Hotărârea nr. 324/2016

Hotãrârea nr. 324 privind transmiterea în folosinţă gratuită a corpului de clădire din str. Bobâlna nr.26 (corp anexă a Şcolii Gimnaziale ,,Radu Stanian”) către Centrul Judeţean de Resurse şi de Asistenţă Educaţională Prahova

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 324

privind transmiterea în folosință gratuită a corpului de clădire din str. Bobâlna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”) către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova


Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Dinu Marius-Andrei, Sorescu Florina-Alina, Văduva Sorin, Băzăvan Larisa și Raportul de Specialitate comun al Direcției Tehnic - Investiții si Direcției de Gestiune Patrimoniu, prin care se propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire din Ploiești, str. Bobalna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”), pentru a servi drept sediu acestui centru;

în temeiul art.874, alin.(l) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată; în conformitate cu art.l 12, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

în baza solicitării înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 17258/07.09.2016 a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova;

Ținând cont de raportul din data 26.09.2016 al Comisiei nr.6 pentru învățământ, sănătate, știintă, cultură, culte, tineret și sport;

în temeiul art.36, alin. (2), lit „c”din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă transmiterea în folosință gratuită a corpului de clădire din str. Bobâlna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”), în suprafață construită de 245 mp, Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, pe o perioada de 5 (cinci) ani;

Art.2. Aprobă contractul de comodat, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, ce are ca obiect folosința gratuită de către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova a spațiului din str. Bobâlna nr.26;

Art.3. împuternicește directorul Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”să semneze contractul de comodat, în calitate de administrator al spațiului;

Art.4. împuternicește reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului să vizeze contractul de comodat.

Art.5. Direcția Tehnic-Investiții, Școala Gimnazială „Radu Stanian” și Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova vor asigura aducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.6. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

n/Plo .


Dată în/Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită^tre

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Praho^^^^ a corpului de clădire din Ploiești, str. Bobâlna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”)

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova, unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, clădirile și terenurile în care își desfășoară activitatea Consiliul Local, primăria, instituții publice de interes local, fac parte din domeniul public al localității.

Potrivit art.l 12 alin.(2) din Legea nr.l-Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale”.

Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5418/2005 s-a stabilit înființarea în fiecare județ a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și coordonate de inspectoratele școlare județene.

De la data înființării și până în anul 2006, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova a funcționat în imobilul situat în strada Maramureș, nr.6, imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, imobil care a fost retrocedat fostului proprietar în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001.

Din anul 2006 pana în prezent, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova și-a desfășurat activitatea în imobilul din Ploiești, str. Bobalna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”).

Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova oferă servicii de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copiii cu cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă, acorda mediere școlară prin mediatorii școlari, informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, alți membri ai comunității. Aceste servicii sunt oferite prin


cabinetele de asistență psihopedagogică, logopedice interșcolare, iar benefigj copii, elevi, tineri, părinți sau aparținători legali ai copiilor, personalul/Ș unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează îi problematicii copiilor, membri ai comunității locale.

Prin urmare, ținând cont de activitatea Centrului Județean de Resurse și dl Asistență Educațională Prahova, supunem spre adoptare Consiliului LocalrtlL' Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATE


la proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuțtă^af^^ Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Pranovas^jL, a corpului de clădire din Ploiești, str. Bobâlna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”)

începând din anul 2001, imobilele în care funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat au trecut în patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești, fiind incluse în domeniul public conform Hotărârii Guvernului nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Potrivit art.112 alin (2) din Legea nr.l - Legea educației naționale: „Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local și sunt administrate de către consiliile locale ”,

Printre bunurile ce aparțin domeniului public al Municipiului Ploiești se numără și imobilul situat Ploiești, strada Bobalna nr.26, imobil aflat în administratrea Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”. La această data în acest imobil iși desfășoară activitatea Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova.

Prin Ordinul Ministrului Educației și Cercetării nr.5418/2005 s-a stabilit înființarea în fiecare județ a Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, unitate conexă a învățământului preuniversitar, cu personalitate juridică, subordonat Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și coordonate de inspectoratele școlare județene.

De la data înființării și până în anul 2006, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova a funcționat în imobilul situat în strada Maramureș, nr.6, imobil proprietate publică a statului aflat în administrarea Inspectoratului Școlar Județean Prahova, imobil care a fost retrocedat fostului proprietar în conformitate cu prevederile Legii nr.l0/2001.

în anul 2006, prin Hotărâre a Consiliului Local nr. 138/30.06.2006 s-a aprobat transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională a corpului de clădire din str. Bobâlna nr.26 (anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”), pentru o perioada de 5 (cinci) ani, cu începere de la data 24.10.2006 până la 23.10.2011.

De asemenea, în anul 2011, prin Hotărârea Consiliului Local nr.249/27.07.2011 s-a aprobat transmiterea în continuare, în folosință gratuită a spațiului din str. Bobâlna nr.26 pentru o perioada de 5 (cinci), Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova,.

Astfel, din anul 2006 pana în prezent, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova și-a desfășurat activitatea în imobilul din Ploiești Bobalna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian”).

Prin adresa înregistrată la Municipiul Ploiești la nr. 17258/07.09.2(^^Centful . Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova solicită m z" continuare a spațiului din str. Bobalna nr.26.


Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova ofersțj de consiliere pentru carieră, terapie a tulburărilor de limbaj, sprijin pentru copii'Cli cerințe educative speciale integrați în unitățile de învățământ de masă, acorda mediere școlară prin mediatorii școlari, informare și consiliere pentru cadre didactice, copii, părinți, alți membri ai comunității. Aceste servicii sunt oferite prin cabinetele de asistență psihopedagogică, logopedice interșcolare, iar beneficiarii sunt copii, elevi, tineri, părinți sau aparținători legali ai copiilor, personalul angajat în unitățile de învățământ sau în alte instituții care acționează în domeniul problematicii copiilor, membri ai comunității locale.

Facem mențiunea că, Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, este unitate conexă de învățământ, subordonată organizatoric Inspectoratului Școlar Județean Prahova.

Având în vedere activitatea Centrului Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, care se adresează atât preșcolarilor și elevilor din școlile de masă cât și copiilor cu deficiențe de adaptare/integrare școlară, elevi și preșcolari cu deficiențe de vorbire cât și copiilor aflați în învățământul integrat, considerăm oportun păstrarea în continuare cu titlu gratuit a imobilului din str. Bobalna nr.26.

Față de cele menționate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII

Director Executiv,

Sorina ȘOM’h

Director Executiv Adjunct, Mădălina CRĂCIUN

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director Executiv, Mihaela ZAHARIADIRECȚIA DE GESTIUNE PATRIMONIU Director executiv, Carmen Daniela BUCUR J ■ Director executiv Amedeo Florin Tîntocmit: Nitu Carmen Verificat: Stambolgiu Mihaela

CONTRACT DE COMODAT

nr. ... din................

A.

încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr..................

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • 1. Școala Gimnaziala „Radu Stanian”, cu sediul în Ploiești, str. Bobalna nr.76,

județul Prahova, reprezentat de............................................în calitate de director

și..........................................................,contabil     șef, cont de virament

......................................................... deschis   la Trezoreria Ploiești, tel/fax. ........................., în calitate de comodant, pe de o parte,

Și

 • 2. Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, cu sediul în

........................................., tel.....................,  cod fiscal .........................., cont nr................................................,  deschis la.........................., reprezentat de

............................................. în calitate de comodatar,

au convenit să încheie prezentul contract de comodat, cu respectarea următoarelor clauze:

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2.1. Comodantul transmite în folosință temporară și gratuită comodatarului, corpul de clădire anexă a Scolii Gimnaziale „Radu Stanian” situat în Ploiești, strada

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4.1, Obligațiile comodatarului sunt următoarele:

 • a.    Să folosească spațiul potrivit destinației prevăzute în contract;

 • b.    Să nu schimbe destinația spațiului dat în comodat;

 • c.     Să achite contravaloarea utilităților aferente utilizării clădirii (cheltuieli de întreținere, energie electrică, gaze, apă-canal, telefon, reparații, precum și orice alte cheltuieli rezultate din folosirea spațiului) și să monteze contoare de curent, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cât mai exact al cotelor de întreținere;

 • d.    Să nu efectueze nici un fel de modificări, amenajări sau construcții clădirii pentru orice lucrare de reparație (curentă său capitală) necesară pentru buna desfășurare a activității centrului, fără aprobarea scrisă a comodantului. Lucrările vor fi executate pe cheltuiala comodatarului și vor rămâne la încheierea contractului de comodat, fără plată compensatorie (indemnizație) în propietatea comodantului;

 • e.    Să nu afecteze structura de rezistență a imobilului din care face parte spațiul dat în comodat, răspunde dacă clădirea se deteriorează din vina sa;

 • f.     Să respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire și stingere a incendiilor și de protecție a mediului înconjurător. Pe linia prevenirii și stingerii incendiilor comodatarul iși va procura pe cheltuiala sa, stingătoarele de incendiu necesare ce vor fi verificate și reîncărcate periodic. De asemenea comodatarul iși va procura și celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidranților, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea și intreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala comodatarului. Comodatarul iși va obține, înainte de începerea activității în spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate. Obținerea avizelor și/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala comodatarului, iar comodatarul are obligația de a întocmi planul de evacuare. Comodatarul va purta integral răspunderea în cazul unor eventuale incendii produse în spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unității de învățământ;

 • g.    Să informeze imediat pe comodant asupra oricăror accidente și stricăciuni? s-au produs asupra clădirii;


 • h.    Să protejeze clădirea contra efracției, asigurarea bunurilor și obiefctelonpr

din clădire, revenindu-i în totalitate comodatarului;                         (311

 • i.    Să-și asume propria răspundere civilă față de terți pentru evenimente^pfc

în incinta clădirii;                                                                          ?

 • j.    Să predea clădirea liberă și dotările pe care le-a preluat conform procesului verbal, (anexa la contract) la terminarea sau rezilierea contractului de comodat în buna stare de funcționare, ținându-se cont de uzura normală;

 • k.    Să permită accesul reprezentanților comodantului în spațiu pentru a verifica folosirea spațiului conform contractului;

 • l.     Să plătească taxele și impozitul pentru spațiul dat în comodat prevăzute de lege, dacă este cazul;

 • m.    Să nu afecteze sau să blocheze în nici un fel, prin activitatea sa, spațiile comune din cadrul unității de învățământ în care se află spațiul dat în comodat;

 • n.    Să anunțe comodantului orice modificare în statutul juridic, act de înființare, etc. în termenul limita de 48 ore;

r. Să efectueze reparațiile curente necesare în spațiul dat în comodat și să asigure curățenia, igienizarea spațiului și a părților de folosință comună pe toată durata contractului. Comodatarul va asigura permanent curățenia în spațiul folosit efectuând dezinfecția, dezinsecția și deratizarea în conformitate cu normele igienico-sanitare, toodată asigurând evacuarea și transportul reziduurilor rezultate din prestarea activității.

Art. 4.2. Obligațiile comodantului sunt următoarele:

 • a)   se obligă să pună la dispoziție comodatarului spațiul dat în comodat;

 • b)    se obligă să calculeze și să factureze separat utilitățile furnizate;

 • c)    să permită comodatarului instalarea unui post telefonic la cererea scrisă și pe cheltuiala acestuia;

V. ÎNCETAREA contractului

Art. 5.1.

 • a) prin acordul scris al părților;

 • b) distrugerea clădirii;

 • c) în caz de forță majoră cum este definită de legea română;

Art. 5.2. Pactul comisoriu de gradul IV: în caz de neexecutare culpabila a unei obligații de către una din părți, contractul se va desființa de drept fără necesitatea îndeplinirii oricărei alte formalități.

Art. 5.3. Comodatarul se obligă ca la încetarea prezentului contract să elibereze și să predea comodantului spațiul în termen de 48 de ore;

A


Art. 5.4. In situația în care intervin reglementări de natură patrimonială, depăseșc limitele de competență ale comodantului, durata contractului § scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

Art. 5.5. Denunțare unilaterală la inițiativa conducerii Pr Municipiului unității de învățământ, dacă aceasta are nevoie de clădire pentru procesu'J^ educativ sau pentru nevoi cu caracter social sau dacă actele normative enî de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

Art. 5.6. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte părți, cu cel puțin 10 (zece) zile înainte de data la care încetarea urmează sa-și producă efectele.

 • VI. CLAUZE SPECIALE

Art. 6.1. Sunt strict interzise subînchirierea, cedarea sau cesiunea contractului în totalitate sau în parte altor persoane.

Art. 6.2. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, întreținere curentă și de plată a obligațiilor financiare convenite vor fi analizate în comun sau ori de câte ori este nevoie în vederea aplicării corecțiilor și pentru aducerea lor, neîntârziată, la nivelul stabilit.

