Hotărârea nr. 327/2016

Hotãrârea nr. 327 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însuşirea inventarului terenurilor şi clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploieşti referitor la includerea unor bunuri în ,,Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploieşti” şi transmiterea lor în administrarea unitătilor de învăţământ preuniversitar de stat

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 327 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul Local al municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri : Dănescu Ștefan, Stanciu Marilena, Dragulea Sanda, Mateescu Marius Nicolae, Vîscan Robert Ionuț, Hodorog Bogdan, Văduva Sorin și Raportul comun de specialitate al Direcției de Gestiune Patrimoniu și al Direcției Tehnic-Investiții, privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, in sensul includerii unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat;

Luând în considerare faptul că bunurile care fac obiectul prezentei hotărâri au fost edificate conform prevederilor legale în vigoare și au fost recepționate potrivit Proceselor-verbale de recepție la terminarea lucrărilor nr. 2382/29.01.2015, 2384/29.01.2015,    3016/09.02.2015,    23375/27.11.2015,    23376/27.11.2015,

23377/27.11.2016,    23378/27.11.2015,    3035/10.02.2016,    3036/10.02.2016,

3038/10.02.2016, 3037/10.02.2016, 3039/10.02.2016;

în conformitate cu Raportul din data de 21.09.2016 al Comisiei nr. 2 -Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale;

în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de stat și a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017;

Având în vedere prevederile art.3 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.3 6, alin.(2), litera “c” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă includerea în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” a bunurilor aferente obiectivului de investiție „Modernizare terenuri de sport la unitățile de învățământ din Municipiul Ploiești”, cod SMIS 53361, identificate în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă completarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești, cu poziții noi identificate potrivit Anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă completarea corespunzător prevederilor art.l și art. 2 a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat.

Art.4. împuternicește Primarul municipiului Ploiești să facă demersurile necesare în vederea modificării “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești”, atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1359/2001 și să semneze actele adiționale la contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, în baza Hotărârii nr.94/2009 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, corespunzător prevederilor art.l și art.2 din prezenta hotărâre.

Art.5. Direcția de Gestiune Patrimoniu, Direcția Economică și Direcția Tehnic Investiții vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Contrasemnează Secretar,

Georgiana PopaMUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU


RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului

Ploiești referitor la includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

în conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești, precum și celelalte bunuri aferente bazei materiale a acestora fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotararea Consiliului Local nr. 73/2016 privind aprobarea Rețelei școlare a unităților de invatamant preuniversitar de stat si a unităților de învățământ particular acreditate/autorizate din Municipiul Ploiești, propuse să funcționeze în anul școlar 2016-2017 s-a aprobat rețeaua școlara a unităților din invatamant preuniversitar de stat din municipiul Ploiești, propuse sa funcționeze in anul școlar 2016-2017, in care se regăsesc si următoarele unitati școlare: Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Ion Luca Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spira Haret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „Radu Stanian”,


Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnazia Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Școala Gimnj^ Doamna”.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiuli^J^e^j însușit inventarul întocmit asupra bunurilor aferente unităților de învuț^&ân municipiul Ploiești printre care se numără și: Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Ion Luca Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Haret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „Radu Stanian”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Școala Gimnaziala „Elena Doamna”.

Prin adresa nr. 251/14.07.2016 Direcția Economică a comunicat faptul ca a înregistrat, cu NC 80.1/28.06.2016, conform adresei nr. 4085/23.06.2016 mijloacele fixe noi intrate sau mijloacele fixe a căror valoare de inventar a fost majorata pentru obiectivul de investiție „Modernizare terenuri de sport la unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești”, Cod SMIS 53361.

Prin adresa nr. 5219/03.08.2016 Direcția Tehnic Investiții a comunicat faptul ca prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, Domeniul major de intervenție 3.4 - Reabilitarea7modemizarea7dezvoltarea si echiparea infrastructurii pentru formare profesionala continua, Apel de proiecte pentru fondurile realocate POR conform Deciziei Comisiei C (2013)/9772 finale din 19.12.2013, la data de 30.10.2014 a fost încheiat contractul de finanțare nr. 4805, cod SMIS 53361.Acest proiect este inclus in Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creștere Ploiesti-Prahova si are in vedere dezvoltarea durabila a mediului de afaceri.

Prin adresa nr. 6308/07.09.2016, in completarea adresei nr. 5219/2016, menționata mai sus, Direcția Tehnic Investiții a transmis următoarele documente: proces-verbal de inventariere, procese-verbale de recepție dotări si echipamente, procese-verbale de recepție la terminarea lucrărilor.

Astfel, s-au modernizat terenurile de sport apartinand următoarelor unitati de invatamant: Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Ion Luca Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Haret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „Radu Stanian”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Școala Gimnaziala „Elena Doamna”.


precum și completarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea nr.94/2009 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești și la Contractele de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților școlare menționate mai sus.

Situația a fost prezentata Comisiei nr. 2 - pentru Valorificarea Patrimoniului, Servicii către Populație, Comerț, Turism, Agricultură, Promovare Operațiuni Comerciale care, potrivit Procesului Verbal din data de 21.09.2016, a avizat favorabil inițierea unui proiect de hotărâre in sensul celor menționate mai sus.

Direcția Tehnic Investiții               Direcția Gestiune Patrimoniu

Director Executiv, Sorina Șom


Director Executiv, Carmen Daniela Bucur

Director Executiv Adjunct, Mădălina Crăciun


Director Executiv Adjunctf

Amedeo Florin TăbîrcăȘef Sferviciu, Gabriela MîndruțiuAVIZAT,


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


DIRECȚIA ECONOMICĂ, DIRECTOR EXECUTIV, Nicoleta Crăciunoiu


Mihaela Zahariaîntoci

Holban E

alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat

în conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public al comunelor, al orașelor și al municipiilor este alcătuit din bunurile de uz sau de interes public local, declarate ca atare prin hotărâre a consiliului local, dacă nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național ori județean.

Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești precum și celelalte bunuri aferente bazei materială a acestora fac parte din domeniul public al localității și figurează în ^Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit prin Hotărârea Guvernului României nr.1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Prin Hotărârea nr. 242/2000 Consiliul Local al Municipiului Ploiești și-a însușit inventarul întocmit asupra bunurilor aferente unităților de învățământ din municipiul Ploiești printre care se numără și : Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Ion Luca Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Haret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „Radu Stanian”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Școala Gimnaziala „Elena Doamna”.

In baza contractului de finanțare nr. 4805/30.10.2014, cod SMIS 53361 s-au modernizat terenurile de sport apartinand următoarelor unitati de invatamant: Colegiul National „Jean Monnet”, Colegiul National „Ion Luca Caragiale”, Colegiul National „Nichita Stanescu”, Colegiul National „Mihai Viteazul”, Colegiul „Spiru Haret”, Liceul Tehnologic de Servicii „Sfanțul Apostol Andrei”, Colegiul Tehnic „Elie Radu”, Școala Gimnaziala „Radu Stanian”, Școala Gimnaziala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala „George Cosbuc”, Școala Gimnaziala „Toma Caragiu”, Școala Gimnaziala „Elena Doamna”.

Prin adresa nr. 251/14.07.2016 Direcția Economică a comunica^f^®^^ a înregistrat, cu NC 80.1/28.06.2016, conform adresei nr. 408ȘJ^;&6/201'§^< mijloacele fixe noi intrate sau mijloacele fixe a căror valoare de inventar, a fost majorata pentru obiectivul de investiție „Modernizare terenurileVsj*oft unitățile de invatamant din Municipiul Ploiești”, Cod SMIS 53361.^^^^^^/ ;

Conform instrucțiunilor de tehnică legislativă în vigoare, ii promovării proiectului de hotărâre de guvern de modificare a Guvernului nr.l359/2001 se impune completarea Anexei 2 a nr.242/2000 a Consiliului Local al municipiului Ploiești privind “Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” având ca obiect bunurile menționate in anexa la prezenta hotărâre.

Hotărârii

Hotărârii însușirea


De asemenea, este necesară modificarea corespunzătoare a anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009, parte integrantă din Contractul de administrare încheiate între Municipiul Ploiești și Consiliile de Administrație ale unităților de invatamant menționate mai sus.

Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.


