Hotărârea nr. 329/2016

Hotãrârea nr. 329 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploieşti şi Partidul Mişcarea Populară pentru folosinţa spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Ploieşti, strada Gheorghe Lazăr nr.15, Bl. CC Sud, parter

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 329 privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, Bl. CC Sud, parter

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gheorghe Popa, Cristina Ana - Maria Enache, Bogdan Hodorog precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, BL CC Sud, parter;

Având în vedere solicitările reprezentanților Partidului Mișcării Populare înregistrate la Municipiul Ploiești sub nr. 4978/05.03.2015, nr. 7330/06.04.2015, nr.7331/06.04.2015, nr.20386/21.10.2015 si nr.23206/25.11.2015;

Luând în considerare: procesul verbal din 19.09.2016 al Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință;

Luând în considerare: raportul din data de 21.09.2016 al Comisiei nr. 2 a Consiliului Local al municipiului Ploiești - Valorificare Patrimoniu, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în baza art. 1 din Hotărârea Guvernului. României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome;

în baza art.26, art.27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(l), alin.(2)-lit.c), alin.(5)-lit.b), art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară, CIF 32765141, pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, BL CC Sud, parter, identificat conform Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, în următoarele condiții:

 • a) Bunul închiriat este dat în folosința locatorului pentru destinația - Sediu Partid;

 • b) Chiria pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, Bl. CC Sud, parter, se calculează în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007;

 • c) Durata contractului de închiriere este de 1 an, cu drept de prelungire în condițiile legii;

Art.2 Se aprobă contractul-cadru de închiriere prevăzut în anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 împuternicește Primarul Municipiului Ploiești să semneze contractul de închiriere în condițiile stabilite prin prezenta hotărâre.

Art.4 Direcția Gestiune Patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință publică prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte» de ședință, George Sorin Niculae Botez


Contrasemnează Secretar,

Georgiana Popa


DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIUAVIZAT,

PRIMAR

Adrian Fio

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, Bl. CC Sud, parter

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

Prin adresele înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 4978/05.03.2015, nr. 7330/06.04.2015, nr.7331/06.04.2015, nr.20386/21.10.2015 si nr.23206/25.11.2015, reprezentanții Partidului Mișcarea Populară au solicitat atribuirea unui spațiu in vederea desfășurării activității cu destinația de sediu de partid.

Conform informațiilor furnizate de către reprezentanții Serviciului Inventariere si Evidență Bunuri incepand cu data de 1.04.1998 potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/1998 spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință au trecut in administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Solicitările nr. 4978/05.03.2015, nr. 7330/06.04.2015, nr.7331/06.04.2015, nr.20386/21.10.2015 si nr.23206/25.11.2015, au fost avizate favorabil in cadrul ședinței Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din 19.09.2016, propunându-se inițierea unui proiect de hotărâre.

Conform art. 3 alin. 1 din Legea Partidelor Politice nr. 14/ 2003 pot funcționa ca partide politice numai asociațiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, si care militează pentru respectarea suveranității naționale, a independenței si a unității statului, a integrității teritoriale, a ordinii de drept si a principiilor democrației constituționale. Potrivit Sentinței Civile nr. 30 DEC din 16.09.2013 a Tribunalului București Secția a V - a Civila s-a dispus înregistrarea Partidului Mișcarea Populară, in registrul partidelor politice aflat pe langa grefa instanței.

Potrivit art. 26. din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale - (1) Autoritățile administrației publice centrale și locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor politice, precum și terenurile aferente, la cererea motivată a acestora. (2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ teritorială. (3) închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmează regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinație de locuință.

pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționale și regiilor autonome.

Conform prevederilor art. 36 alin. 1 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale.

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV,

Carmen Daniela Bucur

Avizat,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC-CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela Zaharia

DIRECȚIA ECONOMICĂ DIRECTOR EXECUTIV,

Nicoleta Craciunaiu

întocmit, Rozalia Toader

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTIEXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară, pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, Bl. CC Sud, parter

Potrivit Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Local administrează domeniul public și privat și hotărăște cu privire la modul de valorificare a bunurilor.

începând cu data de 1.04.1998 potrivit Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 20/1998 spațiile cu altă destinație decît aceea de locuință au trecut in administrarea directă a Consiliului Local al municipiului Ploiești.

