Hotărârea nr. 32/2016

Hotãrârea nr. 32 privind acordarea scutirii de la plata obligaţiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri şi impozit/taxă pe teren în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016, conform cererii depuse de catre Organizaţia Umanitară Concordia

ROMANIA

La___

(VIZAT Pfe

NTRU

i LEGALf

rATE

j S E CJ&X*JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA Nr. 32 privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

Văzând expunerea de motive a viceprimarului cu atribuții de primar al Municipiului Ploiești - dl Cristian Ganea și Raportul de specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești prin care se propune pentru anul fiscal 2016, scutire de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, conform cererii nr. 135051/17.12.2015. depuse de către Organizația Umanitară Concordia, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142.

Luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1 „Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze” din data de 28.01.2016;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.516/15.12.2015 privind preluarea atribuțiilor primarului Municipiului Ploiești;

In conformitate cu dispozițiile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificata prin Legea nr. 199/1997 ;

Ținând cont de prevederile art.456 alin.(2) lit.c) și art. 464 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art.5 alin.(l) lit. a), art.27 și ale art.30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată ;

In baza dispozițiilor prevederilor art. 36 alin. 4 lit.”c” și art. 45 alin.(2) lit. “c” din Legea nr.215/2001 administrației publice locale, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren, aferent anului 2016, pentru imobilele deținute de către Organizația Umanitară Concordia, conform Anexei nr. 1 - parte integrantă la prezenta hotărâre.

Facilitatea acordată consta in scutire de la plata sumei de 106.457 lei/an, reprezentând impozit clădire, respectiv a sumei de 27.993 lei/an, reprezentând impozit/taxă teren.

Art.2. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei.

Art.3.Direcția Administrație Publică, Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.

Dată în Ploiești, astăzi 29 ianuarie 2016

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     CONTRASEMNE


Gheorghe Șimioi/-
Simo


CAZĂ SECRETAR, Albu

/


Situația imobilelor deținute Ploiești pentru care se acordă scutire:


Nr.crt.

Denumire clădire

Adresa clădirii

1.

Casa Austria

Str.Eroilor nr. 18-20

-

v

2.

Casa Alexandra

Str.Democrației nr.19 și nr.l9A

3.

Casa Eva

Str.Buna Vestire nr.21

4.

Apartament social

Str.Gen.Er.Grigorescu nr.l 1, bl.81, ap.42

5.

Orașul Copiilor

Șos.Centura de Vest IA

6.

Casa Abraham

Șos.Centura de Vest IA
ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata OE^ig| reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nE Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Organizația Umanitară Concordia, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142, solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferente imobilelor pe care le deține pe raza municipiului Ploiești, deoarece este organizație non-profit care are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor și tinerilor defavorizați.

. Potrivit prevederilor art. 456 alin. (2), lit. c) și art.464 alin.(2) lit.d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

în conformitate cu adresa nr. 135051/17.12.2015, imobilele situate in Ploiești, Str.Eroilor nr. 18-20(Casa Austria), Str.Democrației nr.19 și nr.l9A (Casa Alexandra), Str.Buna Vestire nr.21(Casa Eva), Str.Gen.Er.Grigorescu nr.ll, bl.81, ap.42(apartament social), Șos.Centura de Vest IA (Orașul Copiilor și Casa Abraham) sunt utilizate pentru desfășurarea de servicii sociale. Deasemenea, se menționează faptul că în nici unul dintre aceste imobile nu se desfașoara activități economice și nu se realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul principal de activitate îl constituie “protecția copiilor și tinerilor defavorizați social”.

Precizăm faptul că din analizarea balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2015, am observat faptul că veniturile acestei asociații provin din donații, sponsorizări (2) din chirii, respectiv venituri din activități diverse. Veniturile din chirii' sunt obținute din închirierea clădirii „Brutărie” situată în Ploiești, Șos.Centura de Vest, iar veniturile diverse provin din refacturarea utilităților activității desfășurate la aceeași clădire, imobil pentru care datorează impozit pe clădire.

A.

In aceste condiții, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind acordarea de facilitați fiscale pentru anul 2016, pentru clădirile menționate mai sus aparținând Organizației Umanitare Concordia.

VICEPRIMAR CU ATRIBUȚII DE PRIMAR,

CRISTIAN MIHAI GANEA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


RAPORT DE SPECIALITATE


. I la proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor buge reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 20f6f "conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia

Organizația Umanitară Concordia, cu sediul în municipiul București, str. Drumul Regimentului nr.20D, sector 1, cod fiscal 5221142, solicită scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului pe teren aferente imobilelor pe care le deține pe raza municipiului Ploiești, deoarece este organizație non-profit care are ca obiect de activitate ajutorarea copiilor și tinerilor defavorizați.

Potrivit prevederilor art. 456 alin. (2), lit. c) și art.464 alin.(2) lit.d) din Legea nr. ^27/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, consiliul local poate acorda scutire de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru clădirile și terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizații neguvemamentale și întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale.

în conformitate cu adresa nr. 135051/17.12.2015, imobilele situate in Ploiești, Str.Eroilor nr.l8-20(Casa Austria), Str.Democrației nr. 19 și nr. 19A (Casa Alexandra), Str.Buna Vestire nr.21(Casa Eva), Str.Gen.Er.Grigorescu nr.ll, bl.81, ap.42(apartament social), Șos.Centura de Vest IA (Orașul Copiilor și Casa Abraham) sunt utilizate pentru desfășurarea de servicii sociale. Deasemenea, se menționează faptul că în nici unul dintre aceste imobile nu se desfașoara activități economice și nu se realizează profit.

Conform statutului organizației, obiectul principal de activitate îl constituie “protecția copiilor și tinerilor defavorizați social”.

Precizăm faptul că din analizarea balanței de verificare întocmită la data de 31.12.2015, am observat faptul că veniturile acestei asociații provin din donații, sponsorizări ,;n chirii, respectiv venituri din activități diverse. Veniturile din chirii sunt obținute din închirierea clădirii „Brutărie” situată în Ploiești, Șos.Centura de Vest, iar veniturile diverse provin din refacturarea utilităților activității desfășurate la aceeași clădire, imobil pentru care datorează impozit pe clădire.

în aceste condiții, considerăm acordarea acestei facilități în spiritul Codului fiscal și înaintăm spre aprobare Consiliului Local al municipiului Ploiești, prin reprezentanții acestuia, proiectul de hotărâre privind acordarea de facilități fiscale care constau în scutirea de la plata impozitului pe clădire și a impozitului/taxei pe teren pentru imobilele menționate mai sus aparținând Organizației Umanitare Concordia.CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PR

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata obligațiilor bugetare reprezentând impozit pe clădiri și impozit/taxă pe teren în baza Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul fiscal 2016, conform cererii depuse de către Organizația Umanitară Concordia și a emis:

_


SECRETAR, Sanda Dragulea