată, prognozam alocarea sumei de aprox. 70.000 lei pentru achiziționarea unor servicii de expertiza tehnica in vederea stabilirii stadiului fizic privind construcțiile, instalațiile si utilajele/echipamentele aferente acestui proiect.

Cu stima,

Director

îng. ionescNr.inreg. UIP: 94/28.01.2016 Redactat: Simona Filiaoiu Cod F-13-05/3/0

DIRECȚIA TEHNIC-INVESTITIINOTA DE FUNDAMENTARE BUGET LOCAL 2016

Cap.65.02.7L01 -INVATAMANT

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Centrala termica - Liceul Tehnologic de Transporturi

In anul 2013 a fost organizata procedura de achiziție publica a lucrărilor de montare a instalației de incalzire formata din centrale termice complet automatizate cu funcționare continua, impreuna cu radiatoarele si conductele de alimentare aferente.

Astfel, la data de 24.03.2015 a fost incheiat contractul de lucrări nr.6461 cu o durata de noua luni de la data emiterii ordinului de incepere lucrări.

Valoarea totala a obiectivului este de 605.106,46 lei, din care C+M: 501.259,49 lei.

Pentru finalizarea lucrărilor de execuție precum si pentru decontarea serviciilor de dirigentie de șantier aferente, se propune alocarea sumei de 200,00 mii lei in bugetul local pe anul 2016.

 • B. LUCRĂRI NOI

1. înlocuire conducta apa rece - Liceul Tehnologic 1 Mai (proiectare+executie)

In vara anului 2014, in momentul efectuării reparației la conducta de apa rece, veche de 47 ani, s-a constatat ca aceasta este din azbociment, material interzis de normele UE, fiind toxic atat pentru mediu cat si pentru oameni. O porțiune din rețea trece pe sub clădirea cu destinația de cantina, orice avarie aparuta neputand fi reparata in timp, ducând la pierderi mari de apa.

Având in vedere ca la unitatea de invatamant nu exista un plan al rețelei de apa, se impune reanalizarea traseului prin crearea unei noi rețele interioare, anulandu-se cea veche.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 380,00 mii lei.

2. înlocuire tamplarie (ferestre) - Colegiul National „Mihai Viteazul”

Ținând cont ca in prezent, tamplaria existenta la Colegiul National „Mihai ViteazuP’este uzata, neasigurand etanșeitatea si izolarea termica necesara,


conducerea unitatii de invatamant a solicitat inlocuirea acesteia. are o vechime de peste 15 ani (balamalele care cedeaza foarte ușor, sa cada oricând din fereastra, feronerie defecta, s.a) prezintand elevi, motiv pentru care se impune inlocuirea acestora.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alo^f^in bugetul local a sumei de 150,00 mii lei.

 • 3. Refacere acoperiș - Colegiul National „I. L. Caragiale” (proiectare^executie) Invelitoarea acoperișului clădirii in care funcționează Colegiul National „I. L.

Caragiale”, din str. Gheorghe Doja nr.98, clădire monument istoric, este degradata cu multe zone pe unde ploua in interiorul clădirii. Starea proasta a lucarnelor de la invelitoare, a neetanseitatii invelitorii au determinat degradarea asterelei din pod din cauza pătrunderii apei prin invelitoare. Aceeași cauza a determinat ca in zona cupolei (corp 3) structura de rezistenta situata deasupra casei scării spre curtea interioara sa fie puternic degradata, prezintand un pericol pentru elevi, cat si pentru trecători.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 1.500,00 mii lei.

4. Refacere fațada parțial - Colegiul National „Mihai Viteazul” (proiectare + execuție)

Corpul de clădire monument (corp C) in care funcționează Colegiul National „Mihai Viteazul” are fațada deteriorata, cu bucăți de tencuiala desprinsa, motiv pentru care este necesara refacerea fațadei, deoarece in stadiul actual prezintă pericol pentru elevi (zona de acces elevi in curtea unitatii de invatamant).

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 500,00 mii lei.

5. Reabilitare imobil din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 - Colegiul National „Mihai Viteazul”

Potrivit raportului de expertiza tehnica, clădirea se incadreaza in clasa de risc seismic Rs.IlI si se impune reabilitarea acesteia.

Clădirea dateaza din anul 1899 si are o arhitectura valoroasa (fara sa fie monument clasificat) fiind amplasata intro zona protejata architectural in centrul civic al Municipiului Ploiești. Lucrările de reabilitare ale imobilului nu trebuie sa modifice aspectul exterior al clădirii.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 1.000 mii lei.

6. Separație instalație gaze naturale-Gradinita „Sf. Arhanghel Mihail si Gavril” (proiectare+executie)

La aceasta data alimentarea cu gaze naturale pentru unitatea de invatamant preșcolar inclusiv anteprescolar (cresa) aflate in aceeași clădire, se face din rețeaua S.C. UPETROM S.A.

Neavand calitatea de furnizor, S.C. UPETROM S.A. aduce la cunoștința faptul ca este nevoit sa sisteze livrarea de gaze naturale motiv pentru care solicita unitatii de invatamant si municipalității demararea procedurilor necesare pentru racordarea la rețeaua de gaze naturale care deservește municipiul.

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 30,00 mii lei.


7. Instalație apa calda menajera - Grădiniță „Scufița Roșie”              \v

La aceasta data la Grădiniță „Scufița Roșie” apa calda menajeră sȘfdâl^eaza cu boilere electrice a căror putere este greu suportata de instalația ^^trid$;â^itațâ^ de invatamant existând riscul unor avarii. Ținând cont, ca la acea^^iricălzir'ea;s^^ realizează cu ajutorul unei centrale termice complet automatizata montata, infantil

 • 2015, se impune si realizarea instalației de producere a apei calde menaj ere. '

Pentru realizarea acestui obiectiv in anul 2016 se propune alocarea in bugetul local a sumei de 160,00 mii lei.

8. Centrala termica - Școala Gimnaziala „Rares Vodă”

Școala Gimnaziala „Rares Vodă” are ca sursa de încălzire o centrala termica, pusa in funcțiune in anul 2004, compusa din trei cazane a cate 60 kw fiecare si un boiler pentru preparea apei calde. La aceasta data un cazan este nefunctional, iar celelalte doua cazane uzate fizice, existând riscul ca in orice moment sa se oprească din funcționare.

Ținând cont de faptul ca durata de viata a unei centrale termice este de aproximativ zece ani, dar si a problemelor tehnice menționate mai sus, pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 700,00 mii lei in bugetul local pentru anul 2016.

9. Centrala termica - Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu”

Pentru asigurarea agentului termic, din anul 2001, Școala Gimnaziala „Ioan Grigorescu” are in dotare o centrala termica compusa din doua cazane cu o putere de 180 kw fiecare.

Având in vedere faptul ca in ultima perioada de timp au aparut dese avarii (elementi de cazan sparti, arzatoare si sisteme de automatizare defecte) datorita vechimii, centrala funcționează la cota de avarie.

Ținând cont de aspectele menționate pentru realizarea acestui obiectiv in anul

 • 2016, se propune alocarea in bugetul local a sumei de 600,00 mii lei.

10. Centrala termica - Grădiniță nr. 28

Pentru încălzirea unitatii de invatamant preșcolar (clădire grădiniță si clădire administrativa) au fost montate doua centrale termice cu combustibil gaze naturale, fiecare avand doua cazane cu puterea de 63 kw fiecare.

In ultima perioada, pe timpul funcționarii, unul din cazanele centralei (cel din clădirea administrativa) s-a stricat, aspect care a condus la scoaterea lui din funcțiune, iar o parte din componente funcționale au fost folosite pentru repararea celui de-al doilea cazan.

La ceasta data centrala funcționează cu randament scăzut, cazanul fiind uzat fizic in orice moment se poate opri din funcționare.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 400,00 mii lei in buget pentru anul 2016.

 • C.ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Achiziție imobil str. Vlad Tepes nr.30 (corp C-Colegiul National "Al. I. Cuza)

Prin Hotararea Consiliului Local nr.533/21.12.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.243/30.07.2015, s-a aprobat achiziția de către Municipiul Ploiești a imobilului (clădire si teren aferent) situat in Ploiești, str. Vlad Tepes nr.30, in care funcționează corp C- Colegiul Nationa^™4j. loan Cuza”, la prețul de 493.800 euro in trei transe anuale. La data de 2^K?0OÎ^Jbst încheiat contractul de vanzare autentificat sub numărul 547. g*

Pentru decontarea transei aferente anului 2016 s® j^pp^gMțcafealin bugetul local a sumei de 1.400 mii lei.                       Ml

2. SF - Centrala termica - Școala Gimnaziala „RaresWwJ^ț^Jy

Pentru realizarea si decontarea serviciilor alcrcm^htocrqmif7 studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ,, Centrala termîCă'Scoala Gimnaziala Rares Vodă”, se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

3. SF - Centrala termica Școala Gimnaziala „loan Grigorescu”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Școala Gimnaziala loan Grigorescu” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

4. SF - Centrala termica Grădiniță nr. 28

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente întocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Centrala termica Grădiniță nr.28” se propune alocarea in bugetul local pentru anul 2016 suma de 5,00 mii lei.

5. ET/Documentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISU pt funcționare unitati invatamant

Clădirile in care isi desfasoara activitatea unitățile de invatamantt preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității si figurează in „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” insusit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum si al municipiilor, orașelor si comunelor din județul Prahova.

In perioada septembrie-noiembrie 2015 Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Prahova a efectuat la unitățile de invatamant de stat din municipiu, controale privind apararea împotriva incendiilor si protecția civila, constatând deficiente:

 • -  lipsa documentelor care sa ateste efectuarea lucrărilor de ignifugare;

 • -  usi de evacuare care nu se deschid in sensul fluxului de evacuare;

 • -  lipsa iluminatului de siguranța pentru evacuarea utilizatorilor;

 • -  micșorarea gabaritului cailor de evacuare acces si intervenție in caz de incendiu;

 • -  lipsa avizelor in situația schimbărilor de destinație;

 • -  lipsa autorizatiilor/avizelor ISU, sa.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor de întocmire ET/Documentatie de schimbare de destinație pentru obținere aviz/autorizatie ISUpt funcționare unitati invatamant, se propune alocarea in bugetul pentru anul 2016 suma de 500,00 mii lei.

6. DALI/SF - Refacere acoperiș Colegiul National „I. L. Caragiale”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente întocmirii DALI/SF pentru obiectivul de investiții Refacere acoperiș Colegiul National ,,L L. Caragiale”, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

7. DALI, ET - Refacere fațada parțial Colegiul National „I. L.

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii obiectivul de investiți Refacere fațada parțial Colegiul National                  L*

propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de

8. DALI/SF - Refacare fațada parțial Colegiul National „Mihai Vite^^^iut^^/

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii DALI/Slr pentru obiectivul de investiți Refacare fațada parțial Colegiul National„Mihai Viteazul'" propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

9. Actualizare DALI - Reabilitare imobil din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2 -Colegiul National „Mihai Viteazul”

Pentru actualizarea proiectului DALI - Reabilitare imobil din str. Jurnalist Gabi Dobre nr.2-Colegiul National „Mihai Viteazul”, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei.

10. SF - Separație instalație gaze naturale Grădiniță „Sf. Arhanghel Mihail si Gavril”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție Separație instalație gaze naturale Grădiniță „Sf Arhanghel Mihail si Gavrilpropunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei

11. SF - înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic „1 Mai”

Pentru realizarea si decontarea serviciilor aferente intocmirii studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție înlocuire conducta apa rece Liceul Tehnologic 1 Mai, propunem alocarea in proiectul de buget pentru anul 2016 a sumei de 5,00 mii lei

CAP. 66.02.71.01. SANATATE

 • A. LUCRĂRI IN CONTINUARE

1. Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești Etapa a II a

Pentru execuția lucrărilor de consolidare si refunctionalizare a secției de oncologie (corp A), etapa a II-a, la data de 23.12.2013 a fost incheiat contractul de execuție lucrări nr.21846.

Pentru decontarea in continuare a lucrărilor de execuție lucrări precum si pentru a serviciilor de dirigentie de șantier, se propune alocarea in anul 2016 in bugetul local a sumei de 1.830 mii lei.

C. ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

1. Asistenta tehnica - Consolidare si refunctionalizare Spital Municipal Ploiești etapa II

Fiind necesara asigurarea asistentei tehnice din partea elaboratorului proiectului tehnic, municipalitatea a incheiat in anul 2014 contractul de prestări servicii nr.7521.

Pentru decontarea serviciilor de asistenta tehnica pentru obiectivul de investiție mai sus menționat se propune alocarea in anul 2016 in bugetul local a sumei de 22,10 mii lei.


CAP. 67.02.71.01. CULTURA RECREERE SI RELIGIE

 • B.LUCRARI NOI

3. Amenajare loc de joaca zona Parc Nord (zona Cameliei-McDoii^ds (proiectare+executie)                                            \

Venind in intampinarea doleanțelor locuitorilor, municipalitatea' conți procesul de modernizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza muriMipiuîdiV

Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca in Parc Nord (zona Cameliei - Mc Donald’s).

Prin Hotararea Consiliului Local nr.284/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 449.607,72 lei, din care C+M: 238.100,76 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de 380,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

4. Amenajare loc de joaca strada Cristianului (proiectare+executie)

Venind in intampinarea doleanțelor locuitorilor, municipalitatea continua procesul de modernizare/amenajare a locurilor de joaca de pe raza municipiului.

Ținând cont de cele menționate mai sus se propune amenajarea unui loc de joaca pe strada Cristianului.

Prin Hotararea Consiliului Local nr.285/24.07.2014 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici.

Devizul general a stabilit o valoare a lucrărilor de proiectare si execuție lucrări de 222.979,79 lei, din care C+M: 102.703,73 lei.

Pentru realizarea acestui obiectiv se propune alocarea sumei de de 230,00 mii lei in bugetul local al anului 2016.

Director Executiv, Madalina CRĂCIUN


Director Executiv Adjunct,
a STOCHITADIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII SERVICIUL INVESTIȚII


APROBAT,

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII B EpR

CRISTIAN MIHAI GA-IeA^F

NOTA DE FUNDAMENTARE Propunere credit 2016


Capitolul 67.07 - CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

 • A.Lucrari in continuare

1. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bulevardul Independentei nr. 14 .

Intervenția asupra acestei clădiri, proprietate a Primăriei Municipiului Ploiești, se impune datorita vechimii si numeroaselor avarii produse seisme care au afectat structura de rezistenta, precum si necesitatea compartimentării si reamenajarii ei in vederea mutării in acest spațiu a Secției de păpuși a Teatrului ”Toma Caragiu”.

Lucrările ce se realizează au ca obiect reamenajarea imobilului prin extindere si supraetajare, in sala rezultând un număr de 150 locuri dispuse confortabil, asigurate cu vizibilitate optima.

Propunerile de reamenajare și consolidare, cuprinse în documentația elaborată de proiectantul S.C. RESTITUTIO SRL, presupun realizarea lucrărilor de intervenție pentru consolidarea structurii de rezistenta, amenajarea unor spatii suplimentare necesare desfășurării in condiții bune a activitatilor specifice ce se desfasoara in acest spațiu, refacerea tuturor finisajelor si a instalațiilor de încălzire, sanitare, electrice, execuția termoizolatiei la toate plafoanele, înlocuirea sistemului de încălzire actual cu ventiloconvectoare, asigurarea scenei cu dispozitive modeme, necesare desfășurării spectacolelor, înlocuirea in totalitate a tamplariei existente, etc.

Pentru realizarea acestor lucrări in anul 2014 s-a încheiat contractul de lucrări nr. 16004/05.09.2014 cu S.C. Scut Construct S.R.L. Ploiești, la valoarea de 3.596.885,28 lei cu TVA.

Pentru asigurarea serviciilor de dirigentie de șantier s-a încheiat contractul subsecvent de servicii de dirigentie nr. 16971/22.09.2014, cu o valoare estimata de 35.969 lei cu TVA.

Grafic de finanțare - buget local si Fundația Timken:

2014: lucrări si taxe - 611.226,35 lei (donație Fundația Timken) dirigentie de șantier - 6.078,05 lei

2015: lucrări si taxe -3.010.003,56 lei dirigentie de șantier - 29.890,80 lei Donație Fundația Timken - 349.930 lei.

Suma prevăzută in buget local: 1.200.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • B.Lucrari noi.

1. Extindere cimitir Mihai Bravu (proiectare+executie). /

Consiliul Local al Municipiului Ploiești a aprobat 348/24.09.2015 , indicatorii si documentația, faza studiu de fefâ&li^WWergnm obiectivului de investiții „Extindere cimitir Mihai Bravu”. In uri&^bfiKfe^b/i, Servicii de Gospodărire Urbana Ploiești a obtinut Certificatul                or.

1157/12.11.2014.

Datorita numărului mare de inhumari, numeroaselor solicitări de concesionare a unui loc de înhumare cat si a numărului redus de locuri disponibile, conform expunerii de motive anexata la HCL nr. 348/24.09.2014, este necesara extinderea Cimitirului Mihai Bravu in regim de urgenta.

Conform documentației faza - studiu de fezabilitate nr. 25/2014 intocmit de

S.G.U. Ploiești,

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:

Valoarea totala fara TVA = 767.480,47 lei/ 173.004,03 euro, din care: C+M = 633.799,48 lei/ 142.869,90 euro(curs euro = 4,4362 lei la 18.08.2014).

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 900.000,00 lei Suma prevăzută in buget local: 900.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Alimentare cu energie electrica imobil Bdul.Independentei nr.14.

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Investiții, are in derulare contractul de lucrări nr.l6004/05.09.2014”Reamenajare prin extindere su supraetajare Bd.Independentei, nr.14”.

In cadrul documentației tehnice pentru obiectivul sus menționat a fost proiectata instalația electrica interioara pana la limita imobilului.

Ținând cont de faptul ca se dorește utilizarea polivalenta a sălii de spectacole, va fi necesara realizarea unui branșament electric in măsură sa asigure necesarul de putere pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului de sonorizare si a sistemului de iluminare profesionala. In acest scop SC Electrica SA a emis avizul tehnic de racordare nr.30101581377/14.10.2015, valoarea estimata a contractului de execuție este de 14.205,00 lei fara TVA.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 19.000,00 lei Suma prevăzută in buget local: 19.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții

2. Reamenajare prin extindere si supraetajare imobil Bdul.Independentei nr.14 (amenajare si dotare sala)

In urma executării lucrărilor de reamenajare a imobilului situat pe Bd. Independentei, nr. 14 se va realiza si refacerea tuturor finisajelor. In urma refacerii studiului de acustica, după finalizarea sălii de spectacole, precum si in scopul incadrarii in aceleași linii impuse de destinația finala a obiectivului : sala de spectacole, este necesara achiziționarea unor fotolii specifice sălii de concerte.

De asemenea, in funcție de rezultatele studiului acustic si ținând cont de necesitatea respectării standardelor europene acustice privind masurarea absorbției sunetelor in camerele de reverberație si a absorbției sonore in imobile ar putea fi necesara dotarea sălii cu panouri fonoabsorbante.

Fata de cele prezentate mai sus, propunem alocarea sumei de 909.000,00 lei

Suma totala prevăzută in buget: 909.000,00 lei (inclusiv TVA).

Capitolul 70.02-71.01 - Locuințe, servicii si dezvoltare pul A. Lucrări in continuare.

1. Blocuri locuințe sociale Cartier Libertății Ansamblul 9 Mi

In vederea realizării obiectivului de investiții menționat mai

 • 2007 s-a elaborat documentația tehnica, fazele PAC, PT, DE,


Obiectivul beneficiază de finanțare prin Programul de finanțare a locuințelor

destinate chiriașilor evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari, derulat pe baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2007, aprobata cu modificări si completări prin Legea 84/2008.

 • -  Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 206/31.08.2007;

 • -  Lucrările de construcții au inceput in noiembrie 2007, au fost sistate in octombrie

 • 2008 si s-au reluat in luna mai 2010, conform hotărârii Tribunalului Prahova. In prezent contractul este reziliat datorita nerespectarii obligațiilor contractuale asumate de SC Romconstruct SA. Pentru finalizarea obiectivului de investiții se va organiza o noua procedura de achiziție publica a contractului de lucrări. Informații financiare

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare -   337.241,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         - 16.377.600,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                                - 14.404.135,00 lei, (inclusiv TVA)

 • 3. Grafic de finanțare pana in prezent

 • 2007 - 300.000,00 lei - cheltuieli proiectare, buget local;

- 259.771,79 lei -cheltuieli execuție lucrări, buget de stat - Fondul National de Dezvoltare

3287,00 lei cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2008 - 1.187.821,30 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

12.543,28 lei - cheltuieli urmărire execuție - buget local

 • 2010 - 176.403,45 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget local

 • - 155.009,88 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

 • - 3.475,27 lei - dirigentie de șantier - buget local

 • 2011 - 1.257.917,12 lei - cheltuieli execuție lucrări - buget de stat

9.499,66 lei - asistenta tehnica - buget local. 5.187,94 lei - dirigentie de șantier - buget local.

Grafic finanțare finalizare obiectiv:

2016: 8.000.000,00 lei- cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier 2017: 6.816.130,00 lei - cheltuieli execuție lucrări si dirigentie șantier. Sumele alocate de la bugetul local vor fi diminuate in funcție de fondurile alocate de la bugetul de stat.

 • 4. Stadiul fizic actual: lucrări executate 24 %.

Având in vedere reziliera contractului de lucrări, pentru stabilirea restului de executat in anul 2014 s-a incheiat contractul de prestări servicii de proiectare nr. 16323/11.09.2014 cu SC Tudor Arhcons SRL la valorea de 40.920 lei cu TVA.

Conform devizului general intocmit de proiectant valoarea lucrărilor ce urmeaza sa se execute este de 14.816,13 mii lei cu TVA.

Pentru finalizarea lucrărilor se va organiza o procedura de achiziție publica a contractului de lucrări.

Suma totala prevăzută in buget: 4.000.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. RTE aferente blocuri locuințe str. Libertății                 _____

Pentru realizarea rețelelor tehnico-edilitare si a dotărilor afem^^^i^^toi de locuințe din str. Libertății nr. 1-5 s-a incheiat un contract de lucra|ri<^>trA^ctsre^SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești.                                       )'?*l

Prin realizarea investiției se vor asigura rețele de apa, canalfageX^®^ termica de apa fierbinte, iluminat stradal, aleei pietonale si carosabile, gospodărești pentru cele 18 blocuri de locunte din Ansamblul LibertauK^;ML^><

Documentația tehnico-economica a fost aprobata prin HCL nr. 144/27TT1.2007. INFORMAȚII FINANCIARE

 • 1. Cheltuieli pentru proiectare si asistență tehnică -     76.687,75 lei

 • 2. Valoarea totala a proiectului(investitiei)         -  5.174.248,00 lei, (inclusiv TVA)

din care C+M                            - 3.736.850,00 lei

 • 3. Durata de realizare a investiției: 27 luni

 • 4. Contract de lucrări nr. 4452/11.03.2010

 • 5. Valoare contract: 3.829.489,33 lei

 • 6. Executant: Asociația SC Montin SA - SC Inscons SRL Ploiești

 • 7. Stadiul fizic actual: 81 %.

 • 8. Grafic de finanțare:

 • 2010 - 963.036,44 lei - execuție lucrări

2.463,82 lei - dirigentie șantier termice

2.502,56 lei - asistenta tehnica

 • 2011 - 1.170.854,01 lei - execuție lucrări

608,81 lei - dirigentie șantier termice, electrice

2.405,10 lei - asistenta tehnica

 • 2012 - 1.008.918.39 lei - execuție lucrări, dirigentie șantier, asistenta tehnica.

Având in vedere ca lucrările se vor realiza concomitent cu cele de construcții de locuințe, propunem alocarea sumei de 50.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 50.000,00 lei, (inclusiv TVA).

3. Extindere rețea gaze naturale Cartier Tineretului (cofinantare).

In urma lotizării terenului existent in Ploiești, zona străzii Ghighiu si a concesionarii către tineri a loturilor de teren, a fost creat Cartierul Tineretului Ghighiu.

Tot in aceasta zona, ca urmare a incheierii protocolului de colaborare intre Municipiul Ploiești si Asociația Habitat For Humanity Romania, au fost construite mai multe unitati locative pentru persoane cu condiții dificile de locuit, afectate de lipsa unei locuințe.

Pentru asigurarea utilităților necesare in Cartierul Tineretului au fost realizate lucrări de extinderere a rețelei de apa, canalizare si energie electrica.

Pentru asigurarea alimentarii cu gaze naturale a locuințelor realizate de tineri S.C. Distrigaz Sud Rețele S.R.L. trebuie sa realizeze extinderea rețelei din zona.

Conform prevederilor Legii nr. 123/2012, pentru efectuarea acestor lucrări, s-a incheiat un contract de cofinantare intre municipalitate si SC Distrigaz Sud Rețele, valoarea lucrărilor ce ne revine fiind de 127.060,00 lei.

Grafic finanțare:

2016: 255.000,00 lei - buget local.

Suma totala prevăzută in buget: 255.000,00 lei, (inclusiv TVA)


4. Extindere rețea gaze in Cartier locuințe str. Gageni EI}

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.20|^'py|| realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A.

imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de e finalizate.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a locuințelor ce se realizeazâ^ifracest cartier municipalitatea a solicitat SC Distrigaz Sud Rețele SRL realizarea documentației tehnice necesare si realizarea extinderii rețelei de alimentare cu gaze naturale.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării contractului propunem alocarea sumei de 65.000,00 lei.

Suma totala prevăzută: 65.000,00 Iei, (inclusiv TVA).

5. Demolare clădirii aflate in proprietatea Municipiului Ploiești

In anul 2014 s-a incheiat contractul de prestări servicii in scopul intocmirii documentației pentru demolare clădiri aflate in proprietatea Municipiului Ploiești.

Clădirile ce urmeaza a se demola in vederea eliberării terenului de sarcini sunt situate astfel :

 • -  clădirile CI - C5, amplate pe terenul in suprafața de 11988 mp, str. Cosminele nr. 11A, zona in care urmeaza sa se realizeze locuințe A.N.L. prin credit ipotecar;

 • -  Stafie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24;

 • -  Stafie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8.

Scoaterea din funcțiune si casarea bunurilor menționate a fost aprobata prin H.C.L. nr. 309/2009 si H.C.L. nr. 71/2006.

Valoarea totala a lucrărilor de demolare este de 237.111,86 lei si se compune din:

 • - clădirile CI - C5 str. Cosminele : 79.467,01 lei

 • - Stafie de repompare Mihai Bravu, str. Apelor nr. 24 : 78.263,81 lei

 • - Stafie de repompare Republicii, str. Predeal nr. 8 : 79.381,04 lei

Grafic finanțare

2016: 121.320 lei - execuție lucrări, obținere avize si acorduri, servicii de dirigentie de șantier.

Suma totala prevăzută in bugetul local: 121.320,00 lei (inclusiv TVA).

B. Lucrări noi

1. Extindere rețea electrica in Cartier locuințe str. Gageni EDEN

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea documentației tehnice necesare extinderii rețelei de alimentare cu energie electrica si iluminat stradal municipalitatea a incheiat in anul 2013 un contract de servicii.

Obiectul documentației il constituie studiul posibilităților de alimentare cu energie electrică pentru Cartier de locuințe EDEN.

Investiția a fost aprobata conform H.C.L. nr. 347/2014.Proiectul consta in extinderea rețelei de distribuție a energiei electricg^5®^l'^  Londra, Roma, Berlin, Belgrad, Dublin, Lisabona, Viena, Berna, Madrid,           V\

Pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor se pronune urmatoărelor lucrări:                                                   E c\          k

 • -  LES 20kV pentru racordarea posturilor de transformare (ludjărOnedjfe* tensiune) ce va avea o lungime de aproximativ 1650 m;

 • -  montare posturi de transformare lx400kVA (4 bucăți);

 • -  LES 1 kV (lucrări joasa tensiune) ce va avea o lungime de aproximativ 1227 m (cablurile se vor poza in trotuare);

 • -  amplasare firide distribuție si contorizare (43 buc.) si cutii de aprindere iluminat public (4 buc.);

 • -  instalații exterioare pentru iluminat public - se vor monta stâlpi pentru iluminat exterior cu inalțimea de 7 m, echipați cu corpuri de iluminat cu lampă cu LED E40 1x60 W =135 corpuri de iluminat. Alimentarea acestor instalații se va face din cele două cutii de aprindere alimentate din posturile de transformare.

Valoarea totala a investiției

5.710.286,32 lei fara TVA, din care C+M = 3.546.625,96 lei fara TVA

Durata estimată lucrări: 12 luni

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Conform studiului Întocmit, valoarea cofmanțării ce va fi suportată de Municipiul Ploiești este de 2.588.657,52 lei iar SDEE Ploie[ti va participa cu 713.371,77 lei aceasta reprezentând valoarea eficientă rezultată din studiu.

Conform adresei nr. 3563/30.05.2014, emisă de S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice Electrică Distribuție Muntenia Nord S.A. valoarea eficientă rezultată din analiza efectuată in cadrul studiului de fezabilitate poate fi cuprinsă in programul de investiții al SDEE Ploiești in anul 2016.

Grafic finanțare:

2016: 6.853.000,00 lei - execuție lucrări buget local

In acest an propunem demararea procedurii de achiziție a contractului de lucrări.

Suma totala prevăzută: 4.200.000,00 lei (inclusiv TVA).

2. Branșament gaze imobil PMP str. Vega nr. 6D.

Pentru alimentarea cu gaze naturale a imobilului Municipiului Ploiești situat in strada Vega nr. 6D se impune realizarea unui branșament din PE conectat la conducta de distribuție gaze, pozata pe strada Vega.

Suma calculata reprezentând tariful de racordare si tariful acord acces la sistemul de distribuție este in valoare de 2230,23 lei cu TVA care se va calcula intr-o singura transa, inainte de demararea lucrărilor.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 3.000,00 lei.

Suma totala prevăzută: 3.000,00 lei (inclusiv TVA).

3. Extindere rețea electrica prelungire strada Ghighiu

Mai multi cetateni domiciliati in prelungirea străzii Ghighiu, inir^obife^^iKiC^t proprietatea SNCFR, in acest moment fiind proprietatea cetateniloJpâu fo^^rafaii7oe către SNCFR cu debransarea de la alimentarea cu energie electrica, se face prin intermediul acestei societăți.

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gaz^^^^^^e nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 150.00,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 150.000,00 lei (inclusiv TVA).

5. Extindere rețea electrica strada Depoului

Mai multi cetateni domiciliati pe strada Depoului, in imobile ce au fost proprietatea SNCFR, in acest moment fiind proprietatea cetățenilor au fost somați de către SNCFR cu debransarea de la alimentarea cu energie electrica, intrucat furnizarea se face prin intermediul acestei societăți.

In conformitate cu art. 51 din Legea energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, lucrarea de extindere a rețelei electrice de distribuție se poate realiza in coparticipare cu SDEE Ploiești.

Având in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 50.00,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 50.000,00 lei (inclusiv TVA).

 • C. Alte cheltuieli de investiții.

4. SF+PT+DE Extindere rețea electrica Cartier locuințe str. Gageni (EDEN)

Conform Hotărârii de Consiliu Local nr.441/28.11.2012 privid aprobarea realizării unui schimb de imobile intre S.C.Triumf Construct S.A. si Municipiul Ploiești, imobilele situate str.Gageni, nr.98, aflate in diverse stadii de execuție, urmeaza a fi finalizate.

Pentru realizarea documentației tehnice necesare extinderii rețelei de alimentare cu energie electrica si iluminat stradal s-a incheiat contractul de servicii nr.15523/18.09.2013 in valoare de 136.400 lei cu SC El Mont SRL.

Grafic finanțare:

2014: 40.920 lei

2015:96.000 lei.

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanțării contractului precum si a costurilor avizelor si acordurilor dsolicitate propunem alocarea sumei de 96.000 lei.

Suma totala prevăzută in buget: 96.000,00 lei (inclusiv TVA).

5. SF, PT, DE Rețele tehnico edilitare str.Cosminele (ANL)

Pe suprafața de teren de 11.988 mp situat in municipiul Ploiești, str.Cosminele , nr.llA aflat in proprietatea privata a municipiului Ploiești si administrarea Consiliului Local Ploiești, transmisa in folosința gratuita Agenției Naționale pentru Locuințe,

conform contractului nr.5155/22.03.2010, urmeaza a fi realizate 21 locuinte^yniiliale  cu 3 si 4 camere, in regim singular, cuplat si insiruit cu nivel de inaltimes^^Sl^^NM.

Având in vedere ca rețelele tehnico-edilitare trebuie executate Acmcomite'nWu lucrările de construire a locuințelor din cartierul Cosminele, este nviprarea studiului de fezabilitate, precum si intocmirea proiectului tehnic feî2a(®(|®lo^'d execuție pentru care propunem alocarea sumei de 200.000 lei.              "Suma totala prevăzută: 80.000,00 lei (inclusiv TVA)

Capitolul 74.02-71 - Protecția mediului

A. Lucrări in continuare

1. Extindere rețele subterane in municipiul Ploiești

In municipiul Ploiești exista străzi canalizate parțial sau necanalizate. Pe străzile necanalizate, apele menajere sunt descărcate în fose septice sau latrine, inducând contaminarea solului și a pânzei freatice, incălcând astfel prevederile Directivei Cadru pentru Apă a UE - 2000/60 și a Legii Apei 107/1996, modificată prin Legea 310/2004.

Municipiul Ploiești isi propune extinderea rețelei de canalizare pe toate străzile care nu beneficiază in prezent de prezenta acestor rețele. In acest an ne propunem realizarea rețelelor pe străzi situate in cartierele Eroilor, Buna Vestire, Republicii-Albert, Rudului - Ana Tpatescu, Malu Roșu, Mitica Apostol.

Lungime estimata rețea ce urmeaza sa se realizeze este de aproximativ 7462 km, tronsoanele de canalizare avand diametre cuprinse intre 160 - 800 mm. Acolo unde va fi necesesar se vor realiza lucrări de devieri de rețele subterane.

Pentru executarea acestor lucrări in anul 2014 s-a incheiat Acordul cadru de lucrări (inclusiv proiectare) nr. 15850/03.03. 2014 cu asocierea SC Alpenside SRL - SC Straco Grup SRL - SC Marconstruct Impex SRL pentru o durata de 4 ani.

Avand in vedere cele expuse mai sus, propunem alocarea sumei de 14.400.000,00 lei (inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută in buget: 3.583.000,00 Iei (inclusiv TVA).

B. Lucrări noi

2. Deviere rețele strada Laboratorului

In conformitate cu avizul emis de către S.C.Veolia Energie SA pentru studiul de fezabilitate-” Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino” , pentru a putea executa lucrarea de modernizare a străzii Laboratorului, este necesara devierea rețelei termice aflata la o adâncime mai mica decât fundația drumului ce urmeaza a fi realizat. In urma elaborării studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru: "Deviere rețele strada Laboratorului”, in scopul demarării lucrărilor de modernizare drum, pentru execuția devierii rețelei termice se propune alocarea sumei de 500.000,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 500.000,00 lei (inclusiv TVA)

C. Alte cheltuieli de investiții

2. SF, PT, DE Deviere rețele strada LaboratoruluiIn conformitate cu avizul emis de către S.C.Veolia Energie SA pentru studiul de fezabilitate-”Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe. Gr. Cantacuzino” , pentru a putea executa lucrarea de modernizare a străzii Laboratorului, este necesara devierea rețelei termice aflata la o adâncime mai mica decât fundația drumului ce urmeaza a fi realizat. In acest scop este necesara elaborarea unui studiu de fezabilitate, a proiectului tehnic si a detaliilor de execuție pentru care se propune alocarea sumei de 50.000,00 lei(inclusiv TVA).

Suma totala prevăzută: 50.000,00 lei (inclusiv TVA)

DIRECTOR EXECUTIV

MADALINA CRĂCIUN


DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT MARIANA STOCHITASEF SERVICIU INVESTIȚII, SORINA SOM

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic Investiții

Serviciul Reparații si Investiții Drumuri


VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR, Cristian Mihai GANJEA

NOTA DE FUNDAMENTARE a obiectivelor de investiții 2016 - propunere credit

Strategia in domeniul investițiilor, aferente capitolului”Transporturi”, se bazeaza pe necesitățile obiective ale cetățenilor municipiului, vizând următoarele coordonate:

1. Creșterea accesibilității municipiului si mobilității transportului de persoane si

mărfuri

 • • Asigurarea unei circulații cu un confort sporit, atat pentru cea de tranzit, cat si pentru cea locala. In acest sens se impune modemizarea/reabilitarea rețelei stradale, lucrările fiind prioritare pe străzile a căror durata de viata reziduala a structurii rutiere este minima, respectiv rețeaua nu mai poate prelua in continuare, fara lucrări de ranforsare, solicitările datorate traficului de perspectiva.

 • • Reabilitarea infrastructurii si imbunatatirea transportului public.

 • 2. Asigurarea siguranței in exploatare.

 • 3. Asigurarea strategiei de dezvoltare a municipiului Ploiești

•Competitivitate, in scopul consolidării unei economii locale nepoluante;

•Coeziune sociala si teritoriala, in scopul asigurării accesului egal la infrastructura urbana de servicii si utilitati;

•Civism, in scopul asigurării unui parteneriat intre administrația locala si comunitate, respectiv considerarea nevoilor reale ale cetățenilor municipiului Ploiești, prin transpunerea in realitate a solicitărilor transmise.

 • 4. Majorarea capacitatii parcărilor prin crearea de noi parcari si modernizarea celor existente.

Analiza cost-beneficiu

In anul in care sunt executate lucrările de reparatii/ranforsari/modemizari, cat si in perioada de garanție, scenariul prevede ca nu se vor realiza lucrări de reparații, ci numai lucrări de curățenie si asigurare a siguranței rutiere (asigurate din alte capitole bugetare).


In cazul lucrărilor de drumuri scenariul inerțial presupune ca nu^^fCge^'a^ beneficii financiare.                                                  « /ftfiW \ *

Odata finalizate, investițiile aferente capitolului „Transporturl^fl^pț^^ bunuri publice ce trebuie sa corespunda obiectivelor strategice propus

Capitolul 84.02.71.01 - TRANSPORTURI A - Lucrări in continuare

Drum acces din strada Libertății (strada Speranței)

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr. 16609/04.10.2013, valoare 323.781,60 lei, inclusiv TVA.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin H.C.L.nr.303/13.08.2013. Descrierea proiectului

Investiția presupune realizarea unui drum de acces din strada Libertății către proprietățile aferente. Se va realiza un drum cu doua benzi de circulație cu latimea carosabilului de 7 m.

Necesitatea realizării acestui proiect a aparut datorita lipsei unui drum de acces care sa ajute la interconectarea străzilor existente cu strada Libertății.

Informații financiare

Valoarea totala a investiției, conform SF = 334.000 lei, inclusiv TVA

Valoare contract = 323.781,60 lei, inclusiv TVA

Valoare lucrări executate = 0

Valoare lucrări ramase de executat = 323.781,60 lei, inclusiv TVA

Credit bugetar 2016 = 340.000 lei, inclusiv TVA

Stadiul lucrării: lucrări nedemarate.

Pentru decontarea lucrărilor, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 340.000 lei, inclusiv TVA.

Municipiul Ploiești are in derulare contractul de lucrări nr.16768/07.10.2013, avand ca obiect „Delegare de gestiune a serviciului de construire, modernizare, reparare si intretinere a rețelei stradale lucrări de arta, par cari (cu excepția celor aflate in administrarea altor entitati) aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploiești, inclusiv echiparea tramei stradale cu elemente de mobilier urban”.

In cadrul acestui contract vor fi realizate (proiectare si execuție) toate obiectivele de investiții finanțate din bugetul local aferent anului 2016.

Modernizare străzi zona Buna Vestire, străzile: Plevnei, Arcași, -Vanatori, Alexandru cel Bun, Gh.Asachi, Brates, Soveja, Ialomitei, Prut, Petru Musat,Sudorului, Ploilor, Șoimului, Arcușului, Timpului, Fundătură Lupefâ^,

Lupeni 2, Spatari, Andrei Ioachimescu, Bistriței, Naiului, Novac/l^,ed®|&^a\M Semenicului, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elabor&â?

tehnica (faza DALI) si au fost aprobați indicatorii tehnico-e&fjpMl^^rin H.C.L.nr.342/11.09.2013. Prin HCL 398/30.10.2015 a fost aprobata actualizarea valorilor indicatorilor economici si modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.342/11.09.2013.

Descrierea proiectului

După realizarea rețelelor de canalizare si a racordurilor aferente vor fi executate lucrările privind construirea/refacerea sistemelor rutiere. Totodată, se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare existente, cat si rasuflatorile pentru gaze. Lucrările vizeaza si reparația trotuarelor existente, refacerea zonelor degradate si construirea unor trotuare noi din asfalt.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție, parțial 2016): 3.000.000 lei, inclusiv TVA

 • -  C - Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE) - 60.000 lei, inclusiv

TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, care vor fi executate in anul 2016, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in. Construcții, propunem alocarea sumei de 3.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem alocarea sumei de 60.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Străpungere strada Laboratorului in prelungirea străzii Ghe.Gr.Cantacuzino, proiectare PUZ, SF, PT+DE + execuție

Descrierea proiectului

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura legătură intre Bulevardul Republicii si strada Gh.Gr.Cantacuzino. Traficul este afectat de necorelari funcționale, cu repercusiuni asupra accesibilității zonei. Având in vedere tendința actuala de dezvoltare a zonei (infiintarea unor unitati de industrie nepoluanta), pentru fluidizarea traficului, se impune realizarea unei legaturi carosabile intre cele doua’ tronsoane ale străzii Laboratorului, in prezent separate de terenul aflat in proprietatea British American Tobacco.

Lucrările propuse vizeaza:

- realizarea unei legaturi intre cele doua tronsoane ale străzii Laboratorului, prin intermediul unei străpungeri in prelungirea străzii Gh.Gr.Cantacuzino, caracterizate


prin prevederea a doua benzi de circulație carosabila a cate 3,5 m fie

1,5 m si un sens giratoriu la intersecția străzii Laboratorului cu strada

 • - realizarea unei zone de protecție sanitara formata din vegetație m limitele de vest, nord si est a străpungerii.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 600.000 lei, inclusiv TVA.

 • - C-Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) - 50.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 600.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PUZ, SF, PT+DE, propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

B - Lucrări noi

Modernizare strada August Treboniu Laurian, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica,, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.32/10.02.2014.

Descrierea proiectului

Strada August Treboniu Laurian este, situata in partea de nord a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor, prin strada Transilvaniei, către principalele artere ale municipiului.

Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare a carosabilului si a trotuarelor, astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare pe strada August Treboniu Laurian.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=324.900 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 330.000 lei, inclusiv TVA.

 • - C-Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 330.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare strada Radu Stanian (tronson cuprins intre strada Ștefan cel Mare si strada Democrației), proiectare si execuție              / ©/ '■■-/fi- \

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata docuihentatia. tehnica, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin 401/30.10.2015.

Descrierea proiectului

Strada Radu Stanian este amplasată în partea centrală a municipiului Ploiești și face parte din intravilanul acestuia. Strada Radu Stanian are partea carosabilă din piatră cubică, îmbrăcămintea asfaltică a trotuarelor se află în stare avansată de degradare iar pe unele zone lipsește în totalitate.

Investiția propusa are ca obiectiv realizarea lucrărilor de modernizare carosabil si trotuare astfel incat sa se asigure o circulație corespunzătoare tuturor participantilor la trafic.

In formații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=433.090 lei, inclusiv TVA.

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (execuție): 435.000 lei, inclusiv TVA.

C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 435.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI, PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare străzi in Municipiul Ploiești, străzile: Progresului, Soldat Erou

Dumitru Bascovici, Suceava, Aleea Bahluiului, proiectare si execuție

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici, astfel:     prin H.C.L.nr.400/30.10.2015 (strada Progresului), prin

H.C.L.nr.399/30.10.2015 (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), prin H.C.L.nr.402/30,10,2015 (strada Suceava).

Descrierea proiectului

Strada Progresului este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către strada Bobalna si centrul municipiului.

Strada Progresului este o alee pietonala, nu este canalizata, partea carosabila este din pamant si nu este incadrata de borduri.

Strada Erou Dumitru Bascovici este amplasata in raza administrativ-teritoriala a municipiului Ploiești si asigura accesul riveranilor către străzile Comatei si Pielari.


îmbrăcămintea asfaltica existenta, atat pe trotuare cat si pe card§§ intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de

Strada Erou Dumitru Bascovici nu este canalizata, este incadrata in £ă

III-a de importanta (clasa de trafic ușor), cu doua benzi de circulație.

Strada Suceava este amplasata in zona centrala a municipiului Ploiești si asigura riveranilor legătură către strada Rudului si centrul municipiului.

îmbrăcămintea asfaltica existenta se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție.

Pentru asigurarea unui standard de siguranța si confort este necesara execuția lucrărilor de modernizare a acestor străzi.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=47.408,52 lei, inclusiv TVA (strada Progresului), 509.841,53 lei, inclusiv TVA (strada Soldat Erou Dumitru Bascovici), 163.516,51 lei, inclusiv TVA (strada Suceava).

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (execuție): 1.058.940 lei, inclusiv TVA.

-C- Alte cheltuieli de investiții (proiectare DALI, PT+DE)-45.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.058.940 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 45.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții..

Modernizare Cartier Malu Roșu, străzile: Valea Alba, Vaslui, Verii, proiectare si execuție

In vederea realizării acestor obiective de investiții au fost elaborate documentațiile tehnice, faza DALI, si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr.304/31.08.2015 (strada Valea Alba), H.C.L.nr. 305/31.08.2015 (strada Vaslui), H.C.L.nr.306/31.08.2015 (strada Verii).

Descrierea proiectului

Strada Vaslui este amplasata in raza administrativa a Municipiului Ploiești si reprezintă o artera de legătură a riveranilor către străzile Malul Roșu, Ion Neculce si principalele artere ale Municipiului.

Având in vedere starea precara a străzii si a trotuarelor este necesara realizarea lucrărilor de intervenție, astfel: aducerea la parametri de funcționare si valorificarea capacitatilor existente prin modernizarea străzii, asigurarea unei circulații corespunzătoare prin modernizarea si asfaltarea străzii.

Strada Valea Alba se intersectează cu strada Malu Roșu, fiind o strada care se, înfunda, este amplasată în partea vestică a municipiului Ploiești și face parte din


«                                                       ii W | I j

rețeaua stradală a municipiului Ploiești. In momentul de fațăU^stra nemodemizată și reprezintă un factor poluant atât pentru localnici xcât^s mediul înconjurător. Deoarece limitele de proprietate nu permit o lățime mare de 3 m, strada va fi amenajată ca alee pietonală.

Modernizarea străzii se va face după realizarea sistemului de canalizare. Strada Verii asigura legătură riveranilor spre străzile Traian si Logofăt Tautu,

fiind amplasata in zona de vest a municipiului Ploiești.

îmbrăcămintea asfaltica existenta, atat pe trotuare cat si pe carosabil, se afla intr-o stare de degradare avansata, fiind necesara execuția lucrărilor de intervenție.

Strada Verii este încadrata in categoria a IlI-a de importanta (clasa de trafic ușor), cu doua benzi de circulație.

Informații financiare

Valoare indicatori tehnico-economici, conform SF=82.551,06 lei, inclusiv TVA (strada Valea Alba), 606.334,14 lei, inclusiv TVA (strada Vaslui), 465.395,24 lei, inclusiv TVA (strada Verii).

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (execuție): 1.100.000 lei, inclusiv TVA.

-C-Alte cheltuieli de investita (proiectare DALI, PT+DE)-30.000 lei, inclusiv TVA.

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 1.100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele DALI+PT+DE, propunem alocarea sumei de 30.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare străzi Cartier Albert, străzile: Amaradiei, Gilortului, Lotrului, Șoseaua Buda, Prelungire Buda, proiectare si execuție

In vederea realizării acestui obiectiv de investiții a fost elaborata documentația tehnica (faza SF) si au fost aprobați indicatorii tehnico-economici prin H.C.L.nr. 127/26.03.2012.

Descrierea proiectului

După realizarea rețelelor de canalizare si a racordurilor de canalizare aferente, vor fi executate lucrările privind construirea/refacerea sistemelor rutiere. Totodată, se vor ridica la cota capacele căminelor de canalizare existente, cat si rasuflatorile pentru gaze. Lucrările vizeaza si reparația trotuarelor existente, refacerea zonelor degradate si construirea unor trotuare noi din asfalt.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 1.423.160 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) - 10.000 lei, inclusiv TVA

/5 ;x-

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului vae 'd'irigentie.<de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, p^ojund^alocârea sumei de 1.423.160 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție,)/? ’?■' jfff

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem ăl oparea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare strada Lacauti, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada Lacauti este amplasata in zona de sud a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Bobalna, către arterele centrale. Strada este din balast, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 300.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) — 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.

Modernizare strada Inului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada Lacauti este amplasata in zona de est a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Mircea cel Batran, către arterele centrale. Strada este din balast, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 300.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (proiectare PT+DE) — 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 300.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele PT+DE, propunem alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investiții.


Modernizare străzi zona Eroilor (Cărvunarilor, Calii^h

Cosmos, Licurici, Venus, Vasile Lucaciu, Caramidari, Calusari Turda, Cos ari, Faurari, Prundului, Crazna, Istrita, Fainari, Mecet, Turlei, Flacara, Titu Maiorescu, Jepilor, Daliei, Mareșal Avere^î* Slt.Erou Constantinoiu Vasile, Tatra), proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Zona Eroilor cuprinde străzile situate in partea sudica a municipiului Ploiești, intre strada Eroilor si strada Rudului. Străzile sunt asfaltate, betonate sau balastate, majoritatea sunt necanalizate sau canalizate parțial, prezentând degradări majore ale carosabilului si trotuarelor.

Proiectul propune modernizarea străzilor prin refacerea carosabilului, după extinderea rețelelor de canalizare menajera si pluviala si executarea racordurilor de canalizare aferente, ranforsarea străzilor betonate, refacerea trotuarelor degradate, amenajarea unor suprafețe cu pavele ecologice.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 2.000.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (SF, PT+DE) — 50.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea, sumei de 2.000.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, fazele SF, PT+DE, propunem alocarea sumei de 50.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte cheltuieli de investita.

Modernizare strada lașului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Strada lașului este amplasata in zona centrala a municipiului si asigura accesul riveranilor, prin strada Neagoe Basarab si strada Ștefan Greceanu, către arterele centrale. Strada este din piatra cubica, are rețele de apa, gaze si canalizare. Lucrările propuse vizeaza modernizarea străzii pentru asigurarea unor condiții decente de trafic.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

 • - B - Lucrări noi (execuție): 500.000 lei, inclusiv TVA

 • - C - Alte cheltuieli de investiții (SF, PT+DE) — 10.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea . sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi (execuție).

Pentru decontarea serviciului de proiectare, faze alocarea sumei de 10.000 lei, inclusiv TVA, Cap.C - Alte

Amenajare Ioc de odihna si reabilitare loc de j Cartier Malu Roșu, proiectare si execuție

Descrierea proiectului


Terenul pe care urmeaza a se realiza un loc de odihna este adiacent celui aferent locului de joaca ce urmeaza a fi reabilitat, amplasamentele fiind situate in zona de vest a municipiului Ploiești, pe strada Aleea Scolii, in cartierul Malu Roșu. Ambele terenuri aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești si sunt administrate de către SC SGU SRL Ploiești.

Soluțiile tehnice privind realizarea proiectului, propuse de proiectant in studiul de fezabilitate, au avut in vedere asigurarea condițiilor de creștere a nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor, realizarea unei zone de agrement si crearea unui spațiu de joaca dotat cu echipamente modeme si atractive.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (proiectare PT+DE si execuție): 180.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea serviciilor de proiectare, fazele PT+DE, a lucrărilor de' execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 180.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B -Lucrări noi.

Drumuri si accese Cartier Ghighiu

Descrierea proiectului

Municipiul Ploiești, prin Direcția Tehnic Investiții, Serviciul Reparații si Investiții Drumuri, a derulat contractul de lucrări nr.14889/27.08.2010, DRUMURI SI ACCESE CARTIER GH1GHIULUI, executant SC CONI SRL.