DATA: 30-06-2016


Multiplication Table

Date: 12.07.2016

• Pagei


SITUAȚIA INTRĂRILOR cf adr DTI/scoli nr.4085/23,06,2016 Modernizare terenuri sport unitati invatamant COD SNIIS 53361


Contul 212.00.00.02.A.04
11 LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL


APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI, LICEUL


TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL


2| LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI’PLOIEȘTI, LICEUL TEHNOLOGIC DE SERVICII SFANȚUL APOSTOL ANDREI PLOIEȘTI


3JȘCOALA GIMNAZIALA RADU STANIAN PLOIEȘTI, ȘCOALA GIMNAZIALA RADU ISTANIAN PLOIEȘTI


4|ȘCOALA GIMNAZIALA RADU STANIAN PLOIEȘTI, ȘCOALA GIMNAZIALA RADU STANIAN PLOIEȘTI


valoare finala ptr mij.fixe existente-., majorare


CARJFEHNICE


NC 80.1/28-06-2016 !


NC 80.1/28-06-2016


Tablou electric cu carcasa metalica-1 buc Stâlp iluminat exterior, metallic.zincat,profil polygonal,înălțime 8 m,system de fixare cu butoane metalice;2 buc; Proiector 250 W IP orientabil-8 buc


Suprafața sintetica modulara sportiva formata din placi modulare de câmp ,dtn polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inal/total 473,44 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158.Total bordura-6,97 . mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata .inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .proiective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra


2016 TEREN BASCHET Suprafața totala=570,72 mp;Suprafata sintetica modulara sportiva .placi modulare de câmp ,din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm lățim *0,158 cm înal/ total 563,27 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-7.45 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe,panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .protective ptr stâlp din burete invelit In material rezistent de culoare -neagra;finantare MECTS Reevaluare 2013 (transferat din 2111.01): durata propusa de evaluator = luni


5 ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI, ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE EMIL PALADE PLOIEȘTI


1551 SISTEM NOCTURNA


1.7,3


Multiplication Table

Date: 12.07.2016

Pa^ff250,27


BUC


NC 80.1/28-06-2016


Tablou electric cu carcasa metalica-Stâlp iluminat exterior,metallic,zincat, polygonal,înălțime 8 m,system de fixare butoane metaiice;2 buc; Proiector 250 W' orientabii-8 buc

sport2016/Teren baschet/Suprafața totala=605,73 mp;Suprafata sintetica modulara sportiva â013p1aci modularș de câmp ,din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latîm *0,158 cm inal/ total =598 mp; Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena Iatime 30,48 cm Iatime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Tolal bordura-7,73 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus'din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .protective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra;s-a turnat beton asfaitic cu agregat mărunt in grosime de 5cm,inlocuindu-se si borduri Reevaluare 2013 (transferat din 2111.01): durata propusa de evaluator = luni


2016 TEREN BASCHETSuprafata totala=570,72 mp;Suprafata sintetica modulara sportiva â013placi modulare de câmp ,din pofîpropifena (1 buc=30,48 cm; L‘30,48; cm latîm *0,158 cm inal/total 563,27 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena iatime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Tolal bordura-7,45 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Sîam System .protective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra;s-a turnat beton asfaitic cu agregat mărunt in grosime de 5cm,inlocuindu-se si borduri Reevaluare 2013 (transferat din 2111-.01): durata propusa de evaluator = luni


Tablou electric cu carcasa metaiica-1 buc Stâlp iluminat exterior,metallic,zincat,profil polygonal.inaltime 8 m,system de fixare cu buloane metalice;2 buc; Proiector 250 W IP orientabii-8 buc


Multiplicatîon Table Date: 12.07,2016 .

Pag?^704,1605,89 MP


NC 80.1/28-06-2016


Suprafața totaîa=605.89 mp;Suprafăfș sintetica modulara sportiva , placi de câmp ,dîn polipropiîena (1 buc=3l cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inat 598,18 mp;Bordura sintetica de delimitare.* cu polipropiîena lățime 30,48 cm latîme 7, cm lungime înalt 0,158.Tota( bordura-7,71 mp;sîstem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din staîp cu elemente de ancorare,brate.panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .proiective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra;* RO
549185,81


Tablou .electric cu carcasa metalica-1 buc Stâlp iluminat exterior,metallîc.zincat,profil poligonal,înălțime 8 m,system de fixare cu buloane metalice;2 buc; Proiector 250 W IP orientabil-8 buc