Prin adresele înregistrate la municipiul Ploiești sub nr. 4978/05.03.2015, nr.7330/06.04.2015, nr. 7331/06.04.2015, nr. 20386/21.10.2015 si nr.23206/25.11.2015, reprezentanții Partidului Mișcarea Populară au solicitat atribuirea unui spațiu in vederea desfășurării activitatii cu destinația de sediu de partid.

Solicitările nr. 4978/05.03.2015, nr. 7330/06.04.2015, nr. 7331/06.04.2015, nr. 20386/21.10.2015 si nr. 23206/25.11.2015 au fost avizate favorabil in cadrul ședinței Comisiei pentru analizarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință din data de 19.09.2016, propunându-se inițierea unui proiect de hotărâre.

Potrivit art. 26 alin. 3 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale închirierea de către autoritățile locale a spațiilor destinate sediilor partidelor politice urmeaza regimul juridic prevăzut pentru închirierea spațiilor cu destinația de locuințe. Chiria se va calcula in mod corespunzător conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007.

Față de cele prezentate, supunem analizei și aprobării Consiliului Local al municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.

Consilieri:

Robert Ionuț Vîsca


Cristina Ana-Maria Enache

Bogdan Hodorog
Anexa nr.2 la HCL nr,


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE


pentru spațiul cu altă destinație decât aceea situat in Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, bloc CC încheiat astazi

în temeiul prevederilor art. 36 alin(l), alin(2)-litc), alin (5)-litb), 'arfT5alin(3)


din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.26, art.27 din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, ale art. ldin Hotărârea Guvernului României nr. 310/2007 si in baza Hotărârii nr.

........../.................. a Consiliului Local al municipiului Ploiești, s-a incheiat prezentul contract de inchiriere

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiului Ploiești, cu sediul in Ploiești, Bulevardul Republicii nr. 2, reprezentat prin domnul Primar Adrian Florin Dobre, in calitate de locator, pe de o parte,

si

Partidul Mișcarea Populară, cod de identificare fiscala................ cu

sediul in ................................... , reprezentat prin .................................... in

calitate de locatar sau chiriaș pe de alta parte,

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1 - Obiectul contractului de inchiriere il constituie folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință, situat in Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, bloc CC Sud, parter, in suprafață de 114,76 mp.

Art, 2  - Bunul inchiriat este dat in folosința locatarului pentru destinația:

SEDIU PARTID

Locatarul se obliga sa respecte profilul de activitate declarat sau stabilit de Consiliul Local al municipiului Ploiești prevăzut la alineatul precedent pe toata durata inchirierii, sau pana la schimbarea acestuia in condițiile legii si in condițiile prevăzute de hotărârile Consiliului Local.

Predarea - primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare - primire ce va fi incheiat de parti la data predării.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3 - Termenul de închiriere este de 1 (un) an, cu incepere?d^lă35^(l^ ...................pana la data de .................., cu drept de prelungire cWacprduJ ambelor parti.                                                                          /£ ,

, cu drept de prelungire cuacl)rdu

Ol

narfile contra ctantp Inrifk nnnVeni ss


La expirarea termenului prevăzut, părțile contractante^Ș^â^^enl șar/ prelungească contractul printr-un act adițional. Locatarul are obligatiai^^6^|^>p^ locator cu 30 de zile înainte de expirarea termenului contractual, exp'imăhdu^si disponibilitatea pentru prelungirea contractului.

In prezentul contract nu-si gaseste aplicabilitatea art. 1810 Cod Civil, in sensul ca tacita relocatiune nu operează. Prin urmare, la expirarea termenului stipulat, contractul nu se prelungește de drept.

 • IV. PREȚUL ÎNCHIRIERII

Art. 4 - Prețul inchirierii, respectiv chiria lunara, este de 323,4 lei/luna.

Locatarul va plăti chiria începând cu data semnării contractului.

Chiria este calculata si actualizata in mod corespunzător conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 310/2007 privind actualizarea tarifului lunar al chiriei practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale ale acestuia, precum și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ale societăților comerciale, companiilor naționale, societăților naționle și regiilor autonome

Art. 4.1. Neplata la termen a chiriei atrage obligația locatarului de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art. 4.2. Neplata chiriei pe 3 (trei) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost închiriat, constituie motiv de încetare de drept, fara nicio formalitate prealabila, a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a locatarului.

