Hotărârea nr. 325/2016

Hotãrârea nr. 325 privind repartizarea unei locuințe sociale

ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 325 privind repartizarea unei locuințe sociale

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a domnilor consilieri Robert Ionuț Vîscan, Marilena Stanciu, Constantin Gabriel Minea, Paulica Drăgușin, Tudor Eduard Emilian și Raportul de Specialitate al Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești, prin care se propune repartizarea unei locuințe sociale;

ținând cont de Raportul Comisiei de Specialitate nr. 5, pentru protecție și asistență socială din data de 15.09.2016;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 388 / 30 octombrie 2015, privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuințelor pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și a criteriilor de repartizare a locuințelor sociale și Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29 ianuarie 2016, privind aprobarea Listelor cu ordinea de prioritate pentru chiriașii imobilelor care au făcut obiectul legilor proprietății și listei cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale;

având în vedere prevederile art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, Legea privind locuințele și prevederile art. 22 din Hotărârea de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței;

în temeiul art. 36, alin. 6, lit. a ), pct. 17 din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobă repartizarea unei unități locative cu destinația de locuință socială conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

ADMINISTRAȚIA SERVICIILOR SOCIALE COMUNITARE

Serviciul Locuințe Sociale


Aprobat Viceprimar.Viceprimar,

CristianlMihafKa^aKzB^F^

RAPORT DE SPECIALITATE /y


Cristian/Mihai


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind repartizarea uneHocuințe sociale


Potrivit art. 43 din Legea nr. 114 / 1996, Legea privind locuințele, republicată și actualizată și a Hotărârii de Guvern nr. 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114 / 1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

In sensul conferit de Legea nr. 114 / 1996, republicată și actualizată, legea privind locuințele, prin termenul de locuință socială se înțelege locuința care se atribuie cu chirie subvenționată unor persoane sau familii a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieței.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 15.09.2016 a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, a formulat următoarea propunere de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 38 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Anica Ion. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Popa Daniela. Dl. Anica s-a născut în corn. Dumbrava - sat Ciupelnița, jud. Prahova, în data de 16.03.1957, este căsătorit cu numita Anica Silvia, in vârstă de 61 ani și au împreună doi copii: Anica Angelica Lenuș, în vârstă de 22 ani și Anica Angel Corneliu Costinel, în vârstă de 18 ani. Veniturile familiei se compun din salariul d-lui Anica în valoare de 922 lei și pensia d-nei Anica, în valoare de 429 lei. Dl. Anica Ion ocupă poziția 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.ȘEF SERVICIU,

Ovidiu Bădulescu


SERVICIUL JURIDIC,


RITATE TUTELARĂ,


Daniela Si


ivaVIZAT

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ, JURIDIC - CONTENCIOS,


ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE DIRECTOR EXECUTIV,


Mihaela Zaharia


EXPUNERE DE MOTIVEla proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe socialșV

// '•/V/'

/7O 2*7 în exercitarea atribuțiilor ce-i revin în baza Legii nr. 215 / 2001, actualizată Consiliul Local asigură, potrivit competențelor sale și în conformist cadrul necesar furnizării serviciilor publice de interes local privind locuințele în conformitate cu art. 43 din Legea nr. 114 / 1996 și a Hotărârii de^"z *" 1275 / 2000, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea 4n aplicare a Legii nr. 114/1996, locuințele sociale se repartizează de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 / 29.01.2016 s-a aprobat lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale valabilă pe anul 2016.

Comisia nr. 5 a Consiliului Local Ploiești, privind protecția și asistența socială, în ședința din data de 15.09.2016, a analizat situația locativă și social - economică a solicitanților de locuințe sociale și, în temeiul Listei de priorități privind locuințele sociale valabilă pentru anul 2016, am formulat următoarea propunere de repartizare:

- Unitatea locativă numărul 38 situată în Ploiești, str. Al. Cătinei, nr. 5, bl. 27A, compusă din două camere în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună, d-lui Anica Ion. Locuința socială a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Popa Daniela. Dl. Anica ocupă poziția 3 în Lista cu ordinea de prioritate pe anul 2016 pentru locuințele sociale.

Față de cele expuse supunem spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.


Consilieri:

Robert lonuț Vîscan Marilena Stanciu, Sanda Dragulea, Constantin Gabri Paulica Dragușin, Cristina Ana - Maria En'ache, Tudor Eduard Emilian.


La Hotărârea nr:

Str. AL Cătinei, nr. 5, bl. 27A

Nr. crt.

Nume și Prenume

Nr. Cameră

Observații

1.

Anica Ion

38, în suprafață de 20,6 mp. și dependințe în folosință comună.

Unitatea locativă a devenit liberă în urma renunțării la beneficiul de contract de către fosta chiriașă, Popa Daniela. Dl. Anica ocupă poziția 3 în Lista cu ordinea de prioritate pentru locuințele sociale pe anul 2016.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 5

COMISIA PENTRU PROTECȚIE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂRAPORT

Comisia a luat în discuție proiectul de hotărâre privind repartizarea unei locuințe sociale și a constatat: