Hotărârea nr. 319/2016

Hotãrârea nr. 319 privind aprobarea statului de funcţii al Serviciului Public Finanţe Locale Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 319 privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Primarului municipiului Ploiești, domnul Dobre Adrian Florin și Raportul de Specialitate al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru transformarea gradelor profesionale a zece funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a declarării “admis” a funcționarilor publici la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut

în conformitate cu prevederile art. 64, alin. 2 din Legea nr. 188/1999, republicata in 2007, privind Statutul funcționarilor publici, modificată și completată ulterior, coroborate cu prevederile art. 125, alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, care reglementează modul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut de către funcționarii publici;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr. 1- Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.09.2016;

în temeiul art. 36 alin. (2), lit “a” și alin. (3), lit. “b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă statul de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, conform anexei, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2016.

Art.2. Drepturile salariale vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.10.2016.

Art.3. începând cu data intrării in vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 166/30.05.2016, modificata prin Hotărârea Consiliului Local nr.232/28.07.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștința celor interesați prevederile prezentei hotărâri.


ROMÂNIA

JUDEȚUL PRAHOVA

MUNICIPIUL PLOIEȘTI


EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești

Prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) și alin.( 3), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată in 2007, cu modificările și completările ulterioare, reglementează atribuțiile Consiliului Local privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului și a instituțiilor și serviciilor publice aflate în subordine, aprobând, în condițiile legii, la propunerea primarului, statul de funcții al acestora.

Potrivit prevederilor art. 64 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 (r2), republicată în 2007, privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, promovarea în funcția publică de execuție în gradul profesional imediat superior celui deținut de funcționarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de către autoritățile și instituțiile publice, prin transformarea postului ocupat de funcționarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.

Urmare celor menționate mai sus, propun transformarea gradelor profesionale a zece funcții publice de execuție din cadrul Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești, ca urmare a declarării “admis” a funcționarilor publici la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final anexat;

Concomitent cu transformarea gradelor profesionale se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției publice.

Având în vedere aceste considerente, propun spre aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre anexat.


MUNICIPIUL PLOIEȘTI


SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de

Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești       ^4==^^


Potrivit prevederilor art. 64, alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările și completările ulterioare, funcționarii publici pe parcursul carierei profesionale au dreptul să promoveze în grad profesional, prin examen sau concurs organizat semestrial cu avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, iar prin hotărâre a Consiliului Local posturile se transformă în consecință.

In vederea participării la examenul organizat pentru promovarea în gradul profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinescă cumulativ următoarele condiții:

 • a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

 • b) să fi obținut cel puțin calificativul „bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

 • c) să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Totodată, promovarea se face numai dacă posturile de funcție publică de execuție sunt prevăzute în Planul de ocupare al funcțiilor publice pentru anul 2016, iar cheltuielile de personal nu depășesc bugetul aprobat.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici a nominalizat reprezentanții în comisia de concurs și în comisia de soluționare a contestațiilor prin adresa cu nr. 46148 /2016, anexată.

Astfel, solicităm transformarea gradelor profesionale a 10 posturi de funcție publică de execuție pentru funcționarii publici ce au fost declarați “admis” la examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut, conform raportului final al examenului, anexat, după cum urmează:

Nr. Crt

Denumire Serviciu/Birou

Numele si prenumele funcționarului public

Functie/clasă / grad profesional detinut

Funcție/clasă / grad profesional propus

1.

Serviciul Urmărire si încasare Creanțe

5

Bugetare

Chițu Emilia

Consilier I/principal

Consilier 1/ superior

Musat Florin Lucian

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior

Bădicianu Elena

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior

2.

Biroul Amenzi

Marinescu Eugen Cătălin

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior

Nicolici Maria Daniela

Consilier I/principal

Consilier

1/ superior

Simion Mihaela Raluca

Consilier I/asistent

Consilier I/principal

3.

Serviciul Impozite Persoane Centru

Stabilire și Taxe Fizice -

Negrilă Mihaela

Consilier

I/principal

Consilier

1/ superior

4.

Serviciul    Stabilire

Impozite și Taxe Persoane Juridice

Petre Magdalena

Consilieri

I/principal

Consilier t/ L 1/ superior.;

5.

Biroul

Auto

Evidență

Vulpe Florentina Ramona

Consilier^ I/principal

Consilier

1/ superior

6.

Compartimentul încasări și Plăți

Voicu Cerasela Cristiana

Consilier

I/principal

Consilier 1/ superior

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 149 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.44/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus, avizăm favo


iectul de hotărâre anexat. A V.

Serviciu) Public Fim^tfeLocale Ploiești

£i$ean Simona Elena
bntencios, Resurse Umane, Contestații,


Șef Birou Juricțj

Facilități, Control Intern și Managementul Documentelor

Zamfir CristianaAVIZAT:

Direcția Administrație Publică,

Juridic-Contencios, Achiziții Publice, Contracte, Director Executiv,

Zaharia Mihaela

Șef Serviciu Resurse Umane,


Organiza/e^i

Angel^scu

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

Anexa Ia H.C.L. nr. 3^ /2016


STAT DE FUNCȚII

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

1

SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE PLOIEȘTI

DIRECTOR EXECUTIV

I

S

2

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

SEF SERVICIU

I

S

3

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

S

4

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

5

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

l

superior

s

6

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

7

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

8

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

l

superior

s

9

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

10

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

11

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

12

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

13

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

superior

s

14

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

15

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

principal

s

16

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

s

tsf/

-

17

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE JURIDICE

CONSILIER

I

asistent

s

w>,

18

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

SEF SERVICIU

I

s

_

ZZi

Vi

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

19

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

20

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

21

SERVICIUL URMĂRIRE SI INCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

S

22

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

24

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

25

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

26

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

l

superior

s

27

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

28

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

29

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

superior

s

30

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

principal

s

31

SERVICIUL URMĂRIRE SI ÎNCASARE CREANȚE BUGETARE

CONSILIER

I

asistent

s

32

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

SEF BIROU

I

s

33

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

34

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

35

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

l

superior

s

36

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

I

superior

s

i°?/ (j|ii

^>)*l

37

BIROUL URMĂRIRE CREANȚE BUGETARE SI VALORIFICARE SECHESTRE

CONSILIER

l

asistent

s

38

BIROUL AMENZI

SEF BIROU

I

s

X* v

39

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

40

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

T reapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

41

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

42

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

S

43

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

44

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

45

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

46

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

47

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

48

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

49

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

superior

s

50

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

51

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

principal

s

52

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

asistent

s

53

BIROUL AMENZI

CONSILIER

I

debutant

s

54

BIROUL AMENZI

REFERENT

III

asistent

M

55

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF SERVICIU

I

s

56

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

57

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

58

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

59

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

60

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

61

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

62

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

63

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

64

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

65

SERVICIUL INSPECȚIE FISCALA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

O1

66

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

SEF BIROU

l

s

/     / A.   ff

67

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

X* V

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

68

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

l

superior

S

69

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

70

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

S

71

BIROUL INFORMATICA SI ADMINISTRAREA BAZEI DE DATE

CONSILIER

I

superior

s

72

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

SEF SERVICIU

I

s

73

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

74

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

75

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

76

SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE

CONSILIER

I

superior

s

77

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

l

superior

s

78

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

79

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

80

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

81

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

82

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

superior

s

83

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

84

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

85

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

86

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

principal

s

87

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

CONSILIER

I

asistent

s

88

COMPARTIMENTUL INCASARI SI PLĂTI

REFERENT

III

superior

M

89

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

SEF SERVICIU

I

s

90

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

91

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

92

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

93

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

94

SERVICIUL ASISTENTA CONTRIBUABILI SI ADMINISTRATIV

CONSILIER

I

superior

s

95

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

NSPECTOR DE SPECIALITATE

\ "> x

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

96

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

INSPECTOR DE SPECIALITATE

IA

S

97

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

I

98

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

MUNCITOR CALIFICAT

IV

99

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

100

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

101

COMPARTIMENT ÎNTREȚINERE SPATII SI DESERVIRE AUTO

ȘOFER

l

102

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

SEF BIROU

I

S

103

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

superior

S

104

BIROUL ACHIZIȚII PUBLICE, PROTECȚIA MUNCII, ARHIVA

CONSILIER

I

principal

s

105

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

106

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

M

107

COMPARTIMENTUL ARHIVA

ARHIVAR

G

108

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

SEF SERVICIU

I

s

109

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

110

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

111

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

112

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

superior

s

113

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

114

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

>5 WS wX 'W®

115

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

116

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

117

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

S

118

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

119

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

superior

s

120

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

superior

s

121

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

122

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

principal

s

123

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

l

asistent

s

124

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- CENTRU

CONSILIER

I

asistent

s

125

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

SEF SERVICIU

I

s

126

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

127

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

128

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

129

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

l

superior

s

130

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE-VEST

CONSILIER

I

superior

s

131

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

132

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

CONSILIER

I

superior

s

133

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

/Z

ii.

TsX   X *

134

SERVICIUL STABILIRE IMPOZITE SI TAXE PERSOANE FIZICE- VEST

REFERENT

III

superior

M

135

BIROUL EVIDENTA AUTO

SEF BIROU

l

s

MX"

136

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

"'.y-i..

137

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

s

Nr. crt.

STRUCTURA

Funcție publica de

Clasa

Grad profesional

Nivel studii

Funcție contractuala de execuție

Treapta /Grad profesional

Nivel studii

Conducere

Execuție

138

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

superior

S

139

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

l

superior

S

140

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

BIROUL EVIDENTA AUTO

CONSILIER

I

asistent

s

141

BIROUL EVIDENTA AUTO

REFERENT DE SPECIALITATE

II

superior

SSD

142

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

SEF BIROU

I

S

143

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

144

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

146

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAȚII, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

l

superior

S

147

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER

I

superior

S

148

B,JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAȚI, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

CONSILIER JURIDIC

I

superior

S

149

B.JURIDIC CONTENCIOS,RESURSE UMANE, CONTESTAT!!, FACILITAT!, CONTROL INTERN SI MANAGEMENTUL DOCUMENT

REFERENT

III

superior

M

DOAMNEI DIRECTOR EXECUTIV SIMONA DOLNICEANU-VIȘEAN

Referitor la adresa Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 14632/2016, înregistrată la Agenția Națională a Funcționarilor Publici cu nr. 46148/2016, vă comunicăm următoarea modificare privind desemnarea reprezentantului Agenției pentru examenul/concursul de promovare în grad profesional organizat în data de 13 septembrie 2016 - proba scrisă, astfel:

Comisia de concurs:

Maria Paula Dinu, consilier juridic, Instituția Prefectului - județul Prahova.

Cu stimă,

Președinte

Jdzsef BIRTALAN

conform legii 455/2001


ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCALE


B-duI Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.546711 Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 07.09.2016

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

 • 1.  Vulpe Florentina Ramona promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior -Biroul Evidenta Auto;

 • 2.  Voicu Cerasela Laurentia promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior -Compartimentul Încasări si Plăti;

 • 3.  Negrila Mihaela promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior - Serviciul Stabilire impozite si Taxe Persoane Fizice-Centru;

 • 4.  Petre Magdalena promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior - Serviciul Stabilire impozite si Taxe Persoane Juridice.

  Numele si prenumele Candidatului

  Rezultatul selecției dosarelor

  Motivul Respingerii dosarului

  VULPE FLORENTINA RAMONA

  ADMIS

  -

  VOICU CERASELA LAURENTIA

  ADMIS

  -

  NEGRILA MIHAELA

  ADMIS

  -

  PETRE MAGDALENA

  ADMIS

  -

Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

__________________________Informații privind proba scrisa_________________________

Data si ora desfășurării probei scrise: 13.09.2016, ora IO00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul probei scrise

Rezultatul

VULPE FLORENTINA RAMONA

98 puncte

ADMIS

Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:

_____________________________Informații privind interviul

Data si ora desfășurării interviului: 14.09.2016, ora 0930

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul interviului

Rezultatul

VULPE FLORENTINA RAMONA

90 puncte

ADMIS

PETRE MAGDALENA

90 puncte

ADMIS

VOICU CERASELA LAURENTIA

87 puncte

ADMIS

NEGRILA MIHAELA

85 puncte

ADMIS

REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele și prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

VULPE FLORENTINA RAMONA

188 puncte

ADMIS

PETRE MAGDALENA

183 puncte

ADMIS

VOICU CERASELA LAURENTIA

181 puncte

ADMIS

NEGRILA MIHAELA

169 puncte

ADMIS

COMISIA DE EXAMINARE:

VOICU CERASELA LAURENTIA

94 puncte

ADMIS

PETRE MAGDALENA

93 puncte

ADMIS

NEGRI LA MIHAELA1

84 puncte
Președinte: DOLNICEANU - VISEAN SIMONA- Director Executiv

Membru: DINU MARIA PAULA - Reprezentant ANFP

Membru: LAZEANU MIHAELA - Sef Serviciu

Secretar: Atanasiu Elena - Consilier


ROMANIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI SERVICIUL PUBLIC FINANȚE LOCAL B-dul Independentei, nr.16 Tel. 0372-133873/Fax. 0244.

Operator de date cu caracter personal nr.21443 www.spfl.ro Email: spfl@ploiesti.ro

RAPORTUL FINAL AL CONCURSULUI

Informații privind selecția dosarelor

Data selecției dosarelor : 07.09.2016

Funcția publică sau funcțiile publice pentru care se organizează examenul:

L Badicianu Elena promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

 • 2.  Chitu Emilia promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior - Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

 • 3. Musat Florin Lucian promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior -Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare;

 • 4.  Marinescu Eugen Cătălin promovare in grad profesional-Consilier din I principal in 1 superior -Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare- Biroul Amenzi;

 • 5. Nicolici Maria Daniela promovare in grad profesional-Consilier din I principal in I superior -Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare- Biroul Amenzi;

6. Simion Mihaela Raluca promovare in grad profesional-Consilier din I asistent in I principal -Serviciul Urmărire si încasare Creanțe Bugetare- Biroul Amenzi;

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul selecției dosarelor

Motivul Respingerii dosarului

BADICIANU ELENA

ADMIS

-

CHITU EMILIA

ADMIS

-

MUSAT FLORIN LUCIAN

ADMIS

-

MARINESCU EUGEN CĂTĂLIN

ADMIS

-

SIMION MIHAELA RALUCA

ADMIS

-

NICOLICI MARIA DANIELA

ADMIS

Observații formulate de către membrii comisiei -----------------------------------------------------------------

Informații privind proba scrisa

Data si ora desfășurării probei scrise: 13.09.2016, ora IO00

Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise:---------------------------------------------------------------------

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul probei scrise

RezuJtsrâl^^

MUSAT FLORIN LUCIAN

86 puncte

NICOLICl MĂRIA DANIELA

86 puncte

SIMION MIHAELA RALUCA

85 puncte

CHITU EMILIA

82 puncte

BADICIANU ELENA

81 puncte

ADMIS

MARINESCU EUGEN CĂTĂLIN

79 puncte

ADMIS

Informații privind interviul

1                                        JA'

Data si ora desfășurării interviului: 14.09.2016, ora 09 Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului:—

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul interviului

Rezultatul

MUSAT FLORIN LUCIAN

94 puncte

ADMIS

SIMION MIHAELA RALUCA

89 puncte

ADMIS

BADICIANU ELENA

89 puncte

ADMIS’

NICOLICl MARIA DANIELA

80 puncte

ADMIS

CHITU EMILIA

80 puncte

ADMIS

MARINESCU EUGEN CĂTĂLIN

75 puncte

ADMIS

REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI

Numele si prenumele Candidatului

Rezultatul final al examenului

Rezultat

MUSAT FLORIN LUCIAN

180 puncte

ADMIS

SIMION MIHAELA RALUCA

174 puncte

ADMIS

BADICIANU ELENA ;

170 puncte

ADMIS

NICOLICl MARIA DANIELA

166 puncte

ADMIS

CHITU EMILIA

162 puncte

ADMIS

MARINESCU EUGEN CĂTĂLIN

154 puncte

ADMIS

COMISIA DE EXAMINARE:


Președinte: DOLNICEANU - VISEAN SIMONA- Director Executiv Membru: DINU MARI A PAULA - Reprezentant ANFP Membru: ROSCA ADRIAN ALIN - Sef Serviciu

Secretar: Atanasiu Elena - Consilier

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRAREA PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI

RAPORT

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre aprobarea statului de funcții al Serviciului Public Finanțe Locale Ploiești.