2016 -teren baschetSuprafata totala=577.47 mp;Suprafata sintetica modulara sportiva, placi modulare de câmp ,din polipropiîena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inal/ total -570 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropiîena latîme 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-7,47 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .protective ptr stâlp din burete învelit in materia! rezistent de culoare neagra; s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5cm,inlocuindu-se si borduri Reevaluare 2013 (transferat din 2111.01): durata propusa de evaluator = luni onpiaiata toiaiy -ouu.oy lunnai din;Suprafata sintetica modulara sportiva formata din placi modulare de câmp ,din polipropiîena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inal/ total 598.18 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropiîena latîme 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-7,71 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ' ancorare,brațe,panou de sticla securizata jnel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .proiective ptr stâlp din burete' învelit in material rezistent de culoare , / neagra                    -iMcrl ti plicatio n Table

©ate: 12.07.2016

PaS^}42,19

Suprafața totala=615,77 mp;Suprafața sintetica modulara sportiva â013placi modulare de câmp ,din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inal/ total -608 mp;Bordura sintetica de' delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm iatime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-7,77 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu • elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata ,inel baschet cu arcsi plasa Sport Court-Pro Slam System .protective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra;;tribuna metalica modulara sistem CETA1 buc-prevazuta cu 60 scaune tip Game


Tablou electric cu carcasa metalica-1 buc Stâlp iluminat exterior,metallic,zincat,profil polygonal,înălțime 8 m,system de fixare cu buloane metalice;2 buc; Proiector 250 WIP orientabil-8 buc____

341666,58


Tablou electric cu carcasa metali'ca-1 buc Proiector 250 W IP orientabil-16 buc suprafața totala=492.34 mp format din:Suprafata sintetica modulara sportiva placi modulare de câmp ,din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48; cm latim *0,158 cm inal/ tota!485,37 mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-6,97 mp;slstem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe, panou de sticla securizata .inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .protective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra

.33


COLEGIUL NATIONAL NICH1TA STANESC


PLOIEȘTI


U 1429.1


Teren sport ( BASCHET SI HANDBAL)


Multîplication Table

Date: 12.07.2016

PaS§Â23,23


0 MP


1280057,14 NC 80.1/28-06-2016


mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime înalt 0,158.Total bordura-10,06 mp;sistem panou baschet fix-pro s!am-2 . buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata .inel baschet cu arc si plasa-Sport Court-Pro Slam System .proiective ptr stâlp din burete învelit in material rezistent de culoare neagra;Tribuna metalica modulara sistem CETA 1 buc prevăzută cu 60 scaune tip GAME/ s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5cm,inlocuindu-se sî borduri Reevaluare 2013 (transferat din 2111.01); durata propusa de evaluator = luni

ȘCOALA GIMNAZIALA GEORGE COSBUC PLOIEȘTITEREN SPORT BASCHETCOLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEȘTI
24611,46
Tablou electric cu carcasa metalica-1 buc Stâlp iluminat exterior, metallic,zincat,profil polygonal.inaltime 8 m,system de fixare cu ’ buloane metalice;2 buc; Proiector 250 W IP orientabil-8 buc


suprafața totaîa=605,70 mp;Suprafata sintetica modulara sportiva .placi modulare de câmp ,din polîpropilena (1 buc=30,48 cm; L*30.48; cm latîm *0,158 cm inai/ total -598 mp; Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158.Total bordura-7.7 mp;sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe, panou de sticla securizata ,inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro


NC 80.1/28-06-2016


Tablou electric cu carcasa metalica-1 buc Stâlp iluminat exterior, metallic,zîncat. profil polygonal.inaltime 8 m,system de fixare cu. buloane metalice;2 buc; Proiector 250 W IP [orientabil-8 buc'


36


COLEGIUL TEHNIC ELIE RADU PLOIEȘTI


1138 TEREN SPORT


M^iltiplication Table ©ate: 12.07.2016 1.1.5.1 ‘fi P^16,69


0 MP


600162,46 NC 80.1/28-06-2016


2016/Teren baschet/Suprafața

■ totala=605,73 mp;Suprafata sintetî< modulara sportiva â013placi modulatele câmp ,dîn polipropilena (1 buc=30,48 bțtf L*30,48; cm latirb?0,158 cm inal/ total =598, mp;Bordura sintetica de delimitare cu polipropilena lățime 30,48 cm lalime 7,62 cm lungime înalt 0,158,Total bordura-7,73 mpjsistem panou baschet fix-pro slam-2 buc;compus din stâlp cu elemente de ancorare,brațe,panou de sticla securizata .inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System .proteclive ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagra|S= 2091,82 mp Reevaluare 2013 (transferat din 2114.01): durata propusa de evaluator = luni

Anexa nr. 2 la H.C.L./ nr.