V. MODALITATI DE PLATA

Art 5 - Locatarul se obliga sa plateasca lunar chiria stabilita la art. 4 al prezentului contract.

Plata chiriei se va efectua lunar in primele 10 zile următoare lunii pentru care se efectuează plata prin virament din contul chiriașului sau cu numerar in contul Municipiului Ploiești R039TRJEZ52121A300530XXXX deschis la Trezoreria Ploiești.

In cazul in care locatarul nu plătește chiria la termenul scadent, va suporta obligații de plata accesorii, calculate conform legislației fiscale in vigoare, începând din prima zi, care urmeaza aceleia când suma a devenit exigibila.

Chiria si obligațiile de plata accesorii pot fi modificate de locator potrivit actelor normative si a hotărârilor Consiliului Local al municipiului Ploiești, ce intervin după încheierea contractului, cu condiția notificării locatarului înainte de aplicarea noilor reglementari.

 • VI. OBLIGAȚIILE LOCATORULUI

Art. 6 - Locatorul se obliga :                                             /


 • - sa predea spațiul cu alta destinație decât aceea de locuința ^^âzin^Eloiu-A-, strada Gheorghe Lazar nr.15, bloc CC Sud, parter, in baza unui propeO^rbal aâ.

i             .    .                                                                                                                            fi ■_[               j             si

predare-primire;

 • - sa stabilească profilul de activitate al spațiului;

 • - sa controleze periodic modul cum este folosita si intretinuta dt^atrgjcliife suprafața inchiriata si sa controleze periodic respectarea profilului stabinHaWifr prezentului contract.

VIL OBLIGAȚIILE LOCATARULUI

Art. 7 - Locatarul se obliga:

 • a) sa achite T.V.A. la chiria stabilita prin contract in condițiile in care legislația o va cere.

 • b) sa plateasca chiria datorata prevăzută la art. 4, la termenele si in condițiile prezentului contract;

 • c) sa se prezinte la sediul locatorului in vederea ridicării avizului de plata si sa prezinte locatorului lunar dovada efectuării plătii chiriei la termenele prevăzute in contract;

 • d) beneficiarul contractului Partidul Mișcarea Popupara are obligația incheierii de contracte de asigurare pentru imobil in termen de maxim 60 de zile de la data intrării in vigoare a prezentului contract;

 • e) locatorul se obliga sa nu faca nici o modificare constructiva aupra bunului inchiriat, fara acordul proprietarului;

 • f) sa asigure paza bunului inchiriat;

 • g) sa folosească bunul inchiriat numai potrivit destinației prevăzute in art. 2; sa amenajeze si sa intretina pe cheltuiala proprie spațiul potrivit destinației acestuia, conform standardelor in vigoare, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens;

 • h) Locatarul se obliga, ca pe toata durata inchirierii, sa păstreze in bune condiții bunul inchiriat, precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau deterioreze;

 • i) Locatarul il va instiinta in maxim 24 de ore pe locator despre orice acțiune a unei terte persoane care ii tulbura folosința;

 • j) Locatarul va răspunde de distrugerea totala sau parțiala a bunului inchiriat care s-ar datora culpei sale;

 • k) sa răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, daca nu va dovedi ca incendiul a provenit din caz fortuit, forța majora sau defect de construcție, ori prin comunicarea focului de la o clădire vecina;

 • l) locatarul este obligat sa elibereze spațiul inchiriat la incetarea contractului, in termen de 3 (trei) zile de la data apariției unei cauze de incetare, fara a fi necesara notificarea. In caz contrar, se va proceda la evacuarea acestuia in baza unei hotarari judecătorești definitive si irevocabile sau pe cale administrativa conform prevederilor legale in vigoare.

Locatarul va datora chirie si obligații de plata accesorii pana la parasirea efectiva a spațiului sau pana la punerea efectiva in executare a hotărârii de evacuare;

 • m) orice alte lucrări de modernizare si consolidare, altele decât cele prevăzute la art. 7 lit t), se efectuează in spațiu numai cu acordul si, după caz, avizul

Consiliului Local al municipiului Ploiești si cu obținerea ^tuturor avizelor si autorizațiilor prevăzute de legislația in vigoare.                    /yț; . .1 ț

Pe perioada in care se efectuează lucrările prevăzute? la alineatul de.mai sus, precum si cele prevăzute la art. 7 lit t), locatarul toore^Vghi^a^ptâyș^ț^ in contractul de inchiriere.

 • n) in situația in care chiriașul eliberează spațiul detinufynainte de expirarea termenului contractual, este obligat sa notifice locatorul cu 30 de zile inainte si sa solicite incheierea procesului verbal de predare - primire;

Pana la data întocmirii procesului verbal, acesta are obligația sa achite chiria si obligațiile de plata accesorii calculate conform prevederilor legale in vigoare.

 • o) are obligația sa permită accesul locatorului in spațiul închiriat, ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul închiriat si starea acestuia;

 • p) la încetarea locatiunii, chiriașul este obligat sa restituie spațiul cel puțin in aceeași starea in care a fost primit, conform celor descrise in procesul verbal de predare - primire încheiat la data perfectării contractului, situație ce va fi consemnata intr-un proces verbal;

 • q) sa achite impozitul pe clădiri, impozitul pe teren si celelalte obligații la bugetul local stabilite prin lege, sens in care se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești;

 • r)  sa încheie contracte ferme cu furnizorii de utilitati si sa respecte obligațiile asumate prin contracte. Repararea oricărui prejudiciu pe care chiriașul il va cauza acestora revine in exclusivitate chiriașului;

 • s) locatar are obligația respectării tuturor normelor legale in vigoare in domeniul apararii împotriva incendiilor, sens in care are următoarele obligații:

 • -  sa stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile si modul de organizare pentru apararea împotriva incendiilor în unitatea sa, sa le actualizeze ori de câte ori apar modificări si sa le aduca la cunoștința salariatilor, utilizatorilor si oricăror persoane interesate;

 • -  sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

 • -  sa solicite si sa obțină avizele si autorizațiile de securitate la incediu, prevăzute de lege, si sa asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;

 • -  sa permită, in condițiile legii, executarea controalelor si a inspecțiilor de prevenire impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informațiile solicitate si sa nu îngreuneze sau sa obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora;

 • -  sa permită alimentarea cu apa a autospecialelor de intervenție în situații de urgenta;

 • -  sa întocmească, sa actualizeze permanent si sa transmită Inspectoratului pentru Situării de Urgenta Județean lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice forma, cu mențiuni privind: proprietățile fizico- chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sanatate si mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție si prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;

 • -  sa elaboreze instrucțiunile de aparare împotriva incendiilor si sa stabilească

atribuțiile ce revin salariatilor la locurile de munca;           //


 • -  sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunilșf neceșare masurile de aparare împotriva incendiilor si sa verifice resgect^rea^ce^ferl masuri semnalate corespunzător prin indicatoare de aWtj^r^J'de^ paîrJ persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;

 • -  sa asigure întocmirea si actualizarea planurilor de intervenții pentru aplicarea acestora in orice moment;

 • -  sa permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului in unitatea sa in scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament si sa participe la exercițiile si aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;

 • -  sa asigure utilizarea, verificarea, întreținerea si repararea mijloacelor de aparare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;

 • -  sa asigure si sa pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor si echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existenta si funcționarea unitatii sale, precum si antidotul si medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

 • -  sa informeze de îndata, prin orice mijloce, Inspectoratul pentru Situații de Urgenta Județean despre izbucnirea si stingerea cu forte si mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucratoare sa completeze si sa trimită acestuia raportul de intervenție;

 • -  sa utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor, certificate conform legii;

 • -  sa cunoască si sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activitatilor pe care le organizează sau le desfasoara;

 • -  sa întrețină si sa folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apararea impotriva incendiilor;

 • -  sa nu efectueze modificări neautorizate si fara acordul scris al proprietarului;

 • -  sa aduca la cunoștința proprietarului, orice defecțiune tehnica ori alta situație care constituie pericol de incendiu;

 • -  sa îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apararea impotriva incendiilor.

 • t) sa execute la timp si in bune condiții lucrările de intretinere si reparații după cum urmeaza:

La partea de construcții:

- spoieli, zugrăveli si vopsitorii interioare si exterioare inclusiv reparații si refacerea tencuielilor, curățirea fațadelor, repararea sau, după caz, înlocuirea invelitorilor cu respectarea legislației in vigoare, precum si vopsirea lor parțiala sau totala, repararea jgheaburilor, burlanelor, paziilor, sorturilor, glafurilor;

 • - repararea, înlocuirea si vopsirea tamplariei interioare si exterioare inclusiv a feroneriei, pervazurilor, tocurilor si căptușelilor, reparații si înlocuiri de pardoseli si placaje de orice natura: faianța, mozaic, marmura, lemn, mase plastice etc.

 • - reparații la trepte, contratrepte, balustrade si mina curenta;

 • - înlocuirea geamurilor sparte sau lipsa inclusiv chituirea lor, chitmrea si montarea de baghete de lemn sau metalice la geamuri;


 • - curățirea coșurilor, curățirea, repararea si refacerea sobejd^de-Orice repararea si inlocuirea garniturilor metalice si ușilor de curățire a cen


  11 ^loi* sadM iuirîloȚ;/ iuse'\cfe pecifice


 • - refacerea pavajelor deteriorate ca urmare a circulație specificului activitatii chiriașului; întreținerea si repararea transformările sau amenajările interioare sau exterioare care sun^j considerente estetice, sanitare, paza contra incendiilor sau funcționa activitatii chiriașului inclusiv lucrările aferente, cu respectarea legislației;

 • - repararea grilelor metalice si a vitrinelor, inclusiv lucrările aferente de zidărie si tencuieli;

 • - repararea si inlocuirea rulourilor, chingilor, obloanelor, jaluzelelor si jardinierelor.

La instalațiile de incalzire centrala:

 • - inlocuirea parțiala a radiatoarelor, repararea conductelor de legătură si a radiatoarelor, fara coloane de alimentare; inlocuirea garniturilor uzate ale robinetelor si ventilelor; revopsirea elementilor de radiator sau a conductelor aparente, intarirea brățărilor si consolelor existente pentru conducte si radiatoare; curățirea grătarelor la cazane; curățirea injectoarelor si arzătoarelor; ungerea pârtilor mobile la motoare si mecanisme;

 • - curățirea rezervoarelor de combustibil prin îndepărtarea reziduurilor, desfundarea conductelor de alimentare cu combustibil, repararea injectoarelor;

 • - rebobinarea motoarelor electrice de acționare a pompelor de circulație aferente încălzirii sau preparării apei calde; sudarea serpentinelor, curatarea de rugina si revopsirea interioara si exterioara a elementelor componente, revizuirea si repararea armaturilor, a izolațiilor termice etc. la boilere si schimbătoare de căldură.

La instalațiile sanitare:

 • - repararea si inlocuirea robinetelor si a bateriilor amestecatoare de apa la chiuvete, bai etc.; repararea si inlocuirea sifoanelor aparente de scurgere de la obiectele sanitare; inlocuirea garniturilor de la capacele pieselor de curățire; desfundarea sifoanelor de scurgere si a rețelei de canalizare pana la căminul de ieșire din clădire (exclusiv acesta);

 • - repararea sau inlocuirea parțiala a conductelor de alimentare si a tuburilor de scurgere inlocuirea obiectelor sanitare sparte sau deteriorate, inclusiv vopsirea lor; repararea sau inlocuirea armaturilor de orice fel si a pieselor de legătură, revopsirea conductelor aferente;

 • - consolidarea si inlocuirea portprosopului, portsapunului, etajerei si a oglinzii;

 • - repararea si inlocuirea cazanului de baie, de rufe,de bucătărie si a burlanelor respective inlocuirea rezervorului de apa de la closet, inclusiv a pârtilor sale componente, repararea si centrarea pompelor, hidrofoarelor de hidrofor, inclusiv repararea armaturilor, a sticlei de nivel, a supapei de siguranța, precum si repararea elementelor de automatizare apartinand instalației ce servește hidroforul, vidanjarea hasnalelor de tip uscat;

La instalațiile electrice:

- repararea si revizuirea instalației electrice, repararea si^irilocuirca-dqzelor, întrerupătoarelor, fasungurilor, comutatoarelor, prizelor, sigu^anțelp^filzi'bile^^au automate, butoanelor si automatelor de scara; înlocuirea bebălof|j! a:■globurilor, repararea tablourilor electrice;                                                   krl?


Alte obligații in sarcina chiriașului:

 • - repararea sau inlocuirea instalațiilor speciale, frigorifice, iluminat ornamental, ventilație, etc.;

 • - intretinerea si repararea ascensoarelor de persoane si materiale;

 • - curățirea de frunze, noroi si alte sedimente a jgheaburilor si burlanelor, curățirea de zapada, țurțuri de gheata si alte depuneri ale acoperișurilor, jgheaburilor, burlanelor, teraselor, curților etc.;

 • - curățirea si desfundarea canalelor pentru evacuarea gunoaielor, curățirea si ungerea ghidajelor, platformelor si vagonetilor pentru evacuarea gunoiului; procurarea, repararea si revopsirea recipientilor de gunoi;

 • - la expirarea termenului si in caz de neprelungire precum si in cazul rezilierii contractului, chiriașul nu se va intoarce cu pretenții pentru investițiile efectuate in spațiu; acestea sunt si vor ramane in proprietatea locatorului.

VIII.  SUBLOCATIUNEA SI ÎNCHIRIEREA

Art. 8. Sunt strict interzise cesiunea contractului, subinchirierea in tot sau in parte a bunului închiriat si orice forma de asociere si colaborare.

 • IX. ÎNCETAREA locatiunii

Art. 9. Contractul inceteaza prin: expirarea termenului prevăzut in contract; acordul de voința, exprimat in scris, al pârtilor contractante; desființarea titlului locatorului; locatorul nu este răspunzător de schimbarea regimului juridic al spațiului ca urmare a unor eventuale reglementari legale adoptate după semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, locatarul nefiind in drept sa pretindă nici un fel de despăgubiri de la locator si nici atribuirea unui alt spațiu;

 • -  prin reziliere, in caz de nerespectare de către chiriaș a oricărei clauze din contract;

 • -  inceteaza de drept, când nevoile urbanistice sau administrative, precum si interesul public impun acest lucru;

 • -  in cazul întârzierii la plata chiriei cu 60 de zile, proprietarul va notifica chiriașului intenția de reziliere a contractului; rezilierea operează de drept daca in termen de 30 zile de la notificarea chiriașului nu isi îndeplinește obligațiile cu privire la plata chiriei

 • -  desființarea/dizolvarea/radierea persoanei juridice

Art. 9.1. Indiferent de motivul de încetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării spațiului sau a


Art. 10. - Pentru nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in funcție de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art. 11. - Pact comisoriu :

In caz de neexecutare, contractul se considera desființat la notificarea Partidului Mișcarea Populara de către reprezentanții Municipiului Ploiești, in cazul in care Partidul Mișcarea Populara nu-si executa obligațiile contractuale prevăzute la art. 7 alin (e),(g),(h). Prin urmare, rezilierea intervine de drept, după notificarea Partidului Mișcarea Populara de către reprezentanții Municipiului Ploiești.

Art. 12. - Niciuna din părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau parțial, a oricărei obligații, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligației, a fost cauzata de forța majora, asa cum este definita de lege, cu condiția notificării in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

Art. 13. Orice modificări in statutul juridic, act de înființare, sediu al locatarului vor trebui anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor închirierea imobilelor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința.

XI. DISPOZIȚII FINALE

Art. 14- Modificarea contractului se poate face in limitele legislației romane, cu acordul pârtilor, prin act adițional, care face parte integranta din prezentul contract, excepție facand hotărârile Consiliului Local prin care se aduc modificări la tarife sau alte acte normative - legi, hotarari de Guvern, ordonanțe, ale căror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act adițional.

Art. 15 - La încetarea contractului, atunci când locatarul datoreaza locatorului chirie restanta, obligații de plata accesorii sau daune, locatorul are drept de retentie asupra unor bunuri din spațiu pana la data când obligația bugetara se stinge.

Art. 16 - Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de către instanțele de judecata competente.

Art. 17 - Prezentul contract produce efecte de la data încheierii acestuia.


Adrian Florin Dobre

Direcția Gestiune Patrimoniu Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Direcția Economica Director Executiv, Nicoleta Craciunoiu

Serviciul Juridic Contencios, Contracte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 2


COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIULUI, SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRICULTURA SI PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat in discuții Proiectul de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere între Municipiul Ploiești și Partidul Mișcarea Populară pentru folosința spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în Ploiești, strada Gheorghe Lazăr nr.15, bloc CC Sud, parter

si a emis:
PREȘEDINTE

Ștefan DanesData: