Hotărârea nr. 318/2016

Hotãrârea nr. 318 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Teatrului ,,Toma Caragiu'' Ploieşti

ROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

HOTĂRÂREA NR. 318 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

Consiliul Local al Municipiului Ploiești:

văzând Expunerea de Motive a Viccprimarului Municipiului Ploiești, domnul Pană George și Raportul de specialitate al Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești, avizat de Serviciul Resurse Umane, Organizare și Administrativ și Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Ploiești prin care se propune aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești;

având în vedere prevederile art.26 din Legea-cadru nr.284/2010, actualizată, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, coroborate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011, actualizată, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice care reglementează modul de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale;

luând în considerare raportul Comisiei de specialitate nr.l Comisia de buget finanțe, control, administrarea domeniului public și privat, studii, strategii și prognoze din data de 22.09.2016 și raportul Comisiei de specialitate nr.7 Comisia juridică, ordine publică, respectarea drepturilor și libertăților cetățenești, petiții și reclamații din data de 28.09.2016;

în temeiul art. 36, alin.(2) lit.„a” și alin. (3) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Aprobă organigrama și statul de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești conform anexelor nr. 1 si nr. 2 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.10.2016.

Art.2. Drepturile salariate vor fi stabilite conform prevederilor legale, începând cu data de 01.10.2016.

Art.3. începând cu aceeași dată, prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.l34/23.04.2015 și nr. 67/25.02.2016 își încetează aplicabilitatea.

Art.4. Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. Direcția Administrație Publică, Juridic - Contencios, Achiziții Publice, Contracte va aduce la cunoștință prezenta celor interesați.


Dată în Ploiești, astăzi, 29 septembrie 2016Președinte (țe ședință, Geor
Contrasemnează Secretar, Georgiana PopaROMÂNIA


JUDEȚUL PRAHOVA MUNICIPIUL PLOIEȘTI

EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

Prevederile art. 45A1 alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de (Q promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată, coroborate cu prevederile art.26 din Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, reglementează modul de promovare a personalului contractual din sectorul bugetar în grade sau trepte profesionale.

Urmare celor menționate mai sus propun transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de actor (mânuitor păpuși) - studii superioare din cadrul secției Păpuși pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr.3603/04.07.2016, anexat.

Totodată având în vedere propunerea managerului Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești de reorganizare a Formației Butaforie, Mânuitori Decor, Costume din cadrul secției Păpuși și de'transformare a unor posturi vacante, propun modificarea organigramei 0 și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 163 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr. 37/01.02.2016.

Urmare celor menționate mai sus propun Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

VICEPRIMAR

PANA GfEORGE

TEATRUL „TOMA CARAGIU” PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu nr. 13 Cod fiscal 2843078la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigrameiJC^^^ și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești

Prin prevederile art.5 alin.(2) din Ordonanța Guvernului nr.21/31.01.2007, actualizată, privind instituțiile și companiile de spectacole sau concerte, precum și desfășurarea activității de impresariat artistic sunt definite instituțiile de repertoriu.

Potrivit prevederilor art.45Al alin.l din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, actualizata, pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice: “Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen, la sfârșitul perioadei de debut stabilite în condițiile legii, în funcția, gradul sau treapta profesională imediat superioară

Urmare celor menționate mai sus propunem transformarea gradului profesional din debutant în grad profesional II al unui post de actor (mânuitor păpuși) - studii superioare din cadrul secției Păpuși pentru angajatul care a fost declarat „admis” la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform raportului nr.3603/04.07.2016, anexat.

Concomitent cu transformarea gradului profesional se completează fișa postului cu noi atribuții corespunzătoare nivelului funcției.

Deoarece începând cu data de 01.11.2016 activitatea specifică a montatorilor de decoruri se va desfășura în alt sediu situat în Bulevardul Independenței, nr.14, se impune reorganizarea activității Formației Butaforie, Mânuitori Decor, Costume din cadrul secției Păpuși a Teatrului „Toma Caragiu" Ploiești în două formații, modificările de structură în vederea eficiantizării activității se vor efectua după cum urmează:

- Formația Butaforie Pictură va funcționa cu structură de un post de personal contractual de conducere de șef formație muncitori actual și două posturi de personal contractual de execuție:

  • - un post de sculptor păpuși I preluat de la secția Păpuși, care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef secție și 11 posturi de personal contractual de execuție:

9

  • - un post de artist plastic I preluat de la serviciul Secretariat Literar, Organizare Spectacole, Marketing și Relații Publice care va funcționa cu structură de un post de conducere de șef serviciu și 8 posturi de personal contractual de execuție.


Totodată se solicită modificarea unor posturi vacante după cum urmează: transformarea unui post vacant din cadrul secției Revista din instrumentist în actor (teatru) studii superioare grad profesional I;

transformarea unui post vacant din cadrul serviciului întreținere Administrativ din garderobier în referent de specialitate studii superioare, grad profesional III;

transformarea gradului profesional din II în III al postului vacant de impresar artistic studii superioare din cadrul serviciului Secretariat Literar, Organizare Spectacole, Marketing și Relații Publice.

Aceste modificări se efectuează conform prevederilor legale cu încadrarea în numărul total de 163 de posturi aprobate și în cheltuielile de personal aprobate în buget conform Hotărârii Consiliului Local nr.37/01.02.2016 și procesului verbal nr.6 al Consiliului Administrativ, anexat.

Urmare celor menționate mai sus avizăm proiectul de hotărâre anexat.

Teatrul „Toma Caragiu” Ploiești:


MANAGER

Rus Mihaela


V            MANAGER, Jl /

S)         Rus Mihaela

Compartiment Juridic - Contencios, Mosor Venera Valentina

Compartiment Resurse Umane Ștefanov Eugenia

AVIZAT:

Direcția Ad-ție Publică, Juridic - Contencios

Achiziții Publice, Contracte Director executiv, Zaharia Mihaela

Șef Serviciu Resurse Umane, Organizări șLAdministrativ AngelescWAna r- Daniela

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTI ORGANIGRAMA


DIRECTOR GENERAL

COMPARTIMENT

ACHIZIȚII PUBLICE (2)

Total funcții din care:

Funcții de conducere

Funcții de execuție

SERVICIUL ÎNTREȚINERE ADMINISTRATIV(1+12=13)

FORMAȚIE TRANSPORT (2 )

TEATRUL "TOMA CARAGIU" PLOIEȘTISTAT DE FUNCȚII

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profes^rt^lA^ Treapta profesional» ț j

de conducere

de execuție

CONDUCERE

1

1

Director general

s

2

2

Director adjunct

s

3

3

Contabil sef

s

SECȚIA DRAMA

4

1

Sef secție

s

5

1

Actor (teatru)

s

IA

6

2

Actor (teatru)

s

IA

7

3

Actor (teatru)

s

IA

8

4

Actor (teatru)

s

IA

9

5

Actor (teatru)

s

IA

10

6

Actor (teatru)

s

IA

11

7

Actor (teatru)

s

IA

12

8

Actor (teatru)

s

13

9

Actor (teatru)

s

IA

14

10

Actor (teatru)

s

IA

15

11

Actor (teatru)

s

IA

16

12

Actor (teatru)

s

IA

17

13

Actor (teatru)

s

IA

18

14

Actor (teatru)

s

IA

19

15

Actor (teatru)

s

IA

20

16

Actor (teatru)

s

IA

21

17

Actor (teatru)

s

IA

22

18

Actor (teatru)

s

IA

23

19

Actor (teatru)

s

IA

24

20

Actor (teatru)

s

IA

25

21

Actor (teatru)

s

IA

27

23

Actor (teatru)

s

I

28

24

Actor (teatru)

s

I

26

22

Regizor artistic

s

I

29

25

Regizor tehnic

I

30

26

Regizor tehnic

I

31

27

Sufleur

I

TEHNIC DRAMA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

32

1

Sef formație muncitori

33

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

l

34

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

35

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

36

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

37

5

Muncitor calificat (cortinier instalații stângi)

l

38

6

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE RECUZITER)

39

1

Recuziter

I

40

2

Recuziter

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

41

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

42

2

Muncitor calificat (costumiera)

I


Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profes^ftai^riH Treapta pr^Csr^Tâja-- -

de conducere

de execuție

SECȚIA REVISTA

s $ //$&

43

1

Sef secție

S

i« I OÂ.

44

1

Scenograf

S

IA*?®:

45

2

Dirijor

s

46

3

Coregraf

s

IA X# (3

47

4

Actor (teatru)

s

IA

48

5'

Actor (teatru)

s

IA

49

6

Actor (teatru)

s

IA

50

7

Actor (teatru)

s

IA

51

8

Actor (teatru)

s

IA

52

9

Actor (teatru)

s

I

53

10

Actor (teatru)

s

I

54

11

Artist instrumentist

s

IA

55

12

Artist instrumentist

s

I

56

13

Solist balet

s

I

57

14

Solist vocal

s

I

58

15

Solist vocal

s

I

59

16

Solist vocal

s

I

60

17

Instrumentist

I

61

18

Instrumentist

I

62

19

Instrumentist

I

63

20

Instrumentist

I

64

21

Instrumentist

I

65

22

Balerin

s

I

66

23

Balerin

s

II

67

24

Balerin

s

II

68

25

Balerin

s

II

69

26

Balerin

s

II

70

27

Balerin

I

71

28

Balerin

I

72

29

Balerin

I

73

30

Regizor tehnic

I

TEHNIC REVISTA

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR

74

1

Sef formație muncitori

75

1

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

76

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

77

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

78

4

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

FORMAȚIE COSTUMIERE PERUCHERIE

79

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

80

2

Muncitor calificat (costumiera)

I

81

3

Machior

II

SECȚIA PAPUS1

82

1

Sef secție

s

83

1

Scenograf

s

I

84

2

Actor (teatru)

s

85

3

Actor (teatru)

s

86

4

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

IA

87

5

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

88

6

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

sNr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Gradprafetf^

de conducere

de execuție

89

7

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

90

8

Actor (mânuitor păpuși - marionete)

s

91

9

Actor (mânuitor păpuși)

92

10

Actor (mânuitor păpuși)

O H

93

11

Regizor tehnic

TEHNIC PĂPUȘI

FORMAȚIE MAEȘTRI SUNET- LUMINA

94

1

Maestru lumini

I

95

2

Maestru sunet

I

FORMAȚIE MÂNUITORI DECOR - COSTUME PĂPUȘI

96

1

Set formație muncitori

97

1

Muncitor calificat (costumiera)

I

98

2

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

99

3

Muncitor calificat (mânuitor montator decor)

I

100

4

Muncitor calificat (instalații de scena)

I

FORMAȚIE BUTAFORIE - PICTURA

101

1

Sef formație muncitori

102

1

Sculptor păpuși

I

103

2

Artist plastic

l

SERVICIUL TEHNIC LUMINI SUNET

104

1

Sef serviciu

s

105

1

Operator sunet

s

I

106

2

Maestru sunet

I

107

3

Maestru sunet

D

108

4

Maestru lumini

I

109

5

Maestru lumini

l

110

6

Maestru lumini

I

111

7

Maestru lumini

I

SERVICIUL SECRETARIAT LITERAR, ORGANIZARE SPECTACOLE, MARKETING SI RELAȚII PUBLICE

112

1

Sef serviciu

s

113

1

Consultant artistic

s

IA

114

2

Consultant artistic

s

IA

115

3

Consultant artistic

s

IA

116

4

Impresar artistic

s

I

117

5

Impresar artistic

s

I

118

6

Impresar artistic

s

III

119

7

Specialist

s

IA

120

8

Referent

M

IA

SERVICIUL PRODUCȚIE

121

|Sef serviciu

I

I         s

ATELIER CROITORIE PENTRU FEMEI

122

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

l

123

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

124

3

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

ATELIER CROITORIE PENTRU BARBATI

125

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

126

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

I

Nr. crt

Nr. crt

Funcția contractuala

Nivelul studiilor

Grad profet Treapta

de conducere

de execuție

ATELIER CROITORIE PENTRU PĂPUȘI

127

1

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

1*

128

2

Muncitor calificat (croitor -confectioner îmbrăcăminte)

ATELIER TAPIȚERIE

129

1 I

|Muncitor calificat (tapiter)

1

ATELIER TAMPLARIE

130

1

Sef formație muncitori

131

1

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

132

2

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

133

3

Muncitor calificat (confectioner montator produse lemn)

1

ATELIER MECANO - ELECTRIC

134

1

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

135

2

Muncitor calificat (lacatus montator)

1

136

3

Muncitor calificat (electrician)

1

COMPARTIMENT JURIDIC - CONTENCIOS

137

1

|Consilier juridic

s

IA

COMPARTIMENT CABINET DIRECTOR GENERAL

138

1

| Referent de specialitate

s

II

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABILITATE, CASIERIE

139

1

Economist

s

IA

140

2

Economist

s

IA

141

3

Economist

s

IA

142

4

Economist

s

IA

143

5

Economist

s

1

144

6

Economist

s

II

145

7

Referent de specialitate

s

1

COMPARTIMENT RESURSE UMANE

146

1

Economist

s

'A

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE

147

1

Economist

s

IA

148

2

Economist

s

1

SERVICIUL

NTRETINERE - ADMINISTRATIV

149

1

Sef serviciu

s

150

1

Referent de specialitate

s

III

151

2

Magaziner

M

152

3

Pompier

153

4

Controlor bilete

G

154

5

Plasator sala

G

155

6

Plasator sala

G

156

7

Supraveghetor sala

G

157

8

Supraveghetor sala

G

158

9

Supraveghetor sala

G

159

10

Muncitor calificat (lacatus mecanic)

1

160

11

Paznic

161

12

Paznic

FORMAȚIE TRANSPORT

162

1

Șofer (autocar)

1

163

2

Șofer (autoturism)

1TEATRUL TOMA CARAG1U PLOIEȘTI

Str. Toma Caragîu, nr. 13, Ploiești - 100042 - România

Tel.: 0 244 546431; 0 722 660628 Fax: 0 244 594807

PROCES VERBAL NR. €

al ședinței de Consiliu Administrativ din data de 31 august 2016 - ora 10,30
Consiliul Administrativ al Teatrului ’Toma Caragiu” Ploiești constituit în baza 141/09.06.201*6/  *

în conformitate cu prevederile ari. 5 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Teatrului “Toma Caragiu” Ploiești aprobat prin HCL nr. 134/23.04.2015;

s-a întrunit astăzi, 31 august 2016 - ora 10,30, în componență extinsă, după cum urmează: Președinte consiliu - Rus Mihaela- director general

Membru consiliu - Andreescu Alice Anamaria - persona desemnata ca înlocuitor al contabilului șefo Membru consiliu - Socoleanu Radu Marcel - Reprezentant al Primăriei Mun. Ploiești

Membru consiliu - loan Coman - șef secție Dramă

Membru consiliu - Frincu Liviu George - șef secție Revistă

Membru consiliu.- Androne Mihaî - șef secție Păpuși

Membru consiliu - Dumitrescu Adina Miri am - șef serviciu Secretariat literar .

Membru consiliu - Sterea Cătălin Adrian - șef serviciu Produtie;

Membru consiliu - Manolache Sebastian - șef serviciu întreținere - Administrativ

Secretar consiliu - Ștefanov Eugenia - economist resurse umane având pe ordinea de zi a Consiliului Administrativ, următoarele puncte:

L Informare cu privire la proiectul de HCL pentru modificarea organigramei si a statului de funcții, ce urmeaza a fi înaintat pana la data de 5.09.2016 pentru a intra in dezbaterea ședinței Consiliului Local din luna septembrie 2016;

  • 2. Informare cu privire la parteneriatele Teatrului;

  • 3, Alte discuții si propuneri.

1. Informare cu privire la proiectul de HCL pentru modificarea organigramei si a statului de funcții, ce urmeaza a fi înaintat pana Ia data de 5.09.2016 pentru a intra in dezbaterea ședinței Consiliului Lo'cal din luna septembrie 2016 jjdXC- SfaJpMfyL                        i

~C^^U£


s.

Z i£
(zx k] i&t/^o^]t-             c&abA&n&f

U       6Z4^Wâ\%<£zt/'&£jL&

. Z , '. 7

fyt&yi &A&U-


/W Zvfe r wA Qitfw         v T

rW<n9u XaCu>2<2^g% ajg/LUîfc


PREȘEDINTE CONSJ^UL ADMINISTRATIV, Rus MîhaelaMEMBRII CONSILIULU1J

Andreescu Alice Anamari


Sterea Cătălin Adrian


Coman loart


Manolache SebastianTEATRUL TOMA CARAGiU PLOIEȘTI

Str. Toma Caragiu, tir. 13. Ploiești - 100042 - Remania tel.: 0 244 546 431 / fax: 0 244 594 807


RAPORT


privind rezultatul final al examenului de promovarea a unui angajat dîn cadrul secției Păpuși din data de 04 iulie 2016

Nr     Numele si

cri     prenumele

Funcția si motivul pentru care se organizează concursul

Rezultatul concursului

1 Dobrescu Cost el

promovare în grad profesional - actor mânuitor păpuși din debut mit în actor grad profesional II. secția Păpuși                  pfM

admis

COMISIA DE CONCURS:

PREȘEDINTE: Rus Mihaela

MEMIÎRII:    Androne Mihai

Niculae PaulSECRETAR COMISIE :

Stefanov Eugenia


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI

COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 1


COMISIA DE BUGET FINANȚE, CONTROL, ADMINISTRARE^fyM^lU^\ PUBLIC ȘI PRIVA T, STUDII, STRA TEGII ȘI PROGNOZE

RAPORȚ

Comisia a luat în discuții proiectul de hotărâre aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PLOIEȘTI


COMISIA DE SPECIALITA TE NR. 7

COMISIA JURIDICĂ, ORDINE PUBLICĂ, RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI, PETIȚII ȘI RECLAMAȚI!

RAPORT

Comisia a luat în discuții Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului „Toma Caragiu” Ploiești

si a emis

5

\

PREȘEDINTE,

rin Niculae Botez

-v