Hotărârea nr. 326/2016

Hotãrârea nr. 326 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unităţi locative cu destinaţia de locuinţe de necesitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 326 privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Gabriel Constantin Minea, Paulica Drăgușin, Cristina Ana - Maria Enache și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate situate în str. Industriei, nr. IC;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data 31.08.2016;

în baza art. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru un număr de 6 containere / module și a Hotărârii Consiliului Local nr. 88/31 martie 2009 privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate pentru imobilul situat in Ploiești, str. Industriei, nr. IC;

având în vedere prevederile art. 2, lit. f, art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere pe o perioadă de șase luni, începând cu data de 08.10.2016 până în data de 07.04.2017, pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințele de necesitate situate în Ploiești, str. Industriei, nr. IC, cu posibilitatea de prelungire în cazuri temeinic justificate.

Art. 2 Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte

George Șori
EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractel pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de n

în exercitarea atribuțiilor ce îi revin în baza Legii nr. 215 / 2001, republicată și actualizată, Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformitate cu legea, cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele sociale și de necesitate și aprobă repartizarea acestora.

La sfârșitul anului 2008 mai multe familii au fost evacuate din căminul de locuințe situat în str. Frăției, nr. 1, proprietate a S.C UZUC S.A.

Pentru a veni în sprijinul acestor familii aflate în situații sociale și economice dificile, Consiliul Local al Municipiului Ploiești, prin Hotărârea nr. 89 / 31.03.2009, a decis repartizarea unui număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate unor familii aflate în situații sociale și economice deosebite.

în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea locuinței, aceste locuințe de necesitate s-au închiriat temporar, contractele fiind încheiate de către Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, pe o perioadă de 6 luni.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale cazurilor sociale reprezentate de aceste familii; comisia a constatat că situația în care aceste familii se găsesc nu s-a ameliorat, ele aflându-se în continuare în situație de risc social, motiv pentru care am confirmat și avizat prelungirea contractelor de închiriere pentru o perioadă de șase luni.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:


Dragulea Sanda,

Constantin Gabriel Minea, Paulica Dragușin,

Cristina Ana - Maria Enache,

Tudor Eduard Emilian.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE Serviciul Locuințe Sociale

Viceprimai, Mihai Cristian GaneRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

Potrivit art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele de necesitate se repartizează de către Consiliul Local.

Comisia Specială constituită la nivelul Municipiului Ploiești, în temeiul art. 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 363 / 19.12.2008, privind stabilirea destinației de locuințe de necesitate s-a întrunit și a analizat situațiile sociale și economice ale unor familii care au fost evacuate din imobilul situat in str. Frăției, nr.l, proprietate a S.C UZUC S.A și, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 89 / 31.03.2009, s-a decis repartizarea acestor unități locative, după cum urmează:

  • -  unitatea locativă numărul 1 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Chițu Ion, in vârstă de 56 ani; această familie este compusă din trei persoane, dintre care un copil minor, Chițu Iulia Florina, în vârstă de 17 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul d-nei Chițu Eugenia în valoare de 850 lei, salariul d-lui Chițu în valoare de 836 lei și alocația copilului, în valoare de 84 lei.

  • -  unitatea locativă numărul 2 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-lui Pantazi Constantin, în vârstă de 55 ani; această familie este compusă din două persoane, dintre care un copil minor, Pantazi Claudiu - Constantin, în vârstă de 17 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din alocația copilului, în valoare de 84 lei și pensia d-lui Pantazi, în valoare de 400 lei.

  • -  unitatea locativă numărul 3 din imobilul situat în str. Industriei, nr. IC d-nei Lărgeanu Adriana, în vârstă de 45 ani; familie compusă din trei persoane, dintre care un student, Lărgeanu Andrei Valentin, în vârstă de 21 ani. Facem precizarea că în prezent veniturile familiei se compun din salariul net al d-nei Lărgeanu în valoare de 1472 lei și salariul net al d-lui Lărgeanu Mușat în valoare de 1301 lei.


în baza art. 55 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Le locuințele de necesitate se închiriază temporar.

începând din anul 2009 și până în prezent Administrația Comunitare Ploiești a încheiat contracte de închiriere cu acestel^po'ârie,^ perioadă de șase luni, prelungite prin acte adiționale succesive,^f\^^^^ta Consiliului Local al Municipiului Ploiești; precizăm faptul că în           ~ "     -

durata actelor adiționale de prelungire a contractelor de închiriere expift^abW’pentru care chiriașii au solicitat prelungirea contractelor.

în timpul scurs de la data încheierii contractelor de închiriere și până în prezent situația socială în care se găsesc aceste persoane nu s-a ameliorat, problema acestor familii constituind din nou o situație de risc social la nivelul Municipiului Ploiești.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local al Municipiului Ploiești privind protecția și asistența socială s-a întrunit și a analizat aceste cazuri sociale; punctul de vedere al acestei comisii se regăsește în Expunerea de Motive, parte componentă a prezentului proiect de hotărâre.


ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu
UTORITATE TUTELARĂ,

\ 7

kha Chiva

VIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,

Mihaela Zaharia

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂRAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere pentru un număr de trei unități locative cu destinația de locuințe de necesitate

și a constatat:


Data: 31.08.2016