Bunuri ce trebuie incluse în „Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Ploiești”

Nr

crt

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii sau, după caz, al dării în folosință

Valoare de inventar

(lei)

Situația juridică actuală Denumire act proprietate sau alte documente doveditoare

1.

2.

3.

4.

6.

7.

8.

1.7.3

Sistem nocturnă Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inăltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1559

2016

27061,41

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Liceul Tehnologic de Servicii „Sfântul Apostol Andrei”

Suprafață sintetică modulară sportivă formată din plăci modulare de câmp, din polipropilena (1 buc=30,48 cm; L*30,48 cm, 1*0,158 cm inăltime totala 473,44 mp ; bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm, lungime inalt 0,158. Total bordură 6,97 mp ; sistem panou baschet fix, pro slam -2 buc compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc si plasă Sport Court-Pro Slam System, protective pentru

2016

222695,93

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterk^fgTf^

------ X.

stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră

Număr inventar 1558

1.7.3

Sistem nocturnă

Școala Gimnazială „Radu Stanian”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1548

2016

25962,43

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren de handbal Și teren de baschet (asfaltat)

Suprafață totală = 570,72 mp, suprafață sintetică modulară sportivă, plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm ;L*30,48 cm, lățime *0,158 cm inălțime totală 563,27 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm lățime, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,45 mp, sistem panou baschet fîx-pro slam -2 buc , compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro Slam System, protective pentru stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, finanțare MECTS

2016

496242,36

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă Școala Gimnazială „George Emil Palade”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250W IP orientabil - 8 buc

2016

25250,27

priT^^m f proprfâ^e W|^o^ cu

Număr inventar 1551

completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren de sport Școala Gimnazială „George Emil Palade”

Teren baschet, suprafață totală 605,73 mp, suprafață sintetică modulară sportivă, plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48 cm, lățime *0,158 cm, inal/total 598 mp. bordura sintetica de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm, lungime inalt 0,158. Total bordura 7,73 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticla securizata, inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System, protective ptr. stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5 cm, inlocuindu-se și borduri

Număr inventar 1423.1

2016

460098,26

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren de sport Școala Gimnazială „Toma Caragiu”

Teren baschet, suprafață totala 570,72 mp, suprafață sintetică modulară sportivă plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, lățime*0,158 cm, inalt/total 563,27 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,45 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de

2016

513313,64

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările^

ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasa Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagra, s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5 cm, inlocuindu-se și borduri Număr inventar 1428.1

1.7.3

Sistem nocturnă

Școala Gimnazială „Toma Caragiu”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inaltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1556

2016

24938,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă

Colegiul,, Spiru Haret”

Tablou electric cu carcasă metalică — 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inaltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 25OW IP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1550

2016

29579,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Colegiul „Spiru Haret”

Suprafață totală=605,89 mp, suprafață sintetică modulară sportivă, placi modulare de câmp din polipropilena (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 598,18 mp, bordura sintetica de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordura 7,71 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de

2016

257704

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică,

ancorare, brațe, panou de sticla securizata, inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră Număr inventar 1549

1.7.3

Sistem nocturnă Colegiul Național „Jean Monnet”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inaltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1547

2016

45187,05

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport Colegiul Național „Jean Monnet”

Teren baschet, suprafața totala 577,47 mp, suprafață sintetică modulară sportivă plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 570 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,47 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră, s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5 cm, inlocuindu-se si borduri

Număr inventar 1421.1

2016

549185,81

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Școala Gimnazială „Elena Doamna”

Suprafață totală=605,89 mp, suprafață sintetică modulară sportivă, plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 598,18 mp, bordura sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,71 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră Număr inventar 1560