Art. 6.3. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adițional, potrivit voinței părților.

 • VII. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRȚI

Art. 7.1. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresă/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract.

Art. 7.2. în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

 • VIII. LITIGIi

Art. 8.1. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract, să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 8.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

Art. 8.3. Contractul de comodat va fi interpretat în conformitate cu dreptul român;
 • IX. CLAUZE FINALE                                 c

Art. 9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiți^feț încheia^ între părțile contractante.

Art. 9.2. Prezentul contract a fost încheiat în trei exemplare, un exe yâr pentru-e tinitate^ t» V

fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiul Ploiești in calitate deținătoare a imobilului.


COMODANT,

Școala Gimnaziala „Radu Stanian”


COMODATAR,

Centrul Județean de Resurse si de Asistență Educațională Prahova


Director,

Contabil șef,

VIZAT, MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic- Investiții

Director Executiv,


Direcția de Gestiune Patrimoniu Director executiv,

Director Executiv Adjunct,

Director Executiv Adjunct,

Sef Serviciu Dezvoltare, Administrare Unitati de Invatamant si Sanatate,

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,Prahova


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCETĂRII STD CENTRUL JUDEȚEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCAT PRAHOVA

Ploiești str. Bobalna nr.26 tel/fax 0244 513700

email: cjrae ph@yahoo.com

Nr. 11M

Către,

Primăria Ploiești Direcția Tehnic Investiții

Centrul Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova, unitate conexa de invatamant, subordonata organizatoric Inspectoratului Școlar Județean Prahova, isi desfasoara activitatea in imobilul situat in Ploiești, str. Bobalna, nr. 26, pe baza contractului de comodat nr.534/25.10.2011, imobil care se afla in patrimoniul Primăriei Municipiului Ploiești.

Utilizarea spațiului situat la adresa menționata a asigurat buna funcționare a Centrului Județean de Resurse si Asistenta Educaționala Prahova intrucat întreaga activitate a specialiștilor care isi desfasoara activiatea ca profesori logopezi, consilieri școlari, profesori itineranti/ de sprijin, se adreseaza atat preșcolarilor si elevilor din școlile de masa cat si copiilor cu deficiente de adaptare/integrare școlara, elevi si preșcolari cu deficiente de vorbire, copii cu CES aflati in invatamantul integrat.

Pe aceasta cale dorim sa va adresam mulțumirile noastre pentru înțelegerea si sprijinul pe care 1-ati acordat prin alocarea spațiului pentru desfasurarea activităților noastre.

Domnule Primar, dorim sa va informam ca CJRAE Prahova a contribuit la utilizarea optima a spațiului prin refacerea instalațiilor de gaze, energie electrica, rețeaua de apa curenta, toate aceste optimizări fiind realizate cu sprijinul financiar al Consiliului Județean Prahova, entitate care reprezintă sursa de finanțare a CJRAE Prahova.

întrucât Contractul de Comodat este viabil pana la 24 octombrie 2016, va rog sa binevoiți sa propuneți in Consiliul Local dezbaterea prelungirii / reînnoirii contractului de comodat cu CJRAE Prahova pentru ca activitățile noastre sa se desfasoare in condiții favorabile.

Totodată va informam ca avem sprijinul Consiliului Județean Prahova pentru a optimiza mediul de lucru pentru cadrele didactice si pentru specialiștii noștri si, evident, a beneficiarilor nostrii: preșcolari si elevi, părinți, cadre didactice care urmeaza programe educaționale de formare si perfecționare, alte entitati interesate.

Având in vedere dorința noastra de a asigura un spațiu optim pentru activitățile proiectate si interesul pe care dumneavoastră il acordați pentru buna funcționare a invatamantului ploieștean, nutrim speranța ca prelungirea contractului poate fi dezbătută si aprobata in consiliul Local al Municipiului Ploiești cat mai curând posibil.

Cu mulțumiri,

Director Central Județean de Resurse si

Asistenta Educaționala Prahoya—

Prof. Nedelcu Adrian^SȘî^Uft

<

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR, 6


COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință gratuită către Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională Prahova, a corpului de clădire din Ploiești, str, Bobălna nr.26 (corp anexă a Școlii Gimnaziale „Radu Stanian ”)


PREȘEDINTE,

StanciuiMârilena

SECRETAR țazavan Larisa