Hotărârea nr. 320/2016

Hotãrârea nr. 320 privind aprobarea statului de funcţii al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 320 privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viceprimarului municipiului Ploiești domnul Pană George și Raportul de Specialitate al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și de Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, ca urmare a transformării unor grade ale unor posturi vacante;

în baza procesului verbal al Consiliului Administrativ încheiat în data de 01.09.2016 prin care se propune transformarea gradelor profesionale din Gradul I în Gradul II a sașe posturi vacante de artist instrumentist - studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.7 - Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.09.2016;

în temeiul art.36 alin.2 lit.„a” și alin.3 lit.„b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. Aprobă statul de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2016.

Art.2. începând cu aceeași dată prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 134/26.04.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.3. Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4.Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.FILARMONICA “ PAUL CONSTANTINESCU” PLOIEȘTIRAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești este instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Având în vedere că în cadrul instituției sunt 35 de posturi vacante, iar la concursurile organizate pentru ocuparea acestora nu s-au prezentat candidați, conducerea instituției solicităm aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale din Gradul I în Gradul II a sașe posturi vacante de artisit instrumentist - studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice, conform procesului verbal al ședinței Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești din data de 01.09.2016, anexat.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.38/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favorabil proiectul de hotarare anexat.


onstantinescu” Ploiești

i na ser

AVIZAT :

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios

Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Zaharia MihaelaROMANIA

JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești

Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești este instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Ploiești.

Având în vedere că în cadrul instituției sunt 35 de posturi vacante, iar la concursurile organizate pentru ocuparea acestora nu s-au prezentat candidați, conducerea instituției solicită aprobarea statului de funcții ca urmare a transformării gradelor profesionale din Gradul I în Gradul II a sașe posturi vacante de artisit instrumentist - studii superioare din cadrul Orchestrei Simfonice, conform procesului verbal al ședinței Consiliului Administrativ al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești din data de 01.09.2016, anexat.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEP

PANĂC


[MAR

ORGEAdresa: Str. Anton Pann, nr. 5

E-mail: office@fîlarmomcaploiesti.eu

Tel./Fax-0244/515.841

www.filannonicaploiesti.ro

Ședința Consiliului administrativ din cadrul Filarmonicii Paul Constantinescu Ploiești din data de 01.09.2016, ora 12.00 Ordinea de zi:


  • 1.   Propunerea elaborării unei noi proceduri interne, în baza Legii nr. 8/1996(actualizată)-privind dreptul de autor și drepturile conexe și Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare, privind onorariile acordate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești, următoarelor persoane fizice sau juridice :

  • -  colaboratorilor artistici pe partide, pentru stagiunile anuale de concerte organizate de către instituție ;

  • - dirijori, soliști de talie națională/intemațională, care participă la concertele extraordinare sau festivalurile organizate de către instituție ;

  • - pentru colaboratorii artistici/formații muzicale romanești sau străine (formații muzicale de genul PFA, intreprinderi individuale, asociații, fundații, companii de spectacole si concerte, societăți comerciale sau instituții cu activitati de profil artistic/cultural) în cadrul stagiunilor care participă la concertele extraordinare sau festivalurile organizate de către Filarmonica „Paul Constantinescu” Ploiești^ sau în parteneriat cu Primăria Ploiești/Consiliul Local Ploiești;

  • 2.      Hotărârea de transformare de posturi, în cadrul statului de funcții al instituției;

Având în vedere obiectul de activitate al instituției, pentru îmbunătățirea activității Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, se impune înființarea unui compartiment de jazz care va funcționa cu 3 posturi de artist instrumentist astfel : 2 posturi de paza de la Serviciul resurse umane, administrativ si paza, se transforma in artist instrumentist debutant si 1 post instrumentist studii medii de la orchestra simfonica se transforma in artist instrumentist debutant. Pentru ocuparea locurilor vacante se transforma din gradele profesionale, din grad I, in grad II, pentru 6 posturi de artist instrumentist studii superioare, de la orchestra soimfonica.

POSTURI TRANSFORMATE IN CADRUL STATULUI DE FUNCȚII PENTRU ANGAJARI POSTURI VACANTE SI JAZZ

Nr. Cri,

Denumirea compartimentului

Funcția

Studii

Grad actual

Grad transformat

1

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

2

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

3

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

4

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

5

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

6

Orchestra simfonica

Artist instrumentist

S

I

II

7

Orchestra simfonica

Instrumentist-artist instrumentist

M-S

I

debutant

8

Orchestra simfonica

Paznic-artist instrumentist

M-S

debutant

9

Orchestra simfonica

Paznic-artist instrumentist

M-S

debutant

  • 3. Diverse

La ședința Consiliului administrativ au participat următoarele persoane:

dl. Vlad Mateescu-director-Presedinte

dl. George Sorin Botez — consilier local - reprezentant al autoritarii administrației publice locale-membru

dl. Radu Socoleanu - consilier al ordonatorului principal de credite -reprezentant al autoritarii administrației publice locale-membru

dna.Francu Georgiana-director adjunct artistic-membru;

dna.Matei Mihaela Ioana-contabil sef-membru;

dl. Sava Marius Claudiui-consilier juridic - membru;

d-na Radu Camelia-referent de specialitate-secretar;


Membri ai Consiliului administrativ au discutat si aprobat anumite puncte din or^inea^d menționata) după cum urmeaza :Sa hWfâMPrezentul proces-verbal al ședinței Consiliului administrație 01.09.2016,

Semnăturile membrilor Consiliului administrativ :

dl VladMateescu-director-Presedinte

^consilier local - reprezentant al%ufe

>

$istratiei publice locale-membru
anu - consilier al ordonatorului principal de credite^rcpreze publice locale-membru dna.Francu Georgiana-director adjunct artistic-membru dna.Matei Mihaela Ioana-contabil sef-membru dl. Sava Marius Claudiui-consilier juridic - membru d-na Radu Camelia-referent de specialitate-secretar

‘Kal autoritarii administrației
Filarmonica „Paul Constantinescu" Ploiești
STAT DE FUNCȚII

£NR^

T3

■^STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul

Nivel

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel

OBS.

CRT. z

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

profesional

studii

de conducere

de execuție

studii

DIRECTOR

Director

S

2

DIRECTOR ADJUNCT

Director adjunct

S

ORACHESTRA SIMFONICA

3

Dirijor

IA

s

4

Dirijor

II

s

5

Concert maestru

IA

s

6

Concert maestru

IA

s

7

Solist concertist

IA

s

8

Solist concertist

II

s

9

Solist instrumentist

IA

s

10

Solist instrumentist

IA

s

11

Solist instrumentist

IA

s

12

Solist instrumentist

IA

s

13

Solist instrumentist

IA

s

14

Solist instrumentist

IA

s

15

Solist instrumentist

IA

s

16

Solist instrumentist

IA

s

17

Solist instrumentist

IA

s

18

Solist instrumentist

I

s

19

Sef partida

IA

s

20

Sef partida

IA

s

21

Sef partida

IA

s

22

Sef partida

IA

s

23

Sef partida

IA

s

24

Sef partida

IA

s

25

Sef partida

IA

s

26

Sef partida

I

s

27

Sef partida

I

s

28

Sef partida

I

s

29

Secretar (muzical)

I

s

30

Artist instrumentist

IA

s

31

Artist instrumentist

IA

sNR. CRT;

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

32

Artist instrumentist

IA

S

33

:/ i;

Artist instrumentist

IA

S

F’34

!’

Artist instrumentist

IA

s

35 •'

Artist instrumentist

IA

s

/7

Artist instrumentist

IA

s

^37"

Artist instrumentist

IA

s

38

Artist instrumentist

IA

s

39

Artist instrumentist

IA

s

40

Artist instrumentist

IA

s

41

Artist instrumentist

IA

s

42

Artist instrumentist

IA

s

43

Artist instrumentist

IA

s

44

Artist instrumentist

IA

s

45

Artist instrumentist

IA

s

46

Artist instrumentist

IA

s

47

Artist instrumentist

IA

s

48

Artist instrumentist

I

s

49

Artist instrumentist

I

s

50

Artist instrumentist

I

s

51

Artist instrumentist

l

s

52

Artist instrumentist

I

s

53

Artist instrumentist

I

s

54

Artist instrumentist

I

s

55

Artist instrumentist

I

s

56

Artist instrumentist

I

s

57

Artist instrumentist

I

s

58

Artist instrumentist

I

s

59

Artist instrumentist

I

s

60

Artist instrumentist

I

s

61

Artist instrumentist

II

s

62

Artist instrumentist

II

s

63

Artist instrumentist

II

s

64

Artist instrumentist

II

s

65

Artist instrumentist

II

s

66

Artist instrumentist

II

s

67

Artist instrumentist

II

s

68

Artist instrumentist

II

sNR.

M?

STRUCTURA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

s:ș69

Artist instrumentist

II

S

;W"

J si

Artist instrumentist

II

S

- JH

Artist instrumentist

II

s

'>72

Artist instrumentist

II

s

Artist instrumentist

II

s

;z~^74=ss

Artist instrumentist

II

s

75

Artist instrumentist

II

s

76

Artist instrumentist

II

s

77

Artist instrumentist

II

s

78

Artist instrumentist

II

s

79

Artist instrumentist

II

s

80

Artist instrumentist

II

s

81

Artist instrumentist

II

s

82

Artist instrumentist

II

s

83

Instrumentist

I

M

84

Instrumentist

I

M

85

Instrumentist

I

M

ORCHESTRA POPULARA

86

Dirijor

I

S

87

Solist vocal

I

S

88

Solist vocal

II

S

89

Solist vocal

II

S

90

Solist vocal

II

S

91

Solist vocal

III

M

92

Artist instrumentist

IA

S

93

Artist instrumentist

I

S

94

Artist instrumentist

I

S

95

Artist instrumentist

II

S

96

Instrumentist

I

M

97

Instrumentist

l

M

98

Instrumentist

I

M

99

Instrumentist

I

M

100

Instrumentist

I

M

101

Instrumentist

I

M

102

Instrumentist

II

M

103

Instrumentist

II

M

104

Instrumentist

III

M


. N8- ; CRT.

STRUCTURA

CvA

Funcție de demnitate publica

Funcția publica

Clasa

Gradul profesional

Nivel studii

Funcția contractuala

Treapta profesionala/ grad

Nivel studii

OBS.

înalt funcționar public

de conducere

de execuție

de conducere

de execuție

ORGANIZARE EVENIMENTE

105^

Impresar artistic

I

S

,\f06

Bibliotecar

IA

S

h

Referent de specialitate

I

S

108

Referent de specialitate

I

s

CONTABIL SEF

109

I

I

|Contabil sef

S

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

110

Referent de specialitate

I

S

111

Casier

M

COMPARTIMENT JURIDIC

112

Consilier juridic

IA

s

SERVICIUL RESURSE UMANE, ADMINISTRATIV SI PAZA

113

sef serviciu

s

114

Referent

IA

M

115

Garderobier

M

116

Garderobier

M

117

Garderobier

M

118

Recuziter

I

119

Recuziter

I

120

Recuziter

I

121

Muncitor (electroacustîcîan)

I

122

Paznic

M

123

Paznic

M

124

Paznic

M

125

Paznic

M

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE SI CONTRACTE

126

Referent de specialitate

I

S

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 7


/'O ...........

ZVZ'S \ *\ fJ    M

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR

LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMĂ^ȚiĂ;Ă^':

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Filarmonicii „Paul Constantinescu” Ploiești.

si a emis

5
ED


PREȘE.

Georse Sdrin


INTE,

Niculae Botez