Lucrările de execuție sunt realizate in proporție de 50% si nu sunt recepționate; au fost efectuate plăti in valoare de 608.879,94 lei si au ramas de executat si decontat lucrări in valoare de 632.438,18 lei. Prin acordul de voința al pârtilor, contractul si-a incheiat aplicabilitatea incepand cu data de 15.06.2013.

In conformitate cu prevederile H.G.R.nr. 273/1994, privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții si instalații aferente acestora, Art.31, a fost incheiat PROCES-VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE (P.M.P.nr.3331/18.02.2014) a lucrărilor executate in cadrul contractului de lucrări nr. 14889/27.08.2010.

Având in vedere necesitatea asigurării tramei stradale, pentruZșefa©j3~7^w\ fi                        \ ftV

7/

impune continuarea lucrariloih-ne VAS

V/A

L


domiciliază in cartirul Ghighiu, se impune continuarea lucrariloMe ®f||®e h | carosabilului, aleilor, trotuarelor.                                  VrA>?^W

Informații financiare

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi: 500.000 lei, inclusiv TVA

Pentru decontarea lucrărilor de execuție, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 500.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului, proiectare si execuție

Descrierea proiectului

Pasajul rutier existent este amplasat la capătul stației de cale ferată Ploiești Sud și face legătura dintre străzile Depoului și Mimiului (Mărfurilor), amplasate de o parte și de alta a căii ferate București - Ploiești - Buzău.

In urma expertizei tehnice, efectuate in anul 2009, s-a decis inchiderea circulației rutiere pe acest pasaj, fiind incadrat in clasa V a stării tehnice.

Având in vedere ca degradările constatate s-au accentuat din cauza lipsei masurilor de remediere si ca starea tehnica actuala a pasajului nu mai corespunde ' cerințelor necesare pentru exploatarea in condiții de siguranța, s-a procedat la reexpertizarea pasajului.

In urma expertizei elaborata de expert tehnic atestat M.L.P.A.T. s-a stabilit ca pasajul superior nu asigura condițiile minime de siguranța si necesita inlocuirea.

înlocuirea structurii pasajului existent cu o structura noua presupune:

 • -  demolarea pasajului existent;

 • -  lucrări de execuție a unui nou pasaj si a rampelor de acces;

 • -  deviere /protecție instalații, conducte si cabluri;

protecția si relocarea cablurilor telefonice si fibra optica;

 • -  lucrări de deviere a rețelelor de apa si canalizare existente pe strada Mimiului;

 • -  lucrări de protejare si eventuala relocare a conductelor de gaze naturale si a conductelor subterane de petrol.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.75/27.02.2014 s-a aprobat documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiție ” Creare pasaj de trecere între strada Depoului și strada Mimiului”.

In vederea atribuirii contractului pentru obiectivul de investiții “Creare pasaj de trecere intre strada Depoului si strada Mimiului (proiectare^ execuție) ”, in perioada 2014-2015, au fost organizate doua proceduri de achiziție anulate ca urmare a faptului ca nu a fost depusa nici-o oferta.

Informații financiare

Credit angajament 2016:

- B - Lucrări noi (parțial 2016): 100.000 lei, inclusiv TVA


Pentru decontarea lucrărilor de execuție, care se vor executa in anul 2016, a serviciilor de proiectare, plata serviciului de dirigentie de șantier si a taxei legale către Inspecția de Stat in Construcții, propunem alocarea sumei de 100.000 lei, inclusiv TVA, Cap.B - Lucrări noi.

C - Alte cheltuieli de investiții

Prin executarea lucrărilor proiectate vor apare influente favorabile asupra factorilor de mediu si din punct de vedere economic si social, va scadea gradul de poluare a aerului, se va reduce volumul de praf, va scadea simțitor emisia diverselor noxe de eșapament si uzura mașinilor.

Totodată, se va realiza o mai rapida deplasare inspre si dinspre locurile de munca, va fi redus consumul de carburanți, vor creste siguranța si confortul participantilor la trafic.

Având in vedere intenția municipalității privind creșterea condițiilor de siguranța si confort a cetățenilor, in vederea realizării unor obiective de investiții noi, este necesara elaborarea documentațiilor tehnice.

In acest sens, propunem introducerea următoarelor poziții bugetare noi, astfel:

Achiziție autobuze           - 10.400.000 lei, inclusiv TVA

SF, PT+DE - Reconfigurare zona statuie Mihai Viteazul- parc dendrologic

- 10.000 lei, inclusiv TVA

DIRECTOR EXECUTIV

Ing.Madalina CRĂCIUN


SEF SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI Ing.Daniel DOBRE
Aprobat,

Viceprimar cu atribuții de

Primar

Cristian Mihai Ganea

NOTĂ DE FUNDAMENTAREPrin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1: Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli de creștere, Domeniu de intervenție: 1.1 Planuri integrate de dezvoltare urbană, la data de 11.11.2013 a fost incheiat contractul de finanțare nr.3929 pentru proiectul ,, Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma industrială Brazi”, cod SMIS: 48114, având o valoare totală de 66.553.250,78 lei.

Având în vedere prelungirea termenului de implementare a proiectului și implicit a duratei Contractului de finanțare până la data de 30.06.2016, în scopul indeplinirii integrale a obiectivelor și a indicatorilor prevăzuți prin proiect cât și în vederea asigurării funcționalității acestuia, propunem prevederea în bugetul local al Municipiului Ploiești pe anul 2016 a sumei de mai jos.

Această sumă, defalcată în tabelul atașat pe categorii aferente calendarului activităților ce vor fi derulate în termenul de prelungire solicitat, cuprinde:

contravaloarea lucrărilor de construcție, precum și a cheltuielilor necesare pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului și pentru organizarea de șantier;

contravaloarea serviciilor de asistență tehnică și management; contravaloarea serviciilor de dirigenție de șantier;

contravaloarea serviciilor de publicitate;

contravaloarea serviciilor de audit.

alte cheltuieli, menționate în bugetul proiectului la capitolele Cheltuieli Diverse și Neprevăzute și Alte Cheltuieli Neeligibile.
Situație privind plățile aferente proiectului

"Accesibilitate și fluidizare trafic către zona industrială Ploiești Vest și Platforma Industrială Brazi" (Pasaj Suprateran Mărășești). Cod SMIS:48114

Activitatea

Valoarea cf contractelor de achiziție (fără TVA)

Plăti pana la 19.11.15

Grad de realizare valoric la 19.11.2015 (%)

Grad de realizare fizic la 31.12.2015

(%)

Lucrări suplimentare fata de contractele inițiale

Diminuări ale contractelor inițiale

Facturi emise si neachitate la 31.12.2015

Rest de plata aferent anului 2016 (fără TVA)

Rest de plata aferent anului 2016

(cu TVA 20%)

Procent plăti aferente anului 2016 (%)

Total (fără TVA)

Total

(cu TVA 24%)

Din care corecții nerambursate

Lucrări construire (Contract

24525/30.12.2014) - STRABAG

47.856.319,38

14.098.143,93

17.481.698,47

29

38

0,00

0,00

0,00

33.758.175,45

40.509.810,54

0,00

Dirigenție (Contract

20696/13.11.2014) - IRIMAT

258.700,00

206.960,00

256.630,40

80

66

0,00

0,00

0,00

51.740,00

62.088,00

0,00

Publicitate (Contract

21546/18.12.2013) - FEDERAL

MEDIA

9.500,00

6.400,00

7.936,00

67

66

0,00

0,00

0,00

3.100,00

3.720,00

0,00

Proiectare (Contract

2654/9.02.2012) - INTERGROUP

3.419.911,01

3.257.158,64

4.038.876,71

95

95

0,00

0,00

0,00

162.752,37

195.302,84

0,00

Consultanță (Contract

20695/13.11.2014)- MIRALEX

25.317,00

12.658,50

15.696,54

50

66

0,00

0,00

0,00

12.658,50

15.190,20

0,00

Audit (Contract

23388/27.11.2015) - PRIM-AUDIT

6.036,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

6.036,00

7.243,20

0,00

Avize, acorduri, taxe, etc

(***estimat)

1.571.002,60

1.571.002,60

0

0

0,00

0,00

0,00

588.871,01

706.645,22

0,00

TOTAL FARA TVA

19.152.323,67

34.583.333,33

TOTAL CU TVA 24%

23.371.840,73

TOTAL CU TVA 20%

41.500.000,00


MUNICIPIUL PLOIEȘTI#^/ /OK?

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIMx [

Biroul Mobilitate și Trafic Urban^ț\\5 z Str. Emile Zola nr. 8 - Ploiești           ,,     •

Tel: 0244 /51 66 99 interior 508, Fax: 0244 / 51 6623


NOTĂ DE FUNDAMENTARE


PROIECTARE INFRASTRUCTURA FIBRA OPTICA

Pentru optimizarea costurilor lunare provenite din întreținerea funcționalității camerelor video existente, se impune implementarea unui sistem centralizat de management al traficului care să permită transmiterea imaginilor video către un dispecerat în vederea vizualizării și înregistrării acestora.

Suma estimată pentru realizarea documentațiilor necesare implementării acestui proiect este de 100.000,00 lei fără TVA.

Director Executiv, ing. Mădălinct Crăciun


Șef Birou, ing. Alexandru PredaMUNICIPIUL

DIRECȚIA TEHNIC Biroul Mobilitate și Trafic Str. Emile Zola nr. 8 -


Tel: 0244 / 51 66 99 interior 508, Fax:BMTU 146 / 01.02.2016


APROBAT,

VICEPRIMAR

CU ATRIBUȚII DE PRIMAR


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SEMAFORIZARE

INVESTIȚII: LUCRĂRI DE MODERNIZARE A URMĂTOARELOR

INTERSECȚII

Se impune o atentie deosebita finalizării urgente a lucrărilor de modernizare a celor patru intersecții, deoarece sunt tranzitate de linia de tramvai, de un număr foarte mare de vehicule si nefiind semaforizate se creaza ambuteiaje.

I. INTERSECȚIA : Sos.Vestului - Str.E.Grigorescu

Este o intersecție in „T” cu circulație prioritara pe Sos.Vestului.

Lucrările ramase de executat in aceasta intersecție sunt următoarele:

Nr. Crt.

DENUMIRE

U.M.

CANTITATE

1

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

1

2

Demontat automat semaforizare

buc

1

3

Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

buc

1

4

Demontat lampa cu lumina verde intermitent

buc

1

5

Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

buc

1

6

Montare consola pe stâlpi de beton

buc

1

7

Montare modul coordonare

buc

1

8

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

1

9

Instalare protecție prin legare la pamant

buc

1

10

Montare dulap (RĂCK ) pentru ĂDC

buc

1

întocmit: Nicoleta Ghiniță

01.02.2016/ 2 ik. \

«■£11

Implementare program in ADC

.0S? Y

12

Montat corp semafor auto, LED ■ în consolă (suspendat)

Iii

13

Desființat fundație stâlpi

w

14

Montat lampa cu lumina verde intermitent

bucM

, VA

15

Montare detector inductiv in ADC

buc

4

16

Demontat stâlpi pentru semafoare

buc

5

17

Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

buc

5

18

Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

buc

6

19

Demontat corp semafor pietonal

buc

11

20

Montat corp semafor pietonal, LED

buc

14

21

Montare bucla de detecție inductiva

buc

15

22

Desfacere si refacere borduri

ml

25

23

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

376

24

Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

ml

596

25

Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

ml

750

26

Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

ml

894

27

Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

ml

987


întocmit: (Nictoleta Ghinifă

01.02.20 ll&LZWINTERSECȚIA : Sos.Vestului - Str.Malu Roșu

Este o intersecție in „T” cu circulație prioritara pe Sos.Vestului.

Lucrările ramase de executat in aceasta intersecție sunt următoarele:Nr... Crt.

i. .                           DENUMIRE

U.M.

CANTITATE

1

Demontat automat semaforizare

buc

1

2

Implementare program in ADC

buc

1

3

Montare dulap (RACK ) pentru ADC

buc

1

4

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

1

5

Montare modul coordonare

buc

1

6

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

1


 • III. INTERSECȚIA : str. Gheorghe Doja - str. Văleni

Este o intersecție in „cruce” cu circulație prioritara pe str.Gh.Doja.

Lucrările ramase de executat in aceasta intersecție sunt următoarele:


Nr. Crt.

DENUMIRE

U.M.

CANȚITATE

1

Demontat stâlpi pentru semafoare

buc

6

2

Desființat fundație stâlpi

mc

3.1

3

Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

buc

10

4

Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

buc

8

5

Montat corp semafor auto, LED - in consolă (suspendat)

buc

8

6

Demontat corp semafor auto din consola (suspendat)

buc

4

7

Montat corp semafor pietonal, LED

buc

14

8

Demontat corp semafor pietonal

buc

8

9

Demontat cablu alimentare semafoare subteran

ml

1200

10

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

1

11

Demontat automat semaforizare

buc

1

12

Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

buc

2

13

Montat camere video supraveghere trafic rutier fara achiziție de camera

buc

1

14

Demontat camere video supraveghere trafic rutier

buc

1

15

Montat lampa cu lumina verde intermitent

buc

6

16

Demontat lampa cu lumina verde intermitent

buc

4

17

Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

buc

1

18

Desfacere si refacere borduri

ml

25

19

Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

ml

1712

20

Montare bucla de detecție inductiva

buc^

21

Montare detector inductiv in ADC

buc-1

n-

v w

22

Montare interfața detecție video in ADC

buc :

23

Montare modul coordonare

buc A

24

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

25

Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

ml

1196

26

Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

ml

900

27

Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

ml

1239

28

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

600

29

Instalare protecție prin legare la pamant

buc

1

30

Montare dulap (RACK ) pentru ADC

buc

1

31

Implementare program in ADC

buc

1

 • IV. INTERSECȚIA :Str.N.Balcescu - Str.N.Basarab

Este o intersecție in „cruce” cu circulație prioritara pe Str. N.Balcescu-Str. St.Greceanu.

Lucrările ramase de executat in aceasta intersecție sunt următoarele:

Nr. Crt.

DENUMIRE OPERAȚIUNE

U.M.

CANTITATE

1

Desființat fundație stâlpi

mc

0.5

2

Demontat stâlpi pentru semafoare

buc

1

3

Demontat cronometre

buc

1

4

Montare, programare si punere in funcțiune automat semaforizare

buc

1

5

Demontat automat semaforizare

buc

1

6

Montat camere video supraveghere trafic rutier cu achiziție de camera

buc

1

7

Montat sisteme de stabilizare a tensiunii

buc

1

8

Montare modul coordonare

buc

1

9

Montare modul comunicație cu Postul Central - Dispeceratul

buc

1

10

Montare dulap (RACK ) pentru ADC

buc

1

11

Implementare program in ADC

buc

1

12

Montare detector inductiv in ADC

buc

3

13

Demontat corp semafor auto (din poziție standard)

buc

5

14

Montat corp semafor auto, LED - in poziția standard

buc

6

15

Montat corp semafor pietonal, LED

buc

6

16

Demontat corp semafor pietonal

buc

6

17

Montat lampa cu lumina verde intermitent

buc

6

18

Montare bucla de detecție inductiva

buc

11

19

Desfacere si refacere borduri

ml

25

20

Execuție racorduri cabluri electrice

buc

268

21

Instalare cabluri Fy 6 pentru impamantare

ml

275

22

Instalare cabluri Myf 1,5 mmp pentru bucle inductive

ml

550

întocmit: Nicoleta Ghînîță

01.0213016/2 ex.


23

Montat cablu alimentare semafoare subteran CSYY 5x1,5

ml

24

Instalare cablu de comanda JYSTY 4 x 2 x 0,8

ml

'/ &

O

914   .

25

Demontat cablu alimentare semafoare aerian

ml j

1750

V.


Dispecerat


Pentru vizualizarea si înregistrarea fluxurilor de la camerele video, este necesara livrarea a doua înregistratoare digitale de rețea si aplicațiile software necesare, astfel incat sa permită vizualizarea si stocarea imaginilor de la toate camerele video existente, modelul SONY SNC-ER521, precum si de la camerele video furnizate in cadrul prezentului contract, pentru o perioada de 30 de zile, rezoluție standard.

Ofertantii vor demonstra in propunerea tehnica modalitățile de integrare a infrastructurii video existente, in vederea asigurării unei compatibilități depline.

Se vor prezenta protocoalele de comunicații utilizate la integrare, inclusiv prinț screen-uri din aplicația software management video.

In cadrul dispeceratului sunt necesare următoarele echipamente si licențe software:

Nr.

Crt.

DENUMIRE OPERAȚIUNE

U.M.

CANTITATE

1

înregistrator digital de rețea

buc

2

2

Aplicații software management video

buc

2

2.1. SUBSISTEM DE MONITORIZARE VIDEO A TRAFICULUI

Intersecțiile din prezentul proiect vor fi prevăzute cu un sistem de monitorizare video, conform cantitatilor din Anexa.

Pentru realizarea acestui proiect se vor folosi camere video IP de supraveghere de exterior IP, echipamente de inregistare a imaginilor.

Sistemul este compus din:

o Camera video IP de tip dome

o Carcasa de exterior

o Kit pentru instalare pe stâlp

o Sursa de alimentare.

o Echipamentde înregistrare a imaginilor preluate de la camerele video

o pozarea unui cablu de date cu ADC-ul apropiat;

o pozarea unui cablu de alimentare cu ADC-ul apropiat;;

o aplicații software de management.

Suma estimată pentru ducerea la îndeplinire a acelor prezentate mai sus este de 600.000,00 lei

fără TVA.

Director Executiv,


ing. Mădălina Crăciun


Șef Birou, ing. Alexandru Predaîntocmit Nicoleta Ghiniță

01.0Z20lX2/ix.