2016

270772,92

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă

Școala Gimnazială „Elena Doamna”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inaltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1561

2016

26042,19

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Colegiul Național „I. L. Caragiale”

Suprafață totală=615,77 mp, suprafață sintetică modulară sportivă, placi modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, lățime*0,158 cm, inalt/total 608 mp, bordura sintetica de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordura 7,77 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de

2016

320483,82

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modi-ficarfl^i

ancorare, brațe, panou de sticla securizata, inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagra ; tribuna metalica modulara sistem CETA 1- buc prevăzută cu 60 scaune tip Game Număr inventar 1552

1.7.3

Sistem nocturnă Colegiul Național

I.L.Caragiale”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inaltime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 25 0WIP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1553

2016

34426,33

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Tablou electric cu carcasă metalică — 1 buc, proiector 250W IP orientabil - 16 buc

2016

39793,57

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Colegiul Național „Mihai Viteazul”

Suprafață totală=492,34 mp, format din suprafață sintetică modulară sportivă, plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, lățime*0,158 cm, inalt/total 485,37 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 6,97 mp, sistem panou baschet fix-pro

2016

341666,58

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprigg|Wșfflgfe&

/ șV,           o

Wwjy

1.1.5.1


Amenajare teren sport baschet și handbal Colegiul Național „Nichita Stănescu”


1.7.3


Sistem nocturnă

Colegiul Național „Nichita


slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticla securizata, inel baschet cu arc si plasa Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră

Număr inventar 1563


Teren baschet și handbal, suprafață totală 978,06 mp, suprafață sintetică modulară sportivă placi modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, lățime*0,158 cm, inalt/total 968 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 10,06 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră; tribună metalică modulară sistem CETA 1 buc prevăzută cu 60 scaune tip GAME, s-a turnat beton asfaltic cu agregat mărunt in grosime de 5 cm, inlocuindu-se și borduri Număr inventar 1429.1


Tablou electric cu carcasă metalică — 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inălțime 8 m, sistem de fixare cu


2016


20161280057,1

4Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioareStănescu”

buloane metalice - 4 buc

Proiector 25OWIP orientabil - 12 buc

Număr inventar 1562

cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă Școala Gimnazială „George Coșbuc”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 250W IP orientabil — 8 buc

Număr inventar 1555

2016

25768,6

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.1.5.1

Amenajare teren sport baschet Școala Gimnazială „George Coșbuc”

Suprafață totală 605,70 mp, suprafață sintetică modulară sportiva plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 598 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,7 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasa Sport Court-Pro Număr inventar 1554

2016

219816

Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

1.7.3

Sistem nocturnă Colegiul Tehnic „Elie Radu”

Tablou electric cu carcasă metalică - 1 buc Stâlp iluminat exterior, metalic, zincat, profil poligonal, inălțime 8 m, sistem de fixare cu buloane metalice - 2 buc

Proiector 25OW IP orientabil - 8 buc

Număr inventar 1557

2016

24611,46

Legea nr.213/1998,

1.1.5.1

Amenajare teren

Teren baschet, suprafață totală 605,73 mp,

2016

219816,69

sport Colegiul Tehnic „Elie Radu”

suprafață sintetică modulară sportivă plăci modulare de câmp din polipropilenă (1 buc=30,48 cm, L*30,48cm, latime*0,158 cm, inalt/total 598 mp, bordură sintetică de delimitare cu polipropilenă lățime 30,48 cm, lățime 7,62 cm lungime inalt 0,158. Total bordură 7,73 mp, sistem panou baschet fix-pro slam-2 buc, compus din stâlp cu elemente de ancorare, brațe, panou de sticlă securizată, inel baschet cu arc și plasă Sport Court-Pro Slam System, protective ptr stâlp din burete invelit in material rezistent de culoare neagră ; S= 2091,82 mp Număr inventar 1138

privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2

COMISIA PENTRU VALORIFICAREA PATRIMONIILE SERVICII CĂTRE POPULAȚIE, COMERȚ, TURISM, ACRICULTUR

SI

PROMOVARE OPERAȚIUNI COMERCIALE

RAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.242/2000 privind însușirea inventarului terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar, ce fac parte din domeniul public al municipiului Ploiești referitor la includerea unor bunuri în „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Ploiești” și transmiterea lor în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat