Hotărârea nr. 321/2016

Hotãrârea nr. 321 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 321 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al serviciului Resurse Umane, Organizare și Administrativ, avizat de Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte, prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr.l 11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice;

în baza prevederilor art.III din Legea nr.l 11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, prin care „Autoritățile publice tutelare înființează structuri de guvemanță corporativă proprii care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are statut de funcționar public”.

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 26.09.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.09.2016;

în temeiul art.36, alin.(2) lit.„a” și alin.(3) lit.„b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, actualizată ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Aprobă organigrama și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, conform anexelor nr.l și nr.2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Prevederile anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local nr.205/22.07.2016 și anexei nr.l a Hotărârii Consiliului Local nr.275/30.08.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3.Aparatul de specialitate al primarului municipiului Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE


la hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții


ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Prevederile art.2 din Legea nr.l 11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice definește la :

 • - punctul 1 „guvemanța corporativă a întreprinderilor publice ca fiind ansamblul de reguli care guvernează sistemul de administrare și control în cadrul unei întreprinderi publice, raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, dintre consiliul de administrație sau de supraveghere, directori sau directorat, acționari și alte persoane interesateJ

 • - punctul 2 întreprinderile publice, respectiv :

 • a) regii autonome înființate de stat sau de o unitate administrativ "teritorială;

 • b) companii și societăți naționale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

 • c) societăți la care una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la lit. a) și b) dețin o participație majoritară sau o participație care le asigură controlul;

 • - punctul 3 autoritate publică tutelară fiind instituția care:

 • a) coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit a);

 • b) exercită, în numele statului sau al unității administrativ- teritoriale, calitatea de acționar la întreprinderile publice prevăzute la pct. 2 lit. b);

 • c) coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la pct. 2 lit. a) și/sau lit. b) a calității de acționar sau asociat la o societate controlată.

Totodată potrivit prevederilor art.3 din Legea nr.l 11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: Autoritatea publică tutelară are următoarele competențe:

 • - conform punctului 1 lit.f) la regiile autonome: „să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvemanța corporativă proprii indicatorii de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în anexa la contractul de mandat ’ ’;

 • - conform punctului 2 lit.d) la societățile prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. b): „să monitorizeze și să evalueze prin reprezentanții săi în adunarea generală a acționarilor performanța consiliului de administrație, pentru a se asigura, în numele statului sau al unității administrativ-teritoriale acționar, că sunt respectate principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea societății”;

 • - conform punctului 3 lit.d) la societățile prevăzute la art. 2 pct. JLJit^c): „să monitorizeze și să evalueze prin structurile de guvernanță corporativă prop^flrțăifatpriț de performanță financiari și nefinanciari anexați la contractul de mandat ’ jfZ /

 • - conform punctului 4: „să monitorizeze și să evalueze prin strucm^e de guverngrjă corporativă proprii aplicarea prezentei ordonanțe de urgență de către întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2, și să raporteze Ministâr/dlui, Fididtfțelor Publice cu privire la aceasta și cu privire la îndeplinirea atribuțiilor proprii în afilicarea prezentei ordonanțe de urgență. ’

 • - conform punctului 5: „să exercite la societățile înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, competențele prevăzute la pct. 2 și 3, precum și aprobarea actului constitutiv în care se reglementează numărul administratorilor, procedura de selecție și constituirea comitetelor din rândul administratorilor, acolo unde este cazul ’ ’.

Astfel potrivit prevederilor art.III „Autoritățilepublice tutelare înființează structuri de guvernanță corporativă proprii care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are statut de funcționar public’ ’.

Având în vedere aceste considerente solicit înființarea compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice care va funcționa în subordinea directă a primarului cu structură de 2 posturi de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior și respectiv desființarea a două funcții publice vacante, respectiv funcția publică de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Gestiune Date Urbane al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană și funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor.

Astfel propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.

PRIMAR

DOBRE ADRIAWLORIN


MUNICIPIUL PLOIEȘTI                                   s

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE ȘI ADMINISTRATIV^ th $7

RAPORT DE SPECIALITATE


la hotărârea privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești

Pentru anul 2016 prin adresa nr.7550/27.04.2016 Instituția Prefectului - Județul Prahova a stabilit și comunicat numărul maxim de 1074 posturi din care 43 de posturi la nivelul Serviciului Public Local Comunitar de Evidenta Persoanelor Ploiești și 1031 posturi la nivelul aparatului de specialitate al primarului, precum și al instituțiilor publice locale înființate prin hotărâri ale autorităților deliberative.

Astfel conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.205/22.07.2016 pentru aparatul de specialitate al primarului s-au aprobat 394 de posturi din care :

o 10 posturi au fost stabilite pentru personalul care implementează proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile numai pe perioada derulării acestor proiecte;

o 49 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Parc Municipal Ploiești Vest” S.M.I.S. nr.32472;

o 7 posturi pentru implementarea proiectului „Realizarea Parcului Municipal Ploiești Vest inclusiv a căilor de acces și a rețelelor edilitare specifice - Centru de Excelență în Afaceri pentru Tinerii întreprinzători” - S.M.I.S. nr.39328.

Potrivit prevederilor art.III din Legea nr.l 11/27.05.2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice: .^Autoritățile publice tutelare înființează structuri de guvernanță corporativă proprii care asigură exercitarea atribuțiilor și competențelor prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, la întreprinderile publice. Personalul încadrat în aceste structuri are statut de funcționar public’ ’.

La nivelul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești au loc următoarele transformări, conform avizului Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.39350/2016, anexat:

 • - înființarea compartimentului Monitorizare întreprinderi Publice care va funcționa în subordinea directă a primarului cu structură de 2 posturi de funcție publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior;

 • - desființarea funcției publice de execuție vacante de referent, clasa III, grad profesional asistent din cadrul compartimentului Gestiune Date Urbane al Direcției Generale de Dezvoltare Urbană, care va funcționa cu structură de 3 funcții publice de execuție;

 • - desființarea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul serviciului Managementul Calității, a Circulației și Evidenței Documentelor, care va funcționa cu structură de o funcție publică de conducere și 10 funcții publice de execuție.


Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu î total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în bug Consiliului Local nr.47/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotărâre anexat.

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizșjr^ și Administrativ, Angel^sc


AVIZAT:


Direcția Administrație Publică

Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte Director executiv Zaharia Mihaela


O RGANIG RAMA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PLOIEȘTIANEXA nr. 1

La Hotărârea nr. -W/ /2016


Funcționari publici


DIRECȚIA ECONOMICA


DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA


Director eseentiv


7=

| ARHITECT SEF


fDIrntor I ejcecu tv adj. IPersonal contractual


1 7

1 7

1 10

£

si

d

sh

5 £

d

2 o

O o*

a

> o

R «

a la

<

i

> s

£8

w

□ 8

5

u

g

| SER

o: M ca. Funcționari Personal

Demnitari publici contractual

TOTAL 394  3_______302

CONDUCERE          36

EXECUȚIE           2661 8

1 7

ă

<

s

2

j8

2z

s

Z

Q *

> B

M ț

ș

CQ m

a

Q

5

ti

00


3

2

ib

ie

3 Câ h £E

*S

h r

u


SECRETAR


14

8

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE

t- O h h h

MUNICIPIUL PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

1

PRIMAR

PRIMAR

2

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

3

VICEPRIMAR

VICEPRIMAR

4

SECRETAR

SECRETAR

I

S

5

ADMINISTRATOR PUBLIC

ADMINISTRATO R PUBLIC

6

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

7

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

8

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

9

CABINET PRIMAR

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

10

DIRECȚIA ECONOMICA

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

11

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

SEF SERVICIU

I

S

12

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

13

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

14

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I .

superior

S

15

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

16

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

17

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

18

SERVICIUL BUGET, ÎMPRUMUTURI

CONSILIER

I

superior

S

19

COMPARTIMENT CASIERIE

CASIER

M

20

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

S

21

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

22

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

23

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

S N w '3

24

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

25

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

io?

V"

VW?

26

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

V

xs

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

27

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

l

superior

S

28

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

S

29

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

30

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

l

superior

s

31

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

asistent

s

32

SERVICIUL FINANCIAR - CONTABILITATE

CONSILIER

I

debutant

s

33

DIRECȚIA GENERALA DE DEZVOLTARE URBANA

ARHITECT SEF

I

s

34

D.G.D.U. DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

35

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

SEF SERVICIU

I

s

36

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

37

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

38

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

39

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

I

superior

s

40

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

41

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

42

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

43

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

CONSILIER

1

superior

s

44

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

45

SERVICIUL AUTORIZAȚII CONSTRUCȚII

REFERENT

III

asistent

M

46

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

1

superior

S

47

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

CONSILIER

I

debutant

s

48

COMPARTIMENT GESTIUNE DATE URBANE

REFERENT

III

superior

M

49

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

superior

S

50

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

superior

S

S N o

51

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

principal

S

52

COMPARTIMENT VERIFICARE SI EVALUARE DOCUMENTE TEHNICE

CONSILIER

1

principal

S

VA

w?

53

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE

SEF SERVICIU

1

S

V

f ■»1

7~

54

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

1

superior

S

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția * contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

55

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

56

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

57

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

58

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAT!! PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

s

60

SERVICIUL VERIFICARE SI CONTROL DOCUMENTAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

s

61

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

SEF SERVICIU

I

s

62

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

superior

s

65

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

principal

s

66

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

asistent

s

67

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

s

68

SERVICIUL DEZVOLTARE URBANA SI METROPOLITANA

CONSILIER

I

debutant

s

69

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

SEF SERVICIU

I

s

70

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

71

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL CADASTRU S! G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

73

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

l

principal

s

75

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

76

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

principal

s

77

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

CONSILIER

I

asistent

s

o'"

78

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

79

SERVICIUL CADASTRU SI G.I.S.

REFERENT

III

superior

M

_

80

DIRECȚIA GESTIUNE PATRIMONIU

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

li sl

_

o

H

81

SERVICIUL CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

r

82

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

83

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

84

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

Structura.

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

85

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

86

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

S

87

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

88

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

S

89

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

s

90

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

asistent

s

91

SERVICIUL CONTRACTE

CONSILIER

1

asistent

s

92

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

IEI

superior

M

93

SERVICIUL CONTRACTE

REFERENT

III

superior

M

94

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

superior

S

95

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

principal

S

96

COMPARTIMENT AUTORIZAȚII SI PROGRAME DE FUNCȚIONARE

CONSILIER

1

asistent

s

97

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

S

98

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

superior

S

99

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

100

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

I

superior

S

101

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

102

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

103

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

principal

S

104

COMPARTIMENTUL PUBLICITATE, VALORIFICARE PATRIMONIU

CONSILIER

1

debutant

S

105

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

1

S

106

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

SEF SERVICIU

1

S

107

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

s

108

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

s

A

X

109

SERVICIUL INVENTARIERE Si EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

superior

s

110

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

principal

s

u

111

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

1

asistent

s

T-’---

M W 1   ,

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

112

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

asistent

S

113

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

CONSILIER

I

asistent

S

114

SERVICIUL INVENTARIERE SI EVIDENTA BUNURI

REFERENT

III

superior

M

115

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

SEF SERVICIU

I

S

116

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

l

superior

S

117

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

superior

s

118

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

119

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

120

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

121

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

122

SERVICIUL INTABULARI BUNURI

CONSILIER

I

asistent

s

123

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

124

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

125

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

126

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

127

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

128

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

129

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

superior

s

130

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

l

superior

s

131

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

principal

s

132

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

CONSILIER

I

asistent

s

133

COMPARTIMENT EVIDENTA SI ADMINISTRARE FOND LOCATIV

REFERENT

III

superior

M

134

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

SEF SERVICIU

I

s

135

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

s

A

A

136

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

s

|O?I U

30

al

137

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

s

_

w

138

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

l

superior

s

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

139

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

l

superior

S

140

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

superior

S

141

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

142

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

I

principal

S

143

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

CONSILIER

l

principal

S

144

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

145

SERVICIUL APLICAREA LEGILOR PROPRIETĂȚII

REFERENT

III

superior

M

146

DIRECȚIA TEHNIC INVESTIT!!

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

147

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

l

S

148

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SISANATATE

SEF SERVICIU

I

S

149

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

S

150

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SISANATATE

CONSILIER

I

superior

S

151

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

superior

S

152

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SISANATATE

CONSILIER

I

principal

S

153

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SI SANATATE

CONSILIER

I

asistent

S

154

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

155

SERVICIUL DEZVOLTARE, ADMINISTRARE UNITATl DE INVATAMANT SI SANATATE

REFERENT

III

superior

M

w

156

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATl DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

superior

S

X.

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

157

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

asistent

S

158

COMPARTIMENT MONITORIZARE SI AVIZARE CONTRACTE UNITATI DE INVATAMANT, SANATATE, CULTE

CONSILIER

I

asistent

S

159

SERVICIUL INVESTIȚII

SEF SERVICIU

I

s

160

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

161

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

162

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

163

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

164

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

165

SERVICIUL INVESTIȚII

CONSILIER

I

superior

s

166

SERVICIUL INVESTIT!!

CONSILIER

I

principal

s

167

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

SEF BIROU

I

s

168

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

superior

s

169

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

principal

s

170

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

principal

s

171

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

CONSILIER

I

asistent

s

172

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

173

BIROUL MOBILITATE SI TRAFIC URBAN

REFERENT

III

superior

M

174

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

SEF SERVICIU

I

S

175

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

S

176

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

S

177

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

178

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

superior

s

179

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

principal

s

180

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

principal

s

..........

181

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

asistent

s

182

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

CONSILIER

I

asistent

s

io/1o 1

183

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

184

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIȚII DRUMURI

REFERENT

III

superior

M

w

185

SERVICIUL REPARAȚII SI INVESTIT!! DRUMURI

REFERENT

III

principal

M

Nr. crt

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

186

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

S

187

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

S

188

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

s

189

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

superior

s

190

COMPARTIMENT REȚELE EDILITARE

CONSILIER

I

asistent

s

191

DIRECȚIA RELAȚII INTERNATIONALE

DIRECTOR EXECUTIV

l

s

192

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

SEF SERVICIU

I

s

193

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

194

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

195

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

196

SERVICIUL PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALA, O.N.G.

CONSILIER

I

superior

s

197

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

s

198

COMPARTIMENT O.N.G.

CONSILIER

I

asistent

s

199

COMPARTIMENT O.N.G.

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

200

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

201

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

202

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

203

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

204

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

205

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

206

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

207

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

208

COMPARTIMENT MANAGERI PROIECTE

CONSILIER

I

asistent

s

209

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

SEF SERVICIU

S

210

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

211

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

INSPECTOR DE SPECIALITATE^

S

212

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR^ CALIFICA^ ELECTRICIAN/,

213

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITGjRjsl

CALIFICĂM instalator/x

214

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC V'

X

7

215

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST            |

PAZNIC

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

216

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

217

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

218

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

219

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

220

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

221

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

222

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

223

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

224

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

225

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

226

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

227

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

228

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

229

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

230

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

231

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

232

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

233

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

234

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

1

235

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

$.37/

■» li

236

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

w

WB

237

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC

MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

PAZNIC

238

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

-Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

239

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

240

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

241

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

242

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

243

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

244

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

245

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

246

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

247

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

248

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

249

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

250

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

251

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

252

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

253

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

254

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

255

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

256

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR NECALIFICAT

.1

257

SERVICIUL ADMINISTRARE PARC MUNICIPAL PLOIEȘTI VEST

MUNCITOR £ necalificatA

258

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

administrator

R          a®-2

>r

259

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT F;

V

A/

Nr. crt.

Structura -

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

260

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

REFERENT

IA

M

261

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

262

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

263

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

264

COMPARTIMENT CENTRU DE EXCELENTA IN AFACERI PENTRU TINERII INTEPRINZATORI

PAZNIC

265

DIRECȚIA COMUNICARE, RELAȚII PUBLICE

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

266

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

SEF SERVICIU

I

S

267

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

268

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

l

superior

S

269

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

270

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

superior

S

271

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

principal

S

272

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

273

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

274

SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

CONSILIER

I

asistent

S

275

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

276

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

277

COMPARTIMENT PROTECȚIA MUNCII SI PROTECȚIE CIVILA

CONSILIER

I

superior

S

278

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

279

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

l

superior

S

280

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

superior

S

H O

281

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

n

_

282

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

S

Wy/

& 1

283

COMPARTIMENT ORGANIZARE EVENIMENTE

CONSILIER

I

principal

s

y—

284

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

285

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

286

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

287

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

288

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

289

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

S

290

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

291

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

asistent

S

292

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-INSTALATOR

I.

293

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT-MECANIC

I.

294

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT -ELECTRICIAN

I.

295

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

MUNCITOR CALIFICAT

I.

296

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

297

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

1NGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

298

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

299

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

300

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITORf FEMEIE DE SERVICIU)

301

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( / FEMEIE DE    ||

SERVICIU)    <

w /

302

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

>JA\

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

303

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

304

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITORf FEMEIE DE SERVICIU)

305

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV -ÎNTREȚINERE

INGRIJITOR( FEMEIE DE SERVICIU)

306

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

307

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

308

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

309

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

310

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

311

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

312

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

313

COMPARTIMENT DESERVIRE AUTO

ȘOFER

I

314

SERVICIUL INFORMATICA

SEF SERVICIU

I

S

315

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

S

316

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

317

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

318

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

superior

s

319

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

320

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

321

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

asistent

s

322

SERVICIUL INFORMATICA

CONSILIER

I

debutant

s

323

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

SEF SERVICIU

I

s

324

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior.

s

325

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

l

superior

s

326

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

327

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

328

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

329

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

330

SERVICIUL AUDITARE INTERNA

AUDITOR

I

superior

s

331

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

332

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

333

COMPARTIMENT CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

CONSILIER

I

superior

s

>

334

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

((

3»/ I jgggl» "W |

ol 1

# A   \

335

COMPARTIMENT MONITORIZARE ÎNTREPRINDERI PUBLICE

CONSILIER

I

superior

s

’l

336

COMPARTIMENT EXPERT LOCAL RROMI

INSPECTOR DE SPECIALITATE

1

Nr. crt.

‘       Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

T reapta/ Grad profesional

Nivel studii

337

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

SEF SERVICIU

I

S

338

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

S

339

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

340

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

341

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

342

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

343

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

344

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

superior

s

345

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

principal

s

346

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

CONSILIER

I

debutant

s

347

SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITATII, A CIRCULAȚIEI SI EVIDENTEI DOCUMENTELOR

REFERENT

III

superior

M

348

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

349

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

M

350

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

ARHIVAR

A

351

COMPARTIMENT SECRETARIAT, REGISTRATURA, ARHIVA

CURIER    h

II-c

te /

352

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICA, JURIDIC - CONTENCIOS, ACHIZIȚII PUBLICE, CONTRACTE

DIRECTOR EXECUTIV

I

s

k

ky

353

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

SEF SERVICIU

I

s

Nr. crt.

• Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

1 Treapta/

Grad profesional

Nivel studii

354

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

355

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

356

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

l

superior

S

357

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

superior

S

358

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

359

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

360

SERVICIUL RELAȚIA CU CONSILIUL LOCAL, REGLEMENTARE

CONSILIER

I

principal

S

361

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

SEF SERVICIU

I

S

362

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

363

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

364

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

I

superior

S

365

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

1

principal

S

366

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

1

asistent

S

367

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

1

debutant

S

368

SERVICIUL MONITORIZARE ASOCIAȚII DE PROPRIETARI

CONSILIER

1

debutant

S

369

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

SEF SERVICIU

1

S

370

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

1

superior

S

371

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

1

superior

S

372

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

373

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

374

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

J *■" te f

375

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

1

superior

S

376

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

1

superior

S

Nr. crt.

Structura

Funcția de demnitate publica

Funcția publica de conducere

Funcția publica de execuție

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcția -contractuala de conducere

Funcția contractuala de execuție

Treapta/ Grad profesional

Nivel studii

377

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS. CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

378

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

principal

S

379

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

s

380

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

I

asistent

s

381

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER JURIDIC

l

asistent

s

382

SERVICIUL JURIDIC - CONTENCIOS, CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

s

383

DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT

DIR. EXECUTIV ADJ.

I

s

384

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

SEF SERVICIU

I

s

385

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

386

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

387

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

388

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

389

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

superior

s

390

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

I

principal

s

391

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

CONSILIER

l

asistent

s

392

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

393

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

CONSILIER

I

principal

s

394

COMPARTIMENT ACHIZIȚII BUNURI

REFERENT

III

asistent

MMINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRA

Agenția Națională a Funcționarilor Pu

Operator de date cu caracter personal. înregistrat la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu

AVIZ

Având în vedere:

prevederile art. 112 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare,

prevederile art. XVI alin. (2) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare,

- adresa Primăriei municipiului Ploiești, județul Prahova nr. 14387/2016, de solicitare a avizului pentru stabilirea funcțiilor publice, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 39350/2016,

în temeiul: art. 107 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare

Agenția Națională a Funcționarilor Publici acordă aviz

pentru funcțiile publice din cadrul

aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, județul Prahova

Președinte Jozsef BIRT AL AN

) DOCUMENT SEMNAT ELECTRONIC

**       conform legii 455/2001

*Notă: potrivit prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a transmite Agenției, în termen de 10 zile lucrătoare, actul administrativ prin care s-au aprobat modificările intervenite în structura funcțiilor publice din cadrul autorității/instituției dumneavoastră.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA D

PUBLIC ȘI PRIVAT, STUDII, STRATEGII ȘI PROGNOZE

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului PloieștiSECRETAR,

ANDREI GHEORGHE


Data: âG o9      .CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚII

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești