Hotărârea nr. 328/2016

Hotãrârea nr. 328 privind modificarea poziţiei 714 (referitoare la imobilul situat în Ploieşti, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploieşti nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 328 privind modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11,2006privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri: Vîscan Robert-Ionuț, Dragulea Sanda, Stanciu Marilena, Dănescu Ștefan, Mateescu Marius Nicolae, Văduva Sorin și Hodorog Bogdan precum și Raportul de specialitate al Direcției Gestiune Patrimoniu prin care se propune modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

Luând în considerare faptul că părți din imobilul din strada Anul 1907 nr. 11 care fac obiectul prezentei hotărâri se află în domeniul privat al municipiului Ploiești potrivit poziției 714 din Anexa nr.l la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești;

In conformitate cu Raportul din data 21.09.2016 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

In baza prevederilor art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 28, alin. (5) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. (2), litera c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.(l). Aprobă modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești conform Anexei 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2.) Imobilul situat în strada Anul 1907 nr. 11 se identifică potrivit planului de amplasament și delimitare a imobilului și releveului întocmite de persoană fizică autorizată Chiriță Cătălin Liviu în anul 2016, care constituie Anexa nr. 2 și fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 rămân neschimbate.

Art. 3. Direcția Gestiune Patrimoniu și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte^de ședință, GeorgefSorin Niculae Botez


MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr.

714 (referitoare la

1 la Hotararea


Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate privată, cu modificările și completările ulterioare, domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit din bunuri aflate în proprietatea municipiului care nu fac parte din domeniul public, asupra acestor bunuri municipiul având drept de proprietate privată.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/2006 au fost incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului mai multe categorii de bunuri, în Anexa nr.l fiind incluse locuințele supuse închirierii și terenurile aferente, înscrierea în anexele la hotărâre facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele municipalității, fără a se efectua măsurători de specialitate.

© La poziția 714 din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești se află înregistrate următoarele părți din imobilul situat în strada Anul 1907 nr. 11:

 • - locuință în suprafață de 31,23 m.p titular Sabău Gigei;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 68,02m.p titular Vișan Mihaela;

Situația contractelor de închiriere de la adresa poștală Anul 1907 nr. 11 este următoarea:

 • - spațiul cu destinația de locuință, în suprafață utilă de 31,23 m.p și o cotă indiviză din terenul cu destinația de curte sunt deținute în baza contractului de inchiriere nr. 5654/19.06.2009, (prelungit prin act adițional nr.7088/27.06.2014 cu termen de valabilitate pana la data de 18.05.2019) de către Sabău Bogdan Dumitru;

 • - terenul cu destinația de curte în suprafață de 68,02 m.p (cotă indiviză) este deținut în baza contractului de inchiriere nr.l 1952/09.07.2015 cu termen de valabilitate pana la data de 08.07.2018 de către Vișan Mihaela Martha;

Prin cererea nr. 20484/04.12.2013 domnul Sabău Bogdan Dumitru a solicitat cumpărarea locuinței pe care o deține în baza contractului de închiriere.

Prin cererea nr. 12015/15.06.2015, domnul Sabău Bogdan Dumitru a transmis planul de amplasament și delimitare și releveul, întocmite de către persoană fizică autorizată-Chiriță Cătălin Liviu pentru imobilul de la adresa poștală Anul 1907 nr. 11.

Din studierea documentelor aflate la dosarul tehnic al acestui imobil și a celor transmise de diferite instituții, s-au constatat anumite inandvertențe, motiv pentru care prin adresa nr. 12015/08.04.2016, i s-a comunicat domnului Sabău Bogdan Dumitru că trebuie refăcute planul de amplasament și delimitare al acestui imobil întrucât trebuie măsurată și construcția CI pentru a se putea determina suprafața de teren-curte și reJș^i^jȘtwât Municipiul Ploiești deține o cotă indiviză de 50% din WC (cam 3-baie)

Vișan.

Prin cererea nr. 9743/13.05.2016, domnul Sabău Bogdan Dumi®Rlb^^Săismis planul de amplasament și delimitare și releveul modificate așa cum s-a

nr. 12015/08.04.2016.

Potrivit adresei nr. 303804/2016 a Direcției de Dezvoltare Urbana, -“amplasamentul imobilului din str. Anul 1907 nr. 11, nu corespunde, ca forma si dimensiuni, cu cel din lucrarea de introducere a cadastrului imobiliar edilitar.”

Prin adresa nr. 800/21.06.2016, s-a solicitat domnului Sabău Bogdan Dumitru sa ia măsurile ce se impun in vederea remedierii acesetei situării.

Cu ocazia verificării documentelor transmise de persoana fizică autorizată, Chiriță Cătălin Li viu, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în contractele de închiriere, după cum urmează:

SABĂU BOGDAN DUMITRU

NR. CRT.

DENUMIREA ÎNCĂPERILOR

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ      DIN

MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza       planurilor

întocmite de Chiriță Cătălin Liviu)

exclusivă

comună

1.

CAMERĂ

8,75

8,91

2.

CAMERĂ

10,67

10,74

3.

BUCĂTĂRIE

9,21

7,97

4.

VESTIBUL

2,00

1,95

5.

WC

0,60

0,74

SUPRAFAȚA CURTE

72,94

82,97

VIȘAN MIHAELA MARTHA

NR. CRT.

SUPRAFAȚA DIN

CONTRACT ÎNCHIRIERE (MP)

SUPRAFAȚA UTILĂ DIN MĂSURĂTORI (MP) și din calculele raportate la suprafața utilă, efectuate pe baza planurilor întocmite de Chiriță Cătălin Liviu)

exclusivă

comună

SUPRAFAȚA CURTE

68,02

58,03

Precizăm faptul că diferențele de suprafață constatate nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare

care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.


Aceste caracteristici tehnice ale imobilului de la adresa poștală Anul d.S0J.ihp:. care fac obiectul prezentului proiect de hotărâre vor face obiectul actel contractele de închiriere încheiate între Municipiul Ploiești și domnii: |%bă'^^fdai£_Dumitru și Vi șan Mihaela Martha.                                         ''

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT, Amedeo Flori abirca

DIRECTOR EXECUTIV, Carmen Daniela BucurServiciul Intabulări Bunuri, Mădălin Negoiță

AVIZAT,

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ JURIDIC- CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE CONTRACTE


DIRECTOR,

Mihaela Zaharia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


La proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 714

imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr. 1

Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor

imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

Domeniul privat al municipiului Ploiești este alcătuit, potrivit prevederilor Legii nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare, din bunuri aflate în proprietatea sa și care nu fac parte din domeniul public al localității.

In Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Ploiești sunt cuprinse imobile aflate în domeniul privat al municipiului Ploiești, înscrierea în anexele la hotărâri facându-se în baza elementelor de identificare cu care acestea au figurat în evidențele dosarelor tehnice, fără a se realiza măsurători cadastrale.

Prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.339/11.09.2013 s-a aprobat „regulamentul privind vânzarea spațiilor cu destinația de locuință construite din fondurile statului, imobilelor cu destinația de locuințe preluate în proprietatea statului și a celor achiziționate de municipiul Ploiești, garaje, terenurilor aferente locuințelor, terenurilor curți/grădini închiriate proprietarilor de construcții aferente locuințelor vândute in baza Decretului - Lege nr. 61/1990 și a Legii nr.85/1992, aflate în patrimoniul privat al municipiului Ploiești ”.

Cu ocazia verificării documentației întocmite pentru imobilul de la adresa poștală Anul 1907 nr. 11, s-au identificat suprafețe diferite față de cele menționate în actele de proprietate ale Municipiului Ploiești, diferențe care nu se datorează unor modificări ale limitelor de proprietate, ci provin ca urmare a metodelor și instrumentelor de măsurare care se utilizau la data preluării, spre deosebire de actualele măsurători efectuate cu aparatură electronică de specialitate.

Ca atare, în vederea înscrierii în Cartea Funciara a municipiului Ploiești a acestui imobil, în vederea corectei valorificări, este necesară actualizarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Ploiești, sens în care supunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești prezentul proiect de hotărâre.

Vîscan Robert-Ionuț

Stanciu Marilena \Vv


Mateescu Marius Nicol


Hodorog BogdanConsilieri:


Dragulea Sanda


Dănescu


Văduva Sorin


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU COMPARTIMENTUL EVIDENȚĂ ȘI ADMINISTRARE FOND LOCATIV


TABEL


privind modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești

NR.

CRT.

ADRESA

IMOBIL

NUME ȘI PRENUME

CHIRIAȘ

DESTINAȚIA SPAȚIULUI

Supraf. (mp)

OBS.

714

Strada

Anul 1907

nr. 11

Sabău Bogdan-Dumitru

-Locuință -(nr. inventar-I-2 S3 0002)

S.utilă-

compusă din :

 • - cameră -10,74mp

 • - cameră-8,91 mp

 • - WC (baie)- 0,74 mp indivizi din l,48mp

 • - bucătărie- 7,97 mp -hol-1,9 5 mp

Imobil aflat în domeniul privat al Municipiului Ploiești

- teren sub construcția CI

- 39,88 mp cotă indiviză din totalul de 69 mp

- teren curte

- 82,97 mp cotă indiviză din totalul de 141 mp

- hasna (nr. inventar nr. II-2

S3 0002)

4,71 MC cotă indiviză din 8 MC

Vișan Mihaela Martha

- teren curte

- 58,03 mp cotă indiviză din totalul de 141 mp

- hasna (nr. inventar nr. II-2

S3 0002)

3,29 MC cotă indiviză din 8 MC


RELEVEU CONSTRUCȚIE

SCARA 1 : 100


Nr. Cadastral al terenului

Suprafața

Adresa imobilului:

Mun. Ploiești, str.1907, nr. 1 1

8252

21 Omp

Cartea Funciara colectiva nr.

UAT

PLOIEȘTI

Cod unitate individuala ( U )

CF individualaMențiune: încăperea nr.3-baie este deținuta in cota indiviza de 50%


NR.

ÎNCĂPERE

DENUMIRE

ÎNCĂPERE

SUPRAFAȚA

UTILA ( mp )

1

CAMERA

10.74

2

CAMERA

8.91

3

BAIE

0.74 indiviz din 1.48

4

BUCĂTĂRIE

7.97

5

HOL

1.95

Suprafața Utila = 30.31 mp

Executai^C^^^in Liviu An       Qp

Data

05.201 6

//   AUTORIZARE

Seria:           1680 |J

cWilmu //

\%   / Jy

Recepționat,

Data

feeI?PLAN DE AMPLASAMENT ȘI DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:200

Nr. cadastral

Suprafața măsurată

Adresa imobilului

210 mp

Județul Prahova

Municipiul Ploiești, Intravilan Ploiești

Strada 1907, Numărul 11

Cartea Funciară nr.

. UAT        PLOIEȘTI


ȚȚ

382100.

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Valoare de impozitare (lei)

1

Cc

210

Total

210

împrejmuiri :

 • - gard de metal

 • - gard de beton, construcție

 • - gard de beton

 • - gard de lemn, de beton si construcție


Mențiuni


Total


INVENTAR DE COORDONATE Sistem de proiecție STEREO'70


382080

125

382096.543

580971.129

127

382099.372

580976.012

122

382093.513

580979.363

103

382073.248

580990.189

100

382066.189

580994.125

101

382063.870

580988.715

102

382068.540

580986.507

107

382073.110

580984.174

114

382076.726

580982.104

115

382081.070

580979.825

118

382087.993

580975.721

124

382092.163

580973.369Mențiuni


Locuința P

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIU

SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, AGRIC PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție Proiectul de hotărâre privind modificarea poziției 714 (referitoare la imobilul situat în Ploiești, str. Anul 1907 nr. 11 ) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr.267/29.11.2006 privind includerea unor imobile în Inventarul Bunurilor care alcătuiesc domeniul Privat al municipiului Ploiești și a emis: