Hotărârea nr. 323/2016

Hotãrârea nr. 323 privind aprobarea închirierii prin licitaţii publice deschise cu strigare a unor spaţii/terenuri excedentare aparţinând unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploieşti

ROMÂNIA

VSZAȚ))|fENȚRU|

__Ș E C KETAfK |


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 323

privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând Expunerea de motive a domnilor consilieri Stanciu Marilena, Dinu Marius- Andrei, Sorescu Florina -Alina, Văduva Sorin, Băzăvan Larisa și Raportul de Specialitate al Direcției Tehnic - Investiții prin care se propune aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare a unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului Ploiești;

în conformitate cu art.108, alin.(l) și art.112, alin.(2) din Legea educației naționale nr. 1/2011;

Având în vedere prevederile art.21 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

In conformitate cu art.14, art.15 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată;

în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013 privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

A

In baza adresei nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului.

în baza solicitărilor transmise de unitățile de invatamant;

Ținând cont de raportul din data de 22.09.2016 al Comisiei nr. 6 pentru învățământ, sănătate, știință, cultură, culte, tineret și sport;

în temeiul prevederilor art.36 alin.(l) si alin.(2) lit.c, art.45 alin.(3), precum si ale art.123 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă închirierea prin licitații publice deschise cu strigare a spațiilor/terenurilor excedentare aflate în administarea unităților de învățământ, cuprinse în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Aprobă Caietul de sarcini cadru pentru închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare, Anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. Aprobă Contractul de închiriere, Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre și împuternicește directorii unităților de învățământ să semneze contractele de închiriere.

Art.4. Direcția Tehnic-Investiții și unitățile de învățământ cu personalitate juridica deținătoare de spatii/terenuri (enumerate in anexa nr.l) vor asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va duce la cunoștință publică prezenta hotărâre.

Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016

Președinte de ședință, Georg& Sorin Niculae Botezmunicipiului Ploiești fac parte din domeniul public al localității și figurează în “Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Ploiești” însușit


Imobilele compuse din clădirile și terenurile aferente acestora, în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat de pe raza prin Hotărârea Guvernului României nr. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova.

Principiul autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că ,,autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii

Potrivit art.108 alin.(l) din Legea nr.l - Legea educației naționale „unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite”, veniturile proprii nu diminuează finanțarea de bază, complementară sau suplimentară și sunt utilizate conform deciziilor consiliului de administrație.

Ținând cont de cele menționate și de prevederile contractelor de administare încheiate cu Municipiul Ploiești, unitățile de învățământ deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

Având în vedere necesitatea obținerii de venituri extrabugetare, venituri care sunt folosite pentru procurarea de obiecte de inventar, materiale didactice necesare desfășurării activității instructiv-educative procesului educațional al elevilor precum și al profesorilor, se impune valorificarea spațiilor excedentare prin închirierea acestora prin licitație publică deschisă cu strigare, pentru o durată de un an, cu drept de prelungire cu acordul ambelor părți pană la patru ani.

Prin urmare, supun spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Ploiești proiectul de hotărâre alăturat.                                                     //

Stanciu Marilena

Dinu Marius - Andrei

Sorescu Florina — Alin


DIRECȚIA TEHNIC - INVESTIȚII


RAPORT DE SPECIALITATEla proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii p deschise cu strigare unor spații/terenuri excedentare apai învățământ preuniversitar de stat de pe raza munic

Potrivit principiului autonomiei locale, stipulat expres în art.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, precizează că „autoritatea administrației publice locale are dreptul și capacitatea efectivă de a soluționa și de a gestiona, în numele si în interesul colectivității locale pe care o reprezintă, treburile publice, în condițiile legii”.

Conform art.119 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, constituie patrimoniu al unității administrativ - teritoriale bunurile mobile și imobile care aparțin domeniului public al unității administrativ teritoriale, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Potrivit prevederilor art. 123 alin.( 1) și (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale hotărăsc ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat de interes local să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vanzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, de interes local, în condițiile legii. Vanzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

Terenurile și clădirile unităților de educație timpurie, de învățământ preșcolar, școlilor primare, gimnaziale și liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învățământ din cadrul acestora, înființate de stat, fac parte din domeniul public local.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.94/2009 clădirile și terenurile în care acestea își desfășoară activitatea au fost transmise în administrarea consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, încheindu-se în acest sens contracte de administrare între Municipiul Ploiești, în calitate de proprietar și Consiliile de administrație al unităților de învățământ, în calitate de administrator, având ca obiect darea în administrare a bunurilor in care isi desfasuara activitatea.

Astfel, ținând cont de prevederile contractelor de administrare, unitățile de învățământ (prezentate in anexa nr.l) deținătoare de spații/terenuri excedentare, au depus la Municipiul Ploiești solicitări privind demararea procedurii de închiriere a spațiilor/terenurilor excedentare.

Ținând cont de adresele nr.2728/Ri/8.10.2014 transmisa de Inspectoratul Școlar Prahova si nr.40897/24.10.2011 a Ministerului Educației, Cercetării Tineretului și Sportului, prin care precizează ca toate elemnetele legate de organizarea si desfasurarea licitațiilor in vederea închirierilor spațiilor/terenurilor excedentare aparținând unităților de învățământ se stabilesc si se aproba in conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare si nu necesita aviz conform.


unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești, ea fiind completata si modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.330/2013.

In conformitate cu art.16, alin.(l) si (2) din Legea 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, actualizată «sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac, după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale. In cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul sa încaseze din chirie o cota-parte între 20-50%, stabilita, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea».

Având in vedere cele menționate mai sus, unitățile de invatamant incaseaza 50% din veniturile percepute cu titlu de chirie, suma ce reprezintă venit propriu. Restul de 50% vor fi virate in contul ordonatorului principal de credite si se fac venit la bugetul local.

După aprobarea proiectului de hotarare de către Consiliului Local al Municipiului Ploiești, Direcția Tehnic-Investiții procedează la organizarea licitației. Anunțul privind organizarea licitației va fi adus la cunoștința publicului atat în presa locală cat și pe site-ul oficial al Municipiului Ploiești.

închirierea spațiilor/terenurilor menționate în anexa nr.l se face în condițiile legii, prin licitații publice cu strigare, conform prevederilor cuprinse în caietul de sarcini.

După adjudecarea licitațiilor se vor încheia contracte de închiriere, iar unitățile de învățământ cu personalitate juridica vor răspunde de modul de derulare al acestora.

Licitațiile publice cu strigare se organizează la sediul unităților de învățământ, iar prețurile de pornire al licitațiilor vor fi calculate pornind de la tarifele minime aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 192/30.05.2013, Anexa nr.l.

Față de cele menționate avizăm favorabil proiectul de hotărâre alăturat.

Director Executiv,                         Director Executiv Adjunct,

Sorina SOMMadalina CRĂCIUN

AVIZAT,

Direcția Administrație Publică,


Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte

Director Executiv, Mihaela ZAHARIA

întocmit: Nitu Carmenf^fh Verificat: Stambolgiu Mihaelt


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 6COMISIA PENTRUINVATAMANT, SANATATE, STIINTA, CULTURA, CULTE, TINERET SI SPORT

RAPORT

Comisia a luat in discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitații publice deschise cu strigare unor spații/terenuri excedentare aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza municipiului PloieștiPREȘEDINTE, Stancîu/Marilena

SECRETARAnexa nr. 1 la II.C.L. nr. excedentare de la unitati de invatamant preuniversitar din Municipiul Ploiești

Nr. crt.

Unitate de invatamant cu personalitate juridica

Adresa poștala

Suprafața spatiu/teren propusa a fi inchiriata

Activitate desfasurata

Preț pornire licitație

Garanție participare licitație

1.

Colegiul National „Al. I. Cuza"

str. Trei Ierarhi nr.10

spațiu - hol etaj I

6 mp

activitate comerț

230,40 lei

460,80 lei

2.

Colegiul National „I. L. Caragiale"

str. Gh. Doja nr.328

spațiu - hol parter

8 mp

activitate comerț

307,20 lei

614,40 lei

3.

Colegiul Tehnic „Lazar Edeleanu"

Bdul Petrolului nr.14

spațiu 14 mp (corp cabina portar)

activitate comerț

464,80 lei

928 lei

4.

Colegiul de Arta ..Carmen Sylva"

str. Bobalna nr.44 L

teren - 32 mp

activitate comerț

614,4 lei

1.228,80 lei

5.

Colegiul Tehnic „Toma Socolescu"

str. Gh. Gr.

Cantacuzino nr.328

teren - 72 mp

activitate comerț

1.382,4 lei

2.764,80 lei

6.

Școala Gimnaziala „Toma Caragiu"

str. Minerva nr.4

spațiu - hol -etaj I

6,70 mp

activitate comerț

222,44 lei

444,88 lei

7.

Școala Gimnaziala „Grigore Moisil"

str. Laurilor nr.2

spațiu - hol parter

11 mp

activitate comerț

365,2 lei

730,40 lei

8.

Școala Gimnaziala „Sf. Vineri"

str. Poștei nr.19

spațiu - hol parter

7,5 mp

activitate comerț

249 lei

498 lei     1

Pas licitare: 50 lei

Licitațiile publice cu strigare vor avea loc la sediul unităților de invatamant.


Anexa nr. 2 la H.C.L. nr, *        ■ • 9^^f^9 9 9


CAIET DE SARCINI

pentru închirierea prin licitație publica deschisa cu stri spatiului/terenului situat in Ploiești, str.............nr..

1. Temeiul juridic:


In conformitate cu:

Prevederile art.14, alin.(2), art.15 si art.125 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

Hotararea nr. 192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești;

 • 2. Obiectul licitației:

Spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești.

 • 3. Informații generale despre spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii

Spatiul/terenul excedentar scos la licitație in vederea inchirierii se afla in administrarea unitatii de invatamant,...........................

Spatiul/terenul excedentar scos la licitație are o suprafața de ............... si este

destinat activitatii de................

 • 4. Documentele necesare participării la licitație si condiții de eligibilitate.

La licitație poate participa, in număr nelimitat, orice persoana juridica de drept privat sau persoana fizica autorizata in condițiile in care este declarata calificata de către comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Dosarul de participare la licitație trebuie sa cuprindă in mod obligatoriu următoarele documente:

 • 3.1. Adresa de inaintare a documentelor de participare la licitație, cu nominalizarea spațiului pentru care se licitează si destinația acestuia - OPIS.

 • 3.2. Documente specifice, in funcție de încadrarea juridica a ofertantului:

 • - copie după statutul societății, contract si/sau actul constitutiv al societății in care sa

fie precizat ca obiect de activitate -..................

 • - copie după certificatul de înmatriculare;

 • - copie codul unic de înregistrare fiscala;

- copii ale eventualelor acte adiționale ulterioare in care sa fie                    de

activitate - activitatea de...................;                          Ă y

 • 3.3. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul locaîj e^^^^^efeeiul Public Finanțe Locale, valabil la data licitației (original sau copie leg^^qt^^^

 • 3.4. Certificat fiscal privind achitarea obligațiilor la bugetul statului<|^țW^nectia Generala a Finanțelor Publice Prahova (str. Aurel Vlaicu) valabil lacfaîa licitației (original sau copie legalizata).

 • 3.5. Dovada achitării contravalorii caietului de sarcini (chitanța in original);

 • 3.6. Dovada constituirii garanției de participare la licitație (original);

 • 3.7. Mandatul acordat persoanei ce reprezintă ofertantul la licitație (daca este cazul), mandatul va fi prezentat de reprezentantul ofertantului in ziua desfășurării licitației;

 • 3.8. Dosarul va cuprinde, de asemenea si contractul de Închiriere semnat de către ofertant, ceea ce va face dovada insusirii de către ofertant a clauzelor contractuale.

Toate documentele si informațiile solicitate reprezintă condiții eliminatorii. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

5. Condiții generale de contractare si elemente de preț
 • 4.1. Prețul de pornire a licitației publice cu strigare este.................lei.

Nota: Acesta a fost stabilit avand in vedere Hotararea Consiliului Local al municipiului Ploiești nr. 192/30.05.2013, anexa nr.l, iar prețul de adjudecare a licitației va deveni preț in contract Plata chiriei se va efectua conform contractului de închiriere, anexa la caietul de sarcini.

 • 4.2. Termenul de inchiriere al spatiului/terenului este de 1 (unu) an, cu posibilitatea prelungirii pana la patru ani prin incheierea de acte adiționale anuale, doar cu aprobarea scrisa a unitatii de invatamant (si in condițiile in care chiriașul si-a Îndeplinit obligațiile contractuale).

 • 4.3. Pasul de licitare pentru activitati de comerț este de 50 lei.

 • 4.4. Garanția de participare la licitație este in suma de ..............lei (preț de pornire la

licitație x 2, conform anexei nr.l).

 • 4.6. Contravaloarea caietului de sarcini este de 50 lei, acesta putând fi achiziționat de la unitățile de invatamant - Serviciul secretariat/contabilitate.

 • 4.7. Chiriașul are obligația, de comun acord cu conducerea unitatii de invatamant de a amenaja spatiul/terenul inchiriat, pe cheltuiala proprie in conformitate cu legislația in vigoare si cu respectarea destinației pentru care a fost aprobat, fara pretenții de recuperare a sumelor cheltuite in acest sens. Nerespectarea prevederilor de mai sus duce la incetarea de drept fara nicio notificare prealabila a contractului de inchiriere.

 • 4.8. Chiriașul se obliga sa plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege.


  5.Instrucțiuni pentru ofertanti                                       ,, , „,

-------—:-------                     f

Licitațiile publice deschise, cu anunțarea ofertei prin strigare va£a$ea l^cdpx^at^ de ...... ora ............., la sediul unitatii de im                                      in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr.......

Condiții de eligibilitate

 • 1. La licitație pot participa, in număr nelimitat de persoane fizice sau jtîfrdiee^e drept privat sau persoana fizica autorizata, care indeplinesc condițiile specificate la pct.3 al prezentului caiet de sarcini, in situația in care sunt declarate calificate de către comisia de licitație după analiza documentelor din dosarul de participare la licitație.

 • 2. La licitație vor fi calificați ofertantii care au depus toate documentele solicitate prin caietul de sarcini si fac dovada achitării la zi a obligațiilor fiscale către bugetul local si bugetul general consolidat.

 • 3. Comisia de licitație are dreptul sa descalifice orice oferta care nu indeplineste, prin documentele prezentate condițiile de eligibilitate.

 • 4. Fiecare ofertant poate depune o singura oferta pentru fiecare spațiu licitat.

 • 5. Documentele redactate in limba romana semnate si stampilate de actre ofertant se vor depune intr-un plic semnat si stampilat de către ofertant. Oferta are valabilitate 30 zile de la data depunerii ei.

 • 6. Revocarea ofertei după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare atrage după sine pierderea garanției de participare.

Garanția de participare la licitație

 • 1. Garanția de participare la licitația organizata pentru inchirierea spatiului/terenului este in suma de..........lei (preț de pornire la licitație x 2) lei.

Nota: Daca un ofertant participa la licitarea mai multor spatii/terenuri, este obligatoriu sa faca dovada constituirii garanției de participare pentru fiecare spatiu/teren pentru care licitează.

 • 2. Garanția de participare la licitație se poate achita cu numerar la casieria/contabilitatea unitatii de invatamant.

 • 3. Ofertantul va pierde garanția de participare daca isi retrage oferta după inregistrarea acesteia si inainte de adjudecare si de desemnarea câștigătorului.

 • 4. Garanția de participare a ofertantului declarat câștigător si a celui clasat pe locul al doilea va fi reținuta de unitatea de invatamant pana la momentul incheierii contractului de inchiriere de către câștigătorul licitației.

In momentul incheierii contractului de inchiriere, garanția de participare constituita de titularul contractului de inchiriere va fi transformata in garanție de buna execuție a contractului, iar garanția celui clasat pe locul al doilea va fi restituita.

Ofertantilor declarați necastigatori li se restituie garanția de pârtiei maxim 10 (zece) zile de la data incheierii contractului de inchierere cu câștigător.


 • 5. Garanția de participare la licitație se pierde in cazurile in care ofert

 • -  revoca oferta după adjudecare;

fiind câștigătorul licitației, nu se prezintă pentru încheierea"^ inchiriere in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la adjudecare;

ședința de


 • -  nu se prezintă personal sau printr-un reprezentant imputemicit la licitație, excepție facand cazurile de forța majora invocate in scris in 48 de ore de la producere.

 • 6. Celorlalți ofertanti declarați necastigatori li se restituie garanția de participare depusa, pe baza unei cereri de restituire semnate de aceștia.

C. Modul de prezentare a documentelor
 • 1. Documentele se depune in plic inchis, sigilat, semnat si stampilat si se depune la

depune la serviciul secretariat/contabilitate din cadrul unitatii de invatamant, pana la data de............., ora........

 • 2. Plicul trebuie sa conțină un dosar cu documentele prevăzute la cap.3 din prezentul caiet de sarcini. Pe plic se vor menționa următoarele:

 • - numele ofertantului si sediul acestuia;

 • - denumirea licitației si a spatiului/terenului pentru care se depune oferta;

 • - ,,A nu se deschide inainte de data...............................”

 • 3. In cazul in care pana la expirarea termenului limita de primire a ofertelor nu se depun cel puțin doua oferte, procedura licitației publice se va relua.

 • 4. Ofertele nu vor fi primite si inregistrate după termenul limita de primire precizat in anunțul publicitar.

5.Ofertantul va numerota, va semna si stampila fiecare fila cuprinsa in dosarul de participare la licitație si va inscrie pe ultima fila numărul acestora, de asemenea sub semnătură si stampila proprie. Daca acest fapt nu este indeplinit, organizatorul licitației nu va purta nicio răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge si care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

6.Ofertantul va suporta toate cheltuielile aferente intocmirii si prezentării dosarului de participare la licitație.

D. Organizarea si desfășurarea licitației
 • 1. La data si ora anunțata pentru desfasurarea licitației vor fi prezenti membrii comisiei de licitație constituita conform Dispoziției primarului municipiului Ploiești si

reprezentanții ofertantilor (care vor prezenta si documentele de Împuternicire sf adele de identitate) si după caz, alti specialiști si invitați.


 • 2. La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un acesta va prezenta membri comisiei de licitație si va anunța numele inchise si sigilate vor fi predate comisiei de licitație in vede deschiderea plicurilor comisia de licitație verifica totalitatea docum depuse si elimina ofertantii care nu indeplinesc condițiile de eligibilitate.

 • 3. După analizarea de către membri comisiei a conținutului plicurilor si a documentelor depuse, comisia de licitație va intocmi un proces-verbal in care se va consemna rezultatul analizei, numele ofertantilor respins! si motivul respingerii lor, precum si ofertantii care indeplinesc condițiile de eligibilitate. Procesul-verbal se semnează de către membrii comisiei si ofertantii prezenti.

 • 4. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, la prima ședința de licitație, este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire. Cea de a doua ședința de licitație se va putea desfasura cu un singur ofertant calificat.

 • 5. Președintele comisiei anunța prețul de pornire al licitației, pasul de licitare si eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (daca este cazul).

 • 6. Licitația se desfasuara după regula „licitației competitive”, respectiv la un preț in urcare.

 • 7. Astfel, in cazul in care exista cel puțin doua oferte calificate, se pleaca de la prețul de pornire al licitației, președintele comisiei de licitație va solicita creșterea prețului cu cate un pas de licitare sau multiplu al acestuia pana când unul dintre ofertanti oferă un preț majorat cu un pas de licitație sau multiplu al acestuia si nimeni nu oferă un preț mai mare.

 • 8. Orice incercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectivi.

 • 9. Președintele comisiei repeta de trei ori prețul oferit de ofertant si daca nici un alt ofertant nu majoreaza prețul strigat, spatiul/terenul se adjudeca ofertantului care a oferit ultimul preț. Prețul de adjudecare al spatiului/terenului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant.

 • 10. Comisia va intocmi procesul-verbal de adjudecare in care se vor consemna denumirea

ofertantilor, denumirea ofertantului câștigător si a ofertei cu care acesta a castigat licitația. Pentru inchirierea spatiului/terenului cu activitate de...................,

denumirea oferatantului clasat pe locul al doilea si oferat acestuia. Procesul-verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de către membrii comisiei de licitație si de reprezentanții ofertantilor.

 • 11. Se consemnează, daca este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul dintre ofertanti.


 • 12. In anexa procesului-verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii au fost anunțați, prin strigare, in cadrul ședinței de licitație de către la prețul de pornire al licitației.

  sa cum

  de


 • 13. Documentele apartinand ofertantilor care au transmis no documentele intarziate sau cele care nu prezintă garanție de particip inapoiate ofertantilor respectivi.

 • 14. După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul unităților de invatamant.

 • 15. Rezultatul licitației se cunoaște la momentul incheierii procesului-verbal de adjudecare al ședinței de licitație.

 • 16. Eventualele contestații ale participantilor se vor depune in scris, la sediul unitatii de invatamant in termen de 24 ore de la data incheierii licitației. Contestațiile vor fi soluționate in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la depunerea lor, de către o comisie desemnata de Primarul municipiului Ploiești.

 • 17. Câștigătorul licitației va fi anuntat de către unitatea de invatamant, in scris in maxim 3 (trei) zile lucratoare de la data soluționării eventualelor.

 • 18. Data rezolvării contestațiilor reprezintă data la care rezultatele raman definitive.

 • 19. In cazul in care câștigătorul licitației nu se prezintă in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la anunțarea rezultatului in vederea incheierii contractului de inchiriere, acesta va pierde garanția constituita pentru participarea la licitație, câștigător al licitației fiind desemnat al doilea ofertant licitator, clasat pe acest loc in conformitate cu procesul -verbal incheiat in urma ședinței de licitație. In aceasta situație, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la expirarea termenului acordat primului ofertant clasat, pentru incheierea contractului de inchiriere, organizatorul licitației are obligația de a transmite celuilalt ofertant invitația de a incheia contractul. Daca nici in acest caz, ofertantul licitator nu se prezintă in termenul legal de a incheia contractul, acesta va pierde, de asemenea, garanția legal constituita, iar licitația se anuleaza, urmând a fi reprogramata ulterior.

19.1n cazul in care licitația publica deschisa cu strigare nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va organiza o noua ședința de licitație. Daca la ce-a de-a doua ședința de licitație organizata, in cazul in care pana la expirarea termenului limita de depunere a ofertelor a fost depusa o singura oferta sau mai multe oferte, din care una singura este valabila procedura licitației publice va continua.

 • 20. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după verificarea dosarelor ofertantilor, cel puțin doua oferte sa întrunească condițiile prevăzute in documentația de atribuire.

E. Dispoziții finale

1. Ofertantii care sunt dovediți ca au stabilit cu alti ofertanti intelegeri pentru falsificarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 2. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea sa apara cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua i stabilite si in conformitate cu reglementările legale consemnate in procesul-verbal al licitației si nc participantilor la licitație.

 • 3. De regula, nu se permite anularea licitației. In mod face in cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a t


ecizii in in vigoar^ ificate i


tentelor or fi ’esourizator


excepționalei©]

contestații ise

ate privind


organizarea si desfasurarea licitației care au afectat loialitatea concurentei, nu au asigurat transparenta procedurilor de licitație sau au produs discriminări intre ofertanti.

 • 4. Decizia de anulare sau amanare a licitației va fi luata de conducerea unităților de invatamant impreuna cu comisia de licitație. In cazul anularii licitației se va comunica tuturor ofertantilor participanti, hotararea de anulare si se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Anexe la caietul de sarcini:

 • - model de Scrisoare de transmitere a documentelor de participare la licitație - opis;

 • - model contract de inchiriere - cadru

SCRISOARE DE TRANSMITERE A DOCUMENTELOR


DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE


OFERTANT:.............................................

