Hotărârea nr. 322/2016

Hotãrârea nr. 322 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităţilor la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nn 322 privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de motive a primarului Municipiului Ploiești domnul Adrian Florin Dobre, Raportul comun de specialitate al Direcției Economice, Direcției Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte și al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, prin care se propune aprobarea modificării și completării Cap. II și Cap. III din Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015;

văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 28.09.2016;

ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești nr. 11/10.05.2016 și a Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/10.05.2016;

având în vedere Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare, art.5, lit.f);

ținând cont de adresa Prefecturii Județului Prahova nr. 2760/15.02.2016;

luând în considerare adresele Ministerului Finanțelor Publice -Direcția Generală de programare bugetară nr. 426.502/25.04.2016 și a Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1949 nr. 18/4726/22.04.2016;

având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2003 privind aprobarea Regulamentului de acordare a titlului de „Cetățean de Onoare” a municipiului Ploiești, precum și constituirea „Consiliului de Onoare” al municipiului Ploiești;

conform Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, art.43, alin.l și 2;

în baza art.18, lit.b, art.42 și art.43, lit. a) și b) din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport local, cu modificările și completările ulterioare;

conform prevederilor art.17 alin. 2 din Normele-cadru nr. 272/2008 privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 1, 2 lit. a) și d), alin. 6 lit. a), pct. 2 și 14, alin.

9, art. 45 alin. 1 și art. 115 alin.l lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l Aprobă modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/2015, după cum urmează:

 • (1) La Cap. II. art. 5, paragraful 2 va avea următorul cuprins:

eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri - legitimație de revoluționar care se decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;”

 • (2) Cap.II. se completează cu art. 51, care va avea următorul cuprins:

”Art. 51. 100% gratuitate la transportul public local de călători pentru cetățenii de onoare ai Municipiului Ploiești - legitimația de Cetățean de Onoare care se decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA.”

 • (3) La Cap. III. art. 7, lit. b) va avea următorul cuprins:

”b) Pentru categoria - eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri beneficiari conform legii, de călătorii gratuite nelimitat cu mijloacele de transport în comun, se decontează la valoarea unui abonament unic și se vor prezenta la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, cu următoarele documente justificative:

 • - buletin/carte de identitate;

 • - certificat de revoluționar original și copie;

 • - legitimație de revoluționar original și copie ;

 • - documentele doveditoare pentru urmașii eroilor martiri original și copie. Legitimația de beneficiar al Legii nr. 341/2004 actualizată, copie xerox se vizează anual, în cazul în care nu are viza anuală, aceasta își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;”

 • (4) La Cap. III. art. 7, se completează cu lit. f), care va avea următorul cuprins:

”f) Pentru categoria - cetățeni de onoare beneficiari de transport gratuit pe toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul Municipiului, se decontează la valoarea unui abonament unic, în baza situației transmise lunar de către Direcția Comunicare Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.”

Art.2 Celelalte prevederi ale Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești rămân neschimbate.

Art.3 Corespunzător prevederilor art. 1 din prezenta hotărâre se modifică prevederile art. 18 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în municipiul Ploiești nr. 18579/21644/04.11.2013.

Art4 Ordonatorul principal de credite, Direcția Economică și S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5 Direcția Administrației Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

Ținând cont de faptul că au existat unele neclarități în ceea ce privește aplicarea prevederilor art. 5, lit. f) din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 cu modificările și completările ulterioare, în principal datorită completărilor legislative*

în urma analizei fundamentate de către SC Transport Călători Express SA Ploiești precum și a punctelor de vedere solicitate reprezentanților instituțiilor competente*

Luând act de Hotărârile Consiliului de Administrație nr. 11/10.05.2016 si a Adunării Generale a Acționarilor nr. 7/ 10.05.2016 ale SC Transport Călători Express SA Ploiești, se consideră necesară și oportună modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015.

Totodată, având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Ploiești încheiat între Primăria Municipiului Ploiești și SC Transport Călători Express SA Ploiești, se va modifica corespunzător prevederile art. 18 de la Cap. X, care reglementează acordarea subvențiilor.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.


la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 503/15.12.2015

S.C. Transport Călători Express SA Ploiești, înființată prin reorganizarea administrativă a Regiei Autonome de Transport Public Ploiești, în conformitate cu Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotătârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 289/13.08.2013, prin reprezentanții săi legali, prestează un serviciu de interes și utilitate publică, fiind aflată în subordinea consiliului local.

Având în vedere petiția cu nr. 7297/05.04.2016, de la Liga Națională a Luptătorilor din Decembrie 1989 pentru cinstirea eroilor martiri Prahova, prin care se solicita libera circulație pe mijloacele de transport în comun a beneficiarilor Legii nr. 341/2004 actualizată și luând în considerare faptul că există neclarități în aplicarea acestei legi, pentru evitarea abaterilor de la lege, s-a solicitat punct de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

In urma răspunsurilor primite de la:

 • > Ministerul Finanțelor Publice -Direcția Generală de programare bugetară cu nr. 426.502/25.04.2016, opinia acestora este ”că în ceea ce privește gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun aceasta se aplica în continuare potrivit art. 5 alin.(l) lit. fi din Legea nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare, care prevede transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun

 • > Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945 -1949 cu nr. 18/4726/22.04.2016 și înregistrată la Societate cu nr.9574 /06.05.2016, prin care ne aduce la cunoștință "faptul că în anul 2016, beneficiarii legii pot călători gratuit nelimitat cu mijloacele de transport în comun conform art. 5 lit.j din Legea nr. 341/2004”;

este necesară modificarea Regulamentului privind acordarea facilităților pentru Eroi și Luptători în revoluție, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 503/15.12.2015, în sensul modificării Cap.II. art. 5, paragraf 2 și Cap.III. art. 7, lit. b), în sensul acordării categoriei eroi și luptători în revoluție a dreptului de a

călători gratuit nelimitat cu mijloacele de transport în comun, conform art.5 lit. f) din Legea nr. 341/2004;


Beneficiarii legii nr. 341/2004 vor respecta procedura de acor               ilor

pe mijloacele de transport în comun, conform Hotărârii Consiliului Local ăl Municipiului Ploiești nr. 124/12.07.2005. Pentru aceasta se vor prezentă la Mediul SC Transport Călători Express SA Ploiești anual, în ultima lună a anului                irjul


următor, cu certificatul de revoluționar în original.                              c

Serviciul prestat către această categorie de beneficiari se decontează fă valoarea unui abonament unic.

Având în vedere faptul că modificarea a intervenit în cursul anului 2016, acest segment de beneficiari odată cu aprobarea proiectului de hotărâre, are obligația să se prezinte la sediul SC Transport Călători Express SA Ploiești pentru constituirea bazei de date, în vederea evaluării sumelor necesare asigurării acordării gratuităților din bugetul local pentru decontarea serviciului prestat.

De asemenea ținând cont că în anul 2016 au existat solicitări din partea Cetățenilor de Onoare ai Municipiului Ploiești, de a beneficia de transport public local gratuit conform prevederilor Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 28/26.02.2003, propunem ca și această categorie de călători să fie cuprinsă în Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, respectiv la Cap.II art. 51 - 100% gratuitate, și de asemenea completarea la Cap. III. art. 7 cu lit. f).

Pentru evaluarea sumelor necesare asigurării acordării gratuității pe mijloacele de transport în comun acestor categorii, organele de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești vor transmite tabelul cu persoanele în cauză, în vederea decontării serviciului la valoarea unui abonament unic.

Față de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

Municipiul Ploiești


Direcția Economică, Director,

Nicoleta Crăciunoiu /

Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Contracte, Achiziții Publice, Director,


Anexa nr.l la HCLM nr. 503/2015, modificată și completată conform Hotărârii Consiliului nrJ/.$2016

REGULAMENT                   V

de acordare a facilităților la transportul public de călători pențruXX®'-categoriile beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului < 7 Ploiești                                   A, X

Cap. I. Dispoziții generale

Art.l. Obiectul prezentului regulament îl constituie reglementarea cadrului general de decontare a facilităților, subvenții directe la transportul public de călători de care beneficiază elevii și studenții care studiază în unitățile de învățământ de pe raza municipiului Ploiești, precum și alte categorii de persoane.

Art.2. Regulamentul are la bază prevederile următoarelor acte normative:

 • - Legea nr. 1 / 2011 educației naționale, actualizată;

 • - Ordinul nr. 4055 / 1996 pentru stabilirea Normelor privind acordarea de reduceri cu 50% ale tarifelor pentru transportul local în comun;

-Legea nr. 92 / 2007 serviciilor de transport public local, actualizată;

 • - Legea nr. 292 / 2011 asistentei sociale;

-Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;

-Legea nr. 44 / 1994 privind veteranii de război precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, actualizată și republicată;

-Legea nr. 341 / 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 modificată si actualizată;

-Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicata;

-Ordinul nr.62/2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimațiile pentru transport urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și model;

Cap. II. Tipuri de facilități la transportul public local de călători și categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești

Art.3. (1) 50% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție direcționată către elevii din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat, care studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului calendaristic -abonament unic, inclusiv TVA;

(2) 100% gratuitate la transportul public local de călători, subvenție direcționată către elevii orfani din învățământul obligatoriu și liceal acreditat / autorizat care studiază pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului calendaristic - abonament unic, inclusiv TVA;

Art. 4. (1) 50% tarif redus la transportul public local de călători, subvenție direcționată către studenții din învățământul superior acreditat / autorizat de pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar - abonament unic, inclusiv TVA;

(2) 100% gratuitate la transportul public local de calatori, subvenție direcționată către studenții orfani din învățământul superior acreditat / pe raza municipiului Ploiești, pe tot parcursul anului universitar - la ^^SmnenîhP^X unic, inclusiv TVA ;                                                         \ >1

Art.5. 100% gratuitate la transportul public local de călătorit,/^J categorii beneficiare conform legii, după cum urmează:

 • - veteranii și văduvele de război (IOVR) - abonamentul inclusiv TVA;

 • - eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri - legitimație de revoluționar care se decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;

-persoanele cu dizabilitati - legitimații de transport valabile pe toate mijloacele de transport în comun la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;

-pensionari cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu pensie până la 2100 lei, inclusiv - autorizație de călătorie gratuită care se decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;

-persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri - autorizație de călătorie gratuită care decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;

se


de


-autorizațiile de călătorie gratuită vor fi preschimbate până la data 31.03.2016;

de


-cetățenii de onoare ai Municipiului Ploiești - legitimația de Cetățean Onoare care se decontează la valoarea unui abonament unic, inclusiv TVA;

Cap.IIL Modalitatea de acordare a facilităților la transportul public local de călători și documentația necesara pentru eliberarea titlurilor de călătorie (abonamentelor / autorizațiilor de călătorie gratuite)

Art.6. alin. (1) Unitățile de învățământ obligatoriu și liceal acreditat / autorizat, curs de zi de pe raza municipiului Ploiești, vor transmite anual, operatorului de transport local SC TCE SA Ploiești, până la data de 30 septembrie a fiecărui an, tabelele cu elevii înscriși pentru respectivul an școlar. După primirea tabelelor la început de an școlar la sediul casieriei colectoare din strada Găgeni nr.88, se înregistrează în baza de date elevii noi cuprinși sau transferați de la alte școli.

Lunar:

• elevii, curs de zi beneficiază de abonamente unice subvenționate 50 %, care se eliberează din următoarele puncte de distribuire:

 • - Casieria Armoniei;

 • - Casieria Pod înalt;

-Sediul Casieriei Colectoare.

Pentru eliberarea abonamentelor, elevii vor prezenta legitimația de călătorie pentru abonament.

Documente necesare eliberării legitimației de călătorie pentru abonament:

 • a) , pentru elevii până la 14 ani, inclusiv orfani:

“1 fotografie format mic ;

-certificat de naștere ;

-BI/CI al unuia dintre părinți.

 • b) . pentru elevii peste 14 ani, inclusiv orfani:

-1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI

• elevii orfani și cei proveniți din casele de copii beneficiază de

unice gratuite 100%, eliberate la sediul Casieriei Colectoare din/^â/dă^Glgbno\ nr.88, în baza tabelelor cu specificația “ELEVI ORFANI”, în vedeifeM^^^Sriî^ acestora, întocmite de către instituțiile unde învață. Tabelul va fi înfeȘt^^^^fcjlș certificatelor de deces ale părinților și decizia de pensie de ufea^ȚUlt^^y înregistrării tabelului, lunar elevilor orfani li se eliberează abonament baza legitimației de călătorie pentru abonament și a cuponului de pensie de urmaș.

alin. (2) Unitățile de învățământ superior din municipiul Ploiești, autorizate sau acreditate, vor aduce la sediul operatorului de transport local - SC TCE SA Ploiești la începutul anului universitar tabelele întocmite de secretariatul universităților și aprobate de către decanul acestora.

Lunar:

 • • studenții beneficiază de abonamente unice, subvenționate 50%, în baza tabelelor de la universitate, care sunt eliberate pe baza legitimației de călătorie pentru abonament, la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88.

Documente necesare eliberării legitimației de călătorie pentru abonament, studenți si studenti orfani :

-1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI

In lipsa tabelelor de la universitate, studenții pot ridica abonamentul lunar în baza următoarelor documente justificative:

-buletin /carte de identitate și carnetul de student vizat, având precizat “învățământ curs de zi” ;

-legitimația de călătorie pentru abonament;

 • • Studenții orfani beneficiază de abonamente unice gratuite 100%, eliberate la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, în baza tabelelor cu specificația “STUDENȚI ORFANI”, în vederea înregistrării acestora, întocmite de către universitățile unde învață. Tabelul va fi însoțit de copiile certificatelor de deces ale părinților și decizia de pensie de urmaș. Ulterior înregistrării tabelului, lunar studenților orfani li se eliberează abonament unic gratuit în baza următoarelor documente justificative:

-buletin /carte de identitate;

-legitimația de călătorie pentru abonament; -cupon de pensie de urmaș.

Art.7. alin. (1) Documentele justificative care stau la baza eliberării titlurilor de călătorie (abonamentelor/autorizațiilor de călătorie gratuite) pentru toate categoriile de beneficiari, se verifică, iar copiile acestora se păstrează după caz, de către operatorul de transport local - SC TCE SA Ploiești. Responsabilitatea eliberării titlurilor de călătorie (abonamentelor/ autorizațiilor de călătorie gratuite) conform prevederilor legale în vigoare, îi revine în totalitate operatorului de transport local -SC TCE SA Ploiești.

alin.(2) Documentele justificative, care stau la baza eliberării titlurilor de călătorie (abonamentelor/ autorizațiilor de călătorie gratuite) pentru alte categorii de beneficiari sunt următoarele:

a). Pentru categoria - veteranii și văduvele de război (IOVR) beneficiari de abonamente unice gratuite 100% sunt necesare următoarele documente justificative:

 • - buletin / carte de identitate ;


 • - carnet de membru al Asociației Veteranilor de Război.

Abonamenetele sunt eliberate la sediul Casieriei Colectoare din

nr.88, în baza legitimației de abonament.

Documente necesare eliberării legitimației de călătorie pentru ab

-1 fotografie tip buletin ;

-BI/CI

 • b) . Pentru categoria - eroii-martiri, luptătorii în revoluție și urmașii eroilor martiri beneficiari conform legii, de călătorii gratuite nelimitat cu mijloacele de transport în comun, se decontează la valoarea unui abonament unic și se vor prezenta la sediul Casieriei Colectoare din strada Găgeni nr.88, cu următoarele documente justificative:

 • - buletin / carte de identitate ;

 • - certificat de revoluționar original și copie; -legitimație de revoluționar original și copie ;

-documentele doveditoare pentru urmașii eroilor martiri original și copie.

Legitimația de beneficiar al Legii nr. 341/2004 actualizată, copie xerox se vizează anual, în cazul în care nu are viza anuală, aceasta își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • c) . Pentru categoria - persoanele cu dizabilitati beneficiare de legitimații de transport gratuite 100%, valabile pe toate mijloacele de transport în comun, la valoarea unui abonament unic, eliberarea se efectuează în baza Convenției nr. 3151/2008 încheiate între operatorul de transport SC TCE SA Ploiești și ASSC Ploiești;

 • d) . Pentru categoria - pensionari cu domiciliul în municipiul Ploiești, cu pensie până la 2100 de lei inclusiv, beneficiari de autorizație de călătorie gratuită 100%, care se decontează la valoarea unui abonament unic, sunt necesare următoarele documente justificative:

- declarație pe proprie răspundere că nu dețin și alte venituri care să depășească limita de acordare a gratuității;

- decizie de pensionare/ cupon pensie din luna anterioară solicitării autorizației de călătorie gratuită;

- buletin / carte de identitate ;

Autorizațiile de călătorie gratuite se vizează anual, cele care nu se preschimbă la termen își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • e) . Pentru categoria - persoane cu domiciliul în municipiul Ploiești cu vârste de peste 65 ani femei/ 70 de ani bărbați, fără venituri beneficiare de autorizație de călătorie gratuită 100%, care se decontează la valoarea unui abonament unic, sunt necesare următoarele documente justificative:

 • - declarația pe proprie răspundere că nu dețin venituri din surse proprii, nu desfășoară activități remunerate de stat sau agenți economici/ alte drepturi bănești mai mari de 2100 lei/ lună;

 • - buletin / carte de identitate ;

Autorizațiile de călătorie gratuite se vizează anual, cele care nu se preschimbă la termen își încetează valabilitatea, iar cei în cauză sunt considerați frauduloși și vor suporta rigorile legii;

 • f). Pentru categoria - cetățeni de onoare beneficiari de transport<Cgrăâiit<^^ toate mijloacele de transport în comun pe teritoriul Municipiului, se de^ute^^glax ^ valoarea unui abonament unic, în baza situației transmise lunar de jca|] ^e^ifecîîa | Comunicare Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Ploiești.

alin. (3) Operatorul de transport local SC TCE SA Ploiești poate alte documente justificative care atesta calitatea de beneficiar pentru toate cătâ^oriife de beneficiari cuprinse în prezentul Regulament.

Art.8. Lunar, SC TCE SA Ploiești în baza evidenței contabile și a registrului electronic de date, va întocmi deconturi pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea prestațiilor efectuate către categoriile beneficiare din prezentul regulament, pe tipuri de facilități și titluri de călătorie (abonament/autorizație de călătorie gratuită).

A

In baza deconturilor societatea va emite facturile fiscale și le va înainta pentru decontare astfel:

-la Primăria Municipiului Ploiești până cel târziu a 10-a zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară;

- la ASSC Ploiești până cel târziu a 7-a zi calendaristică a lunii curente pentru luna anterioară;

Modalitatea de calcul a deconturilor se efectuează cu respectarea normelor și procedurilor din domeniul financiar contabil conform standardelor de control intem/managerial.

Pentru diferențe constatate, SC TCE SA Ploiești va emite factura de regularizare.

Art.9. alin.(l) Primăria Municipiului Ploiești va efectua plata facturilor fiscale către SC TCE SA Ploiești conform clauzei din contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public. Plata se va efectua în baza facturii, însoțită de deconturi întocmite pe tipuri de facilități și tipuri de titluri de călătorie (abonament/autorizație de călătorie gratuită);

alin.(2) ASSC Ploiești va efectua plata facturilor fiscale către SC TCE SA Ploiești conform prevederilor Convenției nr. 3151/2008.

Cap.IV. Modalitate de calcul: se va întocmi decont justificativ însoțit de factură fiscală., care va cuprinde numărul de bucăți de titluri de călătorie x valoarea titlului de călătorie, inclusiv TVA.

SC TCE SA Ploiești va depune lunar, la Primăria Municipiului Ploiești și la ASSC Prahova, deconturile cu număr de înregistrare pentru încasarea sumelor reprezentând contravaloarea prestațiilor efectuate către aceste categorii de călători.

Cap. V. Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități la transportul public local de călători

Art.10. alin.(l) Finanțarea cheltuielilor privind acordarea de facilități la transportul public local de călători cu excepția persoanelor cu dizabilități, se va face prin subvenții aferente transportului public, din bugetul local al municipiului Ploiești.


Cap.VI. Dispoziții finale


Cap.VI. Dispoziții finaleArt. 11. De la data intrării în vigoare a Hotărârii Consiliului Local prin care se aprobă prezentul Regulament se abrogă următoarele acte normative: HCLM nr. 79/12.03.2014 privind asigurarea gratuității la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, HCLM nr.242 din 30.07.2015 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 216/26.06.2014 privind stabilirea tarifului social utilizat pentru decontarea gratuității acordate la transportul public în comun pentru cetățenii Municipiului Ploiești cu pensii / drepturi bănești / venituri de până la 3000 de lei pe lună, serviciu prestat de S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești.


Director Financiar, Mom€a~T£nase j


S.C.Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Gâgenî, nr. 88, cod 100137, Ploiești, Prahova

Telefon: 024-4 543751. Fax; 0244 513228, e-maikoffice@ratph.ro; www.ratph.ro


Către,Consiliul de Administrație

al S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Transport Călători Express S.Ă. Ploiești

Referitor: Modificarea și completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin HCLMnr.503/15.12.2015.

Având în vedere petiția cu nr.7297/05.04.2016, deja Liga. Naționala^a 1989^ritfu~‘cînstirea eroilor"măîtin PfăEdvâfprin care se solicita libera circulație pe mijloacele de transport în comun a beneficiarilor Legii nr.341/2004 actualizată și luând în considerare faptul că există neclarități în aplicarea acestei legi, pentru evitarea abaterilor de la lege, am solicitat punct de vedere de la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu nr.BTV 4670/02.03.2016 și revenit cu nr.BTV 7450/06.04.2016.

A

In urma răspunsurilor primite de la:

> Ministerul Finanțelor Publice -Direcția Generală de programare bugetară cu nr. 426.502 / 25.04.2016 și înregistrată la Societate cu nr.9174 /28.04.2016 , opinia acestora este " că în ceea ce privește gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun aceasta se aplica în continuare potrivit art.5 alint(l ) Hi*f din Legea nr.341/2004 -a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 19.87 nr.341/2004,cu modificările și completările ulterioare, care prevede transport urban gratuit cu mijloacele de transport în comun


> Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor împotriva regimului comunist instaurat în România în pe 1945 -1949 cu nr. 18/4726/22.04.2016 și înregistrată la Societate cu nr.9574 /06.05.2016, prin care ne aduce la cunoștință "faptul că în anul 2016, beneficiarii legii pot călători gratuit nelimitat cu mijloacele de transport în comun conform ari 5 litj din Legea nr, 341/2004”;

este necesară modificarea și completarea Regulamentului privind acordarea facilităților pentru Eroi și Luptători în revoluție.

De asemenea ținând cont că în anul 2016 au existat solicitări din partea Cetățenilor de Onoare ai Municipiului Ploiești, de a beneficia de transport public local gratuit conform prevederilor HCLM nr. 28/26.02.2003, propunem ca și acest segment să fie cuprins în Regulamentul de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești.                              r-

Față de cele prezentate mai sus va supunem avizării .modificarea și . completarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, aprobat prin HCLM nr.503/15.12.2015, în vederea elaborării proiectului de hotărâre și înaintarea acestuia spre aprobare de către Consiliul Local al Municipiului Ploiești.

fi

DIRECTOR FINANCIAR,


DIRECTOR /GENERAL, ec^ îiJiMiliuJanGovici-


ȘEF SERVICIU BUGET TARIFE V* “

ec. CaBIROU JURIDI0, cons. jr. Monica aGUVERNUL ROMÂNIEI |

SECRETARIATUL DE STAT PENTRU RECUNOAȘTEREA MERITELOR\@pt^RSr!.O<' ÎMPOTRIVA REGIMULUI COMUNIST INSTAURAT ÎN ROMÂNIA ÎN

Nr. 18/4726/22.04.2016

Sc. Transport Calatori Express SA Ploiești

Ploiești str, Gageni nr 88 cod 100137 jud Prahova

Referitor la adresa dvs. cu nr.BTV/7450/06 .04 2016, transmisa Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale si Persoanelor Vârstnice cu hr. 12007/1104.2016 si .remisa spre soluționare instituției noastre sub nr 18/4726/14.04.2016, privind transportul urban gratuit în orașul Prahova pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004 cu modificările si completările aduse de OUG 95/2014, va facem cunoscut faptul ca in anul 2016, beneficiarii legii pot calatorii gratuit nelimitat cu mijloacele de transport in comun conform art. 5 lit j) din Legea 341/2004.

SECRETAR DE STATMINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

Direcția generală de programare bugetarăTIWORTMORI EXPRES SAPLO

INTRARE MO.

IEȘIRE

Ziua.».'^£xuna.„^.±..rt201..K...


Nr.426.502/^5'.04.2016


Domnului ec. Cristian lancovici

Director general, S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești adresa:      Str. Găgeni, nr.88

Cod poștal 100137

Ploiești, jud. Prahova, Romanța

Referitor la adresa dumneavoastră nr.BTV 4670/2016 transmisă Ministerului Muncii, Familiei, Proiecției Sociale si Persoanelor Vârstnice si remisă instituției noastre pentru analiză și răspuns, prin care solicitați un punct de vedere asupra facilităților la transportul urban cu mijloacele de transport în comun, în anul 2016 pentru revoluționari, vă comunicăm următoarele:

Porivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor PubUce^cu modificările si completările ulterioare^ precum și ale celorlalte acte normative referitoare la sfera de competență a Ministerului Finanțelor Publice, acest minister nu are atribuția legală de a emite puncte de vedere obligatorii cu privire la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art.11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum și pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011.

Prin urmare, orice punct de vedere exprimat în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice nu poate avea decât valoare consultativă. ..

Precizăm~că potrivit art.39 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.19 lit. b) și c) ale art.ll din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător și în anii 2015 și 2016.

Sub rezerva celor menționate mai sus, observăm că în partea dispozitivă a art.19 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.80/2010, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.283/2011, se stabilește un număr exact de călătorii simple sau dus-întors, astfel încât opinăm că s-a intenționat

un număr limitat de călătorii și care șe xeducedaJ3.xălătorii dus-întors sau 6 călătorii simple și nu au fost vizate călătoriile din interiorul localităților.

•'^Avef^rri~vedeTe^șrfaptul că de regulă pentru călătoria pe calea ferată (sau alt mijloc de transport interurban) se utilizează sintagmele „dus-întors” sau „simplă”. ,

Menționăm că în actele normative care reglementează gratuitatea pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun pentru diferite categorii de beneficiari (exemplu Legea nr.341/2004, precum și Decretul-lege nr.118/1990, republicat, Ordonanța Guvernului nr.105/1999, Legea nr.44/1994, Legea nr.448/2006) nu se precizează un număr de călătorii.

Astfel, apreciem că. în ceea ce privește gratuitatea transportului urban cu mijloacele de transport în comun aceasta se aplică în continuare potrivîLartS alin.(1) lițj)_din_ Legea nr.341/2004, a fșcpnoșfoțe/. penta v/cforta Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta^ mu^^          anticomunis

de                                 nr.34i/2004, cu..modlficăfiIe*șl completările

ulterioare, care prevede "transport urban_grațuitc.u mijloacele de transport în_ comun".


WORÎMOWRESSSAPL INTRARE        %

■y


IEȘIRE NRMr~i-------


S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești

str. Găgeni, nr. 88, cod *100137, Ploiești, Prahova

Telefon; 02*4 5*3751, Fax: 0244 513228, e-mail; ofFtce@ratph.ro; www.ratph.ra

Hotărârea nr. 11/10.05.2016

a Consiliului de Administrație al S.C. Transport Călători Express S.A.

Consiliul de Administrație ai S.C. Transport Călători Express S.A. Ploiești, numit prin art.

Idîn Hotărârea nr. 9/19.12.2014, a Adunării Generale a Acționarilor, respectiv:

Domnul Ionică Ion Doamna lacob Oana

Domnul Anghel Paul Domnul lordache Marian Domnul Marius Măselușă

 • - Președinte

 • - Membru - ‘

 • - Membru

 • - Membru

~ Membru- ■


DEGDE:

Art.l. la act de solicitarea de revocare a auditorului financiar și de numire a nouiui auditor financiar extern, în vederea auditării situațiilor financiare ale anului 2015, și o înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor.

Art.2. Avizează solicitarea de aprobare de către Consiliul Local al Municipiului a acoperirii diferenței dintre costurile înregistrate de TCE șî venituri efectiv încasate pentru transportul de persoane, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public, pentru anul 2015 și o înaintează Adunării Generale a Acționarilor,

Art.3. Avizează solicitarea de modificare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local ai Municipiului Ploiești nr. 503/2015, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, cu privire la facilitățile la transportul public urban


Hotărârea nr.? din 10.05.2016 a

Adunării Generale Ordinare a ActionariioiZiua.,Z


IMPORT MORI EXPRE^SXfflBI]

INTRARE MO

IEȘIRE NR.:.<'-------------/

!Z?....Luna....T?.Z7.20l.....^

Adunarea Generală a Acționarilor a SX. Transport Călători Express S.A., cu sediul în Ploiești, str. Găgeni nr. 88, jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nrJ29/326/1991, CUI RO 1355770, în temeiul Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 220/27.06.2013, modificată și completată prin Hotărârile nr. 289/13.08.2013; 351/24.09.2014; 206/11.06.2015;    337/25.09.2015;    338/25.09.2015;   340/25.09.2015;   341/24.09.2015;

343/25.09.2015; 344/25.09.2015; 435/25.11.2015; 58/25.02.2016 ale Consiliului Local al Municipiului Ploiești; in temeiul Legii nr. 31/1990 cu modificările și completările ulterioare, in conformitate cu întreaga legislație incidența in vigoare, s-a întrunit Ia sediu societății, în data de $>05.2016, orele 10,00 și adoptă următoarea:

HOTĂRÂRE:

Art. 1. Nu aprobă revocarea Cabinetului Expert Meiroșu Cristina din calitatea de auditor financiar și numirea noului auditor financiar extern - AGM Expertaudit SRL.

Art. 2. Prorogă avizarea solicitării de aprobare de către Consiliul Local al Municipiului a acoperirii diferenței dintre costurile înregistrate de TCE și venituri efectiv încasate pentru transportul de persoane, conform prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public, pentru anul 2015.


Art.3. Avizează solicitarea de modificare a prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr, 503/2015, privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești, cu privire ia facilitățile la transportul public urban pentru beneficiarii Legii nr. 341/2004,


Art. 4. Dispune prezentarea de urgență a unui plan de mășntru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse de Camera de Conturi Prahova prin Decidă nr. 1/^016.
Reprezentantul S.G/U, Ploiești S.R.L:


u Radu


arilena

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1

COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STR

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.503/15.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de acordare a facilităților la transportul public local de călători pentru categoriile de persoane beneficiare de pe raza administrativ teritorială a municipiului Ploiești si a emis:

5       5\

SECRETAR,


Data:            20/ft