(denumire si adresa)

Nr._________/_____________

(ziua, luna, anul)Către,

UNITATEA DE INVATAMANT


Ca urmare a anunțului publicitar aparut in _____________________________

_____________________________________________ privind organizarea licitației publice deschise, noi___________________________________________________________

(denumirea ofertantului)

va transmitem alaturat, in termenul limita comunicat de dumneavoastră, următoarele:


La data si ora indicata de dumneavoastră pentru deschiderea publica a ofertelor, din partea noastra va participa un reprezentant deplin autorizat sa ne reprezinte si sa semneze in numele si pentru firma noastra.

Data completării


(ziua, luna, anul)


OFERTANT, (semnătură autorizata si, după caz, stampila societății)


CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

NR............/....................


I.PARTILE CONTRACTANTE: A.„Unitatea de invatamant”, ................................,    reprezentat ...................................in   calitatenr. si


deschis la


județul Prahova, Municipiul' _ str. de director ............................, si de de contabil-sef, avand contul de virament , in calitate de Locator.


B. ....................... cu sediul in

........................, in calitate de .

str................., nr. .

avand codul fiscal nr.


, reprezentat de

.............si nr. de


ordine in registrul comerțului tel./fax ....in calitate de Locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.2.1.Obiectul contractului il constituie inchirierea de către ........................ a

spatiului/terenului in suprafața de .................. mp, aflat in administrarea unitarii de

invatamant, in vederea desfășurării activitatii de.................

Art.2.2.Predarea-primirea spatiului/terenului se va face pe baza de proces-verbal, in termen de 5 (cinci) zile de la data incheierii contractului.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3.1. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 (unu) an, respectiv de la ...................... pana la.........................

Art.3.2. Contractul poate fi prelungit la expirarea duratei de inchiriere prevăzut la art.3.1 prin act adițional daca locatarul si-a Îndeplinit anterior obligațiile contractuale, cu acordul locatorului.

Art. 3.3. Intenția de reinnoire a contractului de inchiriere se va notifica in scris cu cel puțin 30 (treizeci) de zile Înainte de expirarea duratei de inchiriere.

Art.3.4. In situația in care intervin reglementari de natura patrimoniala, care depasesc limitele de competenta ale locatorului, perioada de inchiriere se poate scurta, părțile convenind asupra modalităților concrete de conciliere.

 • IV. PREȚUL SI MODALITĂȚILE DE PLATA

Art.4.1. Chiria pentru spatiul/terenul Închiriat este............lei/luna, conform procesului-

verbal de adjudecare din data de.....................

Art.4.2. In termen de maxim 10 (zece) zile calendaristice de la incheierea contractului, se va achita chiria aferenta primei luni, cat si in avans chiria pentru luna următoare.

începând cu luna a doua, plata chiriei se face, in avans, pana cel tarziu.lafaiffȘ^i zi ale flecarei luni, pentru luna următoare.                                    r4.3. Plata chiriei si a utilităților se face in numerar la casieria unitatiMeAh^ăWffi baza de factura emisa de locator sau prin virament bancar in numarur^eW^nt^S ................................. deschis la Trezoreria Ploiești.

Art.4.4. Neplata la termen a chiriei si/sau a utilităților atrage obligația chiriasuluf de a plăti penalitati conform prevederilor legale.

Art.4.5. Neplata chiriei si/sau a utilităților pe 2 (doua) luni, precum si nerespectarea destinației pentru care spațiul a fost inchiriat, constituie motiv de încetare de drept fara nici o formalitate prealabila a contractului din inițiativa locatorului si de evacuare necondiționata a chiriașului.

Art.4.6. Chiria si penalitățile de intarziere pot fi modificate potrivit actelor normative si ale Hotărârilor Consiliului Local, ce intervin după incheierea contractului, prin act adițional, cu condiția notificării locatarului cu 10 (zece) zile inainte de aplicarea noilor tarife care se refera la activitatea in speța.

Art. 4.7. Anual chiria se renegociaza in conformitate cu indicele de inflație.

Art. 4.8. Se va excepta de la plata chiriei si utilităților aferente pe perioada vacantelor școlare, locatarii a căror activitate este condiționată de prezenta elevilor, numai daca locatorul a aprobat cererea locatarului.

 • V. OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art. 5.1. Locatorul se obliga:

 • a. sa pună la dispoziția locatarului spatiul/terenul care face obiectul prezentului contract;

 • b. se obliga sa calculeze si sa factureze separat, utilitățile furnizate si consumate lunar de către chiriaș;

 • c. sa permită locatarului amenajarea spatiului/terenului potrivit nevoilor sale de funcționare, cu respectarea legislației in vigoare;

Art. 5.2. Locatarul se obliga:

 • a. sa preia spatiul/terenul inchiriat si sa-1 folosească potrivit destinației prevăzute in contract;

 • b. sa nu schimbe destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul;

 • c. sa achite contravaloarea chiriei si a utilităților aferente utilizării spatiului/terenului in cuantumul si condițiile prevăzute la Capitolul IV;

 • d. sa monteze contoare de curent, de gaze, apometre, acolo unde este cazul, pentru un calcul cat mai exact al cotelor de întreținere;

 • e. sa obțină avizele legale de funcționare, pentru activitatea desfasurata;

 • f. sa nu efectueze nici un fel de modificări, amenajau sau construcții spațiului inchiriat, fara aprobarea prealabila și scrisa a locatorului. Cheltuielile suportate de locatar cu amenajarea spatiului/terenului inchiriat nu sunt opozabile locatorului, care nu va

despăgubi de ele pe locatar. Amplasarea construcției provizori se

incheierii contractului fara sa diminueze în nici un fel obligațiile d^Lăîa^^TOĂn prezentul contract si vor ramane in propietatea locatorului.         O

 • g. sa respecte normele sanitare și igienice, normele de prevenire si sti^^e^^^^^^Hr si de protecție a mediului inconjurator. Pe linia prevenirii si sting^^^-in^^^^r locatarul isi va procura pe cheltuiala proprie sa stingatoarele de incend^free^Sare ce vor fi apoi verificate și reincarcate periodic. De asemenea locatarul isi va procura si celelalte mijloace de P.S.I. (accesorii pentru dotarea hidrantilor, dispozitive de semnalizare a incendiilor etc.) necesare. Verificarea si Întreținerea mijloacelor de P.S.I. din spațiul respectiv se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul isi va obține, inainte de inceperea activității in spațiul pus la dispoziție, avizul, autorizația, sau punctul de vedere P.S.I. de la organele abilitate.

 • h. obținerea avizelor si/sau autorizațiilor P.S.I. necesare se va face pe cheltuiala locatarului. Locatarul va intocmi planul de evacuare si de organizare a primei intervenții, iar in caz de incendiu asigurarea intervenției se va face de către personalul locatarului existent. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale incendii produse in spațiul respectiv sau a altor evenimente ce pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de invatamant.

 • i. sa nu tulbure, sa afecteze sau să blocheze in nici un fel, prin activitatea desfasurata, spațiile comune de acces in cadrul unitatii de invatamant.

 • j. sa nu comercializeze produse ce sunt interzise in unitățile de invatamant (de ex, țigări, băuturi alcoolice, substanțe etnobotanice, s.a.), sa nu efectueze trafic de valuta si de droguri sau alte activități ce contravin legilor statului roman;

 • k. sa protejeze spațiul inchiriat contra efracției, paza aparaturii si a obiectelor amplasate in spatiile atribuite revine in totalitate locatarului;

 • l. sa permită accesul reprezentanților locatorului pentru a verifica modul cum este folosit saptiul/terenul inchiriat conform contractului de inchiriere;

 • m. sa predea la expirarea contractului saptiul/terenul si dotările pe care le-a preluat conform procesului-verbal de predare-primire;

 • n. chiriașul se obliga sa declare contractul de inchiriere la Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești (in 30 de zile de la semnarea acestuia);

 • o. chiriașul se obliga sa achite plateasca taxele si impozitele locale prevăzute de lege;

 • p. sa anunțe locatorului orice modificare in statutul juridic, act de infiintare, sediu, etc. in termenul limita de 48 ore;

 • q. respectare legislația in vigoare cu privire la construcțiile provizorii la obținerea tuturor avizelor si/sau autorizațiilor necesare construcțiilor provizorii revine în totalitate locatarului si se va face pe cheltuiala acestuia, ulterior incheierii contractului, fara sa diminueze in nici un fel obligațiile de plata stabilite în prezentul contract. Locatarul va purta integral răspunderea in cazul unor eventuale evenimente nedorite produse de efectuarea necorespunzătoare a acestor construcții provizorii sau a altor evenimente ce


pot conduce la producerea de pagube sau alte prejudicii unitatii de

 • r. sa asigure curățenia si igienizarea spatiului/terenului inchiriat si parii comuna pe toată durata contractului, asigurând permanenta curaOțaw efectuând dezinfectia, dezinsectia și deratizarea in conformitat^ch sanitare. Locatarul va asigura evacuarea si transportul reziduurilor activitati.

VI. GARANȚII

Art. 6.1. Locatarul va depune la casieria unitatii de invatamant in termen de 15 (cinsprezece) zile de la semnarea contractului o garanție reprezentând contravaloarea chiriei pe o luna, garanție ce va fi utilizata in cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata la termenul stabilit. Locatorul va retine garanția in cazul in care contractul va fi reziliat de drept conform prevederilor de la Capitolul VIII.

Art.6.2. La incetarea contractului prin expirarea termenului, locatarul va elibera garanția constituita. In cazul rezilierii contractului pe motiv de neplata de către locatar, locatorul isi rezerva dreptul de a se dezdauna din suma constituita drept garanție. In afara acestei situații speciale, locatorul nu va proceda la folosirea garanției pentru achitarea debitului, locatarul avand obligația de a achita lunar contravaloarea facturilor emise.

VII. ÎNCETAREA contractului

Art. 7.1. Prezentul contract poate inceta in următoarele situații:

 • a. la sfârșitul perioadei pentru care a fost incheiat;

 • b. prin acordul scris al pârtilor;

 • c. din inițiativa chiriașului cu un preaviz de cel puțin 30 de zile si cu plata la zi a chiriei si a costurilor aferente utilităților pana la data eliberării si predării terenului;

 • d. din inițiativa conducerii unitatii de invatamant cu un preaviz de 5 (cinci) zile lucratoare pentru următoarele motive: chiriașului nu a plătit chiria pe 2 (doua) luni, a schimbat destinația pentru care a fost inchiriat spatiul/terenul, a subinchiriat spatiul/terenul unui tert etc., nu respecta obligațiile ce-i revin din prezentul contract;

 • e. denunțare unilaterala la inițiativa conducerii Primăriei Municipiului Ploiești si a unitatii de invatamant daca aceasta are nevoie de spatiul/terenul inchiriat pentru nevoile unitatii de invatamant sau daca actele normative emise ulterior de organele ierarhic superioare vor prevedea aceasta;

 • f. reziliere pentru nerespectarea obligațiilor asumate de către una dintre parti;

 • g. in cazul dizolvării societății comerciale.

Art.7.2, Indiferent de motivul de incetare a contractului invocat de locator, chiriașul este obligat sa plateasca chiria pana la data predării saptiului/terenului sau a evacuării, a costurilor aferente utilităților pana la aceeași data, precum si sumele menite sa acopere

prejudiciile create locatorului prin fapta sa.


VIII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI

Art.8.1. Locatarul poate solicita suspendarea contractului doar pe școlare, daca este cazul. Suspendarea isi poate produce efectele care cererea este aprobata de locator.

IX. PACT COMISORIU

Art.9.1. Prezentul contract inceteaza de drept fara nici o alta formalitate prealabila, in cazul nerespectarii de către locatar a clauzelor contractuale.

X. AMENDAMENTE

Art.9.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adițional, numai in cazul apariției unor circumstanțe care lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevăzute la data incheierii contractului.

XI. FORȚA MAJORA

Art.10.1. Forța majora comunicata si dovedita de una din parti, in termen de 5 (cinci) zile de la producerea evenimentului scutește de răspundere partea care o invoca, porivit legii.

Art.10.2. Forța majora constituie o imprejurare de fapt neobișnuita, cauzata de evenimente imprevizibile si neimputabile niciuneia dintre parti, precum: incendii, inundații, cutremure, războaie,etc.

XII. LITIGII

Art. 11.1. Rezolvarea neînțelegerilor ivite intre parti se va face pe cale amiabila, iar in cazul in care acest lucru nu este posibil, părțile vor supune instanțelor judecătorești competente.

XII. CLAUZE SPECIALE

Art. 12.1. Chiria stabilita pentru închirierea spatiului/terenului poate fi modificata unilateral de locator in cazul apariției unor reglementari legale (Hotarari de Guvern, Legi sau Hotarari ale Consiliului Local), privind spatiile cu aceasta destinație.

Art. 12.2. Sunt strict interzise sub închirierea, cedarea sau cesiunea contractului in totalitate sau in parte a spatiului/terenului inchiriat altor persoane.

Art.12.3. Prevederile de baza ale contractului, legate de coabitare, intretinere curenta si de plata obligațiilor financiare convenite vor fî analizate in comun sau ori de cate ori este

nevoie in vederea aplicării corecțiilor si pentru aducerea lor, neintarziata, la nivelul stabilit.


Art.12.4. Clauzele contractuale pot fi modificate prin act adition pârtilor.

•                     •            •   •                                                                                                       a /

Art.12.5. Orice modificări in statutul juridic, act de infiintare, setai trebuie anunțate, in termenul limita de 48 ore, locatorului. LocatorulVsl a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii c^ obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractufuîTlocatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

XIII. DISPOZIȚII FINALE

Art.13.1. Locatorul isi rezerva dreptul de a refuza pe viitor inchirierea spatiilor/terenurilor către locatarii care nu isi executa obligațiile contractuale anterioare cu buna credința. La finalizarea contractului, locatorul poate emite recomandări privind executarea contractului cu buna credința de către locatar.

Art.13.2. Procesul-verbal de predare-primire a spatiului/terenului reprezintă anexa la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

Art.13.3. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei) exemplare, un exemplar pentru fiecare parte contractanta, si unul pentru Municipiului Ploiești in calitate de unitate deținătoare a imobilului.

LOCATOR,

LOCATAR,


Director,

Director/Administrator

Contabil sef,

VIZAT,

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

Direcția Tehnic-Investitii


Direcția Administrație Publica Juridic-Contencios, Contracte


COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA” Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010 Cod fiscal 284538$)
CĂTRE,înregistrare ;

13058


'07-2015


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLIESTI

Serviciul Tehnic-lnvestitii

Va înaintăm alăturat dosarul privind documentația întocmită în vederea închirierii spațiului situat în incinta Colegiului Național « Alexandru loan Cuza » Municipiul Ploiești, in Corp B etaj 1, in suprafața de 6 mp, cu rugămintea de a ne sprijini în organizarea unei noi licitații.

Anexam prezentei adrese:

-situația de amplasament ai spațiului ce urmează a fi închiriat si studiul de fezabilitate ;

-memoriu privind propunerea de închiriere;

-plan de situație.ADMINISTRATOR FINANCIAR,
COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IOAN CUZA”

Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010 Cod fiscal 2845389NR /


SITUAȚIA de amplasament a spațiului ce urmează a fi închiriat si studiul de fezabilitate.

Spațiul disponibil ce urmează a fi închiriat este situat în incinta Colegiului Național « Aexandru loan Cuza » municipiul Ploiești, etajul 1, in suprafața de 6 mp, forma dreptunghiulară conform 'hiței anexate.                                    *

I                  ■                                              v

Spațiul nu a. avut alta destinație si nu are nici o dotare prin construcție, avand destinația amenajării unui bufet care să deservească elevii și personalul unității.

Spațiul este dotat cu instalații de apă și canalizare, electricitate.

Toate instalațiile sunt in stare de funcționare. Cheltuielile de întreținere vor fi suportate de chiriaș.

închirierea este fezabilă deoarece prin chiria stabilită colegiul are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționări a activităților din unitatea noastră. Sumele încasate se vor depune in contrul de venituri al unității conform dispozițiilor legale.

Tariful minim de închiriere de ia care se propune începerera licitației va fi conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești în vigoare la momentul licitației lei/mp/lună,

- )

r                                                                                                    .

ADMINISTRATOR FINANCIAR,

COLEGIUL NAȚIONAL “ALEXANDRU IO AN CUZM Municipiul Ploiești, Județul Prahova

Str.Trei Ierarhi Nr.10 , cod 100010 Cod fiscal 28453

MEMORIU

privind utilitatea închirierii și genul de activitate ce urmează a

se desfășura

în vederea realizării de venituri extrabugetare, în condițiile unui buget de venituri și cheltuieli restrâns, Consiliul de administrație al C.N. «Alexandru loan Cuza » Municipiul Ploiești, propune scoaterea la licitație a spațiului disponibil in suprafață de 6 mp pentru a fi închiriat.

Bufetul (punctul alimentar) fiind situat in incinta unității, holul principal din clădirea corpului « B » la etajul 1 al colegiului, in suprafață de 6 mp., va fi utilizat numai de elevii si personalul școlii, persoanele străine neavând acces, neconstituind punct comercial public.

Amenajarea acestui bufet conduce la evitarea plecării elevilor în afara școlii pentru a-si cumpără diferite produse alimentare, de patiserie, evitându-se astfel accidentele, întârzierile de la ore și alte situații de acest gen.

Profilul bufetului va fi de comercializare a produselor alimentare țex : patiserie, panificație, lactate, răcoritoare), exceptând : băuturile alcoolice, țigări și alte produse interzise a se comercializa în apropierea unităților școlare.


Str. Democrației nr. 35                                   ,^,/ȚLțT

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40 (0)244 577400

www.isj.ph.edu.ro

COLEGIUL NATIONAL’TON LUCA CARAGIALE” PLOIES

Str. Gh. DojaNr.98 Tel/Fax:0244.522.340 secretariat cniJcf (ryahoo.com COD FISCAL 28 45 419


Nr..4.£î/23.08.2016


16267.

CĂTRE       v             h&Z _

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIȚII Cfâ1      ^3 -08-2016


Va înaintam alaturat dosarul privind documentația intocmita in vederea închirierii spațiului situat in incinta Colegiului National LL.Caragiale Mun.Ploiești,in Corp 2,parter,in suprafața de 8,00 mp,cu ragamintea de a ne sprijini in organizarea unei noi licitații.

Anexam prezentei adrese:

-situația de amplasament al spațiului ce urmeaza a fi închiriat si studiul de fezabilitate;

-plan de amplasament;

-memoriu tehnic;

-memoriu privind propunerea de închiriere;CONTABIL SEF

Grigore Maria

Cisco Systems

Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40(0)244 577 699

Fax: +40(0)244 577400 www.isi.ph.edu.roSITUAȚIA

de amplasament a spațiului ce urmeaza a fi închiriat si studiul de fezabilitate

Spațiul disponibil ce urmeaza a fi închiriat este situat in incinta Colegiului National I.L.Caragiale Muri.Ploiești,parter,in suprafața de 8,00 mp,forma dreptunghiulara conform schiței anexate.

Spațiul nu a avut alta destinație si nu are nici o dotare prin constructie,avand destinația amenajării unui punct alimentar dotat cu instalații de apa,canalizare,electricitate, care sa deservească elevii si personalul unitatii.

Cheltuielile de întreținere vor fi suporate de către chiriaș.

închirierea este fezabila deoarece prin chiria stabilita,colegiul are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționari a activităților din unitatea noastra(procu rarii de mobil ier,echipamente si materiale pentru laboratoare si cabinete,lucrări de reparații).Sumele încasate se vor depune in contul de venituri din închirieri al unitatii,conform dispozițiilor legale.

Tariful minim de închiriere conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.I92/30.05.2013este de 38.401ei/mp(activitati comerciale/zona I),tarif de la care se propune începerea licitației.
Cisco Sysîems


Str. Democrației nr. 35

Cod 100559

Tel: +40 (0)244 577 699

Fax: +40 (0)244"577 400

www.isj.ph.edu.roCOLEGIUL NATIONAL”ION LUCA CARAGIALE”

Str. Gh. Doja Nr.98 Tel/Fax:0244.522.340 secretariat cnilcv/ yahoo.com COD FISCAL 28 45 419

MEMORIU

privind utilitatea inchiriereii si genul de activitate ce urmeaza a se desfasura

In vederea realizării de venituri extrabugetare ,in condițiile unui buget de venituri si cheltuieli restrâns si avand in vedere procurarea de mobilier școlar si de realizarea de lucrări necesare bunei desfășurări a procesului de invatamant,Consiliul de administrație al Colegiul National Ion Luca Caragiale Mun.Ploiești,propune scoaterea Ia licitație a spațiului disponibil in suprafața de 8,00 mp pentru a fi închiriat.

Punctul alimentar fiind situat in incinta unitatii,holul principal din clădirea corpului -2- la parterul colegiului,in suprafața de 8.00 mp,va fi utilizat numai de către elevii si personalul scolii,persoanele străine neavand acces,Reconstituind punct comercial public.

Amenajarea acestui punct alimentar conduce la evitarea plecării elevilor in afara scolii pentru a-si cumpără diferite produse alimentarele patiserie,evitandu-se astfel accidentele,intarzierele de la ore si alte situații de acest gen.

Profilul punctului alimentar va fi de comercializare a produselor

i menta re(ex: patiserie,panificație,apa plata),exceptând băuturile alcoolice,țigările si alte produse interzise a se comercializa in apropierea unităților școlare.Pis ce Syst e m sS.C. HAUSPLAN STUDIO S.R.L.


ORt INUL ARHHECTILOR |


r4N2OWĂNtA


^•Yeronicd'


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CALITATEA ELABORATORILOR


NUME


semnătură

A


SEP PROIECTSCARA 1:50


TITLUL PROIECT:

AMPLASARE CHIOȘC IN INCINTA CLĂDIRII

COLEGIULUI NATIONAL,J.L.CARAGIALE"

Amplasament: Str. Ghecrphe Doja, Nr,9B,Munleipiul Ploieștirâ'ineidbcâ : R cartat


’ •>,  ...  ; r....


':sgnit<3 r'.Ldieti


170.'

S."l


. - CVAȘA .

’s^Ojlfnjp


.-C^AȘA.


' CLASA ■ S'67f56rnp.


” ■"clasa;"

•s^OOmp ■


sx67.00.mp':


CPRtQOR; CIRCUL AȚIE js-^.Ump ■COLEGIULTEHNÎC LAZAR EDELEANU

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

ÎNREGISTRARE

15643.

Prin prezenta va solicitam aprobarea scoaterii la licitație a unui spațiu in suprafața de 14 m.p. aflat in incinta scolii (in corp cu cabina portar) pentru închiriere.

Alăturat va transmitem urmatoaree:

Situație de amplasament si schița

Nota de fundamentare si studiu de fezabiitate

Tabel cu propuneri pentru închiriere


Conta bi sef,DORINACOLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

PLOIEȘTI,STR.B-DUL PETROLULUI NR.14


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND UTILITATEA SI

OPORTUNITATEA ÎNCHIRIERII BUNURILOR MATERIALE DIN

UNITATEA DE INVATAMANT

Consiliul de administrație al Colegiuui Tehnic « Lazar Edeleanu » Ploiești in ședința din 13 iulie 2016 propune scoaterea ia licitație a spațiului de 14 mp , pentru inchiriere in vederea desfășurării unor activitati de comerț.

Propunerile de scoatere la licitație a spațiului ce va fi închiriat se fac conform Legii lnvatamantului nr.l/ 2011 ;art. 108 ;al.l.

Spațiul se afla in curtea scolii, ocupând suprafața de 14 mp, si nu afecteaza spațiul de joaca si recreere a elevilor.

închirierea spațiului cu aceasta destinație, in incinta scolii, duce ia evitarea plecării elevilor din școala ia alte magazine mai îndepărtate pentru a-si cumpără diferite produse alimentare Jn acest fel se evita si întârzierea de la ore si accidente de circulație.

Sumele încasate din chirie se vor folosi pentru procurare de obiecte de inventar si material didactic pentru buna desfășurare a invatamantului.

Menționam ca obținerea autorizației de funcționare cade in sarcina comerciantului.

De asemenea construcția unde se afia spațiul propus spre inchirere face parte din corp cabina portar aflata in lista de inventariere a patrimoniului.


COLEGIUL TEHNIC LAZAR EDELEANU

PLOIESTLSTR.B-DUL PETROLULUI NR.14


SITUAȚIE DE AMPLASAMENT

Acest spațiu este situat in corp cu cabina portar la intrarea in curtea scolii pe partea stanga.


Contabi sef,

EC.VO1NEA DORINA
u f &

' MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE SI CERCET ȘTIINȚIFICE

COLEGIUL DE ARTĂ “CARMEN SYLVA”PLOIEȘTI

Ploiești, str. Bobâlna nr.44

tel/fax: 0244-525786

e-mail: licartph@yahoo.com


Nr. /^T_05.09.2016


Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

SERVICIUL DEZVOLTARE, ÎNTREȚINERE UNITATI DE INVATAMANT

Prin prezenta va rugam sa procedați la scoaterea la licitație a suprafeței de teren de 32 mp, teren situat in incinta unitatii noastre.

DIRECTOR,


COLEGIUL DE ARTA “CARMEN SYLVA”PLOIESTI

STR.BOBALNA NR.44


MEMORIU

privind utilitatea inchirierii terenului in suprafața de 32 mp

Consiliul de Administrație al Colegiului de Arta „Carmen Sylva” intrunit in data 13.07.2016, propune scoaterea la licitație a terenului in suprafața de 32 mp (teren liber de sarcini) pentru amenajarea unei construcții cu caracter provizoriu in vederea desfășurării activitatii de comerț.

Terenul propus inchirierii aparține domeniului public al Municipiului Ploiești , este in administarrea Colegiului de Arta „Carmen Sylva” si este situat in incinta unitatii, conform schiței anexate

Propunerea de scoatere la licitație a terenului ce urmeaza a fi inchiriat se face conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art. 108, alin. (1) - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

închirierea este fezabila deoarece prin prin veniturile obținute, colegiul are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționari a activitatilor din unitatea noastra (de ex. procurare de mobilier, echipamente, materiale, lucrări de reparații, sa.). Sumele incasate se vor depune in contul de venituri din inchirieri al unitatii de invatamant, conform legislației in vigoare,

închirierea terenului - amenajarea unei construcții cu caracter provizoriu - prin comercializarea de produse alimentare, exceptând băuturile alcoolice, țigările si alte produse interzise comercializării in unitățile școlare, conduce la evitarea plecării elevilor/personalului din incinta unitatii școlare, evitandu-se accidente, intarzieri la orele de curs si alte situații de acest gen.

Cheltuielile de întreținere, racordare la utilitati si obținerea avizelor de funcționare vor fi suportate de către chiriaș.

Prețul de pornire al licitației se va calcula conform Hotărârii nr. 192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești.)               / Ic

50

/ r

■ K

M / 54 Mm, t       țl

co

in

61 mp.

54

r 1

ura


Nr.cad.11714


Nr. cad. 4034


56


Colegiul de Arta "Carmen Sylva1

Corp A


Nr. cad. 8149


Colegiul de Arte "Carmen Sylva" Ploiești

str. Bobalna, nr 44, Ploiești, Prahova.


Specificație

Nume

Semnătură

sef proiect

proiectat


scara

1:500


Nr. PlnninPloiești


Către:


/f

iswrapwrFLoT

* ® îmregistrare

ȘM17639


PRIMĂRIA MUN. PLOIEȘTI

Prin prezenta va solicitam aprobarea scoaterii la licitație a unui teren in suprafața de 72 m.p. aflat în incinta scolii (teren viran) pentru închiriere.

Alăturat va transmitem urmatoaree:

Situație de amplasament si schița

Nota de fundamentare si studia de fezabiitate

Tabel cu propuneri pentru închiriere

Director,

Contabi sef,CUTIERU SENICA
SITUAȚIE DE AMPLASAMENT

Acest teren viran este situate in partea dreapta a scolii, la aproximativ 100 m depărtare de clădirea scoii-teren viran in suprafața de 72 m.p.

Director,

Prof. AVRAMESCU RODICA


Contabi sef,


f CUTIERU SENICA


COLEGIUL TEHNIC ”TOMA N.SOCOLESCU” PLOIEȘTI


STR.GH.GR.CANTACUZINO NR.328


NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND UTIL OPORTUNITATEA ÎNCHIRIERII BUNURILOR MATERIALE DIN UNITATEA DE INVATAMANT

Consiliul de administrație al Colegiuui Tehnic « Toma N. Socolescu » Ploiești in ședința din                propune scoaterea la licitație a spațiului

de 72 mp teren , pentru amenajarea unei construcții provizorii in vederea desfășurării unor activitati de comerț .(produse fast food)

Propunerile de scoatere la licitație a spațiului ce va fi inchiriat se fac conform Legii Invatamantului nr.l/ 2011 ;art. 108 ;al.l.

Spațiul se afla in curtea scolii, ocupând suprafața de 72 mp, si nu afecteaza spațiul de joaca si recreere a elevilor avand in vedere ca suprafața totala ce o deține școala este de 17.732 m.p.

Toneta instalata in acest spațiu se afla la o distanta de 100 m de clădirea scolii.

Amenajarea spațiului cu aceasta destinație, in incinta scolii, duce Ea evitarea plecării elevilor din școala la alte magazine mai îndepărtate pentru a-si cumpără diferite produse alimentare.

In acest fel se evita si întârzierea de la ore si accidente

de circulație.

Sumele încasate din chirie se vor folosi pentru procurare de obiecte de inventar si material didactic pentru buna desfășurare a invatamantului.

Director,

Prof. AVRAMESCU RODICA

PROPUNERI

De bunuri materialein invatamantul de stat ce urmeaza a fi închiriate

NR CRT

UNITATEA SE INVATAMANT

LOCALITATE

BUNURI MAT CE URMEAZA A FI ÎNCHIRIATE

SUPRAFAȚA TOTALA

AMPASARE

GEN DE ACTIVITATE

TARIF

M.P./LUNA

OBSERVAȚII

1

Colegiul Th. Toma N. Socoescu

Poiesti

Teren

72 m.p.

In curtea scoii

Comerț

Director,

Prof. AVRAM ESCU RODICA


ȘCOALA GIMNAZIALA TOMA CARAGIU

PLOIEȘTI,STR.MINERV A NR.4

CUI 29169530

TELEF./FAX: 0244-555460

0720 069 112

/-/wB tvWR

rf,l>«i(.iPî;;'j.':

- 1^51 i

Jltb.                                                   #

........... f


"7     2076

CĂTRE:

Primăria Municipiului Ploiești Direcția Tehnic Investiții

Ca urmare a incetarii contractului de închiriere către sc Sibis srl a spațiului destinat activitatii de comerț cu alimente in incinta Scolii Gimnaziale Toma Caragiu,

Prin prezenta va solicitam organizarea unei noi licitații privind închirierea spațiului in suprafața de 6.70 mp.

Susținem necesitatea acestuia, pentru evitarea deplasării elevilor in afara scolii in vederea cumpărării alimentelor, dar si in vederea obtinereii de venituri proprii de către unitatea de invatamant, respectiv Primăria Ploiești (50% din venituri).

Va mulțumim!

DIRECTOR,

Prof. Vitan Elena Rodica

CONTABIL SEF, Ec. Barbu Irina


MEMORIUprivind utilitatea inchirierii spațiului in suprafața de 6.

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziala Toma Caragiu intrunit in data 19.08.2016 propune scoaterea la licitație a terenului in suprafața de 6.70 mp (spațiu liber de sarcini) pentru amenajarea unei construcții cu caracter provizoriu in vederea desfășurării activitatii de comerț cu alimente.

Spațiul propus inchirierii este situat la etajul 1 in incinta Scolii Gimnaziala Toma Caragiu,

Propunerea de scoatere la licitație a spațiului ce urmeaza a fi inchiriat se face conform Legii educației naționale nr. 1/2011 art. 108, alin, (1) - Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot obține venituri proprii din activități specifice, conform legii, din donații, sponsorizări sau din alte surse legal constituite.

închirierea este fezabila deoarece prin prin veniturile obținute, școala are un profit care poate fi folosit in scopul bunei funcționari a activitatilor din unitatea noastra (de ex. procurare de mobilier, echipamente, materiale, lucrări de reparații, sa.). Sumele Încasate se vor depune in contul de venituri din închirieri al unitatii de invatamant, conform legislației in vigoare, urmând ca 50% din venituri sa fie virate către Primăria Ploiești.

închirierea spațiului - amenajarea unei construcții cu caracter provizoriu - prin comercializarea de produse alimentare, exceptând băuturile alcoolice, țigările si alte produse interzise comercializării in unitățile școlare, conduce la evitarea plecării elevilor/personalului din incinta unitatii școlare, evitandu-se accidente, intarzieri la orele de curs si alte situații de acest gen.

Cheltuielile de întreținere si utilitățile vor fi suportate de către chiriaș.

Prețul de pornire al licitației se va calcula conform Hotărârii nr.192/30.05.2013 a Consiliului Local al municipiului Ploiești, privind stabilirea tarifelor minimale pe mp, ca preț de pornire pentru închirierea spațiilor și terenurilor excedentare, aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat și de sănătate publică de pe raza Municipiului Ploiești.

Director,

Vitan Elena Rodica
ȘCOALA GIMNAZIALĂ GRIGORE MOISIL MUNICIPIUL PLOIEȘTI^ Aleea Laurilor Nr.2A

CF 2845117

Tel/fax 0244567036

Nr.^%//08.09.2016o -os- 2ni$


CĂTRE,

Direcția Tehnic- Investiții Serviciul Dezvoltare, întreținere Unități Cultură, învățământ, Sănătate


Prin prezenta solicităm organizarea licitației privind închirierea unui spațiu în suprafață de 11 mp în interiorul școlii, pentru desfășurarea activității de comerț.

S                                           5ADM. FINANCIAR,

Frone MonicaȘCOALA GIMNAZIALA “GRIGORE MOISIL” PLOIEȘTI


ADRESA: Ploiești, Str. Laurilor, 2A

Tel./Fax: 0244/537200

E-Mail:   grigore_moisil2003@yahoo.com

MEMORIU ÎNCHIRIERE SPAȚIU

Școala Gimnaziala “ Grigore Moisil ” situata in Ploiești, Aleea Laurilor nr. 2A, dispune de un spațiu de 11 m.p. situat la parter, neamenajat, pe care il propune spre Închiriere unei societăți care comercializează produse alimentare .

Firma se obliga sa amenajeze un spațiu propriu desfășurării unei astfel de activitati conform legislației in vigoare fara afectarea procesului de invatamant.


ADM. FINANCIAR, Frone Monica

%


r

«

CLS.:,                ■ ■

- ■ ■ ....., ’

.. ........----------

clasa'

■ -

H

O

CL>.~

..................................... ;

L

(ADINEI   ț

DIRECTOR

*                                                                                                                                                                                i

INTRARE

: PROFESORI ;

< » >•♦ / m       1 I » 1 1 *FPARTER


./


ii


oJ


L


Clasa .

CI .ASĂ;

........


SALĂ '


l

i.

i .

r

J

I

I SALĂ DE VIESI

I

i


VG^k^,

Prin prezenta vă solicităm aprobarea scoaterii la licitație a spațiului cu suprafața de 7,5 m.p., aflat în incinta școlii.

Alăturat vă transmitem următoarele:

-Situație de amplasament și schița

-Nota de fundamentare si studiu de fezabilitate

a

-Tabel cu propuneri pentru închiriere

Director,


Nr.


SCMlu „St. Vreri* A


SITUAȚIE DE AMPLASAMENT

>Spațiul se află în incinta școlii, pe holul de la parter și are suprafața de 7,5 m.p.

Director,

prof.Lupea Ion PetreAdministrator financiar,

I Bălăne^pu LilianaNr.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE PRIVIND UTILITATEA!®

OPORTUNITATEA ÎNCHIRIERII BUNURILOR MATERIALE DlN

DE ÎNVĂȚĂMÂNT

9

Școala Gimnazială "Sfânta Vineri” Ploiești propune scoaterea la licitație a spațiului de 7,5 m.p. aflat în incinta școlii, pe holul de la parterul acesteia, destinat desfășurării unor activități de comerț.

>                                                               T                                      9

Propunerile de scoatere la licitație a spațiului ce va fi închiriat se fac conform Legii învățământului nr. 1/2011, art.108 al.1

Spațiul se află în incinta școlii, ocupând suprafața de 7,5 m.p. și nu afectează spațiul de joacă și recreere a elevilor, având în vedere că suprafața desfășurată a școlii este de 2724,57 m.p.

Amenajarea spațiului cu această destinație, în incinta școlii, duce la evitarea plecării elevilor din școală la alte magazine mai îndepărtate pentru a-și cumpăra diferite produse alimentare.

în acest fel se evită si întârzierea de la ore si accidente de circulație.

9                                                                                                 9                                                                                             9

Sumele încasate din chirie se vor folosi pentru procurarea de obiecte de inventar și material didactic pentru buna desfășurare a învățământului.

DIRECTOR, profrLupea Ion Petre
ȘCOALA

GIMNAZIALĂ ”SFÂNTA VINERI” PLOIEȘTI


PROPUNERI

^Dș.tenuri materiale în învățământul de stat, ce urmează a fi închiriate

Nr.crt

Unitatea de învățământ

Localitate

Bunuri mat. ce urmează a fi închiriate

Suprafața totală

Amplasare

Gen de activitate

Tarif m.p./lună

Observații

1.

Școala

Gimnazială

"Sfânta

Vineri”

Ploiești

Teren

7,5 m.p

Incinta

școlii

Comerț

1

DIRECTOR,

Cobea Ion P(

Str. Poștei nr. 19, Cod 100162

Tel: +40(0)244 510 162

Fax: +40(0)244 510 162


&/Î


^Zz£'iy/c/z Ti^/Z/Y/c.

Jf        a

,         /Y ^5te>O»4^F3C(/ /^ZtfJ/tFSZZ

/


:/


(«fon)iNUlARHTtECnțQR aU ROMÂNIA

'2677  _

Y-eroniegf//*


S.C. HAUSPLAN STUDIO S.R.L.


BENEFICIAR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


CALITATEA ELABORATORILOR


NUME


r\


SEF PROIECT


ARH, VERCMICA HEN1       C^V/


SEMNĂTURĂ SCARA

1:50


Tm.UL PROIECT;

AMPLASARE CHIOȘC IN INCINTA CLĂDIRII

COLEGIULUI NATIONAL„I.L.CARAG1ALE"

Amplasament: Str, GhecrghflJ^ola


FAZA

S.F,sanng r .bxtieh


îjr-șrAT-jE-.l


32f

;J


LțșjL ifot/. >.‘.' ■ '.’

■jșd :7rie.ța!;-ca •’ >.■’ "j/ereg s t ba >meta lisa ^aȚ-gacc:. armat.


srVOJfrnjj


■CLAS A ". js*67$0'rhp


;.;.;CțAȘA

■ '.     5,? 9,fnp


I

o £v

coco CM

^ !<n ' Kico-J-lc-i -.

q|co

• f-v ra-rs.

o;-!S? '•

/••.ix-

. cîî.52 /F* .'<''>■■ “ -'•■{'• “•■

£>l«? ' M<C'-’T.JtV-

o ■£:

cm;.- .■ L.i

j"[

1.'/■Tțj,

i=4=£7

J j .*L^


CLASA • '

s-67,56 mp,.


■ clasa; "

■5^67,00 mp .


CCA'S~A s*67,00. mp


»JLL_

CORI; DOR-CIRCULAȚIE ' ;&241,u'